فهرست مطالب

Language Horizons - Volume:4 Issue: 2, Summer and Autumn 2020
 • Volume:4 Issue: 2, Summer and Autumn 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/12/18
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سیده سوسن مرندی، لیلا تاجیک*، لیلا زحلی صفحات 9-36

  با در نظرگرفتن اعتبار به عنوان یک مفهوم واحد، این تحقیق اعتبار سازه ای آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت را مورد بررسی قرار داد. به این منظور، ابتدا تحلیل پرسش، تحلیل پایایی، همبستگی پرسش به کل آزمون پیش از انجام تحلیل عامل بر روی نمرات 987 شرکت کننده در آزمون انجام گرفت. با اینکه دریافتیم آزمون از پایایی بالایی برخوردار است، اما تحلیل پرسش و همبستگی پرسش به کل آزمون نشان داد که تعداد 28 سوال دارای ایراد هستند. در مرحله بعد، با اجرای دو آزمون تحلیل موازی هرن و روش جزیی حداقل میانگین ولیسر برروی داده هایی که ازطریق تحلیل پرسش مورد غربالگری قرار گرفته بودند، تحلیل عاملی انجام شد. تحلیل موازی، تعداد مولفه ها را بیش از حد معمول نشان داد. اما آزمون جزیی حداقل میانگین نتایجی با 2 تا 7 مولفه را نشان داد. اگرچه نتیجه چهار مولفه ای آزمون جزیی حداقل میانگین در نگاه اول منطقی تر به نظر می رسید، اما نتایج کلی چندان راضی کننده نبود. نوزده پرسش بر هیچ مولفه ای بارگذاری نکردند و الگوی واضحی از بارگذاری برروی مولفه ها برای بسیاری از پرسش ها یافت نشد. این نتایج را می توان شاهدی بر کاستی اعتبار سازه ای آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت دانست.

  کلیدواژگان: ارزیابی زبان، آزمون مهارت زبان انگلیسی، اعتبار سازه ای، تحلیل عاملی، آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت
 • خدیجه کریمی علویجه*، مونا حسینی صفحات 37-60
  یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از ملت ها در حاشیه قرار گرفتن زبان آنها ا ست. عوامل بسیاری می تواند زبان های بومی را درمعرض خطر قراردهد ازجمله، جهانی شدن، اهداف سلطه طلبانه مانند استعمارگری و فقدان برنامه ریزی و سیاست مناسب زبانی درسطح ملی و بین المللی. پژوهش حاضر، جستاری قوم نگارانه است برای بررسی وضعیت زبان فارسی درمقایسه با زبان انگلیسی در میان جامعه ای از هندیان مقیم ایران. داده های این پژوهش کیفی ازطریق مصاحبه های شبه ساختارمند با هجده نفر از معلمان و والدین دانش آموزان مدرسه سفارت هند در تهران، انجام مشاهدات میدانی یک ساله در این مدرسه، یادداشت برداری با جزییات دقیق و بررسی کلی منابع آموزشی فارسی و انگلیسی این مدرسه جمع آوری شد. تحلیل موضوعی داده ها حاکی از آن بود که زبان انگلیسی بالاترین جایگاه زبانی را در میان اعضای این جامعه دارد. این در حالی است که از یک سو اعضای این جامعه، برای رفع نیازهای آموزشی و ارتباطی خود در مدت اقامت در ایران به زبان فارسی نیاز مبرم دارند و از سوی دیگر، قانون مدارس اتباع خارجی ایران آموزش باکیفیت زبان فارسی و نظارت بر حسن اجرای آن را در مدارس اتباع غیرایرانی الزام آور دانسته است. این پژوهش نشان می دهد که چگونه ذهنیت به جامانده از دوره پسااستعمار و سیطره زبان انگلیسی به شیوه نواستعماری موجب بها دادن افراطی جامعه مورد مطالعه به این زبان گردیده و این امر به همراه فقدان نظارت برنحوه اجرای سیاست های زبانی ایران و ضعف آموزش زبان فارسی موجب شده است که زبان فارسی در موطن خود به حاشیه رانده شود.
  کلیدواژگان: مدرسه سفارت هند در ایران، سیطره زبان انگلیسی، به حاشیه رانده شدن زبان فارسی، پژوهش قوم نگارانه، عوامل موثر
 • بهاره لطف الهی، منصور توکلی*، حسین وحید دستجردی صفحات 61-80

  مسایل اخلاقی در حوزه مطالعات ترجمه روزبه روز اهمیت بیشتری می یابد. منشورهای اخلاقی یا آیین های مربوط به رفتار حرفه ای مترجمان توسط انجمن های حرفه ای تعریف می شوند که به دنبال نهادینه کردن مجموعه اصول اخلاقی هستند و می کوشند اطمینان یابند همه اعضا در انجام حرفه خود این اصول را مد نظر قرار می دهند. مطالعه حاضر، با هدف بررسی مفروضات اساسی زیربنای منشور اخلاق حرفه ای مصوب برای مترجمان ایرانی و محدودیت های این منشور انجام شده است. هجده آیین اخلاقی انگلیسی برای مترجمان و مفسران از کشورهای مختلف جهان از اینترنت دانلود شد و مورد بررسی قرار گرفت تا ارزش کلی و اصول زیربنایی مشترک آنها شناسایی شود. سپس، اصول زیربنایی منشور اخلاق حرفه ای مترجمان ایران مورد بررسی قرارگرفت تا شباهت ها و تفاوت های اصلی بین این منشور و آیین های تحلیل شده از سراسر جهان مشخص شود. درنهایت، محدودیت های این منشور مورد بحث قرار گرفت. با تحلیل داده ها، مشخص شد که منشور اخلاق حرفه ای مصوب برای مترجمان ایران چندان کاربردی نیست و نمی تواند در نظم بخشی به عملکرد اخلاقی در حرفه ترجمه در بافت ایران موفق باشد. از این رو، این منشور قبل از به اجرا درآمدن، نیازمند اصلاحات بیشتر است.

  کلیدواژگان: منشور اخلاق حرفه ای، آیین های اخلاقی، اخلاق، اخلاق ترجمه، اخلاق مترجم
 • فرزانه خدابنده*، الهه ناصری صفحات 81-100
  پیدایش انواع گوناگون ابزار فناوری آموزشی راه را برای معلمان و فراگیران همه رشته ها از جمله، فراگیری زبان دوم یا زبان خارجی  در راستای اثربخش و جذاب تر کردن فرآیند آموزش و یادگیری هموار نموده است. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه گروه معمولی واتس آپی که در آن اعضای گروه می توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند و گروه محدود واتس آپی که در آن اعضای گروه نمی توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند به عنوان دو نمونه از گروه های شبکه اجتماعی و اثر آنها بر بهبود یادگیری مهارت نوشتاری زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، با تمرکز ویژه بر پاراگراف نویسی از نوع تحلیل فرآیند بوده است. در این راستا تعداد 64 زبان آموز سطح متوسط زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی از طریق آزمون تعیین سطح آکسفورد همگن و به طور تصادفی به دو گروه مجازی تقسیم شدند. سپس یک پیش آزمون پاراگراف نویسی از شرکت کنندگان اخذ شد و پس از آن، هر دو گروه مجازی، براساس چرخه آموزشی مدل-تمرین-نتیجه، آموزش و مواد آموزشی یکسان دریافت نمودند. بعد از دوره آموزش، پس آزمون پاراگراف نویسی از شرکت کنندگان به عمل آمد. با توجه به هدف این مطالعه، تحلیل داده ها نشان داد که عملکرد شرکت کنندگان در گروه عادی واتس آپی که تعامل آنلاین با یکدیگر را تجربه کرده بودند، به طور قابل توجهی بهتر از گروه محدود واتس آپی بود. نتایج و یافته های این مطالعه می تواند برای فراگیران زبان دوم یا زبان خارجی، معلمان، پژوهشگران و کارشناسان این حوزه مفید باشد تا نسبت به استفاده و نقش کلیدی فناوری آموزشی و نقش مهم و اساسی تعامل در بهبود کیفیت فرآیند آموزش و یادگیری زبان آگاهی کسب کنند.
  کلیدواژگان: گروه معمولی واتس آپی، گروه محدود واتس آپی، فناوری آموزشی، شبکه های اجتماعی، مهارت های نوشتاری
 • پریسا زارع، محمدرضا عنانی سراب* صفحات 101-122

  در تحقیق حاضر به بررسی کمی و کیفی ویژگی های برنامه جدید آموزش زبان ایران از نگاه مجریان مستقیم آن پرداخته شده است. به این منظور، مصاحبه ای با 19 دبیر زبان مجری این برنامه انجام شد که در آن به توصیف تغییر جدید و برداشت شان از ویژگی های این تغییر، نظیر پیچیدگی، وضوح، امکان پذیر بودن آن پرداختند. پس از انجام تحلیل محتوایی برروی متن مصاحبه ها، الگوهای به دست آمده در قالب پرسشنامه پنج درجه ای لیکرت برای نظرخواهی از 256 دبیر زبان دوره متوسطه اول و دوم سراسر کشور مورد استفاده قرارگرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که اگرچه مجریان برنامه جدید به دلیل مزایای نسبی آن در مقایسه با برنامه قبلی راضی هستند، اما از نقطه نظر دبیران، عوامل کلیدی همچون جدی گرفته نشدن مهارت های شفاهی به میزان کافی، سازگار نبودن برنامه با نیازهای طیف وسیعی از کاربران، عدم آموزش معلمان به منظور تقویت مهارت های آنها در استفاده از روش ها و تکنیک های متناسب با واقعیت کلاس های زبان داخل کشور که متاثر از محدودیت های بسیاری است و در عین حال، عدم نفوذ تغییر به لایه های مختلف نظام آموزشی و بسیج زیرمجموعه های تاثیرگذار در عملیاتی کردن تغییر، دستیابی موثر به اهداف برنامه را با اخلال مواجه کرده است.

  کلیدواژگان: مولفه های تغییر، رویکرد ارتباطی آموزش زبان، برنامه تغییر در آموزش زبان انگلیسی، آموزش دوره متوسطه، ارزیابی برنامه
 • زهره شوشتری*، سعید حسینی مهر صفحات 123-143

  روش تدریس موسوم به آموزش ترکیبی که گاه از آن به عنوان برترین روش آموزش موجود نیز یاد می شود، مزایای آموزش مجازی و آموزش سنتی چهره به چهره را در هم می آمیزد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر یادگیری تلفیقی بر تنوع واژگان، تراکم واژگان و پیچیدگی نحوی مهارت گفتاری و نوشتاری زبان آموزان ایرانی انگلیسی به عنوان زبان خارجی در یک دوره نه ماهه در دبیرستان پرداخته است. دو دسته 42 نفره همگن از دانش آموزان دبیرستانی انتخاب شدند. با استفاده از آزمون تعیین سطح تاپ ناچ یک دسته به عنوان گروه تلفیقی و دسته دیگر به عنوان گروه چهره به چهره در نظر گرفته شد. سپس، برای گروه تلفیقی وب سایتی به عنوان بستر فعالیت های مجازی از قبیل اتاق گفتگوی برخط، جلسه های بحث هم زمان و غیرهم زمان برای فعالیت های گفتاری و نگارش و همچنین یک فعالیت زبانی تکلیف محور طراحی شد. گروه چهره به چهره آموزش برابر اما متفاوتی دریافت کردند. در ابتدا و پایان سال تحصیلی نه ماهه، به منظور استخراج نمونه های گفتاری و نوشتاری دانش آموزان، از مصاحبه و تکلیف نگارش استفاده شد. سرانجام، پیکره به دست آمده از مصاحبه های اول و آخر و تکالیف نوشتاری به منظور مشاهده تغییر در ویژگی های زبانی، توسط دو رمزگذار مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. برای یافتن تفاوت معنادار بین شاخص های ویژگی های زبانی در این دو پیکره از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش تلفیقی ازنظر گفتار و نگارش، تاثیر مثبتی بر تنوع و تراکم واژگان دارد. بااین حال، پیچیدگی نحوی گفتار و نوشتار برای گروه چهره به چهره معنی دار بود. از این رو، براساس نتایج به دست آمده، هنگامی که تمرکز توجه بر مهارت های تولیدی باشد، برتری آموزش تلفیقی نسبت به چهره به چهره مشهود است.

  کلیدواژگان: یادگیری تلفیقی، آموزش چهره به چهره، تراکم واژگانی، تنوع واژگانی، پیچیدگی نحوی
 • هدی دیوسر*، خورشید امیر سلیمانی صفحات 145-166

  تفکر مباحثه محور مسیری را برای فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی می گشاید تا افکار خود را درقالب بحث ابرازکنند، بتوانند مخاطب موردنظر را به طور موثر متقاعدکنند و برای طرزتفکرشان دلیل ارایه دهند که درنتیجه، به تجلی صدای فردی می انجامد. در این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش تفکر مباحثه محور بر تقویت ابراز عقیده در مهارت نگارش گروهی از فراگیران دختر زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی با سطح متوسط مهارت زبانی پرداخته شده است. به این منظور، 22 زبان آموز براساس نمونه گیری تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. برای اطمینان از همگن بودن شرکت کنندگان ازنظر سطح بسندگی زبانی، از آزمون تعیین سطح آکسفورد استفاده شد. گروه آزمایش براساس الگوی آموزش مباحثه محور الکساندر (2008) درقالب بحث تحلیلی درخصوص هشت موضوع بحث برانگیز درطول ده جلسه تحت آموزش قرارگرفت. ازطرف دیگر، از گروه گواه خواسته شد تا در فعالیت های کلاس نگارش عادی شرکت کنند. برای اندازه گیری ابراز عقیده، مقیاس ارزیابی میزان ابراز عقیده هلمز-پارک و استپلتون (2003) مورد استفاده قرارگرفت. یافته ها نشان داد که آموزش مباحثه محور، بحث منطقی، استدلال درست و ارزیابی منطقی و به تبع آن، تجلی صدای فردی را ازطریق ابزارهای زبانی و بلاغی برمی انگیزد.

  کلیدواژگان: تفکر گفت وگومحور، فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، آموزش، ابراز عقیده، نگارش
 • سیاوش ذکائیه، امیر مرزبان*، مهرشاد احمدیان صفحات 167-186

  نگارش علمی را می توان به عنوان یکی از مهارت های مهم آموزش عالی و یک پدیده اجتماعی ازنظر بهره برداری های ایدولوژیک مورد بررسی قرارداد. هدف از این تحقیق پرده برداری از گفتمان هژمونیک غربی، مانند الگوهای مشروعیت بخشی در گفتمان دانشگاهی پژوهشگران حوزه زبان شناسی کاربردی ایران در سه پارادایم اصلی پژوهش بود. به این منظور، طبقه بندی پنج مولفه ای مقوله اعتباربخشی ون لیوون (2008) به عنوان چارچوب تحلیلی مورد استفاده قرارگرفت. برای بررسی بسامد مشاهده شده در طبقه بندی های مذکور، مقاله های منتشرشده در مجله های علمی پژوهشی مورد تحلیل انتقادی قرارگرفتند و از آزمون مجذور کای برای پیداکردن رابطه معنی دار آماری بین الگوهای مشروعیت بخشی و روش تحقیق ها استفاده شد. نتایج نشان داد ازنظر آماری رابطه معناداری بین روش تحقیق کمی و کیفی و همچنین بین روش تحقیق کمی و ترکیبی وجوددارد. بنابراین، نتایج این تحقیق سلطه ایدیولوژی اثبات گرایی بر نگارش دانشگاهیان رشته زبان شناسی کاربردی ایران را روشن می سازد. دراین رابطه، سیاست گذاران تحصیلات تکمیلی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیات دبیران مجله های ایرانی در رشته زبان شناسی کاربردی می توانند نگرش جهانی و غربی به آموزش را به رویکردهای بومی تر تغییردهند. همچنین، استادان دانشگاه و دانشجویان می توانند در پژوهش ها و گزارش مطالعات علمی خود نگاهی دموکراتیک داشته باشند.

  کلیدواژگان: اثبات گرایی، نگارش دانشگاهی، رویکرد انتقادی پیکره بنیاد، گفتمان هژمونیک، سلطه
 • علی مالمیر، علی درخشان* صفحات 187-209

  سبک های پردازش هویت، آن دسته از فرآیندهای روان شناختی، فرهنگی-اجتماعی و شناختی هستند که هویت های مختلف افراد را در زبان مادری، زبان دوم و یا خارجی که سعی در یادگیری آن دارند، ایجاد می کنند، شکل می دهند و تثبیت می کنند. رابطه بین این سبک های پردازش هویت و توانش منظورشناختی زبان آموزان در زبان دوم، موضوع مهمی است که تاکنون در حیطه یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی بررسی نشده است. براین اساس، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های پردازش هویت اطلاعی، اجتنابی و هنجاری که به کمک مقیاس سبک های پردازش هویتی برزونسکی (2011) اندازه گیری شده بودند با دانش و تولید کنش گفتاری 122 زبان آموز ایرانی (82 زن و 40 مرد)  با سطح بسندگی زبان فوق متوسط تا پیشرفته انجام شد. در این مطالعه، آزمون 35 سوالی و چند گزینه ای تکمیل گفتمان اعتباریافته (MDCT) شامل پنج کنش کلامی انگلیسی (تقاضا، رد تقاضا، عذرخواهی، امتناع، شکایت و تعریف و تمجید/ پاسخ به تعریف و تمجید) و یک آزمون تعاملی ایفای نقش مرتبط مورد استفاده قرارگرفت. استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که سبک های پردازش هویت اجتنابی و هنجاری، عوامل پیش بینی کننده معنادار اما متوسطی برای دانش و تولید منظورشناختی بودند، درحالی که سبک پردازش هویت اطلاعی، پیش بینی کننده ای با معناداری ضعیف بود. طبق این یافته ها، معلمان می توانند شیوه های آموزشی منظورشناختی خود را مطابق با سبک های پردازش هویت زبان آموزان مدیریت و متناسب سازی نمایند.

  کلیدواژگان: سبک های پردازش هویت، سبک اطلاعی، سبک اجتنابی، سبک هنجاری، دانش منظورشناختی زبان دوم، عملکرد منظورشناختی
 • مهدی حاصلی سنقری، بهزاد قنسولی*، شهرام افراز صفحات 211-238
  مصونیت معلم زبان یک مفهوم جدید در روان شناسی معلم است که شاخصی قدرتمند درچگونگی رشد یا بقای معلمان دربرابر مشکلات به حساب می آید. پژوهش درمورد مصونیت معلم زبان هنوز نوپا است و این مطالعه کیفی سعی دارد خلاء موجود در ادبیات مربوط به مصونیت معلمان را پرکند‍‍. در این مطالعه به بررسی منشاء احتمالی مصونیت دربین معلمان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، تاثیر احتمالی مصونیت بر کلاس درس و راهکارهای مداخله ای پیشنهادی معلمان در ایجاد مصونیت معلمان پرداخته شده است. براساس مصاحبه با 13 معلم باتجربه دبیرستان، دریافتیم که چهار عامل عمده استرس زا درسطح فردی، مدرسه، سازمانی و فرهنگی-اجتماعی منشاء ایجاد مصونیت ناسازگار هستند. تنها دلیل ایجاد مصونیت مثبت در معلمان زبان انگلیسی، انگیزه نوع دوستی بود. علاوه براین مشخص شد که معلمان زبان انگلیسی با مصونیت مثبت، عملکرد موثری در کلاس های خود داشتند، درحالی که معلمان دارای مصونیت ناسازگار، نسبت به دانش آموزان خود احساس بی تفاوتی می کردند و بدون اجرای اقدام فردی، احساس رضایت داشتند. این معلمان در بسیاری از سختی هایی که درطول زندگی حرفه ای خود با آنها روبه رو بودند، تسلیم شده بودند. یافته ها همچنین نشان داد که برای تاثیرگذاری بر روند ایجاد مصونیت به طوری که به سمت مصونیت مثبت سوق داده شود، باید وضعیت اقتصادی معلمان با افزایش حقوق بهبود یابد، قدردانی و سپاسگزاری از تلاش های آنها انجام گیرد، دوره های کاربردی آموزش ضمن خدمت ترتیب داده شود و در مدارس ازسوی مدیران و سایر مقامات آموزشی مورد حمایت قرارگیرند.
  کلیدواژگان: مصونیت معلم زبان، انگیزه معلم، معلم های ایرانی زبان انگلیسی، استرس معلم، نوع مصونیت
 • عباسعلی زارعی*، امین خجسته صفحات 239-259
  نظربه اهمیت هم آیند های واژگانی، تلاش های گوناگونی برای یافتن راه آسان سازی یادگیری آنها انجام شده است. یکی از این تلاش ها به کارگیری مدل های ارزیابی پویا است. در این پژوهش، اثربخشی سه مدل ارزیابی پویا شامل مدل اندازه گیری پتانسیل یادگیری بوداف، ارزیابی پویای گروهی و مدل تجربه یادگیری با مداخله شدید بر یادگیری هم آیند های انگلیسی با آموزش عادی مقایسه شده است. به این منظور تعداد120 دانش آموز پسر دبیرستان علامه حلی 5 به صورت نمونه گیری آسان انتخاب شدند. یک آزمون درک هم آیند های واژگانی که توسط پژوهشگران طراحی شده و شامل یکصد پرسش بود به عنوان پیش آزمون مورداستفاده قرارگرفت. دانش آموزان به چهار گروه دست نخورده تقسیم شدند. سپس هریک از گروه ها به مدت 16 جلسه مورد آموزش متفاوت قرارگرفتند. یک آزمون چندگزینه ای و یک آزمون پرکردن جای خالی، هریک شامل 30 پرسش، به عنوان پس آزمون به کارگرفته شد. تحلیل داده ها بااستفاده از فرآیند تحلیل واریانس یک سویه نشان داد که هم در درک و هم در تولید هم آیند های انگلیسی، مدل تجربه یادگیری با مداخله فشرده، موثرتر از مدل های دیگر است. یافته های این پژوهش می تواند برای دانش آموزان، مدرسان، تهیه کنندگان مطالب درسی و نیز ارزیابان زبان کاربردهای سودمندی داشته باشد.
  کلیدواژگان: : اندازه گیری پتاسیل یادگیری بوداف، ارزیابی پویا، ارزیابی پویای گروهی، تجربه یادگیری با مداخله فشرده، هم آیند های واژگانی
 • شهرام اسفندیاری، عسگر محمودی*، مهران داوری بینا صفحات 261-286
  در پژوهش حاضر تلاش بر آن بود تا زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی که به لحاظ شناختی بیشتر فعال هستند و آنهایی که کمتر فعال هستند، درخصوص برداشتشان از استفاده از مدل تبیینی به عنوان یک نوآوری در کلاس انگلیسی مورد  بررسی قرارگیرند. ده زبان آموز مذکر سطح متوسط انگلیسی به عنوان زبان خارجی از یکی از موسسه های زبان ایران در این تحقیق شرکت کردند که از بین 60 زبان آموز همگن به صورت تصادفی برگزیده شدند. از میان این ده شرکت کننده پنج نفر ازنظر شناختی بیشتر فعال و پنج نفر کمتر فعال بودند. این افراد براساس پاسخ هایشان به پرسشنامه معتبر مشخصات شناختی انتخاب شدند. برای استخراج دیدگاه زبان آموزان بیشتر و کمتر فعال شناختی درمورد مدل تبیینی از مصاحبه استفاده شد. یافته های این تحقیق مشخص کرد فراگیرانی که به لحاظ شناختی بیشتر فعال هستند نسبت به آنهایی که کمتر فعالند از کلاس روش تبیینی بیشتر لذت می برند. همچنین فراگیران فعال شناختی نسبت به زبان آموزان کمترفعال از کلاس روش تبیینی بهره بیشتری بردند. آنها مهارت گفتاری و نوشتاری زبان دوم خود را مثبت ارزیابی کردند. هر دو گروه عنوان داشتند که از کلاس روش تبیینی خوششان آمده و این نوع کلاس نسبت به روش ها و کلاس هایی که پیش از آن تجربه کرده بودند جذاب تر است. بااین وجود، زبان آموزانی که به لحاظ شناختی کمترفعال بودند، بیان کردند که احساس خستگی می کردند زیرا تکالیف فراتر از سطح توانایی آنها بود و نمی توانستند از عهده همه آنها برآیند. یافته های این تحقیق در حوزه آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی کاربردهای عملی دارد.
  کلیدواژگان: شناخت، مدل تبیینی، عملکرد گفتاری، عملکرد نوشتاری، زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
|
 • S. Susan Marandi, Leila Tajik *, Leila Zohali Pages 9-36

  Considering validity as a unitary concept, this study investigated the construct validity of the Iranian Ministry of Health Language Exam (MHLE). To meet this objective, we first conducted item analysis and reliability analysis, and verified KR20-if-item-deleted indices on the scores of 987 MHLE test takers before running factor analysis. Though the test was found to enjoy a high level of reliability, it suffered from 28 problematic items flagged through item analysis and KR20-if-item-deleted indices. Next, we ran factor analysis on the data, screened through item analysis, by implementing Horn’s parallel analysis and Velicer’s minimum average partial (MAP) tests. Parallel analysis resulted in overfactoring. The MAP test, however, produced results with two to seven factors.  Though the 4-factor result of the MAP test seemed to be more logical at first glance, the overall results were rather disappointing. Nineteen items did not load significantly on any factor and a clear pattern of item loading was not found for many items. These findings can be viewed as evidence detracting from the validity of MHLE.

  Keywords: language assessment, language testing, proficiency test, item analysis, reliability analysis, Factor Analysis, MHLE
 • Khadijeh Karimi Alavijeh *, Mona Hosseini Pages 37-60
  Language marginalization is one of the main concerns of many nations. Several driving forces may endanger indigenous languages including globalization, hegemonic ambitions such as colonialism, and the lack of proper language planning and policy at national and international levels. This research is an ethnographic study to explore the status of Persian compared to English among the members of an Indian community residing in Iran. The data of this qualitative study was collected through semi-structured interviews with 18 teachers and parents of the students in the School of the Embassy of India in Tehran, Iran, as well as one-year observations of this school, accompanied with detailed field notes, and general investigation of the Persian and English course materials taught at this school. Thematic analysis of the data revealed that English holds the highest status among the members of this Indian community. This is while, on the one hand, members of this community are in urgent need for Persian due to their communicative and educational demands during their residence in Iran, and on the other hand, the Iranian Act of Foreign Citizen’s Schools has required quality Persian instruction and supervision in Iranian Schools for International Citizens. This study illustrates how Persian is marginalized in its homeland because of the postcolonial remnants and neocolonial forces of English dominance which lead to over-appreciation of English among members of this community, along with the absence of Iranian language policies' implementation monitoring, and poor Persian instruction.
  Keywords: School of the Embassy of India, English dominance, Persian marginalization, ethnographic inquiry, contributing factors
 • Bahareh Lotfollahi, Mansoor Tavakoli *, Hossein Vahid Dastjerdi Pages 61-80

  Ethical issues are gaining more importance in the realm of Translation Studies. Ethics charters or codes of professional conduct for translators produced by professional associations seek to establish a set of ethical principles and to ensure that all members are adopting those principles in practicing their profession. The present study aims to examine the fundamental assumptions underlying the approved Iranian Charter of Professional Ethics for Translators in Iran and to explore the limitations of the Charter. Eighteen English codes of ethics for translators or translators and interpreters from countries located in various parts of the world were downloaded and analyzed to find the overall values and underlying principles commonly shared by the codes. Then, the principles underlying the Iranian Charter of Professional Ethics for Translators were analyzed to reveal the main points of similarity and difference between this Charter and the analyzed codes from around the world. Finally, the limitations of the Charter were discussed. The analyzed data revealed that the approved Iranian Charter of Professional Ethics for Translators is not very practical and could not be successful in regulating ethical practice across the translation profession in the Iranian context. Hence, it requires further modification before application.

  Keywords: Charter of Professional Ethics, Code of Ethics, ethics, Translation Ethics, translator ethics
 • Farzaneh Khodabandeh *, Elaheh Naseri Pages 81-100
  The appearance of different types of educational technology (Ed Tech) tools has paved the way for teachers and learners in all fields of study including second/foreign language learning in order to use them for making the education and learning process more fruitful and exciting. This study aimed to investigate and compare the impact of the common WhatsApp group in which participants could have interactions versus the restricted WhatsApp group in which participants did not have any interactions, as two quittances of social network groups on enhancing English Foreign Language (EFL) learners' writing ability with a focus on process analysis type of paragraph writing. In this regard, 64 intermediate EFL learners were homogenized through the administration of the Oxford Placement Test (OPT) and divided into two virtual groups randomly. Next, a paragraph writing pretest was administered, and then both virtual groups received the same treatment and material based on the Model-Practice-Effect instruction cycle. After the treatment sessions, the paragraph writing posttest was administered. Considering the purpose of the study, data analysis indicated that the participants in the common WhatsApp group who had experienced online interaction could significantly outperform the participants in the restricted WhatsApp group.  The results and findings of this study can be useful for second/foreign language learners, teachers, researchers and experts in order to consider and become aware of the critical role of Ed Tech, as well as the central and important role of interaction in improving the quality of language teaching and learning process.
  Keywords: Common WhatsApp group, educational technology, Restricted WhatsApp group, social networks, Writing Skills
 • Parissa Zare, Mohammad Reza Anani Sarab * Pages 101-122

  The present study investigated the characteristics of the new ELT program in Iran from the perspective of its most direct implementers both qualitatively and quantitatively. To this end, 19 teachers implementing the new program were interviewed to describe the newly introduced change through their perception of its attributes such as its complexity, explicitness and practicality. After conducting content analysis on the transcribed interviews, the emerged themes were used to survey 256 lower and higher secondary teachers by means of a 5-point Likert-type questionnaire across the nation. The results show that, although the program implementers felt more satisfied with the new program due to the perceived advantages of the change over the previous one, the lack of crucial factors such as giving due attention to the oral skills, adjustability of the change to the needs of a  wide range of users, training teachers to improve their skills in making use of  methods and techniques compatible with the reality of local language classrooms replete with logistical shortcomings, permeation of change to different layers of the educational system and mobilizing all influential subsystems for putting the change into practice has handicapped the effective fulfilment of the program’s objectives from teachers’ eyes.

  Keywords: Change attributes, communicative language teaching approach, ELT change program, Secondary education, Program evaluation
 • Zohre Shooshtari *, Saeid Hosseinimehr Pages 123-143

  Blended learning is sometimes called the best of both worlds, as it combines the advantages of online learning with traditional face to face (FTF) instruction. The present study examines the impact of blended learning (BL) on the lexical variety (LV), lexical density (LD), and syntactic complexity (SC) of Iranian high school EFL students’ speaking and writing skills over a nine-month period. Two groups of 42 homogeneous high school students were selected. One group was assigned as the blended and the other as the FTF group using the Top Notch Placement Test. Then, a website was designed as a platform for the BL group’s online activities and tasks, such as chat room discussions, synchronous and asynchronous forums for writing and speaking activities, and an online task-completion activity. The FTF group received equal but different treatment. Interviews and a writing task were administered at the beginning and the end of the nine-month academic year in order to elicit speaking and writing samples from the students. Finally, the corpora obtained from the first and final interviews and writing tasks were analyzed by two independent coders to observe possible changes in linguistic features. A one-way ANOVA test was used to find out any meaningful differences between the indices of linguistic features in the two corpora. The results show that BL instruction exerted a positive effect on lexical variety and density both in terms of speaking and writing. However, the syntactic complexity of speaking and writing were significant for the FTF group. Hence, based on the obtained results, the superiority of BL instruction over FTF was revealed when the focus of attention was on productive skills.

  Keywords: blended learning (BL), face to face (FTF) instruction, lexical density (LD), lexical variety (LV), syntactic complexity (SC)
 • Hoda Divsar *, Khorshid Amirsoleimani Pages 145-166

  Dialogical thinking paves the way for EFL learners to express their thoughts in discussion, be able to convince the intended audience effectively, and provide reasons for the way they think, which consequently leads to the manifestation of individual voice. This study examined the effect of teaching dialogical thinking on the development of voice in the writing skill of a group of intermediate female EFL learners. To this end, twenty-two EFL learners were selected randomly and were assigned to two groups, namely experimental and control groups. Oxford Placement Test was administered to ensure the participants’ homogeneity in terms of their language proficiency level. The experimental group received treatment on the dialogical thinking based on Alexander’s (2008) dialogical teaching model in the form of analytical discussions on eight controversial topics in ten sessions. On the other hand, the control group was asked to take part in the routine written classroom activities. To measure the expression of voice, Helms-Park and Stapleton’s (2003) Voice Intensity Rating Scale (VIRS) was used. The findings revealed that dialogical pedagogy stimulated logical arguments, sound reasoning, and sensible evaluations, and consequently, led to the manifestation of the individual voice via linguistic and rhetorical devices.

  Keywords: Dialogical thinking, EFL, instruction, Voice, Writing
 • Siavash Zokaeieh, Amir Marzban *, Mehrshad Ahmadian Pages 167-186

  Academic writing is one of the important skills in higher education and as a social phenomenon can be investigated for ideological manipulations. This study tries to unveil the westernized hegemonic discourse such as legitimation patterns in academic discourse of Iranian applied linguists in three major research paradigms. To this end, five-point classification of van Leeuwen’s (2008) authorization’s category was used as our analytic framework. The published articles of Iranian academic-scholarly journals were critically analyzed for the observed frequencies of the mentioned classifications and Chi-square tests were used to statistically investigate the associations between authorization’s patterns and research paradigms. The results revealed statistically significant associations between quantitative and qualitative research methods on one hand and between qualitative and mixed-methods on the other hand. Accordingly, the results of this study may shed some lights on the domination of positivist’s ideology in academic writing of the applied linguists in Iran. In this respect, the policy makers in the Ministry of Science, Research, and Technology, along with editorial boards of Iranian journals in the field of applied linguistics, may change the globalized and westernized view of education into more locally oriented approaches. Furthermore, professors and students may adopt more democratic views in their research and reporting studies.

  Keywords: Positivism, academic writing, critical corpus-based approach, hegemonic discourse, Domination
 • Ali Malmir, Ali Derakhshan * Pages 187-209

  Identity processing styles are those psychological, sociocultural, and socio-cognitive mechanisms that shape, reshape, and establish different individuals’ identities both in their mother tongues and in the second or foreign language they are striving to acquire. The relationship between these identity processing styles and L2 learners’ pragmatic competence is a crucial issue that has not been explored thus far in an EFL context. Therefore, the present study sought to investigate the relationship between the information-oriented, diffuse-avoidant, and normative identity processing styles as measured by Berzonsky’s (2011) Identity Processing Style Inventory (ISI-4) and L2 speech-act knowledge and production among 122 (82 F and 40 M) Iranian upper-intermediate to advanced proficiency level learners. A validated 35-item multiple-choice discourse completion test (MDCT) including five frequent English speech acts (requests, apologies, refusals, complaints, and compliments/compliment responses) and a related role-play interactive test were then employed. The application of multiple regression revealed that diffuse-avoidant and normative identity processing styles were significant but moderate contributors to both pragmatic knowledge and production; however, information-oriented identity processing style was a weak significant predictor. These findings imply that teachers can manage and tailor the instructional pragmatic practices in accordance with the learners’ identity processing styles.

  Keywords: identity processing style, information-oriented, diffuse-avoidant, normative, L2 pragmatic knowledge, pragmatic performance
 • Mehdi Haseli Songhori, Behzad Ghonsooly *, Shahram Afraz Pages 211-238
  As a novel concept in teacher psychology, language teacher immunity is a strong indicator of how teachers thrive or survive in the face of adversity. Research on language teacher immunity is still in its nascent stage, and the present qualitative study tries to fill the gap in the existing literature. This study aimed to investigate the possible sources of immunity among Iranian EFL teachers, the impact immunity may have on teachers’ classroom practices, and intervention strategies EFL teachers suggested to influence the development of immunity. Based on interviews with 13 seasoned high school EFL teachers, we found that four main stressors, namely, personal-level, school-level, organization-based, and sociocultural stressors, were the sources of maladaptive immunity development. The only cause for the development of positive immunity in EFL teachers was altruistic motivation. It was further found that those EFL teachers with positive immunity kept functioning effectively in their classrooms, whereas teachers with maladaptive immunity set into a state of indifference towards their students and complacency without exercising agency. These teachers had surrendered in the face of a multitude of adversities they faced during their professional life. The findings also indicated that in order to influence the development of immunity formation process to gear it towards an adaptive one, teachers’ economic situation should be improved by increasing their salaries, praising and appreciating their efforts, organizing practical in-service teacher training courses, and supporting them at schools by principals and other educational authorities.
  Keywords: language teacher immunity, teacher motivation, Iranian English teachers, teacher stress, immunity type
 • Abbas Ali Zarei *, Amin Khojasteh Pages 239-259
  Given the importance of collocations, different attempts have been made to facilitate their learning. One such attempt has been the the application of dynamic assessment models. This study compared the effectiveness of three DA models including Budoff's Learning Potential measurement, Group Dynamic Assessment, and Intensive Mediated Learning Experience with conventional instruction on the learning of English lexical collocations. One hundred-twenty male students studying English at Allame Helli 5 High School were selected through convenience sampling. A researcher-made collocation comprehension test, containing 100 items, was used as the pre-test. The students were divided into four intact groups. Each group received a different treatment for 16 sessions. A multiple-choice test and a fill-in-the-blanks test, each consisting of 30 items, were used as the post-tests. Analysis of data using one way ANOVA showed that the Intensive-MLE model was more effective than the other models on both comprehension and production of English lexical collocations. The findings may have useful implications for teachers, students, instructional materials designers, and language assessors.
  Keywords: Budoff's Learning Potential Measurement, Dynamic Assessment (DA), Group Dynamic Assessment (G-DA), Intensive Mediated Learning Experience (Intensive-MLE), lexical collocations
 • Shahram Esfandiari, Asgar Mahmoudi *, Mehran Davaribina Pages 261-286
  The present study was an attempt to investigate the perceptions of cognitively more and less active EFL learners about using the ENGAGE Model, as an innovation, in the EFL classroom. The participants of the study were 10 intermediate level male EFL learners in a language institute in Iran who were randomly selected out of 60 homogeneous participants of the study. Of the 10 participants, 5 were cognitively more active and 5 cognitively less active individuals. They were selected based on their answers to a validated cognitive profile questionnaire. An interview guide was used to elicit the perspectives of cognitively more and less active EFL learners on the ENGAGE Model in the EFL classroom. The findings of the study showed that the cognitively more active learners enjoyed the ENGAGE Model class more than the cognitively less active ones. Likewise, the cognitively more active learners benefited from the course more than their counterparts in the cognitively less active camp. They assessed themselves more positively in terms of L2 speaking and writing. Both cognitively more and less active learners mentioned that they liked the ENGAGE Model classroom and found it more engaging than the other methods they had experienced before. However, the cognitively less active learners reported exhaustion, saying that the assignments were beyond their ability and that they could not cope with all of them. The findings have practical implications for EFL classrooms.
  Keywords: cognition, ENGAGE Model, Speaking Performance, Writing Performance, EFL learners