فهرست مطالب

تولید گیاهان زراعی - سال سیزدهم شماره 2 (تابستان 1399)
 • سال سیزدهم شماره 2 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/17
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسین شاهکومحلی*، سراله گالشی، افشبن سلطانی، ابراهیم زینلی صفحات 1-16
  سابقه و هدف

  این پژوهش به ‏منظور بررسی اثرات تنش غرقاب بر عملکرد دانه و اجزای آن در مراحل پنجه ‏زنی و ساقه رفتن گندم در دو رقم مروارید و کوهدشت انجام شد.

  مواد و روش‏ها

  برای انجام این پژوهش، یک آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1394 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل طول دوره تنش غرقابی در پنج سطح (0، 7، 14، 21 و 28 روز) به عنوان عامل اول، زمان اعمال غرقاب بر اساس مرحله نمو گندم (پنجه ‏زنی و ساقه رفتن) به عنوان عامل دوم و رقم (مروارید و کوهدشت) به عنوان عامل سوم در نظر گرفته شد. به منظور اعمال تنش غرقاب، گلدان‏های مربوط به هر تیمار به نحوی درون یک حوضچه پر از آب قرار داده شدند که تا ارتفاع دو سانتی‏متر از ساقه ‏ها در زیر آب بود. پس از اعمال تیمارهای تنش صفاتی مانند سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی (ساقه و برگ)، وزن خشک ریشه، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، زیست‏ توده، عملکرد دانه و شاخص برداشت اندازه ‏گیری شد. همچنین، برای توصیف روابط موجود میان صفات مورد اندازه گیری و طول دوره غرقاب از توابع خطی و غیر خطی استفاده شد.

  یافته‏ ها

  خسارت تنش غرقاب در گندم به مدت زمان قرارگیری بوته ‏ها در معرض تنش، مرحله نموی که تنش همگام با آن رخ می‏دهد و نیز نوع رقم مورد استفاده بستگی داشت. در این پژوهش با افزایش طول دوره غرقاب، صفاتی مثل سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی (برگ و ساقه)، وزن خشک ریشه، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن هزاردانه، عملکرد دانه، زیست‏ توده و شاخص برداشت به طور معنی‏داری کاهش یافتند. در برخی از صفات نظیر سطح برگ در رقم کوهدشت، تعداد دانه در سنبله در هر دو رقم، وزن هزاردانه در رقم مروارید و زیست‏ توده در هر دو رقم روند تغییرات از یک منحنی دوتکه ‏ای تبعیت کرد. به ‏طوری که در مراحل ابتدایی با افزایش طول دوره غرقاب هر یک از این صفات ثابت و بدون تغییر بود، اما با افزایش طول دوره غرقاب به بیش از یک حد معین برای هر صفت، مقدار آن به صورت خطی کاهش یافت. در سایر موارد با افزایش طول دوره غرقاب صفت مورد نظر از همان ابتدا به صورت خطی کاهش پیدا کرد. از طرف دیگر، تعداد دانه در سنبله، عملکرد دانه، زیست‏ توده و شاخص برداشت در رقم کوهدشت در تیمارهای مختلف غرقاب، همواره بیشتر از رقم مروارید بود. همچنین، عملکرد دانه در شرایط اعمال تنش در مرحله ساقه رفتن همواره کمتر از زمانی بود که تنش در مرحله پنجه ‏زنی رخ داد. با این وجود پس از 28 روز اعمال غرقاب اختلاف معنی‏داری بین عملکرد دانه در دو مرحله اعمال تنش وجود نداشت. میزان کاهش عملکرد دانه پس از 28 روز غرقاب در رقم مروارید در دو مرحله پنجه ‏زنی و ساقه رفتن به ترتیب برابر 56/88 و 70/89 درصد در مقایسه با شاهد بود و در رقم کوهدشت در دو مرحله پنجه ‏زنی و ساقه رفتن به ترتیب برابر 90/75 و 62/84 درصد در مقایسه با شاهد بود. بنابراین، درصد کاهش عملکرد در زمان اعمال تنش در مرحله ساقه رفتن بیشتر از مرحله پنجه ‏زنی بود. عملکرد دانه در رقم کوهدشت در طول دوره تنش همواره بیشتر از رقم مروارید بود.

  نتیجه ‏گیری

  طول دوره تنش مهم‏ترین عامل موثر بر عملکرد گندم بود. با توجه به اینکه عملکرد دانه گندم با افزایش طول دوره غرقاب از همان ابتدا شروع به کاهش کرد (با شیب 08/0 - 06/0 گرم در بوته به ازای هر روز)، حساسیت این گیاه نسبت به تنش غرقاب بسیار زیاد است.

  کلیدواژگان: سطح برگ، زیست‏توده، طول دوره غرقاب، مرحله نمو
 • محمدرضا داداشی*، حمید نجفی خان به بین، ابوالفضل فرجی، افشین سلطانی صفحات 17-36

  به منظور بررسی اثر زمان و شدت حذف برگ تحت شرایط مصرف آمینواسید، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان علی آباد کتول استان گلستان در سال زراعی 96-1395 اجرا شد. فاکتور اول شامل شدت حذف برگ سویا در سه سطح صفر، 50 و 100 درصد، عامل دوم شامل زمان حذف برگ در پنج سطح (V1، V3، V5، V7 و R1) و عامل سوم مصرف و عدم مصرف آمینواسید بودند. نتایج نشان داد که اثر آمینواسید، زمان و شدت حذف برگ و همچنین اثر متقابل زمان حذف برگ در شدت حذف برگ بر عملکرد روغن معنی دار به دست آمد. کاربرد آمینواسید منجر به افزایش 98/10 درصدی عملکرد روغن در مقایسه با تیمار عدم کاربرد گردید. بیشترین عملکرد روغن در حذف 50 درصد برگ در مرحله V1 با میانگین 5/867 کیلوگرم در هکتار بود که در مقایسه با تیمار شاهد افزایش 5/10 درصدی داشت. در مقایسه میانگین اثر متقابل زمان و شدت حذف برگ، بیشترین عملکرد پروتئین دانه در حذف 50 درصد برگ در مرحله V5 با میانگین 7/1296 کیلوگرم در هکتار بود که در مقایسه با تیمار شاهد افزایش 03/17 درصد داشت. حذف 100 درصد برگ منجر به ایجاد پایین ترین وزن 100 دانه شد و عدم حذف برگ و همچنین حذف 50 درصد برگ دارای بالاترین میانگین این صفت بودند. کاربرد آمینواسید باعث افزایش 24/12 درصدی عملکرد دانه در مقایسه با عدم کاربرد آن شد. در اثر متقابل زمان در شدت حذف برگ بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار حذف 50 درصد برگ در مراحل V1 و V5 به ترتیب با میانگین 9/3681 و 3/3696 کیلوگرم در هکتار بود که در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب افزایش 46/2 و 84/2 درصدی داشتند. به طور کلی حذف برگ در مراحل انتهایی رشد (به خصوص رشد زایشی) با شدت 100 درصد موجب کاهش صفات کمی (عملکرد و اجزای عملکرد) و صفات کیفی (محتوی روغن و پروتئین دانه) گردید. از طرف دیگر کاربرد آمینواسید، با افزایش میانگین صفات اندازه گیری شده موجب تعدیل اثر تنش برگ زدایی شد.کاربرد آمینواسید باعث افزایش 24/12 درصدی عملکرد دانه در مقایسه با عدم کاربرد آن شد. در اثر متقابل زمان در شدت حذف برگ بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار حذف 50 درصد برگ در مراحل V1 و V5 به ترتیب با میانگین 9/3681 و 3/3696 کیلوگرم در هکتار بود که در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب افزایش 46/2 و 84/2 درصدی داشتند. به طور کلی حذف برگ در مراحل انتهایی رشد (به خصوص رشد زایشی) با شدت 100 درصد موجب کاهش صفات کمی (عملکرد و اجزای عملکرد) و صفات کیفی (محتوی روغن و پروتئین دانه) گردید. از طرف دیگر کاربرد آمینواسید، با افزایش میانگین صفات اندازه گیری شده موجب تعدیل اثر تنش برگ زدایی شد.

  کلیدواژگان: پروتئین دانه، روابط منبع و مخزن، روغن دانه، عملکرد دانه، غلاف
 • رستم فتحی*، امیر عزیزپناه، شکوفه یوسفی نژاد صفحات 37-50
  سابقه و هدف

  استفاده موثر از انرژی یکی از نیاز های اساسی کشاورزی پایدار است. افزایش تقاضا برای مواد غذایی باعث تشدید در مصرف کودهای شیمیایی، آفت کش ها، ماشین ها و سایر منابع طبیعی شده است که یکی از پیامدهای آن تاثیرات زیست محیطی نامطلوب بر آب، هوا و زمین می باشد. بنابراین لازم است اقدامات لازم در راستای افزایش بهره وری استفاده از منابع انرژی و کاهش اثرات زیست-محیطی انجام گیرد. هدف از این پژوهش تعیین الگوی مصرف انرژی، میزان انتشار گاز های گلخانه ای و تحلیل اقتصادی تولید هندوانه در شهرستان چرداول استان ایلام است.

  مواد و روش ها

  اطلاعات مورد نیاز این تحقیق در سال 97 از طریق پرسش نامه و مصاحبه جمع آوری شد و روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بود. مقدار انتشار گازهای گلخانه ای در سیستم تولید هندوانه با استفاده از ضریب انتشار معادل "CO2" برای نهاده های مختلف محاسبه گردید. شاخص های انرژی مورد بررسی شامل نسبت انرژی، بهروه وری انرژی، شدت انرژی و انرژی خالص بود. نسبت انرژی بیان گر نسبت بین کالری گرمایی محصولات خروجی و کل انرژی مصرف شده در عوامل تولید است. این شاخص بدون بعد بوده و مقدار انرژی به دست آمده، به ازای هر واحد مصرف انرژی، برای تولید را نشان می دهد. شدت انرژی نشان دهنده مصرف انرژی برای تولید یک واحد از محصول است. این شاخص بسته به نوع محصول کشاورزی، موقعیت و زمان متفاوت است و می تواند به عنوان شاخصی برای ارزیابی کارایی مصرف انرژی در سامانه های مختلف تولید مورد استفاده قرار گیرد. بهره وری انرژی عکس شدت انرژی است و از تقسیم مقدار محصول تولید شده بر انرژی مصرف شده به دست می آید و در حقیقت، بیان کننده مقدار تولید محصول به ازای هر واحد انرژی مصرف شده است. در این روابط، نسبت انرژی بدون واحد، انرژی خروجی بر حسب (Mj/ha)، انرژی ورودی برحسب (Mj/ha)، بهره وری انرژی بر حسب (Kg/Mj)، شدت انرژی بر حسب (Mj/Kg)، کل محصول تولیدی در دوره بر حسب ((Kg/haو افزوده خالص انرژی بر حسب (Mj/ha) است. هم چنین محاسبه شاخص های اقتصادی نیز بر اساس شاخص های درآمد ناخالص، ارزش ناخالص تولید، هزینه های ثابت و متغیر، عملکرد، قیمت محصول و نسبت سود به هزینه برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS25 و Exel استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که دو نهاده آب آبیاری و سوخت دیزل به ترتیب با 01/36 و 21/25 درصد، پرمصرف ترین نهاده های انرژی بر در تولید محصول فوق بودند. مجموع انرژی های ورودی و خروجی در تولید هندوانه 89/38584 و 93/781115 مگاژول بر هکتار محاسبه شد. نسبت انرژی، بهره وری انرژی، شدت انرژی و افزوده خالص انرژی به ترتیب 02/2، 06/1، 93/0 و 04/39531 مگاژول برآورد گردید. مقدار کل انتشار گازهای گلخانه ای برابر 4/1151 کیلوگرم دی اکسید کربن بر هکتار به دست آمد که بیش ترین میزان به ترتیب مربوط به کود دامی و سوخت دیزل با 6/489 و 7/476 کیلوگرم دی اکسید کربن بر هکتار محاسبه شد. نسبت سود به هزینه نیز 85/3 به دست آمد.

  نتیجه گیری

  با توجه به مطالعه مذکور بیش ترین مصرف انرژی، مربوط به آب آبیاری و سوخت دیزل می باشد. بالاترین میزان انتشار گازهای گلخانه ای مربوط به مصرف کود دامی با 6/489 کیلوگرم و پس از آن سوخت دیزل با 79/476 کیلوگرم معادل دی اکسید کربن بر هکتار بود. لذا انجام تحقیقات در زمینه ی به کارگیری روش های خاک ورزی حفاظتی و کم خاک ورزی برای کاهش انرژی سوخت مصرفی و اثرات گلخانه ای ناشی از مصرف سوخت، پیشنهاد می گردد. هم چنین از آن جایی که نسبت سود به هزینه 85/3 محاسبه گردید، تولید هندوانه از توجیه اقتصادی برخوردار است ولی توجه به مساله آب در مکان یابی کشت این محصول ضروری است.

  کلیدواژگان: هندوانه، انرژی، کشاورزی پایدار، اقتصاد، ایلام
 • رقیه مجد، سیده آسیه خاتمی، رحمان خاکزاد، محمدتقی آل ابراهیم*، مهدی محب الدینی صفحات 51-68
  مقدمه

  بیوتیپ ها یا اکوتیپ های یک گونه معمولا از نظر میزان رشد، مورفولوژی و حساسیت به علف کش ها با یکدیگر متفاوتند. هنگامی که ژنوتیپ های مختلف یک گونه در معرض تغییرات محیطی قرار می گیرند، درجات مختلفی از تنوع رشد و نمو را نشان می دهند. تاتوره گیاهی است یکساله، پهن برگ علفی که تکثیر آن فقط از طریق بذر صورت می گیرد و فقط به صورت بذر زمستان گذرانی می کند. آگاهی از تنوع ژنتیکی این علف هرز می تواند منجر به پیشرفت برنامه های مدیریتی به منظور کنترل این علف هرز گردد. با توجه به اینکه اطلاعات علمی زیادی در مورد بررسی تنوع ژنتیکی تاتوره بر اساس شاخص های مورفولوژیک که روشی مرسوم و اولین قدم در مطالعات ژنتیکی می باشد، وجود ندارد. در این تحقیق به بررسی تنوع ژنتیکی بین شش ژنوتیپ تاتوره جمع آوری شده از نقاط مختلف کشور بر اساس صفات مورفولوژیک پرداخته شده است.

  مواد و روش

  این مطالعه در گلخانه ی تحقیقاتی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1396 انجام گرفت. برای انجام این تحقیق بذر شش ژنوتیپ مختلف تاتوره از استان های تهران، مشهد، گیلان، اردبیل، همدان و شهرستان مغان از استان اردبیل جمع آوری گردید. آزمایش بر پایه طرح کاملا تصادفی با شش ژنوتیپ و در سه تکرار اجرا شد. اندازه گیری صفات مربوط به اندام های رویشی در مرحله گلدهی و صفات مربوط به غوزه در مرحله غوزه دهی انجام شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج تجزیه واریانس اختلاف ژنوتیپ های مورد مطالعه برای صفات متوسط طول برگ، متوسط عرض برگ و تعداد بذر در غوزه در سطح احتمال یک درصد و برای صفات ارتفاع ساقه اصلی، طول میانگره، زاویه قرارگیری برگ و شاخص سطح برگ متوسط در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. برآورد ضرایب همبستگی بین صفات نشان داد که بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار بین وزن تر برگ ها با وزن تر کل گیاه (98/0 =r) و بیشترین همبستگی منفی و معنی دار بین وزن خشک ساقه با تعداد بذر (92/0- =r) وجود داشت. تجزیه به عامل ها برای کلیه صفات، پنج عامل اصلی را مشخص نمود که 98/99 درصد از تنوع موجود را توجیه نمودند. بر اساس تجزیه خوشه ای ژنوتیپ های مورد مطالعه در دو گروه قرار گرفتند. گروه اول شامل ژنوتیپ های اردبیل، همدان، مشهد و مغان و گروه دوم شامل ژنوتیپ های گیلان و تهران بود.

  نتیجه گیری کلی

  نتایج گروه بندی بر اساس تجزیه خوشه ای، ژنوتیپ های مورد مطالعه را در دو گروه قرار داد. ژنوتیپ های تهران و گیلان در یک گروه و ژنوتیپ های اردبیل، همدان، مشهد و مغان در گروه دیگر قرار گرفتند که ژنوتیپ های هر گروه در یک سری خصوصیات مورفولوژیکی باهم شباهت داشتند. وجود تفاوت مورفولوژیکی بین این دو گروه ممکن است قدرت رقابتی آنها را تحت تاثیر قرار دهد و در واکنش به روش های مدیریت شیمیایی و زراعی موثر باشد. هنگامی که یک علف کش در تماس با گیاهی قرار می گیرد عمل آن تحت تاثیر صفات مورفولوژی و ساختار گیاه و همچنین فرایندهای بیشمار فیزیولوژیک و بیو شیمیایی خواهد بود، که درون گیاه رخ می دهد. تنوع مورفولوژیکی ژنوتیپ های تاتوره می تواند قدرت سازگاری آنها را با شرایط محیطی و روش های مختلف مدیریت علف های هرز توجیه کند.

  کلیدواژگان: تجزیه خوشه ای، تجزیه به عامل ها، تاتوره و تنوع
 • ایرج طهماسبی*، سرور محمدخانی صفحات 69-82
  سابقه وهدف

  نخود در ایران در بین حبوبات دارای بیشترین سطح زیر کشت و تولید می باشد. این محصول در رقابت با علف های هرز ضعیف است لذا تشخیص دوره بحرانی کنترل علف های هرز برای تعیین زمان مناسب مدیریت علف های هرز و کاربرد علف کش ها مهم می باشد. هدف از اجرای این آزمایش تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز نخود در شرایط دیم دشت دهگلان واقع در استان کردستان بود.

  مواد و روش ها

  این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه کردستان در دشت دهگلان واقع در استان کردستان از 29 فروردین تا 30 تیرماه سال 1393 اجرا شد. رقم نخود مورد استفاده در آزمایش ILC482 بود. آزمایش دارای 16 تیمار، شامل 7 دوره عدم وجین (تداخل) علف های هرز و 7 دوره وجین (عاری از علف هرز) بعلاوه دوره های بدون علف هرز(وجین) و تداخل(عدم وجین) تمام فصل به عنوان شاهد بود. تیمارهای تداخل علف هرز و بدون علف هرز به صورت دوره های زمانی صفر، 12، 22، 32، 42، 52، 62، 72 و 92 روز پس از کاشت تنظیم شدند. شروع و پایان دوره بحرانی با برازش معادله به ترتیب به دوره های تداخل علف هرز و دوره های بدون علف هرز تعیین گردید. عملکرد نسبی دانه در تیمارها به صورت درصد از شاهد بدون علف هرز تعیین گردید. معادله چهارپارامتری لجستیک به عملکرد نسبی دوره های تداخل و بدون علف هرز(وجین)، برازش داده شد و سپس دوره بحرانی کنترل علف های هرز براساس 2/5، 5 و 10 درصد افت عملکرد قابل قبول تعیین شد.

  یافته ها

  تراکم علف های هرز درطی فصل رشد در دوره های تداخل از 17/42-9/98 بوته در مترمربع و به طور میانگین 14/82 بوته در مترمربع بود. میانگین تراکم سلمه تره، پیچک صحرایی، گلرنگ وحشی و تاج خروس به ترتیب 8، 4، 1/5 و 0/5 بوته در مترمربع بود که گونه های مهم علف های هرز مزرعه را تشکیل دادند. وزن خشک علف های هرز با افزایش طول دوره های تداخل به صورت خطی افزایش یافت و به 62/13 گرم در مترمربع رسید. اما افزایش دوره های بدون علف هرز موجب کاهش وزن خشک علف های هرز به تبعیت از معادله نمایی شد و در آخر فصل رشد تقریبا به صفر نزدیک شد. عملکرد دانه تیمارهای شاهد بدون علف هرز و شاهد تداخل به ترتیب 106/38 و 68/71 گرم در مترمربع بود. بدین ترتیب تداخل علف های هرز عملکرد دانه را 5/35 درصد در مقایسه با شاهد بدون علف هرز کاهش داد. شروع دوره بحرانی کنترل علف های هرز براساس 2/5، 5 و 10 درصد افت عملکرد قابل قبول 208، 292 و 426 درجه روز رشد (18، 24 و 36 روز پس ازکاشت) معادل 3، 5 و 8 برگی نخود و پایان آن 1234، 969 و 720 درجه روز رشد (79، 67 و 54 روز پس ازکاشت) معادل اواسط پرشدن دانه، انتهای غلاف رفتن و اوایل گلدهی نخود تعیین گردید.

  نتیجه گیری

  دوره بحرانی کنترل علف های هرز بر اساس 5 درصد افت عملکرد 67-24 روز از کاشت (از مرحله 5 برگی تا اواخر غلاف رفتن) تعیین گردید.

  کلیدواژگان: افت عملکرد قابل قبول، تداخل، رقابت، عملکرد نسبی
 • سید محسن سیدی*، جواد حمزه ئی صفحات 83-98
  سابقه و هدف

  در کشاورزی، علف های هرز یکی از اصلی ترین عوامل محدود کننده است. در حقیقت، مشکل علف های هرز یک مشکل اساسی در مزارع است که می تواند منجر به ضررهای عمده اقتصادی در کشاورزی شود. علف های هرز می توانند مواد مغذی خاک را کاهش دهند و با رقابت بر سر آب، مواد غذایی و نور می توانند محصولات کشاورزی را تهدید کنند. نخود زراعی (Cicer arietinum L.) یکی از قدیمی ترین گونه های لگوم بوده که حدود 7500 سال پیش در خاورمیانه شناسایی شده است. این گیاه نقش مهمی در تغذیه بشر دارد و منبع پروتئین، انرژی، فیبر، ویتامین و مواد معدنی برای مردم مناطق در حال توسعه به شمار می رود. حضور علف های هرز در مزارع نخود در برخی شرایط باعث افت 90 درصدی عملکرد شده است. این پژوهش با هدف بررسی برخی صفات زیستی و عملکرد دانه پنج رقم نخود در حضور علف های هرز و در شرایط طبیعی انجام شد.

  مواد و روش ها

  آزمایش در دو سال زراعی 1392 و 1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا (طول 35 درجه و یک دقیقه شمالی و عرض 48 درجه و 31 دقیقه شرقی و ارتفاع 1690 متر) اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل کنترل علف هرز (وجین و عدم وجین) و ارقام نخود (ترک، هاشم، آرمان، آزاد و محلی) بودند. میزان کل بارندگی در طول اجرای آزمایش در سال اول و دوم به ترتیب حدود 76 و 80 میلی متر بود. صفات مورد ارزیابی نخود، ارتفاع بوته، سطح برگ، تعداد شاخه در بوته، عملکرد زیستی و دانه، شاخص کلروفیل و تعداد و وزن گره بودند. برای تجزیه واریانس از برنامه آماری SAS (نسخه 2/9) استفاده شد. مقایسه تیمارها به روش حداقل اختلاف معنی دار در سطح احتمال پنج درصد سنجیده شد.

  یافته ها

  تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر کنترل علف های هرز بر کلیه صفات معنی دار بود. همچنین، اثر رقم بر کلیه صفات به جز شاخص کلروفیل معنی دار شد. اثر متقابل کنترل علف هرز در رقم نیز فقط بر عملکرد زیستی و دانه معنی دار بود. بیشترین میزان ارتفاع بوته، شاخه در بوته، شاخص کلروفیل و تعداد و وزن گره در تیمار عدم وجین علف های هرز مشاهده شد و میزان این ویژگی ها در حضور علف های هرز کاهش معنی داری یافتند. بیشترین میزان عملکرد دانه (00/136 گرم در متر مربع) از رقم هاشم در شرایط وجین علف هرز به دست آمد. کمترین میزان این ویژگی (00/33 گرم در متر مربع) با حدود 75 درصد کاهش به رقم محلی در شرایط عدم وجین تعلق گرفت. بیشترین و کمترین زیست توده و تراکم علف هرز نیز به ترتیب به رقم هاشم و محلی اختصاص داشت. همچنین، نتایج نشان داد که بالاترین میزان شاخص رقابت (16/2) متعلق به رقم هاشم و پایین ترین این شاخص (41/0) متعلق به رقم محلی بود. با توجه به نتایج این آزمایش می توان رقم هاشم را به عنوان رقمی مقاوم در برابر علف های هرز دانست، در مقابل، رقم محلی دارای کمترین توانایی در برابر هجوم علف های هرز بود.

  نتیجه گیری

  نتایج این آزمایش نشان داد که عملکرد ارقام مختلف نخود در حضور علف های هرز کاهش یافته است. با این حال، کاهش عملکرد در ارقام مختلف یکسان نبود. در نتیجه، ارقام هاشم و محلی به ترتیب به عنوان رقم قوی و ضعیف در رقابت با علف-های هرز شناسایی شدند. با ارزیابی عملکرد نخود و شاخص رقابت پذیری می توان دانست که کدام ارقام در شرایط حضور علف های-هرز از توانایی رقابت خوبی برخوردار هستند و این پتانسیل را دارند که در ترکیب با دیگر روش های کنترل علف هرز و با نیاز کمتر به علف کش ها، محصول قابل قبولتری کسب کنند.

  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، رقابت، عملکرد، علف هرز
 • سید حسین حسینی، علی راحمی کاریزکی*، عباس بیابانی، علی نخزری مقدم، فاختک طلیعی صفحات 99-116
  سابقه و هدف

  کینواگیاهی یکساله متعلق به خانواده آمارانتوس با قدرت سازگاری بالا در محیط های مختلف بوده و تنها غذای گیاهی است که شامل تمام اسیدهای آمینه ضروری، ریزمغذی ها و ویتامین ها می باشد. رعایت تاریخ کاشت مناسب باعث تولید عملکرد اقتصادی بالاتر بدون صرف هزینه های اضافی خواهد شد و به گیاه اجازه خواهد داد که پتانسیل کامل رشدی خود را نشان دهد. تجزیه و تحلیل رشد گیاه توسط یک سری پارامترها انجام می شود که مهم ترین آنها شاخص سطح برگ(LAI) ، تجمع ماده خشک (TDM)، سرعت رشد نسبی(RGR) ، سرعت رشد محصول (CGR) و سرعت جذب خالص(NAR) است. افزایش سریع سطح برگ و حصول حداکثر LAI در آغاز حیات گیاه می تواند منجر به افزایش دریافت تشعشع، فتوسنتز و نهایتا افزایش عملکرد گردد. سرعت رشد محصول از اصلی ترین عوامل موثر بر تولید محصول و عملکرد است. مطالعات مختلف روی گیاه کینوا نشان داد که شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی و سرعت فتوسنتز خالص تحت تاثیر تاریخ های کاشت مختلف قرار گرفت. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تاریخ های مختلف کاشت بر شاخص های رشدی و عملکرد گیاه کینوا بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه در مجتمع گلخانه ای جهاد کشاورزی شهرستان خلیل آباد از توابع استان خراسان رضوی، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و 12 تاریخ کاشت مختلف طی دو سال زراعی 97-1396 و 98-1397 انجام شد. تیمارهای کشت از 15 اسفند و با فاصله هر 15 روز یک بار صورت گرفت. طی آزمایش، روند تغییرات پارامترهای رشد شامل: LAI، TDM،RGR ، CGR وNAR ارزیابی شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تغییرات شاخص سطح برگ، درتاریخ های مختلف در ابتدای دوره رشد توسعه برگ ها روند کندی داشت که تا کمی قبل از ظهور گل آذین ادامه یافت، اما پس از آن شیب افزایش سطح برگ بیشتر شد و تا زمان رسیدن به حداکثر شاخص سطح برگ ادامه داشت. با مسن شدن برگ ها، زرد شدن و ریزش برگ های پایین بوته، به واسطه سایه اندازی و انتقال مجدد مواد از برگ ها به دانه ها در دوره ی پر شدن دانه، این روند کاهش یافت و افت به نسبت سریعی در شاخص سطح برگ مشاهده شد. در مجموع دو سال بالاترین میزان تجمع ماده خشک مربوط به تاریخ کاشت 15 اسفند بود ولی به طور کلی میزان تجمع ماده خشک در سال دوم کمتر از سال اول بود. سرعت رشد محصول نیز در تاریخ کاشت 15 اسفند در هر دو سال پژوهش بالاتر از بقیه به دست آمد. سرعت رشد محصول در سال دوم در مجموع کمتر از سال اول بود. که دلیل این امر مربوط تفاوت دما در دو سال آزمایش بود. سرعت رشد نسبی در طول فصل رشد کینوا یک روند نزولی داشت. میزان سرعت فتوسنتز خالص در بین تاریخ های کاشت از الگوی مشابهی پیروی نکرد ولی در مجموع این پارامتر از اول فصل تا انتهای فصل رشد یک روند کاهشی را نشان داد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که بالاترین مقادیر شاخص های رشدی کینوا مربوط به تاریخ کاشت های اول بود. این امر بیانگر وجود شرایطی محیطی مناسب شامل دما و نور مناسب جهت حصول بهتر شاخص های رشدی در تاریخ های اول بود. به طور مثال بالاترین شاخص سطح برگ مربوط به تاریخ کاشت 29 اسفند و 30 فروردین طی دو سال آزمایش و یا سایر شاخص های رشدی در تاریخ کاشت 15 اسفند بالاترین مقادیر را دارا بود. بین تاریخ های کاشت مختلف از لحاظ میزان شاخص های رشدی مورد مطالعه تفاوت وجود داشت. به طور کلی بهترین تاریخ کاشت برای این گیاه در شرایط آزمایش از 15 اسفند تا 15 فروردین بدست آمد.

  کلیدواژگان: تجمع ماده خشک، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی، شاخص سطح برگ
 • معرفت مصطفوی راد*، امین نوبهار، مهران غلامی، حبیب جهانساز، ابراهیم اکبرزاده، شایگان ادیبی صفحات 117-130
  مقدمه

  بادام زمینی یکی از گیاهان مهم دانه روغنی با عادت رشد نامحدود است و گل دهی آن 60 الی 70 روز پس از جوانه زنی ادامه می-یابد و سپس توسعه گل دهی آن شروع به کاهش می کند. دانه. کنجاله بادام زمینی دارای به ترتیب دارای 40 تا 50 درصد روغن و 30 تا 35 درصد پروتئین می باشد. روش کاشت مناسب و فاصله بین ردیف های کشت گیاهان می تواند فرآیند فتوسنتز و عملکرد کمی و کیفی دانه بادام زمینی را بهبود بخشد. در مطالعه حاضر، اثر فاصله بین ردیف های کاشت بین بوته های بادام زمینی و روش کاشت بذری و نشایی بر عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیک لاین های جدید بادام زمینی در شرایط اقلیمی رشت مورد ارزیابی قرار گرفت.

  مواد وروش ها

  به منظور ارزیابی اثر فاصله بین ردیف های کاشت و روش کشت بذری و نشایی بر صفات مهم فیزیولوژیکی شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن 100 دانه، عملکرد علوفه خشک، عملکرد زیست توده محتوای روغن و پروتئین دانه و شاخص برداشت بادام زمینی (NC2) دو آزمایش در سالهای زراعی 1396 و 1397 به صورت کرت های خردشده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه آزمایشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی رشت (واقع در 49 درجه و 57 دقیقه طول شرقی و 37 درجه و 26 دقیقه عرض شمالی و ارتفاع 10 متری از سطح دریا) انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه فاصله ردیف کاشت (40، 50 و 60 سانتی متری) و دو روش کاشت (نشایی و بذری) به ترتیب به عنوان کرت-های اصلی و فرعی بود.

  یافته ها

  نتایج این آزمایش نشان داد که اثر متقابل روش کشت و فاصله بین ردیف های کاشت بر برخی صفات زراعی نظیر ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن 100 دانه، عملکرد علوفه خشک، عملکرد زیست توده و شاخص برداشت دانه معنی دار بود. براساس نتایج این آزمایش، روش کشت نشایی سبب تسریع در آغاز گل دهی بوته های بادام زمینی گردید. بیش ترین عملکرد دانه (2484 کیلوگرم در هکتار)، تعداد غلاف در بوته (65/56)، عملکرد علوفه خشک (4698 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد زیست توده (9924 کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت دانه (02/30 درصد) بادام زمینی در فاصله ردیف کاشت 40 سانتی متری و روش کشت نشایی به دست آمد. همچنین، بیشترین تعداد دانه در غلاف (33/1 عدد) در فاصله ردیف کاشت 60 سانتی متری و روش کشت نشایی به دست آمد. بیشترین وزن 100 دانه (05/57 گرم) بادام زمینی در فاصله ردیف کاشت 50 سانتی متری و روش کشت بذری مشاهده گردید. به طور کلی، نتایج نشان داد که عملکرد دانه بادام زمینی در واکنش به کاهش فواصل ردیف کاشت و روش کشت نشایی افزایش یافت. چنین به نظر می رسد که افزایش عملکرد دانه بادام زمینی ناشی از کاهش هدررفت و بهبود جذب تشعشع خورشیدی، افزایش ظرفیت فتوسنتزی و استفاده بهینه از واحد سطح زمین باشد. براساس نتایج این آزمایش، فاصله 40 سانتی متری بین ردیف های کاشت و روش کشت نشایی می تواند در راستای افزایش عملکرد دانه بادام زمینی در شرایط اقلیمی منطقه قابل توصیه باشد.

  کلیدواژگان: بادام زمینی، محتوای پروتئین دانه، تراکم بوته، صفات زراعی، درصد روغن دانه
 • فرزین پورامیر*، بیژن یعقوبی، حدیث شهبازی صفحات 131-145
  سابقه و هدف

  برنج مهمترین گیاه زراعی استان های گیلان و مازندران است که به صورت نشایی در خاک گل آب شده کشت می شود. این روش کاشت نیازمند نیروی کارگری زیادی بوده و هزینه ی تولید آن بسیار بالا است. گزارش ها نشان می دهد که کشت مستقیم برنج می تواند جایگزینی کم هزینه برای کشت نشایی باشد. از این رو، در این مطالعه سعی شده است تا اثر این روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف بومی و اصلاح شده برنج مورد بررسی قرار گیرد.

  مواد و روش ها

  این آزمایش در طی سال های 1397 و 1398 در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات برنج کشور-رشت اجرا شد. آزمایش به صورت اسپلیت بلوک در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و دارای سه تکرار بود. کرت های اصلی شامل روش کاشت در دو سطح (کشت نشایی و کشت مستقیم) و کرت های فرعی شامل ارقام برنج در پنج سطح (هاشمی، آنام، گیلانه، شیرودی و رقم در دست معرفی طاهر) بود. تراکم برنج در کاشت نشایی 25 کپه در مترمربع (هر کپه شامل سه گیاهچه) و میزان بذر در کشت مستقیم برای تمامی ارقام 100 کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که روش کاشت تاثیر معنی داری بر عملکرد شلتوک ندارد این درحالی بود که اثر رقم و برهمکنش رقم در روش کاشت در سال اول آزمایش از این نظر معنی دار بود. در سال 1397، دامنه عملکرد شلتوک از 4152 کیلوگرم در هکتار برای رقم هاشمی در کشت نشایی تا 7531 کیلوگرم در هکتار برای رقم شیرودی در کشت مستقیم متغیر بود. در سال 1398، کمترین (4473 کیلوگرم در هکتار) و بیشترین (7842 کیلوگرم در هکتار) عملکرد شلتوک به ترتیب به ارقام هاشمی و شیرودی در کشت مستقیم تعلق داشت. اثر روش کاشت (در سال اول)، رقم و برهمکنش روش کاشت و رقم بر تعداد خوشه در واحد سطح معنی دار بود. در هر دو سال مورد مطالعه (به غیر از رقم آنام در سال 1398)، تعداد خوشه ارقام مختلف در کشت مستقیم بیشتر از کشت نشایی بود. در سال 1397، رقم آنام بیشترین (444 خوشه) تعداد خوشه در کشت نشایی را داشت، این درحالی بود که تعداد خوشه این رقم در کشت مستقیم بالغ بر 517 عدد بود. در این سال، بیشترین خوشه (626 عدد) در کشت مستقیم مربوط به رقم شیرودی بود، در حالی که این رقم در کشت نشایی 332 خوشه در واحد سطح داشت. در سال 1398، رقم هاشمی و طاهر در کشت نشایی به ترتیب با 456 و 397 خوشه، بیشترین تعداد خوشه را در واحد سطح داشتند این درحالی بود که، تعداد خوشه این دو رقم در کشت مستقیم به ترتیب 606 و 536 عدد بود. اثر روش کاشت بر تعداد دانه پر در خوشه معنی دار نشد. اگرچه، در هر دو سال آزمایش، تعداد دانه پر در کشت نشایی به ترتیب 26 و 22 درصد بیشتر از کشت مستقیم بود. این درحالی بود که اثر رقم و برهمکنش روش کاشت و رقم بر تعداد دانه پر در خوشه معنی دار شد. نتایج نشان داد که در بین صفات مورد مطالعه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و تعداد دانه پر و پوک در هر دو سال مطالعه، بیشترین همبستگی مثبت را با عملکرد شلتوک داشتند.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که بین دو روش کشت مستقیم و نشایی تفاوت معنی داری از نظر عملکرد شلتوک وجود ندارد. در کشت مستقیم، افزایش تعداد خوشه در واحد سطح منجر به کاهش تعداد دانه پر در خوشه شد این درحالی بود که در کشت نشایی، کاهش تعداد خوشه در واحد سطح منجر به افزایش تعداد دانه پر در خوشه و همچنین وزن هزاردانه گردید. در واقع، تغییرات قابل توجه این اجزای عملکرد در دو روش کشت منجر به عملکرد شلتوک مشابه در آنها شد.

  کلیدواژگان: شلتوک، کشت مستقیم، نیروی کار، نشاکاری
|
 • Hosein Shahkoomahali *, Serollah Galeshi, Afshin Soltani, Ebrahim Zeinali Pages 1-16
  Background and objectives

  Approximately 10% of the world's land is affected by flooding. Almost all crops, including wheat, are not tolerable to flooding stress. The occurrence of flooding stress in wheat has limited root growth, decreased dry matter accumulation, aging of the leaves before puberty, decreased tillering, production of insect florets, decreased hight, number of spikes and number of grain per spike, decreased biologicall yield, reduced 1000 grain weight and ultimately reduced grain yield. Accordingly, this study was carried out to evaluate the effects of flooding on grain yield and its components during tillering and stemming of wheat in two Morvarid and Koohdasht cultivars.

  Materials and methods

  To conduct this research, a pot experiment was conducted in a completely randomized block design with factorial arrangement in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources in 2016. The experimental treatments consisted of the duration of stress period at five levels (0, 7, 14, 21, 28 days) as the first factor, the time of flooding based on developmental stages (tillering and stemming) as the second factor, and the cultivars (Morvarid and Koohdasht) were considered as the third factor. In order to apply flood stress, the pots for each treatment were placed inside a pond filled by water, so that up to 2 cm from the stems were underwater. After applying stress treatments, traits such as leaf area, number of spikes per plant, number of seeds per spike, 1000 grain weight, biological yield, grain yield and harvest index were measured. Also, linear and nonlinear functions were used to describe the relationships between measured traits and flood duration.

  Results

  The results of this study showed that the damages of flood stress in wheat depend on the time of plant placement under stress, the developmental stage where the stress coincides with it, and the type of cultivar used. In this study, characteristics such as leaf area, number of spikes per plant, number of grain per spike, 1000 grain weight, grain yield, biological yield and harvest index were significantly decreased by increasing the duration of flooding. The changes in some of the traits such as leaf area in Koohdasht cultivar, number of grain per spike in both cultivars, 1000 grain weight in Morvarid cultivar, and biological yield in both cultivars, followed by a segmented curve. So that in the first stages, Despite the increasing duration of flooding, each of these traits was fixed and unchanged, but, its value was linearly decreased by increasing duration of flooding to more than a certain limit for each trait. In other cases, the traits were reduced linearly from the beginning by increasing the duration of flooding. On the other hand, the number of grain per spike, grain yield, biological yield and harvest index in Kohdasht cultivar were always higher than Morvarid cultivars in different flooding treatments. Also, the highest flooding damage to leaf area, number of grain per spike, 1000 grain weight, grain yield and biological yield occurred when stress was applied at the stemming stage.

  Conclusion

  In general, flooding stress played a very important role in reducing wheat grain yield. In this regard, the length of stress period was the most important factor affecting the yield. The developmental stage and cultivar were ranked second and third in terms of importance, respectively. Therefore, due to the susceptibility of Golestan Province to flooding stress during tillering and stemming of wheat, it is very necessary to take the contraption to prevent of flooding in the fields and thereby prevent of yield losses.

  Keywords: Biomass, Duration of flooding, Developmental stage, Leaf area
 • Mohamad Reza Dadashi *, Hamid Najafi Kanbeh Bin, Abolfazl Faraji, Afshin Soltani Pages 17-36

  In order to investigate the effect time and intensity of defoliation under use of amino acid condition, a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications in Ali Abad Katoul, Golestan Province during growing season 2016-17. The first factor included the intensity of defoliation at three levels of 0, 50 and 100%, the second factor included the time of defoliation in five levels (V1, V3, V5, V7, and R1), and the third factor was the application and non-application of amino acids. The results showed that the effect of amino acids, the time and intensity of defoliation, and the interaction between times in intensity of defoliation were significant on oil yield. Application of amino acid resulted in an increase of 98.9% of oil yield compared to the non-application treatment. The highest oil yield was observed in the defoliation of 50% leaf in V1 stage with a mean of 867.5 kg/ha, which was 10.5% higher than to the control treatment. Comparing the mean interactions effects of times in intensity of defoliation, the highest grain protein yield was observed in defoliation of 50% leaf in V5 stage with 1296.17 kg/ha, which increased 17.33% compared to the control treatment. Defoliation of 100% of leaves resulted in the lowest weight of 100 seeds, and the absence of leaf defoliation and the defoliation of 50% of the leaf had the highest mean of this trait. Application of amino acids increased 12.28% of grain yield compared to the non-application. In the interaction of the times in intensity of defoliation, the highest grain yield associated with 50% defoliation of leaf in stages V1 and V5 were 3681.9 and 3696.3 kg/ha respectively, which was 2.46 and 2.84% higher than to the control treatment, respectively. In general, leaf defoliation in late stages of growth (especially reproductive growth) with 100% intensity was reduced the quantitative traits (yield and yield components) and qualitative traits (oil and protein content of grain). On the other hand, the application of amino acids, by increasing the mean of measured traits, moderated the effect of defoliation stress.Defoliation of 100% of leaves resulted in the lowest weight of 100 seeds, and the absence of leaf defoliation and the defoliation of 50% of the leaf had the highest mean of this trait. Application of amino acids increased 12.28% of grain yield compared to the non-application. In the interaction of the times in intensity of defoliation, the highest grain yield associated with 50% defoliation of leaf in stages V1 and V5 were 3681.9 and 3696.3 kg/ha respectively, which was 2.46 and 2.84% higher than to the control treatment, respectively. On the other hand, the application of amino acids, by increasing the mean of measured traits, moderated the effect of defoliation stress.Defoliation of 100% of leaves resulted in the lowest weight of 100 seeds, and the absence of leaf defoliation and the defoliation of 50% of the leaf had the highest mean of this trait. Application of amino acids increased 12.28% of grain yield compared to the non-application.

  Keywords: Pod, Seed oil, Seed protein, Seed yield, Source, sink relations
 • Rostam Fathi *, Amir Azizpanah, Shekoofeh Yousefenejad Pages 37-50
  History And Target

  Efficient use of energy is one of the basic goals of sustainable agriculture. Increasing demand for food has led the Increased consumption of chemical fertilizers, pesticides, machinery and other natural resources, that has is the adverse environmental impacts on water, air and land. Therefore, it is necessary to take measures to increase the efficiency of the use of energy resources and reduce the environmental impact. The purpose of this study was to determine the pattern of energy consumption, greenhouse gas emissions and economic analysis of watermelon production in Chardavol, Ilam province.

  Materials and Methods

  The information required for this research was collected through questionnaires and interviews in year 97. The sampling method was simple random. The amount of greenhouse gas emissions in the watermelon production system was calculated using the CO2 equivalent coefficient for different inputs. Energy indices included energy ratio, energy efficiency, energy intensity, and net energy. The energy ratio represents the ratio between the caloric value of the output products and the total energy consumed in the production factors. This indicator is dimensionless and shows the amount of energy obtained per unit of energy consumed for production. Energy intensity represents the energy consumption to produce one unit of product. This indicator varies depending on the type of crop, location and time, and can be used as an indicator to evaluate energy efficiency in different production systems. Energy efficiency is the inverse of energy intensity and is obtained by dividing the amount of product produced by the energy consumed and, in fact, expressing the amount of product output per unit of energy consumed. In these relationships, unit energy ratios, output energy in (Mj/ha), input energy in terms of (Mj/ha), energy efficiency in terms of (Kg/Mj), energy intensity in terms of (Mj/Kg), total The crop produced in the period was in Kg / ha and net energy added in Mj / ha. Also, the calculation of economic indices was estimated based on gross income indices, gross output value, fixed and variable costs, yield, product price and profit-to-cost ratio. SPSS25 and Exel software were used for data analysis.

  Results

  The results showed that the two inputs of irrigation water and diesel fuel were %36.01 and %25.21, respectively. Total input and output energies in watermelon production were calculated 38584.89 and 781115.93 MJ/ha. The ratio of energy, energy efficiency, energy intensity and net added energy were estimated as 2.02, 1.06, 0.93 and 39531.04 MJ, respectively. Total greenhouse gas emissions were 1151.4 kg CO2/ha, the highest amount of which was related to livestock manure and diesel fuel with 489.6 and 476.7 kg CO2, respectively. The profit-to-cost ratio was 3.85.

  Conclusion

  According to the study, the highest energy consumption is related to irrigation water and diesel fuel. The highest greenhouse gas emissions were related to the use of animal manure with 489.6 kg followed by diesel fuel with 476.79 kg carbon dioxide equivalent. Therefore, it is recommended to conduct researches on applying conservation and low tillage methods to reduce fuel consumption and greenhouse effects of fuel consumption. Also, since the profit-to-cost ratio of 3.85 was calculated, watermelon production is economically justified, but attention to the water issue is essential in locating the crop.

  Keywords: Watermelon, Energy, Sustainable agriculture, economy, Ilam
 • Roghayeh Majd, Seyedeh Asieh Khatami, Rahman Khakzad, Mohammad Taghi Alebrahim *, Mehdi Mohebodini Pages 51-68
  Background and objective

  The biotypes or ecotypes of a species are usually different in terms of growth, morphology, and susceptibility to herbicides. When different genotypes of a species are exposed to environmental changes, they show different degrees of developmental diversity. Tatura is an annual plant, a broad leaf herbaceous plant that reproduces only through seeds and overwinters only as seeds. Awareness of the genetic diversity of this weed can lead to the development of management programs to control this weed. Since there is little scientific information on the study of genetic diversity of Daturea based on morphological method, which is a common and first step in genetic studies. In this study, genetic diversity was investigated among six genotypes of Daturea collected from different parts of the country based on morphological traits.

  Materials and methods

  This study was conducted in the research greenhouse of Agriculture Faculty of Mohaghegh Ardabili University in 2017. Seeds of six genotypes of Daturea were collected from Tehran, Mashhad, Gilan, Ardebil, Hamadan and Moghan . The experiment was performed based on a completely randomized design with six genotypes and three replications. Traits related to vegetative organs were measured at flowering stage and boll traits at boll stage.

  Results

  According to the results of analysis of variance difference between the genotypes studied traits has a significant effect on the average leaf length, the average leaf width and number of seeds per head at 1% probability and on the main stem height, internode length, angle and leaf area index average at 5% probability. The estimated correlation coefficients showed that the highest correlation there was between fresh weight with total plant fresh weight (r= 0.98) and least correlations between dry weight and number of seeds (r= -0.92). Factor analysis for all traits, showed five hidden factors that Justified 99.98% of the total variation. On the basis of cluster analysis, six studied populations were in two groups. The first group consists populations Ardebil, Hamedan, Mashhad and Moghan and the second group populations Gilan and Tehran.

  Conclusion

  On the basis of cluster analysis, six studied genotypes were in two groups. The first group consists genotypes Ardebil, Hamedan, Mashhad and Moghan and the second group genotypes Gilan and Tehran. The genotypes of each group were similar in some morphological traits. Morphological differences between two groups may affect their competitive power and may be effective in response to chemical and agronomic management method. When a herbicide comes into contact with the plant, its action will be affected by the morphological and anatomical traits of the plant as well as the numerous physiological and biochemical processes that occur within the plant. Morphological diversity of Daturea genotypes can justify their adaptability to different environmental conditions and different methods of weeds management.

  Keywords: Cluster analysis, correlation, factor analysis, Diversity
 • Iraj Tahmasebi *, Soroor Mohammadkhani Pages 69-82
  Background and objectives

  Chickpea has the highest harvest area and production quantity among pulse crops in Iran. This crop is a poor competitor against weeds. So understanding the critical period of weed control (CPWC) is important for determining proper time of weed management and herbicide application. The objective of the experiment was to determine the CPWC of chickpea in dry-land conditions of Dehgolan plain in Kurdistan province.

  Material and methods

  The field experiment was carried out as randomized complete block design with four replications at agricultural research station of Kurdistan University in Dehgolan plain, Kurdistan province from April 18, to July 21, 2014. The chickpea cultivar ILC 482 was used for the study. The trial had 16 treatments, including seven non-weeding (Interference) periods and seven weeding (weed-free) periods as well as whole season weed free and weed interference as control. Weed interference and weed-free treatments were set up as 12, 22, 32, 42, 52, 62, and 72 day periods after planting. The beginning and the end of CPWC was determined by curve fitting to weed interference and weed free periods respectively. Relative seed yield of treatments was calculated as percent of weed-free control. A four parameter logistic equation was fitted to relative yields of weed interference and weed-free periods and then CPWC was determined based on 2.5, 5, and 10 percent acceptable yield loss (AYL).

  Results

  Weed density of interference periods ranged 9.98-17.42 and the mean density was 14.82 plant m-2 during growing season. Mean density of Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Carthamus oxyacantha, and Amaranthus retroflexus were 8, 4, 1.5, and 0.5 plant m-2 respectively and composed the major species of weed community. Weeds dry weight increased linearly as interference period increased and reached 62.13 gm-2 on harvest time. In contrast, weeds dry weight decreased exponentially with increasing weed-free periods and approximately approached zero at the end of growing season. Seed yield of weed-free and weed interference controls were 106.38, and 68.71gm-2 respectively. Therefore, weed interference reduced seed yield by 35.5% compared to weed-free control. The beginning of CPWC was estimated 208, 292, and 426 degree days (18, 24 and 36 days after planting) equal to 3, 5, and 8 chickpea leaf stage and the end of CPWC was also determined 1234, 969, and 720 degree days (79, 67 and 54 days after planting) equal to mead seed filling, the end of podding, and early flowering according to 2.5, 5, and 10 percent yield loss.

  Conclusion

  The CPWC was determined 24-67 days after planting (the 5 leaf stage to the end of chickpea podding) based on 5% yield loss.

  Keywords: Acceptable yield loss, interference, Competition, Relative yield
 • Seyed Mohsen Seyedi *, Javad Hamzei Pages 83-98
  Background and objectives

  In agriculture, weeds are one of the main limiting factors. In fact, the problem of weeds is a basic problem in farms, which can lead to major economical yield losses in agriculture. Weeds can decrease soil nutrients and can threaten crops by competition for water, nutritions and light. Chickpea (Cicer arietinum L.) is one of the earliest cultivated legumes and 7500-years old remains have been found in the Middle East. It plays an important role in human nutrition as a source of protein, energy, fiber, vitamins, and minerals for large population sectors in the developing world. The weeds in chickpea fields in some cases has caused a 90% decrease in yield. This research was conducted to evaluation of some biological properties and grain yield of five chickpea cultivars in weed appearance in natural conditions.

  Materials and methods

  The experiment was conducted at the Research Farm Bu-Ali Sina University (latitude 35◦1' N, longitude 48◦31' E and 1690 m altitude) during 2013 and 2014 growing seasons. Experiment was conducted as factorial based on randomized complete block design (RCBD) with three replications. Experimental treatments included weed control (weeding and non-weeding) and chickpea cultivars (Tork, Hashem, Arman, Azad and Mahali). The total amount of rainfall during the experiment in the first and second years was about 76 and 80 mm, respectively. The evaluated chickpea traits were plant height, leaf area, branches number per plant, biological and grain yield, chlorophyll index and nodule number and weight. Analysis of variance was used for statistical analyses (Version 9.2, SAS). Differences between treatments were compared by least significant difference (LSD) test at 5% probability.

  Results

  Analysis of variance showed that the effect of weed control on all traits. Also, the effect of cultivar was significant for all traits except chlorophyll index. The effect of weed control × Cultivar interaction was significant only for on biological and grain yield. The highest plant height, branches per plant, chlorophyll index and nodule number and weight were obtained at weeding treatment and these traits decreased significantly in weedy conditions. The highest grain yield (136.00 g m-2) was obtained at Hashem cultivar in weeding conditions. The lowest value of this trait (33.00 g m-2) with about 75% reduction, was achieved to Mahali cultivar in no weeding condition. Maximum and minimum weed biomass and density was belonged Hashem and Mahali cultivars, respectively. Therefore, results showed that the highest competition index (2.16) belonged to Hashem cultivar, and the lowest value of this index (0.41) belonged to the Mahali cultivar. According to the results of this research, Hashem cultivar can be known as a resistant cultivar against weeds, but against the Mahali cultivar it has the lowest ability against weed invasion.

  Conclusion

  The results of this experiment showed that the yield of different cultivars of chickpea were decreased in the presence of weeds. However, yield reduction were not same in different cultivars. As a result, Hashem and local cultivars were identified as a strong and weak cultivar, respectively, in competition with weeds. By evaluating the different varieties of chickpea yield and competitiveness index, can be known which the varieties have good competitive ability in a condition of weed presence, and have the potential in combination with other weed control methods, produce more acceptable yields by lesser need for herbicides.

  Keywords: Competition, Plant height, Weed, Yield
 • Seyed Hossein Hosseini, Abbas Biabani, Ali Nakhzari Moghaddam, Fakhtak Taliey Pages 99-116
  Background and objectives

  Quinoa is an annual plant belonging to the Amaranthus family with high adaptability in different environments and the only plant food that contains all the essential amino acids, micronutrients and vitamins and has the ability to adapt to different environments. Planting date affects the growth potential and yield of the plant by creating temperature and light restrictions and will reduce or increase plant growth. Proper planting date will produce higher economic yields without increasing additional costs and will allow the plant to show its full growth potential. Plant growth analysis is performed by a series of parameters, the most important of which are leaf area index (LAI), total dry matter (TDM), relative growth rate (RGR), crop growth rate (CGR) and net assimilation rate . A rapid increase in leaf area and maximum LAI at the beginning of plant life can lead to increase radiation intake, photosynthesis rate, and ultimately increased yield. Crop growth rate is one of the main factors affecting crop production and yield. Various studies on quinoa showed that leaf area index, crop growth rate, relative growth rate and net photosynthesis rate were affected by different planting dates.

  Materials and methods

  This study was conducted in the greenhouse complex of Jihad Keshavarzi in Khalil Abad, Khorasan Razavi province, Iran, in the form of a complete randomized block design with three replications and 12 different planting dates during the two crop years of 2018 and 2019. Cultivation treatments were performed once every 15 days from March 6th. During the experiment, the trend of changes in growth parameters including: LAI, TDM, RGR, CGR and NAR was Measured and estimated.

  Results

  The results showed that the trend of changes in leaf area index in different dates had a slow trend at the beginning of leaf growth period, which continued until shortly before the emergence of flowers, but then the slope of leaf area index increased until the maximum leaf area index continued. With the aging of the leaves, yellowing and shedding of the lower leaves of the plant, due to the shading and re-transfer of material from the leaves to the seeds during the grain filling period, this process decreased and a relatively low decline was observed in the leaf area index. In total, the highest amount of total dry matter in two years was related to the planting date of March 6, but in general, the amount of total dry matter in the second year was less than the first year. Crop growth rate was higher than the planting date on the March 6th in both research years. Crop growth rate in the second year was generally lower than in the first year. This was due to the temperature difference in the two years of study. The relative growth rate during the Quinoa growth season was declining. The net assimilation rate among planting dates did not follow the same pattern, but overall this parameter showed a declining trend from the beginning of the season to the end of the growing season.

  Conclusions

  The results showed that the highest values of quinoa growth indices were related to the date of first plantings. This indicated the existence of suitable environmental conditions including suitable temperature and light to better achieve growth indices in the first dates For example, the highest index of leaf area was related to the planting date of March 20 and April 20 during two years of experiment, or other growth indicators had the highest values on March 6th. There was a difference between different planting dates in terms of the amount of growth characteristics studied.

  Keywords: Crop growth rate, Leaf area index, Relative growth rate, total dry matter
 • Marefat Mostafavi Rad *, Amin Nobahar, Mehran Gholami, Habib Jahansaz, Ebrahim Akbarzadeh, Shayegan Adibi Pages 117-130
  Background and objectives

  Peanut is one of the most important oilseed plants with indeterminate growth habit, its flowering continue at about 60 to 70 days after emergence, and then flower development will begin to decline. Peanut seed and meal contains a range of 40-50% oil and 30-50% protein on a dry seed basis. A suitable planting method and distance between plant rows can improve photosynthetic process and enhance quantitative and qualitative yield in peanut seed. In the present study, we evaluated the influence of row distance between peanut plant rows and transplanting and sowing method on seed yield and physiological characteristics of peanut new lines under Guilan climatic condition.

  Materials and methods

  In order to evaluate the effect of row distance and planting method effects on important physiological peanut traits includings of plant height, number of second branch per plant, grain yield, number of pods per plant, 100-grain weight, grain number per pod, dry forage yield, biological yield, grain oil and protein content and harvest index in peanut (NC2), two experiments carried out in 2017 and 2018 cropping seasons as split plot based on randomized complete block design with three replications in Rasht (49º 57´ N; 37º 26´ E, and 10 m above sea level), Iran. Three row distances (40, 50 and 60 cm) and two planting methods (transplanting and sowing) comprised experimental treatments as main and sub plots, respectively.

  Results

  Results showed that the interaction effect between row distances and planting method was significant on some agronomic characteristics such as plant height, number of second branch per plant, grain yield, number of pods per plant, 100-grain weight, grain number per pod, dry forage yield, biological yield and harvest index. Based on the results of this experiment, the transplanting method of peanut plants caused it to accelerate the initial stage of flowering. Maximum grain yield (2978 kg ha-1), number of pods per plant (56.65), dry forage yield (4698 kg ha-1), biological yield (9924 kg ha-1) and harvest index (30.02 %) were obtained at 40 cm row distance and transplanting method. Also, the highest grain number per pod (1.33) was obtained at 60 cm row distance and transplanting method. Maximum 100-grain weight (57.05 g) was observed at 50 cm row distance and sowing method. The results indicated that peanut grain yield enhanced in response to decreasing of planting row distance and transplanting method which could be due to improved solar radiance absorption, enhanced of photosynthetic capacity and optimized uses of unit area. Based on the results of this experiment, 40 cm distance between peanut plant rows and transplanting method could be recommendable to enhance peanut seed yield under the region climatic condition.

  Keywords: Agronomic traits, Groundnut, Grain oil percent, Grain protein content, Plant density
 • Farzin Pouramir *, Bijan Yaghoubi, Hadis Shahbazi Pages 131-145
  Background and objectives

  Rice (Oryza sativa L.) is the most important crop in Gilan and Mazandaran provinces, which is transplanted in puddled soil. This method of planting requires a lot of labor and its production cost is very high. Researches has been shown that rice direct seeding can be a low-cost alternative to transplanting method. Therefore, in this study, the effect of direct seeding on the yield and yield components of different native and improved rice cultivars has been investigated.

  Material and methods

  This experiment was carried out during 2019 and 2020 in the research farms of the Rice Research Institute of Iran-Rasht. The experiment was a split block based on randomized complete block design with three replications. The main plots included cultivation method in two levels (transplanting and direct seeding) and the sub-plots included rice cultivars in five levels (Hashemi, Anam, Gilaneh, Shiroodi and Taher). Rice density in transplanting method was 25 hills per square meter (each hill contains three seedlings) and seed rate in direct seeding was considered for all cultivars 100 kg / ha.

  Results

  The results showed that the cultivation method had no significant effect on paddy yield, while the effect of cultivar and interaction of cultivar in cultivation method in the first year of the experiment was significant in this regard. In 2019, the range of paddy yield varied from 4152 kg / ha for Hashemi cultivar in transplanting to 7531 kg / ha for Shiroodi cultivar in direct seeding. In 2020, the lowest (4473 kg / ha) and highest (7842 kg / ha) paddy yield belonged to Hashemi and Shiroodi cultivars in direct seeding, respectively. The effect of cultivation method (in the first year), cultivar and the interaction effect of cultivation method and cultivar on the number of panicle per unit area were significant. In both years (except Anam cultivar in 2020), the number of cultivars panicle in direct seeding was more than transplanting. In 2019, Anam cultivar had the highest (444 panicles) number of panicles in transplanting method, while the number of panicles of this cultivar in direct seeding was 517. In this year, the highest panicle number (626 panicles) in direct seeding method belonged to Shiroodi cultivar, while this cultivar had 332 panicles/m2. In 2020, Hashemi and Taher cultivars had the highest number of panicles per unit area (456 and 397 panicles, respectively), while the number of panicles of these two cultivars in direct seeding was 606 and 536 panicles, respectively. The effect of cultivation method on the number of filled grains per panicle was not significant. However, in both experimental years, the number of filled grains in transplanting method was 26% and 22% higher than direct seeding method, respectively. This was while the effect of cultivar and the interaction effect of cultivation method and cultivar on the number of filled grains per panicle were significant. The results showed that, biological yield, harvest index and number of filled and empty grains in both years of the study had the highest positive correlation with paddy yield.

  Conclusion

  The results of this study showed that there was no significant difference between direct seeding and transplanting methods in terms of paddy yield. In direct seeding, increasing the number of panicle per unit area led to a decrease in the number of filled grains per panicle, while in transplanting, reducing the number of panicle per unit area led to an increase in the number of filled grains per panicle and thousand grains weight. In fact, significant changes in these yield components in the two cultivation methods led to similar paddy yield in them.

  Keywords: paddy, direct seeding, Labor, transplanting