فهرست مطالب

بوم شناسی کاربردی - پیاپی 33 (پاییز 1399)
 • پیاپی 33 (پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/12/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید مرتضی عراقی شهری، سعید سلطانی*، مصطفی ترکش، سعید پورمنافی صفحات 1-16

  یکی از موضوعات اصلی تحقیقات علمی در زمینه اثر تغییر اقلیم جهانی، بررسی تغییرات چرخه کربن در مراتع است و تولید خالص اولیه (NPP) مولفه ای مهم در این چرخه از نظر ذخیره کربن و شاخصی کلیدی برای ارزیابی کارکرد اکوسیستم است. در این تحقیق رابطه تولید خالص اولیه با نوسانات اقیانوسی اتمسفری به صورت ماهانه و فصلی در فاصله سال های 2016-2000 در دامنه شمالی رشته کوه البرز مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور برای مدل سازی رابطه تولید ناخالص اولیه با شاخص های اقیانوسی اتمسفری، میزان NPP با استفاده از محصولات سنجنده مودیس استخراج شد. برای بررسی روابط هم زمان و غیرهم زمان در سری های مختلف زمانی از رگرسیون چندمتغیره و برای بررسی روند تغییرات تولید خالص اولیه در فصل های مختلف در طول دوره آماری مورد مطالعه از آزمون من کندال استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین بیشترین میزان تولید خالص اولیه در فصول بهار و تابستان به ترتیب به میزان 2/06 و 1/30 و کمترین مقدار در فصول پاییز و زمستان به ترتیب برابر با 0/68 و 0/55 گرم کربن در متر مربع در روز بود. روند معنی دار تغییرات NPP در فصول پاییز و زمستان مشاهده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که NPP تحت تاثیر عوامل اقلیمی به ویژه بارش بوده و شاخص های مربوط به انسو (النینو نوسان جنوبی) از عوامل موثر بر بارش و در نتیجه تولید خالص اولیه در منطقه شمال کشور است.

  کلیدواژگان: نوسانات اقیانوسی اتمسفری، رگرسیون چندمتغیره، انسو، آنالیز روند، من-کندال، سنجش از دور
 • میلاد لطیفی، مهرداد رعنایی، سیما فاخران*، مینو مشتاقی صفحات 17-32

  تجزیه و تحلیل آوای منظر به ویژه آواهای زیستی با استفاده از شاخص های اکوستیک اطلاعات بوم شناختی ارزشمندی را به منظور ارزیابی تنوع زیستی، بررسی الگوهای رفتاری گونه ها و ارزیابی آلودگی های صوتی در اختیار پژوهشگران قرار می دهد. در این پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل آواهای زیستی و انسانی در شش پارک شهری اصفهان در فصل بهار از شش شاخص اکوستیک شامل: شاخص پیچیدگی اکوستیک، شاخص تنوع اکوستیک، شاخص یکنواختی اکوستیک، شاخص زیستی اکوستیک، شاخص اختلاف نرمال شده آوای منظر و شاخص بی نظمی استفاده شد که با استفاده از بسته آماری Seewave ارزش این شاخص ها در محیط نرم افزار R محاسبه شد. پس از اندازه گیری مقادیر این شش شاخص در پارک های شهر اصفهان، میزان همبستگی بین آنها مشخص شده و برای تعیین معنی دار بودن تفاوت بین شاخص های اکوستیک بین جفت پارک ها از آزمون توکی در نرم افزار R استفاده شد. با توجه به نتایج آزمون ANOVA و آزمون تکمیلی توکی بیشترین مقدار شاخص های زیستی اکوستیک، اختلاف نرمال شده آوای منظر، پیچیدگی اکوستیک، تنوع اکوستیک، یکنواختی اکوستیک و بی نظمی اکوستیک مربوط به پارک صفه با مقادیر 51/63 ، 0/99، 2267، 1/46، 0/89 و 0/82 و کمترین مقدار این شاخص ها به ترتیب متعلق به پارک های محمودآباد با مقادیر 16/56 و 0/49-، ایثارگران با مقدار 1787 و باغ غدیر با مقادیر 0/05، 0/67 و 0/41 است. همچنین بیشترین اختلاف معنی دار شاخص زیستی اکوستیک و شاخص اختلاف نرمال شده آوای منظر بین پارک های صفه و محمودآباد محاسبه شد که بیانگر تاثیرگذاری عواملی مانند میزان اثر حاشیه و تنوع زیستی پرندگان بر ارزش شاخص ها است. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت شاخص های اکوستیک زیستی و اختلاف نرمال شده آوای منظر معیارهای مناسبی برای ارزیابی فعالیت های انسانی و زیستی در فضاهای سبز شهری هستند.

  کلیدواژگان: آوای منظر، شاخص زیستی اکوستیک، بسته Seewave، تنوع زیستی پرندگان، پارک صفه
 • کامران الماسیه*، مسلم سواری، علیرضا محمدی صفحات 33-48

  تعارض انسان و حیات وحش به دلیل اشغال زیستگاه های حیات وحش توسط انسان و کاهش طعمه وحشی رو به افزایش است. در این مطالعه، عوامل موثر بر حضور خدنگ بزرگ به عنوان یک گونه سازگار با محیط انسانی و دارای تعارض با انسان و عوامل موثر بر کاهش خسارت به ماکیان ساکنان یک محدوده مسکونی 73 هکتاری در شهر ملاثانی استان خوزستان بررسی شد. به این منظور از روش های تحلیل شبکه اجتماعی و دسته ‎بندی بیز ساده همراه با تکمیل و تحلیل 150 پرسشنامه استفاده شد. نتایج نشان داد که 42/7 درصد از مصاحبه شوندگان، حمله خدنگ به ماکیان را در طول سال های 1389 تا 1398 تجربه کرده اند. نتایج تحلیل شبکه اجتماعی نشان داد که کاهش طعمه این گونه در زیستگاه های اطراف و وجود منابع غذایی انسانی در منطقه مورد مطالعه، به ترتیب مهم ترین عوامل حضور و تعارض خدنگ بزرگ با انسان از نظر مصاحبه شوندگان بودند. نتایج دسته بندی بیز ساده نیز نشان داد نگهداری ماکیان در محفظه های مناسب و کنترل و مدیریت زباله های خانگی، کاهش خسارت در برابر حملات خدنگ بزرگ را در پی دارد. اتخاذ رویکردهایی به منظور کاهش تعارض این گونه با انسان همراه با ترویج نقش آن در کنترل جمعیت مارها و جوندگان می تواند خدنگ بزرگ را به گوشت خواری محبوب نزد جوامع محلی تبدیل کند.

  کلیدواژگان: تعارض انسان و حیات وحش، تحلیل شبکه اجتماعی، خدنگ بزرگ، گوشت خواران کوچک
 • حیدر میرزایی* صفحات 49-61

  افزایش گازهای گلخانه ای اتمسفر به ویژه دی اکسیدکربن در اثر مصرف سوخت های فسیلی موجب افزایش دمای کره زمین شده است. توقف این روند فقط با کاهش مصرف این سوخت ها و یا ذخیره کربن آلی در خاک امکان پذیر است. پوشش گیاهی کره زمین شامل جنگلها، مراتع و اراضی کشاورزی با جذب و ذخیره کربن نقش موثری در کاهش گازهای گلخانه ای دارد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر میزان شیب و موقعیت دامنه و نیز کاربری اراضی بر میزان ذخایر کربن آلی در یک منطقه کوهستانی واقع در ارتفاعات زاگرس میانی در کرمانشاه انجام شد. نتایج بیانگر تاثیر معنی دار شیب و کاربری زمین بر مقدار زیست توده، میزان ذخایر کربن آلی و نیتروژن خاک است. مقایسه شیب های مختلف مرتعی نشان داد که موقعیت پای دامنه با کمترین شیب (20 تا 30 درصد) بیشترین میزان ذخیره کربن آلی، درصد نیتروژن خاک و زیست توده فوقانی را داشت. حضور درختان پراکنده در مرتع در موقعیت شانه دامنه موجب افزایش توانایی این موقعیت در ذخیره سازی کربن آلی خاک در مقایسه با دامنه مشابه بدون درختان شده که احتمالا در اثر افزوده شدن هوموس و یا مراقبت تاج آنها از گونه های علفی زیراشکوب درختان است. مقایسه گندمزار با مرتع مجاور با شیب یکسان بیانگر افزایش معنی دار (0/05>P) میزان کربن آلی و درصد نیتروژن کل در خاک مرتع است.

  کلیدواژگان: کربن آلی خاک، مراتع طبیعی، اراضی کشاورزی، تغییرات اقلیمی، موقعیت شیب دامنه
 • فرشته حاجی آقایی قاضی محله، جاوید ایمانپور نمین*، مسعود ستاری صفحات 63-76

  استفاده از جمعیت بی مهرگان کف زی از مناسب ترین ابزارها برای تعیین سلامت و یکپارچگی زیستی رودخانه ها و تاثیر فعالیت های انسانی بر کیفیت آنها است. با توجه به اهمیت رودخانه قلعه رودخان از نظر گردشگری و رشد جمعیت در حاشیه آن، از شاخص های زیستی برای ارزیابی وضعیت رودخانه استفاده شد. نمونه برداری با استفاده از سوربر سمپلر (چشمه 300 میکرون و مساحت 900 سانتی متر مربع) در 5 ایستگاه با 3 تکرار از اردیبهشت تا آذر 1396 انجام شد. نمونه ها در اتانول 96 درصد فیکس و به آزمایشگاه انتقال داده شده و شناسایی شدند. فراوانی کل، شاخص EPT، غنای EPT، درصد EPT و نسبت EPT/Chiro محاسبه شد. تعداد 5134 نمونه از 35 جنس، 30 خانواده، 10 راسته، 4 رده و 3 شاخه شناسایی شد. بالاترین غنای EPT در ایستگاه 4 در اردیبهشت ماه (607 عدد بر مترمربع) و پایین ترین آن در ایستگاه 5 در مهرماه (7 عدد بر مترمربع) مشاهده شد. حضور گونه های حساس به آلودگی از جمله Epeorus sp.، Rithrogena sp.، Rhyacophila sp.، Isopela sp.، Gomphus sp.، Cordulegaster sp.، Coenagrion sp.، Oligoneuriella sp.، Heptagenia sp و .Philorus sp نشانگر کیفیت مطلوب آب رودخانه است.

  کلیدواژگان: ارزیابی زیستی، ماکروبنتوز، سوربر سمپلر، شاخص EPT
 • محمدعلی جنتی چنار، مهدی کلاهی*، منصور مصداقی صفحات 77-97

  کمبود یا محدودیت منابع طبیعی از یک طرف و نیازهای معیشتی مردم از طرف دیگر، باعث افزایش بهره‏برداری‏ها و اختلافات و درگیری‏ها بر سر استفاده از منابع طبیعی می شود. با توجه به هدف اصلی پژوهش یعنی بررسی تعارضات اجتماعی- مدیریتی مراتع شهرستان کلات نادر، اسامی بهره‏برداران مراتع از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهیه شد و ایشان از طریق مصاحبه و پرسش-نامه مورد پرسشگری قرار گرفتند. داده‏ها، پایش و کدگذاری شده و سپس به وسیله نرم‏افزارهای SPSS و Amos مورد تجزیه و تحلیل و مدل سازی قرار گرفتند. نتایج نشان داد 52 درصد پاسخگویان، نگرش مثبت به منابع طبیعی دارند ولی 36 درصد با اداره منابع طبیعی، 41 درصد با سایر نهادها و 43 درصد با سایر مرتع داران در تعارض هستند. 67 درصد، مشارکت با سایر مرتع داران را راهکار حل تعارض دانسته اند. مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار، اعتماد اجتماعی و خشونت طلبی به دست آمد که قدرت تبیین مسئله را تا بیش از 71 درصد دارند. بررسی تعارضات اجتماعی در زمینه منابع طبیعی نشان داد که ظرفیت ایجاد تعارضات در منطقه بالاست. در نتیجه، رویکرد حل تعارضات و پیشبرد روش‏های مذاکره برای حل اختلافات ضروری است. همچنین تهیه نقشه‏ های مستند جامع (کاداستر)، بررسی دقیق موضوعات مورد تعارض، و اطلاع‏رسانی مستمر فرایند بررسی‏ها، زمینه‏ساز کاهش تعارضات ارضی است.

  کلیدواژگان: مسائل اجتماعی، مرتع داران، مدیریت تضادها، حل تعارضات، مذاکره
|
 • M. Araghi Shahri, S. Soltani*, M. Tarkesh, S. Pourmanafi Pages 1-16

  One of the main scientific topics on the effects of global climate change is to assess changes in the carbon cycle in rangelands. Net Primary Production (NPP) is an important component of this cycle, in terms of carbon storage, and a key indicator for assessing the ecosystem function. This research aimed to investigate the correlation between NPP and ocean-atmospheric oscillations, monthly and seasonally, from 2000 to 2016 in the north of Iran’s Alborz Mountains. Net Primary Production of terrestrial vegetation was extracted from MODIS data and used in a model along with ocean-atmospheric oscillations. Multivariate regression analysis was used to investigate the simultaneous and lagged status in different timescales. Mann-Kendal test was used for trend analysis in different seasons over the studied period. Results showed that the highest NPP values were 2.06 and 1.30 g C m-2 d-1 in spring and summer and the lowest were 0.68 and 0.55 g C m-2 d-1 in autumn and winter, respectively. The trend of NPP variations was significantly different in autumn and winter. Overall, it was showed that NPP was affected by climatic variables, especially precipitation, and variables  related to ENSO indicator are the main factors affecting precipitation, thereby affecting NPP in the north of Iran.

  Keywords: Ocean-Atmospheric Oscillations, Multivariate Regression, ENSO, Trend Analysis, Mann-Kendal, Remote Sensing
 • M. Latifi, M. Ranaie, S. Fakheran*, M. Moshtaghie Pages 17-32

  Soundscape analysis, using acoustic indices, provides researchers with valuable ecological information to assess biodiversity, species behavior, and noise pollution. In this study,  to analyze biophonies and anthrophony in six urban parks in  Isfahan city in spring, six acoustic indices, including Acoustic complexity index (ACI), Acoustic Diversity Index (ADI), Acoustic Evenness Index (AEI), and Bioacoustic Index (BI), Normalized Difference Soundscape Index (NDSI) and Entropy Index (H) were used and quantified using  Seewave Package in R software. In the next step, using ANOVA test, we evaluated the significance of difference between values of the indices among the six parks. We also calculated the degree of correlation between pairs of the indices among and within the parks using Tukey test. According to the results of ANOVA and Tukey tests, the highest values of BI, NDSI, ACI, ADI, AEI and H indices were obtained for Sofeh Park with values of 51.63, 0.99, 2267, 1.46, 0.89 and 0.82, respectively and the lowest values of the these indices were also calculated for Mahmoud-Abad (16.56 and - 0.49), Isargaran (1787) and Bagh-Ghadir (0.05, 0.67 and 0.41) Parks. Among the indices, the most significant difference was calculated for the two indices of ADI and NDSI and between the Sofeh and Mahmoud-Abad Parks, indicating the effect of factors such as edge effect and birds diversity on these indices. Based on the results, it can be concluded that NDSI and BI indices are suitable tools for evaluating ecosystem quality and can be used in green space management and urban biodiversity assessment.

  Keywords: Soundscape, Bioacoustic Index, Seewave Package, Birds diversity, Sofeh Park
 • K. Almasieh*, M. Savari, A. R. Mohammadi Pages 33-48

  Human-wildlife conflict is on the rise due to human occupation of wildlife habitats and declining wild prey. In this study, we assessed factors influencing the presence of the Indian grey mongoose (IGM), as a species compatible with the human environment and in conflict with humans, and factors affecting poultry depredation by IGM in a residential area of 73 ha in Mollasani city, Khuzestan Province. Social network analysis and Naïve Bayes classification were used along with completion and analysis of 150 questionnaires. The results showed that 42.7% of the interviewees had experienced IGM predatory attacks on poultry during 2010-2019. Results of the social network analysis showed that the interviewees perceived depletion of wild prey in adjacent habitats and presence of anthropogenic food waste in the study area as main factors influencing the presence of the IGM, leading to conflict with the residents. Results of the Naïve Bayes classification revealed that protection of poultry in suitable enclosures and management of human waste will decrease poultry depredation by the IGM. Adopting approaches to reduce conflict with humans, while promoting the species’ role in controlling snake and rodent populations, can increase local acceptance of this carnivore.

  Keywords: Human-wildlife conflict, Social network analysis, Indian grey mongoose, Small carnivores
 • H. Mirzaei* Pages 49-61

  Global warming has been largely driven by increasing atmospheric GHG (Green House Gasses), particularly carbon dioxide caused by fossil fuels burning. The current trend can not be stopped except by reducing fossil fuel consumption or storing organic carbon in soil or earthchr('39')s biological systems such as forests, rangelands and agricultural systems. This study was conducted to determine the effect of slope position as well as land use effect on organic carbon storage and nitrogen content in a mountainous area in the middle of Zagros chain mountain ranges in Kermanshah. The results showed that slope position has significant effect on aboveground biomass, SOC (Soil Organic Carbon) and Soil Nitrogen Content (SNC). Comparison of different rangeland slopes showed that the lowest slope position (20-30%) had the highest amount of SOC, SNC and aboveground biomass. The presence of scattered trees in the shoulder position added significant amount of soil organic carbon and total nitrogen content to the soil beneath the trees, resulting from the input of tree litter and positive effect of trees canopy on herbaceous layer. Comparison of natural rangeland in all slope positions and adjacent cropland showed higher amount of SOC and SNC in grasslands. Comparison of croplands and adjacent rangelands with the same slope shows a significant increase in organic carbon content (P>0.05) and soil nitrogen percentage in the rangelands. This situation is also seen in other rangeland slope classes.

  Keywords: soil organic carbon, natural grasslands, croplands, climate change, slope position
 • F. Hajiaghaei Ghaazi Mahalleh, J. Imanpour Namin*, M. Sattari Pages 63-76

  Benthic macroinvertebrate-based indices are suitable tools for assessment of stream health and human impacts on its biological integrity. Since Ghale Rudkhan River is an attractive tourist destination and its surrounding population is growing, its water quality was examined usning biological indicators. Macroinvertebrate samples were taken monthly by a Surber sampler (mesh = 300 µ and area = 900 cm2) at five stations from May to December 2017. Samples were preserved in ethanol 96% and transported to laboratory for analysis. Total abundance, EPT index, EPT richness and percentage,EPT/CHIR ratios were determined. In total 5134 macroinvertebrates that belong to 35 genera, 30 families, 10 orders, 4 classes and 3 phyla were identified. The highest EPT richness was observed at the station no. 4 in May (607 ind.m-1) and the lowest was at the station no. 5 in October (7 ind.m-1). The presence of pollution sensitive species such as Epeorus sp. Rithrogena sp., Rhyacophila sp., Isopela sp., Gomphus sp., Cordulegaster sp., Coenagrion sp., Oligoneuriella sp., Heptagenia sp., Philorus sp. in Ghale Rudkhan River indicated the optimal quality of the river water.

  Keywords: Biomonitoring, Macroinvertebrates, Surber sampler, EPT Index
 • M. A. Jannatichenar, M. Kolahi*, M. Mesdaghi Pages 77-97

  Conflicts over natural resources increase due to a lack or limitation of natural resources and an increasing demand for growing populations. The current research aimed to investigate the conflict management between people and natural resources organizations. A list of local beneficiaries was obtained from Office of Natural Resources and Watershed Management of Kalatnader County, Khorasan-Razavi Province, Iran. The beneficiaries were surveyed through the in-person interview as well as a researcher-made questionnaire. Data were analyzed and modeled by SPSS and Amos softwares. The results indicated that 52% of the respondents had a positive attitude towards natural resources, but 36% were in conflict with the Office, 41% with other institutions, and 43% with other ranchers. Sixty seven percent of participants believed that collaboration with other ranchers could be a solution for the conflict. The most important influencing variables were social trust and violence, which could explain the dependent variable up to 71%. As a result, a conflict resolution approach and advancing negotiation techniques are needed to resolve disputes. Furthermore, the preparation of comprehensive cadastral maps, detailed investigation of conflicting issues, and continuous updating of the investigation process lead to a reduction of land conflicts.

  Keywords: Social Issues, Range Beneficiaries, Conflict Management, Conflict Resolution, Negotiation