فهرست مطالب

مطالعات آموزش زبان فارسی - پیاپی 8 (بهار و تابستان 1398)
 • پیاپی 8 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/12/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بهاءالدین اسکندری * صفحات 11-46

  مقایسه میان زبان های مختلف از عرصه هایی است که در تسهیل روند آموزش زبان، برای اساتید و زبان آموزان مفید و راهگشاست. زبان های انگلیسی و فارسی تاکنون از مناظر گوناگونی مورد سنجش و قیاس قرار گرفته اند؛ اما در این میان از حوزه های جذابی که مغفول مانده حوزه ای است که تنها اطلاعات واژگانی و دستوری در آن پاسخگو نیست.؛ یعنی آنجا که زبان رفتاری پیچیده تر می یابد و وارد کاربرهای مجازی، اصطلاحی و ضرب المثلی می شود. در این فضا، مقایسه میان زبان فارسی و انگلیسی نشان می دهدکه: 1. میان برخی از ضرب المثل ها، اصطلاحات، ترکیب های فعلی و کاربردهای مجازی شباهت بسیاری دیده می شود؛ 2. برخی در عین شباهت های فریبنده تفاوت معنایی زیادی دارند؛ 3. میان بعضی از این اصطلاحات و تعابیر تفاوت های جدی دیده می شود. در این پژوهش تنها به مورد نخست پرداخته شده و نشان داده شده است که ریشه این شباهت ها به عواملی برمی گردد چون: الف) زیر ساخت ها و عوامل بلاغی مشابه؛ ب)تجربه های مشترک؛ ج) گرته برداری و ترجمه. همچنین مواردی را که به‌درستی نمی توان در باب آن ها به نظری نهایی رسید، بر این ها باید افزود. از این نمونه ها با عنوان مرددها یاد خواهد شد. این پژوهش نشانگر آن است که 26% موارد مربوط به عامل الف، 18% موارد مربوط به عامل ب، 44% موارد مربوط به عامل ج هستند و 12% موارد ذیل مرددها می گنجند

  کلیدواژگان: زبان فازسی، زبان انگلیسی، اصطلاحات، ترکیب های فعلی، کاربرد مجازی زبان، ضرب المثل
 • مهدی پاکدل * صفحات 47-68

  مشاهدات میدانی مدرسان آموزش زبان دوم، نشان می دهد در بسیاری از مواقع فراگیران زبان دوم، عناصری از زبان مادری را در زبان دوم به کار می برند. این مشاهدات سبب شده فرضیه ها و نظریه های گوناگونی در علومی چون زبان‌شناسی و آموزش زبان دوم پدید آیند. تحلیل مقابله ای در زبان‌شناسی مقابله ای یکی از این نظریه ها است. تجزیه و تحلیل مقابله ای، ساختار زبان مادری و زبان خارجی را با هم مقایسه و تفاوتها و شباهت‌های آنها را تجزیه و تحلیل می کند و می کوشد تا به یاری زبان مادری پیشنهادهایی برای تسهیل یادگیری زبان خارجی ارایه نماید. پژوهش حاضر بر پایه همین نظر در پی بررسی خطاهای دستوری زبان آموزان آذری از نظر روی‌ساخت جمله های ساده خبری در سطوح میانی (B1 و  (B2به روش تلفیقی کتابخانه‌ای- توصیفی تحلیلی است. از این رو 105 نمونه خطا برگرفته از متون نگارشی زبان آموز آذری زبان براساس دسته بندی استیون پیت کوردر بررسی و تحلیل شد تا نسبت توزیع خطاها در هریک از دسته ها تعیین گردد. داده های به دست آمده از تحلیل خطاهای زبان آموزان آذری نشان داد، خطاهای دستوری این زبان آموزان متنوع است و خطاهای بین زبانی بیش از خطاهای درون زبانی و دیگر خطاها هستند.

  کلیدواژگان: تحلیل خطاهای زبانی، خطاهای دستوری، زبان آموزان آذری، آموزش زبان دوم
 • ثریا پناهی * صفحات 69-84

  موضوع دستور زبان فارسی از جمله موضوعات درخور توجه کارشناسان این حوزه اعم از زبان‌شناسان و دستوریان بوده است. بحث دستور جامع هم از مباحث پرطرفداری است که در این مقاله، به موضوع تهیه و تدوین آن و این که چرا تاکنون شاهد تالیف چنین اثری نبوده‌ایم، پرداخته می‌شود تا با طرح موضوع و سوال‌ها و بررسی برخی نکات، شاید انگیزه‌ای برای تهیه این اثر ضروری ایجاد شود و برای سوال‌های تقریبا بی‌جواب مانده نگارنده، درباره رویکرد دستور جامع و تهیه و تدوین آن پاسخی یافت شود. مقاله شامل 6 بخش به شرح زیر است که به روش کتابخانه‌ای پژوهش و ارایه شده است: طرح مسئله و سوال‌ها، مفاهیم دستور و دستور جامع، پیشینه، بررسی رویکردهای آموزشی (تجویزی) و توصیفی درتالیفات دستوری و مشکلات و راه حل‌ها و در بخش ششم یا نتیجه‌گیری، مناسب ترین راه حل پیشنهاد می‌گردد.

  کلیدواژگان: دستور سنتی، دستور جامع، زبان فارسی، زبان شناسی زایشی، ساختگرایی، نقشگرایی
 • عطیه کامیابی گل *، سعیده سرافراز یزدی، بهزاد قنسولی صفحات 85-112

  هدف از تحقیق حاضر اعتبار سنجی و روایی سنجی آزمون تعیین سطح مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد است. روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و جمعیت آماری حاضر 51 نفر از فارسی‌آموزان آن مرکز در سال 98 است. برای رسیدن به هدف تحقیق و تعیین پایایی آزمون، از آلفای کرونباخ استفاده شده است که نتیجه 802/0 برای این آزمون تلقی می‌شود و نشان از ثبات درونی آزمون است. برای به دست آوردن روایی آزمون از تحلیل گویه شامل درجه تشخیص و درجه سختی استفاده می‌شود و همچنین در یک مصاحبه کتبی نظرات و پاسخ‌های مدرسان و فارسی آموزان در سطح آزمون، سختی آزمون و کافی بودن زمان آزمون مورد بررسی قرار گرفته است. روایی محتوایی آزمون توسط اساتید مرکز «خوب» ارزیابی شده است نتیجه ارزیابی روایی نشان داد معادل 38 درصد سوالات مطلوب و معادل 62 درصد، تشخیص بین زبان آموز قوی از ضعیف قایل نشده است پس ضریب تشخیص در آزمون ضعیف ارزیابی شده است که پس از آسیب شناسی نتیجه را می‌توان تا حدودی متاثر از مدت یادگیری زبان فارسی بعضی از آنها، به وقفه افتادن بین دوره های آموزشی و کم آوردن مدت زمان برای پاسخگویی به آزمون دانست.

  کلیدواژگان: تحلیل سوال، آزمون تعیین سطح، ضریب دشواری، ضریب تشخیص، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
 • فاطمه صلواتی زاده*، منتظر ربیعی فر صفحات 113-134

  در سال های اخیر شاهد پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان بوده ایم. طبعا این کار از جهات گوناگون قابل ارزیابی است. آزمون سازی زبانی را یکی از بهترین روش‌های کشف نقص و ضعف های موجود آموزش زبان می‌توان دانست. یکی از روش ها در پیشبرد آموزش، «تحلیل آموزشی» است که به وسیله آن ما درواقع اطلاعات و شواهدی، جهت کنترل کیفیت آموزش و یاددهی و تعیین میزان پیشرفت زبان آموز  به دست می ‌آوریم. در این تحقیق سعی می‌شود با روش توصیفی – میدانی آزمون کتاب سوم مرکز آموزش زبان فارسی جامعه المصطفی در قم مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد تا بدین ترتیب، بتوانیم براساس استانداردهای ارزیابی به درک صحیح میزان ارتباط سنجش و آموزش و الگوهای صحیح ارزیابی و تحلیل خطاها و توصیف آنها بپردازیم و به این واسطه میزان رعایت این الگو در آزمونهای آن مرکز روشن شود. آنچه به عنوان زیر فصل خاص آزمون سازی در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است، ارزیابی و نقد میزان استانداردهای یک آزمون در سطح کتاب سوم و تعیین میزان هدف گذاری، جهت نیل به اهداف بلند یادگیری در حوزه زبان آموزی است. نتیایج این تحقیق نشان می‌شود که آزمون هدف در بعضی از بخش ها دارای اشکالات و نواقصی است که حتی آزمون را از مسیر زبانی بودن خارج می‌کند؛ لذا با توجه به استانداردهای آزمون سازی نیاز به تغییر و اصلاحاتی دارد.

  کلیدواژگان: آموزش زبان فارسی، ارزیابی نقد، آزمون، زبان آموز
 • احمد صفری * صفحات 135-164

  درک مطلب در مهارت خواندن همواره جزء مهم‌ترین ارکان اصلی آموزش و یادگیری شمرده می‌شود. این مهارت برای زبان‌آموزانی که زبان را با اهداف خاص می‌آموزند و طرح درس آنها به شیوه محتوا محور است، بیشتر اهمیت دارد. زبان‌آموزانی که برای مدتی در مراکز آموزشی هستند، پس از بازگشت به کشور خود، مهارتی که می‌توانند همواره از آن بهره‌مند شوند، مهارت خواندن است. به همین جهت می‌توان با آموزش راهبردهای یادگیری خواندن آنها را در درک متون، خودتنظیم و مستقل تربیت نمود تا در زمانی که معلمان زبان در دسترس آنها نیستند به‌راحتی، به یادگیری و درک و فهم متون بپردازند. از آنجایی که در شیوه آموزشی نوین، استفاده از روش سنتی استادمحور به زبان‌آموزمحور تبدیل شده است و استاد نقش تسهیل‌گر را در کلاس ایفا می‌نماید، آموزش راهبردهای یادگیری به زبان‌آموزان اهمیت بسیاری دارد. این پژوهش پس از معرفی و دسته‌بندی راهبردهای خواندن (بویژه در متون آموزش زبان فارسی دانشگاه مجازی) برخی از نتایج پژوهش‌های انجام گرفته در راهبردهای خواندن را به‌صورت مختصر بیان می‌شود. ضرورت یادگیری راهبردها از طرف استادان زبان و آموزش آن به زبان‌آموزان، پیشرفت زبان‌آموزانی که آشنایی با راهبردها داشته‌اند از جمله نتایج تحقیقات در زمینه راهبردها بویژه در مهارت خواندن محسوب می‌شود.

  کلیدواژگان: راهبردهای یادگیری، مهارت خواندن، درک مطلب، زبان آموزان، دانشگاه مجازی المصطفی
|
 • bahaeddin eskandari * Pages 11-46

  Comparison between different languages ​​is one of the areas that is useful and helpful for teachers and language learners in facilitating the language teaching process. English and Persian languages ​​have been evaluated and compared from various perspectives; But in the meantime, one of the interesting fields that has been neglected is the field in which only lexical and grammatical information is not responsible; That is, where behavioral language becomes more complex and enters virtual, idiomatic, and proverbial users. In this space, a comparison between Persian and English shows that: 1. There are many similarities between some proverbs, terms, current combinations and virtual applications; 2. Some have great semantic differences despite their deceptive similarities; 3. There are serious differences between some of these terms and interpretations. In this study, only the first case has been addressed and it has been shown that the roots of these similarities go back to factors such as: a) similar infrastructures and rhetorical factors; B) shared experiences; C) Taking and translating. There are also things that can not be properly finalized. These examples will be referred to as hesitants. This study shows that 26% of the cases are related to factor A, 18% of the cases are related to factor B, 44% are related to factor C, and 12% include the following hesitations.

  Keywords: Farsi language, English language, Idioms, Current combinations, Virtual use of language, proverb
 • mahdi pakdel * Pages 47-68

  Field observations of second language teachers show that in many cases second language learners use elements of the mother tongue in the second language. These observations have led to the emergence of various hypotheses and theories in sciences such as linguistics and second language teaching. Confrontational analysis in confrontational linguistics is one of these theories. Contrast analysis compares the structure of mother tongue and foreign language and analyzes their differences and similarities and tries to make suggestions to facilitate foreign language learning with the help of mother tongue. Based on this view, the present study seeks to investigate the grammatical errors of Azeri learners in terms of the construction of simple news sentences at intermediate levels (B1 and B2) by a combined descriptive-analytical library method. The language was analyzed based on Steven Pitt Corder's classification to determine the distribution of errors in each category.The data obtained from the analysis of errors of Azeri learners showed that the grammatical errors of these learners are diverse and the interlinguistic errors are more than There are intralingual errors and other errors.

  Keywords: Analysis of language errors, Grammatical errors, Azeri language learners, Second language teaching
 • soraya panahi * Pages 69-84

  The subject of Persian grammar has been one of the topics of interest to experts in this field, including linguists and grammarians. The discussion of comprehensive grammar is also one of the most popular topics in this article, the subject of its preparation and compilation and why we have not witnessed the writing of such a work so far. Create and find answers to the author's almost unanswered questions about the comprehensive grammar approach and its preparation. The article consists of 6 sections, which are presented in the method of research libraries: problem-solving and questions, concepts of grammar and comprehensive grammar, background, review of educational (prescriptive) and descriptive approaches in grammatical writings and problems and solutions, and in the section Sixth or conclusion, the most appropriate solution is suggested.

  Keywords: Traditional grammar, Comprehensive recipe, Farsi language, Reproductive linguistics, Constructivism, Role-playing
 • Atiyyeg kamyabigol *, saeedeh sarafraz yazdi, Behzad ghonsooly Pages 85-112

  The purpose of this study is to validate and validate the level determination test of Persian to non-Persian language training center of Ferdowsi University of Mashhad. The method of the present study is descriptive-analytical and the current statistical population is 51 Persian students of that center in 1998. To achieve the research goal and determine the reliability of the test, Cronbach's alpha was used, which is considered a result of 0.802 for this test and indicates the internal stability of the test. To obtain the validity of the test, item analysis including the degree of diagnosis and the degree of difficulty is used. Also, in a written interview, the opinions and answers of teachers and Persian students at the test level, test difficulty and adequacy of test time are examined. The content validity of the test has been evaluated by the professors of the center as "good". The knowledge of the result can be considered to some extent influenced by the duration of learning Persian language of some of them, the interruption between training courses and the shortening of the time to answer the test.

  Keywords: Question analysis, placement exam, Difficulty factor, Detection coefficient, Teaching Persian to non-Persian speakers
 • fatemeh salavatizadeh*, montazer Rabieifar Pages 113-134

  In recent years, we have witnessed significant progress in teaching Persian to non-Persian speakers. Of course, this can be evaluated in many ways. Language testing can be considered as one of the best ways to discover the existing flaws and weaknesses of language teaching. One of the methods in promoting education is "educational analysis" by which we actually obtain information and evidence to control the quality of education and teaching and determine the learner's progress. In this research, we try to critique and evaluate the third book test of Al-Mustafa Persian Language Training Center in Qom with a descriptive-field method, so that we can understand the relationship between assessment and training and the correct patterns of evaluation and analysis of errors based on evaluation standards. And describe them and thus clarify the degree of observance of this pattern in the tests of that center. What has been considered as a special sub-chapter of test-making in this research is the evaluation and critique of the standards of a test at the level of the third book and determining the level of goal setting in order to achieve the long-term learning goals in the field of language learning. The results of this research show that the purpose test in some parts has drawbacks and shortcomings that even take the test out of the language path; Therefore, according to the standards of testing, it needs to be changed and modified.

  Keywords: Persian language teaching, Assessment, Cash, Test, language learner
 • ahmad safari * Pages 135-164

  Comprehension in reading skills is always considered as one of the most important pillars of teaching and learning. This skill is more important for language learners who learn the language for specific purposes and whose lesson plan is content-oriented. Language learners who have been in training centers for some time, after returning to their home country, the skill that they can always use is reading skills. Therefore, by learning reading strategies, they can be trained in comprehension of texts, self-regulated and independent, so that when language teachers are not available to them, they can easily learn, comprehend and comprehend texts. Since in the modern teaching method, the use of the traditional teacher-centered method has become language-centered and the teacher plays the role of facilitator in the classroom, teaching language learning strategies to learners is very important. This research, after introducing and categorizing reading strategies (especially in Persian language teaching texts of virtual university), briefly describes some of the results of research conducted on reading strategies. The necessity of learning strategies by language teachers and teaching it to language learners, the development of language learners who are familiar with strategies is one of the results of research in the field of strategies, especially in reading skills.

  Keywords: Learning strategies, Reading skills, Comprehension, Language learners, Al-Mustafa Virtual University