فهرست مطالب

نشریه قرآن، فرهنگ و تمدن
پیاپی 1 (پاییز 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/10/22
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سید احمد سجادی جزی صفحه 6
 • محمدعلی چلونگر صفحه 7
 • زهرا پورشعبانیان* صفحات 8-27

  مناره به عنوان یکی از مهم ترین بنا ها در میان همه گونه های بناهای اسلامی، از نظر تاریخ، فرهنگ و معماری به شمار می آید. این سمبل معماری ، با عملکردهای میل راهنما، ماذنه«جایگاه اذان» و نماد پیروزی تحولات گوناگونی از لحاظ فرم و تزیینات را پشت سر نهاده است. هنرمندان مسلمان تزیینات متنوع همانند کتیبه نگاری بر بدنه مناره ها انجام داده اند. این کتیبه ها به عنوان اسناد زنده تاریخی مفاهیم شاخصی از فرم، تزیینات، موقعیت قرارگیری، بانیان و مواد و مصالح بکار رفته در مناره را نشان می-دهند. یکی از مهمترین بخش های کتیبه نگاری در مناره ها تزیینات قرآنی آن هاست. حال این پرسش مطرح می گردد؛ هدف معماران مسلمان از بکاربردن آیات قرآنی و اسما جلاله در کتیبه ها چه بوده است؟ بر مبنای پرسش فوق هدف پژوهش حاضر در این است که با بهره مندی از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع مطالعاتی و بررسی های میدانی به معرفی و تجزیه تحلیل مضامین کتیبه های قرآنی مناره های ایرانی بپردازد، تا زمینه پاسخگویی به پرسش مطرح شده، فراهم گردد. برآیند چنین بررسی را می توان در نشان دادن صورت، به عنوان مظاهری از آیه های حق تعالی مشاهده نمود، مضامین قرآنی با مفهوم یگانه توحید، حضور خداوند و مراتب تقرب را به نمایش می گذارند و بناهای گوناگون را چون مجموعه ای متحد و ظرفی مطابق با تفکر تنزیهی دینی جلوه گر می سازند.

  کلیدواژگان: مناره، ایران، کتیبه، آیات قرآنی، اسماء جلاله
 • محمدباقر خزائیلی* صفحات 28-48

  قرآن کریم حاوی نکات ارزشمند و حایز اهمیت تاریخی است که در مطالعات تمدنی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. روند حوادث مرتبط با زندگانی و رسالت انبیاء الهی و دعوت مردم به یکتاپرستی و توحید در آیات متعدد قرآن بیان شده است. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که در مباحث مولفه های تمدنی قرآن کریم نقش انبیاء در تکامل تمدن انسانی بر چه اصولی بیان شده است؟ قرآن کریم برای موعظه و عبرت گیری از صحنه های حوادث مرتبط با زندگانی رسولان الهی و در ذکر وقایع امم آن مقدار را بر می گزیند که در هدایت مردم موثر است و از این لحاظ منظر و سبک نگارش آن با تالیفات تاریخی متفاوت است که در واقع مسئله پژوهش حاضر بر این محور قرار دارد. روش قرآن در بیان نقش انبیاء در تکامل تمدن انسانی ضمن ایجاز و عدم پرداخت به جزییات به اصولی همچون برگزیدن روش عینی و شهودی، گذار از حال و بازگشت به حال قرآن در پرداختن به تمدن ها، عدم بسط و تفصیل مخل در ذکر تمدنی قرآن و عدم آمیختگی گزارشات تمدنی قرآن با افسانه و اساطیر می توان اشاره کرد. پژوهش حاضر با رویکر توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای تدوین گشته است.

  کلیدواژگان: قرآن، تمدن، انبیاء الهی، عبرت
 • روح الله ناظمی* صفحات 49-80

  تفسیر اجتماعی یکی از گرایشهای نوین تفسیری است، که بیش از یک سده از پیدایی آن میگذرد. با اینکه در آثار تفسیرپژوهی، جوانب آن شناسانده شده، اما تاکنون تحولات رخداده در آن و فراز و فرودهایش بررسی نگردیده است. از دیگرسو، از مهمترین مباحثی که در تفاسیر اجتماعی بازتاب زیادی دارد، تلاش مفسران جهت استنباط نظریه حکومتی اسلام است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به تبیین و تحلیل نظریه حکومتی اسلام از نگاه مفسران اجتماعی اهل سنت و شیعه می پردازد و در صدد است، به طور نسبی، تحولات پدیدآمده در این دو فضای علمی را بشناسد و در پی آن، برداشتی از کلیت تحولات رخداده در گرایش اجتماعی برنماید. دو پرسش اصلی این پژوهش چنین است: دیدگاه مفسران اجتماعی اهل سنت و شیعه در سده اخیر، پیرامون نظریه حکومتی اسلام، دستخوش چه سان دگرگونیهایی شده است؟ درک این دگرگونیها بروز چه تحولاتی را در گرایش اجتماعی مینمایاند؟ به نظر میرسد نظریه حکومتی مفسران اهل سنت طی سده گذشته از نظر محتوایی تحول چندانی نیافته و تنها برخی اصلاحات شکلی متناسب با مباحث روز در آن دیده می شود؛ در حالی که گویا نظریه حکومتی مفسران شیعه همراه با تحول محتوایی و شکلی است. این دگرگونی به عنوان جزیی از کل نشان میدهد که گرایش اجتماعی در فضای تفسیرنگاری معاصر اهل سنت، عمدتا به دلیل چیرگی تفسیر المنار بر دیگر تفاسیر سنی، به جز برخی تحولات شکلی، فراز و فرودی نداشته است؛ حال آنکه این گرایش نزد مفسران اجتماعی شیعی، با پویایی و روزآمدی بیشتری همراه بوده و هست.

  کلیدواژگان: تفسیر، اجتماعی، نظریه، حکومتی، المنار
 • زهره باقریان* صفحات 81-103

  تمدنها و حکومتها یی که در طول تاریخ ظهور کرده اند پس از مدتی شکوفایی یا رو به ضعف و انحطاط نهاده اند و یا به کلی از بین رفته اند . قرآن در رابطه با علل سقوط و انحطاط تمدنها عوامل بسیاری را ذکر می کند که هر قوم و تمدنی به جهت آن عوامل، تمدن خویش را در معرض نابودی قرار داده است اما علت اصلی مرگ تمدنهای طغیان گر در قرآن عواملی طبیعی همانند، زلزله ،سیل، رانش زمین و... ذکر شده است . به عبارتی خداوند به منظور مجازات اقوام و تمدنهای گناهکار اراده خویش را بواسطه عوامل طبیعی به نمایش می گذارد. اما سوال اینجاست که چرا و چگونه خداوند در انقراض تمدنها اراده خویش را بواسطه عوامل طبیعی اعمال کرده است ؟ در پاسخ به این پرسش راقم در این پژوهش به فرضیاتی می پردازد که با توجه به آیات قرآن و احادیث و یا به صورت عقلی یا تحلیل ارایه می گردد اما مهمترین نتیجه ای که از این فرضیات بدست می آید،این است که به جهت عنایت خاص خداوند به طبیعت ، این مساله در سقوط تمدن ها ملحوظ گردیده است.

  کلیدواژگان: طبیعت، قرآن، محیط زیست، سقوط تمدنها، تاریخ
 • مجتبی قربانیان* صفحات 104-124

  چکیده هر گونه اقدامی در راستای تغییر و اصلاح جنبه ای از جنبه های فکر، عقیده، رفتار و اخلاق انسان، نیازمند شناخت شاخصه های بنیادی و به کارگیری اصول و فنون هماهنگ و مستلزم در دست داشتن نقشه ی راه است. قرآن کریم به منظور ایجاد تحول و دگرگونی در باورهای ناصحیح انسان و جایگزینی عقاید صحیح به جای آن، بر مبانی ویژه ای تکیه دارد. این مجموعه ی وحیانی ضمن هماهنگی کامل با مهمترین ویژگی های انسان و تمرکز بر اساسی ترین لایه های وجود وی، تلاش گسترده ای را در جهت احیای سرمایه-های بنیادین به کار می گیرد و اندیشه ی اعتقادی او را به میزان قابل توجهی تحت الشعاع قرار می دهد. اصلاح باورهای انسان در همه ی زمان ها مستلزم شناخت صحیح مبانی مذکور است و غفلت از آن ها، جریان صحیح تحول عقیده را دشوار می سازد. بر این اساس بررسی و شناخت مبانی مرتبط با مساله ی تحول عقیده از منظر قرآن کریم، چشم انداز تربیتی روشنی در پیش روی انسان قرار داده و بسترهای لازم جهت پیمودن فرایند تحول باورهای ناصحیح در مقیاس جوامع بشری را برای او فراهم خواهد کرد. از این رو نویسنده در این پژوهش پس از بررسی مفهوم تحول عقیده، مهمترین مبانی قرآن کریم در تحول عقیده ی انسان را به دو بخش فطری و عقلی تقسیم نموده و به تبیین مولفه های هر کدام از این دو خواهد پرداخت.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، عقیده، انسان، تحول، مبانی
 • محمد حسین ریاحی* صفحات 125-144

  مساجد در طول تاریخ اسلام به عنوان مهم ترین و موثرترین نهادهای عبادی و معنوی مسلمانان به حساب آمده اند. اهمیت این نهادهای معرفتی که مزین به نمادهای روحانی از جمله آیات و روایات و کتیبه های مشحون از آموزه های وحیانی می باشد فضایی را ایجاد می کند که مومنین و حتی کسانی که در آن وارد و حاضر می شوند احساسی خاص و سرشار از لطف و بهره گیری مثبت دارند. مسجد به جهت اشتیاق مسلمین در شکوه هر چه بیشتر آن، پایگاهی برای کمال مطلوب و نیل به معانی است و بدین روی عرصه هنرهای منبعث از قرآن و عترت به ویژه کتیبه ها و جلوه-هایی از آیات و سور می باشد. در این نوشتار سعی بر آن است که با ترسیم وضعیت این اماکن مقدس که ملهم از تفکر و اندیشه اسلامی به ویژه نشات گرفته از مضامین و معانی قرآنی می باشد فضای ظاهری و کالبدی آن مورد توجه قرار گیرد. و در واقع به این مساله پاسخ گوید که هنر و معماری در خدمات ارزش های معنوی و قرآنی تا چه اندازه کارساز و اثرگذار است. بدین روی در مقاله حاضر به توصیف مساجدی از استان اصفهان به ویژه شهر تاریخی اصفهان پرداخته است. البته این مساجد به دلیل برخی ویژگی های معنوی و معماری نه تنها در ایران بلکه در عالم اسلام شهره و مورد توجه است.

  کلیدواژگان: مساجد، معماری، هنر، کتیبه های قرآنی، اصفهان
 • صفحات 146-151
|
 • Zahra Poorshabanian* Pages 8-27

  Minaret will be considered as a one of the most important buildings among all kinds of Islamic buildings, in historical and cultural and architectural point. This architectural symbol passed with conductor function, Azan Station and various victory revolution symbol in form and decorating. Muslim artists done various decorating like inscription on minarets.These inscriptions as alive historical documents will show indicator concepts from form, decorating, condition, founders and materials which used in minaret. One of the most important section in inscription minarets is Quranic decoration.Now the question is that what is the aim of Muslim architects for using Quranic verses and glory names in inscription? On the base of above question aim of now research is that using from descriptive and analytical procedure and with relying on study sources and checking field to introduce and analyzing themes of Quranic inscriptions of Iranian minarets that answering to said question will be simple. we can see outcome of this research on showing face as a signs of God, Quranic themes with monotheism concept and various buildings like united collection.

  Keywords: minaret, Iran, inscription, uranic verses, glory names
 • Mohammad Bagher khazaeli* Pages 28-48

  Quran has historical important notes that will be used many times in civilization studying.Phenomenon procedure related to life and prophecy of divine prophets and inviting of people to monotheism expressed in many verses of Quran. On this research we are following answer of this question that Quran followed which procedures in humanity’s civilization evolution? Quran for preaching and learning chooses those phenomena which related to divine prophet ‘s life and in nations events that will be effective in leading of people and will be difference from this view with historical essays. In Quran procedure in stating of prophet’s rules in humanity’s civilization evolution without considering details, we can mention principals like choosing visual procedure, passing now and returning to Quran’s mood in considering civilization, lacking of disruptive expansion in Quran civilization stating and lacking mixing Quran civilization reports with tales. This research has edited with descriptive-analytical approach and laying on library sources.

  Keywords: Quran, civilization, prophets, learning, methodology
 • Ruhollah Nazemi * Pages 49-80

  The present thesis aims to investigate the most important developments occurring in the social exegesis of the Holy Qur’an, as one of the most important achievements of the contemporary Quranic interpretation, from its generation to the present time. It attempts to probe the ups and downs happening to this newly-emerging trend and then to monitor the developments occurred, in order to reveal its strengths and weakness and to provide solutions to the problems available ahead of the knowledge of exegesis. The developments occurring in the social exegesis of the Quran can be investigated in the one field about analysis of the exegetes’ views that are active in social commentary of the Quran and have expressed theories regarding the politics and government in Islam.The scope of this issue covers the most significant contemporary of social commentaries, such as: Tafsir al-Minar, al-Tafsir al-Tadith, and Tafsir al-Munir from the Sunnis ,and Tafsir al-Mizan, Min Vahy al-Quran and Tasnim from the Shiites. This paper is devoted to the investigation of the theory of the government expressed by the social exegetes.Accordingly the views of the six Shiite and Sunni exegetes have been explored.The final analysis of these views indicate that the government theory of the Sunni exegetes in the last three decades, has not changed much and just undergone a little reformation, while this theory among the Shiite exegetes has been completely developed in both form and content.

  Keywords: Social Exegesis, The Political Theory, Sunni social exegetes, Shiite socialexegetes, Tafsir al-Minar
 • Zohre Bagherian * Pages 81-103

  Civilizations and governments those emerge in history period, confronted to weakness and destroying after flourishing time. Quran says many reasons for these destroying of civilizations that each civilization and nation because of those reasons has destroyed its civilization.But main reason for dying of rebel civilization is mentioned natural reason like earthquake, flood, landslide. In the other words God for punishing sinful civilization and nation, will show his will with natural factors.but question is that why and how God wants extinction of civils via natural factors? For answering to this question the writer will assume on this research that considering Quran verses and hadiths or rational basic will be present.But the most important outcome here from all hypothesis is that because of especial favor of God to nature this matter has been considered in civilization falling.

  Keywords: nature, Quran, environment, civilization falling, history
 • Mojtaba Ghorbanian * Pages 104-124

  Each kind of action for changing and correcting of thought, idea, behavior and man moral needs cogitation of fundamental indicator and using principals and coordinated techniques and needs road map. Quran Karim for stablishing evolution in wrong believes of man and replacing right concepts instead of that will relay especial basics. This collection with complete coordination with the most important man feature and focusing on the most essential of his existence layer , will use extensive effort for basics investment and influence his religious thought significantly. Revising man believes in all times needs knowing above basics and forgetting those will make difficult right flow of evolution. On this view, researching and knowing related basics with believes evolution matter from Quran Karim point of view, has been shown for human, bright educational perspective and prepare for him needful background for going evolution procedure of wrong believes in society of human scale. For this, after researching of believes evolution concept, writer on this research that will be done in labor method will divide the most important basic of Quran Karim on human believes evolution in two parts of rational and natural and will find that success of Quran is in religious changing and evolution including from knowing complete and exact of it toward man and his properties and that is because of many moral and social and educational principles.

  Keywords: Karim Quran, concept, human, evolution, changing, basics
 • Mohammad Hosein Riahi* Pages 125-144

  Mosques considered in Islam history as the most important and most effective spiritual institution of Muslims.Importance of this noetic institution that decorated with spiritual institution like verses and inscription which have inspiration education, creates atmosphere that all believers and even all people who enter that, have especial feeling with positive favor. Because of Muslim’s desire for more glory of Mosque, it is as an institution for desire perfection and approaching to meanings and for this, that is field and source of arts driven from Quran and Etrat specially inscription of verses. On this writing we are trying to show more external and internal atmosphere of these institutes with showing condition of these holy institutes that driven from Islamic thought and idea and especially Quranic meaning. Thus on present essay we are explaining of explanation of mosque in Isfahan province especially in historical Isfahan city.But these mosques because of spiritual and architectural properties, are attractive in Iran and all over Islamic world.

  Keywords: mosques, architecture, art, Quranic inscription, Isfahan