فهرست مطالب

مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای - پیاپی 2 (زمستان 1399)
 • پیاپی 2 (زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مسعود صفائی پور*، فرشته شنبه پور صفحات 1-17
  امروزه چالش های زندگی نوین شهری و مشکلات محیطی و اجتماعی موجب روی آوردن به رویکرد آینده پژوهی در برنامه ریزی شهری و بهره گیری از ابزارهای گوناگون برای ساختن آینده ی مطلوب شده است. پژوهش حاضر با بهره-گیری از تکنیک تحلیل اثرات متقاطع که یکی از روش های متداول در آینده پژوهی است و با استفاده از نرم افزار میک-مک به تحلیل مولفه های توسعه ی شهری در کلان شهر اهواز پرداخته است. در ادامه با استفاده از روش دلفی 37 مولفه به عنوان شاخص های توسعه ی شهری استخراج شد. نتایج حاکی از این است که در صفحه پراکندگی شش دسته (عوامل تاثیرگذار، عوامل ریسک، هدف، عوامل تاثیرپذیر و عوامل مستقل، تنظیم کننده) قابل شناسایی هستند. در نهایت از میان 37 عامل کلیدی، پس از بررسی میزان تاثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده کلان شهر اهواز با روش های مستقیم و غیرمستقیم، 13 پیشران موثر و کلیدی از جمله؛ جمعیت، توزیع عادلانه ی خدمات شهری، توسعه ی صنعت گردشگری، ساماندهی محورهای ویژه ی گردشگری، ساماندهی مناطق حاشیه نشین، کنترل آلودگی هوا و ارتقای بهداشت محیطی، گسترش فضای باز عمومی و ایجاد مراکز فراغتی، فراهم آوردن سطح مناسب رشد اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی در بافت فرسوده ی شهری، ساماندهی و بهسازی بافت فرسوده، گسترش کارگاه های کوچک و زودبازده، توانمندسازی سازمان های مردم نهاد، توسعه ی مراکز تفریحی و گردشگری که بیش ترین نقش را در وضعیت آینده ی توسعه ی شهری اهواز دارند، مشخص شدند و به عنوان عوامل و پیشران های موثر بر توسعه ی شهری اهواز انتخاب شدند. در ادامه نتایج نشان داد که عوامل توسعه ی صنعت گردشگری، ساماندهی مناطق حاشیه ی شهر در وضعیت ریسک قرار دارند. عوامل جمعیت، توزیع عادلانه ی خدمات شهری، توسعه ی صنعت گردشگری، بیش ترین میزان تاثیرگذاری بر فرآیند توسعه ی شهری کلان شهر اهواز را خواهند داشت.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، تحلیل ساختاری، توسعه شهری، میک مک، کلان شهر اهواز
 • مصطفی آریان کیا*، جعفر میرکتولی صفحات 18-33
  تحولات دهه های اخیر سبب شده است تا امکانات جدید شهرهای امروز مانند گذشته قادر به تامین آرامش و امنیت شهروندان نباشد. این مساله ی نابهنجاری اجتماعی و در کنار آن بروز رفتارهای جرم خیز در نظام سکونت شهری جهان شده است. در این راستا هدف پژوهش، بررسی مولفه های اثر بخش بر حس رضایت مندی ساکنان از امنیت اجتماعی سکونتگاه های شهر گرگان می باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری آن، خانوارهای ساکن در مجتمع های مسکونی شهر گرگان و حجم نمونه 200 خانوار انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات اسنادی و جهت برداشت های میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های رگرسیون به روش (Enter) و t تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میان احساس رضایت مندی ساکنان مجتمع های مسکونی با مولفه های روشنایی مناسب محیط و بافت کالبدی ساختمان ارتباط مستقیم و مثبتی دارد. روشنایی معابر و گذرهای اطراف ساختمان و محل زندگی اشخاص در شب باعث ایجاد آرامش و حس امنیت در تردد کودکان و زنان می گردد و هم چنین باعث کاهش استرس و اضطراب در افراد هنگام تردد با پای پیاده در شب می شود. اشراف داشتن مساکن نسبت به هم مولفه ی دیگریست که با ایجاد حس امنیت در میان ساکنان رابطه مستقیم دارد. از دیگر مولفه های موثر در ایجاد حس امنیت در میان ساکنان واحدهای مسکونی شهری می توان به وقوع جرم در محل زندگی، روابط همسایگی و متغیر زیست محیطی اشاره کرد.
  کلیدواژگان: محیط مسکونی، رضایتمندی، امنیت، بافت شهری، مسکن، گرگان
 • هیوا علمیزاده*، هادی مهدی پور حسین آباد صفحات 34-46
  روند توسعه ی شهری مانند یک روند فازی است؛ بنابراین ناحیه بندی فازی و پایش فضای شهری با استفاده از تصاویر پنکروماتیک HR-PRS، یکی از بهترین ابزارها در مدیریت و برنامه ریزی شهری محسوب می شود. از این رو در این نوشتار با هدف بررسی کارایی عملکرد روش های خوشه بندی فازی جهت ناحیه بندی در محدوده شهری قشم از تصاویر پنکروماتیک HR-PR سنجنده GeoEye-1 استفاده شده است. در این باره جهت بررسی عملکرد الگوریتم-های FWS ، MSA ، IDF و CFM با استفاده از نرم افزار MATLAB، 6 معیار کیفی مختلفی در سه دسته مکانی، رادیومتریکی و مکانی-رادیومتریک تعریف شده است. در ادامه با استفاده از این روش ها و بر اساس ویژگی های فازی به ادغام تصاویر ورودی پرداخته و با استفاده از روش خوشه بندی فازی و خروجی ادغام که ماهیتی فازی دارد، به ناحیه بندی محدوه ی شهری مورد مطالعه اقدام گردید. نتایج پژوهش کارایی روش های ناحیه بندی پیشنهادی را از منظر تشخیص پدیده ها و عوارض مکانی و انسانی و استخراج دقیق اطلاعات از تصاویر ماهواره ای تایید می نمایند. در این میان روش FWS بهترین عملکرد را در ناحیه بندی مناطق شهری از خود نشان داده است. بنابراین، طبق نتایج تحقیق استفاده از الگوریتم های خوشه بندی و ویژگی های فازی یک روش مناسب و بهینه برای تلفیق اطلاعات تصویر ماهواره ای HR-PRS از یک منطقه ی شهری با هدف ناحیه بندی است.
  کلیدواژگان: ناحیه بندی فازی، سنجش از دور، الگوریتم خوشه بندی فازی، تصاویر پنکروماتیک HR-PRS، سنجنده GeoEye-1، قشم
 • سعید امانپور*، زهرا محقق، سیده معصومه رضوی، خاطره رمضان پور اسعدیه صفحات 47-64
  شناخت نابرابری فضایی و عدم تعادل منطقه ای در چارچوب محدوده های مختلف جغرافیایی و سیاست گزاری در جهت رفع و کاهش آن از مقولات بسیار مهم برنامه ریزی منطقه ای به شمار می آید. ابعاد نابرابری فضایی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، درمانی و غیره قابل بحث است. از این رو، نیل به پیشرفت و توسعه ی فراگیر در آینده، مستلزم شناخت موقعیت مناطق و نواحی در ابعاد مختلف است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف سنجش نابرابری فضایی درون شهری کلان شهر اهواز در برخورداری از شاخص های ترکیبی توسعه انجام شده است. با توجه به مولفه های مورد بررسی، رویکرد مطالعاتی حاکم بر این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش سعی دارد با استفاده از 54 متغیر و با بهره گیری از مدل ELECTRE سطح بندی و میزان نابرابری های موجود را میان مناطق کلان شهر اهواز تعیین نماید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد پراکنش توسعه، نامتعادل بوده و بین مناطق، از نظر توسعه یافتگی نابرابری و شکاف وجود دارد و این نابرابری در بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی، خدماتی، بهداشتی- درمانی و کالبدی خود را نشان می دهد. به طوری که بر اساس نتایج حاصل از تکنیک الکتره، منطقه ی 2 در سطح برخوردار، مناطق 1 و 3 در سطح نیمه برخوردار، منطقه ی 4 در سطح کم برخوردار و مناطق 6، 7 و 8 در رده ی محروم یا عدم برخوردار قرار گرفته اند؛ بنابراین برای کاهش میزان نابرابری های توسعه یافتگی در کلان شهر اهواز براساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود توزیع شاخص های توسعه به سمت رشد متوازن هدایت شوند.
  کلیدواژگان: نابرابری فضایی، برنامه ریزی منطقه ای، الکتره، کلان شهر اهواز
 • معصومه اشتیاقی*، محمود شارع پور صفحات 65-82
  مسیرهای توسعه در هر جامعه بیش از هر امری نتیجه انتخاب ها و تصمیماتی است نتیجه ی که در شیوه های سیاست-گذاری رقم می خورد. در دهه های اخیر، تغییرات سریع شهرها و بحران های ناشی از آن توجه ها را به سمت عرصه ی سیاست گذاری شهری جلب نموده است. از سوی دیگر صورت ها و اشکال نابرابرانه توزیع منابع و فرصت ها به ضرر بخش عمده ی افراد و گروه های اجتماعی ساکن در شهرها موجب شد تا نظریه پردازان انتقادی شهر با تکیه بر مفهوم «حق به شهر»، مطالبه های شهروندان را در برابر سیاست گذاران و تصمیم سازان شهری مطرح نمایند. هدف مقاله ی حاضر درک مفهوم حق به شهر در عرصه ی سیاست گذاری و برنامه ریزی مسایل شهرها و انتقال آن به متخصصان حوزه ی شهری و سعی در جهت عملی کردن این ایده در عرصه ی سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری است. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از چارچوب نظری ارایه شده توسط لوفور درباره ی مفهوم حق به شهر و رویکرد محققان درباره ی سیاست گذاری شهری به بازشناخت و تحلیل رابطه ی دو مفهوم حق به شهر و سیاست گذاری شهری پرداخته شود. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بر اساس روش کیفی است. شیوه های گردآوری اطلاعات شامل گزینش اسناد، تحلیل تماتیک دیدگاه های متخصصان و صاحب نظران درباره ی موضوع انتخاب شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر سیاست گذاری شهر مهم ترین عرصه برای چانه زنی درباره ی شیوه های توزیع منافع و فرصت ها در شهرها از سوی ذینفعان شهری است که همین مهم، ضرورت حضور شهروندان را در لایه های تصمیم سازی و سیاست گذاری شهرها موجب می شود. مغفول ماندن ساز و کارهای نهادی، ظرفیت سازی شفافیت، پاسخ گویی، به کارگیری بودجه ریزی مشارکتی و برنامه ریزی مشارکت جو، موجب شده تصمیم گیری دموکراتیک برای مشارکت شهروندان به عنوان جدی ترین ذینفع در حیات شهری امری دشوار و تا حدودی ناممکن شود. تقویت نهادهای مدنی و اجتماعی و ایجاد ساز و کارهای نظارت و مشارکت شهروندان در روند تصمیم گیری ها درباره ی انتخاب و انجام پروژه های کلان شهری در کنار به کارگیری بودجه ریزی مشارکتی در چگونگی هزینه ی سرمایه های شهر از جمله مواردی است که در عمل می تواند منجر به تحقق حق به شهر در اداره ی شهرها شود.
  کلیدواژگان: سیاست گذاری شهری، حق به شهر، روش کیفی، مدل مفهومی، شهروند، حکمروایی شهری
 • حسن هوشیار*، حسین رمضان تاش دهگرجی صفحات 83-94
  امروزه بحث نابرابری های فضایی در شهرها و لزوم برقراری عدالت اجتماعی در برخورداری کلیه شهروندان از خدمات عمومی به یکی از مباحث جدی پیش روی برنامه ریزان و مدیران شهری تبدیل شده است. از این رو هدف این مقاله، تحلیل و ارزیابی وضعیت نواحی شهر مهاباد به لحاظ مولفه های خدمات شهری با رویکرد عدالت فضایی است. روش پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. معیارهای مورد بررسی مشتمل بر یازده مولفه ی خدمات عمومی شهر می باشد که اطلاعات موردنیاز از طرح جامع و تفصیلی شهر مهاباد (1395) جمع آوری شده اند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و GIS بهره گرفته شد. شاخص ها با استفاده از روش آنتروپی وزن دهی شده و با استفاده از تکنیک وایکور رتبه بندی شده و جهت بررسی الگوی توزیع کاربری خدمات شهری تکنیک نزدیک ترین مجاورت یا همسایگی مورداستفاده قرار گرفت. بررسی نتایج حاصل از میزان برخورداری نواحی شهر مهاباد از امکانات و خدمات شهری حاکی از آن است که ناحیه ی دو با امتیاز 069/0 در رتبه ی اول و با اختلاف فاحشی از ناحیه ی هفت و هشت که به ترتیب با امتیازهای 589/0 و 867/0 در رتبه های هفت و هشت قرار گرفته اند. هم چنین بررسی الگوی توزیع کاربری های خدمات شهری در سطح نواحی نشان داد که اکثر کاربری ها براساس الگوی خوشه ای توزیع شده اند و از الگوی منظمی تبعیت نمی کند. در نهایت راهکارهایی در راستای دستیابی به عدالت فضایی در شهر مهاباد ارایه شده است.
  کلیدواژگان: عدالت اجتماعی- فضایی، GIS، توزیع فضایی، خدمات شهری، شهر مهاباد
|
 • Massoud Safaei Pour *, Fereshteh Shanbehpoor Pages 1-17
  Today, the challenges of modern urban life and environmental and social problems have led to a futuristic approach to urban planning and the use of various tools to build a desirable future. The present study uses the technique of cross-impact analysis, which is one of the common methods in futures research, and using Mick Mac software, has analyzed the components of urban development in the metropolis of Ahvaz. Then, 37 components were extracted as indicators of urban development using the Delphi method. The results indicate that six categories (influential factors, risk factors, purpose, influential factors, and independent factors, regulators) can be identified in the scatter page. Finally, among the 37 key factors, after examining the impact of these factors on each other and the future situation of the metropolis of Ahvaz by direct and indirect methods, 13 effective and key drivers were identified, including; (Population, equitable distribution of urban services, development of tourism industry, organization of special tourism axes, organization of suburban areas, control of air pollution and promotion of environmental health, expansion of public open space and creation of leisure centers, providing the appropriate level of economic growth, improving quality of life in dilapidated urban fabric, organization, and improvement of worn-out fabric, expansion of small and high-yield workshops, empowerment of non-governmental organizations, development of recreation and tourism centers) which have the most role in the future state of urban development in Ahvaz, were selected as factors and drivers Affecting the urban development of Ahvaz. The results further show that the factors of "development of the tourism industry, organizing the suburbs" are at risk. Population factors, fair distribution of urban services, development of the tourism industry, will have the greatest impact on the urban development process of Ahvaz metropolis.
  Keywords: Futurology, structural analysis, Urban Development, Mick Mac, Ahvaz Metropolis
 • Mostafa Arian Kian *, Jafar Mirkatouli Pages 18-33
  The developments of recent decades have caused the new facilities of today's cities to be unable to provide peace and security to citizens as in the past. This issue has become a social anomaly and along with it, criminal behaviors have occurred in the world's urban housing system. In this regard, the purpose of this study is to investigate the effective components on residents' sense of satisfaction with the social security of Gorgan settlements. The research method is descriptive-analytical and its statistical population is households living in residential complexes in Gorgan and the sample size is 200 households. The required information has been used through documentary studies and field surveys using a questionnaire. SPSS statistical software and Pearson correlation and one-sample t-tests were used to analyze the data. The results show that there is a direct and positive relationship between the feeling of satisfaction of the residents of residential complexes with the appropriate lighting components of the environment and the physical texture of the building. Lighting of passages and passages around the building and where people live at night creates peace and a sense of security in the movement of children and women. It also reduces stress and anxiety in people when walking on foot at night. Housing aristocracy is another component that is directly related to creating a sense of security among residents. Other effective components in creating a sense of security among urban dwellers include the occurrence of crime in the place of residence, neighborhood relations and environmental variables.
  Keywords: residential environment, Satisfaction, Security, urban context, Housing, Gorgan
 • Heeva Elmizadeh *, Hadi Mahdipour Hossein-Abad Pages 34-46
  The process of urban development is like a fuzzy process; Therefore, fuzzy segmentation and urban space monitoring using HR-PRS panchromatic images is one of the best tools in urban management and planning. In this study, panchromatic images of GeoEye-1 sensor related in the urban area of Qeshm has been used for analyzing the application of operation of the methods of fuzzy segmentation and clustering. Thus, for analyzing the operation of algorithms of FWS, MSA, IDF and CFM and using MATLAB software, 6 qualitative criteria has been described in three spatial categories, radiometric and spatial-radiometric. Using these methods and based on fuzzy characteristics, the input images have been fused and then, with application of fuzzy clustering method, and fusion output, which has a fuzzy nature, Thus, this article appears to study the segmentation of urban area. The result of the research confirms the efficiency of the suggested segmentation methods in terms of recognition of phenomena and man-made and spatial effects and exact exploitation of the information of satellite images. The method of FWS discloses the best performance in terms of segmentation of urban areas. Therefore, according to the research results, the use of clustering algorithms and fuzzy features is a suitable and optimal method for integrating HR-PRS satellite image information from urban area with the aim of segmentation.
  Keywords: Fuzzy Segmentation, Remote Sensing, Fuzzy clustering algorithm, HR-PRS Panchromatic images, GeoEye-1 sensor, Qeshm
 • Saeid Amanpour *, Zahra Mohaghegh, Seydeh Masomeh Razavi, Khatereh Ramezanpor Asadieh Pages 47-64
  Recognition of spatial inequality and regional imbalances in the context of different geographical areas and policy-making to eliminate and reduce item is one of the most important categories of regional planning. The dimensions of spatial inequality in various economic, social, medical, and other fields are debatable. Therefore, achieving comprehensive progress and development in the future requires recognizing the position of regions and areas in different dimensions. In this regard, the present study has been conducted to measure the spatial inequality of the metropolitan area of Ahvaz in terms of possessing a combination of development indicators. According to the studied components, the article approach of this study is "descriptive-analytical". This study tries to determine rating and measuring of inequalities amone the regions of Ahvaz city using 54 variables and applying the ELECTRE model. The results of this study show that the distribution of development is unbalanced and there are inequality and gap between regions in terms of development, and this inequality appears to be in different sectors of social, economic, service, health, and physical. According to the results of the electrical technique, region 2 is at the level of enjoyment, region 1 and 3 are at the level of semi-enjoyment, region 4 is at the level of low enjoyment, and regions 6, 7, and 8 are in the category of deprived or lack of enjoyment; Therefore, to reduce the level of development inequalities in Ahvaz؛based on the research findings, it is suggested that the distribution of development indicators Should be directed towards balanced growth.
  Keywords: spatial inequality, Regional Planning, Electre, Ahvaz Metropolis
 • Masume Eshtiaghi *, Mahmoud Sharepour Pages 65-82
  Development paths in any society are more the result of choices and decisions that are made as a result of policy-making practices. In recent decades, rapid urban changes and the resulting crises have drawn attention to the field of urban policy. On the other hand, the unequal forms and distribution of resources and opportunities to the detriment of most individuals and social groups living in cities have led the critical theorists represent the demands of the citizens based on the concept of ‘right to city” against policy makers and decision makers of the city issues. To city policymakers and decision makers. The purpose of this article is to understand the concept of the right to the city in the field of policy and planning of urban issues and transfer it to urban experts and try to implement this idea in the field of urban policy and planning. In the present article, an attempt has been made to recognize and analyze the relationship between the two concepts of the right to the city and urban policy, using the theoretical framework presented by Lefebvre on the concept of the right to the city and the researchers' approach to urban policy. The research is descriptive-analytical based on qualitative method. Methods of data collection include selection of documents, thematic analysis of the views of experts and thinkers on the selected topic. According to the findings of the present study, urban policy-making is the most important area for bargaining about the ways of distributing benefits and opportunities in cities by urban stakeholders, which is the reason why  is why the need for citizens to be present in decision-making and Urban policymaking layers. The neglect of institutional mechanisms, capacity building, transparency, accountability, the use of participatory budgeting and participatory planning, has made democratic decision-making difficult and relatively impossible for as the most serious stakeholder’s citizens in urban life. Strengthening civic and social institutions and creating mechanisms for monitoring and citizen participation in the decision-making process regarding the selection and implementation of metropolitan projects, along with the use of participatory budgeting in how the city invests capital, are among the items that: In that can practically lead to practice, it can lead to the realization of the right to the city in the administration of cities.
  Keywords: Urban Policy, Right to City, Qualitative method, citizen, Urban Governance
 • Hassan Houshyar *, Hosein Ramazan Tash Dehgaraji Pages 83-94
  Today discussion of space inequalities in cities and the need for the establishment of social justice in the enjoyment of all the citizens for of public services has turned into the serious debates noteworthy for to planners and city administrators. The aim this article is an analysis of the position of the urban areas in Mahabad city in terms of the components of urban services with emphasis on special justice. The research method, with due attention to purpose is functional and in terms of nature is descriptive-analytical approach. The criteria of the study include eleven components of urban public services that the required information is collected from the comprehensive and detailed plan of Mahabad in 2016. For data analysis, the GIS and Excel software were used. Indexes were weighted using Entropy method and were ranked by using VIKOR technique and for examining the land use distribution pattern of urban services; the technique of closet neighborhood was used. Checking the results of the amount of Mahabad-zones enjoyment of possibilities and urban services indicates that area 2 with the privilege of 0/589 and 0/867 have placed at the rankings of areas 7 and 8. As well, investigating the pattern of the land use distribution of urban services at the levels of zones show that most of the land uses have distributed on the basis of cluster model and do not follow a regular pattern. In the end, some solutions have been represented to achieve the space justice.
  Keywords: space-social justice, GIS, space distribution, Urban services, Mahabad City