فهرست مطالب

آفات و بیماریهای گیاهی - سال هشتاد و هشتم شماره 2 (اسفند 1399)
 • سال هشتاد و هشتم شماره 2 (اسفند 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/12/26
 • تعداد عناوین: 12
|
 • دورسن امامی، آسیه سیاهمرگویی*، بهنام کامکار، محبوبه بصیری صفحات 151-163

  به منظور بررسی قدرت رقابتی سویا (رقم دی پی ایکس) در شرایط تداخل با تراکم های مختلف علف هرز کنجد شیطانی (Cleome viscosa L.) (صفر، 3، 5، 10، 15، 20، 30 و 45 بوته در متر مربع) آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 95-1394 در شهرستان کلاله انجام شد. تراکم های مختلف علف هرز کنجد شیطانی اثر معنی داری بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد اقتصادی، وزن صد دانه و تعداد غلاف در بوته سویا داشت. بیشترین میزان عملکرد دانه و محصول بیولوژیک سویا، در تیمار شاهد عاری از علف هرز به ترتیب برابر با 9/374 و 30/734 گرم در متر مربع بود. اما با افزایش تراکم این علف هرز، عملکرد دانه و محصول بیولوژیک سویا به شکل غیر خطی کاهش یافت. به نحوی که در تیمار تداخل با 45 بوته در متر مربع علف هرز، عملکرد اقتصادی و محصول بیولوژیک به ترتیب به 172 و 38/344 گرم در متر مربع رسید.

  کلیدواژگان: آستانه خسارت اقتصادی، رقابت، علف هرز مهاجم، مدل سطح برگ نسبی
 • محبوبه میرزایی، عزیز شیخی گرجان*، ابراهیم گیلاسیان، سلطان رون، حسین خباز جلفایی، علی محمدی پور صفحات 165-173

  پشه سیارید Lycoriella auripila (Winnertz) (Diptera: Sciaridae) و مگس فورید (Diptera: Phoridae) (Wood) Megaselia halterata آفات عمده قارچ پرورشی Imbach (Lange) Agaricus bisporius هستند. امروزه این آفات با حشره کش های شیمیایی کنترل می شوند، بررسی حساسیت آن ها به حشره کش های مجاز کشور امری ضروری است. در این مطالعه حساسیت لارو هر دو آفت به چهار حشره کش از گروه های مختلف شامل: پیری پروکسی فن و سیرومازین از تنظیم کننده های رشد حشرات (IGR)، تری کلرفن از گروه فسفره آلی و سایپرمترین از گروه پایرتروییدها ارزیابی شد. زیست سنجی لاروها دربستر کشت قارچ خوراکی انجام شد و LC50 براساس ظهور حشرات کامل محاسبه گردید. مقدار LC50 حشره کش های پیری پروکسی فن، سیرومازین، سایپرمترین و تری کلرفن روی لارو سیارید به ترتیب 46/1، 15/31، 96/47 و 8/103 و روی لارو فورید به ترتیب 25/7 ، 6/189، 96/69 و 8/86 میلی گرم بر لیتر بر اساس ماده موثره تعیین شد. بر اساس نتایج به دست آمده حشره کش پیری پروکسی فن روی لارو هر دو آفت بیشترین سمیت را دارد.

  کلیدواژگان: سیارید، زیست سنجی، فورید، IGR
 • حمید صادقی گرمارودی*، مجید غلامحسینی، سعدالله منصوری صفحات 175-185

  قارچ های بیماری زای ماکروفومینا و فوزاریوم از جمله مهم ترین عوامل ایجادکننده بوته میری در ایران و جهان هستند که باعث ایجاد خسارت گسترده ای می شوند. در این پروژه، 25 رقم و ژنوتیپ امیدبخش کنجد شامل 14 لاین در مرحله سازگاری، چهار لاین پیشرفته برای معرفی و شش رقم تجاری شامل اولتان، داراب یک، دشتستان دو، هلیل، ناز تک شاخه و ناز چندشاخه در سه تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در خزانه آلوده در مزرعه 400 هکتاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج کاشته شدند. هر ژنوتیپ در هر تکرار در یک خط دو متری کاشته شد. سطوح مقاومت به بیماری در بین ژنوتیپ ها به صورت درصد بوته میری در مرحله رسیدگی اندازه گیری شد. وقوع بوته میری در تمام ژنوتیپ ها مشاهده گردید. رقم دشتستان2 با بیشترین میزان بوته میری به عنوان حساسترین رقم تعیین گردید. لاین های در دست معرفی 10-92 و 10-90 با کمترین میزان بوته میری (کمتر از 20 درصد) در گروه ژنوتیپ های مقاوم دسته بندی شدند. آزمون همبستگی بین پنج صفت مرتبط با عملکرد با درصد بوته میری نشان داد که بوته میری با صفت تعداد دانه در کپسول بیشترین میزان همبستگی را دارد. همچنین، ارتباط معنی داری بین طول کپسول با درصد بوته میری مشاهده شد ولی ضریب همبستگی بین این دو صفت پایین بود. ارتباط معنی داری بین وزن هزاردانه، میزان کلروفیل برگ ها در مرحله گلدهی (عدد سبزینگی) و وزن کپسول بدون دانه با درصد بوته میری مشاهده نگردید.

  کلیدواژگان: بوته میری کنجد، فوزاریوم، ماکروفومینا
 • احمد زارع*، حمید رحیمیان مشهدی، مصطفی اویسی، رضا حمیدی صفحات 187-197

  آزمایشی به صورت کرت های دوبار خردشده به منظور ارزیابی اثر دوزهای مختلف علف کش یدوسولفورون+مزوسولفورون (آتلانتیس) و زمان کاربرد آنها بر دو توده فارس و کردستان یولاف در سال زراعی 1392-1393 در شرایط مزرعه در استان فارس انجام شد. دوزهای مختلف علف کش (0، 6، 12، 18 و 24 گرم ماده موثره در هکتار) به عنوان کرت اصلی، دو توده یولاف وحشی (توده جمع آوری شده از فارس و توده جمع آوری شده از کردستان) به عنوان کرت فرعی و زمان کاربرد علف کش مرحله 18 (هشت برگی) و 23 زادوکس (مرحله پنجه زنی) به عنوان کرت فرعی فرعی درنظر گرفته شد. درصد رشد مجدد در دو توده فارس و کردستان در بالاترین دوز (24گرم در هکتار) در دو زمان کاربرد علف کش در هشت برگی به ترتیب 6/16 و 5/ 4 درصد و پنجه زنی 23 و 6 درصد به دست آمد. درصد رشد مجدد یولاف وحشی در دوزهای کاهش یافته (12گرم در هکتار) در زمان پنجه زنی نسبت به هشت برگی در دو توده کردستان و فارس بیشتر بود. معادلات دوز- پاسخ نشان داد که دوز مورد نیاز برای کاهش 50 درصد وزن خشک یولاف وحشی در توده کردستان در دو زمان کاربرد هشت برگی و پنجه زنی معادل 93/7 و 38/8 گرم ماده موثره در هکتار و در توده فارس در دو زمان هشت برگی و پنجه زنی به ترتیب برابر 89/9 و 66/9 گرم ماده موثره در هکتار بود. کاربرد دوز های کاهش یافته (12 گرم ماده موثره در هکتار)، در مرحله 18 زادوکس (هشت برگی) توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: دوز-پاسخ، دوزهای کاهش یافته، عملکرد دانه، کارایی علف کش، وزن خشک
 • محمدعلی آقاجانی* صفحات 199-211

  بادزدگی فیتوفترایی ناشی از Phytophthora infestans، مهم ترین بیماری سیب زمینی در دنیا و ایران است که برای پیش آگاهی آن تاکنون 16 مدل معرفی شده است. شهرستان گرگان دارای بیشترین سطح زیر کشت این محصول در استان است و طی 17 سال گذشته، در 11 سال بیماری با شدت های مختلف در آن ظاهر شده است. به منظور ساختن یک مدل پیش آگاهی مبتنی بر مفهوم «روز مساعد برای بادزدگی»، داده های آب و هوایی روزانه به صورت متغیرهای دوره ای و شرطی تبدیل شده، در نهایت سه متغیر پیشگو ساخته شد. بهترین متغیر پیشگو FTR بود که حاصل ترکیب سه متغیر دما و دو متغیر بارش بود و نمره ی روزانه ی آن از از 2- تا 4 در تغییر بود. مقدار تجمعی FTR از ابتدای فروردین ماه تا شروع بیماری 64 و در سال های بدون بیماری 4 بود. میزان درستی پیش بینی مدل بر اساس رگرسیون لجستیک و تابع تشخیص به ترتیب 75 و 89 درصد بود و حساسیت و اختصاصیت مدل نهایی به ترتیب حدود 92 و 100 درصد بود.

  کلیدواژگان: سیب زمینی، بادزدگی، فیتوفترا، مدلسازی، پیش آگاهی، استان گلستان
 • فاطمه شهریاری نسب*، شهزاد ایرانی پور، شهریار عسگری صفحات 213-226

  یکی از روش های بررسی کارایی شکارگر به عنوان عامل کنترل بیولژیک ، مطالعه ی واکنش تابعی می باشد. در واکنش تابعی کلاسیک دو فرض وجود دارد: 1- شکار پراکنش مکانی تصادفی دارد 2-نرخ شکارگری با زمان محدود می گردد. در این مطالعه عامل محدود کننده ی نرخ شکارگری پوره ی سن اول و پنجم و ماده ی بالغ Nesidiocoris tenuis  روی تخم بید گوجه فرنگی، در قالب واکنش تابعی چند لکه ای بررسی شد. دو مجموعه تراکم طعمه در اختیار شکارگر قرار گرفت به طوری که بیشترین تراکم یا مجموع تراکم طعمه در همه لکه ها برابر با حد سیری شکارگر باشد. زمان آزمایش برای حشرات کامل ماده و پوره ی سن پنجم 1، 2 و 3 ساعت و برای پوره سن اول 1، 5/1 و 2 ساعت بود. نتایج نشان داد کهشکارگرقبل از آن که با زمان محدود شود با گنجایش معده ی خود محدود شده است. واکنش تابعی هر سه مرحله ی زیستی شکارگر از نوع دوم بود و فراسنجه های Th و a'  برای پوره سن اول و پنجم و ماده ی بالغ،،به ترتیب، 033/4 دقیقه و 0385/0 بر دقیقه، 517/3 دقیقه و 0305/0 بر دقیقه و 512/2 دقیقه و  0278/0 بردقیقه برآورد شد. براین اساس، N. tenuis می تواند به عنوان یک عامل کنترل بیولژیک کارآمد برای بید گوجه فرنگی در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: زمان لکه، کنترل بیولژیک، نرخ شکارگری
 • فریده بی سیار، ساره بقائی راوری*، عصمت مهدیخانی مقدم صفحات 227-239

  اسکب معمولی یکی از بیماری های مهم باکتریایی سیب زمینی است که تولید بهینه این محصول اقتصادی را به طور‍فراگیر محدود می‍سازد. متعاقب نمونه برداری سال‍های 1396 و 1397، پرگنه های پودری با شکل شناسی جنس استرپتومایسس خالص سازی و از نظر ویژگی های فنوتپی، بیماری زایی و ردیابی ژنهای مستقر روی جزیره بیماری زایی شامل txtAB،nec1  و tomA ارزیابی شدند. شکل شناسی پرگنه جدایه ها روی محیط عصاره ‍مخمر-مالت-آگار متنوع و جدایه های بیمارگر علایم عدم جوانه زنی، نکروز وکوتولگی را روی گیاهچه های تربچه نشانداده و از نظر فنوتیپی به شش گروه تفکیک شدند. از 20 جدایه بیمارگر روی تربچه، 11 جدایه قادر به ایجاد نکروز ویا فرورفتگی در ورقه های سیب‍زمینی و هشت جدایه علایم کلروز و یا نکروز را روی برگ‍های توتون پس‍از‍گذشت 10 روز ایجاد نمودند. نتایج بیماری زایی در شرایط گلخانه، به صورت زخم‍های سطحی و یا برجسته با شاخص شدت لکه بین یک تا چهار مشخص شد. قطعه 700 جفت‍بازی nec1، در شش جدایه از مجموع هشت جدایه منتخب ردیابی شد. درحالی که ژن های txt AB و tom A به ترتیب در جدایه های JR-12 و TM-29 تکثیر شدند. بر‍اساس نتایج توالی‍یابی 16SrRNA، جدایه TM-29 به عنوان Streptomyces bottropensis و جدایه JR-12 به‍عنوان Streptomyces sp. مشخص شد. به نظر می‍رسد جدایه های خراسان رضوی، دارای فاکتور بیماری زایی به غیر از تاکستومین A هستند که برای تایید آن، انجام آزمایشات تکمیلی ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: استرپتومایسس، بیماری زایی، پرآزاری، شناسایی مولکولی
 • سید طه دادرضائی*، سید نصرت الله طباطبائی صفحات 241-250

  بیماری کچلی یا اسکالد و سیاهک سخت به ترتیب با عوامل Rhynchosporium secalis وUstilago hordei  مهم ترین بیماری های جو در استان خوزستان می باشند. در این پژوهش مقاومت 100 ژنوتیپ جو، نسبت به بیماری های کچلی و سیاهک سخت جو بررسی شد. این تحقیق در دو ایستگاه تحقیقاتی اهواز و شاوور در سال زراعی 98-1397 انجام شد. مایه زنی بیماری سیاهک در آزمایشگاه به روش سوسپانسیون اسپور و در سه نوبت قبل از کاشت روی بذر انجام شد. پس از ظهور بیماری تعداد و درصد سنبله های آلوده در هر تیمار شمارش شدند. ارزیابی برای بیماری برگی اسکالد جو بر اساس روش دو رقمی (Double digit) 99-00 انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که 65 ژنوتیپ حساس، هفت ژنوتیپ نیمه حساس، هفت ژنوتیپ نیمه مقاوم، 15 ژنوتیپ مقاوم و شش ژنوتیپ ایمن به بیماری اسکالد بودند. از بین ارقام بررسی شده ارقام صحرا، نوروز، لوت، ماکویی و جلگه مقاوم و رقم بهمن ایمن به بیماری اسکالد ارزیابی شدند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، 72 درصد ژنوتیپ ها حساس و نیمه حساس و 28 درصد مقاوم و نیمه مقاوم به بیماری سیاهک سخت جو بودند. ارقام صحرا، گوهران، لوت، والفجر و بهمن به این بیماری مقاوم بودند در این بررسی بیشترین درصد منابع مقاومت به هر دو بیماری مربوط به اقلیم سرد و کمترین درصد مربوط به اقلیم گرم بود. واژه های کلیدی: مایه زنی Rhynchosporium secalis،Ustilago hordei بیماری کچلی یا اسکالد و سیاهک سخت به ترتیب با عوامل Rhynchosporium secalis وUstilago hordei  مهم ترین بیماری های جو در استان خوزستان می باشند. در این پژوهش مقاومت 100 ژنوتیپ جو، نسبت به بیماری های کچلی و سیاهک سخت جو بررسی شد. این تحقیق در دو ایستگاه تحقیقاتی اهواز و شاوور در سال زراعی 98-1397 انجام شد. مایه زنی بیماری سیاهک در آزمایشگاه به روش سوسپانسیون اسپور و در سه نوبت قبل از کاشت روی بذر انجام شد. پس از ظهور بیماری تعداد و درصد سنبله های آلوده در هر تیمار شمارش شدند. ارزیابی برای بیماری برگی اسکالد جو بر اساس روش دو رقمی (Double digit) 99-00 انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که 65 ژنوتیپ حساس، هفت ژنوتیپ نیمه حساس، هفت ژنوتیپ نیمه مقاوم، 15 ژنوتیپ مقاوم و شش ژنوتیپ ایمن به بیماری اسکالد بودند. از بین ارقام بررسی شده ارقام صحرا، نوروز، لوت، ماکویی و جلگه مقاوم و رقم بهمن ایمن به بیماری اسکالد ارزیابی شدند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، 72 درصد ژنوتیپ ها حساس و نیمه حساس و 28 درصد مقاوم و نیمه مقاوم به بیماری سیاهک سخت جو بودند. ارقام صحرا، گوهران، لوت، والفجر و بهمن به این بیماری مقاوم بودند در این بررسی بیشترین درصد منابع مقاومت به هر دو بیماری مربوط به اقلیم سرد و کمترین درصد مربوط به اقلیم گرم بود.

  کلیدواژگان: مایه زنی Rhynchosporium secalis، Ustilago hordei
 • احمد حیدریان* صفحات 251-262

  سفیدک پودری یکی از بیماری های مهم سیب (Malus domestica Borkh) در جهان است که باعث کاهش کیفیت و کمیت محصول می شود. در این پژوهش، اثر برهم‏کنش بین برخی پایه ها و ارقام رایج در مقاومت به سفیدک پودری در شرایط طبیعی طی چهار سال زراعی بررسی شد. به این منظور آزمایشی با سه پایه ‏رویشی MM.111، MM.106، M9 و یک پایه بذری و ارقام رد دلیشز، گلدن دلیشز، گلاب کهنز و گلاب اصفهان در قالب طرح آماری بلوک‏های کامل تصادفی به ‏صورت فاکتوریل در چهار تکرار اجرا شد. ارزیابی بر اساس درصد وقوع و شدت بیماری روی برگ‏ها در دو سال برآورد شد. نتایج نشان داد که پایهM.9  مقاومت گلاب اصفهان را نسبت به سفیدک پودری در مقایسه با پایه بذری کاهش و مقاومت رقم‏ رد دلیشز، گلدن دلیشز و گلاب کهنز را افزایش داده است. ترکیب‏های M.9 × Golab e Esfahan و Seedling ×Golab e Esfahan  به ترتیب با 73/52 و 10/48 درصد وقوع بیماری و 57/56 و 31/53 درصد شدت بیماری بیش‏ترین حساسیت را نشان دادند درحالی‏ که ترکیب‏هایM.9  ×Red  Delicious  وMM.106  ×Red Delicious  به ترتیب با 50/12 و 76/12 درصد وقوع بیماری و 47/16 و 61/19 درصد شدت بیماری، بیش‏ترین مقاومت را نشان دادند،. بر این اساس گلاب کهنز و گلدن دلیشز روی پایه M.9 و رد دلیشز روی پایه‏های M.9 و M.106 توصیه می‏گردد.

  کلیدواژگان: شدت بیماری، گلاب، مقاومت، وقوع بیماری
 • محمدرضا لک*، عادل غدیری، مصطفی گودرزی صفحات 263-273

  بیماری سوختگی باکتریایی معمولی لوبیا با عامل Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli یکی از بیماری های مهم لوبیا است که باعث کاهش عملکرد و کیفیت بذر می شود. استفاده از ارقام مقاوم یکی از روش های موثر کنترل بیماری است. در این بررسی 15 ژنوتیپ لوبیا در کنار رقم صدری به عنوان شاهد طی سال های 1394 و 1395 در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی کشت و در مرحله قبل از گل دهی با سوسپانسیون 7 10 سلول باکتری در میلی لیتر مایه زنی و میزان مقاومت ژنوتیپ ها در مرحله قبل از رسیدگی فیزیولوژیکی ارزیابی شد. نتایج نشان داد، بیماری سوختگی باکتریایی به طور متوسط منجر به کاهش عملکرد به میزان 2/33 درصد در لاین های مورد مطالعه شد. همچنین اجزاء عملکرد شامل تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن صد دانه در شرایط آلودگی به بیماری به ترتیب 9/28، 17 و 6/15 درصد کاهش نشان دادند. براساس استفاده از روش تجزیه به عامل ها و تجزیه کلاستر، پنج لاین لوبیا که دارای بیشترین شاخص های میانگین هندسی بهره وری و تحمل به تنش و کمترین شاخص حساسیت نسبت به کل ژنوتیپ ها بودند، شناسایی و انتخاب شدند. ژنوتیپ های VAX3 و Ks31118 به دلیل بازارپسندی و رنگ دانه مناسب، قابلیت معرفی و نام گذاری مستقیم به عنوان ارقام لوبیا قرمز مقاوم به بیماری سوختگی باکتریایی معمولی را دارا بودند؛ همچنین از لاین های VAX1، VAX5 و VAX6 می توان به عنوان والدین تلاقی، در برنامه هیبریداسیون ارقام لوبیا به منظور معرفی ارقام مقاوم به این بیماری، استفاده کرد.

  کلیدواژگان: استان مرکزی، سوختگی باکتریایی معمولی، لوبیا، مقاومت
 • سید کاظم صباغ*، مسعود گلستانی اسفند آبادی، محمدرضا سرافراز اردکانی، بنیامین کاظم پور، مرضیه طاهری صفحات 275-284

   در این تحقیق امکان القای مقاومت سیستمیک به بیماری پژمردگی فوزاریومی ناشی از Fusarium oxysporum fsp. lycopersisi با استفاده از متیل جاسمونات در دو رقم گوجه فرنگی ترمه و کاپیتان بررسی شد. نهال های گوجه فرنگی با سه غلظت 2/0، 1/0 و صفر در مرحله 2-4 برگی با روش اسپری دستی تیمار و در مرحله 6 برگی با استفاده از عامل بیمارگر، بیماری زایی صورت گرفت. سطح بیان سه ژن npr1، pds و eds1، فعالیت آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز و میزان فنل کل به ترتیب با استفاده از روش بررسی بیان ژن در زمان واقعی و طیف سنجی انجام گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که فعالیت آنزیم ها در ارقام و بازه های زمانی متغیر می باشد. بیشترین میزان فعالیت آنزیم ها در رقم ترمه تحت تنش بیماری مشاهده شد. بیشترین و کمترین سطح بیان به ترتیب برای ژن های npr1 و pds اتفاق افتاد. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که متیل جاسمونات قادر به القا مقاومت در گوجه فرنگی بر علیه بیماری پژمردگی فوزاریومی از طریق تغییر در فعالیت های بیوشیمیایی و مولکولی می باشد.

  کلیدواژگان: بیان ژن، فاکتورهای نسخه برداری، متیل جاسمونات، مقاومت اکتسابی
 • مژگان زارعیان، شهرام حسامی* صفحات 285-292
  فضای سبز در برنامه ریزی شهری به منظور به سازی محیط زیست واجد اهمیت می باشد. درخت زیتون یکی از گیاهان منتخب جهت کاشت در فضای سبز شهر شیراز می باشد. پسیل زیتون Euphyllura pakistanica  با تراوش تارهای سفید مومی ضمن ایجاد ظاهر ناخوشایند از لحاظ بصری، باعث اختلال فیزیولوژیکی برای درخت و مانع تاثیرات بهینه درخت در کاهش آلاینده ها و تولید اکسیژن می شود.جهت کاهش استفاده از سموم شیمیایی در فضای سبز شهری، طی سال های 1394 و 1395 تحقیقی به منظور تعیین بهترین تیمار روغن ولک، کارت زرد و یا ترکیب هر دو، جهت کاهش این آفت در فضای سبز شهری شیراز انجام شد. این تحقیق به صورت 4 تیمار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با 17 بار نمونه برداری از اردیبهشت ماه تا شهریور ماه انجام شد. با در نظر گرفتن متوسط 17 نمونه اندازه گیری شده، تجزیه واریانس انجام و مشاهده شد که تیمارها به طور کلی دارای تاثیر معنی دار در سطح یک درصد هستند. مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمار شاهد بیشترین و تیمار کارت زرد+روغن ولک کمترین تعداد حشره بالغ پسیل زیتون را داشته اند. نتایج نشان داد درصد کاهش تعداد حشره بالغ پسیل زیتون در تیمار کارت زرد+روغن ولک نسبت به تیمار شاهد معادل 27/79 درصد است. با توجه به نتایج به دست آمده روغن پاشی زمستانه با غلظت 1 درصد در نیمه دوم اسفند ماه و نصب یک کارت زرد برای هر درخت در اردیبهشت ماه جهت کاهش جمعیت آفت در فضای سبز شهری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پسیل زیتون، تله زردچسبنده، روغن پاشی، شیراز، فضای سبز
|
 • Dorsen Emami Kangar, Asieh Siahmarguee *, Behnam Kamkar, Mahboobeh Basiri Pages 151-163

  In order to investigate the soybean competitive ability (DPX cultivar) under interference condition different densities of Asian spider flower (0, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45 plant/m-2); an experiment was conducted based on randomized complete blocks design with three replications in 2015–2016 growing season in Kalaleh, Golestan province. Different densities of Asian spider flower had a significant effect on biological yield, economic yield, 100 grain weight and pods per plant of soybean. The highest grain and biological yields of soybean were 374.9 and 734.30 g/m2, respectively which observed in weed-free treatment. However, these traits declined nonlinearly as weed density increased, so that in 45 plant/m-2interference treatment, economic and biological yields reached 172 and 344.38 g/m2, respectively.

  Keywords: Competition, economic damage threshold, invasive weed, relative leaf area model
 • Mahbobbeh Mirzaei, Aziz Sheikhigarjan *, Ebrahim Gilasian, Sultan Ravan, Hossein Khabbaz Jolfaee, Ali Mohammadipour Pages 165-173

  Lycoriella auripila (Winn.) (Diptera: Sciaridae) and Megaselia halterata (wood.) (Diptera: Phoridae) are major pests of cultivated mushroom, Agaricus bisporus (Lge.) Imbach. They are controlled by chemical insecticides. It is necessary to study the toxicity of insecticides against the dipteran pests of mushrooms. This research investigated the toxicity of four commercial insecticides against the larval stage of the pests including pyriproxyfen and cyromazine from insect growth regulator group (IGRs), trichlorfon and cypermethrin from organophosphorus and pyrethroid groups respectively. The insecticides bioassay with sciarid and phorid larvae were conducted in the growing medium of mushroom. Insecticide treatments were incorporated into growing medium. The LC50 values of the insecticides were determined by emerged adults. The values of LC50 against the sciarid larvae for pyriproxyfen, cyromazine, cypermethrin and trichlorfon were 1.46, 31.15, 47.96 and 103.8 and for phorid larvae7.25, 189.65, 69.96 and 86.8 mg ai/L respectively. Pyriproxyfen was more toxic insecticide on larvae of both the pests.

  Keywords: Bioassay, IGR, Phorid, Sciarid
 • Hamid Sadeghi Garmaroodi *, Majid Gholamhosseini, Sadollah Mansuri Pages 175-185

  The fungi, Macrophomina  phaseolina  and Fusarium oxysporum are the main causal agents of sesame wilt making a great loss in Iran and worldwide. In this research, 25 cultivars and genotypes of sesame including 14 yield comparison test lines, four improved lines and six commercial cultivars (Dashtestan2, Darab1, Halil, Naz-uniculm and Naz branched grew in 3 replicates in randomized complete blocks in a hotspot field in 400-ha farm of Seed and Plant Improvement Institute (SPII) in Karaj. Each genotype was cultivated in two meters length. Disease scores were recorded at the maturity stage. The results showed that all genotypes were affected by disease to some extent among which Dashtestan 2 had the highest mean of disease score. The lines 92-10 and 90-10 with the lowest record of wilting (less than 20%) were grouped as resistant lines. Correlation analysis between five important agronomic traits related to yield with wilt disease data showed that damping-off data has a significant correlation with the number of seeds per capsule. Although a significant correlation was observed between wilting with capsule length, the coefficient was low. There was a non-significant correlation between wilt disease and 1000 seed weight, SPAD no. and capsule weight without seeds.

  Keywords: fusarium, Macrophomina, sesame, wilt
 • Ahmad Zare *, Hamid Rahimian Mashhadi, Mostafa Oveisi, Reza Hamidi Pages 187-197

  To evaluate the different doses of mesosulfuron + iodosulfuron (Atlantis) and application time on two Kurdistan and Fars populations in crop year 2013-2014, a split spilt plot experiment was carried out in the field in Fars province. The different doses of herbicide (0, 6, 12, 18, 24 g ai/ha) as the main plot, two populations of wild oat (Kurdistan and Fars respectively) as sub-plot and application time at stages of 18 (8 leaves) and 23 zadoks (tillering) as sub-sub plot were considered. The regrowth percentage of wild oat Fars and Kurdistan populations in highest dose (24 g ai/ha) at two herbicide application times in 8 leaves (16.16 and 4.5%) and tillernig (23 and 6%) were obtained respectively. It is remarkable that the regrowth percentage of wild oat at reduced dosage (12 g ai/ha) at tillernig time was more than 8 leaves in two Kurdistan and Fars populations. Dose-response equations for dry weight of wild oat showed that the required level of dose for reaching a 50% decrease in two populations of wild oat and application times was different. Doses of 7.93 and 8.38 g ai/ha in order to achieve a 50% decrease in the dry weight of Kurdistan population in two application times of 8 leaves and tillering was required. These amounts for a 50% reduction in dry weight of Fars were 9.89 and 9.66 g ai/ha, respectively. In reduced doses of herbicide with delayed application time, regrowth and dry weight of wild oat increase and effect on grain yield and number of spike in wheat. The application of reduced doses (12 g ai/ha) is recommended at stages of 18 zadoks (8 leaves).

  Keywords: dose-response, reduced dosesDose-response, Dry weight, Herbicide Efficiency, Grain yield, Reduced doses
 • Mohammad Ali Aghajani * Pages 199-211

  Late blight (PLB), caused by Phytophthora infestans, is the most important diseases of potato in the world and Iran that 16 models have been developed for forecasting so far. Gorgan county had the largest potato cultivated area in the province and during recent 17 years, PLB appeared in 11 years with different severities. In order to developing a forecasting model based on “blight favorable day” concept, daily weather data converted to periodic and conditional variables, at last three predictor variables were developed. FTP was the best predictor variable which composed of three temperature variables and two precipitation variables and its daily score was -2 to 4. Accumulated FTR from 21 March to disease appearance was 64 and in no-disease years was 4. Prediction accuracy of the model was 75% and 89% based on logistic regression and discriminant analysis, respectively and sensitivity and specificity of final model was 92 and 100%, respectively.

  Keywords: Potato, late blight, Phytophthora infestans, modeling, Forecasting, Golestan Province
 • Fatemeh Shahriari Nasab *, Shahzad Iranipour, Shahriar Asgari Pages 213-226

  Functional response is one of the standard criterions to detect the efficiency of a predator as a biocontrol agent. Classic functional response experiments include two fundamental assumptions: 1) the prey is evenly distributed in space; 2) predation rate is often time-limited. In this article, the limiting factor of Nesidiocoris tenuis (Hem.: Miridae) was investigated on tomato leafminer eggs. Multi-patch functional response experiments were carried out using first and fifth instar nymphs and females of the predator. Two set of prey densities exposed to the predator included the upper density or the total number of prey available in all patches equated satiation level. Experiments were conducted by three available times; 1, 2 and 3h for fifth instar nymphs and females, and 1, 1.5 and 2h for the first instar nymphs. The results showed that the predator is limited by volume of its gut rather than by time.  The functional response of all stages was from type II. The values of Th and a' were estimated as 4.033 min and 0.0385 min-1 for first instar nymph, 3.517 min and 0.0305 min-1 for fifth instar nymph and 2.512 min and 0.0278 min-1 for female. According to this study, N. tenuis could be considered as an efficient biocontrol agent of tomato leafminer.

  Keywords: biocontrol, patch-time, sreaching rate
 • Farideh Bisayar, Sareh Baghaee-Ravari *, Esmat Mahdikhani-Moghaddam Pages 227-239

  Common scab is one of the most important bacterial diseases of potato which restricts the optimal production of this economical crop. Following sampling in 2018-2019, the powdery colonies with Streptomyces morphology were purified and evaluated based on phenotypic features, pathogenicity and detecting the genes on Pathogenicity Island including txtAB, nec1 and tomA. The colony morphology of the strains on malt yeaste extract agar was variable and pathogenic strains showed symptoms such as no germination, dwarfing and necrosis on radish seedlings which were divided into six phenotypic groups. 11 out of 20 pathogenic strains on radish, were capable of causing necrosis or pitting on potato slices and eight of them showed chlorosis or necrosis on tobacco leaves after 10 days. The results of pathogenicity including superficial or raised lesions with the lesion severity index of 1-4 were recorded in greenhouse conditions. The 700 bp fragment was detected in six out of eight selected strains. While, txtAB and tomA were amplified in JR-12 and TM-29, respectively. Based on 16rSRNA sequencing results, JR-12 and TM-29 strains were characterized as Streptomyces bottropensis and Streptomyces sp. Respectively.It seems that the Razavi-Khorasan strains have a virulence factor other than Thaxtomine A, which needs further experiments to confirm.

  Keywords: Molecular Characterization, pathogenicity, Streptomyces, virulence
 • Seyed Taha Dadrezaei *, Seyed Nosratollah Tabatabaei Pages 241-250

  Scald and covered smut, caused by Rhynchosporium secalis and Ustilago hordei, respectively, are two important diseases of barley in Khuzestan province in the southwest of Iran. The present study was conducted to evaluate the resistance of 100 selected genotypes of barley from different sources to these diseases under field conditions in two research stations of Ahvaz and Shavar in 2019. Evaluation for barley scald leaf disease was performed based on the double digit method 00-99 scale. In the case of covered smut, barley seeds were inoculated by spore suspension of pathogen three times every two days before sowing, and the number and percentage of infected spikes were recorded after the emergence of the disease. According to the results, 6, 15, and 7 genotypes were immune, resistant, and moderately resistant, respectively, and the rest of genotypes were susceptible or moderately susceptible to scald. The barley cultivar Bahman was determined as immune and the cultivars Sahra, Norouz, Lout, Makoui, and Jolgeh were shown to be resistant. In the case of covered smut, 28 genotypes were determined as resistant or moderately resistant and 72 genotypes were shown to be susceptible or moderately susceptible. The barley cultivars Sahra, Goharan, Lout, Valfajr, and Bahman were resistant to the covered smut disease. In this study, the highest percentage of resistance sources for both diseases was related to cold climate and the lowest percentage was related to warm climate.

  Keywords: Inoculation, Rhynchosporium secalis, Ustilago hordei
 • Ahmad Heidarian * Pages 251-262

  Apple powdery mildew is one of the most important apple diseases (Malus domestica Borkh) in the world. The aim of this study was to evaluate interaction effects between some common cultivars and rootstocks to apple powdery mildew. The experiment was conducted in a factorial randomized block design with four replications under natural conditions using MM.111, MM.106, M9 seedling rootstock and four cultivars include Red Delicious, Golden Delcious, Golab e Kohanz and Golab e Esfahan, in four years. The evaluation was performed based on incidence and severity disease percentage on the leaves during two years. It was concluded that M.9 rootstock have a negative effect on Esfahan's Golab and made the cultivar more susceptible to the disease.  However, this rootstock had a positive effect on Red Delicious, Golden Delicious and Golab e Kohanz. M.9 × Golab e Esfahan and Seedling × Golab e Esfahan combinations with 52.% and 48.10% disease incidence and 56.77 and 53.33 disease severity percentage respectively, showed the most suceptibility, while, M.9 × Red Delicious and MM.106 × Red Delicious with 12.50 %and 16.76% disease incidence and 16.47% and 19.61% disease severity respectively, showed the highest resistance. So Golab e Kohanz and Red Delicious on M.9 rootstock, Red Delicious on M.9 and M.106 rootstock are recommended.

  Keywords: Disease incidence, disease severity, golab, resistance
 • M.R. Lak *, Adel Ghadiri, Mostafa Goodarzi Pages 263-273

  Common bacterial blight (CBB), caused by Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Xap), is one of the major diseases in common bean fields leading to significant losses in yield and seed quality. Application of resistant varieties is the effective disease management. In this study, 15 bean genotypes with the Sadri cultivar as a check varaiety were cultivated in the field of Agricultural and Natural Resources Research Center of Markazi province during 2015 and 2016 which were inoculated with bacterial suspension (107 cell/ml) before flowering stage. The resistance of genotypes was assessed in the pre-physiological maturity stage. The results showed that CBB reduced yield average 33.2% in the studied lines. Also, yield components including number of pods per plant, number of seeds per pod and one hundred seed weight reduced 28.9%, 17% and 15.6% respectively.Finally, based on factor and cluster statistic analysis, five bean lines with the highest geometric mean productivity and steress tolerance index and the lowest stress susceptibility index were selected. VAX3 and Ks31118 genotypes were released as CBB resistant red bean varieties due to their marketability and suitable grain color. Also VAX1, VAX5 and VAX6 lines can be used as the parents in bean hybridization programs to release resistant varieties to this disease.

  Keywords: Common bean, common bacterial blight, resistance, Markazi Province
 • Masoud Golesrtani, Mohammad Rezaa Sarafraz Ardakani, Benyamin Kazempour, Marziyeh Tahei Pages 275-284

  In this research, possibility of induced systemic resistance in tow tomato cultivars Termeh and Capitan was assayed by exogenous application of methyl jasmonat (MeJA). Tomato plants were treated with methyl jasmonat at concentration of 0, 0.1 and 0.2 mM by spraying at 2-4 leaf stage and then were inoculated withpathogen agent at 6- leaf stages. Gene expression level of npr1, pds and eds1 genes and catalase, peroxidase, polyphenol oxidase activity and total phenol continent was investigated using qRT-PCR and spectrophotometery methods, repectively. The results of this research showed that enzyme activity was variable in tested cultivars and interval times after inoculation. The highest enzyme activity was observed in Termeh cultivar under disease stress. The highest and lowest expression level was occured in npr1 and pds genes, respectively. These results indicated that methyl jasmonat is able to iduces resistance in tomato against wilting disease throught change on bio-chemical and molecular activities.

  Keywords: Acquired resistance, Gene expression, methyl jasmonat, Transcription factors
 • Mojgan ZAREIYAN, Shahram Hesami * Pages 285-292
  Green space is important for urban planning in order to improve the environment. One of the appropriate plants to be used in Shiraz green ecosystems is olive tree, but the olive psylla, Euphyllura pakistanica invades the plant leading to formation of white waxy secretions which causes the green plant unattractive to visitors. In order to moderate the use of chemical pesticides, during the growing season of 2015 and 2016, an investigation was carried out to study the efficacy of dormant oil, yellow sticky traps and their combined impact on the population of the insect. Using a layout of RCBD in four treatments, we compared the three treatments with control. Analysis of variance showed that significant differences (@ 1%) in the treatments. Mean comparisons revealed that the control recorded the highest number of the adult psylla but the least number in the combined treatment of Volck oil spray + yellow sticky traps. Based on the overall results the dormant oil spray in late winter could be recommended for olive psylla management in Shiraz green spaces supported with one yellow sticky trapfor one tree installation in early spring.
  Keywords: Green space, oil spray, olive psylla, Shiraz, yellow sticky trap