فهرست مطالب

نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان
سال هشتم شماره 2 (پیاپی 17، پاییز و زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/12/27
 • تعداد عناوین: 19
|
 • یونس رستمی کیا*، محمد فتاحی صفحات 1-18

  تنگرس (Rhamnus pallasii) یکی از گونه های باارزش ذخیره گاه جنگلی کندیرق خلخال است. این پژوهش به منظور بررسی ارتباط صفات رویشی شامل ارتفاع کل، قطر یقه، قطر تاج، تعداد جست و زادآوری این گونه با برخی از خصوصیات خاک و شاخص شکل زمین در جنگل کندیرق خلخال با استفاده از روش آنالیز مولفه های اصلی انجام شد. برای این منظور 48 قطعه نمونه مربعی شکل و به مساحت 400 مترمربع در داخل سه شکل مختلف زمین (یال، دامنه و دره) و چهار جهت جغرافیایی (شمال، جنوب، شرق و غرب) تعیین و مشخصه های کمی پایه های تنگرس اندازه گیری شد. همچنین در هر قطعه نمونه، یک نمونه خاک از عمق صفر تا 30 سانتی متر تهیه شد تا با استفاده از روش تجزیه به مولفه های اصلی، ارتباط عامل های خاک با پراکنش تنگرس موردبررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد پراکنش این گونه از ارتفاع 1030 تا 2250 متر از سطح دریا متغیراست. بیشترین میانگین ارتفاع (74/1 متر)، قطر یقه (65/5 سانتی متر)، قطر تاج (75/1 متر)، میانگین تعداد جست (20/13) در فرم دامنه و تعداد زادآوری (4/7 اصله نهال در قطعه نمونه) در فرم دره به دست آمده. نتایج حاصل از آنالیز مولفه های اصلی (PCA) نشان داد در محدوده ارتفاعی 1030 تا 2250 متر از سطح دریا، بافت خاک به ویژه درصد شن و سیلت، درصد کربن آلی و درصد ازت شرایط مناسب تری را برای حضور و رشد رویشی این گونه در فرم های دره و دامنه در جهت های جنوبی منطقه موردبررسی فراهم آورده است. نتایج این تحقیق می تواند در تشریح پایداری اکوسیستم و نیز اقدامات حفاظتی و احیایی از قبیل نهال کاری و اصلاح ساختار جنگل های تخریب شده در فرم های دامنه ای و دره ای مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تجزیه مولفه های اصلی، خلخال، تنگرس، شرایط رویشگاهی، عامل های خاک، فیزیوگرافی
 • ابراهیم کیخا، اکبر فخیره*، حامد روحانی، بهاره بهمنش صفحات 19-40

  بوته کاری یکی از روش های احیای مراتع تخریب یافته است که اجرای اصولی آن به ملاحظه همزمان چندین عامل وابسته می باشد. لذا در این تحقیق به منظور مکان یابی اجرای عملیات بوته کاری در مراتع حوزه آبخیز مراوه تپه، از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) استفاده گردید. در این پژوهش از معیارهای پوشش گیاهی، خاک شناسی، فیزیوگرافی و اقلیم به همراه چهارده زیرمعیار استفاده شد. با استفاده از مدل FAHP ماتریس های مقایسات زوجی فازی معیارها و زیرمعیارها ایجاد شد و با اعداد فازی مثلثی ارجحیت نسبی هر یک بر دیگری با نظر کارشناسان ارایه گردید. سپس وزن های معیارها و زیرمعیارها با استفاده از مدل تحلیل توسعه ای چانگ به دست آمد. آن گاه لایه های اطلاعاتی زیرمعیارها تهیه شد و وزن های FAHP در آن ها اعمال گردید. در گام آخر لایه های اطلاعاتی وزن دهی شده باهم تلفیق شد و نقشه اولویت بندی شده جهت اجرای عملیات بوته کاری فراهم آمد. نتایج بیان گر آن است که معیارهای اقلیم و خاک شناسی به ترتیب با وزن های 529/0 و 254/0 و زیرمعیارهای متوسط بارندگی سالیانه، EC و درصد تاج پوشش به ترتیب با وزن های 313/0، 145/0 و 121/0 به عنوان مهم ترین عوامل اکولوژیکی، بیشترین تاثیر را در مکان یابی این عملیات دارند. همچنین نتایج نشان داد که مناطق با اولویت عالی برای اجرای پروژه اصلاحی بوته کاری 07/9 درصد از کل منطقه موردمطالعه را شامل می شود. درنهایت به منظور ارزیابی صحت مکان یابی صورت گرفته، اقدام به اعتبارسنجی مدل از طریق بازدید صحرایی و با بررسی خصوصیات اکولوژیکی، گردید. صحت نتایج 79/92 درصد محاسبه گردید. نتایج نشان داد که استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و فازی به دلیل ساده سازی فرایندهای پیچیده و رفع عدم قطعیت، می تواند در تصمیم گیری ها قدرت انتخاب مناسب تری را در اختیار مدیران قرار می دهد.

  کلیدواژگان: تحلیل سلسله مراتبی فازی، تحلیل توسعه ای چانگ، مقایسات زوجی فازی، اعداد فازی مثلثی
 • رامین حسین زاده، جواد سوسنی*، حامد نقوی صفحات 41-56

  امروزه موضوع ساختار جنگل، به یکی از اصلی ترین بحث های اکولوژیکی در علوم جنگل تبدیل شده است. تعیین ویژگی های ساختاری توده های جنگلی برای بررسی روند تحولات توده، برنامه ریزی دخالت های جنگل شناسی و برنامه ریزی عملیات احیایی الزامی است. به منظور بررسی ساختار بخشی از جنگل های قلعه گل خرم آباد، مجموعه ای از شاخص های مبتنی بر نزدیک ترین همسایه شامل کلارک-اوانز، زاویه یکنواخت، آمیختگی، چیرگی و تمایز مورداستفاده قرار گرفتند. بدین منظور با استفاده از طرح منظم تصادفی تعداد 80 قطعه نمونه ی دایره ای شکل 12 آری برداشت و توسط نرم افزار (Ver.1.4) Crancod مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج، میانگین شاخص های کلارک-اوانز و زاویه یکنواخت به ترتیب 936/0 و 449/0 محاسبه شد که بیانگر الگوی پراکنش تصادفی با میل به حالت منظم است. همچنین میانگین شاخص آمیختگی 181/0 محاسبه شد که حاکی از اختلاط گونه ای کم می باشد. در بررسی تنوع ابعاد، میانگین شاخص های چیرگی و تمایز مساحت تاج به ترتیب 449/0 و 519/0 به دست آمد که به طورکلی نشان می دهد درختان همسایه ازنظر مساحت تاج دارای اختلاف آشکاری با یکدیگر هستند. با توجه به نتایج، در جنگل های زاگرس که اغلب شامل توده های وسیع و خالص بلوط هستند، قطعات نمونه ی کوچک به علت کاهش زمان و هزینه آماربرداری، ثبت دقیق مختصات درختان و درختچه ها و همین طور امکان بررسی و پایش ویژگی های مختلف جنگل، برای کمی سازی ساختار جنگل مناسب هستند.

  کلیدواژگان: الگوی پراکنش، تنوع گونه ای، بلوط ایرانی، قلعه گل
 • لعیا زارع*، یحیی اسماعیل پور، مرتضی یوسف زادی، فرزین عبدالهی، مهسا رحیم زاده صفحات 57-70

  تولید انواع گونه های اکسیژن فعال (ROS) از اثرات تنش خشکی در گیاهان است. گیاهان برای مقابله با اثرات مخرب (ROS) فعالیت آنزیم های آنتی کسیدانی را افزایش می دهند. در این پژوهش توان سازگاری و مقاومت به خشکی سه گونه ی بومی مناطق گرم و خشک جنوب ایران شامل: Taverniera cuneifolia، Lycium shawii وRhazya stricta به عنوان گونه هایی باقابلیت حفاظت خاک، علوفه ای و دارویی موردبررسی قرار گرفت. نمونه برداری از اندام های هوایی گیاهان یادشده در دو منطقه ی رودان در استان هرمزگان و جیرفت در جنوب کرمان به روش کاملا تصادفی در فصل های تر و خشک انجام شد. متغیرهای محتوای نسبی آب برگ (RWC)، آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز با استفاده از روش عصاره گیری در آزمایشگاه اندازه گیری شد. میانگین مقادیر مشاهده شده در سطح اطمینان 95 درصد مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مقایسه میانگین بین دو فصل خشک و مرطوب، نشان داد محتوای آب نسبی برگ هر سه گونه در فصل خشک کاهش می یابد اما این کاهش معنی دار نبوده و گیاهان توانایی حفظ رطوبت در شرایط گرم و بی آب فصل خشک را داشته اند. نتایج حاکی از آن بود در نمونه های گیاهی مورد آزمایش از هر دو منطقه ی موردبررسی فعالیت آنزیم های کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز در هر سه گونه در دو منطقه مختلف افزایش معنی دار یافت. فعالیت آنزیم پراکسیداز در دو گونه ی R. stricta و L. shawii در هر دو منطقه با اختلاف معنی داری افزایش و در گونه ی T. cuneifolia کاهش نشان داد. به طورکلی این سه گونه به عنوان گونه های بومی در مناطق خشک جنوب کشور در مقابله با تنش فصل خشک از طریق افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی سازگاری یافته و می توان از آن ها به عنوان گیاهان چندمنظوره و مقاوم در برابر خشکی در پروژه های احیاء و بهره برداری پوشش گیاهی مناطق بیابانی جنوب ایران بهره برد.

  کلیدواژگان: گونه های اکسیژن فعال (ROS)، ویژگی های فیزیولوژیک، Taverniera cuneifolia، Lycium shawii، Rhazya stricta
 • علی جعفری*، فاطمه علی یاری، کورش احمدی صفحات 71-88

  مطالعه و تعیین وضعیت پراکنش فعلی و آینده گونه های مهم جنگلی پیش نیاز و ضرورت برنامه های حفاظت و نگهداری جنگل ها برای ایفای نقش انکارناپذیر آن ها در مقابله با تغییر اقلیم جهانی، تغییر کاربری اراضی و انواع آلودگی هوا است. هدف مطالعه حاضر تعیین پراکنش گونه راش در جنگل های شمال ایران تحت تاثیر عوامل توپوگرافی بود. برای این منظور، موقعیت های پراکنش فعلی این گونه در حوزه آبخیز 51 استان مازندران تعیین و ارتباط بین مولفه های اصلی (شیب، جهت، ارتفاع) و فرعی (رطوبت توپوگرافیک، انحنای سطح و انحنای مقطع) توپوگرافی با استفاده از مدل درخت رگرسیون تقویت شده در نرم افزار آر مدل سازی و تحلیل شد. برای ارزیابی مدل از آماره سطح زیر منحنی (AUC) و آمار واقعی مهارت مرتبط با آستانه (TSS) استفاده شد. براساس نتایج، میزان سطح زیر منحنی و مهارت مرتبط با آستانه به ترتیب برابر با 82/0 و 63/0 نشان می دهند که مدل به خوبی توانسته پراکنش این گونه را پیش بینی کند. همچنین بر اساس نتایج، پراکنش این گونه بیشتر تحت تاثیر متغیرهای اصلی توپوگرافی (ارتفاع از سطح دریا و درصد شیب) بود و متغیرهای توپوگرافی (رطوبت توپوگرافیک، انحنای مقطع و انحنای) تاثیر کمتری در پراکنش آن داشتند. درواقع، این گونه درشیب های 20 تا 60 درصد، جهت های شمالی و شرقی و ارتفاع 500 تا 1500 متر از سطح دریا احتمال حضور بیشتری دارد. این در حالی است که رویشگاه های واقع در این موقعیت توپوگرافی در سناریوهای تغییر اقلیم در آینده، بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند و لذا برنامه ریزی و اجرای طرح های حفاظت برای این گونه در جنگل های شمال ایران ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: راش شرقی، رویشگاه مناسب، درخت رگرسیون تقویت شده، ارتفاع از سطح دریا، جهت جغرافیایی، شیب
 • مجید محمداسمعیلی*، حمید نصیری، ابوالفضل طهماسبی، اکبر فخیره صفحات 89-100

  کشت گیاهان سازگار با محیط، یکی از بهترین روش های بیولوژیکی جهت جلوگیری از بیابان زایی است. خصوصیات اقلیمی و خاکی حاکم بر مناطق خشک و بیابانی، شرایط حساس و شکننده ای را برای رشد و استقرار گونه های گیاهی به وجود می آورد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر کشت اشنان Seidlitzia rosmarinus Ehrenb.ex Boiss() روی تغییرات پوشش گیاهی و خاک منطقه چاه باقر (شهرستان شاهرود) با اقلیم بیابانی خشک بود. نمونه برداری در 3 منطقه کشت 18 و 10 ساله و منطقه شاهد (نزدیک به هم) که ویژگی های اکولوژیکی این سه منطقه یکسان بود به روش تصادفی سیستماتیک در امتداد 3 ترانسکت صورت گرفت. هر ترانسکت تعداد 10 پلات به ابعاد (10×10) متر به فاصله 50 متر از یکدیگر قرار گرفت که درمجموع در هر منطقه تعداد 30 پلات (10×10) متر مستقر گردید. در هر پلات مولفه های مربوط به اشنان شامل، درصد پوشش تاجی، تراکم، تولید و زادآوری اشنان برداشت شد. به منظور تعیین خصوصیات خاک در هر منطقه از عمق 30-0 سانتی متری، نمونه خاک برداشت و خصوصیات خاک از قبیل، بافت خاک، اسیدیته، ماده آلی و هدایت الکتریکی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تعداد 5 گونه گیاهی در دو منطقه کشت 18 و 10 ساله اشنان واردشده است که 4 گونه گیاهی Zygophyllum fabago و Salsola rigida و Haloxylon aphyllum و Halothamnus subaphyllus در دو منطقه کشت 18 و 10 ساله اشنان مشترک هستند. گونه گیاهی Salsola arbuscula در منطقه کشت 10 ساله و گونه Artemisia sieberi در منطقه کشت 18 ساله مشاهده گردیده است. نتایج همچنین نشان داد که میزان اسیدیته، ماده آلی و درصد رس و سیلت در مناطق کشت نسبت به منطقه شاهد افزایش پیداکرده است. نتایج شاخص های تنوع شانون واینر و سیمپسون و شاخص های غنای مارگالف و منهینگ، اختلاف معنی داری را در بین مناطق تحت کشت اشنان با سنین 10 سال و 18 سال نشان نداد. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که گیاه اشنان یک گونه کلیدی است و از آن می توان جهت کشت و اصلاح خاک های شور در پروژه ای اصلاحی مناطق بیابانی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: پوشش تاجی، تولید، اشنان، بیابان، چاه باقر
 • عقیل مددی*، مرتضی قراچورلو صفحات 101-122

  آگاهی و شناخت صحیح از تغییرات پوشش جنگلی در ارتباط با عوامل و عناصر محیطی به لحاظ رهنمودهای حفاظتی و حمایتی حایز اهمیت می باشد. پژوهش حاضر باهدف تشخیص، کمی سازی و پیش بینی چنددوره ای جنگل زدایی در ارتباط با متغیرهای توپوگرافی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک انجام گرفت. حوضه های آبخیز ارسباران شامل سه حوضه ناپشته چای، ایلگینه چای و مردانقم چای، واقع در شمال غرب ایران به دلیل داشتن اکوسیستم های جنگلی ارزشمند مورد هدف قرار گرفت. در این راستا کاهش پوشش جنگلی به عنوان متغیر وابسته، طی سه دوره زمانی مختلف شامل 1996-1984، 2006-1996، 2017-2006 و با استفاده از تصاویر ماهواره لندست به روش مقایسه پس از طبقه بندی آشکار گردید. از طرفی هشت متغیر مستقل توپوگرافی از مدل رقومی ارتفاع (DEM) باقدرت تفکیک 30 متر استخراج شد. این متغیرها شامل ارتفاع، شیب، شاخص موقعیت توپوگرافی، شاخص رطوبت توپوگرافی، جهات شیب شمالی و شرقی، انحناء مسطح و انحناء پروفیل بود. نتایج آشکارسازی تغییرات طی سه دوره زمانی نشان داد که افزایش جنگل زدایی از دوره اول تا سوم در حوضه های ایلگینه و مردانقم مشهوده بوده و در مقابل، حوضه ناپشته با روند کاهشی جنگل زدایی مشخص شد. نتایج آزمون مدل رگرسیون لجستیک رضایت بخش بوده و از کارایی قابل قبول آن در تبیین و پیش بینی رخداد کاهش گستره جنگل در ارتباط با متغیرهای توپوگرافی حکایت داشت، به طوری که مقادیر مشخصه عملکرد نسبی (ROC) حاصل در سه دوره زمانی به ترتیب برابر با 76/0، 72/0 و 64/0 بود. نتایج مدل سازی نشان داد که بالاترین احتمال وقوع جنگل زدایی به پهنه های محدب و برآمده، ارتفاعات بالا، دره ها و پیرامون رودها، شیب های تند و جهات دامنه جنوبی و شرقی و نم زارها اختصاص دارد.

  کلیدواژگان: ارسباران، تغییرات زمانی مکانی، توپوگرافی، دینامیک، جنگل زدایی
 • عاطفه سادات حقانی، رضا حسین حیدری، سهیلا آقابیگی امین* صفحات 123-137

  برآورد کننده های روش های نمونه برداری فاصله ای چون بر مبنای الگوی پراکنش تصادفی درختان ارایه شده اند، در حالت های الگوی غیرتصادفی اریب می باشند. این پژوهش باهدف ارزیابی اثر الگوی مکانی درختان بلوط بر نتایج برآورد مشخصه های کمی سه توده مختلف به وسیله برآورد کننده های روش نزدیک ترین فرد در جنگل های چهارزبر علیا شهرستان اسلام آباد غرب استان کرمانشاه انجام شد. برای این منظور، سه توده در منطقه انتخاب و در داخل هر توده یک قطعه نیم هکتاری مشخص گردید. بعد از آماربرداری صددرصد توده ها، با توجه به طرح کاملا تصادفی تعداد 30 نمونه به روش فاصله ای نزدیک ترین فرد در هر توده برداشت گردید. در مرحله بعد، الگوی پراکنش مکانی، تراکم، درصد تاج پوشش و ارتفاع درختان با روش نمونه برداری نزدیک ترین فرد محاسبه گردید. نتایج نشان داد که از سه توده موردبررسی دو توده دارای الگوی تصادفی و یک توده دارای الگوی کپه ای بودند. در حالت الگوی تصادفی از بین پنج برآورد کننده روش مذکور با توجه به معیار صحت قابل قبول (دامنه  درصد)، رابطه ارایه شده توسط بایت و ریپلی و در الگوی کپه ای رابطه ارایه شده توسط باچلر و بل مناسب ترین برآورد کننده ها برای برآورد تراکم درختان بودند و برای برآورد درصد تاج پوشش درختان در حالت الگوی تصادفی روابط ارایه شده توسط بایت و ریپلی، کوتام و همکاران و موریسیتا مناسب بودند ولی هیچ کدام از آن ها برای برآورد درصد تاج پوشش درختان در حالت الگوی کپه ای مناسب نبودند. برای برآورد ارتفاع درختان، چون ارتفاع مستقل از برآورد کننده ها محاسبه شد، دیده شد که برآورد ارتفاع درختان با این روش نمونه برداری در هر دو حالت الگوهای تصادفی و کپه ای، نتایج مناسبی داشتند. درنهایت می توان نتیجه گرفت که الگوی پراکنش درختان بر روی برآورد کننده های روش فاصله ای نزدیک ترین فرد موثر بودند.

  کلیدواژگان: الگوی مکانی، تاج پوشش، تراکم، جنگل های زاگرس، روش نزدیک ترین فرد
 • صابر تقی پور، مهرداد قدس خواه دریایی*، ابوذر حیدری صفری کوچی صفحات 139-156

  برآورد میزان تغییرات به وقوع پیوسته در پوشش جنگل ها و مراتع منجر به ایجاد درکی روشن از رشد یا زوال این عرصه های طبیعی و برنامه ریزی برای حفاظت موثر از این سرمایه های ملی می شود. پژوهش حاضر باهدف آشکارسازی روند تغییرات پوشش جنگل و مرتع در منطقه حفاظت شده دیزمار ارسباران در یک بازه زمانی 34 ساله با استفاده از تصویر سنجنده MSS ماهواره لندست-5 سال 1364، تصویر سنجنده ETM+ ماهواره لندست-7 سال 1379 و تصویر سنجنده OLI ماهواره لندست-8 مربوط به سال های 1394 و 1398 به انجام رسید. به این منظور، طبقه بندی تصاویر به صورت نظارت شده با الگوریتم های شبکه عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم حداکثر احتمال در مورد سه کلاسه جنگل، مرتع و سایر کاربری ها (هر نوع کاربری به جز جنگل و مرتع) به انجام رسید. نتایج نشان داد که روش ماشین بردار پشتیبان با دقت کلی بالاتر نسبت به روش های حداکثر احتمال و شبکه عصبی مصنوعی از کارایی بالاتری در طبقه بندی طبقات پوشش جنگل و مرتع در منطقه مورد مطالعه برخوردار است. برآوردها نشان داد که طی 34 سال، طبقه جنگل به میزان 53/135 کیلومترمربع کاهش و طبقات مرتع و طبقه سایر کاربری ها با 19/103 و 34/32 کیلومترمربع افزایش سطح مواجه شده اند. همچنین بیشترین نوع تغییر کاربری طی سال های 1364 تا 1398 با 15/64 کیلومترمربع مربوط به تبدیل پوشش جنگل بود. نتایج مطالعه حاضر به وضوح نشان دهنده تعرض به اراضی جنگلی منطقه است که نیاز به اجرای عملیات فنی احیای جنگل در این ناحیه رویشی را روشن می سازد.

  کلیدواژگان: تخریب اراضی، ذخیره گاه جنگلی، ماشین بردار پشتیبان، طبقه بندی، لندست
 • طوبی عابدی، رویا عابدی* صفحات 157-174

  یکی از مهم ترین موضوعات در زمینه بیومتری جنگل، استفاده از توابع آلومتریک برای برآورد ارتفاع درخت با استفاده از مدل های قطر برابر سینه- ارتفاع است. معمولا اندازه گیری ارتفاع کل درختان نسبت به قطر برابر سینه، فرآیندی پیچیده و زمان بر است. در روابط آلومتریک قطر برابر سینه به طور مستقیم از تنه درخت اندازه گیری می شود اما ارتفاع درخت برآوردی از مدل آلومتریک است که درصورت صحت مدل هایایجادشده، کاربرد آن ها نیز با دقت بیشتری همراه خواهد بود. به همین دلیل امروزه مدل های قطر - ارتفاع به عنوان عنصری مهم در مدیریت و پایش جنگل موردتوجه قرارگرفته است. ازاین رو در مطالعه حاضر، ارزیابی کارایی مدل های آلومتریک در برآورد ارتفاع گونه صنوبر (Populusdeltoides) موردمطالعه قرار گرفت. به این منظور از 32 مدل آلومتریک استفاده شد و به منظور برآورد صحت هر یک از مدل ها از معیارهای ضریب تبیین، خطای استاندارد، معیار آکاییک، ریشه میانگین مربع خطا، درصد ریشه میانگین مربع خطا، اریبی و درصد اریبی استفاده شد. نتایج نشان داد که پنج مدل لوچ، راتکووسکی، هایپربولیک 2، هایپربولیک 3 و هندسی تعدیل شده توانستند ارتفاع درختان صنوبر (متغیر وابسته) را برحسب قطر برابر سینه (متغیر مستقل) با بیشترین مقدار ضریب تبیین (830/0-829/0)، کمترین خطای استاندارد (758/1-756/1) و کمترین RMSE (747/0- 682/0 متر)، درصد RMSE (511/3-177/3 درصد)، Bias (331/0- تا 076/0-) و درصد Bias (558/1 - 352/0 درصد) برآورد کنند. همچنین نتایج آزمون آماریt نشان داد که بین مقادیر پیش بینی شده ارتفاع برحسب این مدل ها و مقادیر اندازه گیری شده واقعی تفاوت معنی داری وجود نداشت و این مدل ها توانستند ارتفاع درختان صنوبر را بدون اختلاف معنی داری با ارتفاع واقعی برآورد کنند.

  کلیدواژگان: درختکاری، صنوبر، مدل قطر - ارتفاع، مدل سازی
 • نوریاغدی پیرا، جمیله پناهی میرزاحسنول*، بهاره بهمنش، مایا بیگ محمدی صفحات 175-194

  ‎مطالعه حاظر با هدف انجام مطالعه فلورستیک وتعیین شکل های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در منطقه فارسیان از توابع شهرستان گالیکش واقع در استان گلستان انجام گرفت. نمونه برداری ها در فصول رویشی سال‎های 1396 تا 1397 انجام گرفت. براساس نتایج درمجموع 122 گونه گیاهی متعلق به 101 جنس و 41 تیره شناسایی گردید. بزرگ ترین تیره‎های شناسایی شده در این مطالعه ازنظر تعداد گونه به ‎ترتیب عبارت اند از: Asteraceae (16 گونه)،Fabaceae (13 گونه)،Lamiaceae  (12 گونه)، Boraginaceae (8 گونه) و Poaceae(7 گونه). بزرگ ترین جنس‎های گیاهی نیز مربوط به Convolvulus، Euphorbia و Trifolium بود که در هرکدام 3 گونه شناسایی شد. همچنین بیشترین تعداد گیاهان شناسایی شده در منطقه متعلق به دولپه‎ای‎ها بود. براساس طبقه بندی رانکایر، تروفیت‎ها (38%) و همی‎کریپتوفیت‎ها (30%) اشکال زیستی غالب در منطقه بودند که به‎ترتیب نشان دهنده تخریب و حاکمیت شرایط کوهستانی در منطقه می‎باشد. ازنظر پراکنش گیاهان نیز، منطقه موردمطالعه به‎طور عمده تحت تاثیر عناصر ایرانی- تورانی و اروپا-سیبری قرارگرفته است که با توجه به موقعیت منطقه این امر دور از انتظار نیست. وضعیت حفاظتی برای 9 گونه در دسترس بود که از این تعداد سه گونه جزو گونه هایی با خطرپذیری کمتر و 6 گونه در گروه گونه هایی که داده های کافی در دسترس نبود، قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: جنگل هیرکانی، شکل زیستی، فلور، کوروتیپ
 • مهدی حیدری*، امید کرمی، نورالدین رستمی، مرزبان فرامرزی صفحات 195-218

  بررسی مشخصات خاک و پوشش گیاهی فراهم کننده اطلاعات پایه و اساسی در فرآیند حفاظت و احیای اراضی در اکوسیستم های جنگلی جنگل است؛ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، پراکنش خصوصیات مختلف خاک و تنوع گیاهی در قسمتی از جنگل های بلوط شهرستان ایلام در رابطه با مدیریت حفاظتی و تخریب با استفاده از روش های زمین آماری بررسی شد. در ابتدا در هر منطقه 50 قطعه نمونه به روش تصادفی سیستماتیک تعیین شد. در هر قطعه نمونه درصد پوشش گونه های گیاهی مشخص شد. همچنین نمونه های خاک (عمق صفر تا 20 سانتی متری) با انتخاب سه نقطه تصادفی در هر قطعه نمونه جمع آوری گردید. پس از برداشت و محاسبه خصوصیات مختلف خاک و شاخص های تنوع گیاهی زیراشکوب، صحت و دقت روش های کریجینگ و معکوس فاصله وزنی (IDW) در برآورد متغیرها بررسی شد. سپس نقشه پراکنش متغیرهایی که صحت برآوردی در آن ها قابل قبول بود تهیه شد. نتایج نشان داد که از بین خصوصیات خاک و نیز متغیرهای تنوع، غنا و یکنواختی وابستگی مکانی وجود دارد و نقشه پراکنش آن ها با دقت مناسب قابل تهیه است. نقشه پراکنش خصوصیات درصد رطوبت اشباع (روش IDW)، شوری خاک (روش کریجینگ)، منیزیم محلول (روش IDW)، کلسیم محلول (روش کریجینگ)، درصد آهک (روش IDW)، فسفر کل (روش IDW)، درصد کربن آلی (روش کریجینگ)، وزن مخصوص ظاهری (روش IDW)، میزان لاشبرگ (روش IDW)، درصد ازت کل (روش IDW) و شاخص تنوع شانون وینر (روش کریجینگ) که دارای صحت و دقت برآوردی مناسبی بودند (5/0>R2) تهیه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تخریب رویشگاه سبب ضعیف شدن ساختار مکانی خصوصیات خاک و تنوع پوشش گیاهی می شود.

  کلیدواژگان: پوشش گیاهی، پراکنش مکانی، واریوگرافی، کریجینگ، زاگرس
 • علی اصغر نقی پور برج*، محمدرضا اشرف زاده، مریم حیدریان صفحات 219-235

  تغییر اقلیم ممکن است حفاظت از گونه های گیاهی دارای پراکنش جغرافیایی محدود مانند لاله واژگون را با چالش های جدی مواجه سازد. در این پژوهش، مدل سازی پراکنش جغرافیایی رویشگاه های بالقوه لاله واژگون در کشور و در شرایط فعلی و تحت تاثیر تغییر اقلیم آینده (2050) انجام شد. تعداد 78 داده حضور گونه همراه با 12 متغیر محیطی شامل متغیرهای زیست اقلیمی، فیزیوگرافی و پوشش/کاربری سرزمین در مدل سازی استفاده شدند. رویکرد مدل سازی اجماعی با تلفیق هفت مدل پراکنش گونه ای و بر اساس چهار سناریوی افزایش گازهای گلخانه ای و سه مدل گردش عمومی انجام شد. حدود 69/7 درصد از محدوده موردمطالعه به عنوان رویشگاه های بالقوه لاله واژگون شناسایی شد. کمتر از 10 درصد از این رویشگاه ها توسط مناطق حفاظت شده کشور پوشش داده شده است. بر اساس یافته های حاصل از سناریوهای مختلف تغییر اقلیم، به ترتیب کمترین و بیشترین سطح رویشگاه نامناسب شده در حدود 10/46 درصد (RCP4.5) تا 37/77 درصد (RCP8.5) در سال 2050 خواهد بود. موثرترین متغیرها در پراکنش گونه موردمطالعه، به ترتیب حداقل دمای سردترین ماه، ارتفاع و بارندگی سالانه بودند. یافته ها نشان می دهد که پراکنش جغرافیایی لاله واژگون احتمالا به واسطه تغییر اقلیم به سمت مناطق مرتفع تر جابه جا خواهد شد. بر اساس ارزیابی ها، مدل ها از درستی و دقت قابل قبولی برخوردار بودند (87/0< AUC و 75/0<TSS). رویشگاه های مناسب شناسایی شده می توانند به منظور اتخاذ رویکردهای مدیریتی و حفاظتی ازجمله معرفی مجدد و تاسیس مناطق حفاظت شده جدید به منظور حفاظت از لاله واژگون در پاسخ به پدیده تغییر اقلیم موردتوجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: مدل سازی اجماعی، مطلوبیت رویشگاه، مدل سازی پراکنش گونه ای، متغیرهای زیست اقلیمی
 • سحر صمدی خانقاه، اردوان قربانی*، مهدی معمری صفحات 237-262

  هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش و جایگاه گونه های جنس شبدر در ترکیب، تنوع، ارزش علوفه ای و پارامترهای کمی پوشش گیاهی و تاثیر متقابل گونه های شبدر و گونه مهاجم Leucanthemum vulgare Lam. بر یکدیگر در مراتع فندوقلو در استان اردبیل بوده است. در تعیین مکان های نمونه برداری شش مکان به صورت تصادفی- سیستماتیک و با توجه به پراکنش گونه های شبدر و گونه مهاجم L. vulgare انتخاب شد. برای مقایسه داده های مربوط به ترکیب، تنوع و یکنواختی، تراکم، تاج پوشش و تولید گونه مهاجم L. vulgare و کل گیاهان در مکان های موردبررسی از تجزیه واریانس یک طرفه و آزمون چنددامنه ای دانکن استفاده شد. تعداد 80 گونه متعلق به 60 جنس و 23 خانواده شناسایی شد. گونه های Trifolium repense و Trifolium pretense از گونه های اصلی این رویشگاه بوده و در تمام مکان های نمونه برداری انتشار دارند. شاخص های غنا، تنوع و یکنواختی بین مکان های حضور و عدم حضور گونه های شبدر تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند (P<0/05). طبق نتایج 23 گونه دارای ارزش علوفه ای بالا، 8 گونه دارای ارزش علوفه ای متوسط و 49 گونه دارای ارزش علوفه ای پایین هستند که گونه هایی باارزش علوفه ای بالا در مکان های حضور گونه های T. repense و T. pretense دارای تعداد بیشتری اند. تراکم، تاج پوشش و تولید گونه مهاجم L. vulgare بین مکان های حضور و عدم حضور گونه های شبدر تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند (P<0/05). همچنین تراکم، تاج پوشش و تولید کل گیاهان بین مکان های حضور و عدم حضور گونه های شبدر تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند (P<0/05). با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، حفاظت و احیاء گیاهان بومی باارزش باید در مدیریت بهره برداری از مراتع استپی در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: ارزش علوفه ای، استان اردبیل، ترکیب و تنوع گونه ای، جنس شبدر، Leucanthemum vulgare Lam
 • علی مستوری، شعبان شتایی*، محمدهادی معیری، خسرو ثاقب طالبی صفحات 263-279

  شناخت ارتباط بین ارتفاع درخت (H) و قطر در ارتفاع برابرسینه (D) برای برنامه ریزی جنگل، نظارت، برآورد زیست توده و توصیف پویایی توده بسیار مهم است. در این تحقیق 20مدل مختلف قطر- ارتفاع برای برآورد دقیق ارتفاع درختان همسال دست کاشت کاج بروسیا (Pinusbrutia) وزربین (Cupressus sempervirens var.horizontalis) در منطقه عرب داغ (شمال شرق استان گلستان) ارزیابی شد. داده های موردنیاز برای گونه های زربین و کاج بروسیا به ترتیب از 114 و 98 قطعه نمونه،با استفاده از یک شبکه آماربرداری خوشه ای سیستماتیک بافاصله خوشه ها 400*600 متر جمع آوری شد. در تمام قطعات نمونه، مشخصه های گونه، قطر برابرسینه تمام درختان با قطربیشتر از 5/7 سانتی متر و ارتفاع درختان اندازه گیری و ثبت شد. درمجموع 389 و 299 جفت مشاهده قطر- ارتفاع به ترتیب برای زربین و کاج بروسیا اندازه گیری و ثبت شد که 75 درصد آن ها در فرآیند مدل سازی و 25 درصد برای ارزیابی مدل ها به کار گرفته شد. ارزیابی برازش مدل ها با استفاده از معیارهای آماری درصد جذر میانگین مربعات خطای نسبی (RMSE%) و ضریب تبیین R2 انجام شد. نتایج نشان داد که بازه R2در مرحله اعتبارسنجی از 55/0 تا 59/0 و 50/0 تا 51/0 و بازه RMSE% از 32/15 تا 87/22 و 09/11 تا 16 درصد به ترتیب برای گونه های زربین و کاج بروسیا به دست آمد و مدل های سیبسن، میکاییل- منتن، توانی، پرودان و چاپمن- ریچارد برای گونه زربین و مدل های گومپرز، کرف، وایبول، میکایلوف و راتکوفسکی برای گونه کاج بروسیا، بهتر توانستند مشخصه ارتفاع را برآورد کنند؛ بنابراین، اکثر مدل ها، دارای نتایج نسبتا مشابه با دقت مناسب بودند و می توانند در برآورد ارتفاع درختان جنگل های دست کاشت بروسیا و زربین در سایر مناطق فاقد طرح پرورشی نیز به کار بسته شوند.

  کلیدواژگان: توده های همسال، مدل سازی آماری، ارتفاع، گونه های سوزنی برگ، حجم سرپا
 • پروانه عشوری*، علیرضا افتخاری، بهنام حمزه، مهشید سوری، عادل جلیلی صفحات 281-306

  تعیین پتانسیل بانک بذر خاک و گونه های اختصاصی آن جهت اهداف حفاظتی و احیا پوشش گیاهی مراتع حایز اهمیت است. در این تحقیق ویژگی های بانک بذر خاک و پوشش روی زمین در مرتع کوهستانی لزور باهدف برآورد قابلیت احیا منطقه موردمطالعه در صورت مواجهه با آشفتگی های احتمالی بررسی شد. به منظور تعیین درصد تشابه بین ترکیب فلوریستیک بانک بذر خاک و پوشش گیاهی روی زمین، نمایش الگوی پراکنش گونه ها، تعیین سهم مشارکت گونه در میزان تشابه و تعیین گونه های اختصاصی هر گروه، به ترتیب از شاخص سورنسون، آزمون رج بندی nMDS، آزمون های ANOSIM و SIMPER و آنالیز گونه های شاخص استفاده شد. نتایج نشان داد که در بانک بذر خاک تروفیت ها و پهن برگان علفی یک ساله و همچنین خانواده Poaceae بیشترین درصد گونه ها را به خود اختصاص داده اند. با توجه به حضور کل گونه های بانک بذر خاک در فهرست پوشش گیاهی منطقه موردتحقیق، شاخص تشابه سورنسون 67% برآورد شد. گونه Bromus tomentellus بالاترین سهم را در ایجاد ماتریس شباهت بین پوشش روی زمین و بانک بذر خاک ایفا کرد. گونه Poa bulbosa با داشتن حداقل 71 بذر در مترمربع به طور معناداری یکی از گونه های اختصاصی باارزش در عمق 10-5 سانتی متری بانک بذر خاک برآورد شد. همچنین گونه های مهم دارای ارزش حفاظتی از دیدگاه علوم مرتع مانند Bromus tomentellus، Thymus pubescens، Stipa holosericea، Lactuca orientalis، Festuca ovina و Astragalus lilacinus به ترتیب با داشتن حداقل 913، 269، 234، 120، 57 و 14 بذر در مترمربع خاک، قابلیت احیا مرتع لزور را در صورت تخریب پوشش گیاهی روی زمین خواهند داشت.

  کلیدواژگان: تشابه، سیمپر، گونه شاخص، مرتع کوهستانی، احیا
 • شهاب صبوحی صابونی، کمال الدین ناصری*، منصور مصداقی، فرشید معماریانی صفحات 307-324

  منطقه دره ارغوان شهرستان بینالود واقع در استان خراسان رضوی، رویشگاه جامعه گیاهی بسیار ارزشمند و تقریبا کمیابی در شرق ایران می باشد که گونه غالب آن درختچه ارغوان افغانی (.Cercis griffithii Boiss) است. این رویشگاه ازلحاظ زیست محیطی و مبارزه با بیابان زایی، بسیار حایز اهمیت است. به طور عمده شاهدیم که در صورت تخریب درختچه زارهای مناطق خشک و نیمه خشک، احیای آن بسیار دشوار است. منطقه دره ارغوان از حیث ژیومرفولوژی، یک منطقه کوهستانی بوده و عمدتا دو رخساره ژیومرفولوژی دامنه منظم و دامنه نامنظم به صورت رخنمون سنگی با واریزه در آن مشاهده می شود. گویا این درختچه، نوعی الگوی پراکنش و توان زیستی وابسته به رخساره را داراست؛ لذا جهت بررسی تراکم درختچه ارغوان در دامنه های خاک دار و رخنمون سنگی، تعداد پنج سایت از هر رخساره انتخاب شد. به نحوی که بیشترین شباهت محیطی را با یکدیگر داشته باشند تا تاثیر سایر عوامل محیطی به حداقل برسد. با شمارش تعداد پایه های ارغوان حاضر در آن و تعیین مساحت هر محدوده در محیط نرم افزار گوگل ارث، تراکم این درختچه در آن محدوده ها تعیین شده و اختلاف آماری آن ها مقایسه گردید. جهت بررسی بنیه و شادابی، 30 پایه گیاه در هر رخساره به صورت تصادفی انتخاب و مساحت تاج گیاه محاسبه شد. سپس 15 پایه گیاه انتخاب و مساحت 12 برگ در هرکدام اندازه‏گیری شد. به این ترتیب میانگین دو صفت سطح برگ و تاج در هر رخساره تعیین و ازنظر آماری مقایسه شدند. بر اساس نتایج، در دو رخساره ژیومورفیک، اختلاف میانگین تراکم و متوسط سطح برگ در سطح 95 درصد و اختلاف تاج پوشش‏ها در سطح 99 درصد، معنی دار بودند. بر این اساس، درختچه ارغوان در دامنه های رخنمون سنگی با واریزه از تراکم بیشتری برخوردار بوده است. لکن، در دامنه های منظم از بنیه و شادابی بیشتری برخوردار است. شرایط مساعد خرداقلیمی دامنه های رخنمون سنگی برای بذر و استقرار نهال این درختچه می تواند موجب تراکم بیشتر در این رخساره باشد. در دامنه های خاک دار نیز، امکان توسعه بیشتر ریشه ها، جذب آب و مواد غذایی سبب شادابی بیشتر گیاه در این رخساره ژیومرفولوژی است.

  کلیدواژگان: درختچه زار، تراکم، توان زیستی، تاج پوشش، الگوی پراکنش
 • یاسر قاسمی آریان، حسین آذرنیوند، علی کیانی راد، شهرام بانج شفیعی، اصغر فرج اللهی* صفحات 325-340

  بررسی اثر متقابل نوع رویکرد مدیریتی و نوع پروژه های شاخص مقابله با بیابان زایی بر کارکرد حاصلخیزی خاک از اهمیت ویژه ای در بحث پایش و ارزیابی این پروژه ها، برخوردار بوده که هدف تحقیق حاضر را شکل می دهد. برای این منظور، ابتدا محدوده ی سه نوع پروژه شاخص مقابله با بیابان زایی شامل بوته کاری، احداث هلالی آبگیر و بذرکاری - بذرپاشی در دو نوع رویکرد مدیریتی اکولوژیک محور (پروژه بیابان زدایی دشت سربیشه) و اجتماعی- اکولوژیک محور (پروژه بین المللی ترسیب کربن) در شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی (که در سال 1384 اجرا گردیده اند)، شناسایی شده و ضمن تعیین منطقه معرف در هر یک و حفر پروفیل با سه تکرار به صورت تصادفی، نسبت به برداشت نمونه خاک از عمق صفر-15 سانتی متر اقدام گردید. سپس مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم نمونه های خاک، به عنوان ویژگی های معرف حاصلخیزی خاک انداز ه گیری و مبنای مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس اثر متقابل نوع رویکرد مدیریتی و پروژه های شاخص مقابله با بیابان زایی، بر مقدار پتاسیم خاک اختلاف معنی داری را نشان نداد که این مسئله را می توان ناشی از وفور پتاسیم در خاک های مناطق خشک عنوان نمود؛ اما در ارتباط با نیتروژن و فسفر، اختلاف معنی داری در سطح پنج درصد مشاهده گردید. به طوری که بیشترین مقدار این عناصر در مدیریت اجتماعی- اکولوژیک محور (به ترتیب 19/0 و 005/0 گرم بر کیلوگرم) تحت پروژه ی بوته کاری و کمترین مقدار آن در مدیریت اکولوژیک محور (به ترتیب 14/0 و 002/0 گرم بر کیلوگرم)، تحت همان پروژه مشاهده گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد اگرچه بوته کاری به دلیل تمرکز بیشتر در انتقال، کاشت و آبیاری نهال ها و درنهایت افزایش پوشش گیاهی، نسبت به سایر پروژه ها، اثر بیشتری بر کارکرد حاصلخیزی خاک دارد، اما وضعیت کارکرد حاصلخیزی خاک این پروژه در رویکرد مدیریتی اکولوژیک محور حکایت از این واقعیت مهم دارد که نوع مدیریت شامل اجرا، حفاظت و بهره برداری صحیح از پروژه ها، اثر به مراتب مهم تری بر کارکرد حاصلخیزی خاک ایفا خواهد نمود. به طوری که مدیریت اجتماعی- اکولوژیک محور به دلیل مشارکت فعال جامعه محلی در تمام مراحل برنامه ریزی، اجرا، نظارت و بهره برداری و درنتیجه حفاظت بهتر عرصه های اصلاحی توانسته است، به موفقیت بیشتری در این زمینه دست یابد. بر این اساس می توان نتیجه گیری نمود که هرچند احیای ساختار و عملکرد اکوسیستم هدف اصلی تمام فعالیت های احیایی است اما فرایند پایداری آن به شکل گسترده ای به انگیزه گروه های ذینفع و اثربخشی سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاستی مربوط است.

  کلیدواژگان: پروژه های بیابان زدایی، پروژه ترسیب کربن، خراسان جنوبی، مدیریت منابع طبیعی
 • آرزو حسینعلی زاده آهنگر، ناصر جعفری* صفحات 341-360

  شناخت گیاهان موجود در یک منطقه، به عنوان مطالعه ای زیربنایی برای پژوهش های بوم شناختی، مدیریت و حفاظت از گیاهان محسوب می شود. هدف این مطالعه جمع آوری و شناسایی گیاهان تالاب های عزیزک و پایین احمدکلا بابلسر در استان مازندران بوده است. پس از مشخص نمودن محدوده مناطق موردمطالعه در نقشه و انجام بازدید های میدانی، گیاهان جمع آوری، خشک و شناسایی شدند. در تالاب عزیزک درمجموع 84 گونه متعلق به 78 جنس و 36 خانواده و در تالاب پایین احمدکلا درمجموع 95 گونه متعلق به 85 جنس و 39 خانواده گیاهی جمع آوری و شناسایی شدند. در تالاب های عزیزک و پایین احمدکلا گیاهان خانواده های Poaceae به ترتیب با 15 و 18 گونه و Asteraceae با 11 و 15 گونه از غنی ترین خانواده های گیاهی بودند. بررسی اشکال زیستی گونه های گیاهی نشان داد که تروفیت ها در تالاب عزیزک با 92/28 درصد و در تالاب پایین احمدکلا با 62/43 درصد دارای بیشترین میزان بودند. ازلحاظ پراکنش جغرافیایی، بیشترین گونه ها به عناصر چند ناحیه ای با 27/66 درصد در تالاب عزیزک و با 96/65 درصد در تالاب پایین احمدکلا اختصاص داشتند. به طورکلی مطالعه فلوریستیکی گیاهان اکوسیستم های تالابی می تواند از نخستین اقدامات لازم در جهت شناخت این اکوسیستم ها باشد و زمینه لازم برای مطالعات جامع تر را فراهم کند.

  کلیدواژگان: تالاب های بابلسر، پراکنش جغرافیایی، طیف زیستی، فلور، گیاهان آبزی، مازندران
|
 • Younes Rostamikia*, Mohammad Fattahi Pages 1-18

  Rhamnus pallasii is one of the most important and valuable species in Khalkhal forest area. This study aimed to determine the relationship between vegetation properties of Rhamnus pallasii with soil and physiographic factors using PCA analysis in this forest reserve. In so doing, from 1030 to 2250 m.a.s.l, 48 sample plots of square shape with an area of 400 m2, in three land forms (ridge, valley and slope) in four aspects (north, south, east and west) were selectively determined and quantitative characteristics of Rhamnus pallasii such as total height, collar diameter, crown diameter, shoot and regeneration were measured. In addition, in each sample plot, a mixture soil samples were collected from 0 to 30 cm and some of its physical and chemical properties were measured in the laboratory. In order to study the relationship between Rhamnus pallasii distribution and soil characteristics, a survey was done by principal component analysis. The results showed that the distribution range of Buckthorn varies from 1030 to 2250 m.a.s.l. In general, hillsides and valley forms with south -facing hillsides are suitable sites for this species. The highest mean of height (1.74 m), collar diameter (5.65 cm) and crown diameter (1.75 m) on slope land form and number of regeneration in sample plots (7.4) were observed on valley land form. Results from PCA analysis revealed that in the altitude range of 1030 to 2250 m.a.s.l, the soil texture, especially sand% and silt%, OC% and N% were more suitable conditions for the presence and growth of this species in valley and slope forms in the southern aspects area provided. The results of this study can be used to describe ecosystem sustainability as well as conservation and reforestations such as planting with this species and modifying the structure of deforested forests in the studied areas.

  Keywords: Habitat conditions, Khalkhal, Buckthtorn, Physiography, Principal component analysis, Soil factors
 • Ebrahim Keykha, Akbar Fakhireh*, Hamed Rouhani, Bahareh Behmanesh Pages 19-40

  Planting project is a method for improvement of rangeland degradation at which exact implementation depends on many factors. Therefore, there is a need for a fundamental method. In order to locate planting project, in Maravehtappe watershed, analytic hierarchical process and fuzzy logic are applied in this study. In keeping with, four ecological criteria, namely vegetation, soil, physiography and climate were determined along with fourteen sub-criteria. Fuzzy pair comparison matrixes of criteria and sub-criteria were determined through fuzzy analytic hierarchical process; and using triangular fuzzy numbers. Proportional importance of each one of them towards others was presented by getting the opinions of experts. In the next stage, using Changchr('39')s extent analysis, the weight of FAHP for criteria and sub-criteria were achieved. Then, the data layers of the sub-criteria were provided and weight of FAHP was executed on them. Finally, by combining the weight-given data layers, the prioritized plans for executing planting project were achieved. The results showed that as the most important ecological factors, the criteria of climate and soil with the weights 0.529 and 0.254 and sub-criteria of rainfall, EC and canopy cover with the weights of 0.313, 0.145 and 0.121 have mostly influenced the locating of this method. Also, the results showed that the regions are of excellent priority for executing planting project 9.07% of the studied region. Totally, in order to evaluate the correctness of the executed locating, validation of the model was carried out by field visiting and evaluating ecological features. The correctness of results for planting project was calculated as 92.79%. The results showed that using AHP and Fuzzy models can provide more appropriate selection power for managers because of simplifying complicated processes and removal of uncertainty.

  Keywords: Fuzzy Analytic Hierarchical Process, Chang's extent analysis, Fuzzy pair comparison, triangular fuzzy numbers
 • Ramin Hosseinzadeh, Javad Soosani*, Hamed Naghavi Pages 41-56

  Nowaday, forest structure issue is one of the main ecological debates in forest science. Determination of forest structure characteristics is essential for investigating stands changing process, silviculture interventions and revival operations planning. In order to investigate the structure of Ghale-Gol forests in Khorramabad, a set of indices such as Clark and Evans and uniform angle indices, mingling, domination and differentiation were used based on the nearest neighbors. In so doing, 80 circular sample sizes with 12 (acer) areas were collected in the field using a random sampling pattern and these plots were analyzed by Crancod (Ver.1.4) software. Based on the results, the average of Clark and Evans and uniform angle indices were calculated 0.936 and 0.449, respectively. These results showed that the samples have a random distribution with the tendency to be uniform. Also, the result obtained from the average of mingling index was 0.181 that indicated low species mixture. In an investigation on the diversity of tree dimensions, the average of domination and differentiation indices of the crown area were 0.449 and 0.519, respectively. This in turn shows that neighboring trees had a clear difference with each other in terms of the crown area. As the results showed, in the Zagros forests which often consist of wide and pure oak stands, using small sample size reduced time and cost of field survey, recordation of the sample size position, trees and shrubs accurately.  Surveying and monitoring different forest features are more probably suitable for quantification of forests structure.

  Keywords: Spatial pattern, Species diversity, Quercus Branti, Ghale-Gol
 • Laya Zare*, Yahya Esmaeilpour, Morteza Yousefzadi, Farzin Abdolahi, Mahsa Rahimzadeh Pages 57-70

  Production of reactive oxygen species (ROS) is one of the effects of drought stress on plants. Plants increase the activity of antioxidant enzymes to counteract the destructive effects (ROS). In this study, the adaptability and drought resistance of three native species of hot and dry regions of southern Iran, including: Taverniera cuneifolia, Lycium shawii and Rhazya stricta as species with soil conservation, forage and medicinal usage capabilities were investigated.Simple random sampling at wet and dry seasons in aerial parts of the mentioned plants in two regions , namely  Rudan in Hormozgan province and Jiroft in the south of Kerman province was done. The variables of relative leaf water content (RWC), catalase, peroxidase and ascorbate peroxidase were measured in the laboratory using the extraction method. The mean values ​​observed were tested at 95% confidence level. The results of comparing the mean between dry and wet seasons showed that the relative water content of leaves of all three species decreases in dry season. However, this decrease was not significant and the plants were able to retain moisture in hot and dry conditions of dry season. The results showed that the activity of catalase and ascorbate peroxidase enzymes in all three species in the analyzed plant samples in both regions increased significantly in two different regions. Peroxidase activity in R. stricta and L. shawii species increased significantly in both regions and decreased in T. cuneifolia species. In general, these three species are adapted as native species in arid regions of the south of the country against drought stresswhen the activity of oxidative enzymes increased. These plants can be used as drought-resistant ones in projects to rehabilitate and benefit the vegetation of the regions in southern Iran desert.

  Keywords: ROS, Physiological characteristics, Taverniera cuneifolia, Lycium shawii, Rhazya stricta
 • Ali Jafari*, Fatemeh Aliary, Koroush Ahmadi Pages 71-88

  Present and future distribution status of important forest species needs to be studied as a prerequisite for the need of conservation programs. This thus can play an undeniable role in tackling global climate change, land use change and air pollution. The main purpose of this study was to determine the distribution of oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) under the influence of topographic factors in forests of northern Iran. In so doing, the present distribution status of this species in the 51 watershed of Mazandaran province was determined. Also, the relationship between the main topographic factors (slope, direction, elevation) and sub-components factors (topographic moisture, surface curvature and cross-section curvature) was analyzed and modeled using boosted regression tree (BRT) model and R software package. Under the curve area statistics (AUC) and actual threshold-related skill statistics (TSS) were used to evaluate the model. Findings showed that the AUC and TSS were 0.82 and 0.63, respectively. This indicates that the model was able to predict the distribution of this species. The results also showed that altitude and slope percentages had the most influence on the distribution of this species and the distribution was less affected by secondary topographic variables such as topographic moisture, cross-section curvature and surface curvature. This species is more likely to occur in slopes of 20 to 60 percent, in the northern and eastern directions, and at altitudes of 500 to 1500 meters above sea level. The habitats located at this topographic location are more likely to be affected by future climate change scenarios. Therefore planning and implementing conservation plans for this species in northern forests of Iran seems necessary.

  Keywords: Oriental beech, Suitable habitat, Boosted regression tree, Height above sea level, geographic aspect, Slope
 • Majid Mohammad Esmaeili*, Hamid Nasiri, Ablfazl Tahmasebi, Akbar Fakhireh Pages 89-100

  It is inevitable to use key species for projects of rangeland improvement and development. One of the successful projects for rangeland improvement and development is to use seeding with technical knowledge in order to have complex success in poor rangelands that are desert regions. The cultivation of environmentally adaption plants is one of the best biological methods to prevent desertification. The climatic and edaphic characteristics of the arid and desert regions create sensitive and fragile conditions for the growth and deployment of plant species. The aim of this study was to investigate the effect of Seidlitzia rosmarinus on vegetation and soil in in Shahroud – Chah bagher Region. In so doing, in 3 areas, 18 years old cultivar, 10 years old and Control area,  a  systematic random sampling was carried out along three transects. On each transect, 10 plots (10×10) meter at a distance of 50 meters from each other were placed. In total, 30 plots (10×10) were located in each area. In each plot, the characteristics of vegetation which included crown cover percentage, density, production and regeneration of Seidlitzia rosmarinus were harvested. In order to determine the soil characteristics, soil samples were collected from each depth of 0-30 cm and Soil characteristics such as: soil texture, pH, Organic matter and Ec were measured. The results showed that 5 species were introduced in 18 and 10 year-old cultivated areas. Four species of Zygophyllum fabago, Salsola rigida, Haloxylon aphyllum and Halothamnus subaphyllus were common in 18 and 10-year-old cultivated areas. Salsola arbuscula was observed in 10 year old cultivated area and Artemisia sieberi 18 year old cultivated area. Also, the cultivars of Seidlitzia rosmarinus showed that acidity, organic matter and clay and silt percentage increased compared to the control area. As for diversity indices Shannon Weiner and Simpson and Species richness indicators Margalof and Manning, no significant differences were found between Seidlitzia rosmarinus cultivars ages 10 years and 18 years old. The results of this research indicate that the plant is a key species to be used to cultivate and improve saline soils in the desertification of desert areas.

  Keywords: Canopy cover, production, Seidlitzia rosmarinus, desert, Chah-Bagher
 • Aghil Madadi*, Mortaza Gharachorlu Pages 101-122

  Knowledge of changes in forest cover in relation to environmental factors can be valuable in terms of conservational and protective guidances. The purpose of this study was to identify, quantify and predict deforestation in relation to topographic variables using logistic regression model. 3 Arasbaran catchments named Naposhtehchay, Ilginehchay and Mardanqumchay, located in NW in Iran  were targeted because of their vital forest ecosystems. In this regard, the reduction of forest cover as dependent variable over three different time periods including 1984-1996, 1996-2006, 2006-2017 was detected using Landsat satellite imagery and post- classification method. On the other hand, 8 independent topographic variables were derived from digital elevation model (DEM) with 30 m resolution including altitude, slope, topographic position index, topographic wetness index, north-ness, east-ness, plan curvature and profile curvature. The results of change detection over the three time periods was indicative of increasing trend of deforestation in Ilgineh and Mardanqum catchments, and ,in contrast, the declining trend of it in Naposhteh catchment. Also, logistic regression models were satisfactory and acceptable in terms of performance to explain and predict the deforestation in relation to topographic variables. The ROC values ​​obtained in the three time periods were 0.76, 0.72 and 0.64, respectively. The modeling showed that the highest probability of deforestation was attributed to convex areas and ridges, high altitudes, valleys, steep slopes, south and east aspects, and wetlands.

  Keywords: Arasbaran, Deforestation, Dynamic, Temporal-Spatial variations, Topography
 • Atefe Sadat Haghani, Reza Hosein Heidary, Soheila Aghabeigi Ami* Pages 123-137

  Estimators of distance sampling methods based on random spatial pattern of trees are bias in non-random spatial pattern. The purpose of this study was to evaluate the effect of spatial pattern of oak trees on the results of quantitative characteristics estimation of three different stands by nearest-individual method estimators in Chaharzabar  forests in Islamabad, west of Kermanshah province. For this purpose, three stands were selected in the area and within each stand half one hectare plot was identified. After full callipering of trees in the stands, according to completely randomized design, 30 samples with  nearest-individual method in each stand carried out. Then, spatial pattern, density, canopy cover and tree height were calculated with nearest-individual sampling method. Results showed that from the three studied stands, two stands had random spatial pattern and one had clumped pattern. Of  five estimators of nearest –individual method based on acceptable accuracy criteria (range ± 10%) for estimate density of trees, the formula proposed by Byth and Ripley in the random spatial pattern and the formula suggested by Batcheler and Bell in aggregate pattern were the most appropriate estimators. In order to estimate trees canopy cover percentage, the formulas suggested by Byth and Ripley, Cottam et al. and Morisita in the random spatial pattern were appropriate. However,  none of them were appropriate to estimate the canopy percentage of trees in clumped spatial pattern. To estimate the height of the trees, since the height was calculated independently of the estimators, it was found that estimation of the tree height by this sampling method yielded good results in both random and clumped patterns. Finally, it can be concluded that the spatial pattern of the trees was effective on the estimators of the nearest-individual distance sampling method.

  Keywords: Spatial pattern, Canopy, Density, Zagros forests, nearest-individual method
 • Saber Taghipour, Mehrdad Ghodskhah Daryaei*, Abouzar Heidari Safari Kouchi Pages 139-156

  Estimating the extent of changes in forest and rangelands land cover leads to a clear understanding of the growth or decline of these natural areas and planning for effective protection of these national assets. The aim of current study was to reveal the trend of land-use changes in the Dizmar protected area of Arasbaran vegetative area, using MSS sensor of Landsat-5 for 1984, ETM+ sensor of Landsat-7 for 2000 and OLI sensors of Landsat-7 for 2015 and 2019. For this purpose, the images were classified and supervised with artificial neural network algorithms, support vector machine and maximum probability algorithm for three classes of forest, rangeland and other uses (any other land use except forest and rangeland). The results showed that the support vector machine method with higher overall accuracy than the maximum probability methods and artificial neural network has a higher efficiency in classifying forest and rangeland cover classes in the study area. Estimates showed that during 34 years, the forest cover has decreased by 135.53 square kilometers and the rangeland and other land use cover have increased by 103.19 and 32.34 square kilometers. Also, the most type of land use change during the years 1364 to 2019 with 64.15 square kilometers was related to the conversion of forest cover. The results of the present study clearly indicate the encroachment on the forest lands of the region. This in turn highlights the need for technical rehabilitation operations in this vegetation area.

  Keywords: Land degradation, forest reserve, support vector machine, classification, Landsat
 • Tooba Abedi, Roya Abedi* Pages 157-174

  One of the most important issues in forest biometrics is the use of allometric functions to estimate tree height by using diameter-height models. Measuring the total height of trees is usually a complex and time-consuming process. In allometric functions, the diameter is measured directly but the height of the tree is an estimate of an allometric model, which will be more accurate if the created models were correctly designed. For this reason, diameter-height models have been considered as an important element in forest management and monitoring nowadays. Therefore, we evaluated the performance of allometric models in estimating the height of this species in the present study. For this purpose, 32 allometric models were used and the coefficient of determination, standard error, Akaike coefficient, Root Mean Square Error, percentage of Root Mean Square Error, Bias, and percent of Bias criteria were used for estimating the accuracy of each model. The results showed that five models consisting of Loetsch, Ratkowsky, Hyperbolic 2, Hyperbolic 3, and Modified Geometry were able to measure the height of poplar trees (as the dependent variable) in terms of diameter of breast height (as the independent variable) with the highest amount of coefficient of determination (0.829-0.830), The lowest amounts of standard error (1.756-1.758), RMSE (0.682- 0.747 m), the RMSE% (3.177-3.511), Bias (-0.076 to -0.331), and Bias% (0.352 -1.558). In addition, the results of the t-test showed that there was no significant difference between the predicted values of height and the actual measured values of height. Consequently, these models were able to estimate the height of poplar trees without significant difference.

  Keywords: Afforestation, Poplar (Populus deltoides), Diameter-height model, Modelling
 • Nuryaghdi Pyra, Jamileh Panahy Mirzahasanlou*, Bahareh Behmanesh, Maya Beygmohammadi Pages 175-194

  The present study was conducted in order to investigate floristic study and to determine life forms and geographical distribution of vegetation in Farsian region of Galikesh county in Golestan province. Sampling was done during growing seasons of 2017 and 2018. In total, 122 plant species belonging to 101 genera and 41 families were identified. Asteraceae (16 species), Fabaceae (13 sp.), Lamiaceae (12 sp.), Boraginaceae (8 sp.) and Poaceae (7 sp.) were the largest families. The largest genera were Convolvulus, Euphorbia and Trifolium each with 3 species. Most of the identified species belonged to the dicots. According to Runkier chr('39')s classification, therophytes (38%) and hemicryptophytes (30%) were the dominant life forms in the region, which indicates destruction and harsh highland condition in the region, respectively. With regard to geographic distribution, the region was mainly affected by Irano-Touranian and Euro-siberian elements.This is reasonable due to the location of the region. Conservational status was available for 9 species, among which 3 sp. were included in group with low risk and 6 sp. in group with data deficient.

  Keywords: Hyrcanian Forest, Life form, flora, Chorotype
 • Omid Karami, Norolden Rostami, M. Faramarzi, Mehdi Heydari* Pages 195-218

  Investigating the soil and vegetation characteristics of forest provides basic and essential information on the management process of forests. Therefore, due to the importance of the subject,  this study is to investigate the distribution of different soil parameters and vegetation diversity in a part of oak forests of Ilam province using geostatistics methods. In so doing, at first, 100 plot centers were identified in a systematic random method with a network by 100 × 200 m2 dimensions. Three samples were selected  around  the center of each plot at a depth of 20 cm. In each plot, 4 samples of 1 m2 were used for vegetation sampling.  After calculating different parameters, the spatial structure of the parameters investigated, the estimated accuracy was calculated, and finally the spatial distribution map of the various parameters was papered. The results showed that there is a spatial dependency between the characteristics of the soil as well as diversity, richness and uniformity in the studied area and the distribution map of these parameters provided with proper accuracy. In addition, the results of the comparison between the two protected and unprotected areas showed that there was a significant difference between the two regions in relation to the different variables.

  Keywords: Soil, Plant diversity, Variography, Kriging, Zagros
 • AliAsghar Naghipour Borj*, Mohammadreza Ashrafzadeh, Maryam Haidarian Pages 219-235

  Climate change may make challenges to the conservation of plant species such as the Fritillaria imperialis that have narrow geographical distribution. In this study, the modeling suitable habitats of F. imperialis in Iran was done in the current condition and under climate change (2050). In so doing, 78 species presence data along with 12 environmental variables including bioclimatic, physiographic and land cover/land use variables were used. The ensemble modelling consisting of seven Species Distribution Models (SDMs) was coupled with three general circulation models and four Representative Concentration Pathways (RCPs) scenario. Our findings showed that estimated potential habitats of the species cover about 7.69% of the study area while approximately 9.08% of these suitable areas were covered by conservation areas. Due to climate change, the least and most decline of suitable habitats 46.1% to 77.37% might occur in 2050 respectively. Minimum temperature of the coldest month, elevation, and annual precipitation, had the greatest effects on the species’ distribution in the study area. In keeping with the results, F. imperialis was predicted to shift toward higher elevation under climate change. The accuracy of the maps was assessed and functioning of all models was acceptable (AUC> 0.87 and TSS> 0.75). The suitable habitat identified could be considered for the adoption of management and conservation approaches, including re-introduction and the establishment of new protected areas in order to protect F. imperialis against the expected climate change impacts.

  Keywords: Ensemble modeling, Habitat suitability, Species distribution modeling, Bioclimatic variables
 • Sahar Samadi Khangah, Ardavan Ghorbani*, Mehdi Moameri Pages 237-262

  The aim of this study was to investigate the role of Trifolium genus on the composition, diversity, forage value and quantitative vegetation parameters and interaction between Trifolium species and invasive species Leucanthemum vulgare Lam. in Fandoghlou rangelands in Ardabil province. In determining the sampling locations, six sites by systematic random method and due to the distribution of Trifolium species and L. vulgare were conducted. To compare data composition, diversity and evenness, density, canopy cover and production of all plants and L. vulgare in the selected sites, one way ANOVA and Duncan multiple test were used. Eighthy species belonging to 60 genera and 23 families were identified. Trifolium repense and T. pratense were the main species of this habitat and distributed in all sampling sites. Factors of richness, diversity and evenness between the sites of presence/absence of Trifolium species had a significantly difference (p<0.05). According to the results, 23 species have high forage value, 8 species have medium forage value and 49 species have low forage value, which species with high forage value in the sites with presence of T. repense and T. pratense have more density. Density, canopy cover and production of L. vulgare had a significant difference between the sites with presence/absence of Trifolium species (p<0.05). Moreover, density, canopy cover and production of all plants between the sites with presence/absence of Trifolium species had a significant difference (p<0.05). According to the results of this study, conservation and restoration of valuable native species should be considered in management utilization of steppe rangelands.

  Keywords: Forage value, Ardabil province, Composition, diversity, Trifolium genus, Leucanthemum vulgare Lam
 • Ali Mastouri, Shaban Shataee*, Mohammadhadi Moayeri, Khosro Saghebtalebi Pages 263-279

  Knowledge on the relationship between tree height (H) and diameter at breast height (D) is crucial for forest planning, monitoring, biomass estimation, and forest stands dynamics description. In keeping with, in this study, the researchers evaluated 20 different height-diameter models to estimate accurately the height of the trees of Pinus brutia and Cupressus sempervirens var. horizontalis species in Arabdagh region (northeast of Golestan province). Required data for cypress and pine species were collected from 114 and 98 circular sampling plots, respectively, using a systematic cluster survey network with cluster spacing of 400 * 600 m. Species characteristics such as diameter at the breast height of all trees (greater than 7.5 cm) and trees height were measured and recorded in all sample plots. Overall, 389 and 299 pairs of height-diameter observations were collected for cypress and pine, respectively. The 75 percent of the data were used in the modeling process and the rest data were used to evaluate the models. The fitness of the models was evaluated using statistical criteria of% RMSE and R2. The results showed that for cypress and pine, the R2 ranging from 0.55 to 0.59 and 0.50 to 0.51 and the RMSE% varied from 15.32 to 22.87 and 11.09 to 16, respectively. At the end, the models of Sibbesen, Michaelis-Menten, Power, Prodan, and Chapman-Richards for the Cypress, and the Gomperz, Korf, Weibull, Michailoff, and Ratkowsky models for the pine species were better able to estimate trees height.

  Keywords: Even age stands, Statistically modeling, Height, Softwood species, Standing volume
 • Parvaneh Ashouri*, Alireza Eftekhari, Behnam Hamzehee, Mahshid Souri, Adel Jalili Pages 281-306

  Determining the potential of soil seed bank and its specific species is important for conservation goals and vegetation restoration of rangelands. In this study, the characteristics of soil seed bank and standing vegetation in Lazour mountain rangeland were investigated in order to estimate the rehabilitation ability of the study area in case of possible disturbances. In order to determine the percentage of similarity between the floristic composition of the soil seed bank and vegetation on the ground, display the distribution pattern of species, determine the species contribution in the similarity and determine the specific species of each group, respectively Sorenson index, nMDS ordination analysis, ANOSIM and SIMPER tests and analysis of index species was used. The results showed that in the soil seed bank, therophytes and annual herbaceous as well as the Poaceae family had the highest percentage of species. Considering the presence of all soil seed bank species in the vegetation list of the study area, Sorenson similarity index was estimated to be 67%. Bromus tomentellus played the highest role in creating a similarity matrix between standing vegetation and soil seed bank. Poa bulbosa with at least 71 seeds per square meter was significantly considered one of the valuable species at the depth of 5-10 cm soil seed bank. Also, important species with conservation value from the perspective of rangeland sciences such as Bromus tomentellus, Thymus pubescens, Stipa holosericea, Lactuca orientalis, Festuca ovina and Astragalus lilacinus with at least 913, 269, 234, 120, 57 and 14 seeds per square meter of soil, respectively, will be able to restore Lazour rangeland in case of destruction of vegetation on the ground.

  Keywords: Similarity, Simper, Index species, Mountain rangeland, Rehabilitation
 • Shahab Saboohi Sabouni, Kamal Naseri*, Mansour Mesdaghi, Farshid Memariani Pages 307-324

  The Arghavan Valley of Binalood county located at Khorasan Razavi province, is a habitat for valuable and almost rare plant community in eastern Iran which is dominated by Cercis griffithii Boiss. shrubs. This habitat is very important for environmental aspects and combat desertification. It has documented the place where arid and semi-arid shrublands are destroyable, highly unrestorable. The Arghavan valley is located at geomorphological faces of mountainous which contains two distinct geomorphic facies of regular slopes and irregular ones that appear as rock outcrops with debris. Apparently, this shrub has a kind of distribution pattern and biological power which is related to the geomorphic facies. Then, to survey  the density of the shrubs in soiled slopes and rock outcrops, five sites were selected in such a way that enjoy the most similarities with each other to minimize the impact of other environmental factors. By counting the number of the shrubs and determining the area of ​​each site using Google Earth software, density of the shrubs determined and statistical differences of facies were compared. In order to evaluate and compare vigority of the shrubs, 30 plants were selected randomly and their canopy cover was calculated. 15 plants were then selected and leaf areas of 12 leaves were measured at each plant. Two attributes of leaf area and canopy cover were determined and compared statistically. Based on the results, at two geomorphic facies, mean density and leaf area were significantly different at 95% level, and the difference in mean canopy cover of the shrubs was significantly at 99% level. The shrub, therefor, has higher density on rocky outcrop with debris but more vigor on regular slopes. Favorable micro-climatic conditions of rocky outcrops for seed and seedlings establishment may cause higher density at these facies. More possibility of root development, water and nutrition absorption at soiled slops caused more vigority at these geomorphological facies.

  Keywords: Shrubland, Density, Biological Vigority, Canopy cover, Distribution Pattern
 • Yaser Ghasemi Aryan, Hossein Azarnivand, Ali Kiani Rad, Shahram B. Schafiee, Asghar Farajollahi* Pages 325-340

  The purpose of this research was to investigate the interaction between the type of management approach and the type of combating desertification projects on soil fertility function. It is especially important in monitoring and evaluation of these projects. For this purpose, at the first, the range of three types of combating desertification projects including bush planting, constructing a crescent pond and seeding - sowing in two different management approaches, Ecological (Sarbisheh combating desertification project) and socio-ecological approaches ( International carbon sequestration project) in Sarbisheh city of South Khorasan province (which were implemented in 2005) were identified. The reference area was determined in each of them and the profile was dug randomly with five replications. Soil sample was taken from a depth of 0-15 cm. Then, the amount of nitrogen, phosphorus and potassium in soil samples were measured as soil fertility characteristics. The results of analysis of variance showed a non-significant difference between the interaction of management type and desertification index projects on soil potassium content due to the abundance of potassium in the soils of arid regions. However, in relation to nitrogen and phosphorus, a significant difference was observed (P< 0.05). As a result, the highest amount of these elements was observed in socio-ecological management (Respectively 0.19 and 0.005 g/kg) based on bush planting project. Rather, the lowest amount was observed in ecological management based (Respectively 0.14 and 0.002 g/kg) under the same project. The results of this study showed that although bush planting has a greater effect on soil fertility than other projects due to its greater focus on the transfer, planting and irrigation of seedlings and ultimately the increase in vegetation. However, the soil fertility status of this project in the ecological management approach indicates the importance of the type of management, including the implementation, protection and proper operation of projects which will have an important effect on soil fertility performance. The socio-ecological management has thus been able to achieve more success in this field due to the active participation of the local community in all stages of planning, implementation, monitoring and operation, and better protection of the revived areas. Therefore, it can be concluded that although the restoration of the structure and function of the ecosystem is the main aim of all restoration activities, its sustainability process is largely related to the motivation of stakeholders and the effectiveness of economic, social and political mechanisms.

  Keywords: Combating desertification Projects, Carbon sequestration project, southern Khorasan, Natural Resources Management
 • Arezou Hosseinalizadeh Ahangar, Naser Jafari* Pages 341-360

  Recognizing of plants present in a region is considered as a baseline study for ecological research, management and conservation of plants. The purpose of this study was to collect and identify  the plants of Azizak and Paein Ahmad kola Wetlands of Babolsar in Mazandaran province. After specifying the boundaries of the study areas on the map and conducting field visits, the plants were collected , dried and identified . A total of 84 species belonging to78 genera and 36 families in Azizak wetland and a total of 95 species belonging to 85 genera and 39 plant families in Paein Ahmadkola wetland have been collected and identified. In Azizak and Paein Ahmad kola wetlands, plants of Poaceae family with 15 and 18 species and Asteraceae with 11 and 15 species were the richest plant families, respectively. Examination of plant life forms showed that therophytes had the highest rate in Azizak wetland with 28.92% and in Paein Ahmad kola wetland with 43.62%. In terms of geographical distribution, most species belonged to pluriregional elements with 66.27% in Azizak wetland and 65.96% in Paein Ahmad kola wetland. In general, floristic study of plants in wetland ecosystems can be one of the first steps to identify these ecosystems which in turn can provide the basis for more comprehensive studies.

  Keywords: Babolsar Wetlands, Chorology, Life form, Flora, Aquatic plants, Mazandaran