فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 5 (آذر و دی 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/12/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدحسین رونقی* صفحات 394-403
  زمینه و هدف

  واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، فناوریهای همه جانبه ای هستند که عناصر مجازی و دنیای واقعی را در هم می آمیزند. این فناوری ها برای کمک و بهبود قابلیت های انسانی در بسیاری از زمینه ها مورداستفاده قرارگرفته اند. سیستمهای افزوده و مجازی در موقعیت های مختلف پزشکی کاربرد دارند. این فناوری ها در اکثر مراحل درمانی بیمار و انجام رویه های پزشکی گزینه های کارآمدی هستند. از همین رو، هدف از این مطالعه، بررسی کاربردهای فناوریهای واقعیت مجازی و افزوده در حوزه ی پزشکی و رتبه بندی آنها بود.

  روش بررسی

  این پژوهش کاربردی در دو مرحله به صورت آمیخته در سال 1398 انجام شد. در قسمت کیفی پژوهش از منابع کتابخانه ای و در قسمت کمی پژوهش از پرسش نامه استفاده شد. کاربردهای فناوری واقعیت افزوده و مجازی توسط گروهی از خبرگان متشکل از 13 نفر رتبه بندی گردید. در نهایت از روش تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی (Step-Wise Weight Assessment Ratio Analysis (SWARA)) برای رتبه بندی کاربردهای فناوریها در پزشکی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج روش SWARA نشان داد که آموزش (0/252)، جراحی (0/216)، بازی های سلامت (0/188)، تشخیص و کنترل بیمار (0/186) و داروسازی (0/158) دارای بیشترین اهمیت در بین کاربردهای فناوری واقعیت افزوده و مجازی در پزشکی بودند.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها می توان اذعان داشت که آموزش و جراحی های پزشکی دارای بیشترین اهمیت در کاربردهای فناوری واقعیت افزوده و مجازی در پزشکی است. سیاستگذاران و مدیران بیمارستان ها باید از این رتبه بندی برای سرمایه گذاری و توسعه ی فناوری های واقعیت افزوده و مجازی در سازمان خود استفاده کنند تا خدمات بهتری به مشتریان و بیماران ارایه دهند.

  کلیدواژگان: واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، پزشکی، آموزش
 • زهرا دانائی نیا، الهه جزایری قره باغ، سید مهدی حسینی پویا*، سمانه برادران صفحات 404-412
  زمینه و هدف

  در آنژیوگرافی، عدسی چشم ممکن است در معرض پرتو قرارگیرد و باعث ایجاد کاتاراکت شود. در ایران در حال حاضر برای ارزیابی دز فردی صرفا از تک دزیمتر فیلم بج، زیر روپوش سربی استفاده می شود. در این پژوهش هدف، بررسی وضعیت پرتوگیری شغلی و نیز اعتبار سنجش دز تمام بدن افراد و لنز چشم با استفاده از تک دزیمتر فیلم بج می باشد. 

  روش بررسی

  در این مطالعه، میزان دز تمام بدن و عدسی چشم با استفاده ی ترکیبی از دزیمتر فیلم بج و ترمولومینسانس برای 35 نفر از کارکنان بخش آنژیوگرافی در سه بیمارستان منتخب زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران و طی دو دوره ی دزیمتری اندازه گیری شد. برای اندازه گیری دز عدسی چشم از سه قرص دزیمتر ترمولومینسانس بر روی پیشانی و  چشم راست و چپ، و برای اندازه گیری دز تمام بدن از روش دو-دزیمتری، از یک کارت TLD نصب شده روی سینه و روی روپوش سربی و یک فیلم بج روی سینه و زیر روپوش سربی استفاده شد. 

  یافته ها

  میانگین تقریبی دز ماهانه ی عدسی چشم و تمام بدن پرسنل آنژیوگرافی به ترتیب μSv 6/4±240/6 و μSv 3/3±120/3 به دست آمد که مقدار متناظر برای دز سالیانه کمتر از سطوح توصیه شده توسط مراجع بین المللی است. علاوه بر این، نسبت دز فیلم بج به دز تمام بدن و عدسی چشم به ترتیب برابر 0/35 و 0/51 با ضرایب همبستگی به ترتیب 0/97 و 0/5 به دست آمد. همچنین نسبت دز عدسی چشم به دز عمقی (TLD) بر روی روپوش سربی 1/18 با ضریب همبستگی 0/79 به دست آمد. 

  نتیجه گیری: 

  اگرچه استفاده از فیلم بج به تنهایی در زیر روپوش سربی برای برآورد دز تمام بدن از دقت خوبی برخوردار است، اما این دزیمتر به تنهایی برای برآورد دز لنز چشم مناسب نیست و لازم است از یک دزیمتر فردی بر روی روپوش سربی استفاده شود.

  کلیدواژگان: عدسی چشم، آنژیوگرافی، دزیمتری، حد دز
 • محمد مهدی سلطان دلال*، حامد اصغرزاده، روناک بختیاری، محمدکاظم شریفی یزدی، مهدیه پورمرادیان، فریبا نباتچیان صفحات 413-423
  زمینه و هدف

  آب میوه ها بخش مهمی از رژیم های غذایی مدرن است، که در صورت آلوده بودن به باکتری های پاتوژن می توانند باعث عفونت های مختلف دستگاه گوارشی گردند. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین میزان فراوانی یرسینیا انتروکلی تیکا در آب میوه های سنتی آب میوه فروشی های جنوب شهر تهران انجام شده است.

  روش بررسی

  در یک مطالعه ی توصیفی مقطعی، 100 نمونه آب میوه شامل آب انبه، هویج، سیب و کرفس(از هرکدام 5 نمونه در هر آب میوه فروشی) از جنوب شهر تهران جمع آوری و طبق استاندارد ملی ایران 2946 و 9236 از نظر وجود اشریشیاکلی، سالمونلا، شیگلا و یرسینیا انتروکلی تیکا بررسی گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از آمار توصیفی و با استفاده از نرم افزار SPSS‎‏ انجام شد.

  یافته ها: 

  میزان آلودگی به باکتری یرسینیا انتروکلی تیکا 2 درصد،  اشریشیاکلی 25 درصد، شیگلا 14 درصد و سالمونلا 1 درصد بود. در بررسی آب میوه های مورد مطالعه در این تحقیق اشریشیاکلی در تمام آب میوه ها؛ شیگلا در آب هویج و کرفس و سیب؛ یرسینیا انتروکلی تیکا در آب کرفس و آب انبه؛ و سالمونلا فقط در آب هویج مشاهده شد.

  نتیجه گیری:

   بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه می توان بیان نمود که شمارش باکتری های مورد مطالعه در این تحقیق در آب میوه فروشی های سطح تهران، لزوم پیگیری های لازم جهت کاهش میزان بیماری های حاصل از این باکتری ها را بیش از پیش نمایان می کند.

  کلیدواژگان: آب میوه، آلودگی باکتریایی، یرسینیاانتروکلی تیکا
 • مهرنوش جعفری*، محمود توسلی، خلیل علی محمدزاده صفحات 424-434
  زمینه و هدف

  دسترسی عادلانه به خدمات سلامت، یکی از مهمترین چالشهای نظام سلامت کشور است. برنامه ی پزشک خانواده جهت افزایش دسترسی به خدمات، کم کردن موازی کاریها و استفاده ی بهینه از منابع سلامت کشور طراحی شد و هدف پژوهش، بررسی عوامل مرتبط با ماندگاری پزشکان برنامه ی پزشک خانواده در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1397 بود. 

  روش بررسی

  مطالعه ی حاضر کاربردی و توصیفی-پیمایشی بود. 32 پزشک برنامه ی پزشک خانواده شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به روش سرشماری به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، ماتریس مقایسات زوجی پژوهشگر ساخته شامل 87 سوال بود؛ پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0/96 به دست آمد؛ روایی پرسش نامه با بررسی نرخ ناسازگاری سوالات، تایید گردید. از تکنیک دیمتل و نرم افزار Excell برای تحلیل داده ها استفاده شد. شاخصهای آماری شدت اثر مستقیم و غیرمستقیم داده ها ارایه شد. 

  یافته ها: 

  پزشکان، عوامل محیطی را مهمترین عامل در ماندگاری پزشکان ذکر کردند (0/1558-=R). همچنین عوامل مدیریتی به عنوان تاثیرگذارترین عامل بر عوامل دیگر تشخیص داده شد (0/09118-=R). نتایج پژوهش نشان داد عوامل محیطی (عامل تاثیرپذیر 0/006-)، عامل مدیریتی (عامل تاثیرپذیر 0/003-) و عوامل انسانی (عامل تاثیرگذار 0/0037) می باشند. یعنی عامل انسانی عامل اثرگذاری بر عوامل محیطی و مدیریتی جهت ماندگاری پزشکان در مناطق محروم می باشد.

  نتیجه گیری: 

  عامل محیطی، موثرترین عامل بر ماندگاری پزشکان در این پژوهش تعیین شد. ایجاد امکانات مناسب بیتوته، ارتباط مناسب پزشک خانواده و روستاییان، آموزش و فرهنگ سازی بیشتر مردم روستا بیشترین تاثیر را بر ماندگاری پزشکان دارند. لازم است مدیران بیمارستانها  با تخصیص بودجه ی بیشتر به عوامل محیطی، برنامه ریزی دقیق تری در این خصوص انجام دهند.

  کلیدواژگان: پزشک خانواده، ارجاع، ماندگاری
 • امین رضا نبی زاده، علیرضا نوبری* صفحات 435-442
  زمینه و هدف

  مدیریت فرایند کسب و کار یک رویکرد جامع مدیریتی است که هدف همسوسازی کلیه ی ابعاد و فعالیتهای سازمان را در راستای نیاز مشتریان دارد و کلیه فرایندهای سازمان را خودکار می نماید. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مدیریت فرایند کسب و کار در عملکرد مالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران انجام شده است.

  روش بررسی

  این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی و پیمایشی است و بین مدیران مالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران و در سال 1397 انجام شده است. نمونه ی پژوهش 181 مدیر 85 بیمارستان، دانشکده، مراکز تحقیقاتی دانشگاه می باشند که از فرمول کوکران و روش هدفمند انتخاب شدند. جمع آوری داده ها در عملکرد مالی از پرسش نامه ی Hernaeus و همکاران(2012) و مدیریت فرایند کسب و کار، یارمحمدیان و همکاران(1391) استفاده شده است. روایی پرسش نامه ها توسط روایی همگرا و واگرا و پایایی آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و بارعاملی تایید گردید. در تحلیل داده ها، 65/2 درصد پاسخ دهندگان مرد، 55/49 درصد فوق لیسانس به بالا، 40/49 درصد بالای 40 سال سن و 34/4 درصد بالاتر از 20 سال سابقه کار داشتند. آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS) Smart Partial Least Squares) استفاده شد.

  یافته ها: 

  همبستگی سازه های شاخص گایدلاین ها و رویه های درمانی و پرونده های الکترونیکی با میانگین واریانس (AVE) 0/587 و 0/823 و سازه های سوددهی مراکز درمانی، برگشت سرمایه و ارزش افزوده 0/737، 0/755 و 0/750 نشان همبستگی کافی و بالایی است. تاثیر مدیریت فرایند کسب و کار بر عملکرد مالی دانشگاه به عنوان فرضیه اصلی با ضریب مسیر 0/881 و مقدار معناداری 15/383 تایید شد. همچنین تاثیر اصلاحات مرتبط با گایدلاین ها و رویه های درمانی با عملکرد مالی با ضریب 0/422 و مقدار معناداری 3/702 و اصلاحات مرتبط با پرونده های الکترونیکی بیماران با ضریب 0/476 و مقدار 4/334 اندازه گیری و تایید شدند.  

  نتیجه گیری: 

  سیستم مدیریت فرایند کسب و کار، شامل ابزاری برای مدل سازی و تحلیل داده ها، برنامه های یکپارچه سازی، پایش و بهینه سازی فعالیتهاست که در عملکرد مالی موثر باشد.

  کلیدواژگان: فرایند کسب و کار، مدیریت عملکرد، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مرجان قاضی سعیدی، غلامرضا اسماعیلی جاوید، نیلوفر محمد زاده، حمیده اسدالله خان والی* صفحات 443-453
  زمینه و هدف

  دیابت از شایع ترین بیماری های متابولیک جهان است که از جمله عوارض شایع و دردناک آن زخم پای دیابتی است. صحت و جامعیت محتویات پرونده ی الکترونیک پزشکی در ارتقای کیفیت درمان و مراقبت بیماران موثر است. هدف این مطالعه تعیین مجموعه ی حداقل داده های ضروری برای پرونده الکترونیک پزشکی زخم پای دیابتی است. 

  روش بررسی

  در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، جهت جمع آوری عناصر اطلاعاتی زخم پای دیابتی منابع معتبر اینترنتی و کتابخانه ای مطالعه شد. 14 نفر از پزشکان و پرستاران شاغل و همکار با مرکز ترمیم زخم وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران جهت نظرسنجی بالینی و 5 نفر از متخصصان فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت نظرسنجی اطلاعات دموگرافیک انتخاب شدند. ابزار مطالعه، پرسش نامه ی محقق ساخته، روش اعتبارمحتوا (CVR: Content Validity Ratio) و سنجش پایایی با روش retest بود.

  یافته ها:

   از بین 23 عنصر اطلاعاتی مورد نظرسنجی بخش دموگرافیک موارد بالای 99 درصد موافقت، انتخاب شد. همچنین از 86 عنصر اطلاعاتی بخش بالینی موارد بالای 51 درصد موافقت انتخاب شد. خبرگان بالینی شامل 6 متخصص مرتبط با حوزه ی زخم، 4 پزشک عمومی و 6 پرستار بودند. در بخش اطلاعات دموگرافیک کمترین موافقت مربوط به عنصر معرف و سطح تحصیلات با 20 درصد موافقت بود. در بخش اطلاعات بالینی کمترین موافقت مربوط به جراحی، زالو درمانی و MRI پا با صفر درصد و PRP ،G-CSF و سونو داپلرکبد با %14 بود.

  نتیجه گیری:

   حداقل عناصر اطلاعاتی پرونده الکترونیک پزشکی زخم پای دیابتی در بخش بالینی به شرح حال، اطلاعات زخم، اطلاعات اندام تحتانی، نتایج پاراکلینیک، مدیریت زخم، پیگیری و در بخش اطلاعات دموگرافیک به هویتی، پذیرش، مالی، گزارش گیری و قابلیت سیستم تقسیم شد. الگوی پیشنهادی برای سیستم دستی و الکترونیک قابل ارایه است.

  کلیدواژگان: زخم پای دیابتی، دیابت، مجموعه حداقل داده، پرونده الکترونیک پزشکی
 • سمیه دهقانی سانیج، اسماعیل مصطفوی، حمیدرضا ضرغامی، حجت الله سلیمانی* صفحات 454-464
  زمینه و هدف

  رشته مهندسی پزشکی پرچمدار رویکرد بین رشته ای در کشور است، که به دلیل توجه به اقتصاد دانش بنیان، در مسیر شکوفایی و هموارکردن پیشرفت و توسعه گام برمی دارد. هدف از این پژوهش، بررسی و سنجش تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت کشور ایران در مقالات علمی حوزه ی مهندسی پزشکی با استفاده از مدل مارپیچ سه گانه می باشد. 

  روش بررسی

  این پژوهش کاربردی و با رویکرد کمی بوده و از تکنیک علم سنجی استفاده می کند. وضعیت پویایی تعاملات ارکان اصلی نوآوری ایران در حوزه ی مهندسی پزشکی در پایگاه استنادی علوم در بازه ی زمانی 2019-2010 با استفاده از نرم افزارهای th.exe و th4.exe محاسبه و میزان رسانش عدم قطعیت در ابعاد دوگانه و بعد ملی تعیین شده است. 

  یافته ها: 

  رتبه بندی شاخص T به ترتیب به دانشگاه-دولت (23/38 میلی بیت)، دانشگاه-صنعت (8/47 میلی بیت) و صنعت-دولت (1/13 میلی بیت) تعلق گرفت و در نهایت، تعامل ملی (12/48- میلی بیت) به دست آمد. تعامل بین دانشگاه-صنعت روندی افزایشی داشت و قوی ترین تعامل دوگانه متعلق به دانشگاه-دولت بود. تعامل ملی، در طول ده سال اخیر، همواره دارای مقدار منفی بوده که نشان دهنده ی وجود پویایی در تعاملات در بعد ملی است.

  نتیجه گیری: 

  هرچند تعامل دوگانه ی دانشگاه-صنعت در سال های اخیر، روندی افزایشی داشته؛ اما تعامل ملی ارکان در بلندمدت، با روندی کاهشی مواجه بوده که بر این اساس، برخی سیاست های علم و فناوری و راهبردهای پژوهشی و صنعتی برای ارتقای شبکه نوآوری دانشگاه-صنعت-دولت در حوزه ی مهندسی پزشکی در ایران به عنوان یک ضرورت پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: مدل مارپیچ سه گانه نوآوری، دانشگاه، صنعت، دولت، مهندسی پزشکی، اقتصاد دانش بنیان، ایران
 • رضا صفدری، عبدالرضا ناصر مقدسی، سحر خناری نژاد، احسان غضنفری سوادکوهی* صفحات 465-475
  زمینه و هدف

  مصرف طیف وسیعی از داروها در بیماران مالتیپل اسکلروزیس(ام اس) می تواند منجر به عوارض جانبی و تداخلات دارویی شود. از این رو به کارگیری سیستم های هوشمند مانند سیستم های پایش دارویی می تواند در درمان اثربخش و به موقع بیماری ام اس کمک کننده باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به منظور طراحی و ارزیابی سامانه پایش دارویی بیماران مالتیپل اسکلروزیس انجام گردید. 

  روش بررسی

  مطالعه ی توصیفی-توسعه ای حاضر در چهار مرحله انجام شد. در مرحله ی اول با جستجو در منابع کتابخانه ای و گایدلاین های معتبر مجموعه عناصر حداقل داده مشخص شد و به صورت چک لیست جهت اعتبارسنجی در اختیار متخصصان مغز و اعصاب و فلوشیپ ام اس قرار گرفت. سپس سامانه به صورت منطقی طراحی شد و کدنویسی نرم افزار براساس نظر متخصصان انجام گرفت. در مرحله ی آخر سامانه توسط کاربران نهایی ارزیابی گردید.

  یافته ها: 

  عناصر اطلاعاتی موجود در طراحی نرم افزار در دسته های: اطلاعات دموگرافیک بیمار، تاریخچه پزشکی، علایم بالینی، اقدامات تصویربرداری، تست های آزمایشگاهی داروهای اکریلیزوماب و فینگولیمود، مشاوره و داده های درمانی قرار گرفت. در نهایت، عملکرد سامانه پایش دارویی با میانگین 7/9 ارزیابی شد و توسط کاربران تایید گردید. 

  نتیجه گیری

  یافته های حاصل از ارزیابی نرم افزار نشان می دهد که سامانه پایش دارویی می تواند به پزشکان عمومی، متخصصان مغز و اعصاب و فلوشیپ های ام اس در پایش و پیگیری دارویی بیماران کمک نماید و منجر به افزایش ایمنی بیمار گردد.

  کلیدواژگان: شاخص های کلیدی عملکردی، مالتیپل اسکلروزیس، دارو، داشبورد، سامانه پایش
|
 • MohammadHossein Ronaghi* Pages 394-403
  Background and Aim

  Virtual Reality and Augmented Reality are immersive technologies that integrate virtual and real-world elements. These technologies have been used to help and improve human capabilities in many fields. Virtual and augmented systems are used in various medical situations. They are effective options in most stages of patient treatment and performing medical procedures. Therefore, the purpose of this study is to investigate the applications of virtual and augmented reality technologies in the field of medicine and rank them.

  Materials and Methods

  This applied research was conducted in two phases using mixed-method approach in 2020. Library resources were used in the qualitative phase and a questionnaire in the quantitative phase. The applications of virtual and augmented reality technologies were ranked by a panel of experts having 13 members. Finally, Stepwise Weight Assessment Ratio Analysis(SWARA) method was used to rank the applications of technologies in medicine.

  Results

  The results of SWARA method showed that education(0.252), surgery(0.216), health games(0.188), patient control and diagnosis(0.186), and pharma(0.158) were the most important applications of virtual and augmented reality in medicine.

  Conclusion

  Based on the results of this study, it can be acknowledged that medical education and surgery are the most important applications of augmented and virtual reality technologies in medicine. Therefore, policymakers and hospital managers must use this ranking for the development of virtual and augmented reality technologies in their organization to provide better services to the customers and patients.

  Keywords: Augmented Reality, Virtual Reality, Medicine, Education
 • Zahra Danaei, Elahe Jazayeri Gharehbagh, Seyed Mahdi Hosseini Pooya*, Samaneh Baradaran Pages 404-412
  Background and Aim

  In angiography, the lens of the eye may be exposed to radiation and cause cataracts. In Iran, at present, only a single film dosimeter is used under the lead-apron to evaluate individual doses. The aim of this study was to investigate the status of occupational radiation as well as the validity of measuring the dose of the whole body of individuals and eye lenses using a single film dosimeter.

  Materials and Methods

  In this study, the dose of the whole body and eye lenses were measured using a combination of film and thermoluminescence dosimeters for 35 employees of the angiography departments in three selected hospitals under the auspices of Tehran University of Medical Sciences(TUMS). To measure the eye lens dose, three thermoluminescence dosimeter pellets were used on the forehead, and left and right eyes; and to measure the whole body dose using the two-dosimetry method, a TLD card mounted on the chest and on the lead apron and a film dosimeter on the chest and under the lead apron were used.

  Results

  The angiography personnelchr('39')s monthly dose mean of the eye lenses and the whole body were approximately 240.6±6.4 μSv and 120.3±3.3 μSv, 
  respectively(the corresponding amount for the annual dose is less than the levels recommended by international authorities). In addition, the dose ratio of film badge to whole body and eye  lens was 0.35 and 0.51, with correlation coefficients of 0.97 and 0.5, respectively. Also, the ratio of eye lens dose to depth dose(TLD) on the lead apron was 1.18 with a correlation coefficient of 0.79.

  Conclusion

  Using a single film dosimter under the lead apron to estimate the dose of the whole body is almost accurate but this dosimeter alone is not suitable for the assessment of the lens dose of the eye; it is necessary to use an individual dosimeter on the lead apron.

  Keywords: Eye lens, Angiography, Dosimetry, Dose limit
 • MohammadMehdi Soltan Dallal*, Hamed Asgharzadeh, Ronak Bakhtiari, MohammadKazem Sharifi Yazdi, Mahdieh Pourmoradian, Fariba Nabatchian Pages 413-423
  Background and Aim

  Fruit juices are an important part of modern diets that can infect various gastrointestinal tract infections if infected with pathogenic bacteria. The aim of this study was to determine the Frequency of Yersinia enterocolitica in traditional fruit juices shop in southern part of Tehran.

  Materials and Methods

  This was a descriptive cross-sectional study, 100 samples of fruit juice including orange juice, mango, carrot, apple and celery(5 samples from each fruit juice shop) were collected from south of Tehran and examined according to the national standard of Iran number 2946 and 9236 for Escherichia coli, Salmonella, Shigella and Yersinia enterocolitica. Data were analyzed using descriptive statistics and SPSS19 software. 

  Results

  The rate of contamination by Yersinia enterocolitica was 2% followed by Escherichia coli 25%, Shigella 14% and Salmonella 1% respectively. The Escherichia coli were isolated from all the tested fruit juice samples, Shigella in carrot and celery, and Yersinia enterocolitica in mango and apple and Salmonella in carrot juice.

  Conclusion

  The results of this study suggest more attention and regular checking should be paid in preparation of juices in order to minimize the rate of 
  contaminations to public health.

  Keywords: Juice, Bacterial contamination, Yersinia enterocolitica
 • Mehrnoosh Jafari*, Mahmoud Tavasoli, Khalil Ali Mohamadzadeh Pages 424-434
  Background and Aim

  The fair access to health services is one of the most important challenges of the country health system. The family physician was designed to increase access to services, reduce parallel work, and make optimal use of the country’s health resources. The aim of this study was to investigate the factors related to the longevity of physicians in the family physicians

  Materials and Methods

  The applied study was descriptive, survey. The 32 family physicians working in the comprehensive rural health services centers of Sabzevar was selected by census method.  The research tool was a research-made pairwise comparison matrix consisting of 87 questions. The validity of the questionnaire was confirmed by examining the incompatibility rate of the questions. Dematel technique and Excel software were used for data analysis. 

  Results

  The finding showed that environmental factor is the most important factor in the survival of family physicians(R=-0.1558), The managerial factors were also determined as the highest factor that affecting other factors(R=-0.09118). The environmental factors are(affective factor -0.006), managerial factor are(influential factor -0.003) and human factor are(effective factor 0.0037)

  Conclusion

  Environmental factor was the most effective factor on the survival of physician in this study. Creating suitable facilities, proper communication between family physician and villagers, education and culture of more villagers have the greatest impact on the survival of physicians. It is necessary for managers to planning more carefully by allocating more fund to environment factors.

  Keywords: Family physician, referral, permanence
 • Amin Reza Nabi Zadeh, Ali Reza Nobari* Pages 435-442
  Background and Aim

  Business process management is a comprehensive management approach that aims to align all dimensions and activities of the organization in line with customer needs and automates all processes of the organization. The aim of this study was to determine the effect of business process management on the financial performance of Tehran University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  This research is an applied, descriptive and survey type and was conducted between the financial managers of Tehran University of Medical Sciences and Health Services in 2019. The research sample is 181 managers of 85 hospitals, faculties and research and development centers of the university who were selected from Cochranchr('39')s formula and targeted sampling method. Data collection was done by questionnaires, in financial performance of Hernaeus et al.(2012) and business process management questionnaire, Yarmohammadian, et al.(2012). The validity of the questionnaires was confirmed by convergent and divergent validity and Cronbachchr('39')s alpha reliability. In data analysis, 65.2% of male respondents, 55.49% had a masterchr('39')s degree or higher, 40.49% had an age of 40 years and 34.4% had more than 20 years of experience. Structural equation modeling (Smart.PLS software) was used to test the hypotheses.

  Results

  Correlation of index structures of guidelines and treatment procedures and electronic files with mean variance(AVE) of 0.587 and 0.823 and profitability structures of medical centers, return on investment and value added 0.737, 0.755 and 0.750, Shows sufficient and high correlation. The effect of business process management on university financial performance was confirmed as the main hypothesis with a path coefficient of 0.881 and a significant value of 15.383. Also, the effect of corrections related to guidelines and treatment procedures with financial performance with a coefficient of 0.422 and a significant value of 3.702 and corrections related to electronic records of patients with a coefficient of 0.476 and a value of 4.334.

  Conclusion

  Business process management system includes tools for modeling and analyzing data, integration programs, monitoring and optimization of activities that are effective in financial performance.

  Keywords: Business Process, Performance Management, Tehran University of Medical Sciences
 • Marjan Ghazi Saeedi, GholamReza Esmaeili Javid, Niloufar Mohammadzadeh, Hamide Asadallah Khan Vali* Pages 443-453
  Background and Aim

  Diabetes is one of the most common metabolic diseases in the world, of which one of the most common and painful complications is diabetic foot ulcer. The accuracy and comprehensiveness of the contents of electronic medical record is effective in improving the quality of treatment and the care of diabetic foot ulcer patients. The aim of this study is to determine the minimum data set(MDS) essential for diabetic foot patientschr('39') electronic medical records.

  Materials and Methods

  In this descriptive-analytical study, authoritative internet and library resources were studied to collect diabetic foot ulcer information elements. Fourteen physicians and nurses working and collaborating with the Wound Healing Center affiliated to Academic Center for Education, Culture and Research(ACECR) were selected for clinical survey, and 5 health information technology specialists of Tehran University of Medical Sciences(TUMS) were chosen for demographic information survey. The study tools were a researcher-made questionnaire, CVR content validity method and test-retest method for reliability. 

  Results

  Out of 23 information elements surveyed in demographic section, cases above 99% of the agreement were selected. Also, out of 86 information elements of the clinical section, more than 51% of the cases were selected. Clinical experts included 6 wound specialists, 4 general practitioners and 6 nurses. In the demographic information section, the lowest agreement was related to the element of identity and Education level with 20% agreement. In clinical information, the lowest agreement was related to surgery, leech therapy and MRI of the foot with 0% and PRP, G-CSF, Sono-Doppler liver with 14%.

  Conclusion

  The minimum information elements of diabetic foot ulcer electronic medical record were divided into history, wound information, lower limb information, paraclinical results, wound management, and follow-up in clinical section; and in demographic information section,  they were divided into identity, admission, finance, reporting, and system capability. The proposed model for manual and electronic medical records is available.

  Keywords: Diabetic foot, Diabetes, Minimum Data Set, Electronic Medical Record
 • Somaye Dehghanisanij, Ismaeil Mostafavi, Hamidreza Zarghami, Hojat Soleimani* Pages 454-464
  Background and Aim

  The field of medical engineering is the flagship interdisciplinary approach in Iran, which, due to its attention to knowledge-based economy, takes a step towards prosperity and smoothing progress and development. The purpose of this study is to investigate the interactions between university, industry and government of Iran in scientific articles in the field of medical engineering using the triple helix model. 

  Materials and Methods

  This is an applied research with a quantitative approach and uses scientometric techniques. The status of dynamic interactions of the main pillars of Iranian innovation in the field of medical engineering in WoS(Web of Science) database has been calculated using the .exe and the 4.exe softwares in the period of 2010-2019, and the transmission degree of uncertainty index in dual and national dimensions has been determined.

  Results

  The T-index ranking was assigned to university-government(23.38 mb), university-industry(8.47 mb) and industry-government (1.13 mb), respectively, and finally, national interaction(-12.48 mb) was obtained. The interaction between university and industry had an increasing trend and the strongest dual interaction belonged to the university-government. Over the last ten years, national interaction has always had a negative value, which indicates the existence of dynamics in interactions in the national dimension.

  Conclusion

  The dual university-industry interaction has been increasing in recent years; however, in the long run, the national interaction of the pillars has been facing a declining trend, according to which some science and technology policies, and research and industrial strategies have been proposed as a necessity to promote the university-industry-government innovation network in the field of medical engineering in Iran.

  Keywords: Triple Helix Model of Innovation, University, Industry, Government, Biomedical Engineering, Knowledge Economy, Iran
 • Reza Safdari, Abdorreza Naser Moghadasi, Sahar Khenarinezhad, Ehsan Ghazanfarisavadkoohi* Pages 465-475
  Background and Aim

  Taking a wide range of medications in Multiple sclerosis (MS) patients can lead to side effects and drug interactions. Therefore, the use of intelligent systems such as drug monitoring systems can help in the effective and timely treatment of MS disease. In this regard, the present study was conducted to design, development, and evaluation of the drug monitoring system for multiple sclerosis patients.

  Materials and Methods

  The present descriptive-developmental study was performed in four stages. In the first stage, by searching the library resources and valid guidelines, the minimum data set was determined and provided to neurologists and MS fellowships in the form of checklists for validation. Then the software was designed logically and coded based on the opinion of experts. In the last stage, the software was evaluated by end-users.

  Results

  The information elements in the software design were categorized into patient demographic information, medical history, clinical signs, imaging procedures, laboratory tests for ocrelizumab and fingolimod drugs, counseling, and treatment data. Finally, the performance of the drug monitoring system was evaluated with an average of 7.9 and was approved by users.

  Conclusion

  The results of software evaluation showed that the drug monitoring system can help general practitioners, neurologists, and MS fellowships in monitoring and follow-up of patients and lead to increased patient safety.

  Keywords: Key Performance Indicators, Multiple Sclerosis, Medication, Dashboard, Monitoring System