فهرست مطالب

نثر پژوهی ادب فارسی - سال بیست و سوم شماره 48 (پاییز و زمستان 1399)
 • سال بیست و سوم شماره 48 (پاییز و زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/12/27
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مختار ابراهیمی*، فاطمه حیات داوودی صفحات 1-25

  دیدگاهی که خواجه نظام الملک در کتاب سیاست نامه در عرصه حکومت داری بیان می کند، تبلور تجربیات سی ساله وی در عرصه حکومت داری است که در تمام فصول این کتاب نحوه ی مشروعیت بخشی و گزینش حاکم و حدود و اختیارات وی در مرکز توجه قرار دارد. این متن به استثنای حکایت ها بیشتر فعل های آن درباره ی پادشاه است که دغدغه خواجه نظام الملک درباره حاکم جامعه است و بیشترین فرآیندهای مربوط به شاه فرآیند مادی است. این نوع فرآیندها مبتنی بر انجام کاری است و عاملیت کنش گر خود را نشان می دهد. تعداد بالای فرآیند مادی در فرآیندهای متعلق به شاه خبر از عاملیت بالای این شخص در نظر خواجه نظام الملک و کنش گری شاه در جامعه مورد نظر او دارد. به عبارت دیگر حکایت ها و مواعظ در این کتاب مربوط به شاه و شیوه حکومت داری وی است. البته رابطه ی حکومت و ارکان جامعه نیز در این متن طرح شده است. از میان نظریه های موجود در تحلیل انتقادی گفتمان، مبانی روش شناسی «نورمن فرکلاف» انتخاب شده است. کسی که تحلیل خود را بر پایه دستور نقشگرای هالیدی در سه بعد متن، گفتمان و جامعه انجام می دهد. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که هر چند سیاست نامه متنی در جهت مشروعیت بخشی به حکومت حاکم بر جامعه است، نگاه خواجه نظام الملک به حکومت با تاکید بر نقش اساسی پادشاه قابل توجه است. این دریافت از کنار هم گذاری داده های تحلیل گفتمان و شرایط اجتماعی دوره خواجه نظام الملک به دست آمده است.

  کلیدواژگان: سیاست نامه، خواجه نظام الملک، تحلیل گفتمان، حکومت، هالیدی
 • رضا افخمی عقدا*، یدالله جلالی پندری، مهدیه جعفری ندوشن صفحات 27-49

  چکیده در لا به لای میراث مکتوب برجای مانده از گذشته، گاه به نسخه های ارزشمندی برمی خوریم که به دلایلی، ناشناخته و مغفول مانده اند. یکی از این آثار نسخه خطی «جامع اللغات» اثرملامحمدجعفر ندوشنی است که از آن تنها نسخه ای منحصر به فرد و به خط خود مولف در دست است. وی این فرهنگ سه-جلدی را در سال 1258 قمری، در دوران حکومت محمد شاه قاجار، به پایان برده است. این فرهنگ از گونه ی فرهنگ های دوزبانه ای است که بر پایه «صحاح» و «قاموس» و با بهره گرفتن از فرهنگ های دیگر، از عربی به فارسی برگردان شده است. مولف درتصنیف این فرهنگ، در مقابل واژگان عربی، معانی فارسی آن را ذکرکرده که از جانب خود اوست و در میان این مترادفات دو زبانه، واژه های فارسی خالص نیزدیده می شود که یکی از ارزشهای شاخص این فرهنگ به شمار می رود و از طریق آنها می-توان گویشها و لغات اصیل فارسی را شناخت. پژوهش حاضر، با شیوه تحلیلی- توصیفی، به بررسی ویژگیهای نوشتاری، ساختاری و زبانی این نسخه پرداخته و سپس لغزشها و ارزشهای آن را بیان می کند. ازویژگیهای مهم این کتاب استفاده از جملات ساده، کوتاه و پرهیز از زبان غامض و دیریاب و دوری از لفاظی و تکلف است و از نظر ساختار نیز دنباله رو فرهنگ های قبل از عصرخویش است و در آن، برخی مختصات نوشتاری به شیوه پیشینیان به چشم می خورد که از نظر معادل یابی های فارسی برای لغات عربی ارزشمند است.

  کلیدواژگان: فرهنگ دوزبانه، جامع اللغات، ملامحمدجعفر ندوشنی، ویژگیهای ساختاری و زبانی
 • محسن پورمختار* صفحات 51-73

  در مقاله حاضر 23 نکته درباره متن و تعلیقات تذکره الاولیاء عطار به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی آمده است. یک مورد از این نکته ها راجع به منشا اشتباهی تاریخی در یکی از روایات مربوط به سهل بن عبدالله تستری است. در این مورد مشخص می گردد که آن روایت به صورت موجود نمی تواند درست باشد. نکته دیگر استدلال در مورد محل واقعی دفن شاه شجاع کرمانی است و اینکه محل حقیقی دفن شاه کرمانی سیرجان است نه شهرهای دیگر که بعضا در این زمینه مطرح شده اند. 14مورد دیگر مربوط به منابع اقوال و حکایات تذکره الاولیاء و 5 مورد درباره معانی واژگان به کار رفته در تذکره با توجه به گویش کرمانی است. علاوه بر این ها به تعدادی از ضبط های اصیل در متن تذکره که بر اثر دست کاری کاتبان یا بدخوانی های عطار دگرگون شده اند، اشاره شده و صورت صحیح آنها به دست داده شده است. همچنین به مواردی از وجوه ترجیح متن مصحح شفیعی کدکنی بر متن تصحیح شده توسط نیکلسن نیز اشاره شده است.

  کلیدواژگان: تذکره الاولیاء، عطار، شفیعی کدکنی، منابع اقوال، گویش سیرجانی
 • رضا ستاری، سمیه سادات طباطبایی، سید حسین طباطبایی* صفحات 75-97

  در میان نظریه های ساختاری و بافتی که به بررسی و تحلیل قصه های شفاهی پرداخته اند، الگوی پیشنهادی پیتر جیلت برای پژوهندگان پارسی زبان چندان نام آشنا نیست. این الگو برآیندی از مدل ریخت شناسی پراپ و نظریه های مضمونی تحلیل قصه است. جیلت شمار کارکردهای متعدد پراپ را به پنج کارکرد کاهش داده و روایی نظریه خود را با تحلیل قصه های فراوان از ادب شفاهی مناطق مختلف دنیا اثبات کرده است. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استناد به نشانه های درون متنی، بر آن است تا از رهگذر معرفی قصه ناشناخته «فیروزشاه بدخشانی»، کارکردها و عناصر قصه را بر اساس این الگوی نویافته بررسی و تحلیل نماید. نتیجه پژوهش نشان داد که قصه پیش-گفته، تمامی پنج کارکرد: موقعیت نخستین، تعامل با یاریگر، تعامل با شهبانو، تعامل با دشمن و بازگشت قهرمان را دارا است. همچنین دو جهان «معمولی» و «دیگر» در فضای روایی قصه قابل جداسازی است. قصه فیروزشاه را می توان نمونه ای روشن از بقایای آیین تشرف و رازآموزی اقوام کهن دانست که عناصر نمادین فرهنگی شان را در ژرف ساخت فرم دینی خود حفظ کرده اند.

  کلیدواژگان: قصه های هندی، ریخت شناسی، پیتر جیلت، قصه فیروزشاه، تحلیل متنی و فرامتنی
 • یحیی کاردگر* صفحات 99-122

  ضرورت تدوین الگویی قابل اتکا برای تحلیل متون ادبی، نکته ای غیر قابل انکار است. از این رو، تلاش برای تدوین چنین الگویی، تاریخی به دیرینگی متون ادبی دارد. چنین ضرورتی در حوزه نثرپژوهی بیش از حوزه شعرپژوهی به چشم می خورد و علت آن را باید در توجه افزون تر پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی و البته مخاطبان آن به متون شعری جست و جو کرد. این مقاله با بهره گیری از پژوهش-های دیروز و امروز و با استناد به مقدمه شاهنامه ابومنصوری که از قدیمی ترین متون برجای مانده زبان فارسی است؛ کوشیده است؛ الگویی برای تحلیل متون نثر ارایه کند. پژوهش حاضر که در شیوه ای توصیفی-تحلیلی انجام شده بر آن است که تعیین موضوع متن، روشن کردن پیوندهای متن با عوامل تاثیرگذار و سرانجام تعیین جایگاه متن مورد بررسی در حلقه های شکل گیری و تحول متون منثور، می تواند؛ در تحلیل چند و چون متون راه گشا باشد. مقدمهء اجرایی کردن چنین الگویی، پژوهش در ویژگی های اصیل زبان فارسی و ترسیم دقیق خط سیر و تحول زبان محاوره و خطابه به عنوان دو گونهء زبانی تاثیر گذار در شکل گیری و تحول متون منثور است. شاهنامه ابومنصوری با موضوعی حماسی و ملی و با قرار گرفتن در بزنگاه برخورد محاوره، خطابه و نثر مکتوب فارسی، به استقلال نثر می اندیشد و با پای بندی به موضوع، اصالت زبان، توجه به معیارهای بومی در بهره گیری از زبان عربی، رعایت بلاغتی طبیعی، الگویی قابل اعتماد برای نویسندگان زبان فارسی است.

  کلیدواژگان: الگوی تحلیل متن، متون منثور، مقدمه شاهنامه ابومنصوری
 • مختار کمیلی*، زهرا سید یزدی صفحات 123-147

  یکی از متون ارزشمند سده ششم، اغراض السیاسه فی اعراض الریاسه اثر محمد بن علی ظهیری سمرقندی است که آن را جعفر شعار در سال 1349 تصحیح و به وسیله انتشارات دانشگاه تهران منتشر نموده است. در این تنها تصحیح اغراض السیاسه به سبب ضبط نادرست بعضی واژه ها، عبارات و ابیاتی نامفهوم می نماید و ضرورت دارد که این اغلاط به صورت درست خود بازآیند. در این مقاله با مقابله متن چاپی با دست نویسی از این اثر که در کتابخانه خانقاه احمدی شیراز نگهداری می شود و ظاهرا مرحوم شعار از وجود آن بی‎اطلاع بوده است و نیز دقت در عبارات متن چاپی و رجوع به پاره ای منابع که ظهیری ابیاتی از آن ها را نقل کرده است، صورت درست پاره ای از اغلاط، که در مقالات مرتبط با تصحیح این متن مورد توجه قرار نگرفته، نشان داده شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش آن است که به سبب اغلاط نسبتا زیاد متن چاپی، تصحیح منقح تر این کتاب ضروری و بایسته است.

  کلیدواژگان: اغراض السیاسه، ظهیری سمرقندی، دست نویس غیاثی، اغلاط، تصحیح
 • امیرحسین مدنی* صفحات 149-173
  سعیدالدین فرغانی یکی از بزرگ ترین شارحان عرفان اسلا می است که با فهم عمیق خود، بر قصیده «تاییه» ابن فارض مصری شرحی مبسوط نوشت. وی در عرفان نظری، شاگرد قونوی بود و در سلوک عرفانی، نسبت خرقه خود را به سهروردی رسانده است. فرغانی، با آگاهی کامل از اندیشه های عرفان نظری و ابن عر بی و آشنایی با میراث عرفانی کهن، به ویژه تصوف خراسان، توانست شرحی به نام « مشارق الدراری» بنویسد و در این اثر خویش، بدون آنکه همچون بسیاری از شارحان دیگر در دام تخیل های بیمارگونه و بازیهای زبانی حاصل از جادوی مجاورت گرفتار شود، با بیانی روش مند و تبویبی منطقی، با بی تازه در عرفان نظری بگشاید. نویسنده در این مقاله کوشیده است در دو بخش جداگانه، «اندیشه های عرفانی» و «ظرافت های بلاغی» فرغانی را بررسی کند؛ اندیشه هایی همچون: عشق و عاشقی، دیدگاه تاویلی و پرهیز از تاویلات بی حد و مرز، نسبت انسان کامل با دوایر سه گانه اسلام و ایمان و احسان که بحثی است کاملا بدیع در تصوف اسلامی، مفهوم زمان و قبض و بسط آن، واسطگی اسباب و موثر دانستن حق و طرح سخن عمیق «سبحان الذی لا یوصل إلیه إلا به» و در بخش ظرافت های بلاغی: تشبیه، سجع، استشهاد به اشعار، ترکیبات و ترجمه های بدیع و اطناب و بسط هنری که نشان دهنده خلاقیت های فرغانی در ساحت زبان و بیان این نکته است که در متن مشارق الدراری، تجارب روحانی و عاطفی نویسنده با جانب جمال شناسانه این تجارب، پیوند بسیار نزدیکی دارد.
  کلیدواژگان: فرغانی، مشارق الدراری، اندیشه های عرفانی، ظرافت های بلاغی
 • محمدرضا معصومی* صفحات 175-198

  بیشترین سهم وام واژه ها یا لغات دخیل در زبان فارسی، به لغات عربی اختصاص دارد. اغلب این لغات پس از ورود به زبان فارسی، معنی یا معانی اصلی خود را حفظ کرده اند، اما برخی دیگر نیز در اثر تحول یا گسترش معنایی، معنی جدید یافته اند؛ به عبارت دیگر، فارسی زبانان معنی آن ها را براساس نیاز خود تغییر داده اند. یافتن معانی جدید این لغات و واردکردن آن ها به فرهنگ های لغت فارسی امری ضروری است که می تواند به محققان زبان و ادبیات فارسی، مخصوصا پژوهشگران حوزه تصحیح و شرح متون کمک شایانی نماید. یکی از این لغات عربی که در زبان فارسی بویژه در متون نثر فنی و منشیانه، تحول معنایی یافته است واژه «اعتداد» است. در این متون، «اعتداد» علاوه بر کاربرد در معانی رایج، در معنی «شادمانی و شادی کردن» به کار رفته است؛ معنای مغفولی که تاکنون هم از دید فرهنگ نویسان پنهان مانده است و هم شارحان و مصححان متون به آن نپرداخته اند. در این مقاله، پس از بررسی چند متن نثر فارسی و با تکیه بر نثرهای فنی و منشیانه مثل کلیله و دمنه، عتبهالکتبه، التوسل الی الترسل، نامه های رشید وطواط، غره الالفاظ و نزهه الالحاظ و...، به معنای مغفول لغت «اعتداد» پرداخته شده است. روش کار در این پژوهش بر یافتن و استخراج شواهد از این متون و تحلیل و استنتاج داده ها استوار است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که لغت «اعتداد» در متون نثر فارسی، بارها در معنی «شادمانی و شادی کردن» و مترادف و معطوف با لغات «اهتزاز، تبجح، استبشار، بهجت، ارتیاح و...» به کار رفته است.

  کلیدواژگان: اعتداد، شادمانی، متون نثر فارسی
 • محمود مهرآوران*، مهدی قاسمی صفحات 199-220

  بیدل دهلوی شاعر معروف سبک هندی، علاوه بر اشعار، آثار نثر نیز دارد. نثر بیدل نیز مانند شعر او مشکل و پیچیده است. یکی از پیچیدگی ها ناشی از زبان پر ایجاز و ابهام آفرین او در نثر است. در حالی که در نثر به دلیل رهایی از وزن و قافیه می بایست ابهام آفرینی هنری، کمتر باشد، اما اینگونه نیست. یک عامل مهم در این ابهامها، شکل دستوری ترکیبها و جمله هاست که با حذف و ایجاز همراه است. حذف هایی که در حیطه ی دستور زبان و موجز گویی بدیعی در چهارعنصر انجام شده، باعث تعقید معنایی و دیریاب شدن جملات گشته اند و آمیختگی این موارد با دیگر ابزار های بیانی و بدیعی بر ابهام متن افزوده است. هدف این مقاله بررسی عوامل ابهام ها بر مبنای هنجار های دستوری و کشف جملات زیرساخت، به کمک عوامل بیانی و بدیعی است. ما برای بررسی دقیق، جملات و ترکیبات مبهم را براساس نیاز، از نظر بدیعی، بیانی و دستوری تحلیل کرده ایم و برای فهم معنا، الگوهایی دستوری ارایه کرده ایم. علاقه بیدل به موجز گویی، ترکیب سازی با مصدر، توسعه معنای فعلی، ایجاد رابطه این همانی در برخی ترکیبات و حذف عناصر دستوری همراه با تزاحم خیال، در کنار عدم تسلط کامل او به قواعد زبان فارسی، باعث ابهام در نثر چهار عنصر شده است.

  کلیدواژگان: بیدل دهلوی، ایجاز، ابهام، چهارعنصر، الگوهای دستوری
 • محسن وثاقتی جلال* صفحات 221-251

  هر چند زیبایی نثر مرسل مبتنی بر درونه زبان است اما صناعات ادبی نیز نقش جمال شناسی ویژه ای در آن دارند. کیفیت و کمیت بهره مندی از آن موجب تحولات تدریجی زیبایی شناسی نثر فارسی شده است. هدف مقاله حاضر این است تا سیر تحول مولفه های زیبایی شناسی نثر مرسل را در برونه زبان اندازه گیری کند و به این پرسش پاسخ بدهد که چگونه فراوانی این مولفه ها به تدریج برونه زبان را زینت بخشیده و از زیبایی های درونه زبان کاسته تا شرایط برای ظهور نثر فنی آماده گردد؟ برای دستیابی به این هدف، چهار اثر: مقدمه شاهنامه ابومنصوری، تاریخ بلعمی، تاریخ سیستان و نوروزنامه به روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات سبک-شناسی بررسی شده اند و مولفه های زیبایی شناسی برونه زبان در این آثار استخراج گردیده اند. برای نشان دادن خط سیر تحولات ادبی زبان فارسی، چهار اثر با هم مقایسه شده اند. نتایج بیانگر آن است که در آغاز صناعات ادبی در این متون بسآمد پایینی دارند و کاربردشان به گونه ای است که هم خود به زیبایی نثر کمک کرده، هم ساختار جمله ها را تحت تاثیر جمال شناسی خود قرار داده اند و با تلاقی علم معانی، بیان و بدیع قدرت هنری بیشتری بدان آثار بخشیده اند؛ اما به مرور زمان بر تعداد آرایه های ادبی افزوده شده و تاثیر عمیقی بر تقویت برونه زبان گذاشته و با گسستن رابطه آنها با علم معانی از قدرت درونه زبان نیز کاسته شده است؛ به گونه ای که شرایط برای ظهور نثر فنی مهیا شده و به شکل معناداری نگرش هنری ایرانیان را تغییر داده است.

  کلیدواژگان: نثر مرسل، برونه زبان، زیبایی شناسی، امکانات ادبی
|
 • Mokhtar Ebrahimi *, Fatemeh Hayatdavoudi Pages 1-25

  The view expressed by Khaje Nizamolmulk in the policy paper in the realm of governance is a reflection of her thirty years of experience that in all the chapters of this book that at the center of attention is the legitimization and selection of the king and his limits and authority.This text, with the exception of anecdotes, includes 524 processes. Considering that the personality types of king, messenger, courtier, minister, vassal, and spies constitute the largest part of the processes, In this research, these six personality types in the policy paper have been studied.The frequency of processes belonging to each of the characters are: 248 processes of king, 49 processes of messenger, 40 processes of courtier, 33 processes of minister, 32 processes of vassal and 27 processes of spies. In general, most of the processes are about the king, which includes 47% of the total processes, and shows the concern of Khajeh Nizamolmulk about the ruler of society. Most processes relate to the king of the material process. These kinds of processes are based on doing something and represent the agency of the actor. The high number of material processes in the processes of the king indicates the high capacity of this person in the khaje Nizamolmulk's opinion and the king's active in the community he wanted. In other words anecdotes in this book are about the king and his way of ruling. This receipt is obtained by combining the discourse analysis data and social conditions of Khaje Nizamolmulk period.

  Keywords: policy letter, Khaje nezam almolk tusi, Discourse Analysis, Government, Holliday
 • Reza Afkhami Aghda *, Yadollah Jalali Pandari, Mahdie Jafari Nodoushan Pages 27-49

  In the midst of the written legacy of the past, we sometimes come across valuable copies that have been left unknown and neglected for some reason.One of these works is the manuscript of "Jame Al-Loghat" by Mullah Mohammad Jafar Nodushani, of which only a unique copy is in the author's own handwriting.He completed this three-volume dictionary in 1258 AH, during the reign of Mohammad Shah Qajar.This dictionary is a kind of bilingual dictionary that has been translated from Arabic to Persian based on "Sahah" and "Qamoos" and using other dictionaries.In compiling this dictionary, in contrast to Arabic words, the author has mentioned its Persian meanings, which is on his own, and among these bilingual synonyms, pure Persian words can also be seen, which is one of the key values of this dictionary and is one of Through them, one can know the original Persian dialects and words. The present study, with an analytical-descriptive method, examines the written, structural and linguistic features of this version and then expresses its slips and values. One of the important features of this book is the use of simple, short sentences, avoiding confusing and elusive language, and avoiding rhetoric and homework. It is valuable in terms of Persian equivalents for Arabic words.

  Keywords: bilingual dictionary, Jame alloghat, mullah mohammad jafar nodoshani, structural, linguistic features
 • Mohsen Pourmokhtar * Pages 51-73

  In the present article, 23 points on the text and suspensions of Farīd al-Dīn ‘Aṭṭar`s Tazkirat al-Awliyā (Biographies of the Saints) by Mohammad Reza Shafi'I Kadkani are codified. One of these points is about the origin of the historical error in one of the narratives of Sahlib Abdullah Tostari. In this case it becomes clear that the existing narrative cannot be true. Another point is about the actual burial place of King Shuja Kermani. And it turns out that the real burial place of Shah is S irjan. Other 14 cases are related to the sources of anecdotes and fabless and 5cases about the meanings of words used in the Tazkirat al-Awliyā that according to the dialect of the people of kirman. In addition, a number of original recordings in Tazkirat al-Awliyā that have been altered by Attar's scribbling or maladaptation of scribes have also been cited, as well as some aspects of Shafi'i Kadkani's preferred correction of coding over Nicholson's corrected text.

  Keywords: Tazkirat al-Awliyā, Attar, Shafi'i Kadkani, anecdote`s sources, Sirjani dialect
 • Reza Sattari, Somayye Sadat Tabatabaei, Seyedhosein Tabatabaei * Pages 75-97

  Among the structural and contextual theories that have studied and analyzed folktales, Peter Gillette's prposed method is completely unknown to Persian scholars. This mehod is the resultant of Propp's morphological method and contextual methods of story analysis. Gillette has reduced the number of Propp's functions to five and has proved the validity of his method by analyzing many folktales in different countries. In present article based on the descriptive-analytical method and with references to in-text aims, has tried to examine the functions and elements of tale based on this new method through the introduction of the unknown tale "Firooz Shah Badakhshani". The research result illustrated that above tale has all five functions: the first position, interaction with the helper, interaction with the queen, interaction with the enemy and the hero return. Also two words: "common" and "other", can be seprated in the narrative of the tale. FiroozShah can be considered as an example of remanents of the secret societies in ancient tribes which has preserved its cultural and symbolic elemnts in religious form.

  Keywords: Indian tales, Morphology, peter Gillette, Firuzshah folktale, Textual, hypertext analysis
 • Yahya Kardgar* Pages 99-122

  The significance of setting a valid model for the analysis of literary texts is inevitable. Thus the attempts in this regard date from the history of first Persian literary texts. This significance is deemed even more necessary in prose research than poetry research because Persian language and literature researchers as well as readers have already paid more attention to poetry than prose. Using already conducted research in this area and with reference to the introduction of Abu-Mansuri Shahnameh the oldest Persian prose, the present study aims to represent a model for Persian prose analysis. The present research which has been done by descriptive analysis holds that setting the subject of the text, correlation between the text and influential factors, and also the place of text in the circles of formation and transformation of prose are among helpful contributing elements in prose analysis. As an introduction to perform the above mentioned model, it is deemed appropriate to research on the genuine features of Persian language and the accurate developmental stages of Persian spoken and rhetorical language as two seminal forms effective in the evolution of Persian prose. Abu Mansuri Shahnameh, with epic and national theme and settling at a critical moment meeting of conversation, rhetoric and written Persian prose, considers prose independence and by adhering to the subject of originality of language, attention to indigenous criterion in using the Arabic language, Observance of natural rhetoric is a reliable model for Persian language writers.

  Keywords: Text Analysis Model, Prose, Introduction of Abu-Manuri Shahnameh
 • Mokhtar Komaily *, Zahra Sayyedyazdi Pages 123-147

  Iqraz al-Siyassa fi A’raz al-Riassa is one of the invaluable texts of the sixth century by Mohammad bin Ali Zuhairi Samarghandi, edited by Ja'far Sho’ar in 1349/1970 and published by Tehran University Press. In this, only the correction of Iqraz al-Siyassa’s statements is misinterpreted because of improper recording of certain words, phrases, and verses, and it is necessary that this statement be restored correctly. Comparing the printed text with a newly-found handwritten manuscript of this work kept in the library of Khaneghah Ahmadi of Shiraz and deceased Sho’ar did not know about its existence, this article deals with the correct form of some errors, as well as the accuracy of the printed text expressions and references to some of the sources which relatively large amount of printed text, more attentive correction of this book is necessary.have quoted verses which has not been neglected in the articles related to the correction of this text. The research results show that due to the

  Keywords: Iqraz Al-Siyassa, Zuhairi Samarkhani's, Ghiathi’s Handwritten Version, errors, Correction
 • Amir Hossien Madani * Pages 149-173
  Saeed al-Din Farghani is one of the greatest and most obscure ecclesiastics of Islamic mysticism that with his sincere taste and deep understanding, Ibn Farez, the Egyptian poet (TaEye) wrote a detailed and exuberant statement. In his mystical passage, he has given Shahab al-Din Suhrawardi the ratio of his cuff and his mention. Farghani is the guardian of consciousness with full knowledge of the opinions and thoughts of mysticism and Ibn Arabi, and familiar with the ancient mystical heritage, especially the Sufism of Khorasan, who was able to write a syntax called (Masharegh al-Darari) and in this work, without the likes of many other commentators being trapped in sick-minded imagery and language games derived from the magic of proximity, he would open up a modestly manifestly new Bobby in theoretical mysticism and designed his description with a few words and sayings from Bayazid, Hallaj, Joneyd and Zo al-Noon. In this article the author tried to study Mystical thoughts and rhetoric of Farghani in two departed parts. Thoughts such as: love, lover, tactile view, the ratio of perfect man with the triples of Islam, faith and kindness, the concept of time and expansion, intimacy and effective knowledge of the right and in the language and rhetorical sector like: likeness, revelation, affirmation of poems and verses and hadiths, exquisite translations and artistic expansions.
  Keywords: Farghani, Masharegh al-Darari, Mystical thoughts, Rhetoric
 • Mohammadreza Masoumi * Pages 175-198

  The greatest frequency of occurrence among loan words in Persian is that of words borrowed from Arabic. Most of such loan words have preserved their primary meanings in Persian but in certain other cases, they have undergone semantic change and extension and have found new meanings; in other words, speakers of Persian have changed the meanings of such words according to their own needs. Finding out these new meanings and entering them into the lexicon is a necessary step in helping researchers of Persian language and literature with their research works, more specificity in the area of critical edition and revision of classical texts. One of these loan words borrowed from Arabic which has been semantically changed specifically in so-called "technical" style of classical prose texts is "e'tedad". In addition to common usages already known, it has also used in the senses of "joy" and "being joyful". This neglected meaning has totally been overlooked by both lexicographers and text commentators. The present paper deals with this new different meaning through exploring the technical style in such texts as 'Kelileh va demneh', 'Atbat-ol-Katbah', 'Alttavassol-ela-Al-ttarassol', 'Letters of Rashid Vatvat', 'Qurrat-al-Alfaz va Nozhat-al-Alhaz', etc. The research method adopted is based on seeking and extracting evidence from the said above classical texts followed by analyzing and drawing conclusions on the data. The finding of the paper indicates that the loan word 'e'tedad' has frequently been employed as synonymous with such words as 'ehtezaz', 'tabjah', 'estebshar', 'behjat', 'ertiah', etc., meaning 'joy' and 'being joyful'.

  Keywords: E'tedad, joy, Persian Proses
 • Mahmoud Mehravaran *, Mahdi Ghasemi Pages 199-220

  The famous Indian poet Biddle Dehlavi, in addition to poetry, also has prose works. Biddle's prose is as difficult as his poetry. One of the complexities lies in his promising and ambiguous language in prose. While in prose, because of the weight and rhyme release, there should be less artistic ambiguity, but this is not the case. An important factor in these ambiguities is the grammatical form of combinations and sentences that are associated with deletion. The deletions that have been made in grammatical terms and intonation in four parts have led to the termination of meaning and the repetition of sentences and the blending of these with other expressive tools has added to the ambiguity of the text. The purpose of this paper is to study the factors of ambiguity based on grammatical norms and the discovery of infrastructure sentences, with the help of expressive and innovative elements. We have analyzed anecdotally, expressively and grammatically, for precise examination, vague sentences and combinations based on need and for the meaning of the meaning, we have provided some grammatical patterns. Bidel's interest in knitting, combining with infusion, the development of the present meaning, Creating the relationship of this one in some combinations and removing the grammatical elements associated with the confusion of imagination, along with his lack of full control over the rules of the Persian language, he has been ambiguous in the four elements of prose.

  Keywords: : Bidel Dehlavi, brevity, Ambiguity, chahar onsor, Grammatical patterns
 • Mohsen Vesaghati Jalal * Pages 221-251

   Although the beauty of Mursal's prose is based on the content of language, literary industries also have a special role in aesthetics. The quality and quantity of its use has led to gradual changes in the aesthetics of Persian prose. The purpose of this article is to measure the evolution of the aesthetic components of Mursal's prose outside the language and to answer the question of how the abundance of these components gradually adorns the outside of the language and the inner beauties. Reduced language to prepare the conditions for the emergence of technical prose? To achieve this goal, four works: Introduction to Abu Mansouri Shahnameh, History of Balami, History of Sistan and Nowruznameh have been studied in a descriptive-analytical method based on stylistic studies and extra-linguistic aesthetic components have been extracted in these works. ‌اند. To show the trajectory of literary developments in the Persian language, four works have been compared. The results indicate that in the beginning, literary industries have a low frequency in these texts and their use is such that they themselves have contributed to the beauty of prose, as well as the structure of sentences have influenced their aesthetics and with The intersection of semantics, expression and novelty has given it more artistic power; But over time, the number of literary arrays has increased and has had a profound effect on the external reinforcement of language.

  Keywords: Mersel prose, Extravaganza, Aesthetics, Literary possibilities