فهرست مطالب

New Approaches in Exercise Physiology - Volume:2 Issue: 4, Summer and Autumn 2020
 • Volume:2 Issue: 4, Summer and Autumn 2020
 • تاریخ انتشار: 1400/01/07
 • تعداد عناوین: 11
|
 • رحمان شیخ حسینی *، پریسا صیادی، هاشم پیری صفحات 1-14
  زمینه

  با ظهور کرونا ویروس و قرنطینه در کشورهای بسیاری، در حال حاضر فعالیت جسمی به طور واضحی کاهش یافته است. هدف از این مقاله مروری بررسی نقش تکنولوژی در حفظ و بهبود سلامت جسمی می باشد. 

  روش تحقیق

  برای این مطالعه مروری نظام مند، جستجو در پایگاه های داده پاب مد و گوگل اسکولار انجام شد. مقالاتی که به زبان انگلیسی و فارسی در مجلات دارای فرآیند داوری قبل از چاپ بودند و به بررسی اثر بازی های الکترونیکی و واقعیت مجازی بر سلامت جسمی افراد پرداخته بودند، انتخاب شد. سپس مطالعات انتخاب شده بر اساس سن شرکت کنندگان تقسیم بندی شدند. 

  نتایج

  از بین 12563 مقاله یافت شده، 14 مقاله واجد شرایط شرکت در این مطالعه بودند. این مطالعه نشان داد که استفاده از تکنولوژی اثر معنی داری بر راه رفتن، قدرت، انعطاف پذیری و عملکرد ذهنی در کهنسالان، همچنین تعادل، قدرت، استقامت و توانایی شناختی بزرگسالان، و استقامت جسمی کودکان دارد. 

  بحث

  بر اساس تحقیقات مورد بررسی، استفاده از تکنولوژی اثر معنی داری بر بهبود و حفظ سلامت جسمی و روانی افراد در سنین مختلف دارد. بنابراین می توان استفاده از بازی های الکترونیکی و واقعیت مجازی را به عنوان مداخله ای برای ارتقا و حفظ سلامت جسمی و روانی در قرنطینه پیشنهاد نمود.

  کلیدواژگان: بازی های الکترونیکی، سلامت جسمی، کووید-19، فن آوری، قرنطینه
 • سجاد قاسم پور *، جواد شهلایی، علیرضا ذاکریان صفحات 15-36

  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش چهارگانه رسانه های نوین (آموزش، اطلاع رسانی، ایجاد مشارکت اجتماعی و فرهنگ سازی) در توسعه ورزش زورخانه ای بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شامل ورزشکاران، صاحب نظران و فعالان رسانه های ورزشی در حوزه ورزش زورخانه ای بودند. . با توجه به مشخص نبودن تعداد دقیق جامعه پژوهش حاضر 384 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری آن پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی محتوایی پرسشنامه به تایید 12 تن از اساتید و متخصصان رسید و پایایی آن نیز با استفاده از پایایی مرکب (دیلون-گلدشتاین) 82/0 محاسبه شد. همچنین از نرم افزار SPSS برای تحلیل داده ها و از نرم افزار PLS جهت ارایه مدل استفاده شد. نتایج نشان می دهد که عامل اطلاع رسانی با بار عاملی 93/0 بیشترین نقش را در توسعه ورزش زورخانه ای دارد. عامل دیگری که بیشترین نقش را در توسعه ورزش زورخانه ای داشت، مشارکت اجتماعی با بار عاملی 91/0 بود. عامل آموزشی با بار عاملی 90/0 در جایگاه سوم قرار داشت و آخرین عامل تاثیرگذار در توسعه ورزش زورخانه ای، فرهنگ سازی با بار عاملی 90/0 بود. با توجه به نتایج تحقیق، می توان گفت که رسانه های نوین در عصر ارتباطات به چنان قدرتی دست یافته اند که بر افکار عمومی تاثیر می گذارند؛ بنابراین می توان با برنامه ریزی عملیاتی و صحیح در جهت استفاده از پتانسیل های رسانه های نوین و ظرفیت بی نهایت آن ها گامی موثر در توسعه ورزش زورخانه ای در ابعاد مختلف این ورزش در داخل و خارج از مرزهای کشور برداشت.

  کلیدواژگان: رسانه های نوین، توسعه ورزش، ورزش زورخانه ای
 • ناهید طالبی * صفحات 27-38

  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر سه شیوه تمرین استقامتی، مقاومتی و موازی بر آمادگی هوازی و شاخص های ترکیب بدنی دانشجویان پسر دارای اضافه وزن بود. بدین منظور تعداد 45 دانشجوی پسر ساکن خوابگاه دانشگاه شاهد که مبتلا به اضافه وزن بودند به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه استقامتی، مقاومتی و موازی تقسیم شدند. پروتکل تمرینی به مدت 8 هفته (3 بار در هفته) با شدت و مدت معین انجام شد. قبل از شروع پروتکل و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، سنجش آمادگی هوازی، شاخص های ترکیب بدنی صورت گرفت. داده ها با استفاده از آزمون آنکووآ تجزیه و تحلیل شد (05/≤ α). یافته ها نشان داد هر سه پروتکل تمرینی تاثیر معناداری بر آمادگی هوازی و شاخص های ترکیب بدنی پسران دارای اضافه وزن داشت. در مقایسه های بین گروهی، گروه های استقامتی، مقاومتی و موازی بر آمادگی هوازی و شاخص های ترکیب بدنی تفاوت معناداری داشتند و در متغیرهای آمادگی هوازی و شاخص های ترکیب بدنی تمرین موازی موثرتر از دو تمرین دیگر بوده است. نوآوری پژوهش حاضر یکسان کردن حجم تمرین در سه پروتکل ورزشی بوده است تا با مقایسه بین گروهی موثرترین روش با مدت زمان یکسان را شناسایی کند. به نظر می رسد که 8 هفته تمرین استقامتی، مقاومتی و موازی تاثیر معناداری بر آمادگی هوازی و شاخص های ترکیب بدنی پسران غیرورزشکار دارای اضافه وزن دارد و هر سه شیوه تمرینی می تواند منجر به بهبود آمادگی هوازی و شاخص های ترکیب بدنی شود.

  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، تمرین مقاومتی، تمرین موازی، آمادگی هوازی، ترکیب بدنی
 • محمدسعید کیانی *، شهاب بهرامی صفحات 39-52

  مکان ها و مجموعه های ورزشی از مهم ترین فضاهای ورزشی در جامعه هستند. به همین علت این مکان ها باید بر حسب ویژگی های زیبایی شناختی و فنی برنامه ریزی شوند. تنها وجود امکانات برای ورزش کردن کافی نیست. هدف اصلی از پژوهش حاضر رابطه ابعاد زیبایی شناختی با وفاداری مشتریان سالن های ورزشی مطالعه موردی شهر اردبیل بود. روش این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی، از نظر هدف کاربردی بوده و به شکل میدانی انجام می شود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مراجعه کنندگان به سالن های ورزشی شهر اردبیل تشکیل می دهند. روش مورد استفاده برای نمونه گیری این پژوهش بدین صورت است که به دلیل امکان دسترسی به تمامی این سالن های ورزشی در شهرستان اردبیل مراجعه و در خود این اماکن انتخاب مشتریان بصورت تصادفی بود که با استفاده از جدول مورگان 384 نفر انتخاب گردید. بمنظور گرد آوری داده های مورد نیاز، از پرسشنامه ابعاد زیباشناختی رضوی و همکاران (1390) و پرسشنامه وفاداری مشتری راندل (2005) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد رنگ، نور، هارمونی، فرم، فضا و محیط در وفاداری مشتریان به اماکن ورزشی موثر می باشد و بین بعد زیبا شناختی و وفاداری مشتریان به اماکن ورزشی رابطه معنی دار (05/0 < P) و مستقیم وجود دارد و با بهبود بعد زیبا شناختی در اماکن ورزشی وفاداری مشتریان به اماکن ورزشی بیشتر می شود.

  کلیدواژگان: ابعاد زیباشناختی، وفاداری مشتریان، اماکن ورزشی.بازاریابی ورزشی
 • وحید شجاعی * صفحات 53-70
  زمینه

  با توجه به اهمیت کارآفرینی به عنوان عاملی برای افزایش فرصتهای شغلی ، توسعه مدارس کارآفرینی به عنوان رویکردی برای افزایش مهارتهای شغلی دانش آموزان توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. با این حال ، تحقیقات زیادی در مورد مدارس کارآفرینی انجام نشده است. با این وجود ، ورود تربیت بدنی در زمینه کارآفرینی می تواند فرصت های شغلی زیادی را برای دانشجویان این رشته ایجاد کند.

  هدف

  این پژوهش با هدف طراحی هنرستان های تربیت بدنی کار آفرین در ایران انجام شده است. این تحقیق از لحاظ کاربردی است و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی-پیمایشی انجام شده است.

  روش

  جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و معلمان مراکز کارآفرینی درهنرستان های تربیت بدنی کشور بوده است که از این میان نمونه ای متشکل از 260 نفر با استفاده از فورمول کوکران انتخاب شده است. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده و با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزیی و نرم افزار Smart PlS تحلیل شده است. محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده نشان داد که پرسشنامه تحقیق از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار است.

  یافته ها

  محاسبه آلفای کرونباخ ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده نشان داد که پرسشنامه تحقیق از قابلیت اطمینان و روایی خوبی برخوردار است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که هر سه بعد کارآفرینی تاثیر مثبت و معنی داری بر نوآوری دارند. همچنین مشخص شد که نوآوری تاثیر مثبت و قابل توجهی در رویداد کارآفرینی دارد.

  نتیجه گیری

  به طور کلی ، نتایج این مطالعه نشان می دهد که گرایش کارآفرینی می تواند به توسعه مدارس تربیت بدنی کارآفرین منجر شود.

  کلیدواژگان: تربیت بدنی، کارآفرینی، نوآوری، آموزشگاه فنی حرفه ای
 • امیر رحیمی * صفحات 71-86

  استارت آپ های ورزشی در حال ورود به اقتصاد دانش بنیان هستند، جایی که دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین عامل تولید و همچنین مهمترین مزیت رقابتی شناخته می شوند. بنابراین ، هدف اصلی این مقاله بررسی این پرسش است که آیا دانش بازار می تواند منجر به شکل گیری فرصت های کارآفرینانه و تجاری سازی در استارتاپ های ورزشی شود؟ جامعه آماری تحقیق 100 کارآفرین استارتاپ های ورزشی در ایران بودند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای شامل 40 سوال در مقیاس 5 درجه ای لیکرت بود. روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تایید شد و برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار AMOS 23 و SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش، تاثیر قابل توجه دانش بازار و هر یک از ابعاد آن را تایید می کند. بنابراین، دانش بازار مبتنی بر تجاری سازی تحقیقات علوم ورزشی منبع بالقوه ایجاد ارزش و مزیت رقابتی برای شرکت های نوپا هستند که در نهایت چنین شرکت هایی را توسعه می دهند و به بهبود وضعیت کارآفرینی و ایجاد اشتغال در حوزه ورزشی کمک شایانی می نمایند.

  کلیدواژگان: تجاری سازی، کارآفرینی، دانش بازار، ورزش، استارتاپ
 • بختیار ترتیبیان، لیلا فصیحی *، رسول اسلامی صفحات 87-100
 • صفحات 100-134

  هدف

 • بهزاد آریا *، مجتبی پایدار اردکانی صفحات 135-150

  ناباروری یکی از مشکلات جهانی است که تقریبا 10 تا 15 درصد از زوج ها درگیر آن هستند. ناباروری یک بیماری است که به عنوان ناتوانی زوج ها در رسیدن به یک بارداری موفق در طی یک سال اول زندگی مشترک و داشتن رابطه جنسی محافظت نشده تعریف می شود. علت های ناباروری اغلب به راحتی قابل شناسایی نیستند. با وجود این، به نظر می رسد این اختلالات ناشی از عوامل ارثی و اکتسابی باشند، که برخی از آنها ممکن است قابل تغییر باشند و یک راهکار درمانی محسوب شوند. استفاده از تکنولوژی های نوظهور درمان ناباروری تا حدودی موثر بوده اند. با این حال، این روش ها بسیار هزینه بر بوده و میزان موفقیت آنها نسبتا پایین است. سبک زندگی کم تحرک باعث بیماری هایی مثل بیماری های قبلی عروقی، دیابت، برخی سرطان ها و شرایطی مثل چاقی و اضافه وزن می شود. چاقی و اضافه وزن می تواند روی باروری زوج ها تاثیری منفی داشته باشد. به طور کلی به نظر می رسد با تغییر سبک زندگی کم تحرک و افزایش میزان فعالیت بدنی و ورزش می توان شانس باروری زوج ها را افزایش داد. در مورد ورزش باید توجه داشت که فعالیت ورزشی شدید تاثیر منفی بر باروری افراد دارد.

  کلیدواژگان: ناباروری، سبک زندگی، فعالیت بدنی، ورزش، چاقی
 • نگار قلی پور *، عرفان مرادی صفحات 151-178
  هدف

  هدف از این مطالعه جمع بندی نتایج مطالعات موجوی بود که به رابطه بین برخی متغیرهای موثر در رویدادهای ورزشی (با تاکید بر ویژگی های مولفه کیفیت خدمات) پرداخته است.

  روش

  طراحی روش ، سه مرحله جمع آوری اطلاعات ، کدگذاری داده ها و تجزیه و تحلیل آماری را دنبال می کند. این مطالعه دو پایگاه داده (ISI WoS و Scopus) را مورد بررسی قرار داده و 71 رابطه را تحلیل کرده است. نرم افزار metafor از بسته R برای تجزیه و تحلیل استفاده شد. همچنین ، ضریب همبستگی r به عنوان معیاری برای اندازه گیری اندازه اثر متغیرهای دامنه مورد مطالعه استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته های تحقیق از یافته های تجربی چندین مطالعه قبلی پشتیبانی می کند.اندازه تاثیر نسبتا زیاد بر رابطه بین هر یک از متغیرهای در نظر گرفته شده در این مطالعه بدست آمده است. به گونه ای که کیفیت رویداد با رضایت ، ارزش ادراک شده با مقاصد رفتاری ، ارزش ادراک شده با رضایت ، کیفیت رویداد با مقاصد رفتاری ، رضایت از وفاداری و در نهایت رضایت از مقاصد رفتاری به ترتیب دارای اندازه اثر (0.52) ، (0.56) ، (0.59) ، (0.64) ، (0.61) ، (0.62) ، بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به رویکرد فراتحلیلی در این مطالعه ، می توان خاطر نشان کرد که مدیران و مسیولان رویدادهای ورزشی در تصمیمات آینده خود می توانند درک جامع تر و عمیق تری از رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه در این مطالعه داشته باشند و استراتژی های خود را بر این اساس اجرا کنند.

  کلیدواژگان: مقاصد رفتاری، کیفیت رویداد وفاداری ارزش ادراک شده رضایت
 • اکبر جابری * صفحات 179-196

  تاثیر خلاقیت بر عملکرد فدراسیون های ورزشی با نقش میانجی تسهیم دانش هدف کلی: هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی تاثیر خلاقیت بر عملکرد فدراسیون های ورزشی با تقش میانجی تسهیم دانش بوده است. روش شناسی تحقیق: این تحقیق یک مطالعه توصیفی- همبستگی و از انواع کاربردی بوده که به صورت میدانی انجام گرفته و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل روسا، نایب رییسان، دبیران کل، مدیران کمیته ها و کارشناسان فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران در 51 فدراسیون بودند (780 N=) که با استفاده از روش نمونه-گیری تصادفی طبقه ای تعداد 267 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که این نمونه با تعداد نمونه پیشنهادی جدول کرجیس و مورگان مطابقت داشته است. جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه های موجود در ادبیات پژوهش استفاده گردید. پایایی ابزار بر اساس آلفای کرونباخ تایید و برای تایید روایی ابزار از روایی صوری، محتوا و سازه استفاده گردید. آزمون فرضیه های تحقیق با روش مدلیابی معادلات ساختاری و با استفاده از برنامه اسمارت پی ال اس انجام گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که "خلاقیت" دارای تاثیر مثبت و معناداری بر "عملکرد" و "تسهیم دانش" در فدراسیون های ورزشی بوده است. علاوه براین، "تسهیم دانش" نیز تاثیر مثبت و معناداری بر "عملکرد" داشته است. نتایج همچنین حاکی از نقش میانجی "تسهیم دانش" در رابطه بین "خلاقیت" و "عملکرد" در فدراسیون های ورزشی بوده است. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش با تاکید بر نقش خلاقیت و تسهیم دانش در ارتقای عملکرد فدراسیون های ورزشی، می-تواند به عنوان مبنایی برای تدوین راهبردهای مناسب در راستای توسعه عملکرد در فدراسیون های ورزشی مورد توجه قرار گیرد. خلاقیت و تسهیم دانش می توانند نقش مهمی را در توانمندسازی سرمایه های انسانی ایفا نمایند که این موضوع در نهایت می تواند منجر به ارتقای عملکرد گردد.

  کلیدواژگان: تسهیم دانش، خلاقیت، عملکرد، فدراسیون های ورزشی
|
 • Rahman Sheikhhoseini*, Parisa Sayyadi, Hashem Piri Pages 1-14
  Background

   Along with the outbreak of coronavirus and quarantine practices in many countries, physical activities have certainly been severely restricted. The purpose of this review was to investigate the role of technology in maintaining and improving physical health. 

  Method

   For this systematic review study, the research method in this study included searching on PubMed and Google Scholar databases. Articles written in English and Persian in peer reviewed journals that examining the effect of electronic games and virtual reality on physical fitness were selected for analysis. Then, the eligible studies classifieds based on the study population ages. 

  Results

   Of 12563 studies found, 14 studies were eligible to enter the study. Research has shown that the use of technology significantly affect gait, balance, strength, flexibility, and mental functioning of the elderly, as well as balance, strength, endurance, and cognitive abilities in adults and children's physical endurance. 

  Conclusions

   According to studies under review, the use of technology has a significant effect on improving and maintaining the physical and mental fitness of people in different ages. So, we can suggest using exergame and virtual reality exercises as a possible intervention to promote and maintain physical and mental fitness in quarantine.

  Keywords: Exergames physical fitness, COVID-19, Technology, Quarantine
 • Sajad Ghasempour *, Javad Shahlaee, Alireza Zakerian Pages 15-36
  Purpose

   This research aims to investigate the quadruplet role of modern media (education, informing, making social participation, and culturing) on the development of Zurkhaneh sport. 

  Method

   This research is applicable in terms of objectives and is descriptive research in terms of data gathering methods. The statistical society of this research includes the athletes, experts, and activists of sports media in the context of the Zurkhaneh sport. Because the exact number of this society was not clear, the number of 384 persons were selected by random sampling. Its measuring tool was the researcher-made questionnaire that 12 professors and experts approved its content validity and its reliability was calculated using the compound reliability (Dillon – Goldstein) and was about 0.82. In addition, the SPSS software was used to analyze the data and PLS software was used to preset the model. 

  Results

   The results show that the “informing” factor had the maximum role in developing the Zurkhaneh sport with the factor loading of about 0.93. The other factor that had many roles in developing the Zurkhaneh sport was the “social participation” with the factor loading of about 0.91. The “education” factor with the factor loading of about 0.90 was in third place and the last factor was the “culturing” with the factor loading of about 0.90. 

  Conclusions

   According to the results of this research, it could be stated that modern media have obtained such power in the communication era that could affect public opinion. Therefore, the potentials of the modern media and their infinite capacity can be used by proper and correct operational planning to make great movements in developing various aspects of Zurkhaneh sport inside and outside of the country.

  Keywords: Modern media, Sports development, Zurkhaneh sport
 • Nahid Talebi* Pages 27-38
  Purpose

  The aim of this study was to compare the effects of three methods of endurance, resistance and concurrent training on aerobic fitness and body composition male students with overweight.

  Methods

  Forty five overweight male who were resident of Shahed university dormitory were purposefully selected and randomly assigned into following groups: endurance, resistance and concurrent training. Each Group performed their own protocol for 8 weeks, 3 times per week with specified intensity and duration. Before starting the protocol and 24 hours after the last training session, body composition parameters and aerobic fitness were measured at same condition. Data were analyzed using analysis of covariance.

  Results

  The findings showed that three methods of endurance, resistance and concurrent training protocol had a significant effects on aerobic fitness and body composition parameters. In comparing the difference between groups of three methods of endurance, resistance and concurrent training on aerobic fitness and body composition parameters were significantly different and the variables of aerobic fitness and body composition parameters of concurrent training was more effective than two other exercises. Innovation this research is identical the work out of training (time) in the 3 protocol that to compare intergroup among the most effective way to same time identification.

  Conclusion

  It seems that eight weeks of endurance, strength and concurrent exercise training have effects on aerobic fitness and body composition parameters male students with overweight but all three types of exercise separately with diet modification could be improved aerobic fitness and body composition indices.

  Keywords: Endurance training, Resistance training, Concurrent training, Aerobicfitness, Body composition
 • Mohammad saeid Kiani *, Shahab Bahrami Pages 39-52

  Sports venues and complexes are among the most important sports venues in the community. For this reason, these places should be planned according to aesthetic and technical characteristics. It's not enough to just exercise. The main purpose of the present study was to investigate the relationship between aesthetic dimensions and customer loyalty of gyms and a case study of Ardabil city.The method of this research is descriptive survey, in terms of practical purpose and is done in the field. The statistical population of this study consists of all visitors to Ardabil sports halls. The method used to sample this research is that due to the possibility of access to all these sports halls in Ardabil city, and in these places, the choice of customers was random, which was selected using Morgan's table of 384 people. . In order to collect the required data, Razavi et al.'s (2011) aesthetic dimensions questionnaire and Randall's customer loyalty questionnaire (2005) were used. The results showed that the dimensions of color, light, harmony, form, space and environment are effective in customer loyalty to sports venues and there is a significant relationship between aesthetic aesthetics and customer loyalty to sports venues (P <0.05) and direct existence. And with the improvement of the aesthetic dimension in sports venues, customer loyalty to sports venues will increase.

  Keywords: Aesthetic Dimensions, Customer Commitment, Sport Places, Sports ‎Marketing
 • Vahid Shojaei *, Mohammad Mohammadi, Mohammad Hami Pages 53-70
  Background

  Given the importance of entrepreneurship as a factor to increase job opportunities, the development of entrepreneurial schools as an approach to increase students' job skills has attracted much attention. However, not much research has been done on entrepreneurship schools. However, the introduction of physical education in the field of entrepreneurship can create many job opportunities for students in this field.

  Purpose

  This study was conducted to develop a model for entrepreneurial physical education schools in Iran.

  Method

  This is applied research conducted as a descriptive-survey. The statistical population of the study included managers and teachers of entrepreneurship centers in physical education vocational schools in Iran, from which a sample of 260 people was selected using the Cochran's formula. Research data were collected using a self-administered questionnaire and analyzed using the partial least squares technique and Smart PlS software.

  Results

  Calculation of Cronbach's alpha, combined reliability and average variance extracted showed that the research questionnaire has good reliability and validity. The results of hypotheses test revealed that all three dimensions of entrepreneurship have positive and significant effect on innovation; it was also found that innovation has a positive and significant effect on the entrepreneurial event.

  Conclusion

  in general, the results of this study imply that taking an entrepreneurial orientation can lead to development of entrepreneurial physical education schools.

  Keywords: Physical education, Entrepreneurship, Innovation, VocationalTechnical School
 • Amir Rahimi *, Ebrahim Alidoust Ghahfarokhi, Rasool Norouzi Seyed Hosseini Pages 71-86

  Sports startups are entering the knowledge-based economy, where knowledge and intangible assets are recognized as the most important factor in production as well as the most important competitive advantage. Therefore, the main purpose of this article is to examine whether market knowledge can lead to the formation of entrepreneurial opportunities and commercialization in sports startups. The statistical population of the study consisted of 100 technology-based entrepreneurs of sports startups in IRAN. The research tool for this paper was a questionnaire containing 40 questions using a 5-point Likert scale. The construct validity of the questionnaire was confirmed by factor analysis and AMOS 23 and SPSS software were used to test the hypotheses. The findings suggest a significant impact of market knowledge (T=4.58, β = 0.45, p < 0.01) and each of its dimensions, namely Identifying the right market, Awareness of supply and demand trends, and Market technology on the entrepreneurial opportunity formation in sports startups. According to the results of the research, we can state the positive impact of the market knowledge on the level of entrepreneurial opportunities of sports startups. It was concluded that market knowledge based on the commercialization of sports science research is a potential source of value creation and competitive advantage for the startups that ultimately develop such enterprises and help improve the technology-driven entrepreneurship status of these enterprises and job creation in sport scope.

  Keywords: Commercialization, Entrepreneurship, Market Knowledge, Sport, Startup
 • Bakhtyan Tartibian, Leila Fasihi*, Rasul Eslami Pages 87-100
  Purpose

  A number of clinical decision tools for osteoporosis risk assessment have been developed to select postmenopausal women for the measurement of bone mineral density. We developed Data mining algorithm with the aim of more accurately identifying the risk of in postmenopausal women compared to the ability of conventional clinical decision tools.

  Materials and Methods

  The present study was a cross-sectional development study conducted in the second half of 2018. In the present study, first, by identifying the influential variables, a survey questionnaire was prepared to select the most important clinical factors. Bone mineral density information of women referred to the bone density measurement unit of Khatam Al-Anbia Hospital in Tehran was used to teach the K-Nearest Ne neighbors (K-NN) algorithm (based on simple studies). Evaluation was based on accuracy. We also reviewed the results of several scientific articles and suggested the best sports activities according to the bone density of individuals.

  Results

  The K-NN algorithm with sub-curve surface (AUC) showed significant performance. The algorithm predicted the risk of osteoporosis with an accuracy of 61.7% in the femoral neck for women participating in the experiment. Also, regular resistance and endurance training exercises repeated for 2-3 times a week for a year can have significant effects on maintaining or increasing hip BMD in postmenopausal women.

  Conclusion

  Considering various pre dictors associated with low bone density, the K-NN algorithm may be an ef fective tool for identifying women at high risk for osteoporosis. This method widely recommends and predicts regular resistance and endurance training exercises for women with a high risk of osteoporosis.

  Keywords: Data Mining, Bone Mineral Density, Exercise, Aging
 • Sravya Gurram * Pages 100-134

  This paper proposes a categorization of sport that is based on the system of rules that a sport must adhere to. We focus on these systems of rules to examine how a winner is produced in different sports. The rules of a sport dictate the gameplay and the direction it takes. We propose to break down the gameplay into Events. At this junction, we observe two kinds of events – ones that follow sequential logic and ones that do not. Our focus is pertained to sports that comprise sequential events. To examine these events further, to understand how a winner emerges, we take the help of Finite State Automaton from theory of computation (Automata theory). We showcase how sequential sports are eligible to be represented as Finite State Machines. We depict these Finite State Machines as State Diagrams. We examine these State Diagrams to observe how a team/player reaches the final states of the sport, with special focus on one final state – the final state which determines the winner. This exercise has been carried out for the following sports: Hurdles, Track, Shot Put, Long Jump, Bowling, Badminton, Pacman, Weightlifting (Snatch). Based on our observations of how this final State of winning is achieved, we propose a categorization of sports.

  Keywords: Sport Classification, Sport Modelling, Ontology, KnowledgeRepresentation
 • Behzad Aria*, Mojtaba Paydar Ardakani Pages 135-150

  Infertility is a health problem that affects about 10-15% of couples worldwide. Infertility is defined as the inability of couples to successfully conceive a child after one year of unprotected sex. The causes of infertility are often not easily identified. However, this disorder appears to be due to genetic or environmental factors, some of which may be modifiable and may be considered as a treatment option. The use of emerging infertility treatment technologies has been somewhat effective. However, these methods are very expensive and, in some cases, their success rate is relatively low. A sedentary lifestyle can lead to several disorders such as cardiovascular diseases, diabetes, cancer and conditions such as obesity. Obesity can have a negative effect on the fertility of couples. Overall, it seems that changing the sedentary lifestyle and increasing physical activity by performing regular exercise training can enhance the chances of fertility. However, it should be noted that strenuous exercise training has a negative effect on fertility.

  Keywords: Infertility, Lifestyle, Physical Activity, Obesity
 • NEGAR Gholipour *, Erfan Moradi Pages 151-178
  Purpose

   The purpose of this study is to summarize the results of existing studies that addressed the relationship between some effective variables in sporting events (with emphasis on quality component features). 

  Method

   The methodological design followed three steps data collection, data coding, and statistical analysis. The study examined two databases (ISI WoS and Scopus) and analyzed 71 relationships. The metafor software from the R package used for analysis. Also, the coefficient of correlation r as a metric to measure the effect size of the studied scope variables. 

  Findings

   These findings provide empirical support for several previous studies. In other words, the relatively large effect size on the relationship between each of the variables considered in this study obtained. In such a way that event quality with satisfaction, perceived value with behavioral intention, perceived value with satisfaction, event quality with behavioral intention, satisfaction with loyalty, and finally satisfaction with behavioral intention obtained effect sizes (0.52), (0.56), (0.59), (0.64), (0.61), (0.62), respectively. 

  Conclusion

   Considering the meta-analytic approach in this study, it can be noted that managers and officials of sports events in their future decisions can have a more comprehensive and deeper understanding of the relationship between the variables studied in this study; and implement their strategies accordingly.

  Keywords: Behavioral Intention, Event Quality, Loyalty, Perceived Value, Satisfaction
 • Akbar Jaberi * Pages 179-196
  Purpose

  The purpose of this study was to investigate the effect of creativity on performance with the mediating role of knowledge sharing in sports federations.

  Method

  This field study was a descriptive-correlative research and a practical one. The research population consisted of all presidents, vice presidents, general secretaries, committee managers and experts in 51 sport federations (N=780), and 267 subjects were studied through stratified random sampling approach that was consistent to recommended sample by Krejcie & Morgan table. The research tools were adopted from the existing literature to collect the data. The reliability of the research tools were confirmed according to Cronbach’s alpha. Face, content, and construct validity were used to evaluate the validity of the research tools. To test the research hypotheses, structural equation modeling was conducted by applying Smart PLS.

  Results

  The findings demonstrated that "Creativity" had a positive and significant effect on "Performance", as well as "Knowledge sharing". Moreover, "Knowledge sharing "had a positive and significant effect on "Performance". The results also showed that "Knowledge sharing" mediate the relationship between "Creativity", and "Performance "in sport federations.

  Conclusions

  The findings of this study, with emphasis on the role of creativity and knowledge sharing in improving the performance, can be regarded as a platform for enhancing the performance of sports federations. Creativity and knowledge sharing can play a significant role in empowering the human capital that ultimately result in performance development.

  Keywords: Creativity, Knowledge Sharing, Performance, Sports Federations