فهرست مطالب

 • پیاپی 118 (زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/12/22
 • تعداد عناوین: 22
|
 • فاطمه واعظ جوادی*، محمدعلی قنبریان صفحات 3-14

  رسوبات ژوراسیک در شمال روستای کریم آباد، شمال بهاباد گسترش خوبی دارند. این رسوبات دربردارنده 41 گونه پالینومورف در قالب 15 گونه اسپور (12 جنس)، 15 گونه پولن (10 جنس) و 10 گونه سیست داینوفلاژله (3 جنس) می باشند. بر اساس انتشار چینه شناسی و بر پایه اولین و آخرین حضور مشاهده شده گونه های شاخص میوسپورها و سیست داینوفلاژله ها، دو زیست زون: Klukisporites variegatus-Chasmatosporites apertus Interval zone وNannoceratopsis triceras-Nannoceratopsis gracilis Assemblage zone مورد شناسایی قرار گرفتند. فراوانی نسبی سیست داینوفلاژله ها با 21/86%، اسپور با 2/7% و پولن با 6/6% . در این برش تعیین شد. بر اساس بررسی آماری گیاهان والد میوسپورها، سرخس ها، سیکادها و کونیفرها (مخروطیان) با 37%، 5/31% و 82/11% به ترتیب دارای بیشترین فراوانی بوده اند وگروه های بوم شناختی مرتبط نشان دهنده وجود محیط های بالادست، پایین دست خشک/مرطوب، رودخانه ای و ساحلی با یک آب و هوای مرطوب معتدل نیمه گرمسیری می باشد. بعلاوه، با توجه به فقدان زغالسنگ در سازند هجدک این منطقه و فراوانی نسبی بالای سیست داینوفلاژله ها می توان چنین نتیجه گرفت که شرایط دریایی کم عمق در منطقه غلبه داشته و اسپور و پولن گیاهان خشکی مجاور ساحل به آن منتقل و نهشته شده اند.

  کلیدواژگان: ژوراسیک، پالینوستراتیگرافی، تحلیل گروه های بوم شناختی، بهاباد، ایران مرکزی
 • نصرالله عباسی*، مجید میرزایی عطاآبادی، محمد حسن پور صفحات 15-24
  برشی به ستبرای بیش از 205 متر از لایه های بالایی سازند زیوه (میوسن میانی) در شمال روستای اجاق کندی، واقع در شمال خاوری کلیبر، استان آذربایجان خاوری، مورد پیمایش قرار گرفت. در این برش، سازند زیوه با ناپیوستگی زاویه دار توسط رسوبات تورتونین پوشیده می شود و مرز زیرین آن پوشیده با آبرفت است. سنگواره های گوناگونی از نرمتنان، گیاهان و استخوان مهره داران در این برش یافت گردیدند. همچنین در یک افق، اثر فسیل های فراوانی متعلق به اثرگونه Teredolites longissimus که حاصل فعالیت دوکفه ای های حفار در بسترهای چوبی است، یافت گردید. وجود افق چوبی در توالی رسوبی نخستین نشانه ی خیز سطح دریاهای آزاد محسوب می شود و قاعده آن را می توان سطح زیرین بخش TST در نظر گرفت. به بیان دیگر این افق را می توان مرحله نخست پیشروی و خیز سطح دریا در زمان رسوبگذاری توالی رسوبی سازند زیوه در برش مورد مطالعه دانست.
  کلیدواژگان: اثررخساره، ترودولیتس، بستر چوبی، مغان، پاراتتیس
 • آزاد کریمی، علی احمدی*، منیره خیرخواه، عبدالرضا پرتابیان صفحات 25-36
  پریدوتیت ها در مجموعه افیولیتی مریوان-کامیاران (MKO)، نوار افیولیتی زاگرس خارجی، غرب ایران، از نظر ویژگی های سنگ شناختی و ژیوشیمیایی مطالعه شده اند. هر دو نوع پریدوتیت گوشته ای و ماگمایی انباشتی در توالی افیولیتی مریوان-کامیاران وجود دارند. تغییرات گسترده در MgO، Al2O3، Cr، Ni و نسبت Al2O3/SiO2 علاوه بر تعلق نمونه ها به هر دو نوع پریدوتیت ابیسال (MOR) و فرافرورانش (SSZ) بیانگر درجات مختلف تهی شدگی در پریدوتیت های گوشته ای منطقه است. درجات متفاوت تهی شدگی پریدوتیت ها با بازه گسترده ذوب بخشی (10 تا 15 درصد)، به دست آمده براساس مدل های ذوب بخشی غیرمدال معکوس، سازگار هستند. غنی شدگی در عناصر HFS مانند Hf، Ti، Ta و Th بیانگر برهمکنش مذاب-سنگ در پریدوتیت های گوشته ای است؛ در حالیکه، غنی شدگی در U و عناصر LIL نظیر Cs، Rb، Pb احتمالا در ارتباط با برهمکنش سیال-سنگ است. پیشنهاد می شود که ماهیت MOR بخشی از پریدوتیت های گوشته ای منطقه در مراحل بعدی طی فرایندهایی مانند برهمکنش مذاب-سنگ به پریدوتیت های دارای ویژگی های SSZ تغییر یافته است. این احتمال وجود دارد که، مانند دیگر رخنمون های نوار افیولیتی زاگرس خارجی، پریدوتیت های گوشته ای MKO با مشخصه های MOR و SSZ قبل از تغییر آن ها در محیط SSZ از جایگاه MOR منشا گرفته اند.
  کلیدواژگان: افیولیت، برهمکنش مذاب-سنگ، پهنه فرافرورانش، مریوان-کامیاران، زاگرس
 • نوید قویم، نجمه اعتمادسعید*، مهدی نجفی صفحات 37-46

  حوضه ی ماهنشان یکی از زیرحوضه های هم زمان با تکتونیک نیوژن ایران مرکزی است. رسوبات این حوضه شامل حدود 4 کیلومتر نهشته های سازند سرخ بالایی به سن میوسن است که تلفیقی از الگوهای رشدی و جنبش نمک را در خود ثبت کرده اند. به منظور دستیابی به تکامل خاستگاهی رسوبات شمال این حوضه، برش حصار، از ترکیب داده های دورسنجی، برداشت های میدانی و نیز پتروگرافی و آنالیز مودال ماسه سنگ ها استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ماسه سنگ ها، سدآرنایت های (Q46F10Rf44) ریز تا متوسط دانه ای هستند که به طور غالب از سنگ های سیلیسی آواری ریز دانه، دگرگونی، کربناته، چرتی و آتشفشانی آندزیتی رخنمون یافته در یک جایگاه تکتونیکی برخوردی (Qm34F10Lt56 و Qt49F10L41) منشا گرفته اند. ترکیب داده های خاستگاهی و نیز جهت جریان دیرینه ی به سمت شمال شرق، نشان می دهد که رسوبات بیشتر از سنگ های پی سنگی کمپلکس تکاب و سازند قم واقع در جنوب غرب حوضه ی ماهنشان تامین شده اند. عدم تغییر خاستگاه رسوبات در طول برش مورد مطالعه نشان می دهد که کوتاه شدگی ناحیه ای و بالا آمدن سنگ های مادر پیش از نهشت سازند سرخ بالایی (میوسن) آغاز شده و طی نهشت این سازند نیز ادامه داشته است. این نتیجه گیری با سن پیشنهادی رخنمون کمپلکس تکاب طی زمان الیگوسن منطبق است.

  کلیدواژگان: حوضه ماهنشان، هم زمان با تکتونیک، سازند سرخ بالایی، خاستگاه، کمپلکس تکاب
 • لیلا جابرانصاری، حبیت الله ترشیزیان*، نادر کهنسال قدیم وند، محسن پورکرمانی صفحات 47-60

  در این پژوهش اکتشاف عنصر لیتیم در واحدهای رسوبی برگه ‏های 100000/1 جام و سرخه درغرب استان سمنان واقع در شمال شرق ایران انجام شده است. واحدهای رسوبی در این تحقیق هدف اصلی مطالعه بودند چرا که به دلیل خصوصیات جاذب عنصر لیتیم و مکان مناسبی جهت تمرکز عنصر لیتیم هستند. در این تحقیق از روش اکتشاف ژیوشیمیایی فرکتالی عیار- تعداد جهت جداسازی بی‏هنجاری‏ها از زمینه استفاده گردید. داده‏های خام حاصل از آنالیز شیمیایی نمونه های برگه‎های جام و سرخه مورد مطالعه ژیوشیمیایی قرار گرفتند. سپس مدل‎سازی مولتی فرکتالی عیار- تعداد به منظور تعیین حدود آستانه بی‏هنجاری‏ روی داده‏ها صورت پذیرفت و محدوده‏‎های بی‎هنجاری لیتیم شناسایی شدند. در این تحقیق پس از مشخص شدن محدوده های اصلی دارای بی هنجاری لیتیم، شامل بخشی از بلوک شماره 5 یا منطقه قراول کوه بیابانک (دیاپیر سرخه)، نمونه های سنگی به منظور مطالعات کانی‎شناسی (XRD وFE SEM) از واحد زمین‎شناسی سازند قم به سن الیگوسن- میوسن با پترولوژی سنگ‎آهک‎های مارنی با میان‎لایه‎های ژیپس که حاوی کانی‎های رسی (ایلیت و کلریت) می باشند، برداشت شده است. در نتیجه منطقه مورد مطالعه به عنوان ناهنجاری اصلی در بین دو برگه معرفی شد تا در مراحل اکتشاف تفصیلی مورد آنالیز و بررسی‎های دقیق تر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: لیتیم، اکتشاف ژئوشیمیایی، روش فرکتالی عیار- تعداد، رس، شمال شرق ایران
 • حجت حاج حسنی، جلیل قلمقاش*، منصور وثوقی عابدینی، رحیم دبیری، حمیده رشید صفحات 61-70
  لوکوگرانیت های الوند به صورت توده های کوچک و دایک جایگیر شده اند. این سنگها با ترکیب آلکالی گرانیت تورمالین دار، آلکالی گرانیت بیوتیت دار، آلکالی گرانیت آرفدسونیت دار، آلکالی گرانیت روتیل دار و گرانیت بیوتیت مسکویت دار و ماهیت آلکالن و پرآلومین هستند. در این سنگها الگوی توزیع عناصر نادر خاکی به هنجار شده به ترکیب کندریت دارای غنی شدگی از LREE نسبت به HREE هستند. در نمودارهای عنکبوتی به هنجار شده به ترکیب گوشته اولیه دارای غنی شدگی از LILE نسبت به HFSE و آنومالی منفی Ta، Nb و Ti هستند و به نظر می رسد در محیط فرورانش تشکیل شده اند. سنگهای لوکوگرانیتی الوند به طور بارزی ویژگیهای گرانیتهای نوع A را دارند که با توجه به مقدار Al2O3 یا کرندوم نورماتیو و عناصر کمیاب می توان آنها را به دو گروه نوع A و 'A با منشاء مشابه گوشته ای طبقه بندی نمود. با صعود، تفریق و جایگیری ماگمای اولیه گوشته ای در درون پوسته، لوکوگرانیتهای نوع A با حداقل آلایش و لوکوگرانیتهای نوع 'A با آلایش مقادیر قابل توجهی مواد پوسته قاره ای تشکیل شده اند. به نظر می رسد لوکوگرانیتهای الوند در یک فاز کششی همزمان با فرورانش ، احتمالا به دلیل تغییر در میزان همگرایی صفحات، وقفه در فرورانش و برداشت فشار تشکیل شده اند.
  کلیدواژگان: لوکوگرانیت، ژئوشیمی، پتروژنز، گرانیت نوع A، الوند
 • مجید صفائی فاروجی، حسین رحیم پور بناب*، محمدرضا کمالی، بیوک قربانی صفحات 71-80
  بررسی ژیوشیمیایی سازندهای کژدمی و پابده حاکی از سنگ شناسی شیلی و کربناته و محیط رسوبی دریایی احیایی - نیمه اکسیدی برای هر دو سازند می باشد. در طرف مقابل، بلوغ حرارتی سازند کژدمی معادل با اواسط پنجره نفتی است در حالیکه پارامترهای شاخص بلوغ، حاکی از نابالغ بودن سازند پابده از لحاظ حرارتی و به عبارتی عدم ورود این سازند به پنجره نفت زایی می باشند. نشانه های زیستی موجود در هر چهار نمونه نفتی مورد مطالعه همگی حاکی از مشتق شدن نمونه های نفتی از سنگ مادر کربناته- شیلی یا مارنی می باشند. بیومارکرهای شاخص بلوغ حرارتی حاکی از بلوغی معادل با اواسط پنجره نفت زایی برای هر چهار نمونه نفتی می باشند. مقادیر متفاوت شاخص الینان در نمونه های نفتی حاکی از نقش پر رنگ تر سازند پابده در تولید نفت چاه های 36، 56، و 55 نسبت به نفت موجود در مخزن آسماری چاه 22 می باشد. در مجموع، تطابق نفت - سنگ منشا انجام گرفته هر دو سازند کژدمی و پابده را به عنوان سنگ مادر مولد نفت ها معرفی می کند.
  کلیدواژگان: بیومارکر، سنگ شناسی، محیط رسوبی، تطابق نفت - سنگ منشا
 • کیامرث حسینی، مجید شاه پسندزاده* صفحات 81-94
  سنگ میزبان کانسار مگنتیت- آپاتیت چغارت را متاسوماتیت های سبز آلبیت دار، ریولیت و ریوداسیت های اواخر نیوپروتروزوییک- اوایل کامبرین در ایران مرکزی تشکیل می دهند. شواهد زمین شناسی بیانگر سه نسل آلبیت در متاسوماتیت های آلبیت دار این کانسار است. بنابر مطالعات کانی شناسی و زمین شیمی، ادخال های کانیایی مرتبط با آلبیت های صورتی و قرمز گوشتی غنی شدگی بالایی در مقادیر REE-Y-Ti-Th را نشان می دهند، در حالی که آلبیت های سفید رنگ با کانی زایی همراه نیستند. قرارگیری کانی های حاوی REE-Y-Ti-Th در امتداد شکستگی ها، متغیر بودن نسبت Th/U و نتایج حاصل از ایزوتوپ های پایدار اکسیژن-کربن بر روی کلسیت های پاراژنز با متاسوماتیت های آلبیت دار حاکی از تلفیق فرآیندهای ماگمایی و گرمابی دما بالا تا متوسط در تشکیل این کانسار است. شباهت الگوی عناصر نادر خاکی و عناصر جزیی ناسازگار بر روی سنگ میزبان کانسار، بیانگر ارتباط کانی زایی REE-Y-Ti-Th با ماگمای ریولیتی- ریوداسیتی مرتبط با پهنه فرورانش حاشیه قاره ای/اقیانوسی است. بنابر این پژوهش، خاستگاه زمین ساختی- ماگمایی متاسوماتیت های آلبیت دار کانسار مگنتیت- آپاتیت چغارت، ماگماتیسم کلسیمی قلیایی مرتبط با پهنه فرورانش حاشیه فعال قاره ها و کمان های اقیانوسی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: کانی زایی REE-Y-Ti-Th، متاسوماتیت های آلبیت دار، کمان ماگمایی، کانسار مگنتیت- آپاتیت چغارت، ایران مرکزی
 • طیبه سربندی فراهانی*، مهدی یزدی، محمودرضا مجیدی فرد صفحات 95-108

  در ناحیه کپه داغ، توالی رسوبی ژوراسیک میانی- بالایی، ردیف های مارنی- آهکی دریایی و فسیل دار می باشند. پژوهش حاضر به مطالعه افق های آمونیت دار از بخش بالایی سازند چمن بید به ستبرای 255 متر پرداخته که معادل با عضو 4 سازند چمن بید است. این بخش شامل تناوب سنگ آهک و مارن بوده و به سه زیرعضو تقسیم شده است که از وکستون، مادستون تا گرینستون تشکیل شده است. براساس حضور 7 افق آمونیت دار، محدوده زمانی اکسفوردین- تیتونین پسین را نشان می دهد. آمونیت های سازند چمن بید به خانواده های Perispinctidae, Ataxioceratidae, Haploceratidae, Oppeliidae, وAspidoceratidae تعلق دارند. براساس پراکنش آمونیت ها، تراز های آمونیت دار به ترتیب از قدیم به جدید با بیوزون های استاندارد جهانی Hybonatum, Semiforme, Fallauxi, Pointi و Microcanthum از نظر زمانی مطابقت دارند. از نظر دیرینه زیست جغرافیایی، آمونیت های متعلق به خانواده Ataxioceratidae که به فراوانی در برش چمن بید حضور دارند نشان دهنده قرابت آمونیت های تیتونین ایران با انواع ایالت ساب مدیترانه می باشد؛ البته تعداد کمی از آمونیت های متعلق به ایالت اتیوپین نیز در این میان موجود هستند. همچنین شایان ذکر است که آمونیت های تیتونین پسین نظیر Zappalia cf. zapalensis, Paraulacosphinctes transitorios, P.seneoides برای اولین مرتبه از ایران گزارش می شوند.

  کلیدواژگان: زیست چینه نگاری، سنگ چینه نگاری، ژوراسیک، آمونیت، کپه داغ
 • محسن موید*، فرزانه ولی نسب زرنق، احمد جهانگیری، حسین عزیزی صفحات 109-122
  در نواحی شمال ماکو، رخنمون های ناپیوسته ای از سنگ های ولکانیکی برونزد دارند. دگرگونی در حد رخساره شیست سبز سنگ های ولکانیکی منطقه را تحت تاثیر قرار داده است. این مجموعه ولکانیکی بایمودال بوده و از گدازه و سنگ های آذرآواری اسیدی و بازیک تشکیل شد ه اند. گدازه های این واحد، واحد سنگی کامبرین و هم ارز لشگرک را پوشانده و به طور پیشرونده به وسیله واحد دولومیتی دونین پوشیده می شوند. داده های ژیوشیمیایی سنگ های متابازیک و متاریولیتی بیانگر ماهیت انتقاالی تا قلیایی ماگمای اولیه بوده و الگوی REE آن ها دارای شیب منفی بوده و نسبت LREE/HREE در آن ها بالا می باشد. غنی شدگی مشخصی در عناصر HFS دیده می شود. سنگ های متاریولیتی مشابه ریولیت های مناطق ریفتی (A1-Type) می باشند. داده های ژیوشیمیایی حاکی از آن است که سنگ های مورد مطالعه حاصل تبلور تفریقی یک ماگمای بازیک همراه با آلایش پوسته ای بوده و به عبارتی دارای ارتباط ژنتیکی بوده و از یک ماگمای واحد منشا گرفته اند. ماگمای سازنده سنگ های مورد مطالعه از ذوب بخشی 3-10 درصدی یک منشا گوشته ای غنی شده گارنت پریدوتیتی در یک محیط کششی کافتی درون قاره ای تشکیل شده است. این جایگاه با محیط کششی کافتی حاکم بر سایر نقاط ایران در پالیوزوییک پیشین در مراحل آغازین تشکیل و گسترش پالیوتتیس سازگار است.
  کلیدواژگان: پالئوزوئیک پیشین، ولکانیسم بایمودال، کافت، پالئوتتیس، ماکو
 • معصومه نوروزی*، علی عابدینی، علی اصغر کلاگری، فاطمه کنگرانی فراهانی صفحات 123-134

  رخداد کایولن در منطقه ابوالحسنی- زرشکوه (جنوب خاور دامغان، شمال خاور ایران) محصول دگرسانی سنگ های آندزیتی ایوسن می باشد. با توجه به بررسی های کانی شناسی، کایولینیت، کوارتز، کلریت، مونت موریلونیت، ایلیت، روتیل، کلسیت، اورتوکلاز، آلبیت، ورمیکولیت، پالی-گورسکیت، جاروسیت و هماتیت مجموعه کانیایی این رخداد دگرسانی هستند. محاسبات تعادل جرم عناصر با فرض Zr به عنوان عنصر شاخص کم تحرک نشان می دهند که در طی فرآیندهای کایولینیتی شدن سنگ های آندزیتی عناصری نظیر Si، Fe، Mg، Na، K، Ti، Cr،Ba، Co، Cs، Rb، U، V، W، Ni و REE به طور بخشی تهی شده و عناصری مانند Hf، Zn و Cd غنی شده اند. عناصر دیگر شامل Al، Ca، P، Mn، Ga، Nb، Sr، Ta، Th، Y، Cu، Pb و Tl متحمل هر دو فرآیند شستشو و تثبیت گشته اند. کاهش جرم Si، Fe، K، Rb، Cs و Ba، تخریب پلاژیوکلاز و هورنبلند توسط سیالات گرمابی به شدت اسیدی را آشکار می کند. وجود دو روند غیر عادی کاهشی و افزایشی برای عناصر Al، Ga، P، Nb، Ta و Y می تواند دلیلی بر pH پایین سیالات دگرسان کننده، نسبت بالای آب به سنگ و فراوانی لیگندهای کمپلکس ساز باشد.

  کلیدواژگان: زمین شیمی، کائولن، توزیع عناصر، تعادل جرم، فرایندهای درونزاد
 • حبیب الله قاسمی*، محبوبه عرب زاده بنی اسدی، مجتبی رستمی حصوری صفحات 135-144

  نوار آتشفشانی- رسوبی ایوسن عباس‎آباد در شرق شاهرود از سنگ های بازالتی- آندزیتی و آذرآواری‏های وابسته به همراه میان لایه های رسوبی تشکیل شده است. سنگ های آتشفشانی این نوار شامل الیوین بازالت، تراکی‎بازالت، تراکی‎آندزی‎بازالت، تراکی‎آندزیت و آندزیت با بافت های متنوع هیالومیکرولیتی پورفیری، میکرولیتی پورفیری، گلومروپورفیری، تراکیتی و غربالی است. کانی های اصلی این سنگ ها شامل کلینوپیروکسن و فلدسپار می باشند. ترکیب پیروکسن ها از اوژیت تا دیوپسید و ترکیب فلدسپارها شامل ارتوکلاز و الیگوکلاز تا بیتونیت است. نسبت های 87Sr/86Sr(Initial) این سنگ ها با در نظر گرفتن سن 40 میلیون سال برای آن ها بین 7042/0 تا 7047/0 و مقادیر 143Nd/144Nd (Initial) آن ها نیز بین 5127/0 تا 5130/0 در تغییر است. مقادیر اپسیلون Nd امروزین ԐNd(0) و 40 میلیون سال قبل ԐNd(t=40 Ma) آن ها نیز به ترتیب بین 67/2 تا 72/7 و 3 تا 05/8 در تغییر است که نشان دهنده یک منشا گوشته ای غنی شده برای آن ها ست. شیمی سنگ کل، ایزوتوپی و کلینوپیروکسن همگی بیان‎گر سرشت کمانی کالک آلکالن- آلکالن و ترکیب بازالتی ماگمای مادر برخاسته از یک منبع گوشته ای تا حدودی غنی شده نوع OIB در یک جایگاه کششی درون کمانی است. محاسبات دما- فشارسنجی بر روی کانی کلینوپیروکسن بیان‎گر محدوده دمایی 1100 تا 1150 درجه سانتی‎گراد و فشارهای 2 تا 13کیلوبار برای تبلور ماگماست.

  کلیدواژگان: شیمی کانی، شیمی ایزوتوپی، عباس‎آباد، شاهرود
 • شهرزاد فریادی*، علی علوی نائینی صفحات 145-152
  پدیده تغییر اقلیم به عنوان یکی از بحران های محیط زیستی شناخته می شود که باعث افزایش نگرانی های بسیار زیادی در جوامع بشری شده است. با توجه به نقش پررنگ انسان ها در تولید گازهای گلخانه ای، در این مقاله با انجام مدل سازی برای پیش بینی اقلیم آتی شهر تهران بر اساس سه سناریوی خوش بینانه، بدبینانه و یک سناریوی نه بدبینانه و نه خوش بینانه، تغییرات پارامترهای جوی در بازه زمانی بین سال های 2046 تا 2065 بررسی شده است که مطابق با هر سه سناریوی محتمل، میزان بارندگی ها کاهش و دمای هوا افزایش خواهد یافت. همچنین در این مقاله برای مدل سازی تغییر اقلیم از نرم افزار LARS-WG استفاده گردیده است. LARS-WG نمونه ای از مدل های مولد پارامترهای هواشناسی است که برای شبیه سازی داده های آب و هوایی برای زمان حال و آینده در یک منطقه به کار می رود. سپس با توجه به نقش سوخت های فسیلی در تشدید این پدیده و همچنین مشخص نمودن سهم هر یک از انواع حمل ونقل در تولید کربن، به سیاست های موجود پیرامون کاهش مصرف سوخت های فسیلی اشاره شده است. در انتها با توجه به لزوم مشارکت مردم در جنبه های مختلف سیاست گذاری ها اعم از رفتاری- اجتماعی و تکنولوژیکی - فنی، راهکارهای مناسب جهت کاهش تولید کربن در حوزه حمل ونقل ارایه شده است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی مشارکتی، تغییر اقلیم، حمل ونقل، تهران
 • هاجر غفله مرمضی*، فردین موسیوند، علیرضا زراسوندی صفحات 153-164

  کانسار روی- سرب گل زرد در کمربند فلززایی ملایر- اصفهان، در پهنه سنندج- سیرجان در شمال شرق شهر الیگودرز استان لرستان واقع شده است. کانه زایی در دو افق چینه شناسی کانه دار در سنگهای شیل و ماسهسنگ دگرگون شده ژوراسیک رخ داده است. دو رخساره کانسنگ در پیکره های معدنی کانسار تشخیص داده شد که عبارتند از: 1) رخساره رگه- رگچه ای یا استرینگر (Stringer) و 2) رخساره لایه ای (Bedded). پاراژنز کانی ها در کانسنگ شامل کانیهای اولیه پیریت، اسفالریت، گالن و کالکوپیریت و کانیهای ثانویه سروزیت، اسمیتزونیت، آزوریت، مالاکیت بوده و کانیهای باطله بیشتر شامل کوارتز، کلریت، کلسیت و کانیهای رسی می باشد. در کانسار گل زرد پهنهبندی فلزی و کانیشناسی نیز دیده میشود. انواع دگرسانیها در کانسارگلزرد به ترتیب از مرکز به سمت کناره ها عمدتا شامل سیلیسی-کربناتی و کلریتی بوده که پهنهبندی واضحی دارند. براساس مطالعات ساخت و بافت، کانی شناسی، رخساره های کانه دار، پهنه بندی دگرسانی و ویژگیهای ژیوشیمیایی، کانی زایی روی- سرب در محدوده معدنی گل زرد از نوع رسوبی- بروندمی (SEDEX) تیپ سیلوین (Selwyn) است که بعدا در اثر فازکوهزایی سیمرین پسین و فازکوهزایی لارامید دچار دگرشکلی و دگرگونی در حد رخساره شیست سبز شده است.

  کلیدواژگان: رسوبی- بروندمی، گلزرد، روی-سرب، پهنه سنندج-سیرجان
 • علی حسین جلیلیان* صفحات 165-178
  سنگ های کربناته به خصوص دولومیت ها از رخساره های چیره توالی رسوبی مزوزوییک زاگرس هستند و در بسیاری از میدان های نفت و گاز منطقه نقش مخزن را ایفا می کنند. به منظور آگاهی از نحوه عملکرد فرایندهای رسوبی و دیاژنتیکی در تشکیل دولومیت های تریاس تا نیوکومین بخش خاوری زاگرس بلند، در این تحقیق رخنمون های کربناته کوه خانه کت بررسی شده اند. داده های زمین شناسی، پتروگرافی و زمین شیمی به شناخت چهار مدل دولومیتی شدن در این کربنات ها منجر شد. دولومیت های تریاس زیرین - میانی و ژوراسیک بالایی از لایه های ضخیم تا متوسط و بلورهای متوسط تا ریز نسبتا منظم تشکیل شده اند. ترکیب ایده آل و نسبت ایزوتوپی اکسیژن سنگین (25/1- تا PDB ‰20/3+) در کنار حضور چشمگیر تبخیری ها نشانه ارتباط این دولومیت ها با تغلیظ و فرونشست شورابه های تبخیری (مدل برگشتی) است. بخش دولومیتی تریاس بالایی زاگرس، شامل دولومیت های توده ای با بلورهای درشت و متوسط دارای ترکیب ایزوتوپی اکسیژن سبک (35/2- تا PDB ‰10/8-) است. کانی شناسی و زمین شیمی این دولومیت ها حاکی از دمای نسبتا زیاد محیط تشکیل و دخالت عوامل دیاژنتیک زیرسطحی از جمله تجدید تبلور در اعماق زمین (مدل دفنی) است. دولومیت های ژوراسیک زیرین غالبا ریزبلور هستند و نسبت ایزوتوپی اکسیژن سنگین (20/2- تا PDB ‰61/2) دارند.
  کلیدواژگان: دولومیت، زاگرس، تریاس، ژوراسیک، نئوکومین
 • آرش شعبان‎پور حقیقی، لیدا بخشنده*، طیبه محتاط، مسعود زمانی پدرام، حمید وزیری صفحات 179-190
  در این مطالعه رسوبات  کرتاسه بالایی حوضه زاگرس، حوضه فارس، برش پیرغیب به منظور بررسی زیست چینه نگاری و تغییرات سطح آب دریا مورد بررسی قرار گرفتند. این رسوبات دارای 206 متر ضخامت بوده که از طبقات سنگ آهک، شیل، مارن و مارن آهکی تشکیل شده است. مطالعات انجام شده بر روی فرامینیفرها در این برش منجر به شناسایی 70 گونه متعلق به 16 جنس از فرامینیفرهای پلانکتونیک شد. برمبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک، رسوبات کرتاسه بالایی به 9 بایوزون جهانی تقسیم شده اند که این بایوزون ها از قدیم به جدید عبارتند از : بایوزون شماره یک : Dicarinella concavata Interval Zone ، بایوزون شماره دو: Dicarinella asymetrica Total Range Zone، بایوزون شماره سه:  Globotruncanita elevata Partial range zone  ، بایوزون شماره چهار: Globotruncana ventricosa Interval Zone ، بایوزون شماره پنج: Radotruncana calcarata Interval ، بایوزون شماره شش: Globotruncanella havanensis Partial range zone ، بایوزون شماره هفت: Globotruncana aegyptiaca Interval zone  ، بایوزون شماره هشت :  Gansserina gansseri Interval zone، بایوزون شماره نه :Contusotruncana contusa Interval Zone رسوبات کرتاسه بالایی در منطقه مورد مطالعه برمبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک، دارای سن کنیاسین - ماستریشتین پسین است. با توجه به بررسی مورفوتایپ های فرامینیفرهای پلانکتون عمق حوضه رسوبی روند افزایشی از کنیاسین تا سانتونین میانی را نشان می دهد. هر چند در زمان سانتونین بالایی عمق حوضه کاهش می یابد .و دوباره در ابتدای کامپانین حوضه رسوبی عمیق می شود ، در انتهای کامپانین ونزدیک به مرز کامپانین- ماستریشتین کم عمق شدگی حوضه و پسروی را مشاهده می کنید.
  کلیدواژگان: بایواستراتیگرافی، زاگرس، کنیاسین، ماستریشتین بالایی، تغییرات سطح آب دریا، فرامینیفرهای پلانکتونیک
 • افشین اکبرپور*، مسعود مصلحی صفحات 191-202
  کانسار آهن یاپل در شمال غربی زون ساختاری سنندج-سیرجان واقع شده است. مجموعه ای از سنگ های دگرگونی پالیوزوییک شامل شیست سبز، میکاشیست، کلریت شیست با درجه دگرگونی رخساره شیست سبز همراه با اسکارن و مرمر در این محدوده رخنمون دارند. توده نفوذی لوکوگرانیتی با سن ژوراسیک در شمال غرب کانی سازی یاپل با روند شمال شرق-جنوب-غرب رخنمون دارد که مجموعه سنگ های پالیوزوییک را قطع کرده است. کانی سازی آهن در این محدوده، غالبا" بصورت منیتیت است که به شکل های عدسی ، رگه ای، رگچه ای و دانه پراکنده است که در گارنت شیست ها و شیست های سبز و حد فاصل مرمرها تشکیل شده است. کانسار دارای بافت های پراکنده، توده ای، جانشینی و شبکه ای است. هاله های دگرسانی شامل اپیدوتی، کلریتی، هماتیتی، آرژیلی و سیلیسی است. کانیهای باطله بیشتر گارنت، کلریت، اکتینولیت، اپیدوت و کوارتز هستندکه گاهی با کانی های رسی و کلسیت همراهی می شوند. حضور اپیدوت، و آکتینولیت و ترمولیت که گاهی با گارنت نیز همراه است، نشانه یک فاز پیرو متاسوماتیسم تاخیری است که با کانی سازی منیتیت همراه است. است می باشد. بر پایه شیمی کانی منیتیت، تغییرات عناصر کبالت، نیکل، سیلیسیوم، وانادیم و آلومینیوم و الگوی پراکندگی عناصر کمیاب کانه زایی آهن یاپل شباهت زیادی با کانسارهای نوع اسکارنی دارد.
  کلیدواژگان: کانه زایی آهن، ژئوشیمی، هیدروترمال، اسکارن، یاپل
 • حسین غلامعلیان*، رویا فناطی رشیدی صفحات 203-214
  چینه های سازند کژدمی به سن آلبین میانی - سنومانین در برش انگوران (شمال باختری بندرعباس) مورد بررسی قرار گرفته و هشت گونه (متعلق به هشت جنس) از رده ی خارداران در آن شناسایی شده است. گونه های یاد شده عبارتند از: Tetragramma malbosii, Orthopsis ruppelli, Phyllobrissus aff. angustatus, Epiaster dartoni, Hemiaster sp., Pliotoxaster comanchei, Iraniaster douvillei, Coenholectypus planatus. گونه ی Iraniaster douvillei قبلا از لایه های کنیاسین تا سانتونین باختر زاگرس (زون لرستان) گزارش شده بود که در پژوهش حاضر وجود آن در لایه های آلبین - سنومانین نیز ثابت شد و بنابراین محدوده ی سنی آلبین تا سانتونین برای آن پیشنهاد می شود. براساس مطالعه ی روزنبران همراه با خارداران، سازند کژدمی در محدوده ی مورد بررسی سن آلبین میانی تا سنومانین پیشین دارد. این سازند با یک مرز پیوسته بر روی سازند داریان قرار می گیرد، اما مرز بالایی آن با سازند گورپی ناپیوسته است.
  کلیدواژگان: خارداران، برش انگوران، آلبین، سنومانین، سازند کژدمی
 • علی بندگانی، علی یساقی*، محسن الیاسی صفحات 215-224
  در این مقاله تکامل ساختاری پهنه گسله بمو در بخش چین خورده زاگرس به عنوان نمونه ای از پهنه های گسلی با روند شمال خاوری و با استفاده از تحلیل جنبشی و دینامیکی ساختارهای موجود در آن ارایه شده است. با توجه به این داده ها، دو مرحله کوتاه شدگی با روند های NE و NNE در منطقه تبیین شده است. بر این اساس راستای تنش فشارشی در ابتدا بصورت NE تحلیل گردیده که باعث تشکیل گسل عرضی بمو با سازوکار امتدادلغز چپ بر شده است. این مرحله از دگرشکلی با توجه به متاثر شدن نهشته های الیگوسن-اوایل میوسن احتمالا در این زمان روی داده است. در ادامه دگرشکلی و متاثر از تغییر جهت کوتاه شدگی در پهنه همگرایی برخوردی ورق عربی با ایران مرکزی در میوسن پسین-پلیوسن، راستای تنش فشارشی عامل دگرشکلی در پهنه گسله بمو به NNE تغییر نموده است. چنین تغییری منجر به توسعه ساختارهای جوان تر به صورت چین خوردگی و گسلش معکوس در پهنه گسله بمو گردیده است و نشان می دهد که پهنه گسله بمو و دیگر پهنه های گسلی با روند شمال خاوری-جنوب باختری همچون گسل های با روند شمال باختری- جنوب خاوری متاثر از تغییر جهت همگرایی برخوردی در زاگرس بوده اند.
  کلیدواژگان: پهنه گسلی بمو، زاگرس چین خورده، تحلیل جنبشی گسل، تنش دیرین
 • سارا شکیبا، علی اصغر سپاهی گرو*، محمدرضا قاسمپور، کازو ناکاشیما صفحات 225-240

  توده پلوتونیکی الوند یکی از بزرگترین توده های نفوذی در بخش شمالی زون سنندج - سیرجان است که در جنوب شهر همدان واقع شده است. این توده متشکل از گرانیتوییدهای پورفیری، لوکوکرات، سنگ های نفوذی بازیک و آنکلاوهای به اندازه های متفاوت و به اشکال مختلف دیده می شوند. بیوتیت های موجود در مونزوگرانیت پورفیرویید، دیوریت، آنکلاو میکروگرانولار فلسیک، آنکلاو میکروگرانولار مافیک و آنکلاو سورمیکاسه در قلمرو بیوتیت های منیزیم دار و بیوتیت های موجود در نوریت ها در قلمرو فلوگوپیت، واقع شده اند. ارتوپیروکسن های نوریت در محدوده کلینوانستاتیت و ارتوپیروکسن آنکلاو میکروگرانولار مافیک در محدوده کلینوفروسیلیت می باشند. بر پایه دماسنجی بر مبنای میزان Ti موجود در بیوتیت ها، مونزوگرانیت 662 تا 734، نوریت 688 تا 776، دیوریت 598 تا 724، آنکلاو سورمیکاسه 662 تا 687، آنکلاو میکروگرانولار فلسیک 694 تا 712 و آنکلاو میکروگرانولار مافیک 635 تا 737 درجه سانتی گراد را نشان می دهند. بر اساس ترکیب شیمیایی بیوتیت و ارتوپیروکسن ماگمای سازنده آنکلاوهای توده پلوتونیک الوند و سنگ میزبان آنها در گستره آهکی - قلیایی قرار گرفته اند. ارتوپیروکسن های نوریت و آنکلاو میکروگرانولار مافیک نشان می دهد مجموعه نفوذی الوند در رده سنگ هایی با فوگاسیته اکسیژن بالا جای می گیرند، که از صفات آهکی-قلیایی بودن توده می باشد، که با ویژگی های تکتونوماگمایی محیط های وابسته به فرورانش همخوانی دارد.

  کلیدواژگان: شیمی کانی، دما سنجی، آنکلاو، توده پلوتونیک الوند، پهنه سنندج- سیرجان
 • بهزاد سعیدی رضوی*، مژگان ریخته گرزاده، سعیده سنماری صفحات 241-254
  به منظور مطالعه،زیست چینه نگاری سازندهای سروک و ایلام در چاه های A1 و A2 میدان نفتی بینک، B میدان نفتی گچساران، C میدان نفتی آغاجاری و D میدان نفتی رگ سفید، تعداد زیادی مقطع نازک میکروسکپی مورد مطالعه قرار گرفته است. در مطالعه زیست چینه نگاری 5 بایوزون در سازندهای سروک و ایلام در میدان های فوق معرفی شد که به شرح زیر می باشند: 1- Oligostegina flood zone, 2- Nezzazata - Alveolinids assemblage zone, 3- Rudist debris zone, 4- Nezzazatinella - Dicyclina assemblage zone, 5- Rotalia skourensis - algae assemblage zone and Oligostegina flood zone. براساس مطالعه روزنبران سن سازند سروک از آلبین پسین تا تورونین و برای سازند ایلام از کنیاسین تا سانتونین درنظر گرفته شده است. براساس تطابق زیست چینه نگاری و بررسی ضخامت بایوزون های معرفی شده در دو سازند مورد مطالعه، عمق حوضه ی زاگرس از شمال غرب به سمت جنوب شرق کاهش چشمگیری دارد..
  کلیدواژگان: سازند سروک، سازند ایلام، زیست چینه نگاری، سانتونین، تورونین
 • فیروزه شواخی، سعید معدنی پور*، ابراهیم راستاد صفحات 255-268
  منطقه جنوب در پایانه جنوب باختری سامانه گسلی قم- زفره در ایران مرکزی واقع است. تحلیل ساختاری این منطقه، نشان دهنده آن است که گسل های راندگی اولیه با روند عمومی خاوری- باختری تا شمال باختری- جنوب خاوری همچون گسل فسخود واقع به طور عمده مجموعه واحدهای رسوبی قدیمی پرمین- تریاس (سازندهای جمال، نایبند و شتری) را بر روی واحدهای جوان تر رانده است. این مجموعه در ادامه توسط گسل های امتدادلغز با روندهای شمال باختر- جنوب خاور و شمال خاور- جنوب باختر قطع و جابجا شده اند. این مجموعه های امتدادلغز جوان تر از ایوسن، در ارتباط با فعالیت های راستالغز گسل قم- زفره بوده و رده های پایین تر منشعب شده از پهنه اصلی این گسل می باشند. تلفیق داده های ساختاری و شواهد زمان بندی تغییرشکل بدست آمده از ناپیوستگی های عمده نشانگر آن است که این منطقه در بازه زمانی قبل از کرتاسه زیرین چین خوردگی ناحیه ای را پشت سر گذاشته است و در ادامه در بازه زمانی کرتاسه زیرین مطابق با سایر بخشهای ایران مرکزی کشش ناحیه ای را متحمل شده است. راندگی های مشاهده شده در منطقه، در بازه زمانی پس از کرتاسه زیرین در منطقه اتفاق افتاده است. و در نهایت تغییرشکل های جوانتر از الیگوسن مرتبط با رده های گسلی، گسل قم- زفره ساختارهای قدیمی تر را قطع و جابجا نموده است.
  کلیدواژگان: گسل قم-زفره، گسل فسخود، حاشیه باختری ایران مرکزی، جنوب نطنز
|
 • Fatemeh Vaez Javadi *, MohammadAli Ghanbarian Pages 3-14

  Jurassic deposits are well spread in the north of Karim Abad village, north of Bahabad, central Iran. These deposits contain 41 species of palynomorphs, in which 15 spore species (12 genera), 15 pollen species (10 genera), and 10 species of dinocysts (3 genera) were identified. Vertical distribution of miospores allows erection within the Hojedk Formation of one biozone–Klukisporites variegatus- Chasmatosporites apertus Interval zone based on the FOO and LOO of selected taxa. Moreover, vertical distribution of dinoflagellate cysts allows erection within this formation of one biozone- Nannoceratopsis triceras-Nannoceratopsis gracilis Assemblage zone. The relative abundance of dinoflagellate cysts, spore, and pollen is 86.21%, 7.2%, and 6.6%, respectively. Therefore, the relative abundance of dinoflagellate cysts was high and the marine environment was prominent in this area during Jurassic sedimentation. Based on relative abundance of miospores' parent plant fossils, ferns, cycads, and conifers are 37%, 31.5% and 11.82%, respectively, and related sporomorph ecogroups (SEGs) indicate that they occurred in different environments such as upland, wetter / drier lowland, river and coastal with temperate-sub-tropical and humid climate.

  Keywords: Jurassic, Palynostratigraphy, Sporomorph Ecogroups Analysis, Bahabad, Central Iran
 • Nasrollah Abbassi *, Majid Mirzaie Ataabadi, Mohammad Hasanpour Pages 15-24
  A stratigraphic section from the upper part of Ziveh Formation (Middle Miocene) has been surveyed in north Ojagh Kandi village, northeast Kalibar, Azarbaijan province. Ziveh Formation overlayed by Tortonian sediments as an angular unconformity in the studied section and its lower boundary covered by recent alluvium. A diverse body fossil assemblage includes molluscan, plants, and vertebrate collected from this section. Among them, abundant ichnofossils of bivalves on woodground, Teredolites longissimus discovered in a horizon. Occurrence of wooden substrate in this horizon shows first events of rising of the sea level, and its basal background is considerable for the lower boundary for TST. On the other hand, Teredolites bearing horizon indicates beginig of transgressive event in the sequence stratigraphic interpretation of the studied section.
  Keywords: Ichnofacies, Teredolites, wood-ground, Moghan, Paratethys
 • Azad Karimi, Ali Ahmadi *, Monireh Kheirkhah, Abdolreza Partabian Pages 25-36
  The peridotites from Marivan-Kamyaran ophiolite suite (MKO), outer Zagros ophiolite belt, western Iran, are studied for the petrological and geochemical characteristics. Both mantle and crustal peridotites are present in the Marivan-Kamyaran ophiolitic sequence. Extensive compositional variations in MgO, Al2O3, Cr, Ni and Al2O3 / SiO2, combined with the abyssal (MOR) and supra-subduction zone (SSZ) nature of the peridotites, are indicative of variant degrees of depletion of the mantle peridotites. Various degrees of depletion are consistent with a wide range of partial melting percentages (10-15%) obtained from non-modal backward partial melting models. The enrichment in HFSE such as Hf, Ti, Ta and Th indicates melt-rock interaction in the mantle peridotites; while, the enrichment in U and LIL elements such as Cs, Rb, Pb is most probably related to the fluid-rock interaction. It is suggested here that MOR nature of a part of the mantle peridotites in the region has been changed to SSZ characteristics in later stages through processes such as melt-rock interaction. It is likely that, similar to other occurrences of outer Zagros ophiolite belt, mantle peridotites from MKO with MOR and SSZ characteristics had been originated in MOR setting, before their composition were modified in a SSZ environment.
  Keywords: Ophiolite, Melt-rock interaction, Supra-subduction zone, Marivan-Kamyaran, Zagros
 • Navid Qavim, Najmeh Etemad Saeed *, Mahdi Najafi Pages 37-46

  The Mahneshan Basin is one of the syntectonic Neogene sub-basins of the Central Iran. The basin is filled by about 4 km of the Miocene Upper Red Formation deposits, showing a combination of halokinetic and growth strata patterns. To assess the provenance evolution of sediments in north of the Mahneshan basin named the Hesar section, we conducted remote sensing mapping, field survey, as well as petrographical and modal analyses of sandstones. Our results reveal that the sandstones are fine to medium-grained sedarenites (Q46F10Rf44) and mainly derived from fine-grained siliciclastics, metamorphic, carbonate, chert and andesitic volcanic rocks, which were exposed in an orogenic tectonic setting (Qm34F10Lt56 and Qt49F10L41). The combination of provenance data and northeastward paleocurrent direction, reflect that the sediments mainly supplied from basement rocks of the Takab Complex and Qom Formation in southwest of Mahneshan Basin. The unchanged provenance of sediments along the studied succession, indicate that regional shortening and uplift of parent rocks has begun before deposition of the Upper Red Formation (Miocene) and continued during deposition of these sediments. This is in agreement with previous age assumption for exhumation of Takab Complex during Oligocene time.

  Keywords: Mahneshan Basin, Syn-tectonic, Upper Red formation, Provenance, Takab complex
 • Leila Jaberansari, Habibollah Torshizian *, Nader Kohansal Ghadimvand, Mohsen Pourkermani Pages 47-60

  The current study was conducted on sedimentary units of the 1:100000 sheet of Jam and Sorkheh in Semnan Province, northeast of Iran. Because of its special geochemical properties, lithium can be concentrated in sedimentary rocks with clay minerals. Samples were collected from stream sediments and lithogeochemical in three steps and were processed using Concentration-Number fractal modeling. Concentration-Number fractal modeling is a suitable geochemical exploration method to separate anomaly from the background. It was utilized to identify anomalous areas for lithum and the results were presented in the form of maps. As a result, The Gharavol kooh area of Biabanak in central part of sheet of Sorkheh. According to the lithology of the area, which contains marl and clay minerals (Illite and Cholorit), It was main anomaly between the two sheets. This area should be further investigated in Detailed exploration studies.

  Keywords: Lithium, Geochemical exploration, Concentration-Number (C-N) fractal modeling, Clay, NE Iran
 • Hojjat Hajhassani, Jalil Ghalamghash *, Mansour Vousoughi Abedini, Rahim Dabiri, Hamideh Rashid Pages 61-70
  The leucocratic granite emplaced as small masses and dykes in the Alvand batholith. The leucocratic granite consists of tourmaline alkali granite, biotite alkali granite, arfvedsonite alkali granite, rutil alkali granite, and biotite- muscovite granites with alkaline and peraluminous affinities. They show enrichments of LREEs relative to HREEs and LILE relative to HFSE with negative anomalies in Nb, Ta and Ti, in normalized trace element diagrams. The leucocratic granite of the Alvand batholith resemble A-type and can be further classified in two of A and A' types granite. The trace elements content of A-type is much higher than A'-type granite. Based on geochemical data, it seems that A- and A'-type granites were generated from partial melting of mantle source. As mantle magma ascends, fractionate and empalce into the crust, A-type leucocratic are formed with minimal contamination and A'-type leucocratic with significant contaminant with continent crust are formed. Field and geochronology data suggest that the leucocratic granite were generated in the late Jurassic, which is contemporaneous with the subduction of the Neo-Tethys oceanic crust beneath the central Iran. It seems that the leucocratic granites were emplaced during a local extensional phase as dykes and small bodies in the Alvand batholith.
  Keywords: Leucocratic granite, Geochemistry, Petrogenesis, A-type granite, Alvand
 • Majid Safaei Farouji, Hosein Rahimpour- Bonab *, Mohammadreza Kamali, Buyuk Ghorbani Pages 71-80
  Geochemical investigation of Kazhdumi and Pabdeh formations suggest a shaly and carbonate lithology as well as a suboxic-anoxic marine depositional environment for both formations. On the other hand, the thermal maturity of the Kazhdumi Formation is equivalent to the mid of oil window while thermal maturity-related parameters show that the Pabdeh Formation has not entered the oil window. Biomarkers are indicative of derivation of the four oil samples from a carbonate-shaly or marly source rock. Also, thermal maturity-related biomarkers reflect a peak mature stage for all of the four samples. Different values of oleanane index in oil samples is implying a more significant role of the Pabdeh Formation in hydrocarbon embedded in 36, 56, 55 wells in compare to well number 22. In general, oil-source correlation introduces both Kazhdumi and Pabdeh formations as source rocks for the crude oils.
  Keywords: Biomarker, Lithology, Depositional setting, Oil-source rock correlation
 • Kiamars Hosseini, Majid Shahpasandzadeh * Pages 81-94
  The Late Neoproterozoic-Early Cambrian albite-bearing metasomatite, rhyolites and rhyodacites predominantly constitute the host rocks of the Choghart magnetite-apatite deposit in Central Iran. The geologic evidences show three types of albites in the host albite-bearing metasomatite. The performed mineralogical and geochemical investigations display enrichment of REE-Y-Ti-Th in the pink and fleshy red albites, whereas the white albites are barren without any ore mineralization. The concentration of REE-Y-Ti-Th-U bearing minerals along the fractures, the variation of Th/U ratio and result of stable isotopes studies of the calcites syn-paragenesis with the abiltes reveal the involvement of mixed magmatic and high-midium temperature hydrothermal processes play an important role in the ore genesis. The similarity pattern of the REEs and trace elements in different types of abilte-bearing metasomatite and rhyolite manifest the origin of REE-Y-Ti-Th mineralization as the rhyolitic-rhyodacitic magmas, related to a continental/oceanic subduction zone. According to this research, tectono-magmatic setting of the albite-bearing metasomatite in the Choghart deposit is suggested as a Calc-alkaline magmatism, associated with the active continental margin and oceanic island arcs.
  Keywords: REE-Y-Ti-Th-Y mineralization, albite-bearing metasomatite, Magmatic arc, Choghart, Central Iran
 • Tayaebe Sarbandi Farahani *, Mehdi Yazdi, MahmoudReza Majidifard Pages 95-108

  The present study deals with the ammonites from the upper part of the Chaman Bid Formation, member 4 (Middle-Upper Jurassic) at the type locality. Lithostratigraphicall, it is consites alternation of limestone and marls.Following ammonite families are present: Perispinctidae, Ataxioceratidae, Haploceratidae, Oppeliidae and Aspidoceratidae, which indicate the Biozones: Hybonoticeras hybobotum , Semiformiceras semiforme , Semiformiceras fallauxi , Microcanthoceras ponti and Micracanthoceras micracanthum Zones. Paleobiogeographicall, the ammonite fauna is closely related with the Submeditteranean Provice, with few affinities to South Tethys (Ethiopian province ),migrated during the Tithonian. Following taxa are reported for the first time fromthe Tithonian strataNorth Iran: Zappalia cf. zapalensis, Paraulacosphinctes transitorios, P. seneoides.

  Keywords: Biostratigraphy, Lithostratigraphy, Jurassic, Ammonite, Koppe Dagh
 • Mohsen Moayyed *, Farzaneh Valinasabzarnagh, Ahmad Jahangiri, Hosein Azizi Pages 109-122
  there are Discontinuous outcrops of volcanic rocks in the northern regions of Maku. The volcanic rocks were metamorphosed in the green schist facies. These volcanic complex were bimodal and compose of acidic and basic lava and pyroclastic rocks. The lava of this unit covers the Cambrian and equivalent of Lashkarak rock units and is progressively covered by Devonian dolomitic units. The geochemical data of metabasic and metarhyolite rocks signify transitional to alkaline nature of the primary magma and they have a negative gradient of REE and LREE / HREE ratio of those rocks are high and enriched inHFS elements. Metarhyolite rocks are similar to the rift setting rhyolites (A1-Type). Geochemical data indicate that the studied rocks are due to fractional crystallization of basic magma with crustal contamination, and in particular, the studied rocks have a genetic relationship and originate from a commen magma. The magma of the studied rocks generated by 3-10 percent partial melting of an enriched garnet peridotitic mantle source in an intra-continental extensional rift setting. This tectonic setting is concordant with the known extensional rift setting governed on other parts of Iran during the early Paleozoic, primary stages of generation and development of the Paleotethys.
  Keywords: Early Paleozoic, Bimodal Volcanism, Rift, Paleotethys, Maku
 • Masoumeh Norouzi *, Ali Abedini, AliAsghar Calagari, Fatemeh Kangarani Farahani Pages 123-134

  The kaolin occurrence in the Abolhasani-Zereshkouh area (south of Shahroud, northeast of Iran) is a product of alteration of Eocene andesitic rocks. With attention to mineralogical studies, kaolinite, quartz, chlorite, montmorillonite, illite, rutile, calcite, orthoclase, albite, vermiculite, palygorskite, jarosite, and hematite are the mineral assemblege of this alteration occurrence. Calculations of mass balance of elements with assuming Zr as monitor immobile element show that elements such as Si, Fe, Mg, Na, K, Ti, Cr, Ba, Be, Co, Cs, Rb, Sn, U, V, W, Ni and REE were partially depleted and elements such as Hf, Zn and Cd enriched during the kaolinitization processes of andesitic rocks. Other elements including Al, Ca, P, Mn, Ga, Nb, Sr, Ta, Th, Y, Cu, Pb and Tl were undergone both leaching and fixation processes. The mass decrease of Si, Fe, K, Rb, Cs and Ba reveals destruction of plagioclase and hornblende by highly acidic hydrothermal fluids. The presence of two abnormal decreasing and increasing trends for the elements Al, Ga, P, Nb, Ta, and Y can be attributed to the low pH of the altering fluids, the high water-to-rock ratio and the abundance of complexing legands.

  Keywords: Geochemistry, Kaolin, Distribution of Elements, Mass Balance
 • Habibollah Ghasemi *, Mahbubeh Arabzadeh Baniasadi, Mojtaba Rostami Hosuri Pages 135-144

  The Abbasabad Eocene volcano-sedimentary belt in the east of Shahrood includes of basaltic-andesitic rocks and related pyroclastics along with interlayers of sedimentary rocks. The volcanic rocks include olivine basalt, trachybasalt, trachy andesybasalt, trachyandesite and andesite with various textures such as hyallomicrolitic porphyry, microlitic porphyry, glomeroporphyry, trachytic and sieve textures. The main minerals of the rocks are clinopyroxene and feldspar. Pyroxene composition ranges from diopside to augite and feldspar composition is in the ranges of orthoclase and oligoclase to bytownite. The 87Sr/86Sr(Initial) and 143Nd/144Nd(Initial) ratios of these rocks, taking into account the age of 40 Ma for them, range from 0.7042 to 0.7047 and 0.5127 to 0.5130 respectively. Also, the values of ԐNd(0) and ԐNd(t=40Ma) of them range between 2.67 to 7.72 and 3.8 to 8.8, respectively, indicate an enriched mantle source for them. Whole rock, isotopic and clinopyroxene chemistry indicate arc-related calc-alkaline-alkaline nature and basaltic composition of the parental magma originated from partial melting of an enriched OIB source in an extensional intra-arc setting. Geothermobarometry calculations on clinopyroxene indicate a temperature range of 1100-1150 Cº and pressures of 2-13 kb for crystallization of the magma.

  Keywords: Mineral chemistry, Isotope chemistry, Abbasabad, Shahrood
 • Shahrzad Faryadi *, Ali Alavi Naeini Pages 145-152
  climate change is known as one of the most important environmental crises which has made many problems . Considering the undeniable impact of humans in the production of greenhouse gasses, in this paper the situation of the climate change of Tehran is predicted by modeling three different scenarios, for the period of 2046 until 2065. Based on optimistic, pessimistic and neither pessimistic nor optimistic scenarios, the alterations of climate parameters are forecasted. It is concluded that the amount rainfall will decrease, while, the amount of temperature will go up. To do this research the software of LARS-WG is used for modeling the climate change. This software is a sample of Meteorological generating models which is useful for simulation of climate data for now or future in an area. Then, considering the significant role of fossil fuels in deteriorating this phenomenon and determining the proportion of the effects of different modes of transportation in generating carbon, the existing policies on reduction of burning fossil fuels is investigated. At the end, based on the necessity of cooperation of people in various aspects of formulation of policies including behavioral-social and technological-technical, some suggestions are proposed to decrease the production of carbon.
  Keywords: Participatory Planning, climate change, Transportation, Tehran
 • Hajar Ghafleh Maramazi *, Fardin Mousivand, Alireza Zarasvandi Pages 153-164

  The Gol-e-Zard zinc-lead deposit is located in the Malayer-Isfahan belt of Sanandaj-Sirjan zone in northeast of Aligudarz, Lorestan province. Mineralization occurred as two different ore horizon within metamorphosed Jurassic shale and sandstone. Generally, two ore facieses were distinguished in the deposit: 1) vein-veinlet/stringer facies, and 2) bedded facies. Primary minerals of the ores involve pyrite, sphalerite, galena and chalcopyrite, and the secondary minerals include cerussite, smithsonite, azurite, malachite and goethite. The gangue minerals are quarts, chlorite, calcite and clay-mineral. In the stringer facies, chalcopyrite replaced mainly pyrite and other minerals indicating influx of a copper-rich hot fluid influx into a pyrite-rich ore called as “zone-refining process”. In the Gol-e-Zard deposit metal and mineralogical zonation was observed. Alteration zones have distinct pattern, silicic-carbonatic at core to chloritic at margins. Based on textures and structures, mineralogical, ore facies, alterations and geochemical characters, the zinc-lead mineralization in the Gol-e-Zard region is of Selwyn-type sedimentary-exhalative (SEDEX) deposits, deformed and metamorphosed by the Late Cimmerian and Laramid Orogenies at green schist facies.

  Keywords: Sedimentary-Exhalative, Sedex, Gol-e-Zard, zinc-lead, Sanandaj-Sirjan zone
 • Ali Hossein Jalilian * Pages 165-178
  The Mesozoic sequence in the Zagros Region (SW Iran) consists dominantly of carbonates especially dolomite that play the role of reservoir in many oil and gas fields of the region. To investigate the function of sedimentary and diagenetic processes in the formation of Triassic-Neocomian dolomites of the easthern High Zagros, this study focuses on petrography and geochemistry of the carbonates crop out in the Khaneh Kat anticline. Field and laboratory data led to the recognition of four different dolomitization models within the studied carbonates. The Lower-Middle Triassic and Upper Jurassic dolomites are medium to thick-bedded and composed of fine to medium-grained relatively ordered dolomite. The stoichiometric chemistries and heavier oxygen isotope ratios of these dolomites as well as the considerable presence of evaporites indicate the favorable conditions for the formation of early dolomite due to downward-percolating of concentrated evaporate brines (reflux model). The Upper Triassic dolomitic portion of the Zagros consists of medium to coarse-crystalline, massive-bedded dolomites with relatively light isotopic composition. Mineralogy and geochemistry of these dolomites indicate a high temperature origin as well as their relationship to diagenetic processes, including recrystallization in a deep-subsurface environment (burial model). In the Upper Jurassic portion of the succession, dolomites are ...
  Keywords: Dolomite, Zagros, Triassic, Jurassic, Neocomian
 • A. Shaabanpour Haghighi, L. Bakhshandeh *, T. Mohtat, M. Zamani Pedram, S. H. Vaziri Pages 179-190
  In this study the Upper Cretaceous sediments in the Zagrous Basins Fars  province,the Pyrgheib Section,for the purpose of Biostratighraphy and sea level change studies were investigated. These sediments with about 206 m thickness consist of Limestone, Shale, Marl and limy marl. The investigated foraminifera led to identification of  70 species of planktonic foraminifera that belong to 16genera. Based on planktonic foraminifera the Upper Cretaceous deposits were divided into 6 biozone which are cosmopolitan and respectively are:biozone1 - Dicarinella concavata Interval Zone,Biozone2-  Dicarinella asymetrica Total Range Zone,Biozone3- Globotruncanita elevata Partial range zone Biozone4- Globotruncana ventricosa Interval Zone,Biozone5- Radotruncana calcarata Interval zone. Biozone6- Globotruncanella havanensis Partial range zone ,Biozone7- Globotruncana aegyptiaca Interval zone. Biozone8- Gansserina gansseri Interval zone, Biozone9- Contusotruncana contusa Interval Zone. The Upper Cretaceous sediments in the study area on the basis of Planktonic Foraminifera are of the Late middle Coniacian  to theLate Maastrichtian ages. According to the Morphotype groups of planktonic foraminifera deeping the basin from the Coniacian to the Middle Santonian is seen .However, in the late Santonian shallowing the basin and again in the Early Campanian deeping the  basin, in the Late Campanian and close to the Campanian-Maastrichtian boundary shallowing the basin and a sea regression is observed.
  Keywords: Biostratigraphy, Zagrous, Coniacian, Late maastrichtian, Sea level change, Planktonic Foraminifera
 • Afshin Akbarpour *, Masoud Moslehi Pages 191-202
  Yapal iron ore body is located in northwest of Sanandaj-Sirjan zone. A complex of Paleozoic metamorphed rocks including green schist, mica schist, chlorite schist with green schist facies degree, plus skarn and marble outcrop in this area.. Iron mineralization generally occurs as magnetite with the shapes of lentoid, veins, veinlets and dots in garnet schist and greenschist and near marble outcrop in area. Ore textures are observed as dispersed, stock, replacement and network like. The iron oxide grade varies between 30 to 60 percent. Iron element negatively correlates with sulfur and positively correlates with titanium, magnesium, manganese and the other main oxides. Based on the relation between cobalt and nickel, this ore body is located within hydrothermal-originated category. Some samples are located in the hydrothermal-volcanogenic boundary. Based on distribution patterns of rare earth elements, Yapal iron ore has more similarities with skarn type mineralizations. Geochemical evidences of magnetite and the variations of cobalt, nickel, silica and aluminum suggest the skarn origin for Yapal iron ore. That means the iron has been mobilized by the hot fluids originated by intrusive stocks and precipitated in contact of metamorphic and marble units.
  Keywords: Fe mineraliztion, Geochemistry, Hydeothermal, Skarn, Yapel
 • Hossein Gholamalian *, Roya Fanati Rashidi Pages 203-214
  Kazhdumi Formation strata in Anguran section (NW Bandar Abbas) are investigated and eight echinoid species belonging to eight genera have been identified. These species are: Tetragramma malbosii, Orthopsis ruppelli, Phyllobrissus aff. angustatus, Epiaster dartoni, Hemiaster sp., Pliotoxaster comanchei, Iraniaster douvillei, Coenholectypus planatus. Iraniaster douvillei that has already been reported from the Coniacian – Santonian beds of Lorestan Zone (West of Iran); is present in the Albian – Cenomanian strata of Anguran section. So; we can propose the new range of Middle Albian – Santonian for this species. Kazdumi Formation in the studied area has the age of Middle Albian to Early Cenomenian on the basis of foraminifers those accompany with echinoids. This formation conformably overlies the Dariyan Formation and disconfomably underlies the Gurpi Formation.
  Keywords: Echinoidea, Anguran, Albian, Cenomanian, Kazhdumi
 • Ali Bandegani, Ali Yassaghi *, Mohsen Eliassi Pages 215-224
  In this paper, the structural evolution of Bamu fault zone located in the Zagros folded belt zone is presented as an example of northeast-trending fault zone in the Zagros, using the kinematic and dynamic analysis of accompanied structures. Based on structural and paleostress analyzes two phases of shortening were determined as NE and NNE. In order to define the chronology of the deformation stages in the region, the relationship between fault structures and folds in the folded rock formations has been utilized. The result showed that the first compression stress trend in the area was NE that caused formation of the Bamu transverse Fault with left-lateral strike-slip mechanism and its accompanied structures. Since this stage of deformation has affected the Oligocene- early Miocene formations, more likely occurred at this time. During the next phase the shortening direction, due to change in the collision zone direction of the Arabian-central Iran in the Miocene-Pliocene, has changed to NNE which causes development of younger structures in the form of folding and reverse faulting in the fault zone. This shows that the NE-trending fault zones, like other major NW-faults, in Zagros affected by the change in the convergence of Zagros collision.
  Keywords: Bamu fault zone, Zagros Folded belt zone, Fault Kinematics, Paleostress
 • Sara Shakiba, AliAsghar Sepahi *, MohammadReza Ghasempour, Kazu Nakashima Pages 225-240

  Alvand plutonic body is one of the largest intrusive plutons in northern part of Sanandaj-Sirjan zone which is located in south of Hamadan city. It is composed of porphyroid and leucocratic granitoids, basic intrusive rocks, and abundant enclaves in various sizes and in a variety of forms. Biotites of porphyroid monzogranite, diorite, felsic microgranular enclave, mafic microgranular enclave and surmicaceous enclaves are located in magnesian biotites and biotites of norites in phlogopite field. Orthopyroxenes of norite are clinoenstatite and orthopyroxenes of mafic microgranular enclaves are clinofrosilite. Based on the Ti-in-biotite thermometer, temperature of monzogranite porphyroid is 662 to 734 oC, norite is 688 to 776 oC, diorite is 598 to 724 oC, surmicaceous enclaves temperature is 662 to 687 oC, felsic microgranular enclaves is 694 to 712 oC and mafic microgranolar enclaves is 635 to 737 oC. the enclaves of the Alvand plutonic body and their host rocks are located in the field of calc-alkaline suite. Orthopyroxenes in the norite and mafic microgranular enclaves indicate that rocks of the Alvand intrusive complex are located in the field of high oxygen fugacity rocks. It is in accordance with calc-alkaline property of rocks and is consistent with the subduction-related tectono-magmatic environment.

  Keywords: Mineral chemistry, Thermometry, Enclave, Alvand Plutonic complex, Sanandaj-Sirjan zone
 • Behzad Saeedi Razavi *, Mozhgan Rikhtehgarzadeh, Saeedeh Senemari Pages 241-254
  In order to study the biostratigraphy of Sarvak and Ilam in wells A1 and A2 of Binak oilfield, B of Gachsaran oilfield, C of Aghajari oilfield and D of Rag-Sefid oilfield, numerous thin sections have been studied microscopically In the biostratigraphic study of 5 biozones in the Sarvak and Ilam formations, the following fields were introduced: 1-Oligostegina flood zone, 2- Nezzazata – Alveolinids assemblage zone, 3- Rudist debris zone, 4 -Nezzazatinella – Dicyclina assemblage zone, 5- Rotalia skourensis – algae assemblage zone and Oligostegina food zone. Based on the study of age of Sarvak Formation from Late Albian to Turonian, and for Ilam Formation from Coniasian to Santonian. Based on the biostratigraphy correlation and thickness analysis of biozones introduced in the two studied formations, the depth of the Zagros basin from northwest to southeast decreases dramatically.
  Keywords: Microbiostratigraphy, Sarvak Formation, Ilam Formation, Santonian, Turonian
 • Firouzeh Shavvakhi, Saeed Madanipour *, Ebrahim Rastad Pages 255-268
  South Natanz Area is structurally located in the western part of the Central Iranian structural zone and central part of the Orumieh-Dokhtar magmatic belt at southwestern termination of the Qom-Zefreh Fault. Our structural data represents older generation of E-W to NW-SE thrust faults as Fasakhod Fault that juxtaposes Permian- Triassic (Jamal, Nayband and Shotori Formations) over younger rock units. Most of the thrust faults have been cross cut with younger generation of strike-slip fault system. These mainly post Eoene strike slip fault systems are structurally linke to Qom-Zefreh Fault zone. On the other hand, they developed as strike slip orders of the Qom-Zefreh Fault system in central part of the Orumieh-Dokhtar magmatic belt. Integration of the structural data set with stratigraphic unconformities observed in the south Natanz represet regional folding of the area during pre Early Cretaceous time. Subsequently, it has experienced regional extension as observed in the other parts of the central Iran during Early Cretaceous time. Major thrust faulting of the area has been occuered during post Late Createcous time. The final post Oligocene strike slip faulting related to the activation of the Qom- Zefreh fault has overprinted and cross cut older structural features.
  Keywords: Qom- Zefreh Fault, Fasakhod Fault, western Central Iranian, south Natanz