فهرست مطالب

نگرش های نو در جغرافیای انسانی - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 50، بهار 1400)
 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 50، بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/15
 • تعداد عناوین: 49
|
 • مریم بیگ پور، مجید ولی شریعت پناهی*، عبدالرضا فرجی راد صفحات 1-23

  چکیده تحقیق حاضر با هدف ارزیابی وضعیت ظرفیت های گردشگری پایدار در کلانشهر تهران انجام شده است. روش تحقیق، از نوع توصیفی و پیمایشی تحلیلی با رویکرد آمیخته است که متشکل از دو بخش کیفی و کمی است. در بخش کیفی با استفاده از نظریه زمینه ای به شناسایی ظرفیت های لازم برای گردشگری پایدار شهری کلانشهر تهران بر مبنای مطالعه و دسته بندی ادبیات نظری و در بخش کمی، به ارزیابی وضعیت ظرفیت های گردشگری پایدار در کلانشهر تهران پرداخته شد. ابزار گردآوری داده ها، در مرحله کیفی مصاحبه عمیق و در بخش کمی پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش، در بخش کیفی و کمی خبرگان، متخصصین و کارشناسان ارشد در حوزه مدیریت شهری می باشند که از بین آن ها 100 نفر به روش در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پس از انجام مصاحبه ها و کدگذاری ها، ظرفیت های لازم برای گردشگری پایدار شهری کلانشهر تهران شناسایی گردید و فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار داده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی توسط روش گرندد تیوری از طریق نرم افزار Maxqda و در بخش کمی توسط آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده های کمی نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که تهران ظرفیت های مناسبی برای گردشگری پایدار دارد که می تواند پتانسیلی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری باشد. واژگان کلیدی: مدیریت شهری، توسعه پایدار گردشگری، کلانشهر تهران

  کلیدواژگان: مدیریت شهری، توسعه پایدار گردشگری، کلانشهر تهران
 • سیده کهربا سیدبرنجی، منوچهر طبیبیان*، سید حسین بحرینی صفحات 25-42

  بافت های تاریخی به عنوان میراث فرهنگی و تجلی زندگی نسل های گذشته، هویت و پتانسیل توسعه درونی شهرها می باشند. رشد و توسعه فزاینده ی شهرها سبب ایجاد مسایل و مشکلات اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی و اقتصادی در این بافت ها شده است. بهره گیری از رویکردهای بازآفرینی با توجه و الزام به اصول توسعه پایدار می تواند در ارتقای زیست پدیری شهرها در ابعاد مختلف نقش بسیار اثرگذاری داشته باشد. پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی میزان تحقق اصول و معیارهای بازآفرینی پایدار در بافت مرکزی- تاریخی رشت بپردازد. داده های موردنیاز تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و تکمیل پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش 400 نفر از شهروندان بافت مرکزی تاریخی رشت می باشند که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون آماری T تک نمونه ای و رگرسیون چندمتغیره بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که پس از اقدامات بازآفرینی، اصل اجتماع مبنایی شرایط نسبتا مطلوبی در میان اصول و معیارهای بازآفرینی پایدار دارد و اصول جامع نگری و فرآیندمحوری به ترتیب پایین تر از میانگین مطلوب ارزیابی شده است. همچنین برخی از معیارهای اصول جامع نگری و اجتماع مبنایی به صورت تک بعدی در نظر گرفته شده و اصل فرآیند محوری و معیارهای حقوقی قانونی وضعیت مطلوبی ندارد و در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری نبوده است. در پایان مدل تحقق بازآفرینی پایدار با تاکید بر معیارهای حقوقی- قانونی در بافت مذکور ارایه گردید.

  کلیدواژگان: بازآفرینی پایدار، توسعه پایدار شهری، اصول و معیار، بافت تاریخی
 • مهدی فرج زاده، رضا ولی زاده*، فریدون بابایی اقدم، علی پناهی، علی آذر صفحات 43-59

  پژوهش حاضر با هدف بهبود کیفیت ادراک پیاده راه های شهری با استفاده از مولفه های حسی شهروندان گرفته تا با در نظر گرفتن ادراکات شهروندان پیشنهادهایی برای ساماندهی این فضاها ارایه نماید. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، از نوع پژوهش های کمی و ازنظر نحوه ی گردآوری داده ها، از نوع پژوهش های میدانی محسوب می شود. جامعه ی آماری پژوهش را تمامی مخاطبان (ساکنان، شاغلان و بازدیدکنندگان، درمجموع 84240 نفر) تشکیل داده است. با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده 380 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 893/0 برای تربیت و 889/0 برای ولیعصر به دست آمد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل عاملی منجر به کاهش 55 متغیر به 24 متغیر و 4 عامل در هر دو پیاده راه شد. با توجه به عامل های بارگذاری شده، با توجه به متغیرهای بارگذاری شده می-توان عامل های چهارگانه را بنام های عامل حس بینایی، حس چشایی و بویایی، حس شنوایی و حس لامسه نام نهاد. همین چهار عامل برای پیاده راه ولیعصر به ترتیب اهمیت عبارت اند از عامل کیفیت بصری، عامل چشایی، عامل بینایی و عامل چندگانه. درمجموع چهار عامل توانایی تبیین توانایی تبیین این 1/85 درصد از تغییرات واریانس پیاده راه تربیت و 06/72 درصد از تغییرات واریانس پیاده راه ولیعصر را دارند. همچنین نتایج آزمون کای اسکور و تحلیل مسیر نیز نشان داد که کیفیت ادارک ذهنی در سطح معناداری 95/0 بین دو پیاده راه وجود دارد. در نهایت پیشنهادهای کاربردی متناسب با نوع ادراک ذهنی شهروندان ارایه گردید.

  کلیدواژگان: ادراک حسی، شهروند، فضای شهری، پیاده راه، تبریز
 • علیرضا آریان مهر، الهام پورمهابادیان*، مهدی محمودی صفحات 61-89

  بررسی معیارهای ساختمان های بلندمرتبه در منظر شهری دارای ابعاد و شاخص های متنوعی است. شناخت این ابعاد می تواند طراحان شهری و معماران را در جهت تقویت ارایه منظر شهری زیبا و مقبول و همچنین حذف نقاط منفی در طراحی کمک رساند. برهمین اساس، تحقیق حاضر به بررسی دیدگاه های زیباشناسی در مقوله منظر شهری و تاثیر آن بر ساختمان های بلندمرتبه می پردازد. در این ضمن فراخوانی معیارهای بلندمرتبه سازی از دیدگاه نظریه پردازان، متخصصین معمار و شهرساز و همچنین ساکنین و غیرساکنین، بهره برداری شود و از نظر زیبایی -شناسی باتوجه به گسترش بناهای بلندمرتبه مسکونی از نوع منفرد و خوشه ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های، روش های کیفی و کمی به صورت توامان به کار برده شده است، بدین صورت که برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش تحلیلی کیو، و جهت آنالیز داده های میدانی، از نرم افزار تحلیل آماری SPSS استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در تاثیر زیباشناسی بناهای بلند منفرد و خوشه ای باید تفاوت قایل شد؛ زیرا ابعاد تاثیرگذار این بناها در منظر شهری متفاوت است. برج های منفرد دارای فرم شاخص و بناهای بلند خوشه ای به دلیل تکرار می توانند به راحتی با تناسبات محیطی هماهنگ شوند و از این طریق خط آسمان هماهنگی در جغرافیای شهرها خلق کنند.

  کلیدواژگان: بلندمرتبه سازی، زیبایی شناسی، منظر شهری
 • علیرضا جزء پیری، مهرداد متین*، کاوه بذرافکن صفحات 91-112

  موضوع پژوهش، پردازش عوامل اجتماعی تاریخ بعد از انقلاب ایران و اثرات آن بر تفکرات معماری معاصر است. عوامل اجتماعی موثری که به نوعی دخیل در تغییر و تحول معماری هر دوره تاریخی بشمار میروند. معماری بعنوان یک جریان میان رشته ای همواره از عواملی چون جامعه تاثیر گرفته است. سوال این است که ارتباط معماری با زمینه های اجتماعی چگونه بوده و این ارتباط در حوزه معماری برای 3 دهه انقلاب 1357 چگونه است؟ فرض پژوهش براین است که مطالعه در تاریخ معماری معاصر ایران میتواند پژوهشگر را به بینشی عمومی در حال و هوای جامعه سالهای مورد نظر و بالعکس هدایت نماید. تشریح ارکان اجتماعی در تالیفات معماری محرز است و بینش حاصل، با ارجاع به وقایع تاریخی- اجتماعی قابل تبیین خواهد بود. پژوهش پس از مطالعه کتابخانه ای در دو حوزه اجتماعی و معماری در تلاش است تا برداشتی از جامعه آن روزها و تبعیت معماری از آن بدست آورد، در این میان محتوای آثار تالیفی که متاثر از عوامل اجتماعی هستند را شناسایی و معرفی کند. پژوهش کیفی است با راهبرد تفسیری، که با روش تاریخی و بکارگیری استدلالی منطقی پس زمینه متغیری مداخله گر همچون جامعه در معماری را تبیین میکند. نتیجه این بررسیها نشان میدهد که معیارهای تشخیص جوانب اجتماعی معماری در 3 دوره تاریخی قبل از انقلاب، انقلاب 1357 و دهه بعد از انقلاب، بیانگر نوعی گذر از جامعه ای فوق مدرن و لوکس به جامعه ای سنتی- مذهبی و مجددا بازگشت به جامعه مدرن معتدل می باشد.

  کلیدواژگان: تفکرات اجتماعی، انقلاب 1357، تالیفات معاصر، معماری معاصر
 • حمید قدیری مدرس، مهدی مومنی، حمید صابری*، احمد خادم الحسینی صفحات 113-129

  پژوهش در امر ارتقای رضایتمندی شهروندان از زندگی شهری امری شایسته و بایسته است. در این راستا راهکارهایی که مستلزم کمترین هزینه بوده و عملا امکان به کارگیری توسط مدیریت شهرها و کلان شهرهای ایران را داشته باشند حایز اهمیت میباشد.درمیان سازمان های مختلف مدیریت شهری، شهرداری یکی از دستگاه هایی است که ارتباط مداوم وتنگاتنگی با عموم مردم دارد، لذا توسعه همه جانبه و پایدار شهر زمانی عملی خواهدشد که شهروندان از عملکرد شهرداری رضایت داشته باشند . احساس رضایت شهروندان از محیط شهری و خدماتی که شهرداری بخصوص در قسمت شهرسازی ارایه می دهد، عامل مهمی در جهت ایجاد انگیزه درمردم برای مشارکت در توسعه شهری و بهبود کیفیت محل سکونت خویش است. لذا هدف پژوهش حاضر ارزیابی نقش و جایگاه ضوابط و مقررات شهرسازی دررضایتمندی شهروندان شهر اصفهان میباشد. روش پژوهش براساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی تحلیلی است. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده وجامعه آماری، شهروندان با سن بالای بیست سال در سه منطقه 6 و 8 و 14 بودند که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نتایج نشان داد به ترتیب ضوابط کاربری دارای بیشترین تاثیر با میزان (613/0) وضوابط مشرفیت و فضاهای نورگیری دارای کمترین تاثیر با میزان (381/0) رضایتمندی شهروندان مناطق مورد مطالعه می باشند. همچنین مدل برازش پژوهش حاکی از معناداری همه مولفه های ضوابط و مقررات شهرسازی و تاثیر معنادار آنها بر رضایتمندی شهروندان مناطق تحقیق می باشد.

  کلیدواژگان: ضوابط ومقررات شهرسازی، رضایتمندی شهروندان، شهر اصفهان
 • علی نظر صیدی، امیر گندمکار* صفحات 159-169

  شهر اهواز، از جمله شهرهای واقع در منطقه نسبتا خشک است . شهر و اقلیم، تاثیر گذاری تنگاتنگی بر یکدیگر دارند. به دلیل اهمیت این موضوع، این تحقیق بر آن است که با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مدل رتبه ای من- کندال به مطالعه تغییرات عناصر اقلیمی شامل حداقل، حداکثر و متوسط دما، بارش و رطوبت اهواز در طول دوره آماری2015-1965 در فرایند توسعه منطقه ای و برنامه ریزی شهری پرداخته است .نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان می دهد که با توجه به مطابقت روند های دما و بارش، بافت قدیمی شهر جهت آسایش و رفاه شهروندان ، فضاسازیهای درون شهری خود را کاملا بر اساس عناصر محیطی انجام داده است. ساخت فشرده، کوچه های باریک و سایه دار و حتی رنگ ساختمانها متاثر از این توجه می باشد. بر این اساس محور اصلی بحث، بررسی چگونگی تاثیر شرایط اقلیمی بر شهرسازی بومی ایران و نیز استخراج این اصول بکار گرفته اقلیمی در مصالح، تیپولوژی معماری، سازمان فضای شهری و عناصر شهری می باشد. که باید برای احتراز از این خشکی و پیامدهای دیگر آن، برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای در راستای مقابله با بحران و به صورت مدیریت ریسک جهت یابی شود.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، آزمون من-کندال، شهر اهواز، خشکی، برنامه ریزی شهری
 • علیرضا شه بخش، معصومه حافظ رضازاده*، غلامرضا میری صفحات 171-191

  شناخت سازوکار فضای جغرافیایی شهرها، در مواجهه با ابر فرآیند جهانی شدن، از مهمترین رویکردهای مربوط به تحلیل های فضای جغرافیایی می باشد. پژوهش حاضر با درک این نکته و در نظر گرفتن اهمیت کلانشهرهای کشورهای درحال توسعه، تهران را در کنار شانگهای که یکی از الگوهای موفق جهانی شدن می باشد، با هدف یافتن سازوکار فضای جغرافیایی این دو شهر و ارایه مدل بومی جهانی شدن، انتخاب نموده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی، تحلیلی و استنباطی می باشد، که با بهره گیری از مبانی نظری، اخذ نظرات کارشناسان از طریق روش دلفی و سنجش استنباطی متغیرهای جهانی شدن، با استفاده از آزمون (Man-witny)، در محیط نرم افزار SPSS به بررسی آن پرداخته شده است. نتایج حاصل که به صورت دو معادله بیان شده است، بازگو کننده تفاوت مولفه یکپارچگی فرآیندهای اقتصادی، ارتباطی، اطلاعاتی و پیوستگی مکانی آنها در سامانه جهانی با سامانه غیرجهانی می-باشد. نتیجه بررسی متغیرهای جهانی شدن در دو شهر تهران و شانگهای نشان می دهد که بیشترین میزان اختلاف به ترتیب مربوط به متغیر حجم تجارت بین الملل، گردشگری خارجی، ضریب نفوذ اینترنت، تعداد شعبات بانکهای خارجی، تعداد شعبات شرکت های چند ملیتی وسرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. لذا از نظر توصیفی، تحلیلی و استنباط آماری، نتایج گویای ساز و کار متضاد فضای جغرافیایی شانگهای و تهران می باشد.

  کلیدواژگان: فضای جغرافیایی، فرآیندجهانی شدن، شهرهای جهانی، کلانشهرهای ملی
 • محمد غلامی*، ولی الله نظری، منصور رضاعلی صفحات 193-210

  افزایش جمعیت در نواحی شهری و به دنبال آن افزایش میزان تولید پسماند و مسئله محیط زیست، ضرورت توجه به تعیین مکان های مناسب دفن پسماندهای شهری را روز افزون کرده است. بر همین مبنا هدف از انجام این پژوهش، مکان یابی محل های مناسب دفن پسماندهای شهر عسلویه می باشد. روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی و با رویکرد کاربردی است. در پژوهش حاضر مجموعا 16 معیار در سه محیط فیزیکو شیمیایی، اقتصادی- اجتماعی و بیولوژیک مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور مکان یابی محل دفن پسماند در شهر عسلویه، از نرم افزار ArcGIS جهت استخراج لایه های اطلاعاتی و انجام پردازش های لازم و از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت وزن دهی به معیارها با بکارگیری نرم افزارExpert Choice استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش حاضر می توان پهنه های دفن پسماند در محدوده مورد مطالعه را به چهار کلاس طبقه بندی نمود. در این میان پهنه های کاملا مناسب جهت دفن پسماند با مساحت 74/3232 هکتار بالاترین اولویت را جهت دفن پسماند دارا بوده و با داشتن 82/4 درصد مساحت کل محدوده مورد مطالعه در اولویت طرح های دفن پسماند قرار می گیرند.. تحلیل نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که پهنه های تعیین شده جهت دفن مناسب پسماندهای شهر عسلویه، از لحاظ کاربری بیشتر منطبق بر زمین های بایر و مراتع فقیر بوده و حداکثر فاصله را نسبت به مناطق مسکونی، راه های ارتباطی، منابع آب زیرزمینی، آبراهه ها، مناطق صنعتی و حفاظت گاه ها و گسل های منطقه دارند.

  کلیدواژگان: : مکان یابی، پسماند، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدل AHP، شهر عسلویه
 • پریسا قادری، مریم کریمیان بستانی*، معصومه حافظ رضازاده صفحات 211-231

  شهر و شهرنشینی خود یکی از مهم ترین شاخص های رفاه و توسعه اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود، اما رشد شتابان آن می تواند سرانه برخورداری از بسیاری امکانات اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهد و از این طریق پیامدهای آن به صورت کاهش سطح کیفیت زندگی در عرصه های مختلف شهری نمایان شود که این مساله در شهرهای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که افزایش جمعیت شهرها که در بیشتر مواقع ناخواسته و بدون برنامه ریزی به وقوع پیوسته است بسیار مشهود است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر تحلیل توزیع فضایی شاخص های ترکیبی کیفیت زندگی شهری چابهار، می باشد. رویکرد حاکم بر فضای تحقیق کیفی و کمی و نوع تحقیق کاربردی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از تکنیک ها و مدل های (DIMTEL و VIKOR) استفاده شد. نتایج مدل DIMTEL نشان داد که همه شاخص های بعد اقتصادی، تاثیرگذار هستند. از بین چهار شاخص، بعد اجتماعی 3 شاخص تاثیرگذار و فقط یک شاخص (خدمات آموزشی) با امتیاز (0.016-) تاثیرپذیر می باشد، همچنین از بین 3 شاخص، بعد زیست محیطی همگی تاثیرپذیر و از بین شاخص های کالبدی فقط شاخص (مسکن) با امتیاز (0.242)، تاثیرگذار و بقیه تاثیرپذیر می باشد. نتایج نهایی اولویت بندی نواحی شهر چابهار با تاکید بر توزیع فضایی شاخص های ترکیبی کیفیت زندگی با استفاده از مدل ویکور نشان می دهد، بیشترین عددQ متعلق به ناحیه 1 شهر چابهار با وزن (0.760)، و کمترین وزن متعلق به ناحیه 4 شهر چابهار با (0.574) می باشد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، نواحی شهری، توزیع فضایی، شهر چابهار
 • ماریا نهاوندپور، محسن رنجبر*، حسین مجتبی زاده خانقاهی صفحات 233-251

  چکیده توسعه صنعت گردشگری نیازمند آگاهی و شناخت کافی از مسایل و وضعیت زیرساختها و محصولات گردشگری است. بدون آگاهی از امکانات موجود در هر منطقه، امکان برنامه ریزی و پیش بینی علمی و اصولی کارکردهای گردشگری وجود نخواهد داشت. مقاله حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است و با هدف یافتن پاسخ به این سوال که نقش متقابل عناصر گردشگری وتوسعه گردشگری درشهرستان آستارا وبسترهای مورد نیاز برای برنامه ریزی توسعه شهر چقدر است . جامعه آماری تحقیق شامل گردشگران،کسبه و فعالان حوزه گردشگری است.با توجه به دقیق نبودن تعداد گردشگران (جامعه آماری) از نمونه گیری تصادفی قابل دسترس استفاده شده است و مناطق و محلهایی که گردشگران حضور داشته اند از جمله بازارچه مرزی،ساحل صدف، تله کابین، برای جمع آوری داده ها تعیین گردید . یافته های توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل و فرضیه های تحقیق نیز با آزمون فریدمن انجام شد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش مکانهای گردشگری شهرستان آستارا در اغلب زمینه ها با کمبود امکانات و تسهیلات لازم برای جذب گردشگران مواجه است که به منظور تحولی سازنده و پویا، ضرورت برنامه ریزی و تهیه و اجرای طرح جامع گردشگری در سطح شهرستان میتواند امکان جذب گردشگر بیشتر را فراهم نماید .

  کلیدواژگان: بسترهای گردشگری، توسعه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، آستارا
 • محمدرضا قلی پور، محمودرضا چراغعلی*، هادی ثنائی پور صفحات 253-270

  هدف این پژوهش ارایه مدل توسعه کارآفرینی اکوتوریسم با رویکرد رفاه اجتماعی روستاهای هدف گردشگری است. این پژوهش از لحاظ هدف بنیادی، از نظر ماهیت اکتشافی و از نظر روش گردآوری داده ها کیفی و با روش داده بنیاد انجام شده است. با بهره گیری از مبانی نظری، پیشینه تحقیق و مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از روش تحلیل محتوا به استخراج مفاهیم پرداخته شد. تیم مشارکت کننده متشکل از خبرگان دانشگاهی هستند که با روش نمونه برداری هدفمند به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. فرآیند جمع آوری داده ها تا جایی ادامه پیدا کرد که محقق به مرز اشباع نظری در مصاحبه پانزدهم رسید و سپس با استفاده از روش داده بنیاد به کدگذاری مفاهیم استخراج شده در سه گام اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی پرداخته شد. در نهایت با استخراج، تلفیق و ترکیب مفاهیم و دسته بندی در مقوله های بزرگتر الگوی پارادایمی پژوهش ارایه گردید. مدل پارادایمی نشان داد عوامل فردی، عوامل بازاریابی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل محیطی و عوامل حمایتی برای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم با رویکرد رفاه اجتماعی روستاهای هدف گردشگری، شرایط علی محسوب می شوند. عوامل نهادی، عوامل اجتماعی و عوامل عمومی به عنوان شرایط زمینه ای؛ متغیرهای مالی و نظام مدیریتی ازشرایط مداخله گر و راهبرد برنامه ریزی، راهبرد اقتصادی و فرصت های محیطی از راهبردهای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم با رویکرد رفاه اجتماعی روستاهای هدف گردشگری هستند. شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و راهبردها، پیامدهای مثبت شامل کارکرد اقتصادی، کارکرد اجتماعی، کارکرد ساختاری، کارکرد فرهنگی و پیامدهای منفی را در پی خواهند داشت.

  کلیدواژگان: اکوتوریسم، توسعه کارآفرینی، رفاه اجتماعی، روش داده بنیاد
 • ارمان مهدوی توکلی* صفحات 271-290

  امروزه میراث تاریخی(فرهنگی) وگردشگری برای مردم به موضوعی آشنا تبدیل شده و برهمین اساس، مناطق تاریخی و بافتهای کهن به دلیل فضاهای ارزشمند می توانند به-عنوان اماکن مناسب برای جذب گردشگران بویژه خارجی باشند که در جست وجوی مکانهای منحصر به فرد، جذب این مناطق شده و زمینه ساز رونق گردشگری و منافع ناشی از آن می شوند. در همین راستا پژوهش پیش رو، با هدف شناسایی پتانسیلها وتنگناهای گردشگری تاریخی-فرهنگی در مناطق باستانی قبله،لاهیج و خینالیق کشور آذربایجان و ارایه راهبردهایی براساس نتایج پژوهش به نگارش درآمده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی تحلیلی می باشد. روش جمع آوری داده ها براساس روش کتابخانه ای و پیمایشی بوده و از جامعه آماری یعنی خبرگان و مدیران جمع آوری شده است. جهت شناسایی عوامل کلیدی داخلی و خارجی توسعه گردشگری و راهبردهای توسعه آن، از الگوی تحلیلی سوات براساس دیدگاه جامعه نمونه استفاده شده است. همچنین، جهت اولویت بندی و مشخص کردن درجه تاثیر عوامل چهارگانه سوات و زیرعوامل و راهبردهای تدوین شده، از فرایند تحلیل شبکه ونرم افزار Super Decision استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که S8(ارزش منطقه به لحاظ تاریخی،فرهنگی،معماری و قوم نگاری) و S6(ورود تعداد بالایی از گردشگران به منطقه) با امتیازهای989/0 و972/0 بیشترین تاثیر را در بین زیرمعیارها داشته اند و همچنین، راهبرد برنامه ریزی برای حمایت از مناطق حفاظت شده جهت پایداری تقاضای گردشگری منطقه (بویژه تاریخی-فرهنگی) (SO2) با 3651/0 به عنوان راهبرد اصلی و ایجاد مراکز خدماتی و تسهیلاتی اقامتی گردشگران در محدوده حفاظتی و مرمت شده تاریخی و ارتقاء استانداردهای آن برای ارایه خدمات بهتر درمنطقه تاریخی موردنظر(SO1) با 3455/0 به عنوان راهبرد جایگزین شناخته شده اند.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، گردشگری، توسعه گردشگری، کشور آذربایجان، فرایند تحلیل شبکه
 • وحیده مزیدی، علیرضا مقدسی*، روح الله سمیعی، مجید اشرفی صفحات 291-308

  هدف مقاله حاضر طراحی الگوی کارآفرینی فناورانه مبتنی بر بر فناوری اطلاعات در راستای توسعه پایدار اقتصادی واحدهای جغرافیایی است. روش تحقیق، تحلیلی است و بدین منظور از روش کیفی استفاده شده است. راهبرد تحقیق استفاده از نظریه برخاسته از داده ها بود. مشارکت کنندگان در تحقیق 14 نفر، شامل اساتید کارآفرینی، دکترای صنایع، دکترای مدیریت، کارشناسان دکترای کارآفرینی و مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری بوده و راهبرد نمونه گیری در بخش کیفی روش قضاوتی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری استفاده شده است. یافته ها نشان داد: شناخت، درک و خلق کارآفرینی فناورانه، شبکه فناوری اطلاعات و توسعه قابلیت های سرمایه گذاری و بازاریابی کارآفرینانه با در نظر گرفتن، فرصت گرایی، پذیرش و تسهیل گری کارآفرینی و تغییرات در ساختار نوآورانه شبکه ها می تواند بر کارآفرینی فناورانه اثرگذار باشد تا نتایج حاصل از آن ما را در ارزش گذاری جدید مبتنی بر فناوری و پیامدهای ایجاد تمایز در سازمان ها هدایت کند. به نظر می رسد راهبردهای حاصل از مدل از جمله اقدامات تسهیلگری، اقدامات ساختاری، راهبردهای زیرساختی و اقدامات علمی- پژوهشی به کارآفرینی فناورانه کمک کند.

  کلیدواژگان: کارآفرینی فناورانه، فناوری اطلاعات، شرکت های دانش بنیان، پارک علم و فناوری
 • داوود پناهی میرشکار، باقر مرسل* صفحات 324-340
  مقدمه

  هدف از مطالعه حاضر بررسی پراکنش آلاینده ها در مجموعه های ورزشی روباز شمال غرب تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)می باشد . این تحقیق به لحاظ زمان اجرا از نوع مقطعی و به لحاظ خروجی ها از نوع کاربردی است و به لحاظ تجزیه و تحلیل از نوع توصیفی - تحلیلی و نیز تطبیقی است. جامعه آماری فضاهای ورزشی روباز شمال غرب تهران می باشد که تعداد آن 40 مورد است. نمونه آماری به صورت کل شمار 40 فضاهای ورزشی روباز متوسط و بزرگ در نظر گرفته شده است . به منظور درون یابی داده ها، از روش کریجینگ استفاده شد.پس از برآورد میانگین غلظت داده های آلاینده ها، با استفاده از روش کریجینگ توسط نرم افزار ArcGIS برای تمامی ایستگاه ها پهنه بندی انجام گردید. مبنای سنجش میزان آلاینده ها، براساس شاخص کیفیت هوا (AQI)، تنظیم گردید .سپس، از طریق تکنیک IO اقدام به رویهم گذاری لایه موقعیت مکانی مجموعه های ورزشی روباز و لایه های پهنه بندی آلاینده ها گردید. یافته ها نشان داد که شاخص کیفیت هوا در سرتاسر محدوده مطالعاتی دارای وضعیت سالم بوده ولیکن هیچ منطقه ایی از مناطق مطالعاتی پاک (50-0) گزارش نشده است. پراکنش فضاهای ورزشی از الگوی مناسبی تبعیت نمی کند .بنابراین برای کاهش آلودگی هوا بایست ساخت وسازهای شهری، طراحی شبکه ها و محورهای ارتباطی را مورد توجه قرار داد.

  کلیدواژگان: آلاینده ها، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مجموعه های ورزشی روباز، شمال غرب تهران
 • خدابخش حسین بر، محمودرضا انوری* صفحات 341-364

  بهره برداری صحیح و مدبرانه از منابع و قابلیت های منطقه ای در جهت مقابله با چالش ها و محدودیت ها مهمترین اصل آمایش سرزمین می باشد. ضرورت دارد مولفه های تاثیرگذار بر توسعه پایدار شهرهای مرزی شناسایی و در برنامه ریزی های شهری و منطقه ای مورد تاکید قرار گیرند. در همین راستا در پژوهش حاضر، تاثیر امنیت پایدار و عوامل مرتبط مرزی بر توسعه پایدار شهری از دیدگاه کارشناسان در منطقه مرزی گشت بررسی شده است. گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی انجام و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیفی و استنباطی از نرم افزارهای ((GIS,SPSS,EXEL,GOOGLE EARTH,EXPERT CHOICE تکنیک ها و مدل های ‏ آلفای کرونباخ ، ‏ معادلات ساختاری ‏ یا لیزرل‎ (Lisrel)‎‏ و برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون معتبر ‏کمولموگروف- اسمیرنوف ‏ و برای بررسی سطح معنی داری فرضیات از آزمون تی ‏ استفاده شده است. سطح معنی داری برای فرضیات در پرسشنامه از 0.05 کوچکتر و میانگین هم از 3 بزرگتر است لذا امنیت پایدار مناطق مرزی می تواند موجب تحقق توسعه پایدار شهرهای مرزی (شهر گشت)گردد.

  کلیدواژگان: آمایش سرزمین، امنیت پایدار، توسعه پایدار شهری، منطقه مرزی گشت
 • اسماعیل واهبی، سید علی ربانی موسویان* صفحات 365-385

  از آنجا که عدم نظارت مناسب نسبت به پروژه های ساخت و ساز، آثار و تبعات زیان بار زیادی بر دوش شهر می گذارد به طوریکه حتی پس از اتمام پروژه چه بسا طیف وسیعی از شهروندان از این موضوع متاثر گردند. و از سوی دیگر عملکرد مناسب و دقیق در این حوزه منجر حرکت به سمت توسعه پایدار و تحصیل بخش قابل توجهی از اهداف مدیریت و برنامه ریزی کلان شهری می گردد. شایسته بود در تحقیقی مستقل نقش و جایگاه متصدیان امر کنترل و نظارت بر امر ساخت و ساز که نقطه ثقل تحقق کیفیت سازه های شهری محسوب می گردند مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی پس از تبیین نوع مسئولیت مدنی مهندسین ناظر، و تاثیر اقلیم های چهارگانه جغرافیای ایران بر آن، نقش و تاثیر آن را در مدیریت و برنامه ریزی شهری مورد مطالعه قرار داد. که نتایج حاصل حاکی از آن است که با توجه به گستره وسیع مسئولیت مهندسین ناظر که مشتمل بر نتایج و پیامدهای کار وی نیز میگردد، وی میتواند در هر دو بعد مدیریت مادی و فرهنگی شهر اثر گذار بوده و در جلوگیری از سوء مدیریت شهری نقش مهمی ایفا نماید.

  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، نقش مهندس ناظر، اقلیم، مدیریت شهری
 • بنیامین صالحی الاشتی، معصومه هدایتی مرزبالی*، ودیهه ملاصالحی، محمدجواد مقصودی تیلکی، محمدعلی رجایی ریزی صفحات 388-405

  این پژوهش به رابطه میان محیط مسکونی تک خانواری و روابط اجتماعی ایمن دردومحله متوسط (زرگرمحله) و ضعیف(محله کتی شرقی و غربی)می پردازد.مساله اساسی پژوهش تاثیر مسایل اجتماعی بر شکل گیری معماری فضای مسکونی در دو محله است. با . با توجه به کیفی بودن متغیرها و همچنین تاثیرگذاری متفاوت متغیرها بر میزان احساس امنیت ساکنین و سطح روابط اجتماعی آنها، از ابزار پرسشنامه در قالب پیمایش مقطعی جهت سنجش استفاده می شود . کار تحلیل داده های جمع آوری شده حاصل از پرسشنامه نیز با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری جهت تعیین مولفه های موثر و تعیین سهم هر کدام از مولفه ها در شکل گیری حس امنیت و افزایش تعاملات اجتماعی افراد و نیز سهم و نقش تاثیر گذاری متغیرهای مداخله گر انجام میگردد. نتایج حاکی است. بین احساس امنیت و عوامل فیزیکی محیط و نوع کاربری و نظارت و میزان تعاملات اجتماعی ساکنان و میزان کاهش جرم و سطح کیفیت زندگی ساکنان در بین زنان و مردان محلات سطح متوسط و پایین شهرستان بابل تفاوت وجود دارد. شدت این رابطه متوسط و جهت رابطه از نوع مستقیم است. همچنین میانگین متغیر عوامل فیزیکی محیط (3.375) و میانگین نوع کاربری (3.251) نظارت (3.143) و میانگین میزان تعاملات اجتماعی (3.365) و میانگین میزان احساس امنیت (3.108) و میانگین میزان کاهش جرم (3.989) و میانگین سطح کیفیت زندگی (3.438) می باشد. همچنین انحراف معیار متغیرهای فوق به ترتیب برابر با (0.621) و (0.578) و (0.682)، (0.680) و (0.552) و (0.612) و (0.366) می باشد.

  کلیدواژگان: مسکن تک خانواری، روابط اجتماعی ایمن، احساس امنیت، کاهش جرم
 • مجتبی امامی، فرامرز حسن پور*، حسین مهرپویا صفحات 408-422

  در این پژوهش به تحلیل تطبیقی عوامل فرهنگی اقوام کرمانج و ترکمن در شکل گیری معماری سکونت گاه های شهرستان بجنورد از استان خراسان شمالی پرداخته شده است. سوال اصلی پژوهش این است که کدام عوامل فرهنگی در اقوام کرمانج و ترکمن در شکل گیری معماری سکونت گاه های شهرستان بجنورد از استان خراسان شمالی تاثیرگذار می باشند؟ کدام عوامل فرهنگی در این اقوام بیشترین تاثیر را به ترتیب اولویت در عناصر کالبدی و فضایی منازل در این دو قوم و در این خطه دارد؟ این تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی نظری و از جهت روش تحقیق، ترکیبی(توصیفی، تحلیلی) می باشد. نمونه موردی عناصر کالبدی و فضایی خانه ها شامل ورودی، مهمان خانه، اتاق نشیمن ، مطبخ و ایوان با یکدیگر مقایسه شده و یافته ها نشان می دهد که در خانه های قدیمی اقوام کرمانج نقش محرمیت و ویژگی های جنسیتی در تفکیک پذیری فضاها و مرز بندی ها نمود بیشتری نسبت به خانه های اقوام ترکمن دارد. ویژگی هایی همچون محرمیت ، نقش های جنسیتی، ساختار روابط در خانواده و روابط اجتماعی و شیوه معیشت از جمله ویژگی های فرهنگی هستند که در شکل گیری کالبد سکونت گاه ها در اقوام کرمانج و ترکمن نقش بسزایی داشته اند.

  کلیدواژگان: اقوام کرمانج و ترکمن، معماری سکونت گاه ها، شهرستان بجنورد، خراسان شمالی، فرهنگ و سنت
 • سعید خسروی، حمید احمدی*، گارینه کشیشیان سیرکی، محمدرضا قائدی صفحات 424-446

  از طریق حکمرانی خوب شهری نوعی از توسعه پدید می آید که در آن فقرا حق تقدم دارند، امور زنان بهبود می یابد، محیط زیست پایدار ایجاد می شود و فرصت های اشتغال و عوامل رفاهی پدید می آیند. به این ترتیب مفهوم حکمرانی خوب و توسعه پایدار انسانی جدایی ناپذیر است. هدف از شاخص های حکمرانی خوب شهری سنجش اندازه گیری و کیفیت اداره امور شهری است. سوال اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به نقش حکمرانی خوب در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشورها، از دید نخبگان استان سیستان و بلوچستان؛ به کدام یک از شاخصه های حکمرانی خوب در جهت توسعه شهرستان ایرانشهر بایستی اولویت داد؟ روش این مقاله توصیفی- تحلیلی است. یافته های مقاله نشان می دهد که توسعه یافتگی و رفع محرومیت در استان سیستان و بلوچستان نیازمند تبیین یک الگوی جامع حکمرانی خوب و اجرای آن است در پژوهش پیشرو با توجه به ظرفیت سنجی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با نگاه به آینده می توان یک الگوی جامع و هماهنگ با شرایط زیست جامعه شهرستان ایرانشهر ارایه نمود. در تحقیق حاضر سعی شده است ابتدا شاخص های حکمرانی خوب شهری با توجه به وضعیتاین شهر، اولویت بندی شود و سپس فاصله وضع موجود و مطلوب، مشخص گردد.

  کلیدواژگان: حکمرانی خوب شهری، جغرافیای سیاسی، شهرستان ایرانشهر
 • پروانه محمدی حصاری، امیر گندمکار*، احمد خادم الحسینی، صفر قائد رحمتی صفحات 448-470

  در دهه های اخیر شهر ها به شکلی بی برنامه ای رشد کرده اند و محدوده های شهری در مدت کوتاهی به چندین برابر وسعت اولیه خود رسیده و یا توسعه آنها در قطعاتی مجزا، بدون برنامه ریزی، جسته و گریخته بوده است باعث الگوی گسترش شهر شده است و به موازات این الگوی گسترش شهری، اراضی کشاورزی پیرامون با تغییر کاربری مواجه شده اند. شهر اصفهان هم مانند سایر شهرها در طول دهه های اخیر رشدی نامتوازن و به شکلی پراکنده داشته است، بطوریکه این رشد منجر به آثار زیست محیطی مخربی مانند از بین رفتن اراضی کشاورزی مرغوب شده است. یکی از راه کارها برای جلوگیری از گسترش شهری، پیوستن شهرهای پیرامونی به کلانشهر است. هدف از این پژوهش در وهله ی اول شناسایی مشکلات زیست محیطی پیوستن شهرهای پیرامونی به شهر اصفهان و در مرحله بعد ارزیابی اثرات زیست محیطی پیوستن شهرهای پیرامونی به شهر اصفهان می باشد. روش پژوهش حاضر روش آمیخته بود. بدین منظور با بهره گیری از روش تحلیل مضمون برای شناسایی مشکلات زیست محیطی و در ادامه برای ارزیابی اثرات پیوستن شهرهای پیرامونی از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار amos استفاده شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که آلودگی شامل آلودگی خاک، آب، هوا، آلودگی محیط زیست و .. فضای سبز و چشم انداز شامل تغییر کاربری، حفظ و نگهداری زمین های کشاورزی، چشم انداز های مناسب ساختمان ها و بافت فرسوده از مشکلات زیست محیطی می باشند که پیوستن شهرهای پیرامونی بیشترین تاثیر را بر زمین های کشاورزی و کمترین تاثیر را بر سرانه جمعیت داشت.

  کلیدواژگان: گسترش فیزیکی شهر، محیط زیست شهری، شهر اصفهان، چشم انداز شهری
 • سید محمدرضا موسوی فرد* صفحات 472-490

  امروزه برخی ضرورت های سیاسی باعث تعاملات گسترده پشت پرده بعضی دولت ها با گروه های تروریستی شده است؛ همین عاملی محرکی جهت بازشناسایی مسوولیت دولت ها در قبال نقش ها و تکالیف آنان در روند زندگی بین المللی در برابر دیگر بازیگران است. با در نظر گرفتن خطر این گروه ها برای صلح و امنیت جهانی و ممنوعیت های بین المللی همچنان شاهد حمایت های مادی و معنوی رهبران برخی دولت های منطقه خاورمیانه از پدیده تروریسم هستیم که این وضعیت باعث می شود مسوولیت کیفری را متوجه رهبران دولت های حامی بدانیم. قابلیت احراز مسوولیت کیفری آن ها و طرح این مسوولیت ذیل عناوین مجرمانه جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی در مواد 7 و 8 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قابل بحث بوده و بر اساس مبانی نظریه نوین تلفیق تقصیر مدیران ارشد و سیاست های شخص حقوقی و تسری رهیافت بین المللی عدالت انتقالی (مسوولیت کیفری متاخر ناشی از اقدامات بین المللی) رهبران عالی رتبه سیاسی قابل رسیدگی واقعی است. با توجه به عدم شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام بین الملل در این تحقیق به دنبال رویکردهایی جهت شناسایی مسئولیت کیفری رهبران سیاسی دولت های حامی تروریسم با تاکید بر جغرافیای سیاسی خاورمیانه هستیم.

  کلیدواژگان: مسئولیت کیفری، دول حامی تروریسم، جغرافیای سیاسی، خاورمیانه
 • لیلا فتاحی، محمدرضا بمانیان*، حمیدرضا صارمی صفحات 491-505

  زیبایی و منظر دو مولفه بسیار حیاتی در سرزندگی فضاهای شهری و معماری به حساب می آیند که موجب یکپارچگی بصری و ساختاری در ساختمان ها، خیابان ها می شوند. زیبایی از وجود انسان نشات می گیرد و به همین دلیل لازمه سعادت و تعالی زندگی فردی و اجتماعی است. ماهیت زیبایی را باید در روابط عاطفی میان انسان و جهان پیرامون جست و جو کرد. کارکرد اصلی زیبایی ایجاد هماهنگی عاطفی میان انسان، طبیعت و جامعه است و به همین دلیل نقش تعیین کننده ای در هدایت انسان به سمت سعادت، بهروزی و شادکامی به عهده دارد. همچنی زیبایی پدیده ای ارزشی و هدفمند است. در واقع تلاش انسان برای جذب و خلق زیبایی نوعی تلاش برای تقویت ارزش های زندگی و عناصر موافق زندگی و نفی پدید های منفی و زشت در زندگی است. بر این اساس هدف از مقاله حاضر بررسی معیارهای زیبایی شناسی در مجتمع مسکونی نارون اراک می باشد. مطالعه ادبیات موجود و نظرات خبرگان نشان می دهد که معیارهای منظر شهری زیبا با زمینه و متن شهرسازی، عناصر سازنده منظر شهری زیبا، عناصر سازنده منظر شهری زیبا از جمله معیارهای موثر می باشند. اولویت بندی معیارها بر اساس مدل ANP بوده و با استفاده از نظرات خبرگان که در زمینه تیوری و عملی زیبا شناسی و منظرشناسی تخصص داشته اند صورت گرفته است. زیرمعیارهای تباین، ریتم، و تنوع کاربری ها از تثیر گذارترین مولفه ها در انعطاف پذیری فضای مسکونی برخوردار هستند. معیار ادراکی در بین متغیرهای تحقیق بیشتریم وزن را به خود اختصاص داده است.

  کلیدواژگان: زیباشناسی، منظرسازی، ادراک، تنوع فعالیت ها
 • فاطمه عراقیه فراهانی، مهرداد نوابخش*، ابراهیم متقی صفحات 505-527

  مقاله حاضر با هدف ارایه مدل عوامل موثر بر مشارکت سیاسی-اجتماعی شهروندان در اجرای طرح های توسعه پایدار نواحی شهری به اجرا درآمد. در این تحقیق توسعه شهری کلانشهر اراک به عنوان مطالعه موردی مورد توجه بوده است. جامعه آماری را شاغلین دستگاه های اجرایی شهر اراک در سال 1398 تشکیل داده است. حجم نمونه به موجب جدول نمونه گیری مورگان 361 نفر بوده است که به شیوه ی طبقه بندی سهمیه ای تصادفی گزینش گردید. ابزار جمع آوری داده ها را مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و پرسشنامه مجریان دستگاه های اجرایی تشکیل داد. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق آزمونهای تحلیل عاملی و کرونباخ تایید گردید، کسب ضریب بالای 70/0 در هر دو مورد گویای ثبات اندازه گیری آنها بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها عبارتند از: بهره برداری از شاخص های آمار توصیفی، آزمون های معادلات ساختاری، آزمون سوبل. در این راستا از نرم افزار PLS برای آزمون مدل تحقیق و فرضیه ها استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که هر یک از مجموعه عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی با میانجیگری مشارکت سیاسی-اجتماعی با توسعه پایدار شهری رابطه وجود داشته است. ولی بین عوامل سیاسی با میانجیگری مشارکت اجتماعی-سیاسی با توسعه پایدار شهری رابطه وجود نداشته است. در عین حال مجموعه عوامل موثر بر مشارکت های سیاسی-اجتماعی بر توسعه پایدار شهری تاثیر مثبت داشته، مدل این اثرگذاری نیز آزمون و ارایه گردید.

  کلیدواژگان: اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، توسعه پایدار
 • رضا سعادتپور علویق، بشیر بیگ بابایی*، کریم حسین زاده دلیر صفحات 527-542

  شهرها به عنوان دومین انقلاب بعد از کشاورزی زندگی بشر را تحت شعاع قرار داده به عنوان مرکز تولید قدرت و ثروت یاد شده اند، ولی همزمان با چالش های روبرو هستند که با وجود سابقه صدها سال شهری بودن هنوز با مشکلاتی در مدیریت شهری روبرو هستند، بدین جهت تحقیق حاضر سعی بر تبیین مدیریت یکپارچه شهری به عنوان رویکرد جدید در امنیت و رفاه اجتماعی در افق 1410 کلانشهر تبریز داشته است. برای این منظور 43 شاخص در سه بعد(مدیریت یکپارچه، امنیت و رفاه) استخراج شده اند که جهت سنجش ضریب همبستگی بین مولفه ها از نرم افزار spss استفاده شده و برای سنجش نوع رابطه بین متغیرها از نرم افزار Micmac و برای تبیین سناریوهای محتمل در افق 1410 از نرم افزار سناریو ویزارد استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که بین مولفه های مدیریت بر امنیت و رفاه اجتماعی رابطه معنی داری sig=0.000 وجود داشته است به طوری که ضریب همبستگی مدیریت بر امنیت r=0.80 و رفاه r=0.58 بوده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل شاخص ها در محیط نرم افزارهای آینده نگاری بیانگر 10 عامل کلیدی حاصل از نرم افزار میک مک بوده است، همچنین وضعیت های محتمل مدیریت یکپارچه بر امنیت و رفاه بیانگر 3 سنارو قوی، 132 سناریو ضعیف و 21 سناریو محتمل بوده است. در میان سناریوهای محتمل، وضعیت های مطلوب با 80 حالت فراوانی برابر با ضریب 38 درصد، محتمل ترین سناریو پیش روی کلانشهر تبریز بوده است.

  کلیدواژگان: امنیت، رفاه، مدیریت یکپارچه شهری، آینده نگاری، کلانشهر تبریز
 • فرهام مقدم راد*، منصور سپهری مقدم صفحات 543-557

  معماری ایرانی با ورود اسلام باورهای اعتقادی و اصولی را به ظهور رسانید که معماری ایرانی - اسلامی را در زمره معماری های الگوگرا جای داد. الگوهایی که در سیر تاریخی این معماری تکامل پیدا کردند و تبدیل به ویژگی های شاخص و بعضا منحصر به فرد معماری ایرانی - اسلامی گشتند. معماری الگوگرای ایرانی - اسلامی در دهه های اخیر و در برخورد با معماری غربی مورد غفلت قرار گرفته و ارزش های برگرفته از هویت و فرهنگ ایرانی - اسلامی آن نادیده انگاشته شده اند. پارادایم پژوهش حاضر آزاد پژوهی و ترکیبی از شیوه های تحلیلی، استفاده از پرسشنامه، دلفی و آزمون همبستگی می باشد، به این منظور 40 نمونه ساختمان بلندمرتبه مسکونی ایرانی در معرض سنجش و ارزیابی (کمی با استفاده از طبق لیکرت) خبرگان از شاخص های برگزیده معماری ایرانی - اسلامی قرار می گیرند و نتایج به دست آمده توسط نرم افزار SPSS به منظور بررسی میزان همبستگی شاخص ها مورد تحلیل قرار می-گیرند. یافته های تحلیل همبستگی پیرسون نشان دهنده ارتباط معنادار مستقیم و رو به بالای معماری الگوگرا با معیارهای بینش نمادین، معماری مفهومی، سلسله مراتب فضایی، انطباق محیطی، انطباق فرهنگی، خوانایی، نشانه گرایی، مقبولیت عمومی و معماری ایرانی - اسلامی می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که برای بازگشت به الگوهای ایرانی - اسلامی در طراحی ساختمان های بلندمرتبه مسکونی امروزی 2 گروه از شاخص ها که در قالب بحث اخلاق مداری (شاخص های ذهنی) و انسان محوری (شاخص های کالبدی) مطرح می شوند، بیش از سایر عوامل و شاخص ها بر مبنای الگوهای معماری ایرانی - اسلامی تاثیرگذار و مطلوب نظر هستند.

  کلیدواژگان: شاخص های معماری ایرانی - اسلامی، ساختمانهای بلند مرتبه، معماری الگوگرا
 • بهناز عبادالله زاده ملکی، زهرا سادات سعیده زرآبادی *، سعید پیری، محمدرضا فرزادبهتاش صفحات 557-576

  مروری بر تجارب بلایای طبیعی از جمله زلزله نشان می‌دهد که زلزله به‌خودی‌خود باعث تخریب نمی‌شود بلکه این انسان‌ها هستند که میزان آسیب وارده توسط زلزله را مشخص می‌کنند. با توجه به عدم کارایی رویکردهای مبتنی بر آسیب‌پذیری در زمان پس از زلزله، دیدگاه‌های جدید بر رویکرد تاب‌آوری تکاملی تاکید دارند؛ اما مسئله تعدد شاخص‌ها با روابط پیچیده و در نتیجه دشوار بودن فرایند ارزیابی آن است که لزوم استفاده از مدل‌های متناسب را ضروری می‌سازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به تحلیل روابط علی و معلولی بین شاخص های تاب آوری تکاملی شهری در برابر زلزله در شهر زنجان، با توجه به موقعیت این شهر نسبت به گسل های اطراف آن پرداخته است تا عوامل کلیدی و تاثیرگذار در تاب آوری این شهر مشخص گردد. بدین منظور، پس از بررسی متون و استخراج شاخص ها ابتدا با استفاده از روش دلفی دو مرحله‌ای از طریق نمونه‌گیری‌های هدفمند و متوالی، 27 پرسشنامه در قالب ماتریس 40*40 توسط مدیران و کارشناسان شهرداری زنجان تکمیل گردید و در ادامه با استفاده از تحلیل تفسیری ساختاری پارامتری با استفاده از نرم‌افزار میک مک، روابط علی و معلولی و عوامل کلیدی موثر بر تاب‌آوری شهری شناسایی شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شاخص‌های مرتبط با عوامل نهادی و شبکه ارتباطی به‌عنوان شاخص‌های تاثیرگذار و کلیدی در تاب آوری شهر زنجان عمل می‌کنند و می‌توان با ارتقای وضعیت این دسته از شاخص‌ها به علت تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن‌ها بر سایر شاخص‌ها در شبکه روابط علی- معلولی میزان نهایی تاب‌آوری را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: تاب آوری تکاملی، تحلیل تفسیری-ساختاری پارامتری، شهر زنجان، زلزله
 • مانی شجاعی، داود ثمری*، روح الله سمیعی، زهرا علیپور درویش صفحات 577-596

  ضرورت نوآوری و به ویژه نوآوری در محصول برای رقابت در عرصه‏ های داخلی و جهانی از یک سو و اهمیت توسعه محصول جدید، به عنوان یکی از حوزه‎های زایشی درآمد برای شرکت‏ ها و نیز کشور از سوی دیگر، و همچنین شناسایی عوامل و بسترهای لازم برای ایجاد توانمندی‏ های نوآوری، به فرآیندی راهبردی تبدیل شده است. در پژوهش حاضر، سعی شده است تا ضمن شناسایی عوامل موثر بر ایجاد و تقویت توانمندی ‏های نوآوری محصول، مدل ارتباطی میان این عوامل نیز شناسایی و مطرح گردد. بدین منظور، ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ‏ای، عوامل موثر در نوآوری محصول، شناسایی و در قالب شش عامل دسته‏ بندی گردید. در گام بعدی از طریق توزیع پرسشنامه طراحی شده، وضعیت متغیرهای پژوهش مورد سنجش قرار گرفت. در این راستا 250 پرسشنامه در میان کارکنان، مدیران ارشد و میانی شرکت ‏های فناوری اطلاعات توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردیده است. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده‏ها به کمک مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تاییدی و آزمون همبستگی رگرسیون به اثبات مدل پیشنهادی تحقیق پرداخته شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از معادلات ساختاری تاثیر سرمایه انسانی، دانش، فرهنگ، ارتباطات درونی و ارتباطات بیرونی بر نوآوری محصول مثبت و معنی دار بوده است.

  کلیدواژگان: نوآوری محصول، فرهنگ نوآوری، دیدگاه منبع محور، دیدگاه دانش محور، سرمایه فکری
 • محیا رنجبران، جمال الدین مهدی نژاد درزی *، باقر کریمی، محمود جمهیری صفحات 597-611

  در پی صنعتی شدن شهر ها و ظهور معماری مدرن ، الگوی ساخت بناها از معماری بومی فاصله گرفته که این خود دچار معضلاتی از جمله: دور شدن از طبیعت ، افزایش مصرف انرژی ، دور شدن از فرهنگ آن منطقه ، ایجاد منظری ناشناخته و در تضاد با محیط اطراف و از بین رفتن هویت بومی و معماری خود جوش آن شده است . لذا در این مقاله سعی به بررسی معیارهای مهم در معماری بوم گرا برای شناخت محیط و ادراک آن شده است که بتواند میزان حس تعلق به مکان را افزایش دهد . هدف از ارایه این پژوهش تعامل انسان و طبیعت با توجه به منطقه و بوم و همچنین شناخت و تقویت ادراک محیط و منظر با بهره گیری از معماری بوم گرا می باشد . روش تحقیق ، بر اساس رویکردی "توصیفی و تحلیلی" که از ابزارهای گردآوری اطلاعات ، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و شهود بصری با " تحلیل استدلال منطقی "به بررسی آن پرداخته شده است . در این پژوهش، در نهایت به الگویی می رسیم که در آن فرهنگ و فن آوری (از عوامل انسانی) طبیعت و اقلیم (از عوامل محیطی) از موارد مهم در شناخت و ادراک محیط محسوب می شود که ارتباط منسجمی را در بر گرفته و کاملا در برگیرنده چگونگی رفتار انسان در آن محیط می باشد .

  کلیدواژگان: ادراک، بوم گرا، محیط، منظر، بندر کنگ
 • سمیه بیطرف، محسن کاملی*، بهرام صالح صدق پور صفحات 611-629

  رویکردهای نو در آموزش با توجه به توسعه کمی و کیفی آن از موضوعات اثرگذار در برنامه ریزی آموزشی است که نقشی اثرگذار در تحول اجتماعی دارد. در این راستا هدف این مقاله بررسی، تحلیل و ارزیابی مولفه های رفتاری و محیطی اثرگذار در آموزش معماری مجموعه های مسکونی در درس کارگاه طراحی معماری 5 است. روش تحقیق ترکیبی (توصیفی- همبستگی) است. مدل شناختی پژوهش، با استفاده از نظریات صاحب نظران، مطالعات کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شد. در این مطالعه مولفه های نرم افزارها و برنامه ریزی های آموزشی، انسان افزارهای آموزشی شامل دانش، مهارت ها، تجارب و خلاقیت، سخت افزار و مدیریت افزارهای آموزشی، روش فردی-گروهی، امکانات هندسی، امکانات فرهنگی، مولفه های مفهومی- انتزاعی، کالبدی- محیطی و ذهنی- رفتاری، مولفه های ادراکی و کیفیت محیطی شناسایی شدند. سپس به منظور پالایش و جمع بندی ادبیات پژوهش به تدوین پرسشنامه پرداخته شد. توزیع پرسشنامه میان جامعه آماری خبرگان طراحی معماری مسکونی انجام گرفت؛ و نتایج آماری بدست آمده مولفه ادراکی شامل خودآگاه و ناخودآگاه دارای بیشترین اثر و امکانات هندسی دارای کمترین تاثیر در این زمینه است. با توجه به مطالعات شناختی و نتایج آماری بدست آمده، مدل تحلیلی پژوهش منجر به ارایه الگوی فراگیر برای آموزش طراحی معماری مسکونی شد.

  کلیدواژگان: آموزش عالی، معماری مسکونی، الگوی آموزشی، مولفه های ادراکی
 • جواد عزیزی، خیرالله پروین*، مصطفی سراجی صفحات 629-645

  شورای حقوق بشر بعنوان رکن فرعی مجمع‌عمومی، جایگزین کمیسیون حقوق ‌بشر است. سازمان ملل با ایجاد این نهاد ثابت نمود که برای مسایل مربوط به بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی و ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسئولیت ارایه خدمات مشاوره ای و فنی در اجرای تعهدات حقوق بشر دولتها را بعهده دارد. از جمله ویژگی‌های شورای حقوق بشر می توان به امکان تعلیق عضویت کشورهای ناقض حقوق بشر و ایجاد سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی، (UPR) و مطالعه جزییات مربوط به نظارت بر نقض حقوق بشر در جهان اشاره نمود. بنظر می رسد که شورا علی رغم تلاش های فراوانی که در زمینه حقوق بشر بعمل آورده ، هنوز نتوانسته به جایگاه و غایت اصلی خویش که در دفاع از حقوق بشر کشورها و منطقه خاورمیانه است، برسد. از جمله مهمترین دلایل این ناکارامدی را می توان رقابت های ژیوپولیتیکی موجود در درون شورا مخصوصا مابین اعضا قدرتمندی چون امریکا در یک طرف و چین و روسیه در طرف دیگر، بیان داشت.

  کلیدواژگان: حقوق بشر، شورای حقوق بشر، کمسیون حقوق بشر، مکانیسم ادواری جهانی، ژئوپولیتیک
 • محمد داودی، احمد خادم الحسینی*، حمید صابری، امیر گندمکار، حجت مهکویی صفحات 647-663

  افت کیفیت زندگی شهری براثر شکل گیری و بروز مشکلات پیچیده در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، کالبدی و نهادی، استفاده از الگوی مدیریت خوب شهری را با هدف ارتقای زیست پذیری ضروری ساخته است. هدف این پژوهش، بررسی عملکرد شهرداری در زیست پذیری شهر اهواز می باشد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، آمیخته بود.به منظور گردآوری داده های لازم پژوهش، از دو شیوه تحلیل اسنادی و پیمایشی بهره گرفته شد. ابزار پژوهش، پرسش نامه و مصاحبه با کارشناسان بود. جامعه آماری پژوهش، حدود 200 نفر کارشناسان شهر اهواز بودند که 62 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از تحلیل مضمون و برای تجزیه و تحلیل داده های کمی از آزمون tتک نمونه ای و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.نتایج داده های کیفی پژوهش نشان داد که تعداد 6 مضمون فراگیر (محیط شهری، تاریخ شهری، مدیریت شهری، اجتماع شهری، خدمات وزیر ساخت های شهری واقتصاد شهری) شناساسی شد. همچنین 13 مضمون سازمان دهنده (آلودگی، فضاهای عمومی، چشم انداز تاریخی، اعتماد، مشارکت و رضایت، حس تعلق وهویت به مکان، ارتباط وتعامل با مردم، امنیت، مسکن، آموزش، درمان و بهداشت، اوقات فراغت، حمل و نقل ودسترسی) شناسایی شد و مضامین پایه تعداد 139 شناسایی شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده های کمی نشان داد که عملکرد شهرداری در هریک از شاخص های زیست پذیری متفاوت بوده است و با توجه به میانگین ها بیشترین عملکرد را در شاخص، خدمات، فعالیت ها و امکانات شهری و کمترین عملکرد را در اقتصاد شهری داشته است.

  کلیدواژگان: زیست پذیری، عملکرد، شهرداری و شهر اهواز
 • کامران ولی پورپاشاکلایی، علی اصغر رضوانی*، سعید پیری صفحات 663-682

  بررسی و شناخت وضعیت مناطق شهری و احداث آنها به لحاظ پایداری و توسعه پایدار، از مسایلی است که اخیرا در فرهنگ برنامه ریزی شهری مطرح شده است. استفاده از شاخص های خدمات شهری، اجتماعی و کالبدی می تواند معیار مناسبی برای تعیین جایگاه شهرهای جدید و هم عاملی در جهت رفع مشکلات برای رسیدن به توسعه پایدار شهری باشد. نظر به اینکه شهر تهران از نظر مساحت و جمعیت اولین شهر کشور است و مهمترین کانون جذب جمعیت در ایران است، لذا محدودیت هایی از نظر امکانات، گسترش شهر و همچنین عدم توان جذب جمعیت بیشتر را پیش رو دارد. هدف پژوهش: تحلیلی راهبردی از وضعیت توسعه پایدار شهر جدید پرند می باشد. پژوهش حاضراز لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-تحلیلی است و با اتکا بر یافته های اسنادی و میدانی، به بررسی موضوع پرداخته شده است. ابزارجمع آوری داده ها پرسشنامه و مصاحبه است.سپس با استفاده از روش های تحلیل کمی نظیر و AHP و SWOT مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها نشان داد شهر جدید پرند در ایفای نقش خود که همانا جمعیت پذیری بخشی از مازاد جمعیت و تمرکززدایی از مادر شهر تهران بوده چندان موفق نبوده است. بخش زیادی از این عدم توفیق ناشی از عدم احداث متناسب زیرساختها و نبود زمینه های اشتغال و فعالیت در این شهر بوده که آن هم متاثر از ناکارآمدی مدیریت و برنامه ریزی متناسب با نیازهای توسعه شهری بوده است. نتیجه تحقیق حاضراستخراج22راهبرد توسعه ای ((SO، محافظه کارانه (ST)، تنوع(WO)و تدافعی (WT) از طریق تحلیل (SWOT) است.

  کلیدواژگان: شهر جدید، برنامه ریزی شهرهای جدید، توسعه پایدار، پرند، SWOT
 • علیرضا لچینانی*، مصطفی علی نقی زاده، رکسانا موگوئی، هانیه اخوت صفحات 683-708

  کشاورزی هوشمند یکی از راه حل های مقابله با تقاضای فزاینده مواد غذایی و حفظ پایداری محیط زیستی است. در کشاورزی هوشمند ، نقش جمع آوری داده های جغرافیایی و تکنیکی، و تولید اطلاعات مبتنی بر مدل های ریاضی در حال افزایش است. جمع آوری داده، پردازش و تولید اطلاعات در مورد شرایط آب و هوایی ، خاک، بیماری، حشرات ، بذر ، کود و غیره نقش مهمی در تصمیم گیری های مبتنی بر برنامه ریزی آماری و در نتیجه توسعه اقتصادی و پایداری محیط زیستی دارد. مدیریت هوشمند شامل جمع آوری ، انتقال ، انتخاب و تجزیه و تحلیل داده ها است. هر چه حجم داده های کشاورزی افزایش می یابد ، تکنیک های تحلیلی قوی قادر به پردازش و تجزیه و تحلیل های بیشتری هستند در نتیجه پیش بینی های بسیار دقیق امکان پذیر می شوند. فناوری نوین کشاورزی امیدوار است که دو هدف مهم یعنی اقتصاد مقاوم و سودآور و تولید بهتر را محقق کند. در شرایط تغییر اقلیم، کشاورزی و تامین غذای جمعیت در کشوری که با تنش آبی و کم آبی روبرو است، بدون شک نیازمند هوشمندسازی مدیریت و فن آوری هوشمند است تا گذاری باشد از در حال توسعه بودن به توسعه یافتگی . در این مقاله با معرفی روش های مرسوم و متداول در کشورهای توسعه یافته ، از روش توصیفی تحلیلی، بر پایه مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است.

  کلیدواژگان: آمایش سرزمین، کشاورزی مدرن، محیطزیست، توسعه پایدار
 • علی شکور، علی شجاعی فرد* صفحات 709-726

  شهرستان شیراز یکی از شهرستانهای استان فارس است که با وجود داشتن مناظر و چشم اندازهای طبیعی مناسب در جهت توسعه اکوتوریسم، نتوانسته است. از این حیث به جایگاه واقعی و شایسته خود برسد. در این خصوص به نظر می رسد که آگاهی از توانهای اکوتوریسمی منطقه و شناسایی نواحی مستعد اکوتوریسم"به منظور صرفه جویی در وقت، هزینه و رونق بخشی به اقتصاد گردشگری منطقه مورد مطالعه امری ضروری است. این پژوهش بر آن بود تا با استفاده از روش تحلیل چند معیاره فازی به این مهم دست یابد. در این راستا برپایه"شواهد میدانی و اسناد مختلف کتابخانه ای، داده ها و اطلاعات مربوط به 8 معیار شامل شیب، جهت شیب، ارتفاع از سطح دریا، فاصله از رودخانه تراکم پوشش گیاهی، خاک و سنگ شناسی گردآوری شد. عملیات آماده سازی، مدیریت و تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)انجام گرفت که در نهایت به تهیه نقشه پهنه بندی توان اکوتوریسمی منطقه مورد مطالعه انجامید.نتایج حاصل از این پهنه بندی نشان از وجود پتانسیل های خوب اکوتوریسمی در منطقه مزبور داشت و تطابق قابل قبولی را با واقعیات زمینی به نمایش گذاشت.تمرکز پهنه هایی با توان بالا در جنوب و شرق شهرستان ضمن تاکید بر اهمیت این پهنه های اولویتی را به جهت توسعه اکوتوریسم برای دهستان های منطقه مشخص ساخت.به طوری که دهستان های کوهمره سرخی،دشت ارژن،فقره چمن و سیاخ دارنگان از بیشترین اولویت در جهت توسعه اکوتوریسم برخوردار بودند.کمترین توان اکوتوریسمی عمدتا به مناطق شرقی شهرستان و دهستان داریان اختصاص یافت.

  کلیدواژگان: اکوتوریسم، توان اکوتوریسمی، تحلیل چندمعیاره، فازی، شیراز
 • علی زینالی عظیم *، میر سعید موسوی، رحیم سرور صفحات 727-749

  این مقاله به ارزیابی توسعه ی کالبدی شهر تبریز براساس شاخص های رشد هوشمند شهری براساس داده های مربوطه جمع آوری شده پرداخته است. سوال اصلی تحقیق این است که بکار گیری شاخص های رشد هوشمند شهری در توسعه ی کالبدی مناطق شهر تبریز موثر خواهد بود؟ روش تحقیق حاضر بصورت توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف پیمایشی می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدلهای چند معیاره تاپسیس و آنتروپی شانون، تکنیک دلفی و تکنیک لیکرت استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از بین سه منطقه ی شهرداری تبریز منطقه ی 2، 4 و 7، در شاخص تلفیقی رشد هوشمند شهری، منطقه ی 2 شهردارای بهترین حالت و منطقه ی 7 بدترین حالت را دارا می باشد. بنابراین توجه به مناطق کم برخوردار در برنامه ریزی های آتی توسعه ی کالبدی شهر تبریز حتما باید در اولویت قرار گیرد. براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق تکنیک دلفی مشخص شد که، بهترین حالت توسعه ی کالبدی شهری تبریز الگوی مدل متمرکز همراه با خدمات و امکانات رفاهی محور مراکز ناحیه ای و محله ای می باشد. همچنین از طریق طیف لیکرت به تفاوت بین وضع موجود و مطلوب توسعه ی کالبدی شهر تبریز براساس شاخص های رشد هوشمند شهری پرداخته شد. در وضع موجود توسعه ی کالبدی شهر تبریز برابر (16/37) و توسعه ی کالبدی شهر تبریز براساس شاخص های رشد هوشمند شهری در وضع مطلوب برابر (84/62) شد. که نشان می دهد بکارگیری شاخص های رشد هوشمند شهری در توسعه ی کالبدی شهر تبریز موثر خواهد بود.

  کلیدواژگان: رشد هوشمند، توسعه ی کالبدی، شهر فشرده، شهر تبریز
 • علیرضا اصغری، آیدا ملکی گاوگانی، حسن ابراهیمی اصل *، حسن ستاری ساربان قلی صفحات 751-771

  در حال حاضر حدود 40% انرژی جهان توسط ساختمانها مصرف می‌شود که این منجر به افزایش انتشار دی اسید‌کربن شده و محیط زیست را با خطر مواجه می‌سازد. بنابراین در دهه‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی در مورد ساختمانهای تقریبا صفر انرژی انجام داده است. استفاده حداکثر از نور طبیعی روزانه می‌تواند منجر به کاهش مصرف انرژی سرمایشی و گرمایشی در فضا می‌شود. در این راستا استفاده از سیستم‌های غیرفعال در پوسته ساختمان‌های شهری به عنوان عنصری معمارانه تاثیر بالایی در جهت افزایش آسایش کاربران و همچنین کاهش مصرف انرژی خواهد داشت. بنابراین هدف از مقاله حاضر بررسی تاثیرات اجرای انواع سیستم‌های غیر فعال (جذب مستقیم، دیوار ترومب، گلخانه) در ساختمانهای شهری صفر انرژی، جهت بهبود شرایط آسایش کاربران (توزیع یکنواخت نور روز) و پایین آوردن میزان مصرف انرژی می‌باشد. روش تحقیق حاضر بصورت توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی می‌باشد. بررسی‌ها در ولیعصر شهر تبریز با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، محاسبات ریاضی برای دست یابی به میزان تابش خورشیدی بر سطح زمین در سایت مورد نظر و همچنین شبیه‌سازی در نرم‌افزار Design Builder و مطالعات میدانی انجام شده است. با توجه به نتایج به دست آمده برای فاکتور نور روز، توزیع شدت روشنایی در میان مدل‌های (در جذب مستقیم) C، (در دیوار ترومب) G، (در گلخانه ای) L نسبت به سایر سناریوها به صورت مناسب تری بوده است. همچنین میزان مصرف انرژی در این سه مدل نهایی به ترتیب توانسته است تا 10، 40 و 20 درصد کاهش یابد.

  کلیدواژگان: توزیع روشنایی طبیعی، کاهش مصرف انرژی، سیستم های غیر فعال خورشیدی، نرم افزار دیزان بیلدر، ساختمان صفر انرژی
 • بهمن خانی، امینه احمدی *، مهدی باقری صفحات 773-785

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی در ارتقای آموزش شهروند جهانی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و برحسب نوع داده‌ها آمیخته (کیفی کمی) و رویکرد کیفی از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری (بازمحوری انتخابی) و رویکرد کمی، روش پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان (اعضای هیات علمی استان هرمزگان)، با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند و اصل اشباع، 14 نفر انتخاب شدند و در بخش کمی جامعه آماری از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی استان هرمزگان با استفاده از جدول مورگان انتخاب و نمونه آماری 185 نفر به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی از فیش‌برداری و مصاحبه حضوری نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه‌های محقق‌ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مولفه‌های هویت ملی (تعلق خاطر به نمادها، اسطوره‌های ملی و مذهبی، فرهنگ و روش اسلامی، نقش تاریخ، احساس تعلق به فرهنگ، روش زندگی ایرانی، آشنایی با میراث جهانی) و سرمایه فرهنگی (حالت تجسم‌یافته ذهنی، حالت تجسم‌یافته عینی، حالت نهادی شده) بر روی آموزش شهروند جهانی دارای بار عاملی بالای 5/0 هستند و از لحاظ آماری در سطح معنی‌دار قرار دارند و مدل ارایه شده با توجه به شاخص‌های AGFI، GFI، RASEA دارای برازش مناسب است و به مسیولان نظام‌های آموزشی پیشنهاد می‌شود جهت افزایش و ارتقای سطح آموزش شهروند جهانی به مولفه‌های سرمایه فرهنگی تاکید و توجه خاص داشته باشند.

  کلیدواژگان: سرمایه فرهنگی، شهروند جهانی، هویت ملی
 • رعنا آقاجانی رفاه، ویدا نوروز برازجانی *، احد نژادابراهیمی صفحات 787-806

  کارکرد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بازارها منجر به شکل گیری پیوندهای عمیق در بین مردم و بازاریان و مشارکت گسترده آنها به منظور تداوم چرخه حیات بازار شده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از منظر روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و پیمایشی و نیز از نوع تحقیقات همبستگی و علی است. جامعه آماری این بازاریان فعال تشکیل داده که در مجموع 5500 نفر هستند. با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده 359 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. پایایی پرسشنامه 869/0 به دست آمد. نتایج مدل تحلیل عاملی منجر به کاهش 25 متغیر به 10 متغیر در قالب 4 عامل اصلی یعنی آگاهی، رضایت مندی ، اعتماد و حس تعلق (هویت مکانی) شد که در مجموع 73/88 درصد از تغییرات واریانس مربوط به مشارکت بازاریان را تبیین نمودند. همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد متغیر آگاهی با مقدار 598/0، رضایت مندی با 470/0، اعتماد با 456/0 و در نهایت حس تعلق مکانی با 389/0 توانایی تبیین 5/63 درصد از تغییرات کل واریانس مربوط به مشارکت بازاریان را دارند. در نهایت نتایج نشان داد که میزان مشارکت به ترتیب در راسته ها، مساجد و کاروانسراها بیش از سایر فضاهای بازار است بنابراین در راستای ادامه تداوم حیات بازار تاریخی تبریز پیشنهادهای در زمینه تقویت آگاهی و شناخت و تقویت احساسات تعلق مکانی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: مشارکت، تداوم حیات، بازار تاریخی، تبریز
 • ندا شاه کرمی پور *، جمال الدین مهدی نژاد، خسرو موحد، حامد مضطرزاده صفحات 807-825

  پژوهش حاضر به تحلیل مولفه های موثر بر اجتماع پذیری باغ شاهزاده ماهان، متاثر از ادراک طبیعت در محیط انسان ساخت می پردازد. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی، و از نظر نوع داده ها آمیخته (کمی-کیفی) است. جامعه آماری در بخش کیفی (بخش مصاحبه)،20 نفر از خبرگان و متخصصین مباحث معماری در بخش آکادمیک بودند، که با روش نمونه گیری هدف مند، و با در نظر گرفتن قانون اشباع انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی، شامل گردشگران وکاربران باغ شاهزاده ماهان با تعداد نامشخص است؛ که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی، و با توجه به جامعه نامحدود، حجم نمونه 384 در نظر گرفته شد. در این پژوهش به منظور جمع آوری داده های کیفی، ابتدا با 20 نفر از صاحب نظران معماری در بخش آکادمیک مصاحبه عمیق از روش رودررو انجام شد. هدف از این بخش شناسایی شاخصها در مصاحبه بود. سپس با انجام کدگذاری ها، پرسشنامه 40 سوالی جهت استفاده در بخش کمی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد مولفه هایی همچون طراحی انسانی (مسئولیت پذیری طراحی در برابر نیازهای فیزیکی، فرهنگی، اجتماعی، و روح کاربر و خلق روح مکان، طراحی عملکردی (مسئولیت پذیری طراحی در خصوص تامین نیازهای فیزیکی)، طراحی پاسخگو به اصول زیبایی شناصی بصری، طراحی زیست محیطی (بومی نگری و انعکاس منطقه گرایی زیستی و اکولوژی طبیعی)، طراحی پایدار (مسئولیت پذیری نسبت به انرژی و منابع طبیعی) و ایمنی و امنیت بر مطلوبیت فضای قرارگاه، و اجتماع پذیری باغ شاهزاده تاثیرگذارند.

  کلیدواژگان: قرارگاه های اجتماعی، روانشناسی محیط، اجتماع پذیری، ادراک، باغ شاهزاده ماهان
 • بهزاد کاکاوند، آزیتا رجبی*، افشین سفاهن، اردوان بهزاد صفحات 827-850

  تهران ازجمله شهرهای دارای بافت فرسوده است و برخی از محلات مختلف آن با ناهنجاری های اجتماعی ناشی از آن روبه رو هستند. ازاین رو پژوهشگر با اتکا به اسناد موجود و مبرهن بودن فرسودگی بافت محله اتابک آن را به عنوان نمونه موردی پژوهش خود انتخاب نموده تا مهم ترین آثار آن را جهت مطالعات آتی و دستیابی به، به روزترین وضعیت محله ارایه نماید. از همین رو یکی از مهم ترین اهداف این پژوهش بررسی مهم ترین تاثیرات اجتماعی نوسازی بافت فرسوده از منظر ساکنین محله اتابک هست، چهارچوب نظری تحقیق مبتنی بر رویکرد تلفیقی مشتمل بر تاثیرات اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی بافت فرسوده است. روش تحقیق نیز ازنظر هدف کاربردی و مبتنی بر تدوین پرسشنامه محقق ساخته و بررسی اسناد کتابخانه ای است. پرسشنامه محقق ساخته مولفه های اجتماعی فرهنگی و اقتصادی را با تاکید بر همه فاکتورهای تاثیرگذار در50 گویه اصلی مورد سنجش قرار داده و حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران تعداد 377 نفر از شهروندان محدوده مورد مطالعه جهت پاسخویی انتخاب گردیدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS19 و آزمون های آن صورت گرفته است، روایی و پایایی پرسشنامه با انجام پیش آزمون با ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی معیارها مورد تایید بوده است. نتایج حاکی از این مطلب است که شرایط اجتماعی فعلی محدوده مورد مطالعه ناشی ازتاثیرات فاکتورهای اقتصادی،مدیریتی و .. است و بین هر کدام از آن ها رابطه مطلوب و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: تاثیرات اجتماعی نوسازی، بافت فرسوده، تهران، نوسازی، محله اتابک
 • رضا فتحی پور، شهاب کریمی نیا*، الهام ناظمی، امیرحسین شبانی صفحات 851-869

  این مقاله زمینه های تحقیقاتی در حال ظهور را در ارتباط بین طراحی نور روز و حوزه های اساسی تر مربوط به تعاملات انسانی با محیط خود و در نتیجه ارتباطات بین رشته های مختلف که در اطراف دیدگاه انسان محور متمرکز شده است، مورد بحث قرار می دهد. مسیرهای مختلف پژوهشی، مانند اثرات بصری و غیر بصری نور و همچنین ویژگی های ادراکی نور روز، مورد بررسی قرار می گیرد. نور روز به عنوان یک موضوع پژوهشی، خود را در ارتباط بین عوامل روان شناختی و فیزیکی و محیطی قرار می دهد و مسایل مربوط به طراحی معماری و مهندسی ساختمان، و نیز فیزیولوژی و رفتار انسان را در بر می گیرد. در حالی که نور روز تاثیر زیادی بر سلامت و رفاه انسان دارد با کیفیت درک شده یک فضا، که طبیعتی بسیار پویا و متغیر دارد و براساس ترکیبی از پیش بینی (دوره خورشید) و الگوهای تصادفی (تغییرات اقلیمی) است، مرتبط می باشد و این باعث می شود که به جنبه های چالش برانگیز و ضروری از چگونگی ادراک یک فضا، توجه بیشتری شود. در این پژوهش تلاش شد تا درکی عینی از عوامل موثر بر مفهوم ادراک بصری نور و تاثیرات مطلوب و نامطلوب ناشی از آن، تابش، میزان توزیع، انعکاس نور، چگونگی اثرات متفاوت سطوح روشنایی و همچنین مناظر مختلف خارج از پنجره که بر ادراک و آسایش بصری انسان دخیل هستند، مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج پژوهش نشان داد که می توان اساس طراحی در مقوله رسیدن به آسایش بصری را در سه حیطه آسایش روانی، سلامت فتوبیولوژیکی و لذت ادارکی به هم پیوند داد.

  کلیدواژگان: نور روز، ادراک بصری، آسایش بصری، بناهای مسکونی آپارتمانی
 • ملیحه ضیا*، محسن قاسمی، مهدیه معینی، ملیحه نوروزی صفحات 871-887

  پژوهش درصدد ارزیابی تبیین همبستگی الگوی رفتار تعاملی با الگوی محیط کالبدی و در پی آن ارتقای کیفیت مجتمع های مسکونی است. ب نظریه پردازان محیط، سینومورفی را سازگاری بیشتر فضا و رفتار می دانند. همچنین توجه به جایگاه علوم رفتاری در طراحی شهری و معماری و چگونگی تاثیرگذاری فضا بر بروز رفتار انسانی ازجمله مواردی است که نیازمند بررسی و بازبینی مفهومی و عملیاتی در طراحی معماری است. مسئله اساسی: در این مقاله تبیین همبستگی الگوی رفتار تعاملی با الگوی محیط کالبدی فضای باز در مجتمع های مسکونی منتخب در شهر کرمان است . هدف کلی: از انجام تحقیق حاضر بررسی میزان تاثیر شاخصه های کالبدی موثر بر قرارگاه رفتاری در فضای باز سه نمونه مجتمع های مسکونی منتخب در شهر کرمان و بهبود کاربری محیط از طریق بررسی مولفه های تاثیرگذار بر سینومورفی قرارگاه رفتاری در فضای باز مجتمع های مسکونی و رسیدن به قرارگاه رفتاری مطلوب از طریق شناسایی تاثیر شاخصه های رفتار و محیط کالبدی و قابلیت های محیط است. سوال اساسی: که در این پژوهش مطرح است عبارت است از این که چه عواملی در ایجاد سینومورفی در فضای باز مجتمع های مسکونی منتخب در شهر کرمان تاثیرگذار هستند؟ روش پژوهش: روش پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی می باشد . برای جمع آ وری اطلاعات از طریق پرسشنامه اقدام شده است و برای سنجش متغیرها و فرضیات پژوهش از آزمون های معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار اموس 24 بهره برده شده است. یافته ها: حاکی از آن است که نسبت بالاتر فضای باز مسکونی در قرارگاه رفتاری در تبیین مولفه های سینومورفی معناداری ایجاد می کند.

  کلیدواژگان: مولفه های رفتاری، مولفه های کالبدی، فضای باز مجتمع های مسکونی، کرمان
 • یوسف نصیری، سید حسین بحرینی*، زهره داودپور صفحات 888-909

  با گذشت چندین دهه از تبدیل مشارکت عمومی به یکی از اصول مهم گفتمان برنامه ریزی، و ظهور نهادهای محلی و مردمی مانند نهاد شورای شهر در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور، هنوز نقش و جایگاه واقعی این نهاد در نظام برنامه ریزی شهری بطور کامل مشخص نگردیده و با سوالات و ابهامات زیادی مواجه می باشد. لذا هدف این تحقیق ارزیابی نقش و جایگاه این نهاد در نظام برنامه ریزی شهری است. با استفاده از تحلیل محتوای قوانین و مقررات جاری و نتایج نظر سنجی از شهروندان، اعضای شورای شهر و دانشگاهیان با روش تحلیل کیفی و محتوایی و تفسیر یافته ها تجزیه و تحلیل لازم صورت گرفته و در نهایت نتایج تحقیق نشان داد؛ با وجود تعریف نقش و جایگاه متنوع و مستقلی از قوای سه گانه (جایگاه تصمیم گیر، نظارتی، تقنینی، تسهیلگر و...) برای نهاد شورای شهر توسط قوانین جاری، الزامات قانونی کافی برای تصمیمات این نهاد وجود نداشته و همچنان فرایند تهیه و تصویب طرح ها از ساختار تمرکزگرا پیروی نموده و برای نهاد محلی شورای شهر جایگاه موثر و تعیین کننده ای تعریف نشده است. عواملی همچون؛ محدود بودن اختیارات قانونی، فقدان دانش شهرسازی اعضای شوراها و... موجب تضعیف جایگاه این نهاد در نظام برنامه ریزی شهری شده است.

  کلیدواژگان: تمرکززدایی، مشارکت عمومی، مدیریت شهری، نهادهای محلی
 • علی شماعی، امید لطیفی*، حسن حسینی امینی صفحات 911-925

  آسیب پذیری را می توان نقص ذاتی در ابعاد ویژه محیط شهر دانست که بنا به ویژگی های بیولوژیکی و فیزیکی و یا مشخصه های طراحی آن مستعد آسیب است بررسی ساختار های یک شهر و ریز پهنه بندی آسیب پذیری آن از منظر پدافندغیرعامل گامی است به سوی چشم-انداز آینده شهر ایمن. مسئله پژوهش حاضر چالش آسیب پذیری در در ساختار های شهری از منظر پدافند غیرعامل است و رویکرد مورد انتظار مدل سازی جهت شناسایی این زیرساخت ها است. قلمرو مطالعه حاضر؛ شهر ایلام در مرکز استان ایلام و به عنوان مرکز پشتیبان جنگ و شهر درگیر جنگ است است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی توصیفی تحلیلی مبتنی بر رویکرد مطالعات مکانی- مدلی است و شاخص هایی در قالب 10 دسته شناسایی شد و با استفاده از تحلیل ترکیبی AHPFUZZY-GIS وزن دهی نقشه های فواصل برای آن ها طراحی و با استفاده از ابزار Inverse Distance Weighting استاندارد شد. برای توزیع فضایی و بررسی آسیب پذیری پدافندی از ابزار FUZZY OVERLAY در نرم افزار ArcGIS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بررسی شاخص های مورد مطالعه شاخص مراکز انتظامی و انبار با وزن 0.116 و 0.113 به عنوان مهم ترین شاخص در زمینه پدافند غیرعامل شناسایی شدند .

  کلیدواژگان: آسیب پذیری، ساختار، پدافند غیرعامل، حمله هوایی، ایلام
 • مهرشاد الله ویردی، فرهاد حمزه *، محمد اخباری صفحات 927-941

  هدف از تحقیق حاضر عبارت است از شناسایی متغیرهای اصلی اثرگذار بر تمایل شهروندان در مشارکت و نیز تعیین میزان و سهم اثرگذاری هریک از این متغیرها بر متغیر وابسته تحقیق و همچنین ارایه راهکارها وپیشنهادهای جدید جهت بالا بردن میزان مشارکت اجتماعی در بین شهروندان منطقه 6 تهران. در این پژوهش از روش میکس متود استفاده شده است تا ابعاد مشارکت شهروندان به نحوی بهتر و کاملتر مشخص شوند. به این مفهوم که ابتدا از روش کیفی استفاده شد و با 20 نفر از شهروندان منطقه 6 تهران مصاحبه شد تا عوامل موثر بر مشارکت شهروندان این منطقه در توسعه پایدار را گردآوری گردد، سپس از روش کمی استفاده شد و پرسشنامه ای بر اساس ملاکهای عنوان شده توسط شهروندان در مصاحبه تهیه گردید تا بین تعداد بیشتری از شهروندان منطقه 6 تهران توزیع شود و تحلیل آماری لازم صورت گیرد. با توجه به بررسی های انجام شده مشخص شد که میزان اعتماد پاسخگویان، متوسط بوده؛ و پاسخگویان نسبت به شهر و محیط اجتماعی خود احساس تعلق و وابستگی متوسطی داشته اند. میزان مسئولیت پذیری پاسخگویان نیز در حد خوبی بوده ولی میزان رضایت شهروندان از خدمات شهری نسبتا ضعیف بوده است. اکثر مردم نگرش مثبتی نسبت به مشارکت داشتند ولی اذعان داشتند امکان مشارکت کمی برای مشارکت شهروندان فراهم است. همچنین پاسخگویان از نظر ذهنی آمادگی نسبتا بالایی جهت مشارکت اجتماعی داشته اما به لحاظ عینی و عملی مشارکت بسیار پایینی داشته اند. بنابراین بطورکلی میزان مشارکت اجتماعی افراد در حد نسبتا پایینی بوده است

  کلیدواژگان: مشارکت اجتماعی، احساس تعلق مکانی، توسعه پایدار، شهر تهران، منطقه 6 شهر تهران
 • زهره ظهرانی ازبری، شهره تاج*، رضا برنا صفحات 943-957

  امروزه فناوری های ارتباطات امکان استخراج دانش را از ذهن صاحبان دانش فراهم می سازد که منجر به انتقال این دانش به حوزه ها و قلمروهای روستایی می شود، با استفاده از این نوع فناوری ها می توان دانش های مربوط به جوامع روستایی و بهبود و افزایش اشتغال و درآمد روستاییان را در چهار چوب های ساختاری ارایه داد و امکان خلق دانش-های نو اقتصادی را از سوی روستاییان فراهم آورد. مساله پژوهشی چگونه فناوری اطلاعات و ارتباطات قابلیت لازم برای توسعه اقتصادی در مناطق روستایی را دارد؟ جامعه آماری شامل 25روستا در بخش رودبار قصران می باشد، نمونه آماری با استفاده روش نمونه گیری طبقه ای بر اساس صفت جمعیتی 5 روستا (امامه بالا، رودک، زایگان، امین آباد و زردبند) به صورت تصادفی انتخاب شدند.حجم نمونه 267 نفر می باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- پیمایشی است و تحقیق از نوع کاربردی است، ابزار تحقیق پرسشنامه و مشاهده می باشد. در تجزیه و تحلیل داده ها از هر دو روش توصیفی و استنباطی از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد توسعه فناوری اطلاعات رابطه معنی داری با توسعه اقتصادی روستا نداشته است. با توجه به یافته های پژوهش راهکارهای اجرایی مانند ارایه خدمات نهادی و اداری، اقتصادی در محیط روستا از طریق دفاتر ICT در روستا، ارتباط بین مسیولان و روستاییان از طریق دفاتر ICT برای اطلاع رسانی اقتصادی پیشنهاد می شود

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه اقتصادی، رودبار قصران، نواحی روستایی
 • حسن کریمی فرد * صفحات 959-978

  تمرکززدایی و تشکیل حکومت محلی فرآیندی پیچیده و طولانی است که جهت افزایش مشارکت تمامی افراد یک جامعه در فرایند توسعه بر اساس ظرفیت ها، توانمندی ها و منابع محل عمل می کند. در تمرکززدایی، دولت مرکزی اختیار تصمیم گیری را به نهادهای محلی که متصدیان آن ها توسط مردم همان محل انتخاب شده اند، واگذار می کند اما عملکرد آن ها تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی است. به عبارتی بهتر تمرکززدایی به اختیار عمل نسبی دولت های محلی در زمینه تعیین اهداف، تدارک منابع و اداره و اجرای سیاست های عمومی اشاره دارد. یکی از پیش شرط های موفقیت و پایداری حکومت محلی، پیش بینی منابع درآمدی متناسب با وظایف و مسئولیت هاست. در ایران اتخاذ سیاست استقلال مالی از دولت بدون تعریف منابع مالی جدید موجب شد تا مشکلات و چالش های عدیده ای برای نهادهای محلی به وجود آید. پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن مطالعات مقایسه ای، به بررسی مشکلات شوراها و شهرداری ها در زمینه منابع درآمدی بپردازد و درنهایت نیز راهکارهایی را دراین باره ارایه نماید. ازجمله این راهکارها ارتقای شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، افزایش سهم شهرداری ها از محل عواید حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد نظام پایدار درآمد شهری مبتنی بر عوارض نوسازی و بهره گیری از کسب وکارهای کوچک اقتصاد محلی اشاره کرد.

  کلیدواژگان: حکومت محلی، شوراهای اسلامی، شهرداری، منابع درآمدی
 • حمید رضایی، سید مصطفی میرمحمدی عزیزی * صفحات 979-998

  اختلاس به عنوان یکی از جرایم عمده بانکی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را تخطیه می نماید در اسناد مختلف داخلی و بین المللی و در طول تاریخ دارای سابقه بوده است با این حال ، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده می شود از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در موسسات و بانک های خصوصی، هم چنین عدم پیش بینی ساز و کار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه اختلاس ، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای موثر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس قابل ذکر می باشد . در این بین مولفه های انسانی نیز تاثیر فراوانی بر ارتکاب این جرم در مناطق مختلف ایفاء نموده است برای نمونه تفاوت های نژادی، جنسیتی و منطقه ای نقش بارزی را در تغییر مولفه های ارتکاب جرم اختلاس ایفاء می نماید.

  کلیدواژگان: اختلاس، حقوق بینالملل، حقوق ایران، بانک، موسسات مالی و اعتباری
|
 • Maryam Begpour, Majid Vali Shariat Panahi*, Abdul Reza Faraji Rad Pages 1-23

  The present study, with the aim of evaluating the role of urban management in the sustainable development of tourism in the metropolis of Tehran, has been conducted with a quantitative approach. The research method is descriptive and analytical survey, and the data collection tool was a questionnaire. The independent variable of urban management was measured with the components of urban facilities and equipment, road network, urban services, mental and objective quality. The dependent variable of sustainable urban tourism is also measured by economic, social and environmental components. The statistical population of this study is experts, specialists and senior experts in the field of urban management, from which 100 people were selected as a statistical sample by available methods. First, the research variables were tested using descriptive statistical methods. Then, at the inferential level, one-sample t-test, Friedman test and path analysis through structural equations were used to examine the research questions. SPSS and SmartPLS software packages were used to analyze the quantitative data. The results show that the executive status of urban management and sustainable tourism in the metropolis of Tehran is moderate. Also, urban management has a significant positive effect on the development of sustainable tourism in the metropolis of Tehran.

  Keywords: Urban Management, Sustainable Development, Tourism, TehranMetropolis
 • Seyedeh Kahroba Seyedberenji, Manouchehr Tabibian*, Seyed Hossein Bahrainy Pages 25-42

  Historic areas as a cultural heritage and reflection of past generations lives are the identity and potential of cities inner development. The excessive growth and evolution of cities has caused social, physical, environmental and economic problems in these areas. Utilizing regeneration approaches considering the principles of sustainable development can exert a strong influence over upgrading urban livability in different aspects. The main objective of this study is to identify the principles and factors of sustainable regeneration in historic areas of Rasht. The required data for this research was collected through library studies and questionnaires. The scope of the study are 400 Rasht citizens who live in historic areas of the city and are selected using Cochran formula. Spss software, One-sample Statistical T-test and multivariate regression are used in order to analyze the data. The results indicated that after the regeneration, community based principle has a desirable condition among the principles of sustainable regeneration and the principles of holism and procedural respectively were assessed below the desirable average. Moreover, some of the factors of holism and community based principles were considered one-dimensionally and the principle of procedural and legal factors does not have a desirable condition and are not in the direction of achieving an urban sustainable development. Eventually, the sustainable regeneration research model was built with an emphasis on legal factors in the mentioned region.

  Keywords: Sustainable Regeneration, Urban sustainable development, Principlesand factors, Historic area
 • Mehdi Farajzadeh, Reza Valizadeh*, Fereydon Babaei Aghdam, Ali Panahi, Ali Azar Pages 43-59

  The purpose of this study was to model the improvement of the perception quality of urban spaces using citizens 'sensory components to provide suggestions for organizing these spaces with regard to citizens' perceptions. This study is a quantitative research and in terms of data collection, it is a field research. The study population consisted of all audiences (residents, employees and visitors and total of 84240). Using Cochran's formula and simple random sampling, 380 people were selected as sample size. Questionnaire was used for data collection. The reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha 0.893 for Tarbiat and 0.889 for Valiasr. The results of factor analysis test reduced 55 variables to 24 variables and 4 factors in both pedestrians. According to the loaded factors, according to the loaded variables, four factors can be named as the factors of visual sense, taste and smell, hearing sense and tactile sense. The four factors most important for walking the Valiasr Road are visual quality, taste, visual, and multiple. Overall, the four factors explained the ability to explain 85.1% of the variation of Tarbiat pedestrian and 72.06% of the variance in Valiasr pedestrian. Also the results of chi-square test and path analysis showed that there were differences between two pedestrians at the significance level of 0.95.

  Keywords: Subjective perception, Citizens, urban space, pavement, Tabriz
 • Alireza Arianmehr, Elham Pourmahabadian*, Mehdi Mahmoudi Pages 61-89

  High-rise building in urban landscape can be considered from several aspects. Research on this different affect can help urban designers and architects to improve the quality of plans for urban regions. On the one hand tall buildings can positively affect on the cities, on the other hand they can to cause disappear good looking of city or good landscape in the city. In this research, tow kinds of tall buildings, cluster and stand-alone tall buildings, are be compared to find their affect on the urban landscape. In order to analyze information and data, qualitative and quantitative methods have been used simultaneously. The SPSS statistical analysis software was used to analyze data. The findings of this study show that the aesthetic impact of single and cluster tall buildings should be distinguished; the effective dimensions of this building are different in the urban landscape. Individual towers with special form and tall cluster buildings can be easily harmonized with environmental proportions due to repetition and thus create a harmonious landscape.

  Keywords: high-rise building, aesthetics, urban landscape
 • Alireza Joze Piri, Mehrdad Matin*, Kaveh Bazrafkan Pages 91-112

  The subject of the research is the processing of social factors of history after the Iranian revolution and its effects on contemporary architectural thinking. Effective social factors that are considered as a kind of involvement in the evolution of architecture of each historical period. Architecture as an interdisciplinary current has always been influenced by factors such as society. The question is what the relationship between architecture and social fields is and what is this relationship in the field of architecture for the 3 decades of the 1979 Revolution? The research hypothesis is that a study of the history of contemporary Iranian architecture can lead the researcher to a general vision of the current climate of society in the years to come and vice versa. Explanation of social elements is evident in architectural writings, and the resulting insight can be explained by reference to socio-historical events. Research is underway after a library study in both the social and architectural fields in order to gain an understanding of the society of those days and to follow the architecture of it, in the meantime, to identify and introduce the content of the authored works that are influenced by social factors. Research is qualitative with interpretive strategy, which explains the changing background of the intervening variable, such as society in architecture, through historical methods and the use of logical reasoning. The results of these studies show that the criteria for recognizing the social aspects of architecture in the three historical periods before the revolution, the 1979 revolution and the decade after the revolution, indicate a transition from a super-modern and luxurious society to a traditional-religious society and a return to a moderate modern society.

  Keywords: Social Thoughts, Revolution 1978, Contemporary Writing, Contemporary Architecture
 • Hamid Ghadiri Modares, Mehdi Momeni, Hamid Saberi∗, Ahmad Khadem Al-Husseini Pages 113-129

  Among the various urban management organizations, the municipality is one of the devices that have a constant and close relationship with the public, so the comprehensive and sustainable development of the city will be implemented when citizens are satisfied with the performance of the municipality. Citizens' sense of satisfaction with the urban environment and the services provided by the municipality, especially in the field of urban planning, is an important factor in motivating people to participate in urban development and improve the quality of their housing. Research on promoting citizens' satisfaction with urban life is a worthy and necessary thing. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the role and position of urban planning rules and regulations in the satisfaction of the citizens of Isfahan. The research method was descriptive-analytical based on the applied purpose and nature. The research tool was a questionnaire and the statistical population was citizens over the age of twenty in three regions 6, 8 and 14 that 384 people were selected as the research sample using Cochran's formula. Data were analyzed using PLS software. The results showed that the user criteria have the most impact with the rate (0.613) and the viewing criteria and lighting spaces have the least impact with the rate (0.381) in terms of significance with the satisfaction of the citizens of the study areas. Also, the research fit model indicates the significance of all components of urban planning rules and regulations and their significant impact on the satisfaction of citizens in research areas.

  Keywords: Urban Planning Criteria, Regulations, Citizens' Satisfaction, Isfahan
 • Ali Nazar Seydi, Amir Gondomkar* Pages 159-169

  Ahvaz is one of the cities located in the relatively arid region. The city and the climate have a direct influence on each other. Due to the importance of this issue, this study aims to study the changes of climatic elements including minimum, maximum and average temperature, precipitation and humidity in Ahvaz during the statistical period of 1965-2015 with a descriptive-analytical approach and using the Mann-Kendall ranking model. in the process of regional development and urban planning. The results obtained from data analysis show that due to the conformity of temperature and rainfall trends, the old texture of the city for the comfort and well-being of citizens, its urban spaces are completely based on environmental elements. Compact construction, narrow and shady alleys and even the color of the buildings are affected by this attention. Accordingly, the main focus of the discussion is to study how the impact of climatic conditions on the indigenous urban planning of Iran and also to extract these climatic principles used in materials, architectural typology, urban space organization and urban elements. To avoid this drought and its other consequences, urban and regional development planning should be oriented in order to deal with the crisis and in the form of risk management.

  Keywords: Climate change, Mann-Kendall test, Ahvaz city, Drought, Urbanplanning
 • Alireza Shahbakhsh, Masoumeh Hafez Rezazadeh*, Gholam Reza Miri Pages 171-191

  Understanding the mechanism of geographical space of cities, in dealing with Hyperglobalization, is one of the most important approaches to analyzing geographical spaces. This research by recognizing this point and considering the importance of Metropolises in the developing countries chose Tehran with Shanghai as the examples of the successful models of globalization, with the aim of finding the geographical space mechanism of these two cities and presenting a model of globalization for Tehran. The research method in this research is descriptive, analytical and inferential. Using theoretical foundations, obtaining the opinions of experts through the Delphi method and inferential measurement of globalization variables, using the man-witny test It has been studied in SPSS software environment. The results are expressed as two equations. Explains the differences between the components of economic integration, communication, information processes and their spatial interconnection in the global system with the non-global system. International trade volume, foreign tourism, Internet penetration rate, number of branches of foreign banks, number of branches of multinational companies and foreign direct investment. Therefore, in terms of descriptive, analytical and statistical inference, the results show the contrasting mechanism of the geographical space of Shanghai and Tehran.

  Keywords: Geographical space, Globalization, Global cities, Metropolises, Shanghai, Tehran
 • Mohammad Gholami*, Valiollah Nazari, Mansour Reza Ali Pages 193-210

  Population growth in urban areas, followed by increased waste generation and environmental issues, has increased the need to pay attention to determining the proper landfills of urban waste. Accordingly, the purpose of this research is to locate suitable landfills of the city of Asaluyeh. In this study, a total of 16 criteria were used in three physico-chemical, socio-economic and biological environments. In order to locate landfill site in Asaluyeh, ArcGIS10.3 software was used to extract the information layers and perform the necessary processing and Analytical Hierarchy Analytic Model (AHP) to weigh the criteria using Expert Choice software. Based on the findings of this study, the landfills in the study area can be classified into four classes. At the same time, the perfectly suitable areas for dumping landfills with 3232.74 hectares have the highest priority for landfill dumping, and with 4.82% of the total area covered by the study, priority is given to waste landfill projects. Analysis of the results of the research findings shows that the designated areas for proper disposal of Asaluyeh waste are more in line with the poor and poor pasture land and the maximum distance from residential areas, communication routes, resources Underground water, drains, industrial areas and protection areas and faults in the area.

  Keywords: Location, Waste, Geographic Information System, AHP Model, Asaluyeh City
 • Parisa Ghaderi, Maryam Karimyan Bostani*, Masoumeh Hafez Rezazadeh Pages 211-231

  The city itself is one of the most important indicators of welfare and social and economic development, but its rapid growth could reduce per capita possession of many social and economic facilities. And through its implications for reduced quality of life in different areas of the city appear that the problem in developing countries, including Iran, increasing urban population that often unwanted and unplanned happened very evident. Quality of life is an issue that can be enhanced by areas of development such as social, economic and physical development. Therefore, considering the importance of the subject, studies evaluating urban quality of life and how it should be distributed at district level should be considered as a necessity. Consider urban development plans at national and local levels. The purpose of this study is to analyze the spatial distribution of composite indices of Chabahar urban quality of life. The dominant approach is the qualitative and quantitative research space and the type of applied research. Techniques and models (Fuzzy DEMITEL and VIKOR) were used for data analysis. The results of the Fuzzy DEMITEL model showed that all economic dimension indices are influential. the four indicators, the social dimension of the three influential indicators, and only one indicator (educational services) and points (-0.016) is affected, also among the three indices, the environmental dimension is all influential, and of the physical indices only the index (housing) with a score (0.242) is influential and the rest is influential. The final results show the prioritization of Chabahar areas with emphasis on the spatial distribution of composite indices of quality of life using the Vikor model, the highest Q values belonged to Chabahar (2) area with weight (0.760), and the lowest weight belonged to Chabahar (4) area (0.574).

  Keywords: Quality of Life, Urban Areas, Spatial Distribution, Chabahar City
 • Maria Nahavandpour, Mohsen Ranjbar *, Hossein Mojtaba Zadeh Khaneghah Pages 233-251

  The statistical population of the study includes tourists, businessmen and tourism activists. Due to the inaccuracy of the number of tourists (statistical population), random sampling has been used and the areas and places where tourists have been present, including border bazaar, oyster beach, cable car , To collect data. The statistical population of the research is tourists, businesspersons and activists in the field of tourism. Due to the inaccuracy of the number of tourists, accessible random sampling has been used. Areas and places such as the border bazaar, Sadaf beach, and Hairan cable car have been designated to collect data. Descriptive findings were analyzed using SPSS software and research hypotheses were performed by Friedman test.Descriptive findings were analyzed using SPSS software and research hypotheses were performed by Friedman test. Based on the results of this study, the tourist attractions of Astara city, in addition to their lands, face a lack of facilities and facilities necessary to attract tourists, which in order to develop constructively and dynamically, the emergence of planning and tourism planning and the implementation of a comprehensive tourism plan.

  Keywords: fields of tourism, development, creating jobs, Increase income, Astara
 • Mohammadreza Gholipour, Mohmudreza Cheraghali*, Hadi Sanaeepour Pages 253-270

  The purpose of this study is to present a model of ecotourism entrepreneurship development with a social welfare approach to tourism target villages. This research has been done in terms of fundamental purpose, in terms of exploratory nature and in terms of qualitative data collection method and based on grounded theory method. Using theoretical foundations, research background and semi-structured interviews, content analysis was performed using content analysis method. The participating team consists of university experts who were selected by purposive sampling method using snowball method. The data collection process continued until the researcher reached the theoretical saturation limit in the fifteenth interview and then using the grounded theory method to encode the extracted concepts in three main steps of open coding, axial coding and selective coding. Finally, by extracting, combining and combining the concepts and categorizing them into larger categories, the paradigmatic model of the research was presented. The paradigm model showed that individual factors, marketing factors, economic factors, cultural factors, environmental factors and supportive factors for the development of ecotourism entrepreneurship with the approach of social welfare of tourism target villages are the causal conditions. Institutional factors, social factors and general factors as background conditions; financial variables and management system are among the interventionist conditions and planning strategy, economic strategy and environmental opportunities are the strategies of entrepreneurship development of ecotourism with the social welfare approach of the villages targeted for tourism. Underlying conditions, intervening conditions, and strategies will have positive consequences, including economic function, social function, structural function, cultural function, and negative consequences.

  Keywords: Ecotourism, Entrepreneurship Development, Social Welfare, grounded theory
 • Arman Mahdavi Tavakoli* Pages 271-290

  The historical and cultural heritage of the city has become a familiar destination for people, and therefore, historical sites and ancient textures can be valuable places to attract tourists, especially foreigners, seeking out places to look for Individuals are attracted to these areas and create a boom in tourism and its benefits. In order to identify the key internal and external factors of tourism development and its development strategies, Swat's analytical model based on the viewpoint of the sample community was used. In order to prioritize and determine the degree of impact of the four Swot factors and subfactors and formulated strategies, the Super Decision network analysis and software process was used. The results show that S8 (area value historically, culturally, architecturally and ethnographically) and S6 (high number of tourists entering the area) with scores of 0.989 and 0.972 had the most impact on the sub-criteria, respectively.

  Keywords: Strategic Planning, Tourism, Tourism Development, Azerbaijan, Network Analysis Process
 • Vaheedeh Mazidi, Alireza Moghadasi*, Ruhollah Samiei, Majid Ashrafi Pages 291-308

  The technology-based entrepreneurship model of information technology in knowledge-based companies in the Science and Technology Park is based on datadriven theory.The research method is explanatoryThe research strategy was based on some of the data.The statistical sample of the article is14% have been professors of entrepreneurship, PhD in industry, PhD in management, PhD experts in entrepreneurship and managers of knowledge-based companies located in the Science and Technology Park. To analyze the dataCoding is used.Findings showed that recognizing, understanding and creating technological entrepreneurship, information technology network and developing entrepreneurial investment and marketing capabilities by considering, opportunism, acceptance and facilitation of entrepreneurship and changes in the innovative structure of networks can affect technological entrepreneurship. Be.The results will guide us in the new technologybased valuation and the consequences of differentiation in organizations.Model strategies such as facilitation measures, structural measures, infrastructure strategies and scientific-research measures seem to help technological entrepreneurship.

  Keywords: technological entrepreneurship, information technology, knowledgebased companies, science, technology park
 • Davood Panahi Mishkar, Baqer Morsal* Pages 324-340

  The aim of this study was to investigate the distribution of pollutants in outdoor sports complexes northwest of Tehran using GIS. This research is cross-sectional in terms of execution time and applied in terms of outputs, and descriptive-analytical and comparative in terms of analysis. The statistical population is 40 sports facilities in the northwest of Tehran. The statistical sample is considered as a total of 40 medium and large outdoor sports spaces. In order to enter the data, kriging method was used. After estimating the average data concentration of pollutants, zoning was performed for all stations using Kriging method by ArcGIS software. The basis for measuring the amount of pollutants was set based on the Air Quality Index (AQI). Then, through the IO technique, the location layer of outdoor sports complexes and the zoning layers of pollutants were superimposed. The results showed that the air quality index was healthy throughout the study area but no area of clean study areas (0-50) was reported .The distribution of sports spaces does not follow a good pattern. Therefore, in order to reduce air pollution, urban structures, network design and communication axes should be considered.

  Keywords: Pollutants, GIS, Outdoor Sports Complexes, Northwest of Tehran
 • Khodabakhsh Hosseinpour, Mahmood Reza Anvari* Pages 341-364

  Proper and prudent use of regional resources and capabilities to meet the challenges and constraints is the most important principle of land management. It is necessary to identify the components affecting the sustainable development of border cities and emphasize them in urban and regional planning. In this regard, in the present study, the impact of sustainable security and related border factors on sustainable urban development from the perspective of experts in the border patrol area has been investigated. Data collection was done through library and field studies and to analyze descriptive and inferential information from GIS, SPSS, EXEL, GOOGLE EARTH, EXPERT CHOICE software, Cronbach's alpha techniques and models, Structural equations or Lisrel, and to evaluate the normality of the data, the valid Komolmogorov-Smirnov test was used and to check the significance level of the hypotheses, t-test was used. The significant level for the hypotheses in the questionnaire is less than 0. 05 and the average is greater than 3, so the sustainable security of border areas can lead to the sustainable development of border cities (Gosht).

  Keywords: Land use planning, sustainable security, sustainable urbandevelopment, Gosht border area
 • Ismaeil Vahbi, Seyed Ali Rabbani Mousavian* Pages 365-385

  Because of the lack of proper supervision over construction projects, the effects and consequences are very harmful to the city, so that even after the completion of the project, a wide range of citizens may be affected by this issue. On the other hand, proper and accurate performance in this area leads to a move towards sustainable development and education of a significant part of the goals of metropolitan management and planning. Which are the center of gravity of the quality of urban structures to be examined. In this regard, this study with a descriptive and analytical method after explaining the type of civil liability of supervising engineers, and the impact of Iran's four geographical climates on it, studied its role and impact on urban management and planning. The results indicate that due to the wide range of responsibilities of supervising engineers, which includes the results and consequences of his work, he can be effective in both material and cultural management of the city and play an important role in preventing urban mismanagement.

  Keywords: Civil liability, the role of the supervising engineer, climate, urbanmanagement
 • Benyamin Salehi Alashti, Masoumeh Hedayati Marzbali*, Vadiheh Mollasalehi, Mohammad Javad Maghsoudi Tilaki, Mohammad Ali Rajaei Rizi Pages 388-405

  This study deals with the relationship between monogamous residential environment and safe social relations in the middle (Zargar neighborhood) and weak (Katie East and West) neighborhoods. It is residential in two neighborhoods. Given the nature of the city, as a complex and complex spatial social system, the most appropriate approach in understanding the structure and function of architecture and urban design and researching its issues is to use the process of combining methods. Due to the quality of the variables and also the different effects of the variables on the residents' sense of security and the level of their social relations, the questionnaire is used in the form of a cross-sectional survey to assess. The work of analyzing the data collected from the questionnaire using structural equation modeling to determine the effective components and determine the contribution of each component in forming a sense of security and increasing social interactions of individuals as well as the share and role of influence Interfering variables are performed. The results show. There is a difference between the feeling of security and physical factors of the environment and the type of use and monitoring and the amount of social interactions of residents and the rate of crime reduction and quality of life of residents between men and women in middle and lower level neighborhoods of Babol. The intensity of this relationship is moderate and the direction of the relationship is direct. Also, the average variable of physical factors of the environment (3.375), the average type of use (3.251), monitoring (3.143), the average rate of social interactions (3.365), the average rate of feeling safe (3.108), the average rate of crime reduction (3.989) and the average level of quality of life ( 3.438) is. Also, the standard deviation of the above variables is equal to (0.621), (0.578), (0.682), (0.680), (0.552), (0.612) and (0.366), respectively.

  Keywords: single family housing, safe social relationships, sense of security, crimereduction, social interactions, quality of life
 • Mojtaba Emami, Faramarz Hassanpour, Hossein Mehrpouya Pages 408-422

  In different periods of history, tribal, ethnic, climatic, religious, etc. cultural characteristics have had an impact on the design of the architectural body. Differences in the cultural characteristics of different climates have led to the emergence of distinct shapes in living spaces and the shape of habitats. The purpose of this study is to investigate the role of culture in the design of the architectural body in North Khorasan, Bojnourd city. Since the residents of this province and city are composed of different ethnicities, we selected two Turkmen and Kermanj ethnic groups and put the studies and studies done by focusing on these two ethnic groups, which constitute the majority of the residents of this city. In order to achieve this goal, three basic questions are raised: 1- What is the role of culture in the type of architectural body of North Khorasan province? 2- What is the most important cultural indicator influencing the form of cultural settlements in North Khorasan? 3- What is the most influential space of culture in architecture? Following the answers to the above questions, he studied systematic and systematic documents and then conducted a semi-structured interview with several elites in the relevant field. The results show cultural characteristics such as representation of relationships and gender roles, privacy and Privacy based on gender culture, individual and social ties have had the greatest impact on North Khorasan's colonial body. Based on the above cultural features, the architectural body between these two ethnic groups is classified into two types of introverted and extroverted architecture. Introverted architecture with an emphasis on the separation of public and private arenas among Kermanshah and extroverted architecture with an emphasis on the integration of public and private arenas among Turkmens.

  Keywords: Culture, Body of Architecture, Introverted Architecture, ExtrovertedArchitecture, Muharram, Privacy, North Khorasan, Bojnourd
 • Saeed Khosravi, Hamid Ahmadi*, Garineh Keshishyan Siraki, Mohammad Reza Ghaedi Pages 424-446

  Good urban governance emphasizes that neither capital, nor technology, nor even expertise is enough to manage urban affairs, but good management is the hallmark of an outgoing city with good management versus a city with poor management or an isolated city. The main move towards good urban governance will be to achieve an extroverted city. In an extroverted city, everyone deserves a constructive and positive participation in the opportunities available in the city, regardless of wealth, gender, religion, race or age. Good urban governance creates a kind of development in which the poor have priority, women's affairs improve, a sustainable environment is created, and employment opportunities and welfare factors emerge. Thus the concept of good governance and sustainable human development is inseparable. The purpose of good urban governance indicators is to measure the quality of urban management. The main question of the present article is that considering the role of good governance in the economic, social, cultural and political development of countries, from the point of view of the elites of the four cities (Zabol, Zahedan, Iranshahr, Chabahar), the province; Which of the characteristics of good governance should be given priority for the development of these cities and Sistan and Baluchestan province in general? The method of this article is descriptiveanalytical. Findings show that the development of underdevelopment and elimination of deprivation in Sistan and Baluchestan province needs to explain a comprehensive model of good governance and its implementation in Sistan and Baluchestan province in a leading study with regard to social, political, economic and cultural capacity assessment with a view In the future, a comprehensive model can be presented in accordance with the living conditions of the province. In the present study, it has been tried to first prioritize the indicators of good urban governance according to the situation of the destination cities (Zabol-Zahedan-Iranshahr-Chabahar) and then to determine the distance between the current and desired situation of the selected cities.

  Keywords: good urban governance, political geography, Iranshahr city
 • Parvaneh Mohammadi Hesari, Ahmad khademolhoseiny, Amir Gandomkar∗, Safar Ghaed Rahmati Pages 448-470

  The increase in the level of cities and the growth of urbanization and the emergence of problems related to the inadequacy and appropriateness of planners withenvironmental power have led to environmental crises, or their development in separate, unplanned, fragmented and escaped parts has led to the pattern of urban expansion. In parallel with this pattern of urban development, the surrounding agricultural lands have undergone land use change. The city of Isfahan, like other cities in recent decades, has had an unbalanced and scattered growth, so that this growth has led to destructive environmental effects such as the destruction of high-quality agricultural land. One way to prevent urban sprawl is to join the surrounding cities to the metropolis. The purpose of this study is to identify environmental problems in the first place, the connection of the surrounding cities to the city of Isfahan, and in the next stage, to evaluate the environmental effects of the connection of the surrounding cities to the city of Isfahan. The present research method was mixed. For this purpose, using the thematic analysis method to identify environmental and environmental problems and then to evaluate the effects of joining the surrounding cities, structural equation model using Amos software was used. The results of this study showed that pollution includes soil, water, air, environmental pollution, etc. Green space and landscape including land use change, maintenance of agricultural lands, suitable landscapes of buildings and exhausted tissue is one of the environmental problems that the joining of the surrounding cities has had the greatest impact on agricultural land and the least impact on per capita population.

  Keywords: Physical Expansion of the City, Urban Environment, Isfahan City, Urban Landscape
 • Seyed Mohammad Reza Mousavifard* Pages 472-490

  Today But, some political necessities have caused states’ extensive interaction with terrorist groups behind the scenes. This is a driving factor in recognizing the responsibility of states for their roles and responsibilities in the international society against other actors. In this research, in addition to analysis the theoretical foundation of responsibility of legal persons (goverments leaders), we have briefly overviewed general responsibilities of states with the respect to terrorism phenomenon, and viewed the supplementary and specific responsibilities of states in the form of the doctrine of responsibility to protect against other actors of international relations. Considering the threat of these groups to international peace and security and international prohibitions, we have also reviewed moral and material supports of terrorism by some leaders and states. This situation made us to understand criminal responsibility of leaders considering all the existing restrictions, and the ability of authentication of their criminal liability and the design of this responsibility for crimes against humanity and war crimes that are available in Articles 7 and 8 of the Statute of the International Criminal Court. regarding the nonidentification of criminal liability of legal persons in the international system in this study, we are looking for approaches to identify the criminal responsibility of the political leaders of supporting terrorism with emphasis on the political geography of the middle east.

  Keywords: Criminal Responsibility- State Sponsors of Terrorist Groups- PoliticalGeography- Middle East
 • Leila Fattahi, Mohamadreza Bemanian*, HamidReza Saremi Pages 491-505

  Aesthetic and landscape are two very vital components in the vitality of urban spaces and architecture that cause visual and structural integration in buildings, streets. Aesthetic originates from human beings and for this reason, it is necessary for the happiness and excellence of individual and social life. The nature of aesthetic must be sought in the emotional relationship between man and the world around him. The main function of aesthetic is to create emotional harmony between human beings, nature, and society, and therefore play a decisive role in guiding human beings towards happiness, well-being, and happiness. Aesthetic is also a valuable and purposeful phenomenon. Human endeavor to attract and create aesthetic is a kind of effort to strengthen the values of life and the elements that agree with life and the negation of negative and ugly phenomena in life. Therefore, the purpose of this article is to investigate the aesthetic criteria in Narvan residential complex in Arak. The study of the existing literature and the opinions of experts show that the criteria of a beautiful urban landscape with the context and text of urban planning, the building blocks of a beautiful urban landscape, the building blocks of a beautiful urban landscape are among the effective criteria. Criteria prioritization is based on the ANP model and is done using the opinions of experts who specialize in the theory and practice of aesthetics and landscape. Contrast criteria, rhythm, and diversity of uses are the most influential components in the flexibility of residential space. Perceptual criteria have the highest weight among the research variables.

  Keywords: Aesthetics, Landscaping, Perception, Variety of Activities
 • Fatemeh Iraqi Farahani, Mehrdad Nawabakhsh*, Ibrahim Mottaqi Pages 505-527

  The present article was conducted with the aim of presenting a model of factors affecting the socio-political participation of citizens in the implementation of sustainable development projects in urban areas. In this research, urban development of Arak metropolis has been considered as a case study. The statistical population is the employees of the executive bodies of Arak in 2009. The sample size was 361 people according to Morgan sampling table, which was selected by random quota classification. Data collection tools were interviews with academic experts and a questionnaire of executives. The validity and reliability of the questionnaire were confirmed through factor analysis and Cronbach's tests. Achieving a coefficient above 0.70 in both cases indicates the stability of their measurement. Methods of data analysis are: utilization of descriptive statistics, structural equation tests, Sobel test. In this regard, PLS software was used to test the research model and hypotheses. The results showed that each set of social, cultural and economic factors was mediated by socio-political participation with sustainable urban development. But there was no relationship between political factors mediated by socio-political participation and sustainable urban development. At the same time, the set of factors affecting sociopolitical participation has a positive effect on sustainable urban development, the model of this effect was also tested and presented.

  Keywords: social, cultural, economic, political factors, sustainable development, socio-political participation
 • Reza Saadatpour Alavig, Bashir Beygbabaye*, Karim Hosainzadeh Pages 527-542

  Cities as the second post-agricultural revolution have overshadowed human life and have been cited as centers of power and wealth production. But at the same time, they face challenges despite hundreds of years of urban history, they still face problems in urban management. Therefore, the present study has tried to explain the integrated urban management as a new approach in security and social welfare on the horizon of 1410 Tabriz metropolis. For this purpose, 43 indicators have been extracted in three dimensions (integrated management, security and welfare) that spss software has been used to measure the correlation coefficient between the components. Micmac software is used to measure the type of relationship between the variables, and Wizard scenario software is used to explain possible scenarios on the 1410 horizon. Research has shown that There was a significant relationship between the components of management on security and social welfare sig = 0.000So that the correlation coefficient of management on security was r = 0.80 and welfare r = 0.58. Also, the results of the analysis of indicators in the environment of futuristic software have shown 10 key factors resulting from Mick Mac software. Also, the possible situations of integrated management on security and welfare have shown 3 strong scenarios, 132 weak scenarios and 21 possible scenarios. Among the possible scenarios, the optimal situation with 80 frequency states equal to a coefficient of 38% has been the most probable scenario for Tabriz metropolis.

  Keywords: Security, Welfare, Integrated Urban Management, Futurism, TabrizMetropolice
 • Farham Moghadam Rad*, Mansour Sepehri Moghadam Pages 543-557
  Background and Objective

  With the arrival of Islam, Iranian architecture, which had significant technical values before the advent of Islam, with the advent of Islam, emerged the doctrinal and fundamental beliefs that placed Iranian-Islamic architecture among the modeling architectures. Patterns that evolved in the historical course of this architecture and became significant and sometimes unique features of Iranian-Islamic architecture. Iranian-Islamic modeling architecture has been neglected in recent decades in dealing with Western architecture, and values derived from its IranianIslamic identity and culture has been ignored.

  Method

  The present research paradigm is free research and a combination of analytical methods, the use of questionnaires, Delphi and correlation tests. Iranian-Islamic architecture is placed and the results obtained by SPSS software are analyzed to evaluate the correlation of indicators.

  Findings

  The findings of Pearson correlation analysis show a significant direct and upward relationship between patterned architecture with the criteria of symbolic vision, conceptual architecture, spatial hierarchy, environmental adaptation, cultural adaptation, readability, semiotics, general acceptability and Iranian-Islamic architecture.

  Discussion and Conclusion

  The results of the research show that in order to return to the Iranian-Islamic models in the design of today's high-rise residential buildings, two groups of indicators that are discussed in the form of ethics (mental indicators) and human-centered (physical indicators) are more than others. Factors and indicators are influential and desirable based on Iranian-Islamic architectural patterns.

  Keywords: Iranian - Islamic Architecture Parameters, High-Rise Buildings, Patterned Architecture
 • B.Ebadolazadehmaleki, Z.S.S.Zarabadi*, S.Piri, M.R.F.Behtash Pages 557-576

  A review of the experiences of natural disasters, including earthquakes, shows that earthquakes do not cause destruction on their own, but it is human who determines the extent of damage caused by earthquakes. Given the ineffectiveness of vulnerabilitybased approaches after earthquake, new perspectives emphasize on the evolutionary resilience approach; but the main problem is the multiplicity and diversity of indicators with complex and networked relationships and the difficulty of the evaluation process, which necessitates the use of appropriate models. The present study is applied in terms of purpose and analyzes the causal relationships between urban evolutionary resilience indicators against earthquakes in Zanjan, according to the position of this city in relation to the surrounding faults to key and effective factors in resilience. The city should be identified. For this purpose, after reviewing the texts and extracting the indicators. First by using two-stage Delphi method through purposeful and consecutive sampling, 27 questionnaires in the form of 40 * 40 matrix are completed by managers and experts of Zanjan Municipality, then by the use of parametric interpretive structural model using Mic Mac software causal relationships and key factors influencing urban resilience were identified. Results show that indicators related to institutional factors and communication network act as effective and key indicators in the network and increasing the status of these indicators due to their direct and indirect effects on other indicators in the network of causal relationships the ultimate rate of resilience can be improved

  Keywords: evolutionary resilience, parametric interpretive structural model, Zanjan city, Earthquake
 • Mani Shojaei, Davood Samari*, Ruhollah Samiei, Zahra Alipour Darvish Pages 577-596

  The need for innovation and especially product innovation to compete in the domestic and global arenas on the one hand and the importance of new product development, as one of the areas of revenue generation for companies and the country on the other hand, as well as identifying factors And the groundwork for building innovation capabilities has become a strategic process. In the present study, while identifying the factors affecting the creation and strengthening of product innovation capabilities, the communication model between these factors has also been identified and proposed. For this purpose, first, through library studies, the effective factors in product innovation were identified and categorized into six factors. In the next step, through the distribution of the designed questionnaire, the status of research variables was assessed. In this regard, 250 questionnaires were distributed among employees, senior and middle managers of information technology companies and collected after completion. Finally, data analysis using structural equation modeling, confirmatory factor analysis and regression correlation test to prove the proposed research model. According to the results obtained from structural equations, the impact of human capital, knowledge, culture, internal communication and external communication on product innovation has been positive and significant.

  Keywords: product innovation, innovation culture, resource-based perspective, knowledge-based perspective, intellectual capital
 • Mahya Ranjbaran, Jamaluddin Mehdinejad Darzi*, Baqer Karimi, Mahmoud Jamhiri Pages 597-611

  Following the industrialization of cities and the advent of modern architecture, the pattern of construction has moved away from indigenous architecture, which has problems such as: moving away from nature, increasing energy consumption, moving away from the culture of the area, creating an unknown landscape and contrasting with the environment. And the disappearance of indigenous identity and its spontaneous architecture. Therefore, in this article, an attempt has been made to examine the important criteria in ecological architecture for understanding the environment and its perception, which can increase the sense of belonging to the place. The purpose of this study is the interaction of man and nature with respect to the region and the environment, as well as recognizing and strengthening the perception of the environment and landscape using ecological architecture and what is the need for this research; Man's current detachment from nature and cognition and perception of the environment, as well as the need to recognize the climate and other important criteria and design accordingly so that it can bring sustainable architecture and can create a connection and solidarity with the knowledge of space and sense of place. The way we can have a proper performance and behavior pattern in that environment. The research method in this research is based on a descriptive and analytical approach, which has been studied through data collection tools, library and documentary studies, and visual intuition by analyzing logical reasoning. In this research, we finally reach a model in which culture and technology (from human factors), nature and climate (from environmental factors) are important issues in understanding and perceiving the environment, which includes a coherent relationship and fully includes how Human behavior is in that environment. Also, by examining a case study (Bandar Kong) with the characteristics of ecological perception and their elements, we come to an analysis of the effective model in the perception of the indigenous landscape of Bandar Kong.

  Keywords: Perception, Ecology, Environment, Landscape, Kong Port
 • S. Bitaraf, M. Kameli*, B. Saleh Sedgpoor Pages 611-629

  New approaches in education due to its quantitative and qualitative development of influential topics in the programIt are an educational project that has an effective role in social change. In this regard, the purpose of this article is to study, analyze and evaluate the behavioral and environmental components affecting the architecture education of residential complexes in the course of Architecture Design Workshop 5. The research method is hybrid (descriptive-correlation). The cognitive model of the research was collected using the opinions of experts, library and field studies. In this study, components of educational software and planning, educational human tools including knowledge, skills, experiences and creativity, hardware and management educational tools, individual-group method, geometric facilities, cultural facilities, conceptual-abstract, physical components. Environmental and subjective-behavioral, perceptual components and environmental quality were identified. Then, in order to refine and summarize the research literature, a questionnaire was developed. A questionnaire was distributed among the statistical population of residential architecture design experts; And the obtained statistical results of the perceptual component including conscious and unconscious have the most effect and geometric facilities have the least effect in this field. According to cognitive studies and statistical results, the analytical model of the research led to the presentation of a comprehensive model for teaching residential architecture design.

  Keywords: Higher education, Residential architecture, educational model, perceptual com
 • Javad Azizi, Kheirollah Parvin*, Mustafa Seraji Pages 629-645

  The Human Rights Council, as a subsidiary of the General Assembly, replaces the Human Rights Commission. By establishing this body, the United Nations has demonstrated its special importance for issues related to the improvement of the global human rights situation and the promotion of universal respect for the protection of human rights and fundamental freedoms, and the responsibility to provide advisory and technical services in fulfilling human rights obligations Is in charge. Among the features of the Human Rights Council are the possibility of suspending the membership of countries violating human rights and establishing a mechanism for reviewing the Universal Periodic Review (UPR) and studying the details of monitoring human rights violations in the world. It seems that the Council, despite its many efforts in the field of human rights, has not yet been able to reach its main position and goal, which is to defend the human rights of countries and the Middle East region. One of the most important reasons for this inefficiency is the geopolitical rivalries within the council, especially between powerful members such as the United States on one side and China and Russia on the other.

  Keywords: human rights, human rights council, human rights commission, globalcyclical mechanism, geopolitics
 • Mohammad Davoodi, Ahmad Khadem Al-Hosseini*, Hamid Saberi, Amir Gandamkar, Hojjat Mahkouei Pages 647-663

  The decline in the quality of urban life due to the formation and occurrence of complex problems in various economic, social, environmental, physical and institutional dimensions, has made it necessary to use the model of good urban management with the aim of promoting sustainability. The purpose of this study is the mechanisms of municipal intervention in the viability of cities (Ahvaz).This research was applied in terms of purpose and This research was mixed in terms of method. In order to collect the necessary research data, two methods of documentary and survey analysis were used. The research tools were questionnaires and interviews with experts. The statistical population of the study was about 200 experts from Ahvaz, of which 62 were selected as the sample size. Thematic analysis was used for qualitative data analysis and one-sample t-test and structural equation model were used for quantitative data analysis.The results of qualitative research data showed that 6 comprehensive themes (urban environment, urban history, urban management, urban community, services of the Minister of Urban Construction and Urban Economy) were identified. Also 13 organizational themes (pollution, public spaces, historical landscape), Trust, participation and satisfaction, sense of belonging and identity to the place, communication and interaction with people, security, housing, education, treatment and health, leisure, transportation and access) were identified and the basic themes of 139 were identified. The results of quantitative data analysis showed that the performance of the municipality in each of the indicators of viability was different and according to the averages, the highest performance in the index, services, activities and urban facilities and the lowest performance in the urban economy.

  Keywords: Viability, mechanism, Mechanism, Intervention, municipality
 • Kamran Valipour Pashakolaei, Aliasghar Rezvani*, Saeid Piri Pages 663-682

  Statement of Problem: Studying and recognizing the situation of urban areas and their construction in terms of sustainability and sustainable development is one of the issues that has recently been raised in the culture of urban planning. The use of urban, social and physical service indicators can be a good criterion for determining the position of new cities and a factor in solving problems to achieve sustainable urban development. Considering that the city of Tehran is the first city in the country in terms of area and population and is the most important center of population attraction in Iran, so there are limitations in terms of facilities, the expansion of the city and also the inability to attract more population.

  Objective

  This is a strategic analysis of the sustainable development situation of the new city of Parand.

  Method

  The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature and based on documentary and field findings, the subject has been studied. The data collection tool was a questionnaire and an interview. It was then evaluated using quantitative analysis methods such as AHP and SWOT.

  Conclusion

  The findings showed that the new city of Parand has not been very successful in playing its role, which is that population density is part of the population surplus and decentralization from the mother city of Tehran. A large part of this failure was due to the lack of adequate construction of infrastructure and lack of employment and activities in the city, which was also affected by inefficiency of management and planning in accordance with the needs of urban development. Also, the research results showed that the optimal model for achieving sustainable development in the new city of Parand is the smart city model, which if realized can lead to sustainable development of this city.

  Keywords: New city, New cities planning, Sustainable development, Bird, SWT
 • A. Lachinani*, A. Mostafa, R. Moogouei, H. Okhovat Pages 683-708

  Smart agriculture is one of the solutions to deal with the growing demand for food and maintain environmental sustainability. In Smart agriculture, the role of collecting geographic and technical data, and producing information based on mathematical models is increasing. Collecting, processing, and producing information on climatic conditions, soil, disease, insects, seeds, fertilizers, etc. plays an important role in decisions based on statistical programming, resulting in economic development and environmental sustainability. Smart management involves the collection, transfer, selection, and analysis of data. As the volume of agricultural data increases, robust analytical techniques are able to process and analyze more, making highly accurate predictions possible. New agricultural technology hopes to achieve two important goals: a resilient, profitable economy, and better production. Undoubtedly, it needs smart management and intelligent technology to be a transition from being developed to developing. In this paper, by introducing the common methods in developed countries, the descriptive-analytical method based on library and internet studies has been used.

  Keywords: Land use planning, modern agriculture, environment, sustainabledevelopment
 • Ali. Shakoor, Ali Shojaei Fard* Pages 709-726

  Shiraz city is one of the cities of Fars province that despite having suitable landscapes and natural landscapes for the development of ecotourism, has not been able to. In this respect, reach its real and worthy position. In this regard, it seems that knowledge of the ecotourism potential of the region and the identification of areas prone to ecotourism "in order to save time, money and boost the tourism economy of the study area. This study was intended to use Fuzzy multi-criteria analysis method achieves this important. In this regard, based on "field evidence and various library documents, data and information on 8 criteria including slope, slope direction, altitude, distance from the river, vegetation density, Soil and lithology were collected. Preparation, management and analysis of data and information were performed in the GIS environment, which ultimately led to the preparation of an ecotourism potential zoning map of the study area. The results of this zoning showed the existence of good ecotourism potentials in the area and showed an acceptable adaptation to the terrestrial realities. The concentration of high-power zones in the south and east of the city, while emphasizing the importance of these zones, identified a priority for the development of ecotourism for the rural areas of the region. So that the villages of Koohmareh Sorkhi, Arjan plain, Farah Chaman and Siakh Darangan had the highest priority for the development of ecotourism. The lowest ecotourism potential was mainly allocated to the eastern areas of the city and rural areas.

  Keywords: Ecotourism, ecotourism potential, multi-criteria analysis, fuzzy, Shiraz
 • Ali ZeynaliAzim, MirSaeed Moosavi*, Rahim Sarvar Pages 727-749

  With the rapid growth of cities due to urban sprawl caused by urban development, smart urban growth has become a city's urban development goals. This paper evaluates the physical development of Tabriz city based on urban smart growth indicators based on the collected data. The main question of the research is whether the application of urban smart growth indicators will be effective in the physical development of Tabriz areas? The method of this research is descriptive-analytical and it is survey in terms of purpose. TOPSIS and Shannon entropy models, Delphi technique and Likert technique were used for data analysis. The results showed that out of the three districts of Tabriz Municipality, District 2, 4 and 7, in Integrated Urban Smart Growth Index, District 2 had the best situation and District 7 had the worst situation. Therefore, low priority areas for future physical development planning in Tabriz should be considered and prioritized. Based on data analysis through Delphi technique, it was found that the best model of Tabriz's urban physical development is the centralized model model with the regional and neighborhood centered services and amenities. Also through Likert spectrum, the difference between the current and desirable status of physical development of Tabriz based on smart urban growth indices was compared to the existing status of physical development of Tabriz equal to (37/16) and physical development of Tabriz based on growth indices. Urban smart is in the ideal state (62/84). Which shows that applying smart urban growth indicators will be effective in physical development of Tabriz.

  Keywords: Smart Growth, Physical Development, Intensive City, Tabriz City
 • Alireza Asghari, Aida Maleki Gavgani, Hassan Ebrahimi Asl*, Hassan Sattari Sarbangholi Pages 751-771

  With the rapid development of urbanization, population growth and uncontrolled construction, energy consumption in buildings is expected to exceed 55% in the near future. Currently, about 40% of the world's energy is consumed by buildings, which increases carbon dioxide emissions and makes the environment more dangerous. If you try in the last decade to pay significant attention to buildings with zero energy requirements. Maximum use of natural daylight can reduce energy consumption and heating space. In this regard, the use of passive systems in urban buildings as an architectural element will have a high impact on increasing user comfort and also reducing energy consumption. If our goal is to use zero energy in urban systems, it will be activated in inactive urban systems (direct absorption, if necessary, for the convenience of users (uniform distribution of daylight) and the reduction of available energy. Trumpet wall, greenhouse). The present research method is descriptiveanalytical and available. Survey in Valiasr, Tabriz, using experimental library studies, mathematical calculations to obtain the amount of solar radiation on the ground at the site and also simulations in the design software and field studies have been done. According to the results obtained for the daylight factor, there is a strong distribution of light among the models (in direct absorption) G, (in the thrombus wall) G, (in the greenhouse) L compared to other scenarios in the most appropriate way. . It also reduces power consumption in these three final models by up to 10, 40 and 20%, respectively.

  Keywords: Natural light distribution, energy reduction, passive solar systems, Dizan Builder software, zero energy building
 • Bahman Khani, Amineh Ahmadi*, Mehdi Bagheri Pages 773-785

  The purpose of this study is to investigate the effect of cultural capital in promoting global citizen education. This research was applied in terms of purpose and in terms of mixed data type (qualitative-quantitative) and qualitative approach through content analysis and coding (refocusing-selective) and quantitative approach was a survey method. The statistical population in the qualitative section of experts (faculty members of Hormozgan province), using purposive non-probability sampling method and saturation principle, 14 people were selected and in the quantitative statistical population of faculty members of public and private universities of Hormozgan province using Morgan table Selection and statistical sample 185 people were selected by multi-stage sampling method. In order to collect data in the qualitative part, semistructured receipts and face-to-face interviews were used and in the quantitative part, researcher-made questionnaires were used. Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were used to analyze the data. The results indicate that the components of national identity (belonging to symbols, national and religious myths, Islamic culture and method, the role of history, sense of belonging to culture, Iranian way of life, familiarity with world heritage) and cultural capital (mental embodiment) The objectively embodied state, the institutionalized state) have a factor load above 0.5 on the global citizen education and are at a statistically significant level. It is suggested that the officials of educational systems pay special attention to the components of cultural capital in order to increase and enhance the level of education of the global citizen.

  Keywords: Cultural capital, global citizen, national identit
 • Raana Aghajanirefah, Vida Norouz Borazjani*, Ahad nejad Ebrahimi Pages 787-806

  The social, economic and cultural functioning of markets has led to the formation of deep links between people and marketers and their broad participation in order to continue the market life cycle. Due to the importance and necessity of studying the areas of attracting market participants, the present study was conducted with the main purpose of investigating the factors affecting market participation in the survival of the historical market of Tabriz. This research is applied in terms of purpose and in terms of research method is descriptive-analytical and survey type as well as correlational and causal research. The statistical population of these active marketers is a total of 5500 people. Using Cochran's formula and simple random method, 359 people were selected as the sample size. The reliability of the questionnaire was 0.869.The results of factor analysis model led to a reduction of 25 variables to 10 variables in the form of 4 main factors, namely awareness, satisfaction, trust and sense of belonging (spatial identity), which explained a total of 88.73% of variance changes related to market participation. .Also, the results of regression test showed that the variables of knowledge with the value of 0.598, satisfaction with 0.470, trust with 0.456 and finally the sense of spatial belonging with 0.389 were able to explain 63.5% of the total variance changes related to market participation. Finally, the results showed that the rate of participation in rows, mosques and inns is higher than other market spaces, respectively, so in order to continue the life of the historic market of Tabriz, suggestions have been made to strengthen awareness and recognize and strengthen the feelings of belonging. For example, by introducing the cultural values of this building and also the role and function of this complex in the development of the city of Tabriz, the ground for wide participation of citizens and especially bazaars in its management can be provided. The capacity of line spaces can also be used to guide the participation of other sectors.

  Keywords: Participation, Social contexts, Physical spaces, Life continuity, Historical market, Tabriz
 • Neda Shahkarmipour*, Jamaluddin Mehdinejad*, Khosrow Movahed, Hamed Moztarzadeh Pages 807-825

  Creating and reproducing sociable recreational environments, as a place of social interactions in order to create sustainable urban environments, is one of the goals that has received much attention in recent decades. For this purpose, the present study analyzes the components affecting the sociability of Prince Mahan's garden, influenced by the perception of nature in man-made environment. The present study is an applied research, and in terms of data type is mixed (quantitative-qualitative). The statistical population in the qualitative section (interview section) was 20 experts and specialists in the field of architecture in the academic section, who were selected by purposive sampling method, taking into account the saturation law. The statistical population in the quantitative part includes tourists and users of Prince Mahan Garden with an unknown number; Using Cochran's formula and random sampling method, and considering the infinite population, the sample size was 384 . In this study, in order to collect qualitative data, in-depth face-to-face interviews were conducted with 20 architectural experts in the academic department. The purpose of this section was to identify the indicators in the interview. Then, by performing coding, a 40 -item questionnaire was used for quantitative use. The results showed components such as human design (design responsibility for physical, cultural, social, and user needs and creating the spirit of the place, functional design (design responsibility for meeting physical needs), design responsive to the principles of aesthetics Visual, environmental design (localization and reflection of bio-regionalism and natural ecology), sustainable design (responsibility for energy and natural resources) and safety and security on the desirability of the camp space, and sociability of the Prince Garden Are effective.

  Keywords: social camps, environmental psychology, sociability, perception, ShazdehMahan Garden
 • Behzad Kakavand, Azita Rajabi*, Afshin Safahen, Ardavan Behzad Pages 827-850

  Tehran is one of the cities with a worn texture and some of its different neighborhoods are facing social anomalies caused by it. Therefore, the researcher, relying on the available documents and revealing the erosion of Atabak neighborhood, selected it as a case study to present its most important works for future studies and access to the most up-to-date situation in the neighborhood. Therefore, one of the most important objectives of this study is to investigate the most important social effects of renovation of worn-out tissue from the perspective of Atabak neighborhood residents. The research method is also applied in terms of practical purpose and based on compiling a researcher-made questionnaire and reviewing library documents. The researcher-made questionnaire measured the socio-cultural and economic components with emphasis on all the influential factors in the 50 main items and the sample size was selected using Cochran's formula for 377 citizens of the study area to be answered. Data analysis was performed using SPSS19 software and its tests. The validity and reliability of the questionnaire were confirmed by pre-testing with Cronbach's alpha coefficient for all criteria. The results indicate that the current social conditions of the study area are due to the effects of economic, managerial and other factors, and there is a favorable and significant relationship between each of them.

  Keywords: Social effects of renovation, worn texture, Tehran, renovation, Atabak neighborhood
 • Reza Fathipour, Shahab Kariminia*, Elham Nazemi, Amir Hossein Shabani Pages 851-869

  This paper discusses emerging research areas between the relationship between daylight design and the more fundamental areas of human interaction with the environment, and thus the relationships between the various disciplines centered around the human-centered perspective. Various research pathways, such as the visual and non-visual effects of light as well as the perceptual properties of daylight, are examined. As a research topic, daylight links itself to psychological, physical, and environmental factors, and addresses issues related to architectural design and building engineering, as well as human physiology and behavior. While daylight has a great impact on human health and well-being, it is related to the perceived quality of a space, which has a very dynamic and changing nature and is based on a combination of forecast (sun period) and random patterns (climate change), and this causes More attention can be paid to the challenging and necessary aspects of how a space is perceived. In this study, an attempt was made to provide an objective understanding of the factors affecting the concept of visual perception of light and its favorable and unfavorable effects, radiation, distribution, light reflection, how different effects of light levels and different views outside the window affect perception and comfort. Visually involved humans are evaluated. The results showed that the design basis in the category of achieving visual comfort can be combined in three areas of mental comfort, photobiological health and perceptual pleasure.

  Keywords: Daylight, Visual perception, Visual comfort, Apartment buildings
 • Maliheh Zia*, Mohsen Ghasemi, Mahdieh Moeini, Maliheh Norouzi Pages 871-887

  This study seeks to evaluate the correlation between the patterns of interactive behavior with the pattern of the physical environment and subsequently improve the quality of residential complexes. Open spaces between residential buildings are the bedrock for residents to connect with nature and to spend their leisure time outdoors and in the immediate vicinity of the house; therefore, it is necessary to review and pay special attention to the outdoor design of residential complexes as a common and collective yard in many modern residential types. Environmental theorists consider isomorphism to be more compatible with space and behavior. Also, paying attention to the position of behavioral sciences in urban design and planning and how space affects the occurrence of human behavior are among the items that need to be studied and reviewed conceptually and operationally in design. The main issue of this article is to explain the correlation between the pattern of interactive behavior and the pattern of the physical environment of open space in selected residential complexes in Kerman. The main purpose of this study was to investigate the effect of physicalbehavioral indices in the open space of three samples of selected residential complexes in Kerman and to improve the use of the environment by examining the effective outdoor components of residential complexes and achieving the desired open space by identifying the effect of behavioral And it is the physical environment and the capabilities of the environment. The main question in this study is what factors are effective in creating cinematic morphology in the selected residential complexes in the city of Kerman? The method of this research is descriptive-analytical approach. Data were collected through a questionnaire and structural equation tests were used to measure the variables and research hypotheses using Amos 24 software. Findings indicate that the higher ratio of residential open space in the behavioral camp creates a significant explanation for the behavioral-physical components.

  Keywords: Behavioral components, Physical components, Open space ofresidential complexes, Kerman
 • Yousef Nasiri, Seyed Hossein Bahreini*, Zohreh Davoudpour Pages 888-909

  After several decades of public participation becoming one of the important principles of planning discourse, and the emergence of local and popular institutions such as the city council in the political and social structure of the country, the real role and position of this institution in the urban planning system It has not been determined and is facing many questions and ambiguities. Therefore, the purpose of this study is to evaluate the role and position of this institution in the urban planning system. Using content analysis of current laws and regulations and the results of surveys of citizens, city council members and academics with the method of qualitative and content analysis and interpretation of the findings, the necessary analysis was done and finally showed the results of the research; Despite the definition of the role and position of various and independent of the three powers (decision-making, supervisory, legislative, facilitator, etc.) for the city council institution by current laws, there are not enough legal requirements for the decisions of this institution and also the process of preparation and The approval of the plans has followed a centralist structure and no effective and decisive position has been defined for the local institution of the city council. Factors such as; Limited legal powers, lack of urban planning knowledge of council members, etc. have weakened the position of this institution in the urban planning system.

  Keywords: Decentralization, Public Participation, Urban Management, LocalInstitutions
 • Ali Shamaei, Omid Latifi*, Hassan Hosseini Amini Pages 911-925

  Vulnerability can be considered as an inherent defect in the specific dimensions of the urban environment, which is prone to damage due to its biological and physical characteristics or design characteristics. Examining the structures of a city and its micro-zoning of vulnerability From the point of view of passive defense, it is a step towards the future of a safe city. The problem of the present study is the challenge of vulnerability in urban structures from the perspective of passive defense and the expected modeling approach is to identify these infrastructures. The scope of the present study; The city of Ilam is in the center of Ilam province and as a support center for the war and the city is involved in the war. This research is based on the applied purpose and in terms of descriptive-analytical methodology based on the approach of spatial-model studies and indicators were identified in the form of 10 categories and using AHPFUZZY-GIS combined analysis weighting of distance maps for They were designed and standardized using the Inverse Distance Weighting tool. The FUZZY OVERLAY tool in ArcGIS software is used for spatial distribution and defense vulnerability assessment. The results show that in the study of the studied indicators, the index of law enforcement centers and warehouses with weights of 0.116 and 0.113 were identified as the most important indicators in the field of passive defense. In the zoning section of Ilam urban structures, the most sections The danger of attack was in the air attack and they were in a very vulnerable situation: 41.28 warehouses, 84.29, residential centers, 62.38 commercial centers, 35.32 administrative centers, 100 administrative centers, terminals and Health centers, 18/27 religious, 39/28 educational and 33.38 roads in this city. According to these results, it should be said that the situation of Ilam city is very unsuitable from the point of view of passive defense, especially for air attack, and in case of any attack, this city will face a serious problem.

  Keywords: Vulnerability, Structure, Passive Defense, Air Attack, Ilam
 • Mehrshad Allahverdi, Farhad Hamzeh*, Mohammad Akhbari Pages 927-941

  Presenting a model of social participation model in sustainable development of urban neighborhoods (Case study of Tehran's District 6) One of the main factors of economic, political, social and cultural growth and development is social capital. Social capital is a multidimensional, multi-layered concept, in recent years, it has been discussed in various fields of social sciences, economics and political science. Given that social capital is a requirement of development (social and political) and the creation and promotion of social capital also requires trust and awareness and social participation. Based on this approach, it has been established that in this research, the participatory dimension of social capital has been analyzed and evaluated and the role and impact of urban management as the most tangible and closest component of governance to people's lives in attracting citizens' satisfaction with the services provided by urban management to them and in general, the outcome of the performance of urban management in creating and creating social participation in order to promote social capital and, consequently, the creation and development of development. In this regard, the importance of municipalities as a powerful and executive arm of urban management in the process of attracting participation and creating social capital for development should be emphasized. In this regard, while defining the characteristics of participation, social capital and development, she explains the relationship between social participation and its creation and promotion and impact on social capital, and also considers social capital as an influential factor on its development and sustainability.

  Keywords: Development, participation, Urban Management, Social capital
 • Zohreh Zohrani Azbari, Shohreh Taj*, Reza Borna Pages 943-957

  Todays, communication technologies making it possible to extract knowledge from the minds of knowledge owners, which leads to the transfer it to rural areas and territories. By using of these technologies, it can be provide the knowledge of rural communities, improve and increase employment, and income of villagers in a structural framework. Also it can enable the creation of new economic knowledge by villagers. Now, the question is how information and communication technology has the necessary potential for economic development in rural areas? The statistical population of this study includes 25 villages in Rudbar Qasran area. The statistical sample was randomly selected using stratified sampling method based on the demographic traits of 5 villages (Imameh Bala, Rudak, Zaygan, Aminabad and Zardband). The sample size is 267 people. The research method of this study is descriptive-survey and the research is in applied type. Also the investigation tool is the questionnaire and observation. In both descriptive and inferential methods, SPSS statistical software was used to analyze the data. The results show that the development of information technology has not a significant relationship with the economic development of the village. According to the research findings, executive solutions such as providing institutional, administrative and economic services in the rural environment through ICT offices in the village, communication between officials and villagers through ICT offices for economic information are proposed.

  Keywords: Information, Communication Technology, Economic Development, Rudbar Qasran, Rural Areas
 • Hassan Karimifard* Pages 959-978

  Decentralization and local government formation is a complex and long process that works to increase the participation of all members of a community in the development process based on local capacities, capabilities and resources. In decentralization, the central government delegates decision-making power to local institutions whose managers are elected by the local people, but whose operation is under the control and supervision of the central government. In other words, decentralization refers to the relative authority of local governments to set goals, provide resources, and administer and implement public policies. One of the prerequisites for the success and sustainability of local government is the provision of revenue sources commensurate with the duties and responsibilities. In Iran, the adoption of a policy of financial independence from the government without defining new financial sources has created many problems and challenges for local institutions. The present study intends to study the problems of councils and municipalities in the field of revenue sources in addition to comparative studies, and finally to provide solutions in this regard. These include promoting transparency, accountability and accountability, increasing the share of municipalities in revenues from the VAT law, creating a sustainable municipal revenue system based on renovation tolls, and exploiting small businesses in the local economy.

  Keywords: local government, Islamic councils, municipality, revenue sources
 • Hamid Rezaei, Seyed Mostafa Mir Mohammadi * Pages 979-998

  Embezzlement as one of the major banking crimes that undermines public confidence in the government. It has been documented in various domestic and international documents and throughout history. However, there are differences between domestic and international contexts of anti-embezzlement, including the lack of criminalization of embezzlement in private institutions and banks, as well as the lack of foreseen judicial assistance mechanism. In the field of embezzlement, the lack of a clear explanation of the whistling rules on combating embezzlement in Iran's domestic law versus regionality to the international nature of anti-embezzlement law and the lack of guarantees of effective international performance to combat embezzlement..

  Keywords: embezzlement, international law, Iranian law, banks, financial, creditinstitutions