فهرست مطالب

مطالعات برنامه درسی آموزش عالی - پیاپی 22 (پاییز و زمستان 1399)

نشریه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
پیاپی 22 (پاییز و زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/01/08
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علیرضا هوشمند، بختیار شعبانی ورکی*، مقصود امین خندقی، علی مقیمی صفحات 7-47
  نظریه پردازی تبیینی و نظریه پردازی تفهمی در برنامه درسی که به ترتیب منسوب به رویکردهای تجربی-آزمایشی و پدیدارشناسی-تفسیری هستند با ابتنای انحصاری به علوم تجربی به بیگانگی از معنای ژرف زندگی و با تکیه بر تجربه های زیسته به تنهایی به نادیده گرفتن دقت علمی منجر می شوند. مقاله حاضر با توجه به این موضوع، ابتنای به مفروضه های اساسی عصب پدیدارشناسی از قبیل هستی شناسی بدنمند، معرفت شناسی موقعیتی و غیر قطعی و روش شناسی متعامد را زمینه نظریه پردازی در برنامه درسی با هدف توجه یکپارچه به ابعاد مختلف حیات انسانی می داند. در این پژوهش با روش نظرورزی فلسفی ضمن نقد دو دیدگاه نظریه پردازی تبیینی و نظریه پردازی تفهمی در برنامه درسی، دلایل مربوط به ادعاهای مورد نظر در مواجهه با آنها سازماندهی و با زنجیره ای از استدلال های مبتنی بر یکپارچگی جهان هستی و ما فهیا مدعای بدیل با عنوان نظریه پردازی همادین در برنامه درسی استنتاج شده است. نظریه پردازی همادین در برنامه درسی به عنوان دستاوردی عصب پدیدارشناختی آمیزه ای از تبیین و تفهم است که ضمن حفظ استقلال آنها غیر کاهش گرایانه و غیر تفکیکی است و ویژگی هایی از قبیل جامعیت، موقتی بودن، عقلانیت، هم افزایی و عاملیت ترکیبی را دارد. عدم قطعیت، در هم تنیدگی، پیچیدگی، خلق الساعه گی و شمولیت از جمله استلزام هایی هستند که در چرخش عصب پدیدارشناسانه نظریه پردازی برنامه درسی به عنوان ایده پیشنهادی این پژوهش به آن ها اشاره شده است.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، عصب پدیدارشناسی، نظریه پردازی برنامه درسی، نظریه پردازی همادین
 • سیده مریم حسینی لرگانی*، رضا یادگارزارده صفحات 49-88
  هدف پژوهش حاضر بررسی مدل های تدوین برنامه درسی دانشگاهی به منظور ارایه مدل متناسب با بافت آموزش عالی ایران است. روش پژوهش از نوع مرور شبه سیستماتیک بود که تعداد 41 مقاله با کلیدواژه های الگوی برنامه درسی و تدوین برنامه درسی دانشگاهی از منابع علمی فارسی و انگلیسی جمع‏آوری و 18 مقاله (11 مقاله در سوال اول و 7 مقاله در سوال دوم) با توجه به شاخص طراحی برنامه درسی در بافت آموزش عالی انتخاب شدند. مقالات با روش قضاوت متخصصان و با استفاده از روش تحلیل مضمون ولکات تحلیل شده است. نتایج مرور شبه نظام مند نشان داد که مدل ها بر اساس نوع طراحی به دو دسته مبتنی بر فرایند و مبتنی بر نتیجه تقسیم می شوند، و طیفی از مضامین دیزاین کردن و یا چیدن عناصر در کنار یکدیگر، تصمیم گیری در مورد جایگاه عناصر برنامه، ساختار یا سازمان برنامه، الگوهای یادگیری و سازماندهی مواد، ساختاربندی مدون برنامه های درسی، فرایند تدوین برنامه دانشگاهی، طرح آکادمیک در اکثر مستندات مورد تاکید بوده است. همچنین عناصر مورد توافق شامل اهداف و مقاصد، محتوا یا موضوعات درسی، فعالیت ها و تجربیات یادگیری، روش تدریس، اجراء و ارزشیابی بود. نتیجه گیری کلی این است که طراحی برنامه درسی بدون توجه به ماموریت های دانشگاه، بافت و زمینه ای که دانشگاه در آن قرار دارد، ذی نفعان و عناصر اصلی برنامه درسی غیر ممکن است. مدل نهایی پیشنهادی پژوهش این موارد را پوشش داده است.
  کلیدواژگان: طراحی، تدوین، برنامه درسی، آموزش عالی، مدل، دانشگاه
 • کوروش فتحی واجارگاه* صفحات 89-98

  مطالعات برنامه درسی در یک قرن اخیر تغییر و تحولات گسترده ای را در حوزه نظریه برنامه درسی تجریه کرده است که بی شک نوفهم گرایی یکی از مهم ترین و برجسته ترین دوران هایی است که رشته با آن رشد و تعالی کم نظیری را بدست آورده است. در عین حال این دوران عملا نوعی واکنش به دوران کلاسیک رشته است که با فرمان عقب گرد از مدارس و تلاش برای کشف و توسعه رشته در محیط های دیگر همراه بوده است. آنچه که در واقع رشته مطالعات برنامه درسی از دهه 1970 تجربه کرده است عقب نشینی از مدارس و فربه کردن هرچه بیشتر فهم و درک برنامه درسی به عنوان گفتگویی پیچیده بوده و عملا رشته آنقدر در مباحثات و دریافت های نظری حوزه هایی نظیر سیاست، جامعه شناسی، فلسفه و مانند آن غرق شده است که عملا در آثار جدید در قلمرو نظریه برنامه درسی کمتر نشانی از خود برنامه درسی برجا مانده است و عملا انسجام و کارایی رشته به شدت زیر سیوال رفته است تنگناها و انسداد مطالعات برنامه درسی در ایران بواسطه عدم اقبال بستری که رشته عملا برای آن همه توان خود را معطوف کرده است(یعنی آموزش و پرورش) رشته را  دچار بحران های متعددی نظیر تکرار، عدم کارایی، فقدان دستاوردهای نظری قابل ملاحظه و عدم بکار گیری فارغ التحصیلان و حتی بحران مشروعیت نموده است . این وضعیت جنبشی را در ایران در حوزه نظریه برنامه درسی بوجود آورده است که نو/چندبسترسازی مطالعات برنامه درسی خوانده می شود و در آن ضرورت توجه رشته به زیست بوم های جدید نظیر حوزه های سازمانی، آموزش عالی، صنعتی، مشاوره برنامه درسی و...مورد تاکید قرار گرفته است. مقاله حاضر تلاش می کند با استفاده از واژه هایی نظیر اوتیسم برنامه درسی و برنامه در سی آکواریومی، راه برون رفت را در آنچه که نظریه جهان های موازی در مطالعات برنامه درسی می نامد معرفی کند.

  کلیدواژگان: زیست بوم های برنامه درسی، نو، چند بسترسازی برنامه درسی، اوتیسم زمینه ای مطالعات برنامه درسی، برنامه درسی آکواریومی، نظریه جهان های متعدد در مطالعات برنامه درسی
 • مرزبان ادیب منش* صفحات 99-118

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی با رویکرد تحلیل محتوا انجام شده است. حجم جامعه در این مطالعه، با حجم نمونه برابر است، به این منظور کل مقالات چاپ شده در نشریه مورد مطالعه در طول 10 سال(1389 تا سال 1399) که شامل 155 مقاله بودند، به عنوان جامعه تحلیلی پژوهش انتخاب شدند. روش تحقیق در این مطالعه تحلیل محتوا است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل یک چک لیست کدگذاری بود که روایی آن توسط چند تن از اساتید برنامه درسی سنجیده شد. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش برداری و برای تحلیل داده ها از تحلیل محتوای کمی و کیفی استفاده شده است. نتایج پژوهش در بخش روش شناسی حاکی از غالب بودن رویکرد کیفی است. در بخش مربوط به موضوع شناسی، موضوع های مرتبط با آموزش، تدریس و یادگیری در آموزش عالی با 35/19 و تفکر انتقادی با 64/ .درصد، به ترتیب از بیشترین و کمترین فراوانی  برخوردار بودند. در بین دانشگاه ها و موسسات آموزشی، دانشگاه تهران با 53 نویسنده بیشترین فراوانی را در بین وابستگی های سازمانی به خود اختصاص داده است. و بالاخره در بخش مربوط به مشارکت نویسندگان در تالیف مقالات، مشارکت دو نویسنده با32/ 30درصد و مقالات5 نویسنده ای با 45/6 درصد به ترتیب از بیشترین و کمترین فراوانی برخورداند.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، برنامه درسی، دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی، آموزش عالی
 • علی پورصفر*، رضا شباهنگ صفحات 119-137

  همواره پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه ها مسئله بسیار برجسته ای بوده است که مطالعات بسیاری را به خود اختصاص داده است. در این بین، رویکرد یادگیری و تجربه دوره آموزشی می توانند بر پیشرفت تحصیلی موثر واقع شوند. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رویکرد یادگیری و تجربه دوره آموزشی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام شد. طرح پژوهش حاضر توصیفی با روش همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 1398-1397 بود. 230  شرکت کننده با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به سنجه ویرایش شده رویکردهای یادگیری (واق، 1999)، پرسشنامه تجربه دوره آموزشی (رامسدن، 1991) و سنجه پیشرفت تحصیلی پاسخ دادند. در انتها تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 24 و با استفاده با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان انجام گرفت. بر طبق نتایج بدست آمده، رویکردهای یادگیری و تجربه دوره آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان همبسته هستند (001/0>P) و می توانند 6/57 درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کنند (001/0>P). با توجه به اهمیت رویکرد تحصیلی و تجربه دوره آموزشی در ارتباط با پیشرفت تحصیلی، ارایه مداخلاتی برای استفاده بیشتر از رویکردهای یادگیری کارآمدتر در دانشجویان و همچنین بهبود کیفیت دوره های آموزشی در موقعیت های آموزشی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: رویکرد یادگیری، تجربه دوره آموزشی، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان
 • سیروس اسدیان *، آرزو شهری، عیسی برقی، صیاد عبدالهی اصل صفحات 139-164

  هدف این پژوهش، بررسی تجربه زیسته دانشجویان دوره کارشناسی رشته مهندسی عمران از توجه برنامه درسی به حوزه عاطفی است تا زوایا و ابعاد آن مشخص شود. رویکرد پژوهش حاضر، کیفی  و روش پژوهش از نوع پدیدارشناسی است که به همین منظور از بین 85 دانشجوی سال چهارم دوره کارشناسی رشته مهندسی عمران دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 96-95 تا رسیدن به حد اشباع اطلاعات، 15 نفر از آن ها به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با جلب رضایت ایشان با استفاده از پروتکل مصاحبه تاییدشده توسط متخصصان مورد مصاحبه قرار گرفتند. جهت حصول اطمینان از قابلیت اعتمادپذیری داده های پژوهش از روش مکرر، مقایسه مستمر داده ها، خلاصه سازی و دسته بندی اطلاعات بدون اینکه داده ها آسیبی ببینند، استفاده شد. پس از ضبط مصاحبه ها جهت تحلیل اطلاعات جمع آوری شده روش اسمیت استفاده شد و نتایج نشان داد برخی عناصر برنامه درسی رشته تحصیلی مهندسی عمران در دوره کارشناسی چون اهداف شناختی، محتوای غیررسمی، استفاده از روش های نوین تدریس، استفاده از مواد و وسایل آموزشی مناسب، تعاملات استاد و دانشجو، استفاده از اساتید جوان در تدریس، استفاده از معیار مناسب در ارزشیابی و درنظرگرفتن فعالیت های جانبی توانسته است به عواطف و احساسات دانشجویان توجه نماید و برخی دیگر ازجمله اهداف مهارتی، محتوای رسمی، زمان ارایه و اعتبار علمی محتوا، رعایت عدالت و انصاف در ارزشیابی و ضریب دشواری سوالات در ارزشیابی در دستیابی به این هدف موفق نبوده اند.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، حوزه عاطفی، مهندسی عمران
 • آیت سعادت طلب* صفحات 165-186

  هدف پژوهش حاضر کاوش راهبردهای موثر بر تغییر برنامه های درسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  با استفاده از روش پژوهش کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران دانشگاهی(روسا و معاونین دانشگاه ها، روسا و معاونین دانشکده ها و مدیران گروه ها)، متخصصین برنامه ریزی درسی و سیاست گذاران در سطح کلان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بودکه بر مبنای نمونه گیری نظری، با 16 نفر در سه گروه فوق مصاحبه به عمل آمد و داده ها از مصاحبه ها استخراج شد. به منظور تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از روش کیفی گرانهیم و لوندمن استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها طی سه مرحله، کدگذاری باز، محوری و انتخابی ارایه شده است. نتایج پژوهش نشان داد چهار راهبرد در تغییر برنامه های درسی در دانشگاه ها تاثیرگذار است. راهبرد اول، فرهنگی بود که شامل مولفه های پذیرش و باور، فرهنگ مشارکتی، کنش گری اعضای هیات علمی و ایجاد دانش برنامه درسی است. دومین راهبرد موثر بر تغییر برنامه های درسی راهبرد قانونی شامل ابعاد قوانین و مقررات، امکانات و منابع، ساختار سازمانی و استقلال دانشگاهی بود. سومین راهبرد، مدیریتی بود که در برگیرنده مولفه های پاسخگویی، تفویض اختیار، آموزش ذی نفعان و سیاستگذاری کلان است. چهارمین راهبرد موثر بر تغییر برنامه های درسی، راهبرد محیطی شامل نقش دولت، عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل اقتصادی بود. در مجموع می توان نتیجه گرفت دانشگاه ها ناگزیر به پاسخگویی به چالش های حاصل از تغییرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیرامون خود هستند و برای تحقق این موضوع باید برنامه های درسی کارآمد و بروزی داشته باشند. بنابراین  ضروری است به تغییر و اصلاح برنامه های درسی فعلی بپردازند. تغییر برنامه های درسی نیز بدون در نظر گرفتن راهبردهای فرهنگی، قانونی، مدیریتی و محیطی عملا فعالیتی فاقد کارایی و اثربخشی لازم خواهد بود.

  کلیدواژگان: راهبرد، آموزش عالی، تغییر برنامه های درسی، دانشگاه
 • سید علی حسنیی، علی بدیع زاده*، سید رسول حسینی، علی اکبر قهرمانی صفحات 187-220

  هدف از این پژوهش تعیین و رتبه بندی شاخص های موثر در قابلیت های رفتاری کارآفرینانه  دانشجویان مهارتی می باشد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است ابتدا نسبت به شناسایی شاخص های با توجه به منابع ملی و بین المللی اقدام وجهت غربالگری و تعیین وزن موثر در اختیار جامعه آماری شامل اساتید وکارآفرینان دانشگاه جامع علمی-کاربردی قرارگرفت.روش نمونه گیری هدفمند و برای تعیین حجم نمونه از قاعده اقناع تا تعداد 28 نفر اقدام شد. بررسی ها به 224 شاخص، 29 مولفه و 8 بعد منجر که مورد تایید قرار گرفتند. بعد از بررسی آزمون های آماری، رتبه بندی شاخص ها انجام و محیط دانشگاهی و ارزش آفرینی با مقوله (دانشگاه کار آفرین ، آموزش و برنامه درسی،کارگاه و کارورزی ،ایده ،پژوهش و استارتاپ، طرح کسب وکار، شرکت های دانش بنیان ،تکنولوژی)، نهادینه کردن کار آفرینی با مقوله (فرهنگ کارآفرینانه،ترویج و اشاعه کارآفرینی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی،تشخیص و بهره برداری از فرصت،قصد و رفتار کارآفرینی، توسعه ابعاد شخصیتی) ،شرایط اقتصادی و اجتماعی با مقوله (چابکی اقتصادی ،شرایط سیاسی و عوامل محیطی ،آمایش سرزمین ،قوانین و مقررات،منابع و امکانات) ،تغییرات ساختاری با مقوله (طراحی مجدد فرایندها و ساختارها،بازار سازی،ریسک)،بسترسازی درون دانشگاهی با مقوله (عوامل انگیزشی ،انگیزه کارآفرینانه و آینده سازی)، و بهینه سازی مدیریت با مقوله(الزامات مدیریتی ، اصلاح سیستم نظارت و ارزیابی) مولفه های تاثیر گذار بودند.طبق سطح بندی  شاخص محیط دانشگاهی و ارزش آفرینی بالاترین سطح پذیرفته و بیشتر به عواملی که ریشه در درون دانشگاه ها بر می گردد، مباحث برنامه درسی  آموزش های کاربردی، محیط های کارورزی، شرکت های دانش بنیان در این میان  بسیار تاثیر گذار هستند.در این میان محیط دانشگاهی و ارزش آفرینی ،نهادینه کردن کار آفرینی، شرایط اقتصادی و اجتماعی شاخص های موثر تری در قابلیت های رفتاری کارآفرینانه دانشجویان مهارتی استان البرز دارند.

  کلیدواژگان: خلاقیت، دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشجویان مهارتی، قابلیتهای رفتاری کارآفرینانه
 • نیما رحیمیان*، احمد صارمی، مرضیه دهقانی، محمدحسن مبارکی صفحات 221-248

  تحقیق حاضر به بررسی چالش های موجود و راهکارهای برخاسته از تجارب زیسته در اجرای برنامه درسی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران پرداخته است. با توجه به پیچیدگی های موجود، از روش روایی برای واکاوی عمیق چالش ها و ارایه راهکارها استفاده شد. انتخاب فرد مناسب با استفاده از نمونه گیری هدف مند و در سه مرحله با تعریف ملاک های مناسب صورت گرفت. کارآفرین منتخب در عرصه های متفاوتی از جمله صنعت پتروشیمی، صنعت سینما و تجارت گوشت به فعالیت پرداخته و دغدغه آموزشی دارد. بررسی روایت ها نشان داد، هویت کارآفرینانه، خلاقیت کارآفرینانه، کاربردی بودن، روش تدریس و صلاحیت نظریه سازی در برنامه درسی کارافرینی از جمله چالش های موجود برنامه درسی کارآفرینی است؛ واکاوی روایت ها نشانگر این است که برای احیای برنامه درسی کارآفرینی می توان از بازتعریف نقش دانشکده کارآفرینی، در نظر داشتن نظریه کلان کارآفرینی، اتصال دانشجویان به فعالان اقتصادی، استفاده از رویکرد آموزشی شناخت موقعیتی به عنوان راهکارهایی برای رفع چالش ها استفاده نمود.

  کلیدواژگان: برنامه درسی کارآفرینی، روایت پژوهی، آموزش کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی
 • علی زارعی *، محمد جوادی پور، کیوان صالحی صفحات 249-290

  هدف پژوهش حاضر بازنمایی تجارب زیسته استادان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی از مشکلات فرایند اجرای پایان نامه ها و رساله های دانشجویان دانشگاه تهران است. میدان پژوهش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران بود و شرکت کنندگان با استفاده از نمونه گیری ملاکی از بین اعضای هیات علمی انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از فن مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد و در دهمین مصاحبه به سطح اشباع نظری رسید، اما به منظور اعتباربخشی به یافته ها به انجام دو مصاحبه تکمیلی پرداخته شد و در نهایت در دوازدهمین مصاحبه فرایند گردآوری داده ها متوقف شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش جیورجی انجام شده است. تحلیل داده ها به شناسایی هفت مضمون اصلی و 67 زیرمضمون منتج گردید. مهم ترین مشکلات، مشکل در انتخاب موضوع، تسلط اندک به حوزه روش تحقیق و مشکلات دانشجویان بود. نتایج به دست آمده نشان داد که دانشجویان در فرایند اجرای پایان نامه ها و رساله هایشان با مشکلات متعدد و متنوعی همراه هستند و این چالش ها آن ها را در انجام این فرایند با مشکلات متعددی همراه نموده است. بدین منظور راهکارهایی برای بهبود ارایه شده است.

  کلیدواژگان: تجارب زیسته، مشکلات، پایان نامه و رساله ها، دانشگاه تهران، پدیدارشناسی
 • فاطمه روشنی*، سید احسان امیرحسینی، مهرزاد حمیدی صفحات 291-334

  هدف این پژوهش بررسی و شناسایی قابلیت های اشتغال پذیری دانش آموختگان تربیت بدنی است. روش پژوهش برخاسته از نظریه داده بنیاد برای تبیین و تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه های اکتشافی بود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی ارشد و ‏دکتری و کارافرینان ‏ورزشی که در این زمینه صاحبنظر بودند. ‏ روش نمونه گیری نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی بود. ابزار گردآوری یافته ها از طریق مصاحبه نیمه سازمان یافته بود. در تحلیل یافته ها از تحلیل محتوا و احصاء مضامین در مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. با استناد به ادبیات پژوهش و یافته های اکتشافی قابلیت های اشتغال پذیری ‏دانش آموختگان تربیت بدنی به عنوان پدیده محوری بود. بر  اساس بررسی به عمل آمده اشتغال پذیری سازه ای چند بخشی است که متاثر از  مجموعه ای از عوامل زمینه ای، شرایط مداخله گر، خصوصیات و قابلیت ها، شرایط علی، راهبرد و پیامدهایی است و در دنیای کنونی در صورتی که دانش آموختگان به این مهارت مجهز نشوند، موفق به یافتن شغل نخواهند شد.  بنابر این بهسازی منابع انسانی دانشگاه، بازبینی کتب درسی، تقویت کارآفرینی، آموزش های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار‏، ارتقای توانمندی های مهارت های شغلی و حرفه ای دانش آموختگان‏ و ارتقای کمی و کیفی رویدادهای مرتبط با اشتغال می توانند در اشتغال پذیری دانش آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: اشتغال پذیری، دانش آموختگان، ‎ ‎تربیت بدنی، نطریه ی داده بنیاد
 • مریم دستغیب پارسا، وحید شالی امینی*، ویدا نوروز برازجانی صفحات 335-364

  این مقاله به بررسی تطبیقی شاخص های آموزش سازنده گرا در طرح دوره کارشناسی ارشد دانشگاه های منتخب جهان از منظرهای محیط، برنامه، روش های تدریس و ارزشیابی پرداخته است. هدف از پژوهش شناخت راه کارهایی جهت اصلاح ساختار آموزش دانشگاهی معماری ایران است. نمونه پژوهش به صورت هدفمند از میان دانشگاه های دارای برنامه ساختارمند، انتخاب شد. رویکرد پژوهش کیفی با روش تطبیقی بوده و پژوهش بر مبنای چهار مرحله تطبیق جرج بردی شامل توصیف، تفسیر، هم جواری و مقایسه شکل گرفته است. اسناد و مدارک مرتبط با موضوع با ابزار کتابخانه ای، جستجو در منابع اینترنتی و انجام مصاحبه هدفمند با ده تن از دانشجویان و مدرسین دانشگاه ها، جمع آوری و در قالب جداول دسته بندی و تحلیل تطبیقی شدند. نتایج مقایسه ساختار آموزشی دانشگاه های هاروارد، ای.ای، بیلکنت و شیراز نشان داد که دانشگاه هاروارد انعطاف پذیرترین و متنوع ترین برنامه آموزشی را میان دانشگاه های موردمطالعه ارایه می دهد. دانشگاه ای.ای در برگزاری رویدادهای کمک آموزشی و ارزیابی چگونگی اجرای برنامه قوی تر عمل می کند. دانشگاه بیلکنت با استفاده حداکثری از توان خود در به کارگیری و تبادل اساتید و دانشجویان بین المللی سعی در ارتقاء شیوه های آموزشی و نزدیک شدن به سطح دانشگاه های تراز اول دنیا را دارد. ساختار برنامه دهی ثابت و عدم بازنگری طولانی مدت، مهم ترین مشکل برنامه آموزشی دانشگاه شیراز است.

  کلیدواژگان: آموزش سازنده گرا، آموزش معماری، بررسی تطبیقی، برنامه درسی معماری
|
 • Alireza Hooshmand, Bakhtiar Shabani Varaki *, Maghsoud Aminkhandaghi, Ali Moghimi Pages 7-47
  In this paper, we examined two styles of theorizing, theorizing as an explanation inspired by the empirical-experimental approach and theorizing as understanding inspired by the phenomenological-interpretive stand. We also explained the fundamental assumptions of the Neuro-phenomenology, including embodiment ontology, uncertain and situational epistemology, and methodology of reciprocal constraints. According to the assumptions, we argued that the exclusively experimental side of curriculum theorizing leads to alienation from the deep meaning of life, and also, the exclusively interpretive side of this filed leads to ignoring scientific rigor. Therefore, we emphasize Neuro-phenomenology, as a comprehensive approach, to demonstrate curriculum co-theorizing aimed at the integral human life.  Accordingly, curriculum co-theorizing is an explanatory understanding. It is a non-reductionist, comprehensive, uncertain, rational, and synergistic. Neuro-phenomenological turn in this study implies uncertainty, intertwining, complexity, emergency, and inclusiveness.
  Keywords: co-theorizing, Curriculum, curriculum theorizing, Neuro-phenomenology
 • Seyedeh Maryam Hosseini Largani *, Reza Yadegarzadeh Pages 49-88
  The purpose of this study is to investigate the models of university curriculum to provide the one appropriated to the context of Iranian higher education. The research method was quasi-systematic review in which 41 articles selected from both Persian and English scientific sources consisted of the curriculum model and university curriculum development keywords. The articles are analyzed qualitatively by the method of expert judgment. The results of review indicated that the models are divided into two categories based on the type of design: process-based and result-based, and a range of themes of designing or arranging elements together, deciding on the place of program elements, program structure or organization, the patterns of learning and organizing materials, curricula structuring, university curriculum development process; academic design are emphasized in majority of documents. Agreed upon elements correspondingly comprised goals and objectives, content, or subjects, learning activities and experiences, teaching methods, implementation, and evaluation. Consequently, it is impossible to design a curriculum without considering the missions of the university, the context in which the university is situated, the stakeholders and the main elements of the curriculum. The final proposed research model covers these elements.
  Keywords: Designing, developing, Curriculum, Higher education, university
 • Kourosh Fathi Vajargah * Pages 89-98

  Curriculum studies have undergone extensive changes in curriculum theory; especially in reconceptualisation era, which is undoubtedly one of the most important and prominent periods. At the same time, this period could be practically considered as a reaction to the classical conception of the field, which has been accompanied by a backward command from schools and an attempt to discover and develop the field in other environments. What curriculum studies have really experienced since the 1970s is retreating from schools and gaining more and more understanding of the curriculum as a complicated conversation, and in practice the discipline has been immersed  in theoretical discussions and perceptions in areas such as politics, literature sociology, philosophy etc. especially in new works in the field of curriculum theory, so that less traces of the curriculum itself has been left, and in practice, the coherence and efficiency of the field has been severely questioned. Shortages and obstruction of curriculum studies in Iran due to the lack of support from the context for central focus of the field (i.e. education) have led to several crises such as repetition, inefficiency, lack of significant theoretical achievements and the unemployment of graduates and even the legitimacy crisis. This situation has created a movement in Iran in the field of curriculum theory, which has been known as re/multicontextualisaion of curriculum studies. This is a theoretical movement which pays attention to new curriculum ecosystems such as organizational learning, higher education, curriculum consulting etc. The present paper using concepts such as contextual autism in curriculum studies and the idea of aquarium curriculum, seeks to introduce the way out in what has been called as theory of multiverse curriculum studies.

  Keywords: Contextual autism of curriculum studies, aquarium curriculum, theory of multiverse curriculum studies
 • Marzban Adibmanesh * Pages 99-118

  The aim of this study was to evaluate two quarterly curriculum studies in higher education through a content analysis approach. The size of the population in this study is equal to the sample size. For this purpose, the articles published in the study journal during 10 years (2010 to 2020), including 155 articles which were selected as the corpus of the study. The research method in this study is content analysis. The tools used in this study included a coding checklist whose validity was assessed by several curriculum instructors. Fishing tools were used to collect information and quantitative and qualitative content analysis was used to analyze the data. The results of the research in the methodological section indicate that the qualitative approach is dominant. In the thematic section, topics related to education, teaching and learning in higher education with 19.35 and critical thinking with 0.64 percent, had the highest and lowest frequency, respectively. Among universities and educational institutions, the University of Tehran with 53 authors has the highest frequency among organizational affiliations. Finally, in the section related to authors’ participation in writing articles, the participation of two authors with 30.32% and 5 authors' articles with 6.45% had the highest and lowest frequencies, respectively.

  Keywords: content analysis, Curriculum, journals of curriculum studies, Higher education
 • Ali Poursafar *, Reza Shabahang Pages 119-137

  Students' academic achievement at universities has always been a very prominent issue so that it has attracted the focus of many studies. Meanwhile, the learning approach and course experience could affect and determine academic achievement. Therefore, the present study aimed to investigate the role of learning approach and course experience in prediction of academic achievement among university students. The design of the present study is the descriptive with the correlational method. The statistical population of this study consisted of all students of faculty of Literature and Humanities of Guilan University (Iran) in the academic year of 2017-2018. From this population, 230 students were selected by convenience sampling method and responded to the Revised Approaches to Studying Inventory (Waugh, 1999), the Course Experience Questionnaire (Ramsden, 1991), and the Academic Achievement Inventory. In the end, the data were analyzed by 24 version of SPSS software, using Pearson correlation and enter multiple regression. According to the results, learning approaches and course experience are correlated with students' academic achievement (P < 0.001) and can predict 57.6% of variances of academic achievement (P < 0.001). Given the importance of learning approach and course experience in relation to academic achievement of university students, it is recommended to provide interventions to employ more effective learning approaches in university students and also to improve the quality of educational courses in educational settings.

  Keywords: Learning Approach, course experience, academic achievement, University Students
 • Sirous Asadian, Arezoo Shahri, Isa Barghi, Sayyad Abdollahi Asl Pages 139-164

  The purpose of this study was to investigate the lived experience of undergraduate students of civil engineering from the attention of the curriculum to the affective domain in order to determine its angles and dimensions. The method of this research is qualitative phenomenological one, for this purpose among 85 undergraduate students of Civil Engineering in Tabriz University in the academic year 2018, to reach the information saturation level, 15 of them were selected through purposive sampling and they were interviewed using an approved interview protocol by experts. To ensure the reliability of the research data, repeated methods, continuous comparison of data, summarization and categorization of data without damaging the data were used. After recording the interviews, Smith's method was used to analyze the collected data and the results showed that some of the elements of the undergraduate curriculum in civil engineering such as cognitive goals, informal content, use of new methods of teaching, use of appropriate teaching materials, teacher-student interactions, the use of young professors in teaching, the use of appropriate criteria in evaluation and in considering extracurricular activities has been able to pay attention to the emotions and feelings of the students and others, such as psycho-motor goals, formal content, duration of the lessons and Scientific validity of content, justice and fairness in evaluation, and the difficulty factor of the questions in the exams has not been successful in achieving this goal.

  Keywords: Curriculum, affective domain, civil engineering
 • Ayat Saadat Talab * Pages 165-186

  The aim of the study is to investigate the strategies affecting curriculum change in higher education institutes and universities by applying a qualitative approach. The population of this study includes university managers, curriculum experts and policy makers. Among them 16 individuals were selected from each group through interviews based on Graneheim and Lundman. The results from data analysis of open coding, axial and selective coding showed that four strategies affect curriculum change. First strategy is culture which involves acceptance and belief, participative culture, faculty members’ interactions and creating curriculum knowledge. The second strategy includes the legal strategy; rules and regulations, facilities and resources, organizational structure and university autonomy. Third one is managerial strategy; accountability, delegation, beneficiaries training and macro-policy making. Fourth strategy is environmental strategy; government role, social and cultural factors and economic factor. In balance, universities are supposed to response to the challenges raised from cultural, social, political, and economic changes around the universities. Therefore, the universities as to accomplish the matter, should plan the upgraded and updated curriculum. The curriculum change without cultural, legal, managerial, and environmental strategies could be ineffective and inefficient, in practice.

  Keywords: Curriculum Change, strategy, university, Higher education
 • Seyed Ali Hosseini, Ali Badizadeh *, Seyyed Rasoul Hosseini, Aliakbar Ghahremani Pages 187-220

  The purpose of this study is to determine and rank the indicators affecting the entrepreneurial behavioral capacities of skill-centered students. The research is applied in terms of purpose and descriptive data-collection method. First, it was provided to the statistical community including professors and entrepreneurs of the University of Applied Sciences and Technology to identify indicators according to national and international sources for screening and determining the effective weight. The purposeful sampling was performed to determine the sampling size from the persuasion rule to 28 people. The studies led to 224 indicators, 29 components and 8 dimensions that were approved. After reviewing statistical tests, ranking indicators and academic environment and value creation with the categories of The University of entrepreneurship, education and curriculum, workshops and internships, ideas, research and startup, business plan, knowledge-based companies and technology, institutionalizing entrepreneurship with categories of entrepreneurial culture, promotion and dissemination of entrepreneurship, information and awareness, recognizing and exploiting opportunities, entrepreneurial intent and behavior, development of personality dimensions, economic and social conditions with categories of economic agility, political conditions and environmental factors, land management, laws and regulations, resources and facilities, structural changes by category of redesign of processes and structures, marketing, risk, in-university bedrock by category of motivational factors, entrepreneurial motivation and future, and management optimization with the category of management requirements, reform of monitoring and evaluation system were releveled as the influential factors. According to the leveling of the university environment index and value creation, the highest level is accepted and mostly the factors are rooted within universities, program topics, applied training courses, internship environments, knowledge-based companies are among them. Among these factors, the university environment and value creation, institutionalization of entrepreneurship, economic and social conditions are more effective indicators in the entrepreneurial behavioral abilities of skill-centered students in Alborz province.

  Keywords: creativity, comprehensive University of Applied Sciences, skill-centered students, entrepreneurial behavioral capabilitie
 • Nima Rahimian, Ahmad Saremi, Marzieh Dehghani, Mohammadhasan Mobaraki Pages 221-248

  With regarding to the novelty of entrepreneurship education in Iran، present study investigates existent challenges and solutions emerged from lived experience of entrepreneurship faculty of University of Tehran. Due to the complexities in discovering entrepreneurship curriculum challenges، present study uses narrative method for deep investigating of challenges and suggest solutions. The study sample was selected by purposive sampling through three stage with defining appropriate criterions. The final sample included entrepreneurs from different fields such as petrochemical industry، cinema industry and meat trade، and basically have an educational interest. Investigation of narrations revealed that entrepreneurial identity, entrepreneurial creativity, applicableness, method of instruction and theory building competency are existing challenges of entrepreneurship curriculum, thus investigating narrations revealed the significance of revitalizing entrepreneurship education and for this purpose and according to the lived experience through narrations, the present study suggests redefining entrepreneurship faculty, considering macro entrepreneurship theory connect students to economic activist and employing situated learning approach.

  Keywords: entrepreneurship curriculum, Narrative Inquiry, entrepreneurship education, entrepreneurship faculty
 • Ali Zarei *, Mohammad Javadipour, Keyvan Salehi Pages 249-290

  The purpose of this study was to represent the lived experiences of faculty members of the Faculty of Psychology and Educational Sciences about the problems of the process of dissertations and dissertations of Tehran University students. The research field was the Faculty of Psychology and Educational Sciences of the University of Tehran and the participants were selected using faculty sampling. The data collection was done using a semi-structured interview technique and reached the theoretical saturation level at the tenth interview, but two additional interviews were conducted to validate the findings and finally the 12th interview was stopped. The collected data were analyzed using the George method. The data analysis resulted in the identification of 7 main themes and 67 subthemes. The most important challenges and problems were the difficulty in choosing the topic, little mastery in the field of research methods and students' problems. The results showed that students face numerous and various problems in the process of their dissertations and dissertations, and these challenges have led to numerous difficulties in this process. To this end, solutions have been proposed for improvement.

  Keywords: Lived experiences, difficulties, thesis, dissertation, University of Tehran, phenomenological
 • Fatemeh Rooshani*, Seyed Ehsan Amirhosseini, Mehrzad Hamidi Pages 291-334

  This study aimed to investigate and identify the employability capabilities of the graduates of the Physical education. ‎The research method was derived from grounded Theory for explaining and analyzing findings from exploratory interviews. The study population was the professors, students, masters and PhD ‎graduates and sports entrepreneurs who were well-known in this field. The sampling method was a combination of purposeful sampling and snowball. The research tool included an open source interview. In the data analysis phase, the content analysis and counts of the themes were employed in open, axial and selective coding stages. Referring to the literature and exploration, employability of the graduates as a pivotal phenomenon. Results showed that employability is multi-faceted conception that has a set of context ‎conditions, intervening conditions, features, and capabilities, causal conditions‏‎, strategies and consequences ‎and in today's world, if graduates do not equip with the employability skills to find ‎employment don’t success. Optimizing human resource, textbook reviews, strengthening entrepreneurship among students, skills training proportionate to the labor market needs, improving job and professional skills quantitative and qualitative improvement of employment-related events they can help the employment of physical education and sports science graduates.

  Keywords: Employability, Graduates, Physical Education, Grounded theory
 • Maryam Dastgheib Parsa, Vahid Shaliamini *, Vida Norouz Borazjani Pages 335-364

  This paper comparatively examines the indicators of constructivist education in master’s architecture curriculum of selected universities in terms of environment, program, teaching methods and evaluation. The purpose of this study is to identify ways to promote architecture education in Iran. The research sample was purposefully selected. The research method was comparative with qualitative approach and based on Stages in Bereday’s Comparative Method in Education: 1) Description, 2) Interpretation, 3) Juxtaposition and 4) Comparison. The data were collected from library, web-based information and students and professors interviews that analyzed in tables and charts format. A comparison of the strategies of Harvard, AA, Bilkent and Shiraz universities showed that Harvard offers the most flexible curriculum among the universities. AA is stronger in hosting educational aid events as well as evaluating the program execution. By making the most of its potential to employ and exchange international teachers and students, Bilkent University seeks to improve teaching practices to the world first level. The rigid program and long-term revision is the most important problem of Shiraz University curriculum.

  Keywords: architecture curriculum, Architectural education, constructivist learning, Curriculum theory