فهرست مطالب

نشریه پژوهش های جغرافیای اقتصادی
پیاپی 2 (زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/01/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احمد پوراحمد*، ابراهیم فرهادی، مریم سجودی، رامین قربانی، شاخوان عبدالله حسین صفحات 1-19

  باوجود گذشت بیش از سه دهه از تحقیقات اولیه در مورد تاب آوری، هنوز این مفهوم فاقد در فراگیر و عملیاتی در حوزه های مختلف علمی و ازجمله مدیریت سوانح است. بسیاری از تناقض های موجود بر سر معنای تاب آوری از تمایلات شناختی، روش های متدولوژیک، تفاوت های مفهومی بنیادی موجود و همچنین دیدگاه هایی که بر تحقیق در سیستم های اکولوژیکی، اجتماعی یا ترکیبی از هر دو تمرکز می کنند ناشی می شود. شهر تاب آور شهری است که ظرفیت تحمل و پذیرش خطر پیش از فروپاشی سیستم را دارد. سیستم این شهر پویا و تغییرپذیر است. در زمان وقوع خطر، تغییرات را جذب می کند و بازهم به حالت تعادل بازمی گردد، این شهر توانایی برگشت به عقب و پذیرش تهدید را دارد. در سال های اخیر پژوهش در حوزه تاب آوری شهری در ایران در مجلات علمی پژوهشی جغرافیایی رو به افزایش بوده است و جامعه دانشگاهی با ضرورت پژوهش در این حوزه آشنا شده اند. ازاین رو این پژوهش با روش فراتحلیل (روشی سیستماتیک برای نیل به این اهداف با تحلیل آماری یافته های کمی حاصل از مطالعات مربوط به یک مسئله پژوهشی است) و باهدف شناسایی و دسته بندی مقالات پژوهشی نوشته شده در حوزه تاب آوری شهری در مجلات علمی پژوهشی جغرافیایی نگارش شده است؛ به طوری که پس از جست وجو و شناسایی مقالاتی که طی سال های اخیر مستقیما به موضوع یادشده پرداخته اند، بافهم رویکردها و ماهیت آن ها، به بررسی ساختار مقالات شامل روش شناسی، شاخص ها، نمونه گیری، روش های جمع آوری و تحلیل داده ها و نتایج به دست آمده پرداختیم تا جنبه های مثبت و منفی واکاوی کنیم. نتیجه پژوهش ها حاکی از آن است که همه مقالات نوعی نظریه آزمایی بوده و منجر به نظریه سازی نشده است. هرچند که برخی از پژوهش ها الگوها و پیشنهادهای بسیار خوب و تازه ای را ارایه داده اند، باتوجه به ماهیت پژوهش ها نمی توان آن ها را در رده پژوهش های بنیادی و نظریه ساز قرارداد.

  کلیدواژگان: فرا تحلیل، تاب آوری شهری، آسیب پذیری، شاخص تاب آوری، جغرافیا
 • حسین حاتمی نژاد*، علیرضا گروسی، زینب شاهرخی فر، مصطفی توکلی نغمه صفحات 20-34

  فعالیت گردشگری در طول سال های اخیر نسبتا پایدار بوده است و باوجود چشم انداز نامشخص اقتصاد جهانی، تنش های اقتصاد کلان و بیکاری در بسیاری از کشورها مشخص شده که این بخش از روند فرایند جهانی شدن بهره مند شده است؛ در چنین زمینه ای با توجه به توسعه علوم و فنون و پیشرفتی که در مدل های پژوهشی حاصل شده است برنامه یزان با استفاده از مدل هایی جدید درصدد برنامه ریزی در زمینه گردشگری می باشند. برنامه ریزی توسعه‏ی گردشگری در استان البرز با تاکید بر مشارکت اجتماع محلی در این برنامه ریزی ها موجب اشتغال زایی و رشد اقتصادی این استان خواهد شد. براین اساس در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است سعی شده با استفاده از تلفیق مدل های سوات و AHp درزمینه‏ی توسعه‏ی گردشگری استان البرز راهبردهایی ارایه گردد؛ لذا بر اساس محاسبات مدل سوات تهدیدات با نمره 939/2 بالاترین ضریب و پس از آن، نقاط ضعف با مقدار 936/2، فرصت ها با مقدار 911/2 و درنهایت نقاط قوت با مقدار 903/2 پایین ترین ضریب را به دست آورده اند؛ اما پس از تلفیق نتایج مدل سوات با مدل AHp ، راهبرد تدافعی (WT) با مقدار برآورد شده 078/4 بالاترین مقدار وزن محاسبه را به دست آورده است و پس از آن به ترتیب راهبردهای تهاجمی با مقدار اندازه گیری شده 895/3، راهبرد رقابتی با مقدار اندازه گیری شده 773/3 و درنهایت نیز راهبرد محافظه کارانه با مقدار 626/3 در پایین ترین مرتبه از سلسله مراتب راهبردهای موردنظر قرار گرفته است بدین ترتیب بر اساس این خروجی پیشنهاداتی در زمینه ی توسعه بخش گردشگری استان البرز ارایه شده است.

  کلیدواژگان: توسعه گردشگری، مشارکت اجتماع محلی، مدل SWOT-AHP، استان البرز
 • بهروز محمدی یگانه*، جمشید عینالی، پریسا منبری صفحات 35-49

  مسکن از دیرباز به‏عنوان مهم‏ترین و اصلی ترین نیازهای زندگی بشر و عنصر کالبدی فضا با ماهیت معیشتی می باشدکه تحت تاثیر عوامل مختلف همواره در حال تحول بوده که این تحولات بر روی مولفه های مسکن معیشت محور موثر بوده است. در تحقیق حاضر به تحلیل مولفه های مسکن معیشت محور و نقش تنوع معیشتی در تحولات مسکن معیشت محور آن پرداخته شده است. نوع تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه)، روش تجزیه وتحلیل اطلاعات به صورت توصیفی (میانگین) و استنباطی (تحلیل تشخیصی و آماره لاندای ویلکز، مدل رگرسیون لجستیک) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی روستاهای دهستان معجزات استان زنجان است. با استفاده از فرمول کوکران 273 خانوار در 5 روستا نمونه انتخاب شدند. نمونه گیری در سطح روستاها جهت انتخاب خانوارها به صورت تصادفی ساده است. برای سنجش پایایی شاخص ها از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقادیر آن 76/0 درصد به دست آمد.نتایج نشان می دهد 53/35  درصد خانوارها دارای مسکن معیشت محور و 46/64 درصد فاقد مسکن معیشت محور می باشند؛همچنین در هر سه بعد، خانوارهای دارای مسکن معیشت محور دارای میانگین بالاتری (76/2 درصد) نسبت به خانوارهایفاقد مسکن معیشت محور با میانگین (24/2 درصد) هستند. بر همین اساس بیش‏ترین تفاوت میانگین در بعد اقتصادی می باشد. در نهایت، آماره لاندای ویلکز برایبررسیتفاوتمیان خانوارهای دارای مسکن معیشت محور و فاقد مسکن معیشت محور از نظر ابعاد تنوع معیشتی نشان می دهد وضعیت تنوع معیشتی خانوارهاازهممتفاوت استو ابعاددرآمد (737/0)،اشتغال (726/0) ودارایی (491/0) به ترتیب بیش ترین نقش را در تمیز خانوارهای دارای مسکن معیشت محور و فاقد مسکن معیشت محور ایفامی کنند.

  کلیدواژگان: مسکن روستایی، معیشت روستایی، اقتصاد روستایی، استان زنجان
 • محسن کلانتری*، سعید نجفی صفحات 50-67

  یکی از شاخصه های مهم حیات اجتماعی سالم در هر جامعه ای وجود میزان قابل قبولی از امنیت در آن برای کلیه شهروندان است. هدف اصلی تحقیق، ارتباط بین رضایت از کیفیت زندگی و احساس امنیت در محلات اصطلاحا با برنامه و مسئله دار شهر زنجان است. نوع و روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است و آن بررسی تاثیر احساس امنیت عمومی بر کیفیت زندگی در محلات شهری و نیز به لحاظ روش، مبتنی بر روش های پیمایشی (میدانی) و اسنادی است. جهت تعیین اهمیت معیارهای کیفیت زندگی از مدل تصمیم گیری ای. اچ. پی استفاده گردید. همچنین تحلیل و استنتاج داده های جمع آوری شده باتوجه به نوع داده ها در نرم افزار Spss مورد تحلیل قرار گرفته و سپس در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی نقشه های موضوعی تهیه گردید. یافته ها نشان داد که ارتباط مستقیمی بین کیفیت زندگی و امنیت ناشی از آن در هر دو محلات وجود دارد. در محله کارمندان شاخص های کلاس تراکم، قدمت ابنیه، نوع نمای بنا و رضایت از وضعیت دفع زباله به ترتیب 80/3 ، 45/3، 17/3 و 85/3 بیشتر از حد متوسط میانگین بوده درحالی که در محله اسلام آباد میانگین شاخص های نظام تفکیک، تعداد طبقات و نوع اسکلت بنا به ترتیب با 26/1،  18/1 و 30/1 کمتر از متوسط میانگین حاصل شده است. در هر دو محله تنها شاخص رضایت از وضعیت دفع زباله تفاوت معناداری را با میانگین متوسط نشان نمی دهد، و بیشترین میزان تفاوت در هر دو محله در ارتباط با شاخص نظام تفکیک بوده است؛ بنابراین کسانی که دارای کیفیت زندگی بالایی بوده اند؛ احساس امنیت بیشتری نسبت به کسانی که در سطح نازلی از شاخص ها بوده اند؛ داشته اند. این میزان در محله کارمندان با 48/3 نسبت به محله اسلام آباد با 47/3 بیشتر بوده است. علی رغم تفاوت چشمگیر کیفیت زندگی متفاوت دو محله، به نظر می رسد امنیت ساکنان سکونتگاه های مسئله دار به معیارهای کیفیت زندگی وابستگی چندانی نداشته باشد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، امنیت شهری، محله کارمندان، محله اسلام آباد
 • کرامت الله زیاری*، فاطمه سادات کهکی، رامین قربانی، اسحاق خندان صفحات 68-84

  رشد هوشمند شهری انطباق نیازهای کالبدی، اجتماعی و اقتصادی کنونی و آینده جوامع شهری با تکیه بر سه مفهوم اختلاط کاربری، دسترسی و تراکم در محیط های شهری و خلق مکان هایی با ویژگی های منحصر به فرد به منظور کاهش هزینه های شهرسازی و آسایش شهروندان است. هدف این پژوهش بررسی و قابلیت‏سنجی وضعیت رشد هوشمند در محدوده منطقه 5 شهر تبریز است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناختی توصیفی - تحلیلی است. برای انجام این پژوهش 3 شاخص رشد هوشمند شامل مدیریت کالبدی و حفاظت از فضاهای باز، اختلاط کاربری و شبکه دسترسی و حمل ونقل موردمطالعه قرار گرفتند. در بخش نخست تحقیق اقدام به سنجش وضعیت توسعه کالبدی منطقه طی سه بازه زمانی 63، 87 و 95 شد. در بخش دوم پژوهش وضعیت اختلاط کاربری اراضی و شبکه دسترسی محلی و ناوگان حمل ونقل عمومی اتوبوس، تاکسی و مترو و کیفیت شبکه دسترسی مورد ارزیابی قرار گرفت. در فرایند پژوهش از نرم افزارهای Arc Gis وGoogle Earth و همچنین ابزارها و مدل های تحلیل گر شبکه و  Z-scoreاستفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد در بعد شاخص اختلاط کاربری، با توجه به کارکرد ناحیه ای - منطقه، کاربری های مسکونی، تجاری و گردشگری و جهانگردی دارای بیش‏ترین حجم اختلاط بوده اند که شاخص نهایی اختلاط با مقدار 6/1 زیاد ارزیابی شد. در بخش نهایی به منظور تعیین وضعیت دسترسی و کیفیت خدمات ناوگان عمومی ازطریق ابزار تحلیل شبکه با درنظرگرفتن فضای فاصله ای منهتن در یک فضای 500 متری شعاع دسترسی به مسیرهای ارتباطی در محیط ArcMap مدل سازی شدند که شاخص دسترسی بر اساس مدل تحلیل شبکه در محدوده های چهارگانه اصلی به ترتیب برای تاکسی، اتوبوس و سپس مترو قابل دارای بهترین وضعیت ارزیابی شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد مدیریت توسعه کالبدی منطقه‏ی 5 شهر تبریز با نوسان همراه بوده و توسعه‏ی کالبدی آن بعد از دهه 87 به بعد روند زایشی به خود می گیرد که بیش‏ترین روند توسعه ‏ی آن به سمت فضاهای بیرون از منطقه در محدوده ی شرق بوده است.

  کلیدواژگان: رشد هوشمند شهری، برنامه ریزی حمل و نقل، توسعه پایدار شهری، الگوی فضایی کاربری زمین، منطقه 5 شهر تبریز
 • محمدرضا رضوانی، مهدی چراغی* صفحات 85-99

  از آنجایی که در خلال سال های 92-1384 تعداد کسب و کارهای خانگی در روستاهای دهستان غنی بیگلو با رشد 4.5درصدی به 230 مورد رسیده است، از این رو هدف پژوهش حاضر تحلیل عواملی است که در فضای کسب و کار صنایع خانگی در منطقه موردمطالعه موثر می باشند. برای انجام این کار ابتدا 8 روستا از مجموع 33 روستا به عنوان نمونه از بین الگوهای مکانی سکونتگاهی روستایی برگزیده شدند که تعداد 1614 خانوار در آنها ساکن می باشد و از این میان با فرمول کوکران و جدول مورگان 280 سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه محاسبه شدند. اطلاعات گردآوری شده دارای سه مقیاس نسبی، رتبه ای و فاصله ای می باشد که در دو سطح خانوار و روستا قابل تحلیل می باشند. تحلیل داده ها هم با نرم افزار spss و آزمون های مناسب پارامتریک و ناپارامتریک صورت گرفت و نتایج ذیل حاصل شدند: اغلب کسانی که به سمت کسب و کارهای خانوادگی روی آورده اند افراد با میانگین سنی بالا، کم سواد و یا زنان سرپرست خانوار بوده اند که بیشتر به سبب اجبار اقتصادی به این سمت سوق پیدا کرده اند و در این مسیر زمینه های کارآفرینی، خود مدیریتی و خانواده مدیریتی، ارتقاء و بهبود وضعیت کسب و کار کنونی، درخواست برای صدور مجوز و تشکیل تعاونی ها، درخواست برای دریافت تسهیلات و اعتبارات مالی، تلاش برای خلق ایده های جدید و تنوع شغلی و امثال آن را مورد توجه قرار نداده اند. پیشنهاد می شود که دهیاران و شورای اسلامی در حیطه اختیارات خود با فراهم آوردن زمینه برای رسمیت این کسب وکارها و تشکیل تعاونی ها و صندوق های اعتبارات خرد روستایی امکان بهبود وضعیت این کسب و کارها را فراهم آورند.

  کلیدواژگان: توسعه روستایی، کسب و کار خانگی، صنایع خانگی، خانوارهای روستایی
|
 • Ahmad Pourahmad *, Ebrahim Farhadi, Maryam Sejoudi, Ramin Ghorbani, Shakhawan Abdullah Hussein Pages 1-19

  Despite more than three decades of early research on resilience, this concept is still lacking in inclusive and operational in various scientific fields, including disaster management. Many of the contradictions in the meaning of resilience arise from cognitive tendencies, methodological approaches, fundamental conceptual differences, as well as views that focus on research into ecological, social, or a combination of both. A resilient city is a city that has the capacity to withstand and accept danger before the collapse of the system. The system of this city is dynamic and changeable. When danger occurs, it absorbs change and returns to equilibrium, the city has the ability to go back and accept the threat. In recent years, research in the field of urban resilience in Iran in scientific and geographical research journals has been increasing and the academic community has become familiar with the need for research in this field. Therefore, this research has been written by meta-analysis method (a systematic method to achieve these goals by statistical analysis of quantitative findings from studies related to a research problem) and with the aim of identifying and categorizing research articles written in the field of urban resilience in geographical journals; After searching and identifying the articles that have dealt directly with the subject in recent years, understanding the approaches and their nature, we examined the structure of the articles including methodology, indicators, sampling, data collection and analysis methods and the results obtained to positive and negative aspects. The results of the research indicate that all articles are a kind of theorizing and have not led to theorizing. Although some researches have provided very good and new models and suggestions, due to the nature of the researches, they cannot be classified as fundamental researches and theorists.

  Keywords: meta-analysis, Urban Resilience, Vulnerability, resilience index, geography
 • Hossein Hataminejad *, Alireza Garousi, Zeinab Shahrkhifar, Mostafa Tavakoli Naghmeh Pages 20-34

  Tourism activity has been relatively stable in recent years, and despite the uncertain outlook for the global economy, macroeconomic tensions and unemployment in many countries, it has become clear that this sector has benefited from the process of globalization; In such a field, considering the development of science and technology and the progress that has been made in research models, planners are trying to plan in the field of tourism by using new models. Tourism development planning in Alborz province with emphasis on the participation of local community in these plans will create jobs and economic growth in this province. Therefore, in this research, which has been done by descriptive-analytical method, an attempt has been made to present strategies in the field of tourism development in Alborz province by using a combination of SWOT and AHP models; Therefore, based on the calculations of the SWOT model, threats with a score of 2.939 have the highest coefficient, followed by weaknesses with a value of 2.936, opportunities with a value of 2.911, and finally strengths with a value of 2.903; However, after combining the results of the SWOT model with the AHP model, the defensive strategy (WT) with the estimated value of 4.078 has obtained the highest value of the calculated weight, followed by the aggressive strategies with the measured value of 3.895, the competitive strategy. With a measured value of 3.773 and finally a conservative strategy with a value of 3.626 in the lowest rank of the hierarchy of strategies is considered. Thus, based on this output, suggestions have been made for the development of the tourism sector in Alborz province.

  Keywords: Tourism Development, Local Community Participation, SWOT-AHP Model, Alborz Province
 • Behrooz Mohamadi Yeghaneh *, Jamshid Einali, Parisa Menbari Pages 35-49

  Housing has long been considered as the most important and main needs of human life and the physical element of space with the nature of livelihood, which is constantly evolving under the influence of various factors that have affected the components of livelihood-oriented housing. Is. . In the present study, the components of livelihood-based housing components and the role of livelihood diversity in livelihood developments have been analyzed. The type of research is applied and descriptive-analytical in nature. Data collection methods were used as library and field (questionnaire), descriptive (mean) and inferential data analysis (Landa Wilkes analysis and diagnostic statistics, logistic regression model). The statistical population of the present study includes all villages of Miracle village in Zanjan province. Using Cochran's formula, 273 families in 5 sample villages were selected. Rural sampling is simple for random household selection. Cronbach's alpha was used to measure the reliability of the indices and its values ​​were 0.76%. The results show that 35.53% of households do not have subsistence housing and 46.64% of subsistence houses do not. Also, in all three dimensions, households with subsistence housing have a higher average (2.76%) than households without subsistence housing with an average (2.24%). Accordingly, the largest difference is the average in the economic dimension. Finally, Landa Wilkes statistics to examine the difference between households with subsistence housing and no housing based on livelihood in terms of dimensions of subsistence diversity show that the diversity of household life is different and the dimensions of income (0.737), employment (726) / 7) and Assets (0.491) play the most important role in cleaning households with subsistence housing and shortage of subsistence-based housing, respectively.

  Keywords: rural housing, rural livelihood, Rural Economy, Zanjan Province
 • Mohsen Kalantari *, Saeed Najafi Pages 50-67

  One of the important characteristics of a healthy social life in any society is the existence of an acceptable level of security for all citizens. The main purpose of the research is the relationship between satisfaction with the quality of life and the feeling of security in the so-called neighborhoods and the problematic program of Zanjan. The type and method of the present study is applied in terms of purpose and it is the study of the effect of public security on the quality of life in urban areas and also in terms of method, based on survey (field) and documentary methods. To determine the importance of quality of life criteria from a decision-making model. اچ. Pi was used. Also, the analysis and inference of the collected data were analyzed according to the type of data in Spss software and then thematic maps were prepared in GIS software. The findings showed that there is a direct relationship between quality of life and the resulting security in both neighborhoods. In Karmandan neighborhood, the indicators of density class, building age, type of building facade and satisfaction with waste disposal status were 3.80, 3.45, 3.17 and 3.85, respectively, while in Islamabad neighborhood, the indicators of separation system were average. , The number of floors and the type of skeleton are obtained with 1.26, 1.18 and 1.30 less than the average, respectively. In both neighborhoods, only the index of satisfaction with the status of waste disposal does not show a significant difference with the average, and the highest difference in both neighborhoods was related to the segregation system index; Therefore, those who have had a high quality of life; Feeling more secure than those at the lower end of the spectrum; Have had. This rate was higher in Karmandan neighborhood with 3.48 than in Islamabad neighborhood with 3.47. Despite the significant difference in the different quality of life of the two neighborhoods, the security of the residents of the problematic settlements does not seem to depend much on the quality of life criteria.

  Keywords: Quality of Life, Urban Security, Karmandan Neighborhood, Islamabad Neighborhood
 • Keramatullah Zayyari *, Fatemeh Kahaki, Ramin Ghorbani, Eshagh Khandan Pages 68-84

  Smart urban growth is the adaptation of the current and future physical, social and economic needs of urban communities based on the three concepts of land use mixing, accessibility and density in urban environments and creating places with unique features to reduce urban development costs and citizens' comfort. The purpose of this study is to investigate and assess the status of intelligent growth in the 5th district of Tabriz. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of methodology. To conduct this research, three indicators of intelligent growth including physical management and protection of open spaces, land use mixing and access and transportation network were studied. In the first part of the research, the physical development of the region was assessed during three time periods of 63, 87 and 95. In the second part of the study, the land use mix of the local access network and the public transport fleet of buses, taxis and subways and the quality of the access network were evaluated. Arc Gis and Google Earth software as well as network analyzer tools and models and Z-score were used in the research process. Findings show that in the dimension of land use mixing index, according to the function of region-area, residential, commercial and tourism and tourism uses have had the highest volume of mixing that the final mixing index was evaluated with a high value of 1.6. In the final part, in order to determine the access status and quality of public fleet services through network analysis tools, considering the distance space of Manhattan in a space of 500 meters, the radius of access to communication routes in ArcMap environment was modeled. For taxis, buses and then subways were evaluated as having the best condition. The results show that the management of physical development in the 5th district of Tabriz is associated with fluctuations and its physical development after the 87th decade onwards takes a reproductive process, the most development process of which is outside the region in It was the eastern border.

  Keywords: urban smart growth, Transportation Planning, Sustainable urban development, spatial pattern of land use, District 5 of Tabriz City
 • Mohammad Reza Rezvani, Mehdi Cheraghi * Pages 85-99

  Since the number of home businesses in the villages of Ghani Bigloo rural district increased by 4.5% to 230 during 2005-2002, the aim of this study is to analyze the factors that affect the business environment of home industries in the study area. Are. To do this, 8 villages out of a total of 33 villages were selected as a sample from among the rural settlement spatial patterns in which 1614 households live, and among these, 280 household heads were calculated as a sample size by the Cochran's formula and Morgan table. The collected information has three scales: relative, rank and distance, which can be analyzed at both household and village levels. Data analysis was performed with SPSS software and appropriate parametric and non-parametric tests and the following results were obtained: Most of those who turned to family businesses were middle-aged, illiterate or female-headed households, mostly due to economic constraints. They have moved in this direction and in this direction the fields of entrepreneurship, self-management and managerial family, upgrading and improving the current business situation, applying for licenses and forming cooperatives, applying for financial facilities and credits, trying to create new ideas and They did not pay attention to job diversity and the like. It is suggested that Dehyaran and the Islamic Council, within the scope of their authority, provide the ground for the recognition of these businesses and the establishment of cooperatives and rural micro-credit funds to improve the situation of these businesses.

  Keywords: Rural Development, home business, home industry, rural households