فهرست مطالب

نشریه رویش روان شناسی
سال نهم شماره 12 (پیاپی 57، اسفند 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/01/17
 • تعداد عناوین: 15
|
 • احمدرضا کیانی*، سلیمان احمدبوکانی، افشین حسن زاده، زهرا صفدریان صفحات 1-10

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین روابط معلم-دانش آموز و آموزش سنتی با اضطراب و افسردگی در دانش آموزان با میانجی گری احساس شرم و گناه بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ روش از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر راهنمایی و متوسطه شهر رشت در سال 99-1398 تشکیل دادند که از بین آنها به صورت در دسترس 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه ارتباط معلم-دانش آموز (2001)، پرسشنامه آموزش سنتی (1398)، پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر (2007)، مقیاس کوتاه شرم و گناه (2015) و پرسشنامه سلامت بیمار (افسردگی) (2013) بود. روش تحلیل این پژوهش، تحلیل مسیر که با استفاده از آن روابط علی متغیرهای پژوهش بررسی شد. یافته ها نشان داد که ارتباط معلم دانش آموز چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم به واسطه شرم و گناه قادر به پیش بینی افسردگی و اضطراب بود. نتیجه می شود که ارتباط معلم دانش آموز نقشی کلیدی در سلامت روان دانش آموز دارد؛ و رابطه معنی دار و مراقبتی و حمایتی و همدلانه بین معلم و دانش آموز می تواند نقش پیگیرانه مهمی در بروز آسیب های بعدی داشته باشد.

  کلیدواژگان: ارتباط معلم-دانش-آموز، افسردگی، اضطراب، شرم و گناه
 • راحله مداح شورچه، جواد صالحی فدردی*، حسین کارشکی، مایلز ککس صفحات 11-22

  مقیاس جهت گیری علی در ورزش-2 (ECOS-2) برای ارزیابی جهت گیری های علی در ورزش بر اساس نظریه خودتعیین گری طراحی و ساخته شده است. هدف این پژوهش، اعتباریابی مقیاس جهت گیری علی در ورزش در بین زنان شهر مشهد بود. 402 زن به روش نمونه گیری در دسترس وارد پژوهش شدند و مقیاس جهت گیری علی در ورزش-2  را تکمیل کردند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد مقیاس جهت گیری علی در ورزش-2 از روایی سازه ای مناسبی برخوردار است و ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس و ابعاد آن سطح قابل قبولی دارد. در نتیجه، این مقیاس در نمونه زنان ایرانی مورد مطالعه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است. یافته دیگر این پژوهش این بود که زنان با سابقه ورزش طولانی مدت، در جهت گیری خودمختار نمره بالاتری داشتند. یافته های این مطالعه می تواند در زمینه تحقیق و مداخله در جهت افزایش فعالیت بدنی در زنان کاربرد داشته باشد.

  کلیدواژگان: روان شناسی ورزشی، انگیزه ورزشی، جهت گیری علی، بانوان
 • نجمه اسکندری، مجید صدوقی* صفحات 23-32

  مجموعه گسترده ای از پژوهش ها بر اهمیت نقش درگیری تحصیلی به عنوان یک سازه جدید در یادگیری تاکید کرده اند. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای انگیزش درونی در رابطه میان نیازهای بنیادین روانشناختی و درگیری تحصیلی انجام گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی با طرح همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه کاشان در سال 1398 بودند که از میان آنان 331 نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های درگیری تحصیلی ریو و تسنگ، نیازهای بنیادین روان شناختی گانیه و انگیزش تحصیلی هارتر بودند. داده های جمع آوری شده با روش همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین نیازهای روان شناختی، درگیری تحصیلی و انگیزش درونی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0>p). همچنین نتایج نشان داد که مدل مطرح شده از برازش خوبی برخوردار است. نتایج تحلیل مسیر حاکی از این بود که نیازهای بنیادین روان شناختی بر درگیری تحصیلی تاثیر معناداری دارد و انگیزش درونی این رابطه را میانجی گری می کند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، ارضای نیازهای روان شناختی می تواند با تقویت انگیزش درونی منجر به افزایش درگیری تحصیلی در دانشجویان شود؛ بنابراین ضروری است اقدامات لازم در جهت برنامه ریزی و بازنگری در شیوه های آموزشی در راستای بهبود ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نیازهای بنیادین روانشناختی، درگیری تحصیلی، انگیزش درونی
 • فریبرز صدیقی ارفعی*، ریحانه تابش صفحات 33-42

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر احساس تنهایی و کفایت اجتماعی نوجوانان دختر دارای نشانه های  نوموفوبیا انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری را دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه (99-98) در شهرستان کاشان تشکیل می دادند. تعداد 40 نفر از دانش آموزانی که در پرسشنامه نوموفوبیا بالاترین نمره را کسب کرده بودند به صورت هدفمند گزینش و به صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش جایگزین شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه نوموفوبیا (ییلدریم و کوریا، 2015)، پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی-عاطفی (دی توماسو، برانن و بست، 2004) و پرسشنامه کفایت اجتماعی (پرندین، 1385) استفاده شد. برنامه آموزش مهارت های زندگی در 10 جلسه 1.5 ساعته برای اعضای گروه آزمایش اجرا گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری استفاده شد. یافته های حاصل نشان داد که آموزش مهارت های زندگی منجر به کاهش احساس تنهایی و افزایش کفایت اجتماعی در دانش آموزان دارای نوموفوبیا شده است (001/0p<). با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می گردد آموزش مهارت های زندگی در برنامه دانش آموزان دارای نوموفوبیا گنجانده شود.

  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، احساس تنهایی، کفایت اجتماعی، نوموفوبیا
 • گشاو شریفی*، عباس عبداللهی، سیمین حسینیان صفحات 43-54

  هدف پژوهش حاضر، تهیه نسخه فارسی پرسشنامه سبک و اختلال شخصیت (کوهل و کازن، 2009) و بررسی ویژگی های روان سنجی آن در بین دانشجویان بود. از بین کلیه ی دانشجویان دانشگاه های تهران، الزهرا و دانشگاه آزاد تهران (واحد مرکزی) در سال تحصیلی 99-1398، 285 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و نسخه فارسی پرسشنامه سبک و اختلال شخصیت را تکمیل کردند. داده های به دست آمده با استفاده از شاخص های آلفای کرونباخ، پایایی مرکب، شاخص روایی محتوا، نسبت روایی محتوا و تحلیل عاملی تاییدی تحلیل شدند. ضریب آلفای کرونباخ برای همه زیرمقیاس ها از 60/0 بالاتر و نتایج پایایی مرکب آزمون نیز 89/0 بود. نسبت روایی محتوا بیشتر از 64 درصد و شاخص روایی محتوا بیشتر از 89 درصد بود که نشان از روایی محتوای مناسب مقیاس داشت. نتایج تحلیل عامل تاییدی نشان داد که بار عاملی گویه ها بیشتر از 3/0 است و تمام مسیرها از گویه ها به متغیر پنهان در سطح 001/0 معنادار بودند و مقیاس از روایی سازه مناسبی برخوردار است. با توجه به مطلوب بودن خصوصیات روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه  سبک و اختلال شخصیت، می توان استفاده از آن را به متخصصان حوزه روان شناسی و مشاوره در موقعیت های پژوهشی و تشخیصی پیشنهاد کرد.

  کلیدواژگان: اعتباریابی، تحلیل عاملی، روانسنجی، پرسشنامه سبک و اختلال شخصیت
 • پریوش شهبازی، سمیه تکلوی*، محمد نریمانی صفحات 55-64

  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی رویکرد راه حل محور و مصاحبه انگیزشی بر هیجانات موقعیتی و تعارضات میان فردی دانشجویان مشروطی بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانشجویان مشروطی مقطع کارشناسی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 98-97 بود. 60 نفر از آنان با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل (هر گروه 20 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایشی اول، نه جلسه رویکرد راه حل محور و گروه آزمایشی دوم، پنج جلسه مصاحبه انگیزشی (هر هفته یک جلسه 120 دقیقه ای) دریافت کردند، اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. به منظور جمع آوری داده ها از فرم کوتاه مقیاس هیجانات موقعیتی (راندلر و همکاران، 2011) و پرسشنامه مشکلات بین فردی (بارخام، هاردی و استارتاپ، 1996) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که رویکرد راه حل محور بر تعارضات میان فردی اثربخش تر از مصاحبه انگیزشی و مصاحبه انگیزشی بر هیجانات موقعیتی اثربخش تر از رویکرد راه حل محور در دانشجویان مشروطی است (05/0>P). بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان از  رویکرد راه حل محور و مصاحبه انگیزشی در بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان مشروطی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: رویکرد راه حل محور، مصاحبه انگیزشی، هیجانات موقعیتی، تعارضات میان فردی، مشروطی
 • ماریه عبدالقادری، سید موسی کافی ماسوله، پریسا مرادی کلارده* صفحات 65-74

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی ذهن آگاهی بر بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی در دانش آموزان دختر دارای والدین مطلقه بود. این پژوهش یک کارآزمایی بالینی از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم ناحیه 1 و 2 رشت بودند. تعداد 30 دانش آموز دارای والدین مطلقه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. تکنیک های ذهن آگاهی در هشت جلسه ی 60 دقیقه ای به صورت هفتگی آموزش داده شد و اثربخشی آن با استفاده از پرسشنامه بهزیستی روان شناختی (ریف، 1995) و مقیاس رضایت از زندگی دانش آموزی (هیوبنر، 2001) ارزیابی شد. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش ذهن آگاهی، بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی دانش آموزان را افزایش می دهد (05/0 >p). با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می توان از تکنیک های ذهن آگاهی برای بهبود بهزیستی روانشناختی و رضایت از زندگی در دانش آموزان دارای والدین مطلقه استفاده نمود

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، بهزیستی روان شناختی، رضایت از زندگی، دختران، والدین مطلقه
 • فریناز طبیب زاده، اسماعیل سلیمانی*، شهره قربان شیرودی صفحات 75-84

  سرطان به عنوان یک عامل استرس زای منفی، تاثیر جدی بر سلامت جسمی و روانی مبتلایان دارد. این امر لزوم مداخلات روان شناختی را در این بیماران ضروری می سازد، لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر خستگی ناشی از سرطان و رفتارهای خود مراقبتی بیماران سرطانی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر با توجه به موضوع آن، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون بود. جامعه آماری مطالعه حاضر نیز شامل تمامی بیماران مراجعه کننده به مرکز غیر دولتی سرطان شناسی شهرستان ارومیه در بازه زمانی فروردین و اردیبهشت 1399 بودند. از بین جامعه آماری نمونه ای به حجم 30 نفر بیمار مبتلا به سرطان (15 نفر گروه آزمایش- 15 نفر گروه کنترل) براساس ملاک های ورودی با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی بین دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خستگی ناشی از سرطان اوکویاما و همکاران (2000) و پرسشنامه رفتارهای خودمراقبتی در بیماران سرطانی  محقق ساخته استفاده شد. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای درمان مبتنی بر شفقت را تجربه کردند. سپس هر دو گروه بعد از اتمام جلسات به ابزارهای اندازه گیری پاسخ دادند. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد تفاوت میانگین نمرات خستگی ناشی از سرطان و رفتارهای خودمراقبتی بعد از درمان مبتنی بر شفقت در مقایسه با گروه کنترل معنادار است (001/0 ≥ P).  به طوری که درمان مبتنی بر شفقت باعث کاهش خستگی ناشی از سرطان و افزایش رفتارهای خود مراقبتی شد. پیشنهاد می شود جهت بهبود خستگی ناشی از سرطان و رفتارهای خودمراقبتی بیماران در کنار سایر مداخلات از درمان مبتنی  بر شفقت استفاده شود.

  کلیدواژگان: خستگی، شفقت، رفتارهای خودمراقبتی، سرطان
 • نرجس عامری، محمود نجفی* صفحات 85-96

  هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی نشانگان وسواس فکری -عملی بر اساس حساسیت اضطرابی، پریشانی روانشناختی و انعطاف پذیری روانشناختی در دانشجویان بود. روش این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه سمنان بود که از میان آن ها، 311 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از مقیاس وسواس فکری-عملی (فوا و همکاران، 2002)، مقیاس تجدیدنظر شده حساسیت اضطرابی (رایس و پترسون، 1987)، نسخه دوم پرسشنامه پذیرش و عمل (بوند و همکاران، 2011) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (لوی باند و لوی باند، 1995) استفاده شد. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد. تحلیل داده ها نشان داد که ابعاد حساسیت اضطرابی، انعطاف پذیری روانشناختی و ابعاد پریشانی روانشناختی با نشانگان وسواس فکری -عملی همبستگی معنادار دارند (01/0 P≤). نتایج رگرسیون حاکی از این بود که پریشانی روانشناختی، حساسیت اضطرابی و انعطاف پذیری روانشناختی به ترتیب 31 درصد،  35 درصد و 36 درصد از واریانس نشانگان وسواس فکری -عملی را تبیین کردند. این سه متغیر به طور همزمان با هم توانستند 37 درصد از واریانس نشانگان وسواس فکری -عملی را تبیین کنند. باتوجه به نقش مهم انعطاف پذیری روانشناختی، حساسیت اضطرابی و ابعاد پریشانی روانشناختی در پیش بینی نشانگان وسواس فکری -عملی در دانشجویان، طراحی مداخلات مبتنی بر بهبود این ویژگی ها به عنوان مبنایی برای ارتقای کیفیت زندگی این گروه از افراد پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: استرس، اضطراب، افسردگی، حساسیت اضطرابی، انعطاف پذیری روانشناختی، وسواس فکری، وسواس عملی
 • سید قاسم مصلح*، رحیم بدری گرگری، شهروز نعمتی صفحات 97-105

  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید بر ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی دانش آموزان پسر دارای رفتار قلدرانه دوره دوم متوسطه انجام شده است. پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه به صورت هدفمند از یک هنرستان فنی و حرفه ای شهر ارومیه انتخاب شد و به منظور اجرای پژوهش بعد از اجرای پرسش نامه قلدر-قربانی (الویوس،1996) تعداد 30 نفر از دانش آموزان که به عنوان قلدر طبقه بندی شده بودند در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه (هر هفته یک جلسه 90 دقیقه ای) تحت آموزش شناختی امید (برگرفته ازمگیار-مویه،2009) قرار گرفتند ولی گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکرد. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه نیازهای بنیادین روان شناختی (دسی و ریان،2000) توسط شرکت کنندگان در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل گردید. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که بین مولفه های شایستگی، خودپیروی و تعلق در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری به نفع گروه آزمایش وجود داشت(01/0P<)؛ بنابراین آموزش شناختی ارتقاء امید بر بهبود مولفه های نیازهای بنیادین روان شناختی در دانش آموزان پسر دارای رفتار قلدرانه موثر بوده است.

  کلیدواژگان: امید، نیازهای بنیادین روان شناختی، قلدری
 • مهری الیاسی*، مونا برادران خانیانی، فاطمه حسن پور صفحات 109-118

  هویت عاملی مهم در تصمیم هایی است که افراد در مسیر زندگی خود برمی گزینند. خاطرات اولیه به عنوان قسمت های ثبت شده در ذهن افراد نمونه ای از تجارب دوران کودکی است که با عملکرد خانواده ارتباط تنگاتنگی دارد و مجموع این عوامل زمینه ساز شکل گیری سبک هویتی فرد است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام شد. جامعه موردمطالعه، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (ره) تهران در سال تحصیلی 98-97 بود که 40 نفر از آن ها به روش نمونه گیری هدفمند وارد پژوهش شدند. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه سبک های هویتی (بروزنسکی، 1992) و مصاحبه در خصوص خاطرات اولیه و عملکرد خانواده برخاسته از مدل عملکرد خانواده مک مستر انجام گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها متناسب با رویکرد پدیداری و با روش کلایزی انجام شد. یافته ها در قالب مضامین اصلی و فرعی به محوریت سه مضمون خاطرات اولیه، عملکرد خانواده و سبک های هویتی با زیرمضمون های مختص به هر یک دسته بندی شدند. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش می توان گفت که خاطرات اولیه کودکی و عملکرد خانواده می توانند جزو عوامل مهم در تشکیل سبک های هویتی باشند؛ بنابراین اجرای برنامه های آموزشی فردی و گروهی برای والدین در خصوص نحوه تنظیم عملکرد خانواده، در پرورش فرزندانی با سبک های هویتی مناسب، اثرگذار خواهد بود.

  کلیدواژگان: سبک های هویتی، خاطرات اولیه، عملکرد خانواده، روش پدیدارشناسی
 • الهام موسویان* صفحات 193-202

  توهم منفی به پدیده ی خاصی اشاره دارد که غالبا هم در زندگی روزمره و هم درمان بالینی اتفاق می افتد. این پدیده دال بر غیبتی بسیار مجازی و و در عین حال آشکار است و به طور ضمنی، به عاطفه ای ابرازنشده و تجربه ی غیرمعمولی که تحت تاثیر احساسات منفی است اشاره دارد. این پدیده نخستین بار توسط زیگموند فروید و ساندور فرنزی، به عنوان بخشی از طیف روان پریشی، شناسایی شد و سپس، عمدتا توسط آندره گرین، خصوصا در کارکرد امر منفی مطالعه شده است. تمرکز این مقاله بیشتر بر اظهارات گرین در مورد توهم منفی به مثابه ی پیامد تناقض توهم منفی در رابطه با بازنمایی فقدان غیرقابل بازنمایی خواهد بود. هدف از مقاله حاضر مروری نظری بر مفهوم توهم منفی در نظریه و رویکردهای مختلف در جهت آشنایی بیشتر متخصصان سلامت روان با این مفهوم است. امید است با افزایش دانش درباره این مفهوم، زمینه پژوهش های مفصل تر در راستای سنجش و درمان آن فراهم گردد.

  کلیدواژگان: مرور نظری، توهم منفی، آندره گرین
 • ابابکر بلوچی، ناصر ناستی زایی* صفحات 203-214

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگ مدرسه با پیشرفت تحصیلی، نیازهای بنیادین روانشناختی و خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان متوسطه دوم منطقه لاشار (استان سیستان و بلوچستان) بود. 323 دانش آموز به شیوه نمونه گیری تصادفی- طبقه ای وارد پژوهش شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های فرهنگ مدرسه (الکساندر و ساد، 1997)، نیازهای بنیادین روانشناختی (گاردیا، دسی و رایان، 2000) و خودتنظیمی تحصیلی (بوفارد، بویزورت، ویژوا و لاروچ، 1995) بود. برای سنجش پیشرفت تحصیلی از معدل تحصیلی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد فرهنگ مدرسه با پیشرفت تحصیلی (558/0r=)، ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی (699/0r=) و خودتنظیمی تحصیلی (581/0r=) رابطه مثبت و معناداری دارد (001/0p<). همچنین فرهنگ مدرسه توانسته است به ترتیب 8/31، 5/50 و 7/34 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی، ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی و خودتنظیمی تحصیلی را پیش بینی کند. با توجه به نتایج، میتوان از طریق بهبود روابط بین دانش آموزان با معلمان و همسالان، بیان انتظارات آموزشی و طراحی فرصت های مناسب آموزشی، می توان به ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی و تقویت راهبردهای خودتنظیمی تحصیلی در دانش آموزان کمک کرد.دانش آموزان را فراهم کنند.

  کلیدواژگان: فرهنگ مدرسه، پیشرفت تحصیلی، نیازهای بنیادین روانشناختی، خودتنظیمی تحصیلی
 • شیما حق نسب، مینا پورفرخ* صفحات 215-224

  دلزدگی زناشویی یکی از عواملی است که به مرور زمان عشق میان زوجین را کم می‌کند و می‌تواند منجر به طلاق عاطفی یا رسمی شود. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین ابعاد مثلث تاریک شخصیت و سبک‌های دلبستگی با دلزدگی زناشویی بود. روش این پژوهش توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی رشته روانشناسی مشغول به تحصیل در نیمسال تحصیلی دوم 99-1398 قابل دسترس از طریق فضای ‌مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر بود. تعداد 206 نفر از طریق روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس مثلث تاریک شخصیت (جانسون و وبستر، 2010)، پرسشنامه دلبستگی بزرگسال (هازن و شیور، 1987) و مقیاس دلزدگی زناشویی (پاینز، 1996) استفاده شد. داده‌های این پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان دادند که بین ابعاد مثلث تاریک شخصیت با دلزدگی زناشویی رابطه مثبت معنادار، بین سبک دلبستگی ایمن با دلزدگی زناشویی رابطه منفی معنادار و بین سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی با دلزدگی زناشویی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که نمره کل مثلث تاریک شخصیت و دو بعد ماکیاولیسم و ضداجتماعی به صورت جداگانه و هر سه سبک دلبستگی می‌توانند دلزدگی زناشویی را پیش‌بینی کنند. براساس یافته های پژوهش حاضر می توان گفت رفتارهای اجتماعی نامناسب افراد دارای نمرات بالا در مثلث تاریک شخصیت سبب بروز بی‌مهری میان زوجین، کاهش صمیمیت و رضایتمندی و در نهایت دلزدگی زناشویی می‌شود. دلبستگی نیز به عنوان متغیری پایدار، روابط زناشویی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

  کلیدواژگان: مثلث تاریک شخصیت، سبک دلبستگی، دلزدگی زناشویی
 • محمدحسن شریفیان*، جواد حاتمی صفحات 225-238

  گسترش ویروس کرونا لزوم رعایت هرچه بیشتر دستورالعمل های بهداشتی از جمله فاصله گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک را برجسته کرده است. در این راستا، علاوه بر اطلاع رسانی مسایل بهداشتی به مردم، استفاده از تکنیک های روان شناختی نیز می تواند در متقاعد کردن افراد در رعایت دستورالعمل های بهداشتی موثر باشد. هدف مطالعه حاضر، مرور عواملی روان شناختی است که می توانند بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی تاثیرگذار باشند. بدین منظور، ابتدا در پایگاه های مگیران، جهاد دانشگاهی و گوگل اسکالر به جستجوی کلیدواژه های مرتبط (مثل کووید-19  فاصله گذاری و ماسک زدن) پرداخته شد. پس از شناسایی و غربالگری نتایج جستجو، مطالعاتی که معیارهای مدنظر را برآورده می کردند، انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج 15 عامل روان شناختی را آشکار ساخت که می توانند بر میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی موثر باشند. در پایان، راهکارهایی عملی و اجرایی برای استفاده از این عوامل در سیاست گذاری های مربوطه ارایه شده است.

  کلیدواژگان: کووید-19، ویروس کرونا، سیاست گذاری، متقاعدسازی، فاصله گذاری
|
 • Ahmadreza Kiani Chelmardi*, Soliman Ahmadboukani, Afshin Hasanzadeh, Zohreh Safdarian Pages 1-10

  The aim of this research was to investigate the relationship between teacher-student relations and traditional education with anxiety and depression among girlschr('39') students with mediating role of shame and guilt. In regard to the purpose, this research was applicable and in regard to procedure, it was a correlation study. The study community included all middle and high school girlschr('39') students of Rasht City in 2019-2020, that among them 250 students selected as samples by available sampling. Research questionnaires included: student-teacher relationship (2001), traditional education questionnaire (2019), Patient Health Questionnaire-2 (2007), The Brief Shame and Guilt Questionnaire  (2015), and generalized anxiety disorder questionnaire (2013). Path analysis was used to analyze the data. Findings showed that the teacher-student relationships directly and indirectly by mediating the role of shame and guilt predict depression and anxiety. It can conclude that the teacher-student relationship plays a critical role in student Mental health; And a meaningful, caring, supportive, and empathetic relationship between teacher and student can play an important follow-up role in the occurrence of subsequent injuries.

  Keywords: teacher-student relationship, depression, anxiety, shame, guilt
 • Rahele Maddah Shourche, Javad Salehi Fadardi*, Hossein Kareshki, W. Miles Cox Pages 11-22

  The Exercise Causality Orientations Scale-2 (ECOS-2) has been designed to evaluate causality orientations in exercise based on the Self Determination Theory. The purpose of this research was to determine the reliability and validity of ECOS-2 in women of Mashhad. 402 women entered the study using the convenience sampling method and completed ECOS-2. The Confirmatory factor analysis result demonstrated that ECOS-2 has acceptable construct reliability and Cronbach’s alpha coefficient for scale and subscales have an acceptable level. Therefore, the ECOS-2 has good validity and reliability in the Iranian women sample. The other finding of this study was that women with a long background of exercise scored higher in autonomy orientation. The findings of this study can be used in research and intervention to increase physical activity in women.

  Keywords: Exercise Psychology, Exercise Motivation, Causality Orientations, Women
 • Najme Eskandari, Majid Sadoughi* Pages 23-32

  The growing body of research has focused on the important role of academic engagement. The present study aimed to investigate the relationship between basic psychological needs and academic engagement by considering the mediating role of intrinsic motivation. This research is descriptive and correlational. The statistical population consisted of all students at the University of Kashan in 2020. Multistage random sampling was used to select 331 students. The data collection instruments were Reeve & Tseng Engagement Questionnaire, Gagné Basic Psychological Needs Scale, and Harterchr('39')s scale of academic motivation. Pearson correlation coefficient and Structural Equation Modeling were used to analyze the data. The results showed a positive significant relationship between academic engagement, basic psychological needs, and intrinsic motivation (p < 0.01). In addition, the proposed model had a good fit. Moreover, path analysis results indicated that basic psychological needs had a significant effect on academic engagement, and intrinsic motivation mediated this relationship. The findings indicate that the fulfillment of basic psychological needs can help students develop their sense of intrinsic motivation, increasing student engagement in learning activities. Therefore, it is essential to pay attention to the development of programs and the revision of educational methods for improving academic engagement.

  Keywords: Academic engagement, psychological Basic needs, intrinsic motivation
 • Fariborz Sedighi Arfaee*, Reyhaneh Tabesh Pages 33-42

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of life skills training on loneliness and social competence in girl adolescents with symptoms of nomophobia. The research method was quasi-experimental with a pre-test post-test design with a control group. The statistical population consisted of female high school students (2020-2019) in Kashan. 40 students with the highest score in the nomophobia questionnaire were purposefully selected and randomly assigned to the control and experimental groups. the nomophobia questionnaire )Yildirim & Correia, 2015), socio-emotional loneliness questionnaire (DiTommasso, Brannen & Best, 2004), and social competence questionnaire (Parandin, 2006) were used to collect data. life skills training program was performed in 10 sessions of 1.5 hours for the members of the experimental group. In order to analyze the data, a multivariate analysis of covariance test was used. the results showed that life skills training has reduced the loneliness and increased social competence in students with nomophobia) p<0/001). According to the results of the present study, it is suggested that the life skills training program be included in the curriculum of students with nomophobia.

  Keywords: life skills, loneliness, social competence, Nomophobia
 • Gashav Sharifi*, Abbas Abdollahi, Simin Hosseinian Pages 43-54

  The purpose of this study was to prepare a Persian version of the Personality Style and Disorder Inventory )Kuhl & Kazén, 2009) and to examine its psychometric properties among university students. Among all students of Tehran, Al-Zahra University and Tehran Azad University (Central Branch) in the academic year 2020-2020, 285 people were selected using the convenience sampling method and completed the Persian version of the Personality Style and Disorder Inventory. Data were analyzed using Cronbachchr('39')s alpha indices, composite reliability, content validity index, content validity ratio and confirmatory factor analysis. Cronbachchr('39')s alpha coefficient for all subscales was higher than 0.60 and the combined reliability of the test was 0.89. The content validity ratio was more than 64% and the content validity index was more than 89%, which indicated the appropriate content validity of the scale. The results of confirmatory factor analysis showed that the factor load of the items is more than 0.3 and all paths from items to the hidden variable were significant at the level of 0.001 and the scale has good construct validity. Given the desirable psychometric properties of the Persian version of the Personality Style and Disorder Inventory, its use can be recommended to experts in the field of psychology and counseling in research and diagnostic situations.

  Keywords: Accreditation, Factor Analysis, Psychometrics, Personality Style, Disorder Inventory
 • Parivash Shahbaazi, Somayyeh Taklavi*, Mohammad Narimani Pages 55-64

  The purpose of this study was to compare the effective solution-focused approach and motivational interviewing on situational emotions and interpersonal conflicts in probationary students. The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design with the control group. The statistical population consisted of undergraduate probationary students at the University of Zanjan during the academic year of 2018-2019 whom 60 were selected through a stratified sampling method and assigned randomly into two experimental and control groups (20 members in each group). The first experimental group received nine sessions of the solution-focused approach and the second experimental group received five sessions of motivational interviewing (one session of 120 minutes per week), but the control group received no intervention. The short form of situational emotions scale (Randler et al., 2011) and Inventory of Interpersonal Problems (Barkham, Hardy & Startup, 1996) were used for data collection. The results of data analyzed using MANCOVA showed that the solution-focused approach was more effective than motivational interviewing on interpersonal conflicts and motivational interviewing was more effective than the solution-focused approach on situational emotions (P<0.05).  Based on the results of the present study, the solution-oriented approach and motivational interview can be used to improve the academic performance of probationary students.

  Keywords: Solution-focused approach, Motivational interviewing, Situational emotions, Interpersonal conflicts, Probation
 • Marieh Abdolghaderi, Seyyed Mousa Kafi Masouleh, Parisa Moradikelardeh* Pages 65-74

  The aim of this study was to determine the effectiveness of mindfulness skills on psychological well-being and life satisfaction in girl students with divorced parents. This study was a quasi-experimental clinical trial with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population of this study was all-girl high school students in districts 1 and 2 of Rasht. Thirty students with divorced parents were selected using the purposeful method and randomly divided into experimental and control groups. Mindfulness techniques were taught weekly in eight 60-minute sessions and its effect was evaluated using Psychological Well-Being Questionnaire (Ryff, 1995) and Student Life Satisfaction Scale (Huebner, 2001). analysis covariance was used to analyze data. The results showed that mindfulness training increases studentschr('39') psychological well-being and life satisfaction (p <0.05). According to the results of the present study, mindfulness techniques can be used to improve psychological well-being and life satisfaction in students with divorced parents.

  Keywords: mindfulness, psychological well being, life satisfaction, girls of divorcemindfulness, girls, divorced parents
 • Farinaz Tabibzadeh, Esmail Soleimani*, Shohre Shiroudi Pages 75-84

  Cancer as a negative stressor has a serious impact on the physical and mental health of patients. This necessitates psychological interventions in these patients, so the present study was conducted to determine the effectiveness of compassion-focused therapy on cancer fatigue and self-care behaviors of cancer patients. The method of the present study was a semi-experimental pre-test-post-test according to its subject. The statistical population of the present study also included all patients referred to the non-governmental oncology center of Urmia in the period of April and May 2016. From the statistical population, a sample of 30 cancer patients (15 in the experimental group - 15 in the control group) was selected based on the input criteria by available sampling method and randomly assigned between the experimental and control groups. For data collection, Okoyama et al.chr('39')s (2000) cancer fatigue questionnaire and self-care behaviors questionnaire in researcher-made cancer patients were used. The experimental group experienced compassion-based therapy for 8 sessions of 90 minutes. Both groups then responded to the measurement tools after the sessions. The results of multivariate analysis of covariance showed that the difference between the mean scores of fatigue due to cancer and self-care behaviors after compassion-focused treatment compared to the control group was significant (P ≥0/001). Compassion-based therapy reduced cancer-induced fatigue and increased self-care behaviors. It is recommended to use compassion-focused therapy to improve cancer fatigue and patientschr('39') self-care behaviors along with other interventions.

  Keywords: Fatigue, Compassion, Self-care Behaviors, Cancer
 • Narjes Ameri, Mahmod Najafi* Pages 85-96

  The aim of the present study was to predict obsession and compulsion symptoms based on anxiety sensitivity, psychological distress, and psychological flexibility in students. The method of this study was descriptive-correlational. The statistical population included all male and female students of Semnan University, from which 311 people were selected using the convenience sampling method. In this study, the Obsessive-compulsive Disorder scale (Foa et al, 2002), the anxiety sensitivity index (Rice and Patterson, 1987), the second version of the Acceptance and Action Questionnaire (Bond et al, 2011), and the depression, anxiety and stress scale (Lovibond & Lovibond, 1995) were used. Data were analyzed using Pearson correlation and stepwise regression analysis. Results showed that the dimensions of anxiety sensitivity, psychological resilience, and dimensions of psychological distress were significantly correlated with obsession and compulsion symptoms (P≤0.01). Regression results also showed that psychological distress, anxiety sensitivity, and psychological resilience explained 31%, 35%, and 36% of the variance of obsession and compulsion symptoms, respectively. Finally, these three variables simultaneously explained 37% of the variance of the obsession and compulsion symptoms. Considering the important role of psychological flexibility, anxiety sensitivity, and dimensions of psychological distress in predicting obsession and compulsion symptoms in students, it is recommended to design interventions based on these variables to improve the quality of life of this group of people.

  Keywords: Stress, Anxiety, Depression, Anxiety Sensitivity, Mental Flexibility, Obsession, Compulsion
 • Seyed Ghasem Mosleh*, Rahim Badri Gargari, Shahrouz Nemati Pages 97-105

  The aim of the current project was to study the effectiveness of cognitive training of hope promotion on basic psychological needs satisfaction of male students with bullying behavior in high school. It’s a semi-experimental study with a pretest and posttest design with the control group. By using the purposeful sampling method the samples were selected in Urmia City in 2018-2019. Therefore, after the implementation of the Olweuschr('39') Bully/Victim inventory (1996) and the screening by the schoolchr('39')s officials, 30 students who were classified as bullies, were randomly assigned to an experimental and a control group equally. The experimental group received cognitive training of hope promotion (Magyar-Moe, 2009) for two months in eight 90-minute sessions. The measurement tools were basic psychological needs Questionnaires (Deci & Ryan, 2000) that were filled by the participants in the pretest and posttest stages. The results of covariance analysis revealed improvement of the components of basic psychological needs in the experimental group compared to the control group. The findings indicated that cognitive training of hope promotion might be recommended as a useful component of empowerment programs for school counselors and educators in the education domain.

  Keywords: Hope, Basic Psychological Needs, Bullying
 • Mehri Elyasi*, Mona Baradaran Khaniani, Fateme Hasanpoor Pages 109-118

  Identity is an essential factor in the decisions that people make in their lives. Early memories as recorded parts in peoplechr('39')s minds, are examples of childhood experiences closely related to family functioning. These factors underlie the formation of peoplechr('39')s identity styles. The present research was a qualitative study with the phenomenological method. The statistical population was the students of Allameh Tabatabachr('39')i University in Tehran in 2018-2019, 40 of whom entered the study by purposive sampling. Data were collected through Identity Styles Questionnaire (Berzonsky, 1992) and interviews about early memories and family functioning based on the McMaster model of family functioning. Data analysis was performed according to the phenomenological approach and Klaizi method. Findings were categorized into main and secondary themes focusing on the three themes of primary memories, family functioning, and identity styles with sub-themes specific to each. According to the study results, it can be said that early childhood memories and family functioning can be essential factors in the formation of identity styles. Therefore, the implementation of individual and group educational programs for parents on how to regulate family performance will be effective in raising children with appropriate identity styles.

  Keywords: Identity Styles, Early Memories, Family Function, Phenomenological Method
 • Elham Moosavian* Pages 193-202

  Negative hallucination refers to a specific phenomenon that often occurs in both daily life and clinical treatment. This phenomenon indicates a very virtual and at the same time obvious absence, and implicitly refers to unexpressed emotions and unusual experiences that are influenced by negative emotions. This phenomenon was first identified by Sigmund Freud and Sandor Francis as part of the psychiatric spectrum and has since been studied mainly by Andre Green, especially in the work of the negative. The focus of this article will be more on Greenchr('39')s statements about negative hallucination as a consequence of the paradox of the negative hallucination regarding the representation of the unrepresentable absence. The purpose of this article is a theoretical review of the concept of negative hallucination in different theories and approaches in order to familiarize mental health professionals with this concept. It is hoped that by increasing knowledge about this concept, more detailed research will be provided to assess and treat it.

  Keywords: theoretical overview, negative hallucination, Andre Green
 • Ababakr Baluchi, Naser Nastiezaie* Pages 203-214

  The purpose of the study was to investigate the relationship between school culture and academic achievement, basic psychological needs, and academic self-regulation in students. This is a descriptive-correlation study. The statistical population of the study was all secondary high school students in the Lashar region (Sistan and Baluchestan province). 323 students entered the study by stratified random sampling method. Data collection instruments were school culture (Alexander & Sadh, 1997), basic psychological needs (Guardia, Desi & Ryan, 2000), and academic self-regulation (Bouffard, Boisvert, Vezeau & Larouche, 1995) questionnaires. Grade Point Average was used to measure academic achievement. Pearson correlation coefficient and stepwise regression were used to analyze the data. The finding showed that school culture has a positive and significant relationship with academic achievement (r=0.558), basic psychological needs (r=0.699), and academic self-regulation (r=0.581). Also, school culture has been able to predict 31.8%, 50.5%, and 34.7% of the variance of academic achievement, basic psychological needs, and academic self-regulation, respectively. According to the results, it is possible to help satisfy basic psychological needs and strengthen students chr('39')academic self-regulatory strategies by improving studentschr('39') relationships with teachers and peers, expressing educational expectations, and designing appropriate educational opportunities.

  Keywords: School Culture, Academic Achievement, Basic Psychological Needs, Academic Self-Regulation
 • Shima Haghnasab, Mina Pourfarokh* Pages 215-224

  Couple burnout is one of the factors that reduce the love between couples over time and can lead to emotional or formal divorce. The aim of this study was to determine the relationship between the dark triad of personality and attachment styles with couple burnout. The method of this research was descriptive and its design was correlational.‌ The statistical population of this study included married undergraduate students studying psychology in the second semester of 2019-2020 available through cyberspace at the Islamic Azad University, Islamshahr Branch. 206 people were considered as a sample through the convenience sampling method. Dark triad dirty dozen scale (Johnson and Webster, 2010), Adult Attachment Questionnaire (Hazen and Shaver, 1987), and Couple burnout measurement (Pins, 1996) were used to collect data. The data of this study were analyzed using the Pearson correlation coefficient and multivariate regression analysis. Findings showed that there is a significant positive relationship between dark triad traits of personality with couple burnout, a significant negative relationship between secure attachment style with couple burnout, and a significant positive relationship between avoidant and anxious attachment style with couple burnout. The results of regression analysis showed that the total score of the dark triad of personality and Machiavellism and psychopathy dimensions separately and all three attachment styles can predict couple burnout. Based on the findings of the present study, it can be said inappropriate social behaviors of people with high scores in the dark triad of personality cause lovelessness between couples, reduced intimacy and satisfaction, and ultimately couple burnout. Also, attachment as a stable variable affects marital relationships.

  Keywords: Dark Triad of Personality, Attachment Style, Couple Burnout
 • Mohammadhasan Sharifian*, Javad Hatami Pages 225-238

  The spread of COVID-19 has highlighted the necessity to comply with the health guidelines such as social distancing and wearing masks. Using psychological techniques in addition to providing information could be helpful in persuading the population to follow the guidelines. The aim of the present study was to review the psychological factors involved in compliance with COVID-19 health guidelines. After a search for relevant keywords (e.g., COVID-19, distancing, mask-wearing) in Magiran, SID, and Google Scholar databases, followed by the identification and screening of the search results,  studies that met the criteria were selected and reviewed. Results revealed 15 psychological factors that could affect the adherence to COVID-19 health guidelines. In the end, practical solutions are discussed on how to use these psychological factors in policy-making.

  Keywords: Covid-19, Coronavirus, Policy-Making, Persuasion, Distancing