فهرست مطالب

حقوق پزشکی - پیاپی 44 (بهار 1397)
 • پیاپی 44 (بهار 1397)
 • ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی
 • تاریخ انتشار: 1397/02/25
 • تعداد عناوین: 22
|
 • امیر خواجه زاده* صفحات 7-19
  زمینه و هدف

  رویکرد فعالان حقوق بشر چنین متمرکز شده است که امور و نکات مربوط به رعایت حقوق بشر و یا نقض آن، مسوولیت شرکت های بین المللی نیز گردد. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی مسوولیت شرکت های بین المللی در موارد نقض تعهدات حقوق بشر در جوامع است.

  مواد و روش ها:

  روش پژوهش حاضر به صورت تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای به روش فیش برداری از متون حقوقی تهیه شده است.

  یافته ها:

  قوانین بین المللی حقوق بشر، شرکت های بین المللی را موظف می سازد تا بر اساس ضوابط مشخصی عمل کنند و یا از برخی اعمال مشخص خودداری ورزند تا حقوق انسانی و آزادی های اساسی افراد و گروه ها، ترویج و حفاظت گردد. با عضوشدن در معاهدات بین المللی، شرکت ها متعهد به اجرای مسوولیت ها و وظایفی می گردند که مطابق آن، باید حقوق انسانی افراد مورد احترام قرار گیرد و دولت ها نیز از این حقوق حمایت نمایند.

  نتیجه گیری:

  نتایج پژوهش نشان می دهد که از نقض حقوق بشر توسط شرکت های بین المللی نمی توان جلوگیری کرد، اما به نظر می رسد که هیچ الزامی برای شرکت ها به منظور رعایت حقوق بشر وجود ندارد. اقدامات بین المللی سازمان ملل و سازمان جهانی کار نیز بر این نکته صحه گذارده است، از آنجایی که شرکت ها هنوز تابعان اصلی حقوق بین الملل نیستند، نمی توان مجازاتی یا الزامی برای آنان در نظر گرفت و توافق کشورها نیز به آسانی امکان پذیر نیست و فقط می توان از طریق اقدامات داوطلبانه و سیاست های تشویقی و آگاه سازی، شرکت ها را به رعایت حقوق بشر تشویق کرد.

   

  کلیدواژگان: مسوولیت، شرکت های بین المللی، نقض تعهدات، حقوق بشر
 • فرج الله دولتشاهی نژاد، سمیرا گل خندان*، محمدحسین رجبیه صفحات 21-34
  زمینه و هدف

  در فضای حقوق کیفری، زمانی که عناوین مجرمانه در فرایند جرم انگاری افزایش می یابد، از اصطلاح تورم کیفری استفاده می شود. باید دقت داشت که تورم کیفری و افزایش بی رویه جرم انگاری رفتارهای مختلف در جامعه اساسا منتهی به عدم کارایی واقعی نظام حقوق کیفری داخلی می شود. با توجه به عدم وجود ضرورت و احساس نیاز از سوی جامعه، هنجار کیفری در عمل از سوی تابعان حقوق رعایت نمی شود و در نتیجه اساسا احساس قبح نسبت به نقض هنجار مزبور نیز در جامعه وجود نخواهد داشت.

  مواد و روش ها:

  این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

  یافته ها:

  حق بر دادرسی عادلانه که از فضای اسناد و هنجارهای حقوق بشر بین المللی وارد ساختارهای حقوق داخلی شده است دارای مصادیق متعددی از جمله، محاکمه توسط یک دادگاه مستقل و بی طرف، اصل برایت، ارایه اطلاعات راجع به ماهیت و دلیل اتهام، حق بر محاکمه بدون تاخیر غیرموجه، حق سوال از شهود و... می باشد؛ درنتیجه، حق بر دادرسی عادلانه ارتباط بسیار نزدیکی با مفهوم حکومت قانون دارد.

  ملاحظات اخلاقی:

  در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

  نتیجه گیری:

  مفهوم حکومت قانون دارای پنج عنصر اساسی می باشد، که عناصر مزبور دارای ارتباط بسیار نزدیکی با حق بر دادرسی عادلانه می باشند.</span> به هر میزان که در فضای سیاست گذاری و قانون گذاری کمتر به «حکومت قانون» توجه شود، در فرایند اجرایی نیز عناصر تشکیل دهنده حکومت قانون با چالش بیشتری مواجه می شوند. زمانی که قانون گذار در فرایند قانون گذاری و جرم انگاری بدون توجه به ضرورت های اجتماعی، اقدام به تعریف عناوین مجرمانه متعدد می نماید و به تعبیری در نظام حقوقی، تورم کیفری ایجاد می کند از طریق ایجاد ترافیک کاری در ساختار قضایی کشور، آن هم بدون وجود ضرورت، در واقع عناصر اصلی حکومت قانون و به ویژه حق بر دادرسی عادلانه را با چالش های جدی مواجه می کند.

  کلیدواژگان: تورم کیفری، حق بر دادرسی عادلانه، حکومت قانون، حقوق بشر
 • رسول بیرانوند، سیدعلیرضا میرکمالی*، اکبر رجبی صفحات 35-49
  زمینه و هدف

  در راستای تحقق آرمان های سیاسی یک جامعه که در قوانین اساسی آن منعکس می شود استقلال قضات و قوه قضاییه نقشی اساسی ایفا می کنند، در راستای تحقق این آرمان ها عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی به عنوان مطالبات جوامع نمایان می شود.

  مواد و روش ها:

  این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

  یافته ها:

  از الزامات مقتضی برای تحقق استقلال قضایی می توان به قواعد و قوانینی اشاره کرد که با بی طرفی و عدالت جامعه را در مسیر حرکت خود به سمت این آرمان ها هدایت می کند. بنابراین الزامی است که در این جامعه حاکمیت قانون برقرار باشد و قوه قضاییه مستقل، نسبت به خارج شدن از طریق عدالت در جامعه حساس باشد. این پژوهش با شرح و تحلیل این مفاهیم و با نگاه تطبیقی، اهمیت وجود قوه قضاییه مستقل در تحقق عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی را مشخص کرده و بررسی می کند که چرا حاکمیت قانون شرطی ضروری برای وجود قوه قضاییه ای مستقل است.

  ملاحظات اخلاقی:

  در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

  نتیجه گیری:

  ابزارهایی که یک قوه قضاییه مستقل در دست دارد می تواند به نوعی تضمین کننده حقوق اجتماعی و بشری شهروندان باشد و وجود فلسفه حاکمیت قانون در این نظام حقوقی مقدمه این امر است. جامعه ای که حاکمیت قانون ندارد از نظام حقوقی در معنای حقیقی کلمه برخوردار نیست.

  کلیدواژگان: حاکمیت قانون، استقلال قضایی، عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی، حقوق بشر، شهروندی بین المللی
 • مهدی کردبچه حسین آباد، ابومحمد عسگرخانی*، مریم مرادی، سیدباقر میرعباسی صفحات 51-61
  زمینه و هدف

  شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان نهاد حافظ صلح و امنیت جهانی نقش مهمی در مخاصمات و نزاع های بین المللی دارد. جنگ ها نیز یکی از مواردی است که نقش شورای امنیت در آنان برجسته است. به طور مشخص، شورای امنیت، مواضع و رویکردهای مختلفی در قبال جنگ های عراق علیه ایران و کویت ابراز داشته که پژوهش حاضر به بررسی این مساله می پردازد.

  مواد و روش ها:

  روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی - تحلیلی است که تجزیه و تحلیل داده ها نیز به شیوه استدلالی انجام شده است.

  یافته ها:

  شورای امنیت به عنوان نهادی که متولی صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود، رویکرد متعارض و دوگانه ای در قبال تجاوز عراق علیه ایران و کویت اتخاذ نموده است. به طوری که هم در مرحله آغاز جنگ، حین جنگ و پایان آن، دوگانگی در تصمیمات این نهاد موج می زند. عدم صراحت در صدور قطعنامه ها علیه متخاصم (عراق) علیه ایران و البته دریافت خسارت از عراق و اعطای آنان به کویت به عنوان بخش های مهمی از این دوگانگی محسوب می شود.

  نتیجه گیری:

  وابستگی نهاد شورای امنیت به قدرت های جهانی و غربی، عدم استقلال در رای، نادیده گرفتن حقوق کشورهای در حال توسعه و مستقل، داشتن حق وتو و بکارگیری آراء پنج قدرت اصلی به ضرر کشورهای مستقل و آزاد به عنوان مهم ترین انتقادات مطرح شده علیه شورای امنیت قابل طرح است که نمود بارز آن در جنگ عراق علیه ایران و کویت در مراحل صدور قطعنامه، مدیریت جنگ و دریافت خسارت از تجاوزگر نمود یافته است. به نظر می رسد دریافت خسارت از عراق و تنبیه سایر متجاوزان جنگی در خاورمیانه بتواند اعتباری دوباره برای این نهاد به وجود آورد.

  کلیدواژگان: جنگ، شورای امنیت، عراق، ایران، کویت
 • مهدی همتی، علیرضا حسنی*، محسن طاهری صفحات 63-78

  جبران خسارت مهم ترین نقش بیمه است. قلمرو خسارت در بیمه بسیار فراتر از تعاریف قانون مدنی در باب ضمان قهری است. چرا که بیمه ها هم در برابر خسارات قراردادی و هم خسارات قهری مسوولند. براساس ملاحظات اخلاقی و اصول حاکم بر روابط اجتماعی بیمه مکلف به جبران تمام خسارات وارده به زیان دیده و اعاده به وضع سابق است. اما گاهی اوقات میزان خسارات وارده به بیمه گذار تا حدی است که شرکت بیمه قادر به جبران خسارت نیست درنتیجه شرکت های بیمه ابتدایی می کوشند تا با تقسیم مسوولیت به موجب عقد بیمه اتکایی از میزان مسوولیت خود بکاهند. تکافل یک عقد بیمه اسلامی است که با ایجاد تضامن میان شرکت کنندگان تقسیم ریسک می کند. حال سوال اساسی اینجاست که شهروندان جامعه چگونه می توانند از طریق بیمه اتکایی و تکافل جبران خسارات خود را بخواهند و نحوه عملکرد این دو نهاد برای جبران خسارت به چه ترتیبی می باشد؟ از نتایج این پژوهش این است که در بیمه های اتکایی به طرق جبران خسارت نسبی و غیر نسبی، جبران خسارت در قرارداد مازاد خسارت در مدت معین، جبران خسارت در بیمه اتکایی اجباری و اختیاری صورت می گیرد و در تکافل نیز بر اساس مدل های مضاربه و وکالت به عنوان دو مدل رایج جبران خسارت صورت می پذیرد. هدف این پژوهش معرفی راهکاری کاربردی برای جامعه شهروندی اسلامی در جهت جبران خسارت توسسط بیمه ای اسلامی و فاقد ایرادات فقهی وارد بر بیمه است. درنتیجه در صورت تبیین علمی و قانون گذاری مناسب می توان تکافل را به عنوان جایگزین مناسب برای بیمه های اتکایی متعارف معرفی نمود. روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی است که با شیوه اسنادی و کتابخانه ای، اطلاعات جمع آوری شده است.

   

  کلیدواژگان: بیمه، تکافل، بیمه اتکایی، جبران خسارت، ضمان قهری
 • حمزه رضایی*، بهمن کشاورز، عباس صادقیان، فتاح شیری صفحات 79-91

  با گذشت زمان و گسترش قوانین مدنی و جزایی و پیچیده تر شدن آیین دادرسی نیاز به وکیل افزایش یافته و حق برخورداری از خدمات وکلای دادگستری مورد حمایت های قانونی دقیق تری در جهانی به خود گرفته است بحث از جرایم و تخلفات وکلای دادگستری و مسایل پیرامون آن از یک سو حافظ حقوق شغل شریف وکالت بوده و از دیگر سو موکلین را به حقوق قراردادی ناشی از عقد وکالت آشنا خواهد ساخت. و حقوق شهروندی آنان نیز مراعات می گردد مسئله ای که مطرح است این است که چه جرایمی از سوی وکیل دادگستری در راستای امر وکالت در قبال موکل قابل تحقق هست؟ و آیا آیین نامه و قوانینی که بتواند ضمانت اجرای تمامی تخلفات وکلای دادگستری را تضمین نماید وجود دارد؟ در بررسی جرایم خاص وکلای دادگستری که از همه مهم تر می توان به افشای اسرار حرفه ای، تقلب نسبت به مسایل مالیاتی، ادعای اعمال نفوذ و تظاهر به وکالت اشاره نمود، تخلفات وکلا در مقابل موکلان، دادگستری و کانون وکلا بیشتر از همه نمایان می گردد ضرورت انجام این مقاله در پی بردن به تخلفات فاقد ضمانت اجرا می باشدکه شایسته توجه ویژه مقامات مسوول می باشد هرچند یافته تحقیق شناسایی جرایم و تخلفات خاص وکالت در قبال موکل می باشد ولی چالش اصلی در این مقاله فقدان آیین نامه و قوانین کافی است تا بتواند ضمانت اجرای تمامی تخلفات قانونی وکلا را تضمین نماید که نبود آن بی شک موجب جری شدن وکلای متخلف و تضییع حقوق طرفین دعوا به عنوان موکلان خواهد بود که شان و ارزش والای وکالت را خدشه دار می سازد تلاش شبانه روزی وکلای دادگستری در جهت ارج نهادن به مقام وکالت و معاضدت قضایی شهروندان می باشد که مبادا غباری بر روی عدالت نشیند که این امر با نظارت بیش از پیش کانون وکلای دادگستری با مد نظر دادن حقوق شهروندی قابل تحقق می باشد.

  کلیدواژگان: وکیل، موکل، وکالت، حقوق جزایی، حقوق مدنی، حقوق شهروندی
 • علی زلقی، محمود مالمیر* صفحات 93-106
  زمینه و هدف

  جرایم سایبری جزء جرایمی هستند که جدید و ناشی از تکنولوژی مدرن هستند. توجه به این دو نکته یعنی جدید بودن و ناشی از تکنولوژی مدرن بودن، در هرگونه آنالیز جنایی اثر فراوان دارد. رایانه ممکن است ابزار جرم باشد مانند قتل عمد یا کلاهبرداری، وسیله جرم مانند سرقت، و یا موضوع جرم مانند جرم سرقت رایانه ای (هک) و پخش ویروس باشد. با این حال اینترنت محیطی است که در حال حاضر بر بحث رایانه ها و استفاده از آنها غلبه کرده است. هدف از این تحقیق بررسی نقش ضابطان قضایی در پیشگیری وکنترل جرایم فضای سایبری در حقوق ایران و انگلستان است.

  مواد و روش ها:

  این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

  یافته ها:

  با توجه به اینکه فضای مجازی روز به روز گسترده تر می شود و در عین حال شیوه های ارتکاب جرم نیز با پیشرفت تکنولوژی، رنگ و بوی دیگری می گیرد. در رویارویی با وقوع جرم، سیستم قضایی در ایران، ارکان و نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری امکانات خود را به کار می گیرد. در ابتدای مواجهه با جرم، دادسرا و دادستان هستند که به عنوان اولین نهاد قضایی، عامل تاثیرگذاری در کیفیت روند دادرسی هستند و در تحقق اهداف نظام عدالت کیفری نیز نقش مهمی دارند. در میزان اهمیت این نهاد همین بس که به صراحت می توان گفت موفقیت یا ناکامی سیاست های کیفری تا حد زیادی مرهون عملکرد نهاد دادسرا و دادستان است.

  ملاحظات اخلاقی:

  در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

  نتیجه گیری:

  در حقوق ایران کلیه نیروها از پلیس، دادستان، شورای حل اختلاف و در نهایت دادگاه دادسرا در کلیه فرآیند جرایم سایبری نقش دارند. در سیستم حقوقی انگلستان، دادستانی در مرحله تحقیق و بازرسی دخیل نیست؛ به طوری که رسیدگی به اکثر جرایم در سطح خرد و کلان، وظیفه یگان پلیس منطقه ای است. در حالی که در سایر کشورهای اروپایی، برخلاف این روش معمول است. هدف از این تحقیق بررسی نقش ضابطان قضایی در پیشگیری و کنترل جرایم فضای سایبری در حقوق ایران و انگلستان است.

  کلیدواژگان: جرائم فضای سایبری، ضابطان قضایی، پیشگیری و کنترل، حقوق ایران و انگلستان
 • علی مظفری، محمدحسین رنجبر*، سراج الدین محبی، سعید مرادپور صفحات 107-120
  زمینه و هدف

  بازار سرمایه نقش مهمی در تامین مالی پروژه های اقتصادی و خدماتی کشور در بخش خصوصی و دولتی و به تبع آن بهبود حقوق شهروندان از حیث وجود خدمات و تسهیلات دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و تبیین الگو و مدلی اثربخش در تبلیغات و بازاریابی کارگزاری های سازمان بورس در جهت جذب منابع مالی در بورس اوراق بهادار و ارایه خدمات و تسهیلات برای شهروندان است.

  مواد و روش ها:

  در این پژوهش با استفاده از آزمون های 2  و  به  آزمون فرضیات پرداخته شده است. ابتدا با استفاده از آزمون کای دو  نشان خواهیم داد که بین نظر افراد نمونه در مورد سوالات مربوط به هر فرضیه اختلاف معناداری وجود دارد. سپس با استفاده از آزمون  به مقایسه میانگین عملی و نظری می پردازیم.

  یافته ها:

  آگاهی از نیازهای شهروندان به عنوان مشتریان، ارایه خدمات مالی آنلاین جهت سهولت امور شهروندان، مکانیزه نمودن خدمات و اعتباردهی به شهروندان، ایجاد سبد سهام متنوع و پربازده، درنظرگرفتن تخفیفات مناسب، معرفی مشتری به واسطه ها به صوت مطلوب، ایجاد زیرساخت های مناسب فناوری، اجرای کامل قوانین و مقررات سرمایه گذاری و وضع نرخ بهره قانونی از جمله راهکارهایی است که می تواند حقوق شهروندان را در حوزه بازاریابی خدمات مالی گسترش دهد.

  نتیجه گیری:

  گسترش اینترنتی و حضوری خدمات و شعب کارگزاری برای شهروندان، تسریع در ارایه خدمات به شهروندان، حفظ کرامت آنان، بهره گیری از نیروهای متخصص در ارایه خدمات، بهبود سیستم مدیریت مشتری، کاهش هزینه های خدماتی، ایجاد رقابت برای بهره گیری مناسب شهروندان، کیفیت بالای ارتباط با مشتریان، انتشار اوراق بهادار از طرق مناسب و استقرار ایستگاه های معاملاتی مطلوب برای شهروندان از جمله سازوکارهایی است که می تواند حقوق شهروندان را به عنوان مشتریان خدمات مالی محقق سازد.

  کلیدواژگان: خدمات مالی، کارگزاری، بازاریابی، حقوق شهروندی
 • رامین پورسعید*، محمد یگانه زاد صفحات 121-134
  زمینه و هدف

  عدم توفیق حکومت ها و سازمان های بین المللی در برقراری صلح پایدار آن گونه که محققان نیز به آن باور دارند، از چنان اهمیتی در عرصه حقوق بین الملل برخوردار است که پژوهش در این حوزه را کماکان فرا روی محققان قرار می دهد. اغلب تحقیقات انجام شده، باور به همکاری دولت ها و سازمان های بین المللی را از مهم ترین عوامل ایجاد و حتی بقای صلح معرفی می کنند. این ایده ها و باورها اگرچه برای ایجاد صلح لازم است، اما هرگز پایداری آن را تضمین نمی کنند. از همین رو هدف مقاله بررسی موضوع پایداری صلح با رویکردی جدید تحت عنوان تحلیل هرمنوتیکی امکان این گونه از صلح می باشد.

  یافته ها:

  دیدگاه صلح دموکراتیک راولز که مبتنی بر آموزه های حقوق بشری است، بستر دوام صلح را به فراتر از حوزه دولت ها و سازمان های بین المللی گسترش می دهد و ما را به این یافته رهنمون می شود که پایداری صلح نیازمند تحقق گونه ای گفتمان فرهنگی و در نتیجه زیست مسالمت آمیز نزد «مردمان» است. لازم است به درک صحیحی از مشترکات انسانی مردمان نسبت به صلح و دوام آن علی رغم تفاوت های زمینه مدار فرهنگ ها رسید که مهم در رویکرد هرمنوتیکی به مساله، محور تامل قرار می گیرد.

  روش تحقیق:

  این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی تنظیم شده و از ابزار کتابخانه و فیش برداری بهره برده است.

  ملاحظات اخلاقی:

  ملاحظات مهم اخلاقی تحقیق رعایت اصول امانت داری، صداقت و تولید محتوا است.

  نتیجه گیری:

  حاکمیت های غیر دموکراتیک به طور ذاتی با صلح و پایداری آن ناسازگارند. تلاش و همت حکومت های ایدیولوگ هم در راستای تحقق آرمان های خود و نادیده انگاری اهمیت توافق برای سازشی بادوام است. تحقق وحدت نظر در زمینه صلح فی مابین طالبان حقیقی آن یعنی مردمان حتی دارای فرهنگ های مختلف، با انطباق افق های فهم و درکشان بر ضرورت پایداری صلح صورت می گیرد.

  کلیدواژگان: راولز، صلح دموکراتیک، صلح پایدار، هرمنوتیک، حقوق بشر
 • فیروزه احمدی، علی مشهدی*، فرامرز عطریان صفحات 135-150
  زمینه و هدف

   پیشرفت خیره کننده فناوری اطلاعات در پایان سده بیستم در سال های آغازین سده بیست و یکم، دگرگونی های بیشماری را در عرصه های گوناگون زندگی بشر به ارمغان آورد. رشد و تکامل «فناوری های اطلاعات و ارتباطات» و افزایش بهره گیری از فضای سایبر (مجازی) که، محصول پیوند فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی می باشد و به دنبال آن، دسترسی هرچه آسان تر افراد و جوامع به این آورده های دنیای مدرن، در عمل سبب تحول رویکرد ما به حکمرانی از مفهوم سنتی به مفهوم مدرن، در صحنه جهانی شده است.

  مواد و روش ها:

  این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

  یافته ها:

  این جهان که فناوری اطلاعات یا فراتر از آن فضای سایبر نامیده می شود بر مفهوم سنتی دولت موثر واقع شد. در این راستا حکمران مدرن الکترونیک علاوه بر بقاء خود به شیوه های سنتی باید خود را مصون از تعرض در این فضای جدید قرار دهد. به تعبیری، فضای مجازی به عنوان بازیگر اصلی در تحولات دولت الکترونیک ایفای نقش کرده است. چالش های جدید دولت الکترونیک ناشی از تحول مفهومی و تاثیرپذیری این نهاد از فضای مجازی و دیجیتالی شدن است.

  ملاحظات اخلاقی:

  در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

  نتیجه گیری:

  دولت باید علاوه بر به روز شدن و استفاده از فناوری های جدید در عرصه حکمرانی گفتمان سنتی این مفهوم را به گفتمان جدید آن پیوند زده و از ابزارهای جدید به بهترین نحو در راستای تحقق حقوق شهروندان و قانون مداری قدم بردارد. چالش های موجود اگرچه برای دولت دست وپاگیر بوده و ایجاد مزاحمت می نمایند، اما واقعیت رویارویی با چنین فضای همه گیری و جهانی شده است. عرصه های مختلف ابزاری در دموکراسی های مدرن به استفاده از این ابزارها سوق داده شده اند و ورود آن را به عنوان یک واقعیت در زندگی سیاسی شهروندان باید پذیرفت.

  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، حکمرانی، حکومت قانون، حکمرانی الکترونیک
 • محمدرضا میبدی، محمدرضا شادمان فر*، مسعود حیدری صفحات 151-171
  زمینه و هدف

  تضمین رعایت حقوق بشری در قلمرو دادرسی عادلانه؛ رعایت کلیه تضمین های شکلی و ماهوی مربوط به حقوق طرفین دعوی را در دادرسی های کیفری اقتضاء می کند. لیکن امروزه متعاقب افزایش روزافزون آمار جرایم و انحرافات اجتماعی به ویژه انواع جرایم تروریستی و امنیتی، شاهد چرخش نگاه حقوق شکلی عدالت محور در راستای تامین امنیت و مبارزه با بزهکاری به نگاه امنیت محور می باشیم که این خود برگرفته از آموزه های جرم شناسی نوین است.

  مواد و روش ها:

  این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

  یافته ها:

  سایه افکنی جرم شناسی امنیت محور بر حقوق کیفری، به ویژه حقوق کیفری شکلی، هر آنچه که در یک دادرسی عادلانه با تضمین های حقوق بشری متصور بوده را متحول گردانیده و با نادیده انگاشتن اصول و معیارهای دادرسی منصفانه، آیین دادرسی کیفری سخت گیرانه ای، چه در مرحله تحقیقات مقدماتی و چه در مرحله رسیدگی به منصه ظهور رسانیده است.

  ملاحظات اخلاقی:

  در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

  نتیجه گیری:

  بی توجهی به اصول و قواعد حاکم بر یک دادرسی عادلانه و منصفانه اگرچه به عنوان یک مسکن موقتی اثر خود را به نحو مطلوب بر جای گذاشته لیکن آثار مخربی بر نظم و امنیت جامعه خواهد داشت که به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود چراکه آنچه مسلم است هدف حقوق کیفری، ایجاد امنیت در جامعه است ، اما نباید به هیچ وجه مجوزی برای تعدی به ارزش های بنیادین و اساسی متهمان و مظنونان گردد.

  کلیدواژگان: امنیت، جرم شناسی امنیتی، حقوق بشر، دادرسی عادلانه، آیین دادرسی کیفری
 • آذر گیوکی، محمدعلی کفایی فر*، محمدتقی رضایی صفحات 173-186
  زمینه و هدف

   پدیده جنگ های سایبری، که درنتیجه پیشرفت های روزافزون علوم و فناوری، امروزه به شیوه جدید جنگ در عرصه روابط بین المللی بدل گشته است، آرام آرام به سوی قانونمند شدن به پیش می رود، کما اینکه با پیشرفت سلاح های سایبری، شاهد مطرح شدن مباحث حقوقی در زمینه حقوق بین الملل بشر دوستانه، جهت تحول مفهوم حقوقی جنگ و توسل به زور و تلاش برای قاعده مند کردن و تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بر این گونه رودررویی ها از سوی دولت ها هستیم. در این راستا، علی رغم اینکه شاهد معاهده الزام آوری نبوده ایم،  اما با تدوین دستورالعمل های تالین 1 و 2 کوشش شد که سایه قواعد عام حقوق بین الملل به صورت ملموس بر فعالیت های سایبری آشکار شود. این پژوهش، تلاش دارد با بررسی مفهوم جنگ و مخاصمه مسلحانه، به تناسب پیشرفت علوم و استفاده از فضای مجازی به عنوان صحنه نبرد دولت ها، قابلیت رعایت اصول و قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه در جنگ های سایبری را با نگاهی به دستورالعمل تالین 2 درباره حملات سایبری بررسی نماید.

  مواد و روش ها:

  این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، با گردآوری مطالب و سازماندهی آنها برای رسیدن به هدف نهایی پژوهش، یعنی، اثبات قابلیت استفاده از قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه بر عملیات سایبری، صورت گرفته است.

  یافته ها:

  همان طورکه استفاده از هر نوع سلاح، در شرایط خاصی، ممکن است توسل به زور یا جنگ تعبیر شود، عملیات سایبری، نیز در صورتی که دارای ویژگی هایی باشد که توسط دستورالعمل تالین 2، توصیف شده و به نسبت دستورالعمل تالین 1 و نظریه های پیشین، بسط یافته و تفسیر شده است، جنگ محسوب شده و آثار خاص جنگ بر آن بار خواهد شد.

  نتیجه گیری:

  قواعد حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه، در شرایطی که استفاده از عملیات سایبری، دارای ویژگی هایی باشد که مطابق دستورالعمل تالین 2، عملیات ارتکاب یافته با سلاح سایبری را به عنوان یک جنگ سایبری شناسایی می کنند قابلیت اعمال دارد.

   

  کلیدواژگان: جنگ سایبری، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بشردوستانه، حملات سایبری، دستورالعمل تالین
 • یعقوب علیزاده، سارا رستمی*، محمد مسعودی نیا صفحات 187-197
  زمینه و هدف

   احترام به حقوق و آزادی های انسان از حقوق بنیادین بشر در تمام نظام های حقوقی خاصه نظام حقوقی اسلام می باشد. لازمه دستیابی به آزادی بیان که در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است مستلزم تایید نمودن اصول و توجیه مستدل و منطقی می باشد. هدف ما در این تحقیق بررسی حق آزادی بیان در حقوق اسلام و بین الملل و دستیابی به نقاط قوت و ضعف این حق در دو نظام حقوقی فوق است.

  مواد و روش ها:

  این مقاله به صورت توصیفی - تحلیلی و به روش کتابخانه ای تدوین گردیده است.

  یافته های تحقیق:

  یافته ها نشان می دهد که دو نظام حقوق اسلام و بین الملل درخصوص حق آزادی دیدگاه های مشترکی دارند. تعریفی که علمای حقوقی از آزادی بیان ارایه نموده اند بدین شرح است: «آزادی بیان یعنی آزادی در ابراز عقیده، نظر و فکر اعم از اجتماعی، سیاسی، فلسفی یا مذهبی». مضافا اینکه تمام متفکران به این مساله قایلند که باید آزادی بیان در چارچوب مشخص بوده تا به حقوق دیگران لطمه وارد نیاورد. درواقع آزادی اندیشه و بیان از حقوق حیاتی است که از ابواب گوناگون مذهبی، فلسفی، اجتماعی، اخلاقی، حقوقی و بین المللی مورد مطالعه و تحلیل واقع گردیده و در قوانین داخلی و اسناد و پیمان های بین المللی منعکس شده و مورد امعان نظر قرار گرفته است.

  نتیجه گیری:

  طبق مطالعات انجام شده در تطبیق دو نظام حقوقی اسلام و بین الملل درخصوص حق آزادی، هم در حقوق اسلامی و هم در حقوق بین الملل، به صورت مشترک حق آزادی را به عنوان یکی از حقوق حیاتی بشریت به حساب می آورند و هرچند در این بین تفاوت های اندکی هم وجود دارد، لیکن در هر دو نظام حق آزادی، مورد احترام می باشد.

   

  کلیدواژگان: حق آزادی، حقوق بین الملل، حقوق بشر، ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 18 میثاق بین المللی
 • مریم سلطان زاده یامچی، محمد جعفری هرندی*، اصغر عربیان صفحات 199-214
  زمینه و هدف

  احکام فقهی مفاهیم کلی مرتبط با موضوعاتی است که تعیین آن ها بر عهده شارع و استنباط و توضیح آن ها وظیفه فقهاست، اما تعریف و تبیین همه موضوعاتی که محتمل احکامند در محدوده رسالت شارع و وظایف فقها نیست؛ بلکه بیشتر موضوعات متخذ از عرف و جامعه است.
  هدف اصلی در این تحقیق بررسی و تطبیق حقوق شهروندی است که در اثر گسترش جوامع امروزی شکل گرفته و با عرف که یکی از منابع مهم قانونگذاری محسوب می شود در ارتباط است.

  مواد و روش ها:

  این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است که با مراجعه به کتب فقهی و حقوقی صورت گرفته است.

  یافته ها:

  فقها و حقوق دانان نقش اعتباری و تعابیر و جایگاه ویژه ای برای عرف قایلند. در قانون و شرع گاهی به طور صریح و گاه به طور ضمنی تشخیص و تطبیق موضوعات به عرف واگذار شده است. بی تردید عرف ، سنت ها و رسوم به تدریج به ارزش های اجتماعی تبدیل شده و یا موجب شکل گیری آن ها می گردند. در اثر این تحول و پیشرفت در جوامع انسانی موضوعات و حقوق جدیدی در ارتباط انسآن ها با هم در یک زندگی جمعی و اجتماعی به وجود آمده است که تحت عنوان حقوق شهروندی نامیده می شود. در این مقاله سعی بر این است نقش عرف در تطبیق مفاهیم و مصادیق بر موضوعات شکل گرفته تحت عنوان حقوق شهروندی بررسی شود.

  نتیجه گیری:

  حقوق شهروندی مفهوم عامی است که شامل حقوق مدنی و اجتماعی و فردی است و می تواند موضوع بسیاری از قوانین قرار بگیرد. از آنجایی که در تعیین و تدوین قوانین از دو منبع شرع و عرف استفاده می شود؛ عرف نقش اساسی و مهمی در تدوین قوانین شهروندی و در جایی که قانون مبهم است در تعیین مصادیق و مفاهیم دارد.

  کلیدواژگان: عرف و عادت، شرع، مصادیق شرعی، حقوق شهروندی
 • محسن شیرسوار شهاوند*، سید علیرضا میرکمالی، اکبر رجبی صفحات 215-229
  زمینه و هدف

  دادرسی کیفری فرآیندی طولانی است که از کشف جرم شروع شده و با اجرای احکام کیفری خاتمه می یابد. اشخاص مختلفی در فرآیند دادرسی جزایی ایفای نقش می نمایند که در یک تقسیم بندی می توان این اشخاص را به دو گروه اشخاص قضایی و غیرقضایی تقسیم نمود.

  مواد و روش ها:

  روش تحقیق در این مقاله به صورت کتابخانه ای و با بهره گیری از منابع استنادی و فیش برداری می باشد.

  یافته های تحقیق:

  یافته ها حاکی از این است که قانون آ.د.ک مصوب 1392 با اصلاحات سال 1394 دارای نوآوری های متفاوتی در جنبه های مختلف است. در این قانون به نقش اشخاص غیرحقوقی در فرآیند دادرسی توجه شده که حقوق شهروندان را به گونه ای فارغ از بروکراسی های اداری به خود ایشان واگذار نموده است.

  نتیجه

  در قانون جدید آ.د.ک نقش اشخاص غیرقضایی در دادرسی جزایی نسبت به گذشته پررنگ تر شده است و این تغییر تا حدی ناشی از تغییر ماهیت دادرسی جزایی و پارادایم های مربوط به آن و پذیرش برخی از جنبه های عدالت ترمیمی و برگرفته از منشور حقوق شهروندی مصوب 1395 می باشد. عوامل دیگری ازجمله لزوم تحقق یک دادرسی عادلانه، پیچیده شدن جرایم و رفتار متهمین نیز حضور موثرتر اشخاص غیرقضایی را در فرآیند دادرسی جزایی می طلبد. در بین نوآوری های صورت گرفته، حضور فعال و موثر مددکاری اجتماعی در مراحل مختلف دادرسی کیفری، حضور اشخاص ذی صلاح در تشکیل پرونده شخصیت، حضور مشاوران در محکمه اطفال و نوجوانان و ایفای نقش سازمان های مردم نهاد در دادرسی جزایی و برخی از مراکز و سازمان های ذی صلاح بیشتر قابل توجه است، به نحوی که می توانیم بگوییم، قانون آ.د.ک 1392 واجد جنبه های مختلفی از عدالت ترمیمی با حضور اشخاص غیرقضایی است.

  کلیدواژگان: نوآوری، دادرسی کیفری، اشخاص غیرقضایی، حقوق شهروندی
 • علیرضا نظری، محمدحسین رنجبر*، سراج الدین محبی، مهدی باقری صفحات 231-243
  زمینه و هدف

  بانکداری شرکتی به عنوان یکی از روش های نوین بانکداری نقش مهمی در ارایه خدمات به مشتریان و همچنین بهبود روند تسهیلات مالی و بانکی دارد. هدف مقاله حاضر ارایه مدلی برای پیاده سازی بانکداری شرکتی در بانک های تخصصی و تاثیر آن بر حقوق شهروندی است که به صورت مصداقی، بانک کشاورزی را مورد مطالعه قرار داده است. ساختار پژوهش نیز به صورت تعریف و شرح بانکداری شرکتی، اهمیت نقش خدمات بانکی در بهبود امور شهروندان و طراحی الگو برای راه اندازی بانکداری شرکتی در بانک کشاورزی می باشد.

  مواد و روش ها:

  روش پژوهش تلفیقی از روش کمی و کیفی است. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل همه خبرگان حوزه بانکداری و بانکداری شرکتی است و در بخش کمی کلیه مدیران و کارکنان مرتبط با فعالیت ها و ارایه خدمات بانکداری شرکتی بانک کشاورزی هستند که تعداد آنها 1600 نفر می باشد. حجم نمونه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل 21 خبره در حوزه بانکداری شرکتی و در بخش کمی برحسب جدول مورگان 310 نفر می باشد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش کیفی و پرسشنامه در بخش کمی استفاده شده است.

  یافته ها:

  یافته های پژوهش نشان داد که عوامل به ترتیب کمترین اولویت تا بیشترین اولویت به صورت 1) شناسایی مشتریان، 2) استراتژی بازاریابی، 3) کانال های ارتباطی، 4) عملکرد بانکداری شرکتی، 5) شناسایی نیازها، 6) مزیت رقابتی، 7) امنیت داده ها، 8) جذب و حفظ مشتری، 9) نوآوری و تنوع، 10) مهارت و تخصص و 11) وفاداری مشتری می باشند.

  نتیجه

  بانک کشاورزی با بهره گیری از ایده بانکداری شرکتی به نحو مطلوب می تواند نیازهای شهروندان را در قالب مشتری مورد توجه قرار دهد، به خلق راه حل های بانکی و مالی متناسب برای پاسخگویی موثر دست یابد، خدمات اعتباری متناسبی برای شهروندان ارایه دهد، بسته های متنوع و خاصی در زمینه تامین مالی، تسهیل تجارت بین المللی و کسب وکارهای بازارهای جهانی مهیا سازد و در نهایت، تسهیلات سرمایه در گردش را میسر سازد.

  کلیدواژگان: بانکداری شرکتی، بانک های تخصصی، حقوق شهروندی، بانک کشاورزی
 • هوشنگ گل محمدی، سیدمحمدرضا آیتی*، محمدکاظم رحمان ستایش صفحات 245-257
  زمینه و هدف

  در مواردی که دو حرام یکی فاسد و دیگر افسد است، عقل حکم می کند که برای پرهیز از امر افسد و ناخوشایندتر، انسان به استقبال امر فاسد و ناخوشایند برود، مشروط به اینکه، این تنها راه باشد و حقوق شهروندان هم از طرف شخص و هم از طریق حکومت رعایت گردد. هدف ما در این مقاله بررسی دفع نمودن افسد به فاسد در حقوق کیفری و در پرتو حقوق شهروندی می‏باشد.

  روش تحقیق:

  روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای می باشد.

  ملاحظات اخلاقی:

  پژوهش پیش رو با حفظ اصالت محتوا و با رعایت اصل انصاف و امانتداری انجام پذیرفته است.

  یافته ها:

  در این مقاله مشاهده می‏گردد: زمانی که تنها راه خلاصی از مفسده بیشتر، ارتکاب و تن دادن به امر دارای مفسده کمتر می‏‏باشد، از قاعده تحت عنوان «دفع افسد به فاسد» می توان مصادیقی در حقوق موضوعه به ویژه حقوق کیفری یافت که مشمول این قاعده باشد، البته با این استثناء که حقوق شهروندان در قوانین موضوعه عاری از هرگونه خدشه ای به هر بهانه ای می‏باشد، ازاین رو می طلبد مصادیق این قاعده در قوانین کیفری ایران، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

  نتیجه گیری:

  مفاد قاعده دفع افسد به فاسد در حقوق کیفری، عبارت است از جواز ارتکاب فاسد برای دفع افسد، که درواقع این محتوا، یکی از مصادیق قاعده اهم و مهم است. با توجه به روز بودن  این  قاعده  و  تطبیق  آن با موضوعات روز از لحاظ سیاسی- اجتماعی، این مساله مطرح می شود که مصادیق این قاعده در قوانین کیفری ایران، شامل چه مواردی است و آیا می‏توان به بهانه دفع افسد، حقوق شهروندان را زیر پا بگذاریم؟ این نتیجه قابل بیان است که این قاعده با مصادیقی از جمله: دفاع مشروع، حقوق شهروندی، امر آمر قانونی، اجرای قانون اهم، اضطرار در حقوق کیفری، هم پوشانی دارد.

  کلیدواژگان: دفع افسد به فاسد، قوانین کیفری، حقوق شهروندی، دفاع مشروع، قانون اهم، امر آمر قانونی، اضطرار
 • اسماعیل قمری، اکبر وروایی*، مسعود قاسمی صفحات 259-273

  با ورود تکنولوژهای جدید و بهره گیری از ابزار جدید در بزه های سازمان یافته، پرده برداشتن از بزه ارتکابی بنا به دلایل گوناگون کار سخت و پیچیده ای شد، به شکلی که مامورین کشف بزه ارتکابی از حالت منفعل بودن بیرون آمده و تحقیقات خویش را به شکلی فعالانه سامان دهی می نمایند. نتایج نشان داده است که بزه های بدون قربانی، جرایم همراه با رضایت طرفین و جرایمی که قربانی آنان به خاطر ترس یا عدم اشراف از حدوث بزه ارتکابی شکایتی نمی کند، از این نوع از جرایم هستند جرایمی همانند جرایم مواد مخدر، جرایم جنسی، جرایم اقتصادی و... مدل های صریح این مساله می باشند درواقع هدف ما این است که بررسی نماییم تحصیل دلیل از طریق دام گستری تا چه میزان مورد پذیرش واقع می گردد و مهم ترین مساله ما نیز این است که آیا در طی دادرسی کیفری در حقوق جزایی ما استناد به دام گستری پذیرفته هست یا خیر؟ در حقوق جزایی کشور ما با پیروی از دین مبین اسلام و اصول مسلم قانون اساسی، حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندان، در اولویت پرده برداشتن از بزه ارتکابی بوده و دام گستری پذیرفته نیست و دارای مشروعیت قانونی نزد مقام قضایی که با تکیه بر شرف و جدان خود حکم صادر می نماید نمی باشد. در حقوق اسلامی که با تکیه بر قانون حفظ امنیت و کرامت و حریم خصوصی و احترام به حقوق شهروندان با رعایت اصول حقوقی گره خورده است لذا تمام مراحل دادرسی باید مطابق نص صریح قانون باشد درنتیجه تمسک به دام گستری، نزد مقام قضایی از ارزش و اعتبار قانونی برخوردار نیست. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد.

  کلیدواژگان: دام گستری، حقوق شهروندی، حریم خصوصی دادرسی کیفری، مامورین
 • محمدرضا بهارستان فر، سیدمحمد هاشمی*، علی اکبر گرجی ازندریانی، محمدرضا ویژه صفحات 275-290
  زمینه و هدف

  اهمیت نظام دو مجلسی در راستای حفظ حقوق فردی و اجتماعی شهروندان ازجمله دغدغه های نظام در حوزه حقوق عمومی می باشد از آغاز جنبش نهضت قانون اساسی یکی از مسایل مورد اختلاف و بحث برانگیزی که بین صاحب نظران حقوق و واضعان قانون اساسی وجود داشته و هنوز وجود دارد. ترکیب پارلمان و وجود نظام های ‏یک مجلسی و دو مجلسی است. هدف ما در این تحقیق تبیین لزوم اهمیت و ضرورت نظام دو مجلسی در جهت حفظ حقوق شهروندی می باشد.

  یافته های تحقیق:

  درخصوص نظام تک مجلسی و نظام دومجلسی، استدلال‏های ‏حقوقی و در مواردی باطنا سیاسی درخصوص برتری هر کدام ارایه شده است. بسیاری از نظام های ‏قانون گذاری پیشنهاد دو مجلسی بودن پارلمان را پذیرفته و آن را در قوانین اساسی آوردند. و می طلبد که در ایران نیز این مهم صورت بپذیرد، زیرا مجلس اول نمودار تحرک و نوگرایی است و انعکاس دهنده اراده عام جامعه بوده و از معایب آن در مواردی تصویب قوانین خام به علت شتابزدگی در تصویب برخورد احساسی با بعضی موضوعات می باشد مجلس دوم مظهر تعقل در برابر شتابزدگی، نخبگان در برابر عوام و رای پیران در برابر جوانان می باشد.

  روش تحقیق:

  این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی، و به روش استناد از منابع کتابخانه ای تهیه و تدوین گردیده است.

  نتیجه گیری:

  با مطالعات صورت پذیرفته نهایتا به این نتیجه رسیدیم که نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران یک مجلس دو رکنی و نیاز به مجلس دوم بر اساس ضرورت‏ها ‏و کارکردهای این نهاد دارد علی رغم بی توجهی نسبت به این مساله در صورت اصلاحات قانون اساسی این موضوع باید لحاظ گردد. و مجلس دوم بیش از پیش می تواند با اتکا به اصل تعقل در راستای حفظ حقوق فردی و اجتماعی شهروندان گام بردارد. این مقاله به صورت توصیفی - تحلیلی، و با استفاده از منابع کتابخانه ای تهیه و تدوین گردیده است. و از ابتدا تا انتهای این مقاله، اصل امانت داری و بدون جانبداری و با تکیه بر اصول اخلاق و صداقت تهیه و تدوین گردیده است.

  کلیدواژگان: مجلس دوم، پارلمان، قانون گذاری، حقوق فردی و اجتماعی، حقوق شهروندی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • اسماعیل سبزواری، احمد مومنی راد* صفحات 291-302
  زمینه و هدف

  جهان شمولی حقوق بشر در آینه تنوع فرهنگی از یک سو و حق مشارکت فرهنگی به تبع این تنوع از سوی دیگر دیر زمانی نیست که در بستر تمدن بشریت مورد توجه قرار گرفته است. شاید بتوان آن را مسبوق به زمانی دانست که اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1948 مورد تصویب قرار گرفت. این مساله تا به امروز در سیاست، دکترین و رویه قضایی بین المللی همچنان مطرح بوده و هست. هدف ما در این مقاله توسعه حق مشارکت شهروندان در حیات فرهنگی جامعه و پیگیری چالش های تقنینی و اجرایی درخصوص توسعه این حق در سطح ملی و بین المللی با توجه به اسناد بین الملل و نیز مقررات داخلی است.

  روش تحقیق:

  روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی - تحلیلی و با استفاده از ابزار فیش برداری از منابع کتابخانه ای است.

  یافته ها:

  یافته این مقاله عدم رعایت حقوق فرهنگی و نمود مشارکت در حیات فرهنگی است. همچنین مشاهده خواهد شد که اگرچه حقوق بشر در عصر جهانی شدن، حقوق فرهنگی اشخاص را در هر قوم، زبان، نژاد و... مورد احترام می شمارد، لیکن به نظر می رسد حاکمیت ها این حقوق را آنچنان که شایسته است محترم نمی شمارند و در پرتو مبانی حقوق انسانی در مواقع لازم به اجرا گذارده نمی شوند.

  نتیجه گیری:

  حق مشارکت از جمله مولفه های حقوق بشر می باشد که با نگرش های جهانی احیا می گردد. برای اینکه این حق را در حیات فرهنگی اجتماع بتوان مورد بازاندیشی قرار داد؛ ناگزیر باید جهان شمولی حقوق بشر را تبیین کرد، هرچند یافته تحقیق عدم رعایت حقوق فرهنگی و نمود مشارکت در حیات فرهنگی است؛ اما می توان ادعا کرد از منظر تقنین کاستی وجود ندارد.

   

  کلیدواژگان: حیات فرهنگی، جهان شمولی، حقوق بشر، مشارکت فرهنگی
 • امین کوهیان افضل، غلامحسین مسعود*، محسن شکرچی زاده صفحات 303-316
  زمینه و هدف

  در نظام حقوقی برای جرم‌انگاری رفتار شهروندان الزاما می‌بایست از مبانی توجیهی جرم‌انگاری تبعیت نمود به نحوی که عمل قانون‌گذار در وضع رفتار ممنوعه زمانی می‌تواند از منظر شهروندان مورد قبول واقع شود که مطابق با مبانی مورد پذیرش آنان باشد. در این بین جرایم ناشی از ترک فعل به دلیل شرایط خاص تحقق آن‌ها همواره محل بحث و مناقشه جدی بوده است و همواره این مسئله را به دنبال داشته است که آیا جرایم ترک فعل از مبانی عمومی جرم‌انگاری تبعیت می‌نماید یا از مبانی خاصی دیگر.

  مواد و روش‌ها

   این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

  یافته‌ها

   در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که مصلحت‌اندیشی، مسوولیت‌پذیری، حکمرانی مطلوب، اخلاق‌گرایی حقوقی، اصل ضرورت، تعاون اجتماعی و نظارت عمومی، ازجمله مبانی بسیار مهمی می‌باشند که ضرورت جرم‌انگاری ترک فعل در نظام حقوقی ایران و انگلستان را ایجاب می‌کند.
  ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

  نتیجه‌گیری

   از بررسی مبانی جرم‌انگاری ترک فعل در نظام حقوقی ایران و انگلستان این مهم به دست می‌آید که جرم‌انگاری ترک فعل از مبانی همچون اخلاق‌گرایی قانونی، اصل ضرورت و همچنین مصلحت‌گرایی تبعیت نموده است، این مسئله در کنار مبانی همچون تعاون اجتماعی و مشارکت شهروندان و نظارت بر رفتار یکدیگر به عنوان مبانی اجتماعی توجیه‌گر قانون‌گذار در جرم‌انگاری ترک فعل به عنوان رفتار مجرمانه شناخته می‌شود.

  کلیدواژگان: ترک فعل، مبانی جرم انگاری، نقش شهروندان، حکمرانی مطلوب
 • نیما کیان ارثی، محسن شکرچی زاده*، مسعود زمانی صفحات 317-332
  زمینه و هدف

  معامله اتهام به عنوان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های قضازدایی نسبی، به مفهوم توافق متهم و دادستان است. براساس این توافق، از یک‌سو، متهم متعهد می‌شود تا به جرم ارتکابی اقرار کند و از سوی دیگر، دادستان مکلف می‌شود تا عناوین اتهامی متهم را کاهش دهد یا در راستای تخفیف مجازات اقدامات لازم را انجام دهد.

  مواد و روش‌ها

   این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

  یافته‌ها

   گرچه نظام کیفری آمریکا خاستگاه اصلی معامله اتهام است، اما در این کشور موافقان و مخالفان این نهاد استدلالات خاص خود را دارند. موافقان کاربست معامله اتهام با تاکید جرم‌زایی نظام کیفری، شکست نظام اصلاح و درمان و پیشگیری از برچسب مجرمانه درصدد تقویت این نهاد هستند. در نقطه مقابل، مخالفان با تاکید بر پیامدهایی چون اجبار در حضور، محکومیت بی‌گناهان و تضمین‌های ناکافی، مخالف اجرای این نهاد هستند.
  ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

  نتیجه‌گیری

   براساس یافته‌های این پژوهش، مقررات نظام کیفری آمریکا در حوزه معامله اتهام، پراکنده و فاقد انسجام کافی هستند. به همین دلیل، معامله اتهام در بطن رویه قضایی معنا پیدا می‌کند. با این حال، عدم قوانین جامع در این حوزه موجب شده است تا چالش‌هایی چون محکومیت بی‌گناهان ایجاد شود. برای برون رفت از این مشکلات می‌توان با افزایش دقت و نظارت عمومی، از یک‌سو، فرآیند معامله اتهام را مکتوب و بایگانی کرد و از سوی دیگر، میزان مشارکت دادگاه‌ها را در فرآیند معامله افزایش داد.

  کلیدواژگان: معامله اتهام، دادستان، متهم، نظام کیفری آمریکا، محکومیت بی گناهان
|
 • Amir Khajezadeh* Pages 7-19
  Background and Aim

  The approach of human rights activists is focused on making the issues and points related to the observance of human rights or its violation the responsibility of international companies. Therefore, the purpose of this study is to investigate the responsibility of international companies in cases of violation of human rights obligations in societies.

  Materials and Methods

   The present research method has been prepared as a descriptive analytical method using library data by taking notes from legal texts.

  Findings

  International human rights law obliges international companies to act in accordance with certain rules or to refrain from certain actions in order to promote and protect the human rights and fundamental freedoms of individuals and groups. By becoming a party to international treaties, companies are committed to fulfilling the responsibilities and duties under which the human rights of individuals must be respected and protected by governments.

  Conclusion

  The results show that human rights violations by international companies can not be prevented. But there seems to be no requirement for companies to comply with human rights, and international action by the United Nations and the International Labor Organization has also confirmed that since companies are not yet principal subjects of international law, there can be no punishment or It is a requirement for them and the agreement of the countries is not easily possible and only through voluntary actions and incentive and awareness policies, companies can be encouraged to respect human rights.

  Keywords: Responsibility, International Companies, Breach of Obligations, Human Rights
 • Farajollah Dolatshahinejad, Samira Golkhandan*, Mohammad Hossein Rajabiye Pages 21-34
  Background and Aim

  In the Field of Criminal Law, the Term Criminal Inflation is Used When Criminal Titles Increase in the Criminalization Process. It Should be Noted That Criminal Inflation and the Uncontrolled Increase in the Criminalization of Various Behaviors in Society Mainly Lead to the Real Inefficiency of the Domestic Criminal Law System. Due to the Lack of Necessity and the Feeling of Need on the Part of Society, the Criminal Norm is not Observed in Practice by Law Enforcement Officials, and as a Result, There Will be Basically no Sense of Ugliness in Violation of this Norm in Society.

  Materials and Methods

  This Research is of Theoretical Type and the Research Method is Descriptive-Analytical and the Method of Data Collection is Library and has Been Done by Referring to Documents, Books and Articles.

  Findings

  </strong> The Right to a Fair Trial That Has Entered the Domestic Legal Structures From the Space of International Human Rights Instruments and Norms It Has Several Instances, Such as Being Tried by an Independent and Impartial Tribunal, the Principle of Innocence, Providing Information About the Nature and Reason for the Charge, the Right to a Trial Without Undue Delay, The Right to Question Witnesses, Etc; As a Result, the Right to a Fair Trial is Closely Related to the Concept of the Rule of Law.</span>
  Ethical Considerations</strong>: In Order to Organize This Research, While Observing the Authenticity of the Texts, Honesty and Fidelity Have Been Observed.

  Conclusion

  The Concept of the Rule of Law Has Five Basic Elements, Which Are Very Closely Related to the Right to a Fair Trial. The Less Attention is Paid to the "Rule of Law" in Policy and Legislation, the More Challenging the Elements of the Rule of Law in the Executive Process. When the Legislator in the Process of Legislation and Criminalization, Regardless of Social Necessities, Defines Various Criminal Titles and, in a Sense, Creates Criminal Inflation in the Legal System, by Creating Traffic in the Countrychr('39')s Judicial Structure, Even Without Necessity, it in Fact Confronts the Main Elements of the Rule of Law, and in Particular the Right to a Fair Trial, With Serious Challenges.

  Keywords: Criminal Inflation, Right to a Fair Trial, Rule of Law, Human Rights
 • Rasool Beyranvand, Seyed Alireza Mirkamali*, Akbar Rajabi Pages 35-49
  Background and Aim

  In Order to Realize the Political Ideals of a Society, Which are Reflected in Its Constitutions, The Independence of Judges and the Judiciary Play an Essential Role. In Order to Achieve These Ideals, Social Justice and Citizenship Rights Appear as Demands of Societies.

  Materials and Methods

  This Research is of Theoretical Type and the Research Method is Descriptive-Analytical and the Method of Data Collection is Library and Has Been Done by Referring to Documents, Books and Articles.

  Findings

   Among the Appropriate Requirements for the Realization of Judicial Independence, We Can Point to the Rules and Regulations That Guide the Society in Its Path Towards These Ideals With Impartiality and Justice. Therefore, it is Necessary for the Rule of Law to be Established in This Society and the Judiciary Independent of Getting out Through Justice in Society is Sensitive. This Study, by Describing and Analyzing these Concepts With a Comparative View, Identifies the Importance of the Existence of an Independent Judiciary in the Realization of Social Justice and Civil Rights and Examines Why the Rule of Law is a Necessary Condition for the Existence of an Independent Judiciary.
  Ethical Considerations</strong>: In Order to Organize This Research, While Observing the Authenticity of the Texts, Honesty and Fidelity Have Been Observed.

  Conclusion

  The Tools of an Independent Judiciary Can be a Kind of Guarantee of the Social and Human Rights of Citizens, And the Existence of a Philosophy of Rule of Law in This Legal System is a Prelude to This, a Society Without Rule of Law Does not Have a Legal System in the True Sense of the Word.

  Keywords: The Rule of Law, Independence Judiciary, Social Justice, Citizenship Rights, Human Rights, International Citizenship Rights
 • Mehdi Kordbacheh Hosseinabad, Aboumohammad Asgarkhani*, Maryam Moradi, Seyyed Bagher Mir Abbasi Pages 51-61
  Background and Aim

  The United Nations Security Council, as the Institution for Maintaining Global Peace and Security, Has an Important Role in International Conflicts and Disputes. Wars are Also One of the Cases in Which the Role of the Security Council is Prominent. Specifically, the Security Council has Expressed Various Positions and Approaches to the Iraq Wars Against Iran and Kuwait, and the Present Research Examines This Issue.

  Materials and Methods

  The method used in the present research is descriptive-analytical that the data analysis has been done by reasoning method.

  Findings

   The Security Council, Considered as an Institution Responsible for International Peace and Security, Has Taken a Conflicting and Dual Approach Regarding Iraqchr('39')s Aggression Against Iran and Kuwait. So That at the Beginning of the War, During the War and Also Its End, a Duality is Evident in the Decisions of This Institution. The Lack of Explicitness in Issuing Resolutions Against the Adversary (Iraq) Against Iran and, of Course, Receiving Compensation From Iraq and Granting Them to Kuwait are Considered as Important Parts of This Duality.

  Conclusion

   The Dependence of the Security Council Institution on Global and Western Powers, Lack of Independence in Voting, Disregarding the Rights of Developing and Independent Countries, Having Veto Right, and the Use of the Votes of the Five Main Powers to the Detriment of Independent and Free Countries are the Most Important Criticisms Proposed Against the Security Council That Can be Raised, Which Their Evident Manifestation have Been Reflected in the Iraq War Against Iran and Kuwait in the Stages of Issuing a Resolution, Managing the War and Receiving Compensation From the Aggressor. It Seems that Receiving Compensation From Iraq and Punishing Other Warring Aggressors in the Middle East Can Recreate Credibility for This Institution.

  Keywords: War, Security Council, Iraq, Iran, Kuwait
 • Mehdi Hemati, Alireza Hasani*, Mohsen Taheri Pages 63-78

  Compensation is the Most Important Role of Insurance. The Scope of Damages in Insurance Goes Far Beyond the Definitions of Civil Law on Coercive Guarantee. Because Insurers are Liable for both Contractual and Coercive Damages. Based on the Ethical Considerations and Principles Governing Social Relations, Insurance is Obliged to Compensate all Damages And is Restored to its Former State. But Sometimes the Amount of Damages to the Insurer is Such that the Insurance Company is not Able to Compensate the Damage, so the Primary Insurance Companies Try to Reduce Their Liability by Dividing the Liability Under the Reinsurance Contract. Takaful is an Islamic Insurance Contract that Divides the Risk by Creating Solidarity Among the Participants. Now the Main Question is how the Citizens of the Society Can Seek Compensation Through Reinsurance and Takaful and how These two Institutions Work to Compensate. Is it Sequential? One of the Results of This Study is that in Reinsurance Through Partial and Non-Partial Compensation, Compensation in Excess Contract for a Certain Period of Time, Compensation in Compulsory and Optional Reinsurance and in Takaful Based on the Models of Mudaraba and Advocacy to The Purpose of this Study is to Introduce a Practical Solution for the Islamic Citizenship Community to Compensate by Islamic Insurance and Without Jurisprudential Objections to Insurance. As a Result, in Case of Proper Scientific Explanation and Legislation, Takaful Can be Introduced as a Suitable Alternative to Conventional Reinsurance.

  Keywords: Insurance, Takaful, Reinsurance, Compensation, Compulsory guarantee
 • Hamzeh Rezaei*, Bahman Keshavarz, Abbas Sadeghian, Fattah Shiri Pages 79-91

  With the Passage of Time and the Expansion of Civil and Criminal Laws and the Procedure Becoming More Complicated, The Need For a Lawyer has Increased, and the Right to Have the Services of the Lawyers of the Judiciary has Allocated More Stringent Legal Protections in the World to Itself. The Topic of Crimes and Violations of the Lawyers of the Judiciary and Issues Related to it on the one Hand, Will Maintain the Rights of the Honorable Job of Advocacy and on the Other Hand, Will Acquaint the Clients With the Contractual Rights Arising From the Advocacy Contract. And Their Citizenship Rights are Also Observed. The Proposed Question is What Crimes Can be Realized by a Lawyer of the Judiciary in the Direction of Advocacy Affair Regarding a Client? And are There Rules and Regulations That Can Guarantee the Implementation of all Violations by the Lawyers of the Judiciary? In Examining the Specific Crimes of the Lawyers of the Judiciary, the Most Important of Which Can be Mentioned as the Disclosure of Professional Secrets, Tax Issues Fraud, Claiming Influence and Pretending to Advocacy; Lawyerschr('39') Violations Regarding Clients, the Judiciary and the Bar Association are Most Evident. The Necessity to Perform This Article is to Realize Violations Without a Guarantee of Enforcement, Which Deserves Special Attention of the Responsible Authorities. Although the Research Findings are the Identification of Specific Crimes and Violations of Advocacy Regarding the Client, But the Main Challenge in This Article is the Lack of Adequate Rules and Regulations to be Able to Ensure the Implementation Guarantee of All Legal Violations of Lawyers, the Absence of Which Will Undoubtedly Lead to the Impudence of Violating Lawyers and the Violation of the Rights of the Litigants as Clients, Which Would Undermine the Dignity and High Value of Advocacy. The Twenty-Four Efforts of the Lawyers of the Judiciary are in Order to Honor the Position of Advocacy and the Citizenschr('39') Legal Assistance, Lest no Dust Settles on Justice, That This Issue Can be Realized With the More Than Ever Supervision of the Bar Association of the Judiciary by Considering Citizenschr('39') Rights.

  Keywords: Lawyer, Client, Advocacy, Criminal Law, Civil Rights, Citizenship Rights
 • Ali Zallaghi, Mahmoud Malmir* Pages 93-106
  Background and Aim

   The Inefficiency and Criticisms of the Traditional Model in Curbing the Criminal Phenomenon, As Well as the Achievements of Criminal Science in Particular in Recent Decades, Have Led to a Fundamental and New Change in the Ideas, Patterns and Tools of the Judiciary and This Development has Led to a Change in Judicial Approaches and the Formation of new Structures and Types of Criminal Response.

  Materials and Methods

  This Research is of Theoretical Type and the Research Method is Descriptive-Analytical and the Method of Data Collection is Library and has Been Done by Referring to Documents, Books and Articles.

  Findings

   Due to the Fact That Cyberspace is Becoming More and More Widespread, and at the Same Time, the Methods of Committing Crime Also Take on a Different Color and Smell With the Advancement of Technology. In the Face of Crime, the Judicial System in Iran Uses the Various Elements and Institutions of the Criminal Justice System. At the Beginning of Dealing With Crime, it is the Prosecutorchr('39')s Office and the Prosecutor Who, as the First Judicial Institution, are the Factors Influencing the Quality of the Trial Process and Also Play an Important Role in Achieving the Goals of the Criminal Justice System. Suffice it to Say That the Success or Failure of Criminal Policies Wes Much to the Performance of the Judiciary and the Prosecutor.

  Ethical Considerations:

  In Order to Organize This Research, While Observing the Authenticity of the Texts, Honesty and Fidelity have Been Observed.

  Conclusion

  In Iranian law, All Forces, Including the Police, the Prosecutor, The Dispute Resolution Council, and Finally the Prosecutorchr('39')s Office, Are Involved in the Entire Cybercrime Process. In the UK Legal System, The Prosecution is Not Involved in the Investigation and Inspection Phase; As it is the Duty of the Regional Police Unit to Deal With Most Crimes at the Micro and Macro Levels. While in Other European Countries, the Opposite Method is Common. The Purpose of This Study is to Investigate the Role of Judicial Officers in the Prevention and Control of Cybercrime in Iranian and British law.

  Keywords: Cybercrime, Judicial Officers, Prevention, Control, Iranian, British Law
 • Ali Mozaffari, Mohammad Hossein Ranjbar*, Sirajuddin Mohebbi, Saeed Moradpour Pages 107-120
  Background and Aim

  The Capital Market has an Important Role in Financing the Economic and Service Projects of the Country in the Private and Public Sectors and Consequently Improving the Rights of Citizens in Terms of Services and Facilities. The Main Purpose of This Study is to Design and Explain an Effective Model in Advertising and Marketing of Brokerage in Order to Attract Financial Resources in the Stock Exchange and Provide Services and Facilities for Citizens.

  Materials and Methods

   In This Study Hypotheses have been Tested Using χ2 and T Tests. First, Using the Chi-Square Test, We Will Show That There is a Significant Difference Between the Opinions of the Sample People About the Questions Related to Each Hypothesis. Then, Using t-test, We Compare the Practical and Theoretical Means.

  Findings

  Awareness of Citizenschr('39') Needs as Customers, Providing Online Financial Services to Facilitate Citizenschr('39') Affairs, Mechanizing Services and Crediting to Citizens, Creating a Diverse and High-Yield Portfolio, Considering Appropriate Discounts, Introducing Customers Through Intermediaries, Creating Infrastructure Appropriate Technology, Full Implementation of Investment Rules and Regulations and the Establishment of Legal Interest Rates are Among the Solutions That Can Expand the Citizens’ Rights in the Field of Financial Services Marketing.

  Conclusion

  Expansion of Internet and Face-to-Face Services and Brokerage Branches for Citizens, Accelerating the Provision of Services to Citizens, Respecting to Their Dignity, Utilizing Expert Services in Providing Services, Improving Customer Management System, Reducing Service Costs, Creating Competition for Proper Use of Citizens, High Quality of Customer Relations, the Issuance of Securities Through Appropriate Channels and the Establishment of Favorable Trading Stations for Citizens are Among the Mechanisms that Can Realize the Citizens’ Rights as Customers of Financial Services.

  Keywords: Financial Services, Brokerage, Marketing, Citizenship Rights
 • Ramin Poursaeid*, Mohammad Yeghanehzad Pages 121-134
  Background and Objective

  The Failure of the International Organizations and Governments in Establishing Sustainable Peace the Way the Researchers Also Believe in is of so Much Importance in the Arena of International Laws That the Research in This Area is Still Being Continued. Most of the Researches Introduce the Belief in the Cooperation Between the International Organizations and Governments as the Most Important Factors of Creating Peace and Even Rendering it Persistent. Though Being Necessary for the Creation of Peace, These Ideas and Beliefs Never Guarantee its Sustainability. Thus, the Present Study Aims at Investigating the Subject “Sustainability of Peace” With a Novel Approach Named Hermeneutic Analysis of the Feasibility of This Kind of Peace.

  Findings

  Rawls’s Democratic Peace Perspective Which is Based on Human Right Teachings Expands the Grounds of Peace’s Stability and Persistent to Beyond the Domain of the Governments and International Organizations and it Guides us to This Finding That the Sustainability of Peace Entails the Actualization of a Sort of Cultural Discourse Hence Symbiotic Life Amongst the “People”. It is Necessary to Reach a Correct Perception of the Human Commonalities of the People in Regard of Peace and its Persistence Despite the Culture’s Ground-Driven Differences With the Important Subject of the Hermeneutic Approach to the Issue Falling on the Axis of Contemplation.

  StudyMethod:

  The Study has been Arranged Based on a Descriptive-Analytical Method and Use has Been Made of Library Research and Note-Taking.
  Ethical Considerations:</strong> The Important Ethical Considerations of the Research are the Observance of the Principles of Trusteeship, Honesty and Content Production.

  Conclusion

  Nondemocratic Governments are Inherently at Odd With Peace and its Stability. The Efforts of the Ideologue Governments, as Well, are Made in line With the Actualization of Their Own Ideals and Negligence of the Importance of Agreement on a Stable Concordance. The Actualization of Unity in Ideas in the Area of Peace Between its Real Demanders, i.e. The People Even With Their Cultural Differences, Can be Done Through Adapting Their Horizons of Understanding and Perception to the Necessity of the Peace’s Sustainability.

  Keywords: Rawls, Democratic Peace, Sustainable Peace, Hermeneutics, Human Rights
 • Firoozeh Ahmadi, Ali Mashhadi*, Faramarz Atrian Pages 135-150
  Background and Objective

  The Amazing Progresses in the Information Technology During the Late Twentieth Century and Early 21st Century Were Accompanied by Countless Metamorphoses in the Various Areas of the Mankind’s Life. The Growth and Perfection of Information and Communication Technologies and Increase in Enjoying the Cyber (Virtual) Space That is the Product of the Information and Communication Technologies Followed by the Individuals and Communities’ Maximum Ease in Access to These Modern World’s Accomplishments Practically Caused Evolution in Our Approach Towards the Governance From a Traditional Concept to a Modern Concept in the Global Arena.

  Findings

  The Present Study is a Theoretical Research Conducted Based on a Descriptive-Analytical Method. Library Research Through Referring to the Documents, Books and Articles Has Been the Information Gathering Method.

  StudyMethod:

  This World Which is Called Information Technology Or, Beyond That, Cyberspace, Influenced the Traditional Concept of the Government. In Line With This, Besides Keeping on its Survival Using the Traditional Methods, the Modern Electronic Governor Should Keep Himself Immune of the Abuse in This New Space. In Other Words, the Virtual Space Has Played a Role as the Main Actor in the Evolutions of the Electronic Government. The New Challenges of the Electronic Government Stem From the Conceptual Evolution and This Institution’s Impression by the Virtual Space and Digitalization.

  Ethical Considerations:

  Meanwhile Observing the Text’s Originality, Honesty and Trustworthiness Have Been Also Observed in the Whole Course of the Present Study’s Authoring Stages.

  Conclusion

  Besides Keeping Itself Up-to-Date and Using Novel Technologies in the Governance Domain, Government Should tie the Traditional Discourse of This Concept to a New Discourse Thereof and Take Advantage of Modern Tools in the Best Possible Way For The Actualization of the Citizens’ Rights and Lawfulness. Although the Extant Challenges Have Entangled the Government and are Interfere With its Performance of the Assigned Tasks, the Reality is Facing Such an all-Inclusive and Global Space. Various Instrumental Areas Have Been Guided in Modern Democracies Towards the use of These Tools so Their Entry Should be Accepted as a Reality in the Citizens’ Political Life.

  Keywords: Citizenship Rights, Governance, Rule of Law, Electronic Governance
 • Mohammad Reza Meybodi, Mohammad Reza Shadmanfar*, Masoud Heidari Pages 151-171
  Background and Objective

  Ensuring Respect for Human Rights in the Realm of Fair Trial; Observance of all Formal and Substantive Guarantees Related to the Rights of the Litigants is Required in Criminal Proceedings. However, Today, Following the Increasing Number of Crimes and Social Deviations, Especially Terrorist and Security Crimes, we are Witnessing a Shift in the View of Justice-Oriented Formal Rights in Order to Ensure Security and Fight Crime From a Security-Oriented Perspective, Which is Derived From Modern Criminological Teachings.

  Materials and Methods

  This Research is of Theoretical Type and the Research Method is Descriptive-Analytical and the Method of Data Collection is Library and has been Done by Referring to Documents, Books and Articles.

  Findings

  The Shadow of Criminal Law-Based Security Criminology, Especially Criminal Law, Has Transformed Everything Conceived in a Fair Trial with Human Rights Guarantees. And by Ignoring the Principles and Criteria of Fair Trial, Strict Criminal Procedure has Emerged Both at the Preliminary Investigation Stage and at the Stage of the Trial.

  Ethical Considerations:

  In Order to Organize this Research, While Observing the Authenticity of the Texts, Honesty and Fidelity have Been Observed.

  Conclusion

  Ignoring the Principles and Rules Governing a Fair and Just Trial, although as a Temporary Shelter, it Will Have a Detrimental Effect on the Order and Security of Society, Which Will not be Compensated in any Way, Because What is Certain is that the Purpose of Criminal Law is to Create Security in the Society, But it Should not be Allowed to Violate the Fundamental Values of the Accused and the Suspects.

  Keywords: Security, Security Criminology, Human Rights, Fait Trial, Criminal Procedure
 • Azar Givkey, Mohammad Ali Kafaei Far*, Mohammad Taghi Rezaei Pages 173-186
  Background and Objective

  The Phenomenon of Cyber Warfare, Which as a Result of Increasing Advances in Science and Technology, Has Today Become a New Method of Warfare in the Field of International Relations, Is Slowly Moving Towards Legalization, As With the Development of Cyber Weapons, We Are Witnessing The Emergence of Legal Issues in the Field of International Humanitarian Law, To Evolve the Legal Concept of War and the Use of Force and Efforts to Regulate and Extend the Rules of Armed Conflict to Such Confrontations by Governments.
  In This Regard, Despite the Fact That We Have not Witnessed a Binding Treaty, But With the Development of the Tallinn Manuals 1 and 2, an Attempt Was Made to Reveal the Shadow of the General Rules of International Law on Cyber Activities.
  This Study Tries to Examine the Concept of War and Armed Conflict, in Accordance With the Progress of Science and the Use of Cyberspace as a Battlefield of Governments, The Ability to Observe the Principles and Rules of Armed Conflict in Cyber Warfare by Looking at Tallinn 2 Instructions on Cyber Attacks.

  Materials and Methods

  This Research has Been Done by Using Descriptive-Analytical Method, by Collecting Materials and Organizing Them to Achieve the Final Goal of the Research, ie, Proving the Applicability of the Rules of the Law of Armed Conflict on Cyber Operations.

  Findings

  As the Use of Any Type of Weapon, in Certain Circumstances, May be Interpreted as the Use of Force or War, Cyber Operations, If They Have the Characteristics Described in the Tallinn 2 and in Relation to the Tallinn 1 And the Previous Theories Have Been Developed and Interpreted, it is Considered a War and the Special Effects of the War Will be Borne On it.

  Conclusion

  The Rules of International Law of Armed Conflict Can be Applied in Situations Where the Use of Cyber Operations has Characteristics That, According to Tallinn 2, Recognize Cyber Weapons Operations as a Cyber War.

  Keywords: Cyber Warfare, Armed Conflict Law, Humanitarian Law, Cyber Attacks, Tallinn Manual
 • Yaqoub Alizadeh, Sara Rostami*, Mohammad Masoudi Niya Pages 187-197
  Background and Objective

  Respect for Human Rights and Freedoms is one of the Fundamental Human Rights in all Legal Systems, Especially the Islamic legal System. Achieving Freedom of Expression, is Mentioned in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights. It Requires the Affirmation of Reasonable Principles and Justifications. Our Aim in This Study is to Examine the Right to Freedom of Expression in Islamic and International Law and to Achieve the Strengths and Weaknesses of This Right in the Above two Legal Systems.

  Materials and Methods

  This Article is Descriptive-Analytical and has been Compiled by Library Method.

  Findings

   The Findings Show That the two Systems of Islamic law and International Law have Common Views on the Right to Freedom. The Definition of Freedom of Expression Given by Legal Scholars is that "Freedom of Expression Means Freedom to Express onechr('39')s Opinion, Whether Social, Political, Philosophical or Religious." In Addition, all Thinkers Believe That Freedom of Expression Must be Within a Specific Framework so as not to Harm the Rights of Others. In fact, Freedom of Thought and Expression is a Vital Right That has Been Studied and Analyzed From Various Religious, Philosophical, Social, Moral, Legal and International Chapters and has been Reflected and Examined in Domestic Laws, Documents and International Treaties.

  Conclusion

  According to Studies Conducted in the Implementation of Islamic and International Legal Systems Regarding the Right to Liberty, Both in Islamic Law and in International Law, the Right to Liberty is Jointly Considered as one of the Vital Human Rights and Although in Between There are Slight Differences, But in Both Systems the Right to Liberty is Respected.

  Keywords: Right to Liberty, International Law, Human Rights, Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 18 of the International Covenant
 • Maryam Soltanzadeh Yamchi, Mohammad Jafari Harandi*, Asghar Arabiyan Pages 199-214
  Background and Aim

  Jurisprudential Rulings are General Concepts Related to Issues that are the Responsibility of the Sharichr('39')a to Determine and Explain Them. But the Definition and Explanation of all the Issues that are Possible Rulings is not Within the Scope of the Mission of the Sharichr('39')a and the Duties of the Jurists; Rather Most of the Topics are Taken From Custom and Society.
  The Main Purpose of This Study is to Investigate Citizenship Rights that Have Been Formed as a Result of the Expansion of Todaychr('39')s Societies and are Related to Custom, Which is one of the Important Sources of Legislation.

  Materials and Methods

  This Research is Theoretical and the Research Method is Descriptive-Analytical. The Method of Collecting Information is in the Form of a Library, Which has been Done by Referring to Jurisprudential and Legal Books.

  Findings

   Jurists Consider the Role of Credit and Interpretations and a Special Place for Custom. In Law and Sharia, Sometimes Explicitly and Sometimes Implicitly, the Recognition and Application of Issues is Left to Custom. Undoubtedly, Traditions and Customs Gradually Become Social Values or Cause Their Formation. As a Result of this Development in Human Societies, New Issues and Rights have Emerged in the Relationship Between Human Beings in a Collective and Social Life Called Citizenship Rights. This Article Tries to Examine the Role of Custom in Applying Concepts and Examples to the Issues Formed Under the Title of Citizenship Rights.

  Conclusion

  Citizenship is a General Concept That Includes Civil, Social and Individual Rights and Can be the Subject of Many Laws. Since two Sources of Sharia and Custom are Used in Determining and Codifying Laws; Custom has a Fundamental and Important Role in the Formulation of Citizenship Laws and Where the Law is Ambiguous in Determining Instances and Concepts.

  Keywords: Custom, Sharia, Sharia Examples, Citizenship Rights
 • Mohsen Shirsavar Shahvand*, Seyed Alireza Mirkamali, Akbar Rajabi Pages 215-229
  Background and Aim

  Criminal Proceedings are a Long Process that Begins With the Discovery of a Crime and Ends With the Execution of Criminal Sentences. Different Persons Play a Role in the Criminal Proceedings That in a Division Can be Divided Into two Groups of Judicial and Non-Judicial Persons.

  Materials and Methods:

  The Research Method in This Article is Library and Using Citation and Filing Resources.

  Findings

  The Findings Indicate That the Criminal Procedure Code adopted in 2014 With the Amendments of 2016 Has Innovations in Different Aspects. This Law Pays Attention to the Role of Illegal Persons in the Judicial Process, Which has Assigned the Rights of Citizens to Them Independently of Administrative Bureaucracies.

  Conclusion

  In the New Criminal Procedure Code, the Role of Non-Judicial Persons in Criminal Proceedings has Become more Prominent Than in the Past, and this Change is Partly Due to the Change in the Nature of Criminal Proceedings and Related Paradigms and the Acceptance of Some Aspects of Restorative Justice Orginated Citizenship Rights Approved in 2016. Other Factors Such as the Need for a Fair Trial, the Complexity of Crimes and Defendants’ Behaviors Also Require the More Effective Presence of Non-Judicial Persons in the Criminal Proceedings. Among the Innovations, the Active and Effective Presence of Social Workers in Various Stages of Criminal Proceedings, the Presence of Competent Persons in the Formation of Personality Files, the Presence of Counselors in Juvenile Courts and the Role of Non-Governmental Organizations in Criminal Proceedings and Some More Competent Centers and Organizations are More Notable so That we Can Say the Criminal Procedure Code Approuved 2014 Has Different Aspects of Restorative Justice With the Presence of Non-Judicial Persons.

  Please cite this article as:

  Shirsavar Shahvand M, Mirkamali S A, Rajabi A. The Position of Non-Judicial Persons in the New Code of Criminal Procedure in the Criminal Procedure and in the Light of Citizenship Rights. Iran J Med Law</em>, Special Issue on Human Rights and Citizenship Rights 2018; 215-229.

  Keywords: Innovation, Criminal Procedure, Non-Judicial Persons, Citizenship Rights
 • Alireza Nazari, Mohammad Hossein Ranjbar*, Serajeddin Mohebi, Mahdi Bagheri Pages 231-243
  Background and Aim

   Corporate Banking as one of the New Methods of Banking Has an Important Role in Providing Services to Customers and Also Improving the Process of Financial and Banking Facilities. The Purpose of This Article is to Provide a Model for the Implementation of Corporate Banking in Specialized Banks and its Impact on Citizenship Rights, Which has Studied the Keshavarzi Bank as an Example. The Structure of the Research is in the Form of Definition and Description of Corporate Banking, the Importance of the Role of Banking Services in Improving the Affairs of Citizens and Designing a Model for Setting up Corporate Banking in Keshavarzi Bank.

  Materials and Methods :

  The Research Method is a Combination of Quantitative and Qualitative Methods. The Study Population in the Qualitative Part Includes all Experts in the Field of Banking and Corporate Banking, and in the Quantitative Part are all Managers Related to the Activities and Services of the Corporate Banking of Keshavarzi Bank, Whose Number is 1600 People. The Sample Size in the Qualitative Section Includes 21 Experts in the Field of Corporate Banking and in the Quantitative Section According to Morgan Table is 310 People. We Used Semi-Structured Interviews in the Qualitative Section and Questionnaires in the Quantitative Section to Collect Data.

  Findings

  The Research Findings Showed that the Factors are the Lowest Priority to the Highest Priority in the Form of 1) Customer Identification, 2) Marketing Strategy, 3) Communication Channels, 4) Corporate Banking Performance, 5) Needs Identification, 6) Competitive Advantage 7) Data Security, 8) Attracting and Retaining Customers, 9) Innovation and Diversity, 10) Skills and Expertise and 11) Customer Loyalty.

  Conclusion

  Keshavarzi Bank, by Using the Corporate Banking Idea, Can Satisfactorily Consider the Needs of Citizens in the Form of Customers, Create Appropriate Banking and Financial Solutions to Respond Effectively, Provide Appropriate Credit Services to Citizens , Provide Diversified and Specific Packages in the Field of Financing, Facilitating International Trade and Businesses in Global Markets, and Finally Facilitating Working Capital Facilities.

  Keywords: Corporate Banking, Specialized Banks, Citizenship Rights, Keshavarzi Bank
 • Hooshang Golmohammadi, Seyed Mohammad Reza Ayati*, Mohammad Kazem Rahman Setayesh Pages 245-257

  Objective and Background:

  In Cases That two Forbidden Actions are one Worse and the Other Worst, the Intellect Rules That one Should Welcome the Worse and Unpleasant Action for Avoiding the Worst and the Most Unpleasant Action Provided That This is the Only Solution and the Citizenship Rights are Observed by Both the Person and the Government.

  Objective

  the Present Article Tries Investigating the Way of Repelling the Worst by the Worse as Stated in the Penal Laws and Also in the Light of the Citizenship Rights.

  Study Method:

  the Present Descriptive-Analytical Research has Been Carried out Through Library Research.
  Ethical Considerations:</strong> The Present Study Has Been Conducted Through the Observance of the Content Originality as Well as in Adherence to Such Principles as Fairness and Trustworthiness.

  Findings

   It Will be Observed in This Article That There are Times That the Only Way for Getting Rid of More Corruptions is the Perpetration of and Giving up to Actions With Less Depravity; This Maxim is Termed “Repelling of the Worst by the Worse” and its Examples Can be Seen in the Statutory Provisions, Particularly the Penal Lore But, of Course, With this Exception That the Citizens’ Rights Should Not be Damaged by any Means Hence it is Necessary to Investigate and Analyze the Examples of This Axiom in Iran’s Penal Regulations.

  Conclusion

  The Contents of the Maxim “Repelling of the Worst by the Worse” in the Penal Laws Include the Permissibility of Perpetrating Worse Actions for Avoiding the Perpetration of the Worst Actions. In Fact, Such Contents Incorporate one of the Examples of the Maxim “the Most Important and the Important”. Considering the Novel Nature of This Axiom and its Match With the Latest Subjects in Political-Social Terms, it is Posited That What are the Examples of This Maxim in Iran’s Penal Regulations and That Can the Citizens’ Rights be Trampled With the Excuse of Repelling the Worst by the Worse? It can be Expressed That This Axiom is Overlapping With Such Other Maxims as Legitimate Defense, Citizenship Rights, Legal Authorities’ Instructions, Enforcement of the Most Important Rule and Urgency in the Penal Laws.

  Keywords: Repelling of the Worse by the Worst, Penal Regulations, Citizenship Rights, Legitimate Defense, the Most Important Rile, Legal Authorities’ Instructions, Urgency
 • Esmaeil Ghamari, Akbar Varvaei*, Massoud Ghasemi Pages 259-273

  Unraveling of the Perpetrated Offences has Become a Difficult and Complicated Task Due to Various Reasons With the Entry of the Novel Technologies and Use of new Instruments in the Organized Crimes in Such a Way That the Agents Responsible for the Discovery of the Offences Have Exited Their Prior Passive States and are Actively Organizing Their Investigations. The Results Have Shown That the Victimless Crimes, Offences Perpetrated With the Satisfaction of the Parties And the Crimes for Which the Victims do not Complain due to Being Fearful or Having no Knowledge of the Crime’s Occurrence Fall in This set of Offences. Crimes Like Drug Abuse, Sexual Abuse and Economic Transgressions and Some Others Explicitly Model the Present Study’s Issues. In Fact, the Study Aims at Investigating the Extent to Which Entrapment-Based Proof Collection Can be Accepted and the Study’s Most Important Problem is Whether Entrapment-Based Substantiations are Accepted During the Criminal Trials Based on Iran’s Penal Lore or Not? In the Penal Laws of Our Country and Following the Lead of the Evident Religion of Islam and the Sure Constitutional Acts, Protection of the Individuals’ Privacy and Citizenship Rights is Superior to the Unveiling of the Crimes Hence Entrapment is not Accepted and it Lacks Legal Legitimacy Before the Judicial Authority Who Issues Sentences Relying on his Honor and Conscience. In the Islamic Laws That are Interlaced With the Observance of the Legal Principles Due to Relying on the Law of Protecting the Human Security, Veneration and Privacy and Respecting the Citizenship Rights, All of the Trial Stages Should be Held in Adherence to the Explicit Text of Law. Resultantly, Resorting to Entrapment Does not Feature Legal Value and Credibility for the Judicial Authority. The Study Method of This Article is Descriptive-Analytical.

  Keywords: Entrapment, Citizenship Rights, Privacy, Criminal Trial, Agents
 • Mohammad Reza Baharestan Far, Seyyed Mohammad Hashemi*, Ali Akbar Gorji Azandaryani, Mohammad Reza Vizheh Pages 275-290

  Objective and Background:

   Having a Bicameral System in Line With the Preservation of the Citizens’ Individual and Social Rights is Amongst the System’s Concerns in the Area of Public Rights. Since the Beginning of the Constitutional Movement, one of the Controversial Issues Being Still Debated by the Law Experts and Constitution Enactors is the Combination of the Parliament and the Existence of Unicameral and Bicameral Systems. The Goal of This Research Paper is the Elaboration of the Necessity and Importance of the Bi-Congressional System in Line With the Preservation of Citizenship Rights.

  Study Findings:

  As for the Unicameral and Bicameral Systems, Legal and, in Some Cases, Internally Political Reasoning Has Been Offered Regarding the Superiority of Each. Many of the Legislative Systems Have Accepted the Proposition for the Parliament’s Being Bicameral and Inserted it in Their Constitutions. This Important Task Should be Also Conducted in Iran, As Well, Because the First Congress Manifests Mobility and Innovation and Reflects the Will of the Public; Amongst Its Disadvantages is the Enactment of Raw Regulations in Some of the Cases Due to the Hastiness in Enacting Rules and Emotionally Facing Some of the Subjects. The Second Congress Embodies the Intellectuality, As Opposed to Hastiness, of the Elites in the Face of the General Public as Well as the Opinion of the Elders Versus the Opinion of the Youngsters.

  Study Method:

  This Article has Been Prepared and Codified in an Analytical-Descriptive Form Based on Library Resources.

  Conclusion

   It is Eventually Concluded Based on the Investigations That the Islamic Republic of Iran’s Constitution is in Need of a Bi-Pillar Congress and a Second Congress Based on the Necessities and Functions of This Institution. Despite the Negligence of This Issue, it Has to be Taken Into Account in Case of the Constitutional Reforms. And, the Second Congress Can More Than Before Take Steps Towards the Preservation of the Citizens’ Individual and Social Rights by Relying on the Principle of Intellectuality. This Article Has Been Prepared and Codified in a Descriptive-Analytical Form Through the Use of Library Resources. Trustworthiness is the Principle that has Been Observed From the Beginning to the End of This Article; No Biased ideas Have Been Presented Herein and Ethical Principles and Honesty Have Been Also Observed.

  Keywords: Second Congress, Parliament, Legislation, Individual, Social Rights, Citizenship Rights, Council of Guardians, Expediency Discernment Council
 • Esmaeil Sabzevari, Ahmad Momeni Raad* Pages 291-302

  Background and Aim:

  The Universality of Human Rights in the Mirror of Cultural Diversity on the one Hand and the Right to Cultural Participation on the Other Hand Has not Long Been Considered in the Context of Human Civilization. It Can be Traced Back to the Time When the Universal Declaration of Human Rights Was Adopted in 1948. This Issue Has Remained and Continues to This Day in International Politics, Doctrine and Jurisprudence. Our Goal in This Article is to Develop the Right of Citizens to Participate in the Cultural Life of Society and to Pursue Legislative and Executive Challenges Regarding the Development of this Right at the National and International Levels in Accordance With International Instruments as Well as Domestic Regulations.

  Materials and Methods

  The Research Method is Descriptive-Analytical and by Using Collection Tools of Library Resources.

  Findings

  The Finding of This Article is Non Respect of Cultural Rights and the Manifestation of Participation in Cultural Life. It Will Also be Observed That Although Human Rights in the Era of Globalization Respect the Cultural Rights of Individuals in Every Ethnic Group, Language, Race, Etc., But it Seems That the Authorities do not Respect These Rights as They Should and in the Light of the Principles of Human Rights They are not Enforced When it is Necessary.

  Conclusion

  The Right to Participate is one of the Components of Human Rights That is Revived With Global Attitudes. For This Right to be Reconsidered in the Cultural Life of Society, the Universality of Human Rights Must Inevitably be Explained. Although the Research Finding is Non Respect of Cultural Rights and the Manifestation of Participation in Cultural Life, But it Can be Claimed that There are no Shortcomings From the Perspective of Legislation.

  Keywords: Cultural Life, Universality, Human Rights, Cultural Participation
 • Amin Kouhian afzal, Gholamhossein Masoud *, Mohsen Shekarchizadeh Pages 303-316
  Background and Objective

  In the Legal System and for the Criminalization of the Citizens’ Behavior, the Justificatory Basics of Criminalization Should be Necessarily Followed in Such a Way That The Legislator’s Action in Enacting the Forbidden Action Can be Accepted by the Citizens When it is in Adherence to the Basics Also Accepted by Them. In Between, the Crimes Stemming From Omission Have Been Always Seriously Discussed and Debated Due to the Special Conditions of Their Actualization; they Have Also Been Followed by This Problem That Whether Omission Follows the General Basics of Criminalization or Certain Other Special Basics?

  Materials and Methods

  This Subjective Research Has Been Conducted Based on Descriptive-Analytical Method. Library Research and Reference to Books, Articles and Documents Have Been the Methods of Interest for Information Gathering.

  Findings

  It Will be Seen in This Research That the Consideration of the Expediencies, Responsibilities, Good Governance, Legal Moralism, Principle of Necessity, Social Collaboration and General Public’s Supervision Are Amongst the Very Important Basics Requiring the Criminalization of Omission in the Legal Systems of Iran and England.
  Ethical Considerations: Meanwhile Keeping Text Originality, the Principles of Honesty and Trustworthiness have Been Observed in all the Stages of the Present Study’s Writing.

  Conclusion

  It is Understood From the Investigation of Omission’s Criminalization in Iran and England’s Legal Systems that Omission’s Criminalization Follows Such Basics as Legal Moralism and Principle of Necessity as Well as Consideration of Expediencies Which, Along With Such Other Basics as Social Collaboration and the Citizens’ Participation and Supervision on one Another’s Behaviors, Can be Realized as Social Basics Justifying the Legislator’s Criminalization of Omission as a Criminal Behavior.
  Please cite this article as: Kouhian afzal A. Masoud G. Shekarchizadeh M. Basics of Criminalizing the Omission in the Penal Laws of Iran and England. Iran J Med Law, Special Issue on Human Rights and Citizenship Rights 2018; 303-316.

  Keywords: Omission, Basics of Criminalization, Citizens’ Role, Good Governance
 • Nima Kianersi, Mohsen Shekarchizadeh *, Masoud Zamani Pages 317-332
  Background and Objective

  As one of the Most Important Manifestations of Relative Dejudicialization, The Plea Bargaining has Been Conceptualized as the Agreement Between the Convict and the Prosecuting Attorney. Based on This Agreement, the Convict Becomes Committed to Confess to the Perpetrated Crime, on the one Hand, and the Prosecuting Attorney Becomes Obliged to Reduce the Accusation Titles or Take Necessary Measures for Discounting the Punishment, on the Other Hand.

  Materials and Methods

  The Present Subjective Research has Been Conducted Based on a Descriptive-Analytical Method. Library Research and Reference to the Documents, Books and Articles have Been the Information Gathering Methods of Choice Herein.

  Findings

  Although the US’s Penal System is the Primary Origin of the Plea Bargaining, The Opponents and Proponents of This Institution have Their Own Specific Reasoning in this Country. The Proponents of the Application of the Plea Bargaining Emphasize on the Penal System’s More Criminalization and Its Failure in Correction and Rehabilitation as Well as Prevention of the Criminal Labelling so as to Corroborate This System. On the Contrary, the Opponents Emphasize on Outcomes Like Coercion in Presence, Conviction of the Innocent Persons and Insufficient Guarantees to Oppose the Implementation of This Provision.
  Ethical Considerations: Meanwhile Keeping Text Originality, Principles of Honesty and Trustworthiness have Been Observed in all the Stages of the Present Research’s Authoring.

  Conclusion

  Based on the Study’s Findings, the Regulations of the US’s Penal System are Sporadic and Incoherent in the Area of the Plea Bargaining. Due to the Same Reason, the Plea Bargaining Gains Meaning in the Context of the Judicial Procedures. However, Absence of Comprehensive Regulations in this Domain has Caused the Creation of Challenges Like the Conviction of the Innocent Persons. In Order to Overcome Such Problems, it is Through the Augmentation of the General Public’s Scrutiny and Supervision that the Plea Bargaining Can be Written Down and Archived, on the one Hand, and the Amount of the Courts’ Participation in the Transaction Process can be Increased, on the Other Hand.

  Keywords: Plea Bargaining, Prosecuting Attorney, Convict, the US’s Penal System, Conviction of the Innocent Persons