فهرست مطالب

مطالعات آموزشی نما - پیاپی 17 (نیمسال اول 1400-1399)
 • پیاپی 17 (نیمسال اول 1400-1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/17
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد هشترودی، محمدرضا سیاهی شادباد، فرناز منجم زاده* صفحات 1-12
  مقدمه

  بخش قابل توجهی از پژوهش‎ ها در دانشگاه های کشور توسط دانشجویان انجام می شوند. هدف از این تحقیق طراحی و استاندارد سازی یک پرسشنامه پژوهشی جهت سنجش میزان رضایت دانشجویان دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز از فرآیند انجام پایان نامه می باشد.

  روش ها

  نوع مطالعه پژوهشی اصیل و روش پژوهش، پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که مورد رزیابی روایی و پایایی قرار گرفته است. مشارکت کنندگان در مطالعه 61 نفر دانشجویان از دانشجویان دانشکده داروسازی تبریز در سال تحصیلی 97-1396 بودند. تحلیل داده ها توسط آماری t-test و ANOVA به کمک نرم افزار SPSS ورژن 13 انجام گردید.

  یافته ها

  یافته های مطالعه نشان داد، دانشجویان از فرآیند تصویب طرح مقدماتی پایان نامه و استاد راهنما رضایت دارند. از زیرساخت ها و امکانات دانشکده در حدود 50 درصد ناراضی بودند. رابطه معناداری بین نارضایتی کلی دانشجویان بر اساس مرتبه استاد راهنما (P=0/373) و جنسیت دانشجویان (P=0/363) وجود نداشت.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به یافته های مطالعه، زیرساخت های دانشگاه به عنوان یک عامل اصلی در رضایت دانشجویان در انجام پایان نامه و برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانشجویان و اساتید است لذا جهت بهبود فرایند پایان نامه ها توصیخ می گردد مسیولین و مدیران آموزشی به این موضوع توجه نمایند.

  کلیدواژگان: رضایتمندی، پایاننامه، پرسشنامه، پژوهش، دانشجو، دانشکده داروسازی تبریز
 • مرضیه سکاکی، محمدحسن میرزامحمدی، مهدی سبحانی نژاد، حسن نجفی * صفحات 12-23
  مقدمه

  ارزشیابی بخش جدایی ناپذیر فرآیند یاددهی-یادگیری است که از آن برای هدایت و بهبود عملکرد استفاده می شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل شایستگی های حرفه ای اعضای هیات علمی در زمینه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی انجام گرفت.

  روش ها

  روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد در سال تحصیلی 99-1398 در چهار دانشکده علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای تعداد 92 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های t استودنت تک گروهی، t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس در محیط نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد، وضعیت شایستگی های حرفه ای اعضای هیات علمی در ارزشیابی مرحله آغازین (با میانگین 88/3 و انحراف معیار 457/0) بالاتر از حد متوسط، در مرحله تکوینی (با میانگین 28/4 و انحراف معیار 399/0) و در مرحله پایانی (با میانگین 31/4 و انحراف معیار 404/0) در حد زیاد می باشد. بین نظرات پاسخگویان از لحاظ جنسیت (807/0 =P)، دانشکده تحصیلی (417/0 =P) و سابقه تدریس (965/0 =P) تفاوت معناداری در سطح 05/0P< مشاهده نشد.

  بحث و نتیجه گیری

  اساتید دانشگاه شاهد برای اجرای دقیق ارزشیابی پیشرفت تحصیلی باید بیش از پیش در زمینه دانش و مهارت های لازم از جمله نیازسنجی از دانشجویان در زمینه ارایه سرفصل های دروس و توجه به شرایط خاص دانشجویان توانمند شوند.

  کلیدواژگان: اعضای هیات علمی، ارزشیابی، پیشرفت تحصیلی، شایستگیهای حرفهای
 • محسن خواجه جشوقانی، سلیمان احمدی، مژگان محمدی مهر* صفحات 24-35
  مقدمه

  از آنجایی که مراکز مطالعات و توسعه آموزش به عنوان مغز متفکر در بدنه آموزش عالی در دانشگاه های علوم پزشکی هستند. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود و وضعیت ایده آل مراکز مطالعات و توسعه آموزش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه ها انجام گرفته است.

  روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است که در سال 1396 در سطح مراکز مطالعات و توسعه آموزش کشور انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به تایید متخصصان رسیده است و پایایی آن از طریق آلفای کورنباخ تایید شد. حجم نمونه توسط فرمول کوکران 1308 نفر به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون توصیفی و نرم افزار Spss ورژن 16 استفاده گردیده است.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد با توجه به میانگین کلی، وضعیت موجود مراکز مطالعات و توسعه آموزش در حیطه های مورد مطالعه، از دیدگاه اعضای هیات علمی با میانگین 04/2 وضعیت نامطلوب برخوردار است و وضعیت ایده آل عملکردها و نقش ها با میانگین 23/3 وضعیتی مطلوب است.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های مطالعه حاضر، توصیه می گردد هر یک از مراکز مطالعات و توسعه آموزش با استفاده از نتایج این مطالعه در جهت بهبود وضعیت موجود و ارتقای عملکرد و وظایف خود اقدام نمایند.

  کلیدواژگان: هیات علمی، دانشگاه، مرکز مطالعات و توسعه آموزش، آموزش پزشکی
 • مهناز تسلیمی* صفحات 35-44
  مقدمه

  برنامه های سلامت محور مدرسه به عنوان عامل ارتقاء دهنده سلامت آینده دانش آموزان و ساختن فرهنگ جامعه اثربخش، همواره مورد نظر متولیان امر تعلیم و تربیت بوده است. هدف این تحقیق، استخراج تجویزهای سلامت محور برای ذی نفعان بود.

  روش ها

  مطالعه به روش تحلیلی مروری با روش اسنادکاوی، تحلیل محتوا و مطالعه کتابخانه ای انجام شد. از برنامه های عملیاتی مشتمل بر 3 نسخه از مستندات ابلاغی وزارت آموزش و پرورش به مدارس در راستای سند تحول در سال تحصیلی 1398- 1397 و پژوهش های کاربردی از اثربخشی این طرح ها در فرهنگ سازمانی مدرسه در 4 دهه اخیر استفاده گردید. با شیوه تقلیل داده ها، مقوله های استخراجی شباهت سنجی و ویژگی ها و اشتراکات دو متغیر تحقیق، با نظر گروه متخصصان و برخی اساتید، احصاء شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج تحلیل یافته ها، 30 ویژگی برنامه های سلامت محور استخراج شد که با دو مدل فرهنگ سازمانی مدرسه گرونرت و محورهای مدل شاین، انطباق داده شد و در کلیه محورها وجود اشتراک تعیین گردید.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که وجوه اشتراکی برنامه های مدارس مروج سلامت و فرهنگ سازمانی با ریشه مشترک باورها و ارزش ها گره خورده اند که اثرات هم افزایی در بستر مدرسه ایجاد می کنند، به طوری که آموزه های سلامتی در کودکان و نوجوانان به رفتارها، نگرش ها و عادت های سالم در بزرگسالی تبدیل می شوند و به نسل های بعد منتقل می شود. لذا با توجه به نقش انتقال فرهنگ از طریق مدرسه، شکل گیری برنامه های سلامت محور در مدارس برای ایجاد عادات و تفکر مثبت، حایز اهمیت است.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، مدرسه، سلامت محوری، توسعه، آموزش و پرورش
 • بررسی ارتباط رفتارهای انحرافی کارکنان در ترومای سازمانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  محمدحسن مرشدی تنکابنی صفحات 44-52
  مقدمه

  بسیاری از سازمان ها از رفتارهای نامناسب برخی از کارکنان، نقض هنجارهای سازمانی و موضوعاتی از این قبیل، شکایت دارند که این رفتارهای مخرب می تواند به سازمان شوک شدیدی وارد نماید. بنابراین هدف این پژوهش، مطالعه رابطه رفتارهای انحرافی کارکنان در ترومای سازمانی بود.

  روش ها

  پژوهش توصیفی- پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه استاندارد رفتارهای انحرافی کارکنان و ترومای سازمانی است. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. پرسشنامه ها بین 196 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1398 که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، توزیع گردید. تحلیل داده ها از از روش همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون به کمک نرم افزار آماری SPSS ورژن 22صورت گرفت.

  یافته ها

  یافته های مطالعه نشان داد بین رفتارهای انحرافی کارکنان و ترومای سازمانی (803/0r=) ارتباط معناداری وجود دارد (000/0=P). انحراف در تولید یا محصول با ضریب همبستگی 704/0، انحراف در دارایی با ضریب همبستگی 726/0، انحراف سیاسی با ضریب همبستگی 654/0 و پرخاشگری شخصی با ضریب همبستگی 717/0 در ترومای سازمانی در سطح 99 درصد رابطه معنا داری دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  در جامعه و نمونه تحت بررسی، رفتارهای انحرافی کارکنان به عنوان متغیر ویژه تاثیرگذار در شدت ترومای سازمانی شناخته شد. با در نظرگرفتن اینکه رفتارهای انحرافی در محیط کار مشهود و به آسانی نیز قابل تشخیص نیستند، یافته های پژوهش حاضر می تواند برای مدیران در ارتباط با استخدام افراد برای مشاغلی که در آنها بروز رفتارهای انحرافی مشکل ساز است، کاربردی باشد.

  کلیدواژگان: رفتارهای انحرافی کارکنان، تروما، ترومای سازمانی
 • حسن نجفی*، آرش زارع زردینی، مهدی شرقی صفحات 52-62
  مقدمه

  آگاهی از فرایند طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های دینی می تواند برای کنشگران عرصه دین و برنامه درسی آورده های راهبردی داشته باشد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تبیین چگونگی تربیت دینی در مدارس زرتشتی با محوریت مدرسه دین یاری انجام گردید.

  روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی است. مطالعه در سال 1398 در مدرسه دین یاری شهر یزد انجام گرفت. از روش مصاحبه برای گردآوری داده ها استفاده شد و با هشت نفر مصاحبه انجام گردید. تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. جهت اطمینان از دقت علمی و موثق بودن تحلیل ها از روش بازبینی مشارکت کنندگان استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس تحلیل محتوا، 5 تم اصلی شامل اهداف، محتوا، روش های یاددهی-یادگیری، فعالیت های دانش آموزان، روش های ارزشیابی به دست آمد و تم های فرعی زیر شاخه هر کدام قرار گرفت.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به یافته های مطالعه، نکات مثبت و اختصاصی مدرسه دین یاری و استفاده از همیاری خانواده می تواند در تربیت دینی مدارس سایر ادیان و مذاهب مورد استفاده قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: تربیت دینی، مدارس زرتشتی، مدرسه دینیاری یزد
|
 • Mohammad Hashtroudi, Mohammad Reza Siahi Shadbad, Farnaz Monajemzadeh* Pages 1-12
  Introduction

  A significant proportion of research is conducted by graduate students in universities of medical science. The aim was to design and standardize the research questionnaire to determine the students’ satisfaction of the thesis course conducted in the Pharmacy Faculty of Tabriz medical university.
  Method and Materials: The present research is the original study and the method is based on survey. Data collection tool was a researcher-made questionnaire that was evaluated for validity and reliability. Participants in the study were 61 students of Tabriz School of Pharmacy in the academic year of 2017-2017. Data were analyzed using t-test and ANOVA through SPSS software version 13.

  Results

  Results indicated that students were satisfied with the process of approving the proposal and the supervising processes. However, the infrastructure and facilities of the faculty were not able to satisfy half of the students. There was no significant relationship (P<0.05) between students ‘general dissatisfaction based on the rank of the supervisor and participants’ gender.

  Conclusion

  According to the findings of the study, the university infrastructure is a major factor in student satisfaction in doing the dissertation and holding training workshops for students and professors. Therefore, it is recommended that education officials and managers pay attention to this issue for improving the dissertation process

  Keywords: Satisfaction, Thesis, Questionnaire, Research, Student, Tabriz Pharmacy Faculty
 • Marzieh Sakaki, Mohammad Hassan Mirzamohammadi, Mahdi Sobhaninejad, Hassan Najafi* Pages 12-23
  Introduction

  Today, evaluation is an integral part of the teaching-learning process and it is mainly used to guide and improve the performance of teachers as well as to overcome existing educational barriers for learners. In this regard, the present study aimed to analyze the professional competencies of faculty members in the field of evaluating the academic achievement.

  Methods

  The research method is descriptive survey. The statistical community consisted of all faculty members of Shahed University in the academic year of 2019-2020 that were located in four faculties of humanities, engineering and basic sciences and agriculture. 92 of them were selected using quota random sampling method. Research tool was a valid and reliable researcher-made questionnaire. Data were analyzed using one-sample t-test, two-way t-test, and analysis of variance through SPSS version 23.

  Results

  The results of statistical analysis showed that the professional competencies of the faculty members in the early stage evaluation (with a mean of 3.88 and standard deviation 0.457) were above average. Moreover, they were high in the developmental stage (with a mean of 4.28 and standard deviation (0.399) and at the final stage (mean of 4.31 and standard deviation of 0.404). There was no significant difference between the respondents’ opinions in terms of gender (P = 0.807), faculty (P = 0.417) and teaching experience (P = 0.965) at the level of P <0.05.

  Conclusion

  In order to accurately evaluate the evaluation of academic achievement, the professors of Shahed University should be more empowered in the field of necessary knowledge and skills, including assessing the needs of students in presenting course titles and paying attention to the special conditions of students.

  Keywords: Faculty Members, Evaluation, Educational Progress, Professional Competencies
 • M Khajeh Joshaghani, S Ahmadi, M* Mohammadimehr* Pages 24-35
  Introduction

  Since the education development center are the masterminds in the body of higher education in medical universities, the purpose of this study was to examine the current and ideal situation of the education development centers from university faculty members’ perspective.

  Methods

  The present study is a descriptive cross-sectional study that was conducted in 1396 at the level of medical education study and development centers in the country. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cornbach’s alpha. The sample size was obtained by Cochran’s formula of 1308 people. Data were analyzed using descriptive test through SPSS software version 16.

  Results

  The results of the study showed that, based on the faculty members’ point of view, the current situation of education and development centers in the studied areas is unfavorable with an average of 2.04. In addition, the ideal situation of functions and roles is favorable with an average of 3.23 the situation.

  Conclusion

  The findings of the present study recommended that each education development centers use the results of this study to improve the current situation, their performance and duties.

  Keywords: Faculty member, University, Education Development Center, Medical Education
 • Mahnaz Taslimi* Pages 35-44
  Introduction

  School-centered health programs have always been considered by education system as a factor in promoting students’ health and building effective community culture. The purpose of this study was to obtain health-oriented prescriptions for stakeholders that can be effective in developing school culture.

  Method

  The study was performed by analytical review method with document analysis, content analysis and library study. Operational plans consisting of 3 copies of the documents communicated by the Ministry of Education to schools in line with the transformation document in the academic year of 1397-1397. Furthermore, applied research on the effectiveness of these plans in the school organizational culture was used in the last 4 decades. By data reduction method, extractive categories, similarity characteristics and commonalities of the two research variables were calculated with a group of experts’ opinion and some professors.

  Results

  From the content analysis, 30 features of health-oriented programs were extracted, which were adapted to the two models of organizational culture of school and the axes of Shine model. The existence of commonality was determined in all axes.

  Conclusion

  The results showed that the commonalities of school programs promoting health and organizational culture are tied to the common roots of beliefs and values that create synergistic effects in the school. Therefore, health teachings in children and adolescents become behaviors, attitudes and Healthy habits in adulthood and they are transferred to future generations. Therefore, considering the role of culture transfer through school, the formation of health-oriented programs is important to create habits and positive thinking in schools.

  Keywords: Organizational culture, school, health-oriented, development, education
 • Investigating the Relationship between Employee Deviant Behaviors in Organizational Trauma of Ilam University of Medical Sciences in 2019
  Mohammad Hasan Morshedi Tonekaboni Pages 44-52
  Introduction

  Many organizations complain about the inappropriate behavior of some employees, violations of organizational norms, and the same issues, which can cause severe shock to the organization. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between employee deviant behaviors in organizational trauma.

  Methods

  This research is applied in terms of purpose and it is descriptive-survey in terms of data collection. Using the Kerjcie and Morgan table, 196 people were selected as statistical samples. Data collection tools include two standard questionnaires for employee misconduct and organizational trauma. Content validity was used to determine the validity of the mentioned questionnaires. To assess the reliability, Cronbach’s alpha method was confirmed to be 0.932 and 0.849, respectively. SPSS-22 statistical software was used to analyze the data obtained from Pearson correlation method and regression test.

  Results

  Findings show that there is a significant relationship between employees deviant behaviors and organizational trauma (r= 0.803) with respect to P-value= 0.000. Therefore, deviation in production or product with a correlation coefficient of 0.720, deviation in asset with a correlation coefficient of 0.744, political deviation with a correlation coefficient of 0.648 and personal aggression with a correlation coefficient of 0.713 in organizational trauma have a significant relationship at 99%.

  Conclusion

  In the community and the sample under study, employees’ deviant behaviors were recognized as a special variable affecting the severity of organizational trauma. Given that deviant behaviors are not obvious and easily recognizable in the workplace, the findings of the present study can be applicable to managers in relation to hiring people for jobs in which deviant behaviors are problematic.

  Keywords: Employee Deviant Behaviors, Trauma, Organizational Trauma
 • Hassan Najafi*, Arash Zare Zardini, Mahdi Sharghi Pages 52-62
  Introduction

  Religious Education is Specific to Each Religion and Religion, and Knowledge of the Process of Designing, Implementing, and Evaluating it Can have Strategic Implications for Actors in the Field of Religion and Curriculum In this Regard, the Present Study Aimed to Explain How Religious Education in Zoroastrian Schools with the focus on Yazd Dinyari School.

  Methods

  The present study is a qualitative study. The study was conducted in 1398 in Din Yari School of Yazd. The interview method was used to collect data and eight people were interviewed. Interviews were analyzed using thematic analysis. Participants’ review method was used to ensure the scientific validity and reliability of the analysis.

  Results

  Based on content analysis, 5 main themes including objectives, content, teaching-learning methods, student activities, evaluation methods were obtained and sub-themes were subdivided into each.

  Conclusion

  The positive and exclusive points of Dinyari school and the use of family support, can be used in the religious education of schools of other seligions and denominations.

  Keywords: Religious Education, Zoroastrian Schools, Yazd Dinyari School