فهرست مطالب

تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی - پیاپی 75 (پاییز 1399)
 • پیاپی 75 (پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • کامل قادرنژاد، غلامحسین شاهقلی*، عارف مردانی کرانی صفحات 1-22

  یکی از راه های کاهش تراکم خاک، اضافه کردن کودهای آلی و مدیریت تردد در زمین های کشاورزی است. در این تحقیق، کود دامی بر مبنای صفر، 45، 60 و 90 تن در هکتار با خاک رسی مخلوط شد. پس از گذشت 6 ماه (شهریور تا اسفندماه)، در چهار سطح تردد 1، 6، 11 و 16 و در سه سطح رطوبت 8، 11 و 14 درصد در سه عمق 10، 20 و 30 سانتی متری، تراکم خاک آزمایش شد. آزمایش ها در انباره خاک دانشگاه ارومیه زیر چرخ 220/65 R 21 تراکتور با استفاده از آزمونگر تک چرخ با بار ثابت 4 کیلونیوتن، فشار باد تایر برابر 110 کیلو پاسکال و سرعت پیشروی 88/2 کیلومتر بر ساعت، بررسی شد. در تیمار 90 تن کود دامی بر هکتار، نسبت به تیمار بدون کود، میزان کاهش جرم مخصوص و نشست خاک به ترتیب 7/14 و 94/6 درصد اندازه گیری شد. با افزایش تعداد تردد از 1 به 16 و افزایش رطوبت از 8 به 14 درصد، جرم مخصوص 21/7 و 92/7 درصد افزایش نشان یافته است. برای مدل سازی، از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP-ANN)، با 6 نورون در لایه پنهان با تابع انتقال سیگموییدی و تابع انتقال خطی برای نورون خروجی، استفاده شد. مقایسه نتایج به دست آمده از مدل و نتایج تجربی نشان دهنده ضریب همبستگی 99/0 بین این مقادیر است. مقدار میانگین مربعات خطای مدل (MSE) و درصد میانگین مطلق خطای سیستم (MAPE) به ترتیب 0119071/0 و 0009641/0 به دست آمد که نشان از دقت بالای مدل شبکه عصبی در تخمین مقادیر تراکم خاک دارد.

  کلیدواژگان: آزمونگر تک چرخ، استوانه نمونه برداری، انباره خاک، مدل سازی
 • رحیم صیدی، محمداسماعیل خراسانی فردوانی*، محمدجواد شیخ داودی، حسن مسعودی صفحات 23-32

  یکی از چالش های  پیش روی مکانیزاسیون، کنترل مصرف سوخت است. در این راستا، بررسی و اعمال روش های کارآمد در جهت کاهش مصرف سوخت که منجر به کاهش هزینه ها و آلایندگی شود اقدامی ضروری به شمار می رود. این مقاله به پیاده سازی یک سامانه کنترل هوشمند سرعت دورانی موتور و به کار گیری  سامانه کنترل الکترونیکی به جای مکانیزم محرک مکانیکی می پردازد. برای ارزیابی سامانه کنترلی جدید، با استفاده از آزمون t مستقل ، میزان مصرف سوخت در مرحله برداشت بررسی شد. مقایسه میانگین ها نشان داد که سامانه مکانیکی کنترل سرعت دورانی موتور با مصرف 7/36 لیتر بر ساعت دارای بیشترین مصرف سوخت و سامانه الکترونیکی در حالت خودکار دارای مصرف سوخت 31/34 لیتر بر ساعت است. این نتیجه نشان دهنده کاهش مصرف سوخت به میزان 3/6 درصد نسبت به حالت مکانیکی است که علت این امر کنترل سرعت دورانی موتور به صورت خودکار و هوشمند است. طبق محاسبات انجام شده با نصب این سامانه روی هاروسترهای نیشکر موجود سالانه در حدود 505 هزار لیتر سوخت صرفه جویی خواهد شد. الگوریتم کنترلی برنامه ریزی شده روی میکروکنترلر بهترین حالت را با توجه به وضعیت عملکرد ماشین برداشت ایجاد می کرد. زمانی که راننده وضعیت رانندگی را تغییر می دهد این سامانه زمینه تغییر سریع سرعت دورانی موتور را مهیا می کند که بیان کننده عملکرد سریع عملگر الکتریکی است.

  کلیدواژگان: الگوریتم خودکار، جوی استیک، سامانه کنترل الکترونیکی، موتور پله ای، میکرو کنترلر
 • عادل رنجی، داود محمدزمانی*، محمد غلامی پرشکوهی، محمد قهدریجانی صفحات 33-46

  به منظور بررسی استفاده از انواع ماشین های وجین کن (موتوردار و بدون موتور) برای کنترل علف های هرز برنج ارقام دیلمانی و حسن سرایی، آزمایش مزرعه ای در سال زراعی 97-1396 به صورت آزمایش فاکتوریل اجرا شد. در این تحقیق، رقم برنج در دو سطح، شامل رقم دیلمانی و رقم حسن سرایی و روش وجین در پنج سطح، شامل وجین کن دستی بدون موتور، وجین کن موتوردار تک ردیفه، وجین کن موتوردار دو ردیفه، وجین کن موتوردار سه ردیفه و شاهد (بدون اعمال وجین) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. پارامترهای ارزیابی در این تحقیق شامل بررسی ظرفیت و راندمان مزرعه ای، بازده وجین کنی، صفات علف های هرز، صفات رویشی گیاه و بوته های آسیب دیده بود. نتایج آزمایش نشان داد بیشترین بازده وجین کنی مربوط به ماشین وجین کن موتوردار تک ردیفه با 91/91 درصد و کمترین آن مربوط به ماشین وجین کن موتوردار سه ردیفه با 33/91 درصد است. از نظر ظرفیت مزرعه ای، ماشین وجین کن موتوردار تک ردیفه با 198/0 هکتار بر ساعت در جایگاه نخست و ماشین وجین کن دستی بدون موتور با 0096/0 هکتار بر ساعت در جایگاه آخر قرار گرفت. از نظر راندمان مزرعه ای، ماشین وجین کن موتوردار تک ردیفه با 22/78 درصد بیشترین و ماشین وجین کن دستی بدون موتور با 53/65 درصدکمترین راندمان را داشته است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که ماشین وجین کن موتوردار تک ردیفه بهترین نوع وجین کن در کنترل علف های هرز برنج ارقام دیلمانی و حسن سرایی است.

  کلیدواژگان: بازده وجین کنی، بوته های آسیب دیده، صفات علف های هرز، ظرفیت مزرعه ای
 • سمانه ترابی، سید رضا حسن بیگی*، بهزاد ستاری، برات قبادیان صفحات 47-64

  ضایعات نان از ضایعات مواد غذایی رایج در جهان است. هدف از این تحقیق، بررسی اثر متغیرهای زمان قندسازی و نسبت ضایعات نان به آب (غلظت سوبسترا) بر میزان گلوگز ضایعات نان و تولید اتانول زیستی از گلوگز حاصل از هیدرولیزشدن آن است. ضایعات نان ابتدا به قطعات کوچک تقسیم و پس از آن با نسبت 15-10 (w/v%) با آب مخلوط شدند. از آنزیم های آلفاآمیلاز برای مایع سازی و گلوکوآمیلاز برای قندسازی استفاده شد. برای بررسی اثر متغیرهای زمان قندسازی و غلظت سوبسترا بر مقدار گلوگز، از روش سطح پاسخ (طرح مرکب مرکزی) با نرم افزار دیزاین اکسپرت استفاده گردید. قند حاصل از هیدرولیز به روش کیت گلوکز اندازه گیری شد. میزان آفلاتوکسین ضایعات نان (به عنوان شاهد) و نمونه بهینه حاصل از فرآیند هیدرولیز (نمونه با بیشترین میزان گلوگز) اندازه گیری شد. از مخمر ساکارومایسیس سرویزیه برای فرآیند تخمیر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین غلظت گلوگز در هیدرولیز، مربوط به غلظت سوبسترای 150 گرم بر لیتر و زمان قندسازی 48 ساعت به میزان 21/100 گرم بر لیتر است. هیدرولیز در غلظت های بیشتر و زمان های طولانی تر، به علت ایجاد ویسکوزیته و چسبندگی بالا، میزان غلظت گلوکز را کاهش می دهد در نتیجه اثر مطلوبی روی هیدرولیز ندارد.معلوم شد فرآیند هیدرولیزشدن آفلاتوکسین B1 و B2 را به ترتیب به میزان 76 درصد و 16 درصد کاهش می دهد. بیشترین مقدار اتانول زیستی در فاز تخمیر، 35/45 گرم بر لیتر با بازده 7/88 درصد در زمان 36 ساعت به دست آمد که می تواند به دلیل مصرف گلوکز تولید شده در مرحله هیدرولیز شدن به واسطه رشد مناسب توده سلولی در تخمیر در این مدت زمان باشد؛ زمان مناسب برای فرآیند تخمیر 36 ساعت است.

  کلیدواژگان: آفلاتوکسین، زیست توده، گلوکز
 • مجید روزبه* صفحات 65-80

  نوع شیار باز کن و موقعیت چرخ های فشار در کارنده های کاشت مستقیم می تواند تاثیر زیادی بر جوانه زنی محصول در سامانه های خاک ورزی حفاظتی داشته باشد. این موضوع به ویژه در بخش هایی از جنوب استان فارس مهم است که کشت های سالیانه دو محصولی گندم-ذرت با بقایای زراعی زیاد دارند. در مطالعه مزرعه ای تاثیر نوع شیار بازکن و بودن یا نبودن چرخ های فشار بر کارایی ماشین کاشت مستقیمدر کشت گندم مقایسه و ارزیابی شد.تیمارهای آزمایش شامل خطی کار کاشت مستقیم گندم با شیار بازکن کاردی بدون چرخ فشار، خطی کار کاشت مستقیم گندم با شیار بازکن کاردی با چرخ فشار، خطی کار کاشت مستقیم گندم با شیار بازکن بشقابی بدون چرخ فشار، خطی کار کاشت مستقیم گندم با شیار بازکن بشقابی با چرخ فشار و خطی کار مرسوم با شیار باز کن کفشکی و با چرخ فشار بود. نتایج آزمایش ها نشان داد که نوع شیار باز کن و بود یا نبود چرخ فشار، تاثیر معنی داری بر عمق کاشت، یکنواختی عمق کاشت، سرعت جوانه زنی و عملکرد گندم دارد. استفاده از کارنده مجهز به شیار باز کن کاردی، موجب افزایش متوسط عمق کاشت به میزان 4/36 درصد نسبت به کارنده نوع بشقابی شد. بیشترین میزان یکنواختی عمق کاشت گندم مربوط به شرایطی بود که کارنده مجهز به شیار باز کن بشقابی به کار گرفته شده بود. یافته ها همچنین نشان داد که به کارگیری شیار بازکن کاردی و بشقابی بدون چرخ فشار، در مقایسه با کارنده های مجهز به چرخ فشار سرعت جوانه زنی را به شکلی معنی دار افزایش داده است. مقایسه میانگین ها نشان داد که عملکرد گندم وقتی کارنده های مجهز به شیار باز کن کاردی و بشقابی بدون چرخ فشار، در مقایسه با کارنده های مجهز به چرخ فشار، به کار گرفته شده اند به ترتیب 7/11 و 2/14 درصد افزایش دارد.

  کلیدواژگان: بقایای ذرت، بی خاک ورزی، سرعت جوانه زنی، عمق کاشت، عملکرد گندم
 • محسن آزاد بخت*، محمدجواد محمودی، محمد واحدی ترشیزی، رضا قزاق جاهد صفحات 81-96

  هویج به قطعات مساوی خرد و با دو روش پیش تیمار اهمیک و بلانچینگ تیماردهی شد. در پیش تیمار اهمیک سطوح 40، 60 و 80 ولت و زمان 2، 4 و 6 دقیقه و در پیش تیمار بلانچینگ پارامتر زمان مورد بررسی 2، 4 و 6 دقیقه در نظر گرفته شد. بلافاصله بعد از پیش تیمار، نمونه ها در مایکروویو با سطوح توانی 360، 600 و 900 وات خشک شدند و بعد از خشک شدن ویژگی های کیفی آنها مانند میزان آنتی اکسیدان، فلاوونویید و فنل کل برای نمونه ها اندازه گیری شد. در این تحقیق، از شبکه عصبی چند لایه پرسپترون برای آموزش داده ها با استفاده از 3 و 6 نرون در لایه مخفی و سه تابع فعال سازی تانژانت هیپربولیک، سیگموییدی و خطی استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، برای پیش تیمار اهمیک بهترین مقادیر R2 و RMSE برای مقدار آنتی اکسیدان (سیگموییدی- 6 نرون)، مقدار فلاوونویید (تانژانت هیپربولیک- 6نرون) و مقدار فنل کل (سیگموییدی- 6 نرون) بود. همچنین برای پیش تیمار بلانچینگ نیز شبکه فعال سازی با 3 نرون در لایه پنهان و بهترین مقادیر R2 و RMSE را برای مقدار فنل کل، فلاوونویید و آنتی اکسیدان برای تابع فعال سازی تانژانت هیپربولیک به دست آمد.

  کلیدواژگان: بلانچینگ، تابع فعال سازی مختلف، گرمایش اهمیک، نورون
 • علی اکبر صلح جو*، محسن بذرافشان، فرخ دین قزلی صفحات 97-108

  کنترل مکانیکی علف های هرز در مزرعه می تواند مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف زیاد و هزینه های علف کش ها را کاهش دهد. این مطالعه برای تعیین اثر کولتیواتور جدید کج ساق بر کنترل علف های هرز در مزرعه چغندرقند اجرا شد. این پژوهش شامل هفت تیمار به ترتیب شامل کولتیواتور کج ساق با فاصله عرضی 45 میلی متر، کولتیواتور کج ساق با فاصله عرضی 45 میلی متر + فارویر، کولتیواتور کج ساق با فاصله عرضی 65 میلی متر، کولتیواتور کج ساق با فاصله عرضی 65 میلی متر + فارویر، کولتیواتور مرسوم (تیغه هلالی)، کنترل تمام فصل علف های هرز و عدم کنترل علف های هرز بود که در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. به منظور بررسی تاثیر کولتیواتورها بر دفع علف های هرز و عملکرد چغندرقند، پارامترهای درصد کنترل علف های هرز،عملکرد ریشه چغندرقند، درصد قند و عملکرد قند ناخالص اندازه گیری شد. نتایج بررسی ها نشان داد که شکل هندسی کولتیواتور بر کنترل علف های هرز و عملکرد محصول موثر است. کولتیواتور کج ساق با فاصله عرضی 65 میلی متر + فارویر نسبت به کولتیواتور مرسوم باعث افزایش کنترل علف های هرز به میزان 0/17 درصد، عملکرد ریشه چغندرقند به میزان 5/5 درصد، افزایش قند به میزان 6/0 درصد، و عملکرد قند ناخالص به میزان 1/6 درصد شد. یافته ها نشان داد که فناوری جدید کولتیواتور کج ساق، پتانسیل افزایش کنترل علف های هرز به همراه افزایش عملکرد محصول را دارد و می تواند باعث بهبود شرایط تولید و کاهش مصرف علف کش ها شود.

  کلیدواژگان: درصد قند، شکل هندسی کولتیواتور، عملکرد قند ناخالص
|
 • Kamel قادرنژاد, Gholamhossein Shahgholi *, Aref Mardani Pages 1-22

  One way to reduce soil compaction is to add organic matter and to manage the field traffic. In this research, farmyard manure was incorporated into clay soil with rates of 0, 45, 60, 90 ton ha-1. After 6 months (September to March), at different numbers of tyre passes of 1, 6, 11 and 16, and three soil moisture contents of 8%, 11% and 14% soil compaction was evaluated measuring soil bulk density and soil sinkage. Experiments were conducted in the soil bin at the Urmia University under a single trector’s tire 220/65 R 21l under a constant load of 4 kN, inflation pressure of 110 kPa and at a forward velocity of 2.88 km hr-1. It was found that at manure rate of of 90 ton ha-1, comparing to no-manure treatment, soil bulk density and soil sinkage decreased by 14.7 and 6.94 percent, respectively. Also, increasing the number of tyre passes from 1 to 16 and increasing soil moisture content from 8 to 14 percent, increased soil bulk density 7.21% and 7.92%, respectively. For neural network modeling multilayer perceptron network with six neurons in the hidden layer with sigmoid transfer function and linear transfer function for the output neuron was used. Comparison of neural network output and experimental results showed high correletion with correlation coefficient of R= 0.99 between them. The mean square error (MSE) of the model and mean absolute percentage error of the system (MAPE) were 0.0119071 and 0.0009641,respectivly, which showed high accuracy of neural network to model soil compaction.

  Keywords: Cylindrical Cores, modeling, Single wheel tester, Soil Bin
 • Rahim Seidi, Mohammad Esmail Khorasani Ferdavani *, Mohammad Javad Sheikhdavoodi, Hassan Masoudi Pages 23-32

  Today, one of the main challenges is to control fuel consumption, which has an effective role on other sectors of the economy. In this situation, efficient practices are necessary to reduce fuel consumption leading to lower costs. This paper shows how an intelligent control system has been designed and how an electronic engine speed control system was replaced with the mechanical system. The aim of construction and evaluation of an electronic system was to control engine speed in harvesting machines. The conventional control of engine speed in 7000 series sugarcane harvesters is mechanical. Stepper motor, drivers, micro-controller, joystick and potentiometer were used, as well as the C programming in code-vision to program the microcontrollers. A t test was conducted to compare fuel consumption between the systems. The statistical analysis showed significant difference between the control systems in 1% probability level. Results from the implementation of this system represented the design and proper functioning of the system. The results showed a reduction of about 6.3% in fuel consumption when electronic control system was used, comparing to mechanical control and this was due to the use of intelligent and automatically control of engine speed. Installation of this system on existing sugarcane harvesters will save about 505,000 liters of fuel annually.

  Keywords: Automation Algorithm, Electronic Control System, Joystick, Microcontroller, Stepper motor
 • Adel Ranji, Davood Mohammad Zamani *, Mohammad Gholami Porshokoohi, Mohammad Ghahderijani Pages 33-46

  In order to find how different types of weeders (powered and non-powered) are working in controlling weeds of peddy lands in which two rice cultivars, Deilamani and Hassansaraei, were grown, a field experiment was conducted in 2017-2018. This study was performed as a factorial experiment with cultivar in two levels, Deilamani and Hassansaraei, and weeding method in five levels including manual motor weeding, using single-row, two-row, three-row weeders, and control. The experiment was performed in a randomized complete block design with three replications. Evaluation parameters in this study included field capacity, field efficiency, weeding efficiency, weed charateristics, plant growth charateristics and the rate of damaged plants. The results showed that the highest (91.91%) and lowest (91.33%) efficiency were obtained when single-row powered weeder and three-row powered weeder, reaspectively, were used. In terms of field capacity, the single-row powered weeder was on the top of the list with 0.198 ha.h-1, and the non-powered manual weeder was at the bottom of the list with 0.0096 ha.h-1. In terms of field efficiency, the single-row powered weeder was on the top of the list with 78.22%, and the non-powered manual weeder was at the bottom of the list with 65.53%. The results obtained from this study indicated that the single-row powered weeder was recognized as the best weeder in controlling the rice weeds where Deilamani and Hassansaraei cultivars are growing.

  Keywords: Damaged plants, Farm capacity, Weed traits, Weeding efficiency
 • Samane Torabi, S. R. Hasanbeigi *, Behzad Sattari, Barat Ghobadian Pages 47-64

  Bread waste is the common part of food biomass in the world. The aim of this study was to investigate the effects of saccharification time and also substrate concentration on the amount of glucose as well as bioethanol obtained from bread wastes folowing hydrolysis processing. The bread wastes were crushed to small parts and then mixed with water at ratio of 10-15 (w/v%). Alpha-amylase and glucoamylase enzymes were used for liquefaction and saccharification, respectively. The effects of saccharification time and substrate loading parameters on the amount of glucose were investigated by using response surface methodology (central composite design) with Design Expert software. The glucose-derived from hydrolysis processing was measured by glucose kit. Aflatoxin contents of the bread wastes (as control sample) and optimum sample obtained from the hydrolysis processing (sample with the maximum glucose) were measured. Fermentation processing was carried out by using Saccharomyces cerevisiae yeast. The results showed that the highest amount of glucose (100.21 g/l) in enzymatic hydrolysis was obtained at the saccharification time of 48 h and substrate loading of 150 g/l. The hydrolysis processing at the higher concentrations and longer duration, due to high viscosity and adhesion, reduced the concentration of glucose, so high concentration did not have any favorable effect on the hydrolysis processing. The hydrolysis processing reduced Aflatoxin B1 and B2 at a ratio of 76% and 16%, respectively. The greatest amount of bio-ethanol in the fermentation phase (45.35 g/l) was obtained at 36 hours with efficiency of 88.7%. It could be related to the consumption of glucose produced in the hydrolysis phase due to proper growth of the cell mass during fermentation phase in this duration. The recommended time for the fermentation processing is 36 hours.

  Keywords: aflatoxin, biomass, fermentation, Glucose
 • M. Rouzbeh * Pages 65-80

  The furrow opener type and press wheel configuration in no-till seeders can have a major effect on crop emergence in conservation tillage systems. This is particularly important in southern regions of Fars province where in annual double-cropping systems (winter wheat and summer maize) a large volumes of maize residue remain on the soil surface. A field study was conducted to determine the effects of furrow opener type and press wheel configuration on sowing performance and subsequent wheat yield in rotation with corn. The experimental design was a randomized complete block in four replications. The treatments consisted of four different configurations for no-till seeder: no-till seeder with tine opener without press wheel (Notill.1), no-till with tine opener and press wheel (Notill.2), no-till with disk opener without press wheel (Notill.3), no-till with disk opener and press wheel (Notill.4), and conventional planter with shoe opener, and press wheel (Con.Drill). The results showed that furrow opener type and press wheel configuration had a significant effect on planting depth, speed of emergence, depth uniformity and crop yield. The Notill.1 and Notill.2 treatments increased sowing depth by 36.4% compared to Notill.4 and Notill.3 treatments. The highest depth uniformity was observed in Notill.3 and then in Notill.4 treatments,. The findings revealed that upon removing the press wheel from the seeding unit, higher speed in emergence was found in both the disk and tine opener treatments (Notill.1, Notill.3), compared to press wheel treatments (Notill.2, Notill.4). A comparison of mean values wheat yield showed that when the press wheel was not used, the Notill.1 and Notill.3 treatments caused increasing in  crop yield by 11.7% and 14.2%  as compared to Notill.2 and Notill.4 treatments, respectively.

  Keywords: Corn Residue, direct drilling, speed emergence, sowing depth, Wheat Yield
 • Mohsen Azadbakht *, Mohammad Javad Mahmoodi, Mohammad Vahedi Torshizi, Reza Ghazagh Jahed Pages 81-96

  In this research, the carrot was first grounded in equal pieces; the pieces underwent pretreatment using Ohmic and blanching methods. The treatments were preheated at 3 ohmic voltage levels as 40, 60 and 80 Volt and 3 period levels of 2, 4 and 6 minutes. Then parameters examined in the pretreatment blanching in 3 period levels of 2, 4 and 6 minutes. After the pre-treatment, samples were dried in microwave in 3 power levels of 360, 600 and 900 W. The qualitative properties of samples including antioxidant, flavonoids and total phenol content were determined for pre-treated and dried samples. A multilayer neural network of perceptron was used to teach data using 3 and 6 neurons in the hidden layer and three functions of hyperbolic, sigmoid, and linear tangent activation. According to the results obtained from the network, for Ohmic premixing method the best values of R2 and RMSE were observed for antioxidant content (sigmoid-6 neuron), flavonoids content (hyperbolic tangent-6 neuron) and total phenol content (sigmoid-6 neuron). Also, the activation network with 3 neurons in the hidden layer and the hyperbolic tangent activation function were able to obtain the best values of R2 and RMSE for the total phenol content, flavonoids and antioxidants in the blanching pre-treatment.

  Keywords: blanching, Different Activation Function, Neuron, ohmic heating
 • Aliakbar Solhjou *, Mohsen Bazrafshan, Farrokhdin Ghezeli Pages 97-108

  Weed control by mechanical means can reduce environmental concerns resulting from herbicides application, and also it can help reducing the costs of chemicals and application expenditures. This study was devoted to investigate the suitability of bent leg cultivator for eradication of weeds in sugar beet fields. Field study having seven treatments; bent leg cultivator with 45 mm width, bent leg cultivator with 45 mm width + furrower, bent leg cultivator with 65 mm width, bent leg cultivator with 65 mm width + furrower, conventional cultivator (crescent blade), control of weed in all seasons, and no-weed control were carried out as a complete randomized design in three replications. Field data were used to calculate weed control percentage, sugar beet root yield, sugar content and gross sugar yield. Analysis of data indicated that cultivator geometry affected both percentage of weed control and crop yield. The bent leg cultivator with 65 mm width + furrower, compared to conventional cultivator, increased weed controling (17.0%), root yield (5.5%), sugar content (0.6%), and gross sugar yield (6.1%). Findings showed potential of the new bent leg cultivator in increasing crop yield and decreasing herbicides application.

  Keywords: Cultivator Geometry, Gross sugar yield, sugar content