فهرست مطالب

مدیریت ورزشی - سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 50، پاییز 1399)
 • سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 50، پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/18
 • تعداد عناوین: 15
|
 • اکبر جابری*، سید نصرالله سجادی، حسن اسدی دستجردی، محمد خبیری صفحات 601-620

  موفقیت در بازاریابی ورزشی مستلزم توجه ویژه به کیفیت رابطه بین هواداران و تیم های ورزشی است. ازاین رو هدف از تحقیق حاضر مطالعه تاثیر عناصر نیاز به خودابرازی بر ارزش ویژه برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از نوع پیمایشی و کاربردی است و داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد تمایز هویت، تشابه هویت و پرستیژ هویت باتاچاریا و سن (2003) و پرسشنامه ارزش ویژه برند یو و دانته (2001) گردآوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل هواداران تیم های پرطرفدار لیگ برتر فوتبال ایران بود که 200 نفر از آنها به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرهای متخصصان مدیریت ورزشی و مدیریت بازرگانی تایید و پایایی پرسشنامه ها براساس آلفای کرونباخ ارزیابی شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارSPSS  نسخه 18 و PLS استفاده شد. براساس نتایج این پژوهش، تمامی مسیرها در سطح معنا داری 05/0p<  تایید شد. نتایج نشان داد که عناصر نیاز به خودابرازی که شامل تشابه هویت، تمایز هویت و پرستیژ هویت است، تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند تیم های لیگ برتر فوتبال ایران داشته اند.

  کلیدواژگان: ارزش ویژه، برندسازی، خودابرازی، هواداران فوتبال، هویت برند
 • احسان محمدی ترکمانی*، حسین معینی، قدرت الله باقری، حسن زارعی متین، حسین خنیفر صفحات 621-642

  سبک زندگی مفهومی تمایز بخش در جوامع امروزی محسوب می شود. این پژوهش آمیخته با هدف تحلیل سبک زندگی ورزشکاران نخبه ایرانی و ارایه سنخ شناسی از سبک های زندگی ورزشکاران انجام گرفت. در مرحله کیفی با انجام مصاحبه های عمیق ساختارنیافته با 19 نفر از خبرگان آشنا با سبک زندگی ورزشکاران ایرانی و بهره گیری از رویکرد گلیزری نظریه داده بنیاد مولفه های سبک زندگی شناسایی شد، سپس برای مرحله کمی پرسشنامه ای 64 سوالی از کدهای مربوط به مولفه های سبک زندگی طراحی و توسط پنج نفر از خبرگان تایید شد. از جامعه 1574 نفری ورزشکاران لیگ برتری در چهار رشته فوتبال، فوتسال، والیبال و بسکتبال 308 نفر از ورزشکاران به صورت هدفمند و در دسترس پرسشنامه را تکمیل کردند. با اجرای تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار لیزرل 80/8 مدل اندازه گیری مولفه های سبک زندگی ورزشکاران نخبه آزمون شد و پس از اصلاح و تعدیل مورد برازش قرار گرفت. این مدل دارای ده مولفه تفکر حرفه ای، شایستگی های عاطفی، چشم انداز زندگی، سواد مالی، مسئولیت پذیری، مصرف مادی، تمایلات مصرف فرهنگی، فراغت و تفریح، مسایل شخصی و رفتارهای مذهبی بود. در ادامه از طریق تحلیل خوشه ای با نرم افزار Spss 23 پنج سبک غالب زندگی در بین ورزشکاران نخبه تحت عناوین مصرف گرا، روزمره، سودمند، حسابگر و حرفه ای شناسایی شد و با بررسی یافته های کیفی و کمی ویژگی های هر سبک زندگی بیان شد.

  کلیدواژگان: رویکرد گلیزری، زندگی حرفه ای، سبک زندگی، مصرف، ورزشکار نخبه
 • محمدابراهیم رزاقی*، محمود گودرزی، مجید جلالی فرهانی صفحات 643-664

  این پژوهش با هدف نیم نگاهی تاریخی بر حوزه جوانمردی در ایران انجام شده است، به نوعی که مستقیما به تاریخ ایران زمین مراجعه و رویکرد جوانمردی و تفکر تربیتی آن در ورزش حاصل شد. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی با رویکرد تاریخی بود به طریقی که با مراجعه به کتب تاریخی ایران واکاوی در چهار دسته شناسایی واحدهای معنایی، کدهای اولیه، کدگذاری باز، محوری صورت گرفت و در نهایت مدل - تعریف جوانمردی در ایران حاصل شد. جوانمردی از نگاه تاریخی ایران، مجموعه ای از صفات تلقی می گردد که در بستره نگاه شناسی به خداوند، نگاه شناسی به مردم و نگاه شناسی به خود است.

  کلیدواژگان: اخلاق، تاریخ، تربیت، جوانمردی، ورزش
 • مرضیه باروتیان*، ناهید اتقیا، میر محمد کاشف، محمدرضا حافظی صفحات 665-683

  هدف پژوهش بررسی معماری فضاهای ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران بر میزان گرایش شهروندان به فعالیت های ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش ورزشکاران شهر تهران بودند. نمونه آماری، مشتریان مجموعه های ورزشی 5 منطقه شهری از بین 22 منطقه با توجه به موقعیت جغرافیایی قرارگیری آنها در شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز، شامل مناطق 1،5،6،8،20 بودند. روش نمونه گیری تصادفی و در دسترس، همچنین حجم نمونه متشکل از 250 نفر بود. ابزار گردآوری، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط 9 نفر از استادان مدیریت ورزشی و معماری بررسی و سپس در بین نمونه موردنظر پخش شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 76/0 محاسبه شد. همچنین از الگوریتم پی ال اس برای آزمودن فرضیات استفاده شد. خروجی نرم افزار حاکی از این بود که تمامی متغیرها تحقیق اثر مثبتی بر گرایش شهروندان به اماکن ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران داشت. به طور کلی می توان گفت معماری و نحوه طراحی اماکن ورزشی بر جذب و گرایش شهروندان به فعالیت های ورزشی ثمربخش است و متولیان امر هنگام طراحی باید به معماری اماکن براساس فرهنگ، نحوه دسترسی و سایر شاخص های به دست آمده توجه ویژه کنند.

  کلیدواژگان: اماکن ورزشی، شهرداری، فعالیت ورزشی، معماری
 • کامران عیدی پور*، بهرام یوسفی، حسین عیدی، شیرین زردشتیان صفحات 685-700

  هدف از این تحقیق، بررسی رابطه مولفه های سبک رهبری زهرآگین با بدبینی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی مدیریت ماکیاولیسم بود. روش تحقیق توصیفی است و در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان رسمی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 335 نفر بود. حجم نمونه تحقیق براساس جدول مورگان، تعداد 180 نفر تعیین شدند. ابزار مورد استفاده سه پرسشنامه استاندارد رهبری زهرآگین اشمیت (2008)، پرسشنامه مدیریت ماکیاولیسم روث آلاس (2009) و پرسشنامه بدبینی سازمانی کالاگان (2009) بود. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط شش تن از استادان مدیریت ورزشی دانشگاه رازی تایید و پایایی این پرسشنامه ها به ترتیب 89/0، 87/0، 88/0 تعیین شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای Spss و Amos استفاده شد. نتایج نشان داد که رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی با ضریب  53/0 تاثیر مثبتی دارد. همچنین می توان گفت که مدیریت ماکیاولیسم نقش میانجی را با ضریب اثر 32/0، برای تاثیر رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی ایفا می کند. بنابراین مدیران باید سعی کنند که تا حد ممکن از بروز رفتارهای زهرآگین در شیوه رهبری خود ممانعت به عمل آورند، چراکه وجود و تداوم این رفتارهای منفی در نهایت مدیران را به سمت بی توجهی به سازمان و منابع انسانی آن سوق می دهد و شرایط را به منظور بدبین شدن کارکنان با سازمان فراهم می کند.

  کلیدواژگان: بدبینی سازمانی، رهبری زهرآگین، مدیریت ماکیاولیسم، وزارت ورزش و جوانان
 • حسن غلامی قاجاری، معصومه کلاته سیفری* صفحات 701-720

  هدف پژوهش حاضر ارایه مدلی از ترفندهای بازاریابی به منظور ارتقای فروش تولیدکنندگان ورزشی ایرانی بود که در سه گام اجرا شد. در گام اول با روش دلفی عوامل موثر شناسایی شد و در گام دوم، مدلسازی ساختاری تفسیری مدلی برای آن ترسیم کرد. در گام سوم برای تایید مدل از معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزیی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق تمامی مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر تهران بود و حجم نمونه با روش معادلات ساختاری تعیین شد که طبق آن 214 پرسشنامه گردآوری شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط استادان بازاریابی ورزشی تایید شد و روایی سازه با روایی همگرا بررسی شد. پایایی از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد. یافته ها، مدلی در چهار سطح را ترسیم کرد که معناداری روابط آن نیز تایید شد. در نتیجه می توان گفت به کارگیری نام و ظاهر مقلد ترفندی است که هویتی مقلد را می سازد و تصویر مطلوب و ادراک از کیفیت تولیدات مقلد را برای مشتریان به وجود می آورد و می تواند فروش تولیدکنندگان ورزشی ایرانی را ارتقا بخشد.

  کلیدواژگان: ارتقای فروش، ترفند بازاریابی، تولیدکنندگان ورزشی، رهبران بازار، محصولات مقلد
 • زهرا سبزی نژاد، همایون عباسی* صفحات 721-733

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر جهت گیری راهبردی و ظرفیت جذب دانش بر قابلیت های نوآوری کارشناسان وزارت ورزش و جوانان با ملاحظه نقش میانجی انعطاف پذیری راهبردی انجام گرفت. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعهآماری شامل تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بود که از طریق نمونه گیری تصادفی، 273 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از چهار پرسشنامه استاندارد جهت گیری راهبردی مایلز و اسنو (1978)، پرسشنامه ظرفیت جذب دانش زاهارا و جورج (2002)، پرسشنامه قابلیت نوآوری تسای(2001)، و پرسشنامه انعطاف پذیری راهبردی شیمیزو و هیت (2004) استفاده شد. پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه ها، برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار  LISREL8/70استفاده شد. نتایج تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل از برازش خوبی برخوردار است و تمامی مسیرها تایید شدند. نتایج نشان داد که سازمان های ورزشی به منظور استفاده صحیح از منابع، جلوگیری از حالت انفعال و توان رقابت در محیط، با استفاده از جذب اطلاعات ارزشمند از منابع بیرونی و نیز بهره گیری از توانایی واکنش گرایانه در محیط، باید بر قابلیت های نوآوری خود بیفزایند.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری راهبردی، جهت گیری راهبردی، ظرفیت جذب دانش، قابلیت نوآوری، وزارت ورزش و جوانان
 • ژاله معماری*، هدی خوش بیان، علیرضا صفایی صفحات 735-757

  بازیکنان از جمله مهم ترین و باارزش ترین دارایی ها و سرمایه های باشگاه های ورزشی محسوب می شوند که مبلغ قرارداد ایشان منابع زیادی از باشگاه ها را از آن خود کرده است. در مطالعه حاضر، با هدف بررسی نقش عوامل مرتبط با ارزش گذاری بازیکن، به پیش بینی مبلغ قرارداد آنان پرداخته شد. روش تحقیق حاضر کاربردی- پیمایشی و از نوع کمی و نمونه های تحقیق به صورت کل شمار، شامل 41 بازیکن تیم فوتبال باشگاه استقلال بود. داده های تحقیق بر مبنای روش اسنادکاوی داده های عملکرد بازیکنان، در دو فصل بود. در به کارگیری روش داده کاوی، از الگوریتم های شبکه عصبی، درخت تصمیم و الگوریتم خوشه بندی کای میانگین برای دسته بندی، تحلیل داده ها و پیش بینی قیمت، استفاده شد. همچنین از طریق پیش بینی مجدد قیمت با داده های خام اولیه و با استفاده از الگوریتم های ساخته شده در مدل های مختلف و بهره گیری از نمودار و تحلیل عددی، مقدار پیش بینی با مقدار واقعی در نرم افزار کلمنتاین، مدل به دست آمده تست شد. براساس یافته ها، در الگوریتم شبکه عصبی متغیر شیرجه بالاترین ضریب تاثیر و متغیر کل زمان بازی شده در طول یک فصل کمترین ضریب تاثیر را در قیمت گذاری بازیکن داشت. در الگوریتم درخت تصمیم بیشترین عامل تاثیرگذار بر قیمت بازیکن، سن و کمترین عامل، پست بازیکن بود. همچنین اولین عامل تاثیرگذار بر قیمت قدرت بدنی بود. تفاوت مقادیر پیش بینی شده در روش های الگوریتمی با داده های واقعی احتمالا ناشی از عدم استفاده از رویکرد علمی در ارزش گذاری قراردادهای بازیکنان است. در پیش بینی قیمت بازیکنان، با فرض بودجه ثابت باشگاه، الگوریتم درخت تصمیم و با فرض بودجه متغیر، شبکه عصبی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: الگوریتم درخت تصمیم، پیش بینی قیمت، داده کاوی، دستمزد بازیکنان، شبکه عصبی
 • ابوالفضل امامی، فرشاد امامی*، مصطفی افشاری صفحات 759-788

  پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی توسعه سرمایه گذاری در ورزش ایران اجرا شده است. روش تحقیق کیفی است و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل افراد دارای سابقه مدیریت در سطوح مختلف ورزش کشور، استادان مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور، و خبرگان و فعالان حوزه اقتصاد ورزشی بودند. 15 نفر برای انجام مصاحبه با بهره گیری از تکنیک های هدفمند نظری و گلوله برفی انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. نتایج نشان داد که از جمله عوامل علی توسعه سرمایه گذاری، ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاران ورزشی، توسعه مشارکت حداکثری مردم و اقشار مختلف، ارایه خدمات مناسب برای مشتریان ورزشی و شرایط مساعد برای جذابیت ورزش است. عوامل زمینه ای، شامل کیفیت انواع ورزش، رسانه فعال و مشوق ها بود. از جمله عوامل مداخله گر، مدیریت دولتی، قوانین دست وپاگیر، محیط سیاسی قانونی و زیرساخت های اجرایی است. همچنین راهبردها شامل فراهم کردن سود سرمایه گذار، توسعه بازاریابی، ایجاد سازوکار اقتصادی و ثبات و قدرت اقتصادی و پیامدهای حاصل از آن همگانی شدن ورزش، افزایش تعداد تماشاچیان، افزایش تعداد سرمایه گذاران، ایجاد ظرفیت ها و شاخص های اقتصادی و شرایط مساعد ورزش کشور بود.این مدل، چارچوبی مناسب و بومی برای مطالعات در این حوزه است و به عنوان مقدمه ای به منظور سرمایه گذاری ورزش در ایران می تواند مبنای عمل قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ثبات اقتصادی، سرمایه گذاری، عوامل مدیریتی، عوامل سیاسی قانونی، عوامل اقتصادی
 • میثم الله مرادی، سید محمدحسین رضوی*، مرتضی دوستی صفحات 789-817

  هدف این پژوهش طراحی مدل ورزش شهروندی در کلانشهر تهران است. تحقیق حاضر از نظر هدف، بنیادی است که با روش کیفی در دو مرحله اجرا شد. در مرحله اول با استفاده از راهبرد داده بنیاد با 25 نفر از خبرگان مصاحبه عمیق صورت گرفت و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش چارمز بهره گرفته شده و مدل اولیه استخراج شد. در مرحله دوم، مدل برآمده از مرحله قبل در سه مرحله در اختیار کارگروه دلفی متشکل از شش خبره مدیریت ورزشی جهت اصلاح و تایید نهایی گذاشته شد. نتایج نشان داد که سیاست گذاری کلان، الزامات توسعه بخش، وظایف سازمان متولی ورزش شهروندی، شهر ورزشی، مدیریت واحد شهری و در نهایت محیط کلانشهری تهران عوامل تاثیرگذار بر ورزش شهروندی هستند. بنابراین به نظر می رسد که دولتمردان، سیاست گذاران و مدیریت شهری با درک مفهوم واقعی ورزش شهروندی و شناسایی عوامل موثر بر آن، براساس مدل پژوهش حاضر، می توانند به منظور فراهم سازی بستر مشارکت حداکثری شهروندان، با فرهنگ سازی و تبلیغات رسانه ای مناسب، ضمن افزایش سلامتی و نشاط اجتماعی، پایه های اقتصاد و رفاه شهری را تقویت کرده و کلانشهر تهران را به شهر ورزشی شناخته شده ای در منطقه تبدیل کنند.

  کلیدواژگان: روش دلفی، رویکرد ساخت گرایانه، شهروندی، نظریه داده بنیاد، ورزش
 • امیرحسین منظمی*، نجف آقایی، مراد رومیانی صفحات 819-848

  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل تاثیر اصالت برند و ارزش ویژه برند بر وفاداری تماشاگران به برند در باشگاه های لیگ والیبال ایران (باشگاه والیبال بانک سرمایه تهران) بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل تماشاگران لیگ برتر والیبال (بانک سرمایه) در فصل 97-96 بود که حجم نمونه براساس جدول مورگان برای جامعه 1800 نفری 317 نفر تعیین و به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اصالت برند کادیرو، پرسشنامه ارزش ویژه برند آکر و پرسشنامه وفاداری تماشاگران ماهونی استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان و از مدل معادلات ساختاری برای تعیین برازش مدل تحقیق با نرم افزارSPSS  نسخه 25 و Amos نسخه 23 استفاده شد. بر اساس نتایج مدل تحقیق مشاهده شد که اصالت برند بر ارزش ویژه برند با ضریب مسیر (001/0=P، 723/0= β) و ارزش ویژه برند بر وفاداری تماشاگران با ضریب مسیر (001/0=P،891/0=  β) تاثیر مثبت مستقیم معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که اصالت برند از طریق متغیر میانجی ارزش ویژه برند بر وفاداری تماشاگران اثر مثبت معناداری دارد.

  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، اصالت برند، برند، باشگاه والیبال بانک سرمایه، وفاداری تماشاگران
 • محسن ابوالقاسم پور، رضا صابونچی*، عباس شعبانی صفحات 849-869

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش توسعه گردشگری ورزشی بر اشتغال زایی شهر تهران و ارایه مدل اشتغال است. روش پژوهش تحلیلی است و بر مبنای هدف و نتایج، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق تمامی استادان و صاحب نظران اشتغال بود که در حوزه اشتغال و گردشگری، تجربه کاری داشتند. براساس جدول مورگان حجم نمونه 294 نفر محاسبه شد. به منظور کفایت نمونه برداری از آزمون کیسر-مایر-الکین (KMO)، آزمون کرویت بارتلت بهره گرفته شد که برابر با 735/. بود. نتایج نشان داد بین وضع موجود و وضع مطلوب گردشگری ورزشی در ایران به لحاظ آماری اختلاف معنا داری وجود دارد (001/0 = ,P 785/13= Z). همچنین توسعه گردشگری ورزشی اثر مستقیم، مثبت و معنا داری بر اشتغال زایی مستقیم، مستقیم و فصلی و مستقیم و پاره وقت دارد، اما بر اشتغال مستقیم و دایمی این اثر معنا دار نشده است. پیشنهاد می شود با تهیه بستر مناسب مانند رویدادهای بزرگ ورزشی و نمایشگاه ها معتبر، زمینه گردشگران ورزشی در جهت توسعه اشتغال زایی نیز مهیا شود. تهران به عنوان یکی از کلان شهرهای دنیا و ایران توانمندی های فراوانی دارد که با تاکید بر فعالیت های ورزشی می توان زمینه توسعه اشتغال را مهیا ساخت.

  کلیدواژگان: اشتغال زایی، تهران، گردشگری
 • علیرضا دبیر*، شهرام نظری، مهیار رسولی، محمدحسین قربانی صفحات 871-889

  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ارتباطی بین نگرش به محصولات تقلبی با محبوبیت برند در خریداران محصولات ورزشی بود. این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی، به لحاظ گردآوری داده ها همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی مشتریان محصولات ورزشی در شهر تهران بود. با توجه نامشخص بودن تعداد نمونه تحقیق 10000≤N درنظر گرفته شد. با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر از مشتریان محصولات به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها و اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (جداول و نمودارهای توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر) به منظور بررسی فرضیات تحقیق استفاده شد. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد آگاهی از ارزش، اثر اجتماعی و هنجار ذهنی اثر مثبت معناداری و برداشت نسبت قیمت- کیفیت، وفاداری برند، ریسک گریزی و ریسک ادراک شده اثر منفی معناداری بر نگرش به محصولات تقلبی دارند. نگرش به محصولات تقلبی نیز اثر مثبت معناداری بر محبوبیت برند داشت. همچنین براساس یافته های تحقیق تاثیر رضایت خاطر شخصی، وجهه برند، مسایل اخلاقی و آگاهی از برند بر نگرش به محصولات تقلبی معنادار نبود. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت آگاه سازی مشتریان در مورد جنبه عملکردی محصولات اصلی در مقابل محصولات تقلبی و نیز تبلیغات آگاهی دهنده در شناساندن محصول تقلبی به افراد و همچنین تغییر نگرش آنها اثرگذار خواهد بود.

  کلیدواژگان: خریداران محصولات ورزشی، محبوبیت برند، نگرش به محصولات تقلبی
 • علی فهیمی نژاد*، سید عسگر حسینیان مهاجر، باقر مرسل، سید مصطفی طیبی ثانی صفحات 891-906

  این تحقیق با هدف طراحی مدل مبتنی بر تحلیل راهبردی عوامل اثرگذار بر توسعه مشارکت ورزشی جانبازان، معلولان، ناشنوایان و نابینایان (ج. م، ن. ن) کشور انجام گرفت. جامعه آماری 330 نفر از افراد صاحب نظر در حوزه ورزش معلولان بود و براساس کفایت نمونه تحلیل عاملی 220 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود و روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش، توسط استادان مدیریت ورزشی (6 نفر) و مدیران (7 نفر) بررسی و تایید شد. سپس به منظور غربال و تعیین اعتبار بخش های مختلف پژوهش از تکنیک مطالعه دلفی متشکل از صاحب نظران و خبرگان برحسب نمونه در دسترس استفاده شد (8 نفر). آزمون تحلیل عاملی تاییدی نیز برای تایید روایی سازه استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 90/0 ارزیابی و تایید شد. از آزمون بارتلت نیز برای کفایت نمونه و تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین مولفه های پنهان، در ابزار کمی بهره گرفته شد. روش های آماری و تجزیه وتحلیل داده ها شامل آزمون های آمار توصیفی، تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری است. براساس یافته ها، چهار عامل فردی و خانوادگی، ورزشی، مدیریتی و محیطی، عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش همگانی معلولان هستند. مدل پژوهش در آزمون مدل معادله ساختاری برازشی مطلوب داشت، بنابراین، مدل توسعه ورزش همگانی جانبازان و معلولان ایران تایید شد. ازاین رو می توان گفت عوامل فردی و خانوادگی دیدگاه و نگرش های اقشار خاص را تعیین می کنند و چنانچه عوامل محیطی به لحاظ ساختاری و فرهنگی، قابلیت توسعه میزان مشارکت ورزشی برای افراد معلول را داشته باشد، کشف و بروز استعدادهای بیشتری نیز اتفاق خواهد افتد.

  کلیدواژگان: اقشار خاص، توسعه، مشارکت ورزشی، ورزش همگانی
 • علی خزائی، حبیب هنری، احمد محمودی*، سمیه جعفرپور مرزونی صفحات 907-928

  هدف از پژوهش حاضر، سنجش سیستم مدیریت کیفیت در سازمان ورزش شهرداری تهران براساس مدل ISO 9000 بود. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران بودند (200=N) که براساس جدول مورگان 127 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری، پرسشنامه سیستم مدیریت کیفیت (QMS) برگرفته از سازمان ملی استاندارد ایرلند بود که روایی صوری و ظاهری آن توسط متخصصان تایید شد و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد (823/0=α). به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری (SPSS) استفاده شد و تحلیل های مربوط به مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس (AMOS) انجام گرفت. نتایج نشان داد که تمامی مولفه های (QMS) در این پژوهش از بار عاملی قابل قبولی در سطح معناداری کمتر از 05/0 برخوردار بودند. همچنین براساس مقادیر بارهای عاملی، مولفه ارزیابی عملکرد با بار عاملی 85/0 و مولفه ماهیت سازمان و بهبود فرایندها با بار عاملی 80/0 مهم ترین عوامل سیستم مدیریت کیفیت بودند. بنابراین زمان بندی مناسب در توسعه مراحل سیستم مدیریت کیفیت در ارایه خدمات به شهروندان، برقراری ارتباط مناسب با کارکنان از سوی مدیریت، ارزیابی دوره ای برای تضمین کیفیت خدمات ورزشی و توجه به نیازهای ورزشی شهروندان و اهتمام به ارزیابی عملکرد کارکنان پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: سازمان ورزش، سیستم مدیریت کیفیت، شهرداری تهران، کارکنان
|
 • Akbar Jaberi *, Seyed Nasrollah Sajjadi, Hasan Asadi, Mohammad Khabiri Pages 601-620

  Success in sport marketing requires special attention to the quality of the relationship between fans and sport teams. Therefore, the aim of the current study was to investigate the effect of self-definitional need elements on brand equity in Iran football premier league clubs. The research method was descriptive – correlation, survey and applied. The data were collected by Bhattacharya and Sen (2003) distinction identity, similarity identity, and prestige identity standard questionnaires as well as Yoo and Donthu (2001) brand equity questionnaire. The research population consisted of fans of Iran football premier league popular teams and 200 subjects were randomly selected as the sample. The validity of the questionnaires was confirmed by viewpoints of sport management and business management experts and their reliability was evaluated by Chronbach alpha. PLS and SPSS18 were used for data analysis. The results showed that all directions were verified (P<0.05). Also, self-definitional needs involving similarity identity, distinction identity, and prestige identity, had positive and significant effects on brand equity of Iran football premier league teams.

  Keywords: brand equity, brand identity, Branding, Football fans, self-definition
 • Ehsan Mohamadi Turkmani *, Hossein Moeini, Qodratullah Bagheri, Hasan Zarei Matin, Hossein Khanifar Pages 621-642

  Lifestyle is a distinctive concept in modern societies. This mixed study aimed to analyze the Iranian elite athletes' lifestyle and offer a typology of their lifestyle. In the qualitative phase, 19 experts familiar with Iranian athletes' lifestyle had unstructured deep interviews; then, lifestyle components were identified using the Glaserian approach of the grounded theory. In the quantitative phase, a questionnaire with 64 items consisting of the codes of lifestyle components was designed and approved by 5 experts. Out of the statistical population (1574 premier league athletes in soccer, futsal, volleyball and basketball), 308 athletes completed the questionnaire by convenience and purposive sampling methods. The model measuring elite athletes’ lifestyle components was tested with confirmatory factor analysis in LISREL8.80 software and was fitted after modification. This model had 10 components: professional thinking, emotional competencies, life vision, financial literacy, responsibility, material consumption, cultural consumption tendencies, leisure, personal issues and religious behaviors. In addition, 5 dominant lifestyles among elite athletes were identified: consumerist, quotidian, beneficent, accountant and professional using cluster analysis in Spss23 software. Characteristics of each lifestyle were discussed by a review of the qualitative and quantitative findings.

  Keywords: Consumption, elite athlete, Glaserian approach, Lifestyle, Professional Life
 • Mohammad Ebrahim Razaghi *, Mahmoud Goudarzi, Majid Jalali Farahani Pages 643-664

  The aim of this study was to have a semi-historical look at the chivalry in Iran, that is to say the history of Iran was directly referred to, and its chivalrous approach and educational thinking in sport were achieved. The method of this study was qualitative with a historical approach; historical books of Iran were studied in four categories: identifying semantic units, initial codes, open and axial coding; finally the model - the definition of chivalry in Iran was obtained. From the historical perspective in Iran, chivalry is a collection of attributes that is a revelation of the people and a self-image in the context of the glorification of God.

  Keywords: Chivalry, Education, Ethics, history, Sport
 • Marzieh Barotiyan *, Nahid Atghia, Mirmohammad Kashef, Mohammad Reza Hafezy Pages 665-683

  The aim of this study was to investigate the architecture of sport facilities managed by Tehran Municipality on the tendency of citizens to sport activities. The research method was descriptive-correlation. The statistical population of the study consisted of athletes in Tehran city. The statistical sample included the customers of the sport complexes in 5 metropolitan areas (1,5,6,8,20) from 22 areas according to their geographic location in the north, south, east, west and center. Random and convenience sampling methods were used to select the sample (n=250). A researcher-made questionnaire was used to collect the data; its content and face validity was assessed by 9 sport management and architecture professors and then it was distributed among the subjects. The reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha coefficient (0.76). Also, the PLS algorithm was used to test the research hypotheses. The software output indicated that all the research variables had positive effects on the citizens' tendency to sport facilities managed by the Tehran Municipality. In general, it can be concluded that the architecture and design of sport facilities affect the attraction and tendency of citizens to sport activities. The planners and designers should pay special attention to the architecture of the facilities according to the culture, accessibility and other indices obtained in this study.

  Keywords: sport facilities, Municipality, sport activities, Architecture
 • Kamran Eidipour *, Bahram Yousefy, Hosein Eidy, Shirin Zardoshtian Pages 685-700

  The aim of this study was to investigate the relationship of the components of toxic leadership style with organizational cynicism in the staff of the Ministry of Sport and Youth with the mediating role of Machiavellianism management. The research method was descriptive and was in the category of applied research. The statistical population of the study consisted of all the official staff of the Ministry of Sport and Youth (N=335). The sample size of the study included 180 subjects based on Morgan's table. 3 standard questionnaires of Schmidt's Toxic Leadership (2008), the Machiavellian Management Questionnaire by Ruth Klaus (2009) and the Kalagan’s Organizational Cynicism Questionnaire (2009) were used in the study. Content validity of the questionnaires was approved by 6 sport management professors at Razi University. Their reliability was determined as 0.89, 0.87 and 0.88 respectively. Pearson correlation coefficient and path analysis model were used to analyze the data using SPSS and Amos software. The results showed that toxic leadership had a positive effect on organizational cynicism, with the impact factor of 0.53. It can also be stated that Machiavellianism management plays a mediating role with the impact factor of 0.32 in the effect of toxic leadership on organizational cynicism. Therefore, managers should try to prevent toxic behaviors as much as possible in their leadership style, because the existence and continuation of these negative behaviors ultimately lead managers to the lack of attention to the organization and its human resources and lay the groundwork for staff’s cynicism in the organization.

  Keywords: Machiavellianism management, Ministry of Sport, Youth, organizational cynicism, Toxic Leadership
 • Hassan Gholami Ghajari, Masoumeh Kalateh Seifari * Pages 701-720

  The aim of this study was to provide a model of marketing tricks to promote the sale of Iranian sport manufacturers which was conducted in three steps. In the first step, effective factors were identified with Delphi method. In the second step, the interpretive structural model (ISM) defined a model. In the third step, partial least squares structural equation modeling was used to validate the model. The statistical population consisted of all customers of Tehran sporting goods stores. The sample size was determined by structural equation method and 214 questionnaires were collected. The face and content validity of the questionnaire was confirmed by the sport marketing professors and the construct validity and convergent validity were verified. Reliability was calculated by Cronbach's alpha and composite reliability. The findings mapped a model at four levels and the significance of its relationships was confirmed. As a result, it can be stated that use of imitation name and appearance is a trick that makes imitation identity, and provides a desired image and perception of the quality of imitation products for customers and can promote sale for Iranian sport manufacturers.

  Keywords: Imitation products, marketing trick, market leaders, sale promotion, sport manufacturers
 • Zahra Sabzinezhad, Homayuon Abbasi * Pages 721-733

  The aim of this study was to investigate the effect of strategic orientation and knowledge absorption capacity on innovation capabilities in the employees of Ministry of Sport and Youth with the mediating the role of strategic flexibility. The research method was descriptive-survey and applied in terms of objectives. The statistical population included all experts of the Ministry of Sport and Youth, and 273 subjects were randomly selected as the sample. For data collection, 4 standard questionnaires: strategic orientation questionnaire by Miles and Snow (1978), knowledge absorption capacity questionnaire by Zahara and George (2002), innovation capability questionnaire by Tsai (2001), and strategic flexibility questionnaire by Shimizu and Hit (2004) were used. After confirming the validity and reliability of the four questionnaires, structural equation modeling (SEM) and path analysis by the LISREL8.70   software were used to analyze data. The results of the structural equation modeling analysis showed that the model had a good fit and all the research paths were approved. The results showed that sport organizations should enhance their innovative capabilities using the collection of valuable information from external sources as well as taking advantage of the reactive ability in the environment in order to properly use the resources, avoid passivity and the ability to compete in the environment.

  Keywords: Innovative capability, knowledge absorption capacity, Ministry of Sport, Youth, strategic flexibility, Strategic orientation
 • Zhaleh Memari *, Khoshbayan Hoda, Alireza Safaie Pages 735-757

  Players are the most important and valuable assets of sports clubs; their contracts cover most of the clubs' budgets. The present study aimed to investigate the role of those factors related to players’ valuation and predict the amount of their contract. The research method was applied-survey and quantitative; the research sample were selected by census sampling method including 41 players of the Esteghlal Club football team. The data from the research were based on the text mining method of the players' performance data for two seasons. When applying data mining method, neural network algorithms, decision tree and average chi-square clustering algorithm were used for data categorization, data analysis and price prediction. Also, the obtained model was tested by predicting the price again with the data using algorithms made in different models and applying graphs and numerical analysis and the predicted value with the actual value in the Clementine software. According to the results, dive had the highest impact factor and total time played during a season had the lowest impact factor for players’ valuation in the neural network algorithm. Age was the factor with the highest effect on players’ price, and players’ position was had the lowest effect in the decision tree algorithm. Physical activity was also the first factor affecting the price. The difference between predicted values in algorithmic methods and the actual data is probably due to the lack of a scientific approach to determine the value of players' contracts. Decision tree algorithm is recommended when predicting players' prices with the club fixed budget and the neural network is the most appropriate method when the budget is varied.

  Keywords: Data Mining, Decision Tree Algorithm, neural network, players’ wages, Price Prediction
 • Abolfazl Emami, Farshad Emami *, Mostafa Afshari Pages 759-788

  The aim of the present study was to develop a model for investment development in Iran sport. This study used a qualitative methodology and the grounded theory. The statistical population included those with management experience in different levels of Iran sport, sport management professors of Iran universities, and sport economics experts and activists. 15 subjects were selected for interviews by theoretical, purposive and snowball sampling methods. Open, axial and selective coding were used to analyze the data. The results showed that laying the suitable groundwork for sport investors, developing maximum participation of people and different strata, providing sport customers with appropriate services and favorable conditions for the attractiveness of sport were reported to be amongst the causal factors of investment development. Contextual factors also encompassed the quality of sport, active media, and incentives. Intervening factors were, then, found to be public administration, cumbersome laws, political - legal environment, as well as executive infrastructures. Strategies included providing investor profits, marketing development, establishing economic mechanisms and economic stability and power and their consequences, sport for all policy, increasing the number of spectators, maximizing the number of investors, creating economic capacity and indicators and favorable conditions for sport in Iran. The present model is a suitable national framework for studies in this field and may pave the way as an introduction for investing in sport in Iran.

  Keywords: economic factors, Economic stability, Investment, managerial factors, political-legal factors
 • Meisam Allahmoradi, Seyed Mohammad Hossein Razavi *, Morteza Dousti Pages 789-817

  The aim of this study was to develop a citizenship sport model in Tehran metropolis. This study was fundamental conducted by a qualitative method in two stages. During the first stage, 25 experts had in-depth interviews using grounded theory. The data were analyzed by Charmaz approach and the primary model was extracted. In the second stage, the model derived from the previous stage was handed out to the Delphi team consisting of 6 sport management experts in 3 phases in order to be checked and confirmed. The results showed that macro policy making, developmental requirements, the role of the organization responsible for citizenship sport, sport city, urban unit management and ultimately the metropolitan environment of Tehran were those factors affecting the citizenship sport. Therefore, it seems that the authorities, policymakers and urban management should understand the real meaning of citizenship sport and identify the factors influencing this type of sport based on the model of this study so that they can lay the groundwork for maximum participation of citizens. Also, they should properly promote culture and media advertising so that they can not only enhance social well-being and cheerfulness, but also strengthen the foundations of urban economy and welfare and turn the Tehran metropolis into a well-known sport city in the region.

  Keywords: citizenship, constructivist approach, Delphi method, Grounded theory, Sport
 • Amirhosein Monazami *, Najaf Aghaei, Morad Roumiyani Pages 819-848

  The aim of the present study was to develop a model of the effect of brand authenticity and brand equity on spectator loyalty to brand in the volleyball league clubs of Iran (Bank Sarmayeh volleyball club in Tehran). The research method was descriptive correlation with a structural equation approach and applied in terms of objectives. The statistical population consisted of volleyball premier league (Sarmayeh Bank) spectators in 2017-2018 season (N=1800). The sample size was determined as 317 spectators based on Morgan table who were selected by convenience and purposive sampling methods. Kadirov Brand Authenticity Questionnaire, Acer Brand Equity Questionnaire and Mahoney Spectators Loyalty Questionnaire were used for data collection. To analyze data, Pearson correlation coefficient, multiple linear regression with concurrent method were used. Structural equation modeling with SPSS25 and Amos23 were used to determine the fit of the research model. Based on the results of the research model, it was observed that brand authenticity on brand equity with path coefficient (β=0. 723, P=0.001) and brand equity on spectator loyalty with path coefficient (β=0.891, P=0.001) had significant direct positive effects. It can therefore be said that brand authenticity has a significant positive effect on spectator loyalty through the mediator variable of brand equity.

  Keywords: Brand, brand authenticity, brand equity, Sarmayeh Bank volleyball club, spectator loyalty
 • Mohsen Aboulqasempoor, Reza Saboonchi *, Abbas Shabani Pages 849-869

  The aim of this study was to investigate the role of sport tourism development on employment in Tehran city and to provide an employment model. The research methodology was analytical and applied in terms of objectives and results. The statistical population included all employment professors and experts who had experience in employment and tourism. According to Morgan table, the sample size was 294 subjects. To qualify for the Kaiser-Meyer-Olkin Test (KMO), the Bartlett test was used, which was equal to 0.735. The results showed a statistically significant difference between the existing status and the favorable status of sport tourism in Iran (P=0.001, Z=13.785). The results also showed that sport tourism development had a direct, positive and significant effect on direct, seasonal-seasonal, and direct-part-time employment, but this effect was not significant on direct-permanent employment. It is suggested to lay a suitable groundwork such as major sport events and famous exhibitions for sport tourists to develop employment. Tehran as one of the metropolises in the world and Iran has many potentials that can lay the groundwork for employment with an emphasis on sport activities.

  Keywords: employment, Tehran, Tourism
 • Alireza Dabir *, Shahram Nazari, Mahyar Rasouli, Mohammadhosein Ghorbani Pages 871-889

  The aim of the present study was to develop a model of the relationship between attitudes toward counterfeit products and brand popularity in product products customers. This study was applied in terms of objectives and correlation in terms of data collection. The statistical population consisted of all the customers of sport products in Tehran city. Given the unknown number of research sample, 10,000 ≤ N was considered. Using Morgan table, 384 sport product customers were selected as the sample through simple random sampling method. Standard questionnaires were used to collect data and measure the variables. To analyze the data, descriptive statistics (frequency distribution tables and graphs) and inferential statistics (Pearson correlation and path analysis model) were used to test the research hypotheses. Finally, the results showed that knowing the value, the social effect and the norm of mind had significant positive effects and the price-quality ratio perception, brand loyalty, risk aversion and perceived risk had significant negative effects on the attitude toward counterfeit products. Attitude toward counterfeit products also had a significant positive effect on brand popularity. Also, based on the findings of the study, the effects of personal satisfaction, brand prestige, ethics and brand awareness on attitude toward counterfeit products were not significant. Based on the results of the study, it can be stated that informing the customers about the functional aspects of the main products against the counterfeit products as well as informing advertisements will be effective in introducing the counterfeit products to the individuals and changing their attitude.

  Keywords: Attitudes to counterfeit products, brand popularity, sport products customers
 • Ali Fahimi Nejad *, Seyed Asgar Hosseinian Mohajer, Bagher Morsal, Seyyed Mostafa Tayabi Sani Pages 891-906

  The aim of this study was to develop a model based on strategic analysis of factors affecting the development of sport participation of veterans, disabled, deaf and blind in Iran. The statistical population consisted of 330 experts in the disabled sport and 220 subjects were selected based on the adequacy of factor analysis sample. A researcher-made questionnaire was used to collect data, and the face and content validity were evaluated and approved by sport management professors (n = 6) and managers (n = 7). Then, Delphi technique consisting of experts based on convenience sampling method (8 subjects) was used to screen and validate different parts of the research. Confirmatory factor analysis test was also used to confirm the construct validity. The reliability of the questionnaire was assessed and confirmed by Cronbach's alpha (0.90). Bartlett test was used for sample adequacy and exploratory factor analysis was applied to determine hidden components in the quantitative tool. Statistical methods of data analysis included descriptive statistics, one-sample t test, Pearson correlation coefficient and structural equation modeling. According to the findings, personal and family, sport, managerial and environmental factors were those influencing the development of sport for all for the disabled. The research model had a good fit in the structural equation modeling (SEM) test; therefore, the model of the development of sport for all for veterans and the disabled in Iran was approved. It can therefore be argued that personal and family factors determine the attitudes of specific strata; if environmental factors are structurally and culturally capable of developing sport participation for the disabled, more talent identification will occur.

  Keywords: Development, specific strata, sport for all, sport participation
 • Ali Khazaei, Habib Honari, Ahmad Mahmoudi *, Somayeh Jafarpour Pages 907-928

  The aim of this study was to assess the quality management system in Sport Organization of Tehran Municipality based on ISO 9000 model. The statistical population of the study consisted of all experts of Tehran Municipality Sport Organization (N = 200). 127 subjects were selected as the sample based on the Morgan table. QMS questionnaire derived from the National Standards Authority of Ireland was used to collect data. The face validity of the questionnaire was confirmed by experts and Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability (α = 0.823). Statistical software of SPSS was used for data analysis. AMOS software was used for the analysis of structural equation modeling. Results showed that all components of the quality management system examined in this study had acceptable factor loading at the significance level of less than 0.05. Also, the most important factors in quality management system according to factor loading values, were the performance evaluation factor (factor loading =0.85) and the nature of organization and processes improvement factor (factor loading=0.80). Therefore, the study suggests appropriate timeline for developing the stages of quality management system to provide services for citizens, establishing appropriate management communication with the staff, periodic evaluation to guarantee the quality of sport services, paying attention to the citizens' sport needs, and trying the evaluation of staff performance.

  Keywords: Quality management system, sport organization, staff, Tehran Municipality