فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی روانشناختی - سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1399)

مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی
سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/01/17
 • تعداد عناوین: 20
|
 • غلامرضا رجبی*، سهیلا قیصری، عباس امان الهی، منصور سودانی صفحات 1-22

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه آمادگی پیش ازازدواج مبتنی بر دیدگاه آدلری بر باورهای محدودکننده انتخاب همسر  انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهرستان جم در سال تحصیلی 98-1397 بود. این پژوهش یک طرح شبه آزمایشی که با استفاده از  پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل انجام شد.  تعداد 52 دانش آموز براساس نمره 5/1 انحراف معیار بالاتر از میانگین در مقیاس باورهای محدودکننده انتخاب همسر به صورت داوطلب انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آموزش (26 نفر) و کنترل (26 نفر) گمارده شدند. شرکت کننده های گروه آزمایش هفت نشست 90 دقیقه ای، تحت آموزش پیش ازازدواج مبتنی بر دیدگاه آدلری (1978) قرار گرفتند و در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به مقیاس باورهای محدودکننده انتخاب همسر (ARMSS) پاسخ دادند. داده ها به روش آماری تحلیل واریانس مکرر (آمیخته) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش پیش ازازدواج به شیوه برنامه آمادگی پیش ازازدواج مبتنی بر دیدگاه آدلری، باعث کاهش پنج تا از شش باور محدودکننده انتخاب همسر مانند «هم خوابی»، «یکی و تنها یکی»، «متضادها یکدیگر را کامل می کنند»، «آرمان گرایی» و «آسانی تلاش» در شرکت کننده های گروه آموزشی نسبت به شرکت کننده های گروه کنترل شده است و این آموزش تاثیری در باور «اطمینان کامل» نداشت. بنابراین، براساس یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که برنامه آموزش آمادگی پیش ازازدواج به ویژه در دوران نوجوانی، می تواند بسیاری از باورهای غیرمنطقی و غیرواقعی را در آنان کاهش دهد و به عنوان یک عامل پیشگیرانه از بسیاری از مشکلات بعدی در زندگی زناشویی جلوگیری به عمل می آورد.

  کلیدواژگان: پیش ازازدواج، باورهای محدودکننده، انتخاب همسر، برنامه آموزشی
 • هوشنگ گراوند* صفحات 23-46

  هدف از پژوهش حاضر، ارایه مدل علی تاثیر آرزوهای ذاتی و بیرونی بر رضایت از زندگی با توجه به نقش میانجی سلامت روانی بود. روش پژوهش، کاربردی و از نوع پژوهش های پیش بین بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 92-1391 بودند. برای این منظور، تعداد 250 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی به روش نمونه‎گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش، شاخص آرزو گروزت و همکاران (AI)، پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی (GHQ-28) و مقیاس رضایت از زندگی داینر و همکاران (SWLS) بودند. تمام تحلیل ها به روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شدند. نتایج نشان داد که آرزوهای ذاتی، سلامت روانی را به صورت مثبت و آرزوهای بیرونی، سلامت روانی را به صورت منفی پیش بینی می کنند؛ آرزوهای ذاتی و بیرونی بر رضایت از زندگی به طور مستقیم تاثیری نداشتند؛ بلکه آرزوهای ذاتی با واسطه گری سلامت روانی می تواند بر رضایت از زندگی دانشجویان بیفزاید؛ اما آرزوهای بیرونی با واسطه گری سلامت روانی می تواند از میزان رضایت از زندگی دانشجویان بکاهد. همچنین سلامت روانی تاثیر علی و مستقیمی بر رضایت از زندگی داشت. با توجه به نتایج، می توان راه رسیدن به رضایت و سلامت روان شناختی را در پرتو توجه به ارزش ها و آرزوها، نیازهای بنیادی، معنادار بودن و هدفمندی زندگی برای دانشجویان فراهم نمود.

  کلیدواژگان: آرزوهای ذاتی و بیرونی، رضایت از زندگی، سلامت روانی
 • کامران شیوندی چلیچه، زهرا نفر*، فضل الله حسنوند، علی موسوی صفحات 47-67

  هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی (حل مسئله و تصمیم گیری) بر روابط معلم- شاگرد، سرزندگی تحصیلی و خوش بینی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی بود. این پژوهش برحسب هدف کاربردی بوده و روش مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر کلاس ششم در سال تحصیلی 99-1398 در شهر حسن آباد از توابع شهرری بود. نمونه آماری را 50 نفر از دانش آموزان پسر کلاس ششم که در دو گروه آزمایش و گروه کنترل (هر گروه 25 نفر) جایگزین شدند، تشکیل دادند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه های استاندارد کیفیت رابطه معلم- دانش آموز، خوش بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی بود. همچنین دانش آموزانی که از سرزندگی و خوش بینی بسیار بالاتر و کیفیت رابطه بهتری با معلم برخوردار بودند، کنار گذاشته شده و بقیه آزمودنی ها در دو گروه 25 نفره جایگزینی شدند. شرکت کنندگان در گروه آموزش حل‎مسئله و توان تصمیم گیری، ده جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. پس از اجرای روش آموزش از دو گروه آزمایش و کنترل پس‏آزمون گرفته شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص‎های آماری توصیفی در چهارچوب جدول فراوانی برای توصیف داده ها و از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای آزمون فرضیه های پژوهشی بهره گرفته شد. نتایج حاکی از افزایش کیفیت رابطه معلم- شاگرد، سرزندگی تحصیلی و خوش بینی تحصیلی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بود. در نتیجه می توان از آموزش حل مسئله و تصمیم گیری به عنوان بخشی از برنامه های توانمندسازی دانش آموزان و متولیان عرصه تعلیم وتربیت استفاده کرد.

  کلیدواژگان: مهارت زندگی، رابطه معلم- شاگرد، سرزندگی تحصیلی، خوش بینی تحصیلی
 • مراد عبدی ورمزان، محمدنقی فراهانی*، حمید خانی پور، مجید صفاری نیا صفحات 69-91

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه رفتار صرفه جویی در مصرف برق در سرپرستان خانوارهای تهرانی با هنجارهای اخلاقی و انواع انگیزش نسبت به صرفه جویی بود. طرح  پژوهش حاضر یوصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تمامی سرپرستان خانوار شهر تهران در سال 1398 بود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس با حجم 366 نفر استفاده شد. ابزار سنجش شامل سوالاتی برای سنجش ویژگی های جمعیت شناختی و ویژگی های خانه (DHC)،  مقیاس های آگاهی از مشکل (PAS)،  اسناد مسئولیت پذیری و آگاهی از پیامدها  (AROES)، هنجارهای شخصی(PNS)، رفتار صرفه جویی در مصرف برق  (ESBS)و انگیزش نسبت به صرفه جویی برق (MTSES) بود. تعداد کل گویه های برابر با 44 گویه بود. داده ها به صورت برخط و مدادکاغذی جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS 25 و Smart PLS 3  مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که از بین متغیرهای جمعیت شناختی تنها وضعیت تاهل با رفتار صرفه جویی در مصرف برق ارتباط دارد. آگاهی از مشکل و اسناد مسئولیت پذیری و آگاهی از پیامدها، با هنجارهای شخصی رابطه مستقیم و معناداری داشتند و هنجارهای شخصی هم با صرفه جویی برق رابطه مستقیم داشت. بر اساس یافته ها، آگاهی از مشکل و اسناد مسئولیت پذیری و آگاهی از پیامدها و هنجارهای شخصی از طریق میانجی گری نسبی انگیزش  با رفتار صرفه جویی در مصرف برق ارتباط داشتند. از بین انواع انگیزش، انگیزش های یکپارچه، درونی، همانندسازی شده و درون فکنی شده به ترتیب بیشترین رابطه را با رفتار صرفه جویی در مصرف برق داشتند. تحریک انگیزش، سازوکار تبدیل مولفه های مدل فعال سازی هنجار به رفتار صرفه جویی برق است.

  کلیدواژگان: فعال سازی هنجار، انگیزش، صرفه جویی در مصرف برق شهر تهران
 • فاطمه کشوری، احمد کربلایی محمد میگونی*، حسین رضابخش، سارا پاشنگ صفحات 93-112

  هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی اضطراب دختران نوجوان براساس طرحواره های ناسازگار اولیه مادران با میانجیگری تمایزیافتگی خود و طرحواره های ناسازگار اولیه دختران بود. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی نوجوانان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان فردیس استان البرز در نیمسال اول 99-1398 بود. از میان آن ها به روش نمونه گیری در دسترس 300 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه اضطراب بک (BAI) ، پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI) و پرسشنامه طرحواره یانگ (YSQ) بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد ضریب مسیر مستقیم بین طرحواره های ناسازگار اولیه مادر و اضطراب دختران مثبت و معنادار بود. ضریب مسیر غیرمستقیم بین طرحواره های ناسازگار مادر و اضطراب دختران به واسطه تمایزیافتگی خود و طرحواره های ناسازگار اولیه مثبت و معنادار بود. آموزش والدین به ویژه مادران، به منظور کاهش تظاهرات طرحواره های ناسازگار آن ها در روابط شان با فرزندان دخترشان و همچنین تمرکز بر پیش آمادگی های شخصیتی دختران نوجوان در درمان اضطراب آن ها به درمانگران و بالینگران پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: اضطراب، تمایزیافتگی خود، دختران، مادران، طرحواره های ناسازگار اولیه
 • طلیعه سعیدی رضوانی*، فرهاد تنهای رشوانلو، هادی صمدیه، حسین کارشکی صفحات 113-130

  هدف از پژوهش حاضر، اعتباریابی و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس تعلق پذیری عمومی در دانشجویان بود. این مطالعه کاربردی، یک طرح روان سنجی بود و جامعه آماری آن را دانشجویان دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل می دادند.. طی دو مطالعه به ترتیب 164 نفر (108 دختر و 56 پسر) و 236 نفر (156 دختر و 80 پسر)  از دانشجویان دانشگاه بیرجند به شیوه نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. گردآوری  داده ها با مقیاس های تعلق پذیری عمومی (GBS)، احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگ سالان (SELSA-S)، افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) و رضایت از زندگی (LOT) بود. همسانی درونی، روایی عاملی اکتشافی، تاییدی، ملاکی، پیش بین و سازه با نرم افزارهای 16-SPSS و 24-AMOS موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقیاس، ساختاری دوعاملی با واریانس تبییین شده 61/56 درصد دارد. تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم نیز، تایید شد. روایی همگرا و واگرای مقیاس در ارتباط با احساس تنهایی اجتماعی و روایی پیش بین آن در ارتباط با افسردگی و رضایت از زندگی به تایید رسید. برحسب سن و جنسیت نیز، تفاوت معناداری به دست نیامد. به نظر می رسد، مقیاس تعلق پذیری عمومی (GBS) در دانشجویان از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: تعلق پذیری عمومی، اعتباریابی، روان سنجی، دانشگاه بیرجند
 • نرگس پورطالب*، رحیم بدری گرگری، شهروز نعمتی، تورج هاشمی صفحات 131-147
  هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثربخشی برنامه آموزش پذیرش و تعهد بر میزان تاب آوری تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه بود. با توجه به هدف پژوهش، این مطالعه، از نوع پژوهش های شبه آزمایشی و در قالب طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر دارای اختلال یادگیری ویژه بود که در سال تحصیلی 1400-1399 در شهر تبریز در پایه ششم مشغول به تحصیل بودند. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای و هدفمند انجام شد. نمونه آماری شامل 34 نفر از دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه بود که در گام اول به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و سپس بصورت هدفمند در گروه های آزمایش و کنترل گنجانده شدند. ابزار سنجش پرسشنامه استاندارد تاب آوری تحصیلی سامویلز (ARQ) و آزمون هوش ریون (RIT) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 21SPSS- و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره انجام شد. براساس نتایج حاصل از تحلیل داده ها، به کارگیری برنامه آموزش پذیرش و تعهد میزان تاب آوری تحصیلی را افزایش می دهد و این اثربخشی در مولفه های جهت گیری آینده و مسئله محوری و مثبت نگری در سطح 05/0p < معنادار است؛ اما در مورد مولفه مهارت های ارتباطی علی رغم تفاوت در گروه ها معنادار نیست. نتایج حاصل از این پژوهش راه گشای تحقیقات بیشتر در حوزه مداخلات مربوط به مشکلات روان شناختی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه خواهد بود.
  کلیدواژگان: اختلال یادگیری ویژه، تاب آوری تحصیلی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • فرناز روشنی*، وحید نجاتی، جلیل فتح آبادی صفحات 149-164
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر برنامه اصلاح دقیق سوگیری حافظه (پرمین)، بر ترمیم علایم رفتاری و اختلال حافظه بیماران مبتلا به افسردگی  خفیف تا شدید و به کار بستن نتایج آن در درمان بیماری افسردگی انجام شد. این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی شبه آزمایشی است که به صورت مداخله ای در سه مرحله ارزیابی (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه) با روش نمونه گیری در دسترس، از آبان ماه 1397 آغاز و در تابستان 1398 به پایان رسید. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مراجعه کننده به کلینیک های دانشگاه شهید بهشتی بود که از بین 35 نفر که قبلا توسط یک روان پزشک تشخیص افسردگی دریافت کرده بودند و طبق ارزیابی مجدد با مصاحبه تشخیصی ساختاریافته این تشخیص تایید شد و تعداد 15 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل مقیاس افسردگی بک (BDI-II)، چک لیست نشانه ها (R-90-SCL)، آزمون حافظه چند محرک پیشین (چهره و کلمه)(N-BT)  بود. نتایج با استفاده از نسخه 23-SPSS تحلیل شد و خروجی تحلیل واریانس یک طرفه درون گروهی با اندازه گیری های مکرر نشان داد که مداخله در بهبود حافظه کاری و سوگیری حافظه ناشی از افسردگی تاثیر معنادار داشته است (05/0>p). همچنین، اثر اصلاح حافظه بر کاهش علایم خلقی بیماران نیز معنادار بود و این نتایج بعد از سه ماه پیگیری نیز پایدار بوده است (001/0P<) با توجه به یافته ها اصلاح سوگیری حافظه بدون در نظر گرفتن شدت افسردگی، می تواند برای کاهش نشانه های شناختی و رفتاری افسردگی موثر باشد.
  کلیدواژگان: توانبخشی شناختی، سوگیری حافظه، افسردگی
 • حمزه محمدی*، جواد حاتمی، رضا کرمی نوری، جمیل منصوری، داود مفاخری، هانیه خادمی صفحات 165-179
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه حافظه فعال کودکان دارای ناتوانی های ویژه یادگیری یک زبانه و دوزبانه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پس رویدادی (علی- مقایسه ای) بود. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان مقطع ابتدایی سال تحصیلی 93-1392 شهر تهران و شهرستان جوانرود بود. تعداد 60 نفر شامل 30 کودک (15 دختر و 15 پسر) یک زبانه (فارس) و 30 کودک (15 دختر و 15 پسر) دوزبانه (کرد- فارس) به صورت نمونه گیری در دسترس از مراکز ناتوانی های ویژه یادگیری انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای کودکان-نسخه چهارم (WISC-R) و خرده مقیاس حافظه فعال وکسلر (WWM) بود. داده‏ها با استفاده از مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر کودکان و زیرمقیاس حافظه فعال آزمون وکسلر جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی میانگین، انحراف استاندارد، آزمون t مستقل، آزمون فریدمن و نرم افزار 16-SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که دو گروه یک زبانه و دوزبانه در متغیر حافظه فعال فضایی (17/2-=t و 05/0>p) و حافظه فعال (14/2-=t و 05/0>p) دارای تفاوت معناداری هستند. در متغیر توالی حرف- عدد (09/1-=t و 05/0<p) تفاوت معناداری مشاهده نشد. براساس یافته های پژوهش حاضر، می توان نتیجه گرفت که دوزبانگی در کودکان با ناتوانی های ویژه یادگیری با کارکردهای بهتر حافظه فعال همراه است.
  کلیدواژگان: دو زبانگی، حافظه فضایی، ناتوانی ویژه یادگیری، حافظه فعال
 • حسین حبیب الله زاده، عبدالله شفیع آبادی*، محمد قمری صفحات 181-199

  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی زوج درمانی خودتنظیمی با رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش دل زدگی زناشویی زوج های متقاضی طلاق بود. روش پژوهش حسب هدف کاربردی، و بر حسب نحوه گردآوری اطلاعات از نوع شبه آزمایشی بود که با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری دوماهه با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماریشامل زوج های متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده شعبه باهنر شهر تهران در سال 1397 بود. از میان آن ها 24 زوج به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (هر گروه هشت زوج) و کنترل (هشت زوج) قرار گرفتند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه  استاندارد دل زدگی زناشویی پاینز (CBM) بود. آزمودنی ها در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به این پرسشنامه پاسخ دادند. گروه های آزمایش طی هشت جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش زوج درمانی خودتنظیمی و رفتاردرمانی دیالکتیک قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. تحلیل داده ها در نرم افزار22-SPSS با بهره گیری از آزمون تحلیل  واریانس اندازه گیری مکرر و LSD نشان داد زوج درمانی خودتنظیمی و رفتاردرمانی دیالکتیک، در کاهش دل زدگی زناشویی در مرحله پس آزمون و پیگیری موثر بوده اند (0/01>P)؛ اما تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش دل زدگی زناشویی بیشتر بود. بنابراین، از رفتاردرمانی دیالکتیک و زوج درمانی خودتنظیمی، می توان به عنوان شیوه های کاربردی در کاهش دل زدگی زناشویی و پیشگیری از طلاق استفاده کرد.

  کلیدواژگان: دیالکتیک، خودتنظیمی، دلزدگی زناشویی، زوجین
 • فخری سادات حسینی، اسماعیل سعدی پور*، فریبرز درتاج، سیاوش طالع پسند، اصغر مینائی صفحات 201-225

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ساختاری خود- طرحواره های ریاضی با اشتیاق ریاضی با نقش میانجی باورهای توانایی- انتظار و ارزش تکلیف بود. این پژوهش از نوع پژوهش همبستگی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری بود که 500 نفر از دانش آموزان دختر پایه های یازدهم رشته تجربی و ریاضی شهر تهران سال 1398به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. همه آن ها پرسشنامه های خودطرحواره ریاضی (MSEQ)، انتظار- ارزش سمنان (SEVQ)، هزینه تکلیف ریاضی (TCS) و اشتیاق ریاضی (MEQ) را تکمیل نمودند. روابط درونی متغیرها با روش معادلات ساختاری آزمون شد. یافته ها نشان داد خود- طرحواره های ریاضی به صورت مستقیم بر باورهای توانایی- انتظار تاثیر مثبت داشت. خود- طرحواره های هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم و با میانجی گری باورهای توانایی- انتظار بر ارزش تکلیف تاثیر داشت. باورهای توانایی- انتظار ریاضی نیز، به صورت مستقیم بر ارزش تکلیف ریاضی تاثیر داشت. خود- طرحواره های ریاضی بر اشتیاق ریاضی معنا دار نبود؛ اما اثر غیرمستقیم آن معنادار بود. اثر مستقیم باورهای توانایی- انتظار هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم و با میانجی گری ارزش تکلیف بر اشتیاق ریاضی تاثیر داشت. مسیر مربوط به اثر مستقیم ارزش تکلیف ریاضی بر اشتیاق ریاضی نیز معنا دار بود. بنابراین، خودطرحواره های ریاضی به واسطه باورهای توانایی انتظار و ارزش تکلیف ریاضی بر اشتیاق ریاضی تاثیر داشتند.

  کلیدواژگان: اشتیاق ریاضی، خود- طرحواره های ریاضی، باورهای توانایی- انتظار ریاضی، ارزش تکلیف ریاضی
 • مهتاب سادات حسینی، مرضیه حاجی زادگان*، زهرا طاهری فر صفحات 227-243
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی گری سبک های تفکر در رابطه هوش و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسر 12 تا 16 ساله بود. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان دختر و پسر 16-12 ساله منطقه 12 شهر تهران در نیمسال دوم تحصیلی 97-1396 بود. تعداد 200 دانش آموز (100 دختر و 100 پسر) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل آزمون های هوش وکسلر کودکان فرم 4 (WISC-IV)، تفکر خلاق تورنس فرم تصویری ب (TTCT) و پرسشنامه سبک تفکر نوع اول استرنبرگ فرم کوتاه (TSI) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه در نرم افزار 21-SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد نقش متغیر هوش در پیش بینی خلاقیت (142/0) مثبت و نقش تفکر قانون گذارانه (145/0-) و قضاوت گر (165/0-) در پیش بینی خلاقیت منفی بود. همچنین هیچ تاثیر غیر مستقیم برای متغیر هوش با خلاقیت که نشان از اثر واسطه ای تفکر قانون گذارانه و قضاوت گر بود نیز دیده نمی شد؛ اما نقش تفکر اجرایی در پیش بینی خلاقیت (165/0) مثبت بود و همچنین تاثیر غیرمستقیم برای متغیر هوش با خلاقیت که نشان از اثر واسطه ای تفکر اجرایی بود نیز دیده می شد.
  کلیدواژگان: خلاقیت، سبک تفکر، هوش
 • فرهاد شفیع پور مطلق*، زهره نادری، سیمین نقش صفحات 245-261
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی راهبردهای توانمندسازی روان شناختی فردی در رابطه با مدیریت ویروس فراگیر کرونا 2019 بود. روش پژوهش از نظر هدف، بنیادی- کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات، اسنادی بوده که به روش های مرور سیستماتیک و فراترکیب نزدیک است. محیط پژوهش شامل منابع دست اول در زمینه راهبردهای توانمندسازی روان شناختی افراد در برابر شیوع بیماری های تنفسی- ریوی و از شیوه اشباع نظری داده ها برای انتخاب نمونه استفاده به عمل آمد. ملاک ورود به پژوهش، شامل کلیه مقالاتی بود که از مضمون های توانمندسازی روان شناختی برخوردار بودند و ملاک خروج، مقالات از پژوهش دربرنداشتن مضمون های توانمندسازی روان شناختی، دربرنداشتن مضمون های ناشی از نگرانی های بیماری های واگیردار، انتشار مقاله کمتر از سال 2005 بوده است. با مراجعه به منابع در دسترس دست اول و جست وجو در پایگاه های اینترنتی مختلف، تمامی اطلاعات در دسترس مرتبط و مربوط به توانمندسازی روان شناختی افراد در برابر بیماری های واگیردار مثل کرونا ویروس 2019 یا سایر بیمارهایی قابل انتقال در گستره زمانی 2005 تا 2020 انتخاب شدند. تحلیل داده ها به شیوه تحلیل مضمون صورت پذیرفته است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  NVIVOنسخه 10 انجام شده است. به طور کلی نتایج پژوهش نشان داد، راهبردهای توانمندسازی روان شناختی فردی در رابطه مدیریت ویروس فراگیر کرونا 2019 شامل پنج کد انتخابی (خودمراقبتی، تغییر و بهبود نگرش، تسلط بر خود، به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات، رعایت مسایل بهداشتی)، 14 کد محوری و 78 کد باز بوده اند.
  کلیدواژگان: خودمراقبتی، تغییر و بهبود نگرش، تسلط بر خود، به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات، کووید 19، توانمند سازی
 • ماجده خسروی لاریجانی*، عذرا محمدپناه اردکان، آزاده چوب فروش زاده، ابراهیم دهقانی اشکذری صفحات 263-280
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه همدلی کودک و نوجوان بود. این پژوهش با توجه به شیوه گردآوری داده ها در زمره پژوهش های همبستگی و به صورت دقیق تر، اعتباریابی آزمون قرار داشت. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر 16-9 ساله شهر یزد در سال تحصیلی 1396-97 بود. حجم نمونه شامل 912 دانش آموز (397 دختر و 515 پسر) بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه های همدلی- کودکان و نوجوانان ((EmQue-CA و تنظیم هیجان گراس (ERQ) بود. برای بررسی سوالات پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل عاملی اکتشافی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته ها نشان داد که پرسشنامه همدلی شامل سه خرده مقیاس همدلی جامعه یار، همدلی شناختی و همدلی عاطفی بود. شاخص های برازش تحلیل عاملی تاییدی نشانگر برازش مناسب این مدل بودند و ابزار در مجموع 81/48 از واریانس همدلی کودک و نوجوان را تبیین کرد. ضریب آلفای کرونباخ برای ابزار حاضر 72/0 به دست آمد. یافته های پژوهش، روایی و پایایی مطلوب نسخه فارسی پرسشنامه همدلی را در مجموع تایید کرد؛ بنابراین می توان از این ابزار در موارد بالینی و پژوهشی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: روایی، پایایی، پرسشنامه همدلی کودک و نوجوان
 • نسترن مرتضایی، سید محمدرضا رضا زاده* صفحات 281-292

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی تعهد زناشویی در رابطه بین ادراک انصاف و رضایت زناشویی بود. روش مطالعه توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمام زنان کارمند متاهل و صاحب فرزند دانشگاه تهران در سال 98-1397 بود. 103 نفر از زنان کارمند متاهل و صاحب فرزند دانشگاه تهران در سال 98-1397 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه استاندارد ادراک انصاف پذیری ((PEM، تعهد زناشویی (DCI) و سازگاری زناشویی اسپنیر (DAS) بر روی آن ها اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 16-SPSS و 18-Amos استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر نشان داد، بین ادراک انصاف و رضایت زناشویی، تعهد و مولفه های آن یعنی تعهد شخصی، اخلاقی و ساختاری رابطه مثبت و معناداری در سطح 01/0>P برقرار است. علاوه براین، تعهد زناشویی و مولفه های آن دارای رابطه مثبت معناداری با رضایت زناشویی است (01/0>P). همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد، اثر غیرمستقیم ادراک انصاف بر رضایت زناشویی از طریق ایجاد تعهد زناشویی، معنادار است (ضریب تاثیر=50/0). به طور کلی، یافته های مطالعه حاضر بیانگر این نکته است که ادراک انصاف در زندگی مشترک از طریق ایجاد تعهدات زناشویی نقش مهمی در میزان رضایت زناشویی ایفا می کند.

  کلیدواژگان: ادراک انصاف، تعهد زناشویی، رضایت زناشویی، دانشگاه تهران
 • رویا آفتاب*، حامد برماس، خدیجه ابوالمعالی الحسینی صفحات 293-316
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش میانجی گر سازوکارهای دفاعی و احساس گناه در رابطه بین صفات شخصیت و تجارب تجزیه ای بود. روش مطالعه توصیفی از نوع همبستگی و هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام شهروندان ساکن در شهر کرج بود که از میان مراکز تفریحی، فرهنگی و هنری به روش نمونه برداری خوشه ای در مرحله اول 5 منطقه و در مرحله دوم 10 مرکز و به صورت داوطلبانه 550 نفر (241 زن و 207 مرد) انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های استاندارد پنج عاملی نیو (NEO)؛سازوکارهای دفاعی-40 (DSQ-40)؛ احساس گناه (GI) و مقیاس تجارب تجزیه ای (DES) بود. جهت تحلیل داده ها از روش مدلیابی معادلات ساختاری و نرم افزار 24Amos- استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان داد ضرایب مسیر غیرمستقیم بین روان رنجورخویی با تجارب تجزیه ای (044/0=β و 01/0>P)، گشودگی به تجربه با تجارب تجزیه ای (040/0=β و 01/0>P)، روان رنجورخویی با احساس گناه (72/0=β و 05/0>P)، گشودگی به تجربه با احساس گناه (081/0-=β و 05/0>P) و سازوکارهای دفاعی ناسازگارانه با تجارب تجزیه ای (068/0=β و 01/0>P) معنادار بود. پیشنهاد می شود که آن دسته از سازوکارهای دفاعی را در افراد هدف درمان قرار می دهند که به هنگام اشتباهات و تخطی گری، موجب سرزنش گری و احساس گناه بیش ازحد و غیرمنطقی و تجارب تجزیه ای می شوند.
  کلیدواژگان: سازوکارهای دفاعی، تجارب تجزیه ای، احساس گناه، روان رنجورخویی، گشودگی به تجربه
 • مهناز جوکار کمال آبادی*، سوران رجبی، فاطمه ثوابت صفحات 317-336

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر کمال گرایی و نشانه های اضطراب بر دانش آموزان نخبه به کمک فضای مجازی بود. روش این مطالعه با توجه به اینکه تآثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته بررسی می شود، از نوع طرح های نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری را دانش آموزان نخبه و عادی مقطع متوسطه دوم شهر بوشهر تشکیل دادند که در سال تحصیلی 96-95 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه در مرحله اول 411 نفر (215 پسر و 196 دختر) بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. نمونه مرحله دوم 26 نفر از گروه اول با بالاترین نمره کمال گرایی و اضطراب بودند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه های کمال گرایی هویت و فلت (1991) و اضطراب بک (1988) بود. آموزش شناختی رفتاری در شش هفته (جلسه 90 دقیقه ای) برگزار شد. بین جلسات هفتگی با کمک نرم افزار واتس اپ (Whats App) تمرین های خانگی و اشکالات آن ها پیگیری می شد. داده ها به کمک نرم افزار SPSS-23  و به روش تحلیل کواریانس چند متغیره بررسی شده است. در مولفه کمال گرایی خودمدار، بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>p). همچنین آموزش شناختی رفتاری به کمک سایبرسایکولوژی، باعث بهبود کمال گرایی و اضطراب دانش آموزان شد (01/0>p). نتایج بیانگرضرورت توجه برنامه ریزان و روان شناسان به موضوع کمال گرایی و اضطراب اجتماع نخبگانی دانش آموزی است. توانایی درمان شناختی رفتاری و نرم افزارهای ارتباطی به عنوان وسیله کمک آموزشی در بین جلسات درمانی تایید شد.

  کلیدواژگان: دانش آموزان نخبه و تیزهوش، آموزش شناختی- رفتاری، کمال گرایی، اضطراب، روان شناسی در فضای مجازی
 • زهرا موسوی*، عباس بخشی پور رودسری، مجید محمودعلیلو، مهدی فیضی، سید فرشاد فاطمی صفحات 337-351
  این پژوهش به منظور بررسی اثر دین بر بخشش افراد خداناباور انجام شده است. روش پژوهش برحسب هدف بنیادین و برحسب روش گردآوری اطلاعات از نوع آزمایشی پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در نیمه دوم سال 1397-98 بودند (314 نفر) که از میان آن هایی که خود را خداناباور معرفی کرده بودند تعداد 53 نفر (25 زن و 28 مرد) به صورت تصادفی انتخاب و به صورت انفرادی به آزمایشگاه دعوت شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (26 نفر) و آزمایش (27 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی ها پس از پاسخ به چندین سوال جمعیت شناختی (سن و جنسیت و درآمد) و چند سوال از پرسشنامه پنج عاملی نیو (NEO)، با یک ابزار پیش زمینه سازی مذهبی محقق ساخته پیش زمینه سازی شدند. سپس به آزمودنی ها فرصت کمک به موسسه خیریه محک داده شد و مبلغ پرداخت شده توسط هر آزمودنی ثبت شد. در انتها آزمودنی ها مجدد گرایش دینی خود را گزارش کردند و به سوالاتی به منظور بررسی آگاهی آن ها از اهداف آزمایش پاسخ دادند. در نهایت، میانگین کمک مالی افراد در دو گروه با یکدیگر مقایسه شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون ناپارامتریک من ویتنی به دلیل نرمال نبودن توزیع داده ها انجام شد. یافته ها نشان دادند که برجسته سازی دین بر رفتار بخشش دانشجویان خداناباور، تاثیری نداشت. عدم وجود تفاوت در میزان بخشش افراد میان گروه آزمایش و گروه کنترل را می توان ناشی از عدم تاثیرپذیری خداناباوران از دین و لزوم فعال سازی هیجانی دانست. بحث ما در مورد طراحی آزمایش، می تواند راه گشای مطالعات آتی باشد.
  کلیدواژگان: پیش زمینه سازی مذهبی، رفتار نوع دوستانه، رفتار جامعه گرا، رفتار بخشش، خداناباور
 • مجتبی جهانی فر* صفحات 353-380

  این پژوهش به منظور روایی سنجی و سنجش پایایی پرسشنامه انتظارات درس فیزیک مریلند (MPEX) که یکی از  پرکاربردترین پرسشنامه سنجش نگرش و انتظارات درس فیزیک است انجام گرفته است. این پژوهش کاربردی است و جامعه آماری آن دانش آموزان ایرانی هستند که درس فیزیک را در دبیرستان می گذرانند. نمونه   این پژوهش 423 دانش آموز (197 دختر و 226 پسر) مقطع متوسطه دوم در رشته های تحصیلی تجربی و ریاضی  سال تحصیلی 1399-1398 بودند. تحلیل عاملی تاییدی به منظور بررسی ساختار عاملی و از مدل پاسخ مدرج در نظریه سوال- پاسخ برای تحلیل گویه های این پرسشنامه استفاده شد. نرم افزارهای LISREL و IRTPro به منظور تحلیل داده ها استفاده شد. روایی محتوایی مقیاس 93/0 و ضریب پایایی هرکدام از عوامل پرسشنامه مقادیری بین 74/0 تا 89/0 بودند. تحلیل عاملی، سازه های پیش بینی شده در پرسشنامه اصلی را مورد تایید قرار داد و گویه های پرسشنامه ضمن داشتن برازش مناسب بیشتر گویه ها با مدل چند ارزشی پاسخ مدرج دارای پارامترهای تشخیص و پارامتر آستانه مطلوبی بودند. پژوهشگر کاربرد نسخه فارسی این پرسشنامه را برای بررسی انتظارات و نگرش ها درباره درس فیزیک توصیه می کند.

  کلیدواژگان: آموزش فیزیک، نگرش درباره فیزیک، پرسشنامه MPEX، مدل پاسخ مدرج، روایی سنجی، سنجش پایایی
 • معصومه صفری، سیمین دخت رضاخانی*، فریده دوکانه ای فرد صفحات 381-396

  هدف از پژوهش حاضر، تبیین روابط بین ذهن آگاهی و شفقت به خود با شایستگی اجتماعی در دانشجویان دختر براساس نقش میانجی بخشودگی بین فردی بود. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری را تمام دختران دانشجوی دانشگاه تهران در ترم دوم سال تحصیلی 99-1398 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل دادند. از میان این افراد به روش نمونه گیری در دسترس 378 نفر انتخاب شدند. ابزارهای خودگزارشی شامل پرسشنامه های شایستگی اجتماعی (SCQ)، مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی (KIMS)، مقیاس های شفقت به خود (SCS) و بخشودگی بین فردی (IFS) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده های پژوهش حاضر با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان دادضریب مسیر غیرمستقیم بین ذهن آگاهی (01/0>p و 185/0=β) و شفقت به خود (01/0>p و 227/0=β) با شایستگی اجتماعی مثبت و در سطح 01/0 معنادار بود. مجموع مجذور همبستگی های چندگانه برای متغیر شایستگی اجتماعی برابر با 64/0 به دست آمد. این یافته بیانگر آن بود که شفقت به خود، ذهن آگاهی و بخشودگی بین فردی 64 درصد از واریانس شایستگی اجتماعی را در دختران دانشجو تبیین می کند. به نظر می رسد تمرکز بر حال و نه مشکلات گذشته و عدم قضاوت گری و شفقت نسبت به خود، شفقت و بخشودگی را نسبت به دیگران، موجب می شود و فرد احساس شایستگی اجتماعی بیشتری خواهد کرد.

  کلیدواژگان: شفقت، شایستگی اجتماعی، بخشودگی بین فردی، ذهن آگاهی
|
 • Gholamreza Rajabi *, Soheila Gheisary Gheisary, Abas Amanollahi, Mansour Sodani Pages 1-22

  This purpose of this study was to investigate the effectiveness of the Adlerian-based premarital education program on female students’ constraining beliefs regarding mate selection. The statistical population included high school female students in the 2nd grade living in Jam (located in Bushehr province) during the academic year of 2018-19. The study was a quasi-experiment, using pre/post-test and a control group. The sample included 52 female students who scored 1.5 standard deviation higher than average. The participants were assigned to the experimental (n=26) and the control group (n=26). The experimental group received seven 90-minute sessions of Adlerian-based premarital training while the control group received no intervention. The participants completed the Attitudes about Romance and Mate Selection Scale (ARMSS). The data analyzed using the repeated measures ANOVA, and the results showed that the program reduced five of the six constraining beliefs about mate selection, such as "cohabitation", "one and only one", "opposing complement each other", "idealism", and "ease of effort". The program had no effect on “perfect confidence”. According to the results, the findings of the study can be used to improve the process of mate-selection.

  Keywords: Premarital, constraining beliefs, mate-selection, educational program
 • Hoshang Geravand * Pages 23-46

  The present study was done with the aim of presenting the causal model of the effect of intrinsic and extrinsic aspirations on life satisfaction and the mediating role of mental health. The population included all students studying at Allameh Tabatabaei University during the 2011-2012 academic year, from which 250 students were selected using the available sampling method. The scales for assessment used in the study were Satisfaction with Life Scale (SWLS), General Health Questionnaire (28- GHQ), and Aspiration Index (AI). Structural equation modeling was used to analyze the data. The results showed that intrinsic aspirations predicted mental health positively, and external aspirations predicted mental health negatively; intrinsic and extrinsic aspirations had no direct effect on life satisfaction; rather, intrinsic aspirations increased student life satisfaction through the mediation of mental health. External aspirations reduced life satisfaction through the mediation of mental health. Mental health also had a direct and an indirect effect on life satisfaction. According to the results, to improve life satisfaction and mental health, we need to highlight values, desires, basic needs, meaning, and purpose in life.

  Keywords: Intrinsic-Extrinsic Aspirations, Life Satisfaction, Mental Health
 • Kamran Sheivandi Cholicheh, Zahra Nafar *, Fazlollah Hasanvand, Ali Musavi Pages 47-67

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of life skills training (problem-solving and decision-making) on teacher-student relationships, academic buoyancy, and academic optimism in sixth grade elementary students. The method was quasi-experimental with pre/post-test and a control group. The statistical population was sixth-graders in Hasanabad city schools during the academic year of 2019-20. The sample consisted of 50 sixth grade male students who were assigned to the experimental or control group (25 students in each group). Assessment tools included standard questionnaires of teacher-student relationship quality, academic optimism, and academic buoyancy. Also, students who had much higher scores in buoyancy, optimism, and/or the quality of relationship with their teacher were excluded from the sample due to statistical reasons. The participants were educated in a problem-solving and decision-making training for ten sessions. Following the training, the post test was administered. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was used to analyze the data. The results showed that the quality of teacher-student relationship, academic buoyancy and academic optimism were higher in the experimental group than those of the control group. As a result, problem-solving and decision-making trainings can be used as part of students’ empowerment programs.

  Keywords: life skills, Teacher-Student Relationship, academic buoyancy, academic optimism
 • Morad Abdivarmazan, Mohammadnaghi Farahani *, Hamid Khanipour, Majid Saffarinia Pages 69-91

  The purpose of this study was to investigate the relationship between the electricity saving behavior in the heads of households in Tehran, and moral norms and various energy saving  motivations. The present study use a descriptive-correlational design. The statistical population consisted of all the heads of households in Tehran in 2019. In addition, the convenience sampling method was used (N=366). The research instruments consisted of items for assessing Demographic and Housing Characteristics (DHC), the Problem Awareness Scale (PAS), the Ascription of Responsibility and Outcome Efficacy Scale (AROES), the Personal Norms Scale (PNS), the Energy Saving Behavior Scale (ESBS), and the Motivation toward Saving Energy Scale (MTSES). In total, there were 44 items in this survey. The data were collected online and  via a paper-pencil form. Structural Equation Modeling (SEM), SPSS ver. 25 and Smart PLS ver. 3 were used to analyze the data. The findings showed that of the demographic variables, only marital status was connected with the electricity saving behavior. The problem awareness, and ascription of responsibility and outcome efficacy had a direct and significant relationship with personal norms; and personal norms were directly related to the electricity saving behavior. According to the findings, problem awareness, ascription of responsibility and outcome efficacy, and personal norms were connected with the electricity saving behavior through partial mediation of motivation. Lastly, the results showed that integrated, intrinsic, identified and introjected motivations had the most significant relationships with the electricity saving behavior. By strengthening motivation, the components of norm activation model could be transformed into the electricity saving behavior.

  Keywords: Norm Activation, Motivation, Electricity Saving in Tehran
 • Fatemeh Keshvari, Ahmad Karbalaee Mohammad Meigouni *, Hosein Rezabakhsh, Sara Pashang Pages 93-112

  The purpose of the study was to predict adolescent girls' anxiety based on early maladaptive schemas of their mothers with the mediation of their self-differentiation and early maladaptive schemas. The statistical population of this study included all adolescent girls in the 7th, 8th, and 9th grade in Fardis City (located in Alborz Province) during the first semester of 2019-2020. The sample was selected using the convenience sampling method, and included 300 participants. The measurement tools included Beck Anxiety Inventory (BAI)); Differentiation of Self Inventory (DSI), and Young Schema Questionnaire (YSQ).  Structural equation modeling was utilized to analyze the data. The results showed that the direct coefficient path between maternal maladaptive schemas and anxiety was positive and significant. The indirect coefficient path between maternal maladaptive schemas and anxiety was positive and significant with the mediation role of self-differentiation and early maladaptive schemas. Educating parents, especially mothers, to reduce the manifestations of their maladaptive schemas in their relationships with their children, as well as focusing on personality preparations in treating anxiety is recommended to therapists and clinicians.

  Keywords: anxiety, Self-Differentiation, girls, Mothers, Early maladaptive schemas
 • Talieh Saeidi Rezvani *, Farhad Tanhaye Reshvanloo, Hadi Samadiye, Hossein Kareshki Pages 113-130

  The purpose of the present study was to validate and evaluate the psychometric properties of the General Belongingness Scale in students. This applied study was adopted a psychometric design and its statistical population consisted of the students of the Birjand University in for the 2017-18the academic year1396-97. In two studies, 164 (108 girls females and 56 boysmales) and 236 (156 girls females and 80 boysmales) students of the Birjand University were selected through multi-stage random sampling. The dData were collected through using the General Belongingness Scale (GBS), The the Social and Emotional Loneliness Scale for Adults (Ditommaso, & [HE1] et al, 2004), the Depression, Anxiety, Stress  Scales (Lovibond & Lovibond,1995), and the Life satisfaction Test (Diener & et al,1985). The iInternal consistency, as well as the exploratory and  and confirmatory factor analyses, and the criterion, predictivefactor analysis, criterion, predictive and constructive validity was were evaluated using the SPSS.16 and AMOS.24 software. The results showed that this scale had a two-factor structure with the an explained variance explainedof 56.61%. In addition, t The second-order confirmatory factor analysis was confirmed. The convergent and divergent validity was confirmed in relation tofor social loneliness [HE2] and its predictive validity in relation tofor depression and life satisfaction were all confirmed. There wereas no significant differences based onin terms of age and gender. It seems that the General Belongingness Scale (GBS) has good reliability and validity in with students.

  Keywords: General Belongingness, reliability, Psychometric, Birjand University
 • Narges Pourtaleb *, Rahim Badri Gargari, Shahrooz Nemati, Touraj Hashemi Pages 131-147
  The purpose of the present study was to examine the effect of acceptance and commitment training program on the level of academic resilience in students with specific learning disabilities. In terms of methodology, this study was a pre-test/post-test quasi-experiment. The research population consisted of female students with specific learning disabilities who were studying in the sixth grade during the academic year of 2019-2020 in Tabriz. The sample consisted of 34 students with special learning disabilities who were first selected using cluster sampling and then purposefully included in the experimental and the control group. The data were collected using the Academic Resilience Inventory and Raven’s intelligence test. Data analysis was performed using multivariate analysis of covariance. 21-SPSS software were used for data analysis. According to the results of the data analysis, the effect of acceptance and commitment-based training seemed to increase the amount of academic resilience in students with specific learning disabilities. The effectiveness of the training appeared to be significant in relation to future orientation, problem-centeredness, and optimism at the level of p <0.05, but not significant as it relates to communication skills. The findings of the present research will hopefully pave the way for further research addressing psychological challenges of students with specific learning disabilities.
  Keywords: Specific Learning Disability, Academic Resiliency, Acceptance, Commitment
 • Farnaz Roshani *, Vahid Nejati, Jalil Fathabadi Pages 149-164
  The aim of this study was to evaluate the effect of the Program for Attentive Remediation of Memory Inclination (PARMIN) on remediation behavioral symptoms and memory impairment in patients with mild to severe depression and apply its results into the depression treatment. This study is a semi-experimental trial that involves a clinical intervention with three-stage evaluation (pre-test, post-test and a three-month follow-up), which lasted from November 2016 until the summer of 2017. The statistical population consisted of the patients who were referred to Shahid Beheshti University clinics. Based on the convenience sampling method, 15 individuals were randomly selected from 35 patients who had previously been diagnosed with symptoms of depression by a psychiatrist. These diagnoses were then confirmed through structured diagnostic interviews. The research instruments included the Beck Depression Inventory (BDI-II), the Symptom Checklist (SCL-90-R), and the N-Back Test (Face and Word) (N-BT). The results were analyzed using SPSS v. 23 and the output of the one-way analysis of variance with repeated measures showed that the intervention had a significant effect on improving the working memory and memory bias caused by depression (p <0.05). In addition, the effect of memory modification on reducing the patients' temperamental symptoms was significant, and after a three-month follow-up, these results proved to be stable (P<0.001). According to the findings, modification of the memory bias regardless of the severity of depression can be effective in reducing the cognitive and behavioral symptoms of depression.
  Keywords: cognitive rehabilitation, memory bias, Depression
 • Hamzeh Mohammadi *, Javad Hatami, Reza Kormi-Nouri, Jamil Mansouri, Davod Mafakhery, Hanieh Khademi Pages 165-179
  The present study is done to compare working memory in monolingual and bilingual children with special learning disability. Design of research was causal-comparative. Statistical society of the research was elementary students in Tehran and Javanroud in the 1392-1393 years. A number of 60 children including 30 (15 gilrs and 15 boys) monolingual (Persian) and 30 (15 gilrs and 15 boys) bilinguals (Kurdish-Persian) were recruited from special learning disability rehabilitation centers by accessible sampling. Data were collected with Wechsler intellectual scale for children-revised (shahim,1390) and Wechsler’s subscale of working memory test (WWM). To analysis of data, descriptive and inferential statistic methods including average, standard deviation, independent t-test and Friedman test were done and analyzed by Spss 16. Results show that there is significant differences in spatial working memory (p < 0.05, t=-2.17) and working memory (p < 0.05, t=-2.14) between monolinguals and bilinguals. There was no significant difference in the letter-number sequence (p>0.05, t=-1.09). Based on the findings of the present study, it can conclude that bilingualism is associated with better working memory functions in bilingual children with SLD.
  Keywords: bilingualism, Spatial memory, Special Learning Disability, working memory
 • Hossein Habibalahzadeh, Abdolah Shafiabadi *, Mohammad Ghamari Pages 181-199

  The purpose of this study was to compare the effectiveness self-regulated couple therapy that was done through dialectical behavioral therapy on reducing couple burnout in divorce applicants. In term of purpose, this is an applied research which adopted the quasi-experimental design for data collection, and was carried out in two pre-test-post-test stages with a two-month follow-up period with the control group. The statistical population included couples applying for divorce who had been referred to the family court of Bahonar branch in Tehran in 2018. Of this population, 24 couples were selected based on the convenience sampling method and were randomly divided into two groups of experimental (8 couples in each group) and control (8 couples). The subjects   responded to the  standard Pines (1996) Couple Burnout Measure (CBM) questionnaire in three stages of pre-test, post-test, and follow-up. The experimental groups were trained for the dialectical behavioral therapy and self-regulatory couple therapy in eight 90-minutes sessions. No interventions were used for the control group. A data analysis in SPSS ver. 22 using repeated measures analysis of variance and an LSD analysis showed that self-regulatory couple therapy and dialectical behavioral therapy were effective in reducing couple burnout in the post-test and follow-up stages (P <0.01). However, the effect of dialectical behavioral therapy was greater on reducing couple burnout. Therefore, dialectical behavioral therapy and self-regulated couple therapy can be used as practical methods for reducing couple burnout, and hence preventing divorce.

  Keywords: Dialectical behavioral therapy, Self-regulated couple therapy, Couple Burnout
 • Fakhrisadat Hosseini, Esmaeil Sadipour *, Fariborz Dortaj, Siavash Talepasand, Asghar Minai Pages 201-225

  The aim of the present study was to investigate the structural relationship between mathematical self-schemas and math Enthusiasm with the mediating role of ability-expectation beliefs and task value. This study was a correlational research using structural equation modeling. The sample included 500 female students in the 11th grade studying mathematics and science courses in Tehran. The participants were selected through multi-stages clustering method. All subjects completed the Math Self-Schemas, Semnan Expectancy-Value Questionnaire, Task Cost and Math Enthusiasm Questionnaires. The internal relationships of the variables were tested using the structural equation modeling method. The findings showed that mathematical self-schemas had a direct and positive effect on ability-expectancy beliefs. The effect of self-schemas on task value was also mediated by ability-expectancy beliefs. Ability-expectancy beliefs also directly affected the math task value. Although the direct effect of mathematical self-schemas on math enthusiasm was not significant; its indirect effect seemed to be significant. The effect of ability-expectancy beliefs on math enthusiasm was also mediated by task value. The path indicating the direct effect of the math task value on math enthusiasm was also significant. Thus, based on the findings, math self-schemas seem to influence math enthusiasm through beliefs about the ability to expect, and the math task value.

  Keywords: Math Enthusiasm, Mathematical Self-Schemas, Ability-Expectancy Beliefs, Task value
 • Mahtab Sadat Hosseini, Marzieh Hajizadegan *, Zahra Taherifar Pages 227-243
  The purpose of this study was to investigate the mediating role of thinking styles in the relationship between intelligence and creativity in 12-to-16-year-old male and female students using descriptive-correlational and multiple regression analyses. The statistical population included all male and female students aged 12-16 years old in the 12th district of Tehran during the second semester of 1396-97. At the end of sampling process, 200 students were selected. The measurement tools were Wechsler Intelligence Scale for Children, Fourth Edition (WISC-IV), Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT), and Thinking Styles Inventory (TSI).  Data analysis was performed using Multiple Regression. 21-SPSS software were used for data analysis. The results showed the positive effect of intelligence in predicting creativity (0.142), and the negative role of legislative thinking (-0.145) and judgment (-0.165). According to the results, there was no mediating role for legislative and judiciary thinking; however, executive thinking mediated the relationship between intelligence and creativity (0.165).
  Keywords: Creativity, Thinking styles, Intelligence
 • Farhad Shafiepoor Motlagh *, Zohre Naderi, Simin Naghsh Pages 245-261
  The purpose of this study was to identify psychological empowerment strategies to cope with challenges during the COVID-19 pandemic through a systemic review of the related literature. The inclusion criteria for the reviewed sources were relevance of the topic and the date of publication. Therefore, the sources published since 2005 to 2020 were included. The data collected up to the point of saturation from sources addressing the strategies for psychological empowerment to cope with challenges associated with respiratory diseases. The data was analyzed using the content analysis method. Data analysis method was performed using NVIVO software version 10. The results showed that the strategies for psychological empowerment for managing the pandemic challenges included five primary themes. The 5 primary themes emerged from the results were: self-care, attitude change and improvement, self-mastery, knowledge sharing, and keeping to healthy routine. Moreover, 78 open codes emerged from the analysis.
  Keywords: Self-care, attitude change, self-mastery, knowledge sharing, Covid-19, Empowerment
 • Majedeh Khosravi Larijani *, Azra Mohammadpanah Ardakan, Azadeh Choobforoush-Zadeh, Ebrahim Dehghani Ashkezari Pages 263-280
  The purpose of this study was to examine the validity and reliability of the Persian version of the Empathy Questionnaire for Children and Adolescents. In terms of methodology, this study was a correlational analysis for the purpose of test validation. The statistical population included all 9-to-16-year-old male & female students in Yazd during the academic year of 2017-2018, the sample consisted of 912 students selected through the random sampling process. Confirmatory factor analysis (CFA) and exploratory factor analysis (EFA) were used to examine the Persian version of the test. The findings showed that the questionnaire included 3 subscales (community empathy, cognitive empathy, and effective empathy). The indices of the confirmatory factor analysis seemed to be a fit model, and the instrument explains the 48.81 percentage of the variance in empathy in children and adolescents. Also, the value of Cronbach's alpha was 0.72. The results of this study confirms the overall validity and reliability of the Persian version of the questionnaire. Therefore, this tool may be used for clinical and research purposes.
  Keywords: Validity, reliability, Empathy Questionnaire for Children, Adolescents, Test Validation
 • Nastaran Mortezaei, Seyyed Mohammad-Reza Rezazade * Pages 281-292

  The present study aims to investigate the mediating role of marital commitment in the relationship between equity and marital satisfaction. To do this, by using research method of correlation of the type of path analysis, 103 married female employees and owner of child at University of Tehran were randomly selected and administered Perry equity Inventory (PEM), Adams & Jones Marital commitment (DCI) and Spanier marital satisfaction (DAS). 16-SPSS and 18-Amos software were used for data analysis. Using Pearson correlation and path analysis results showed there is a positive and significant relationship between the Equity and marital satisfaction, marital commitment and its components personal, moral and structural commitment. Additionally, marital commitment and its components had a significant positive relationship with marital satisfaction. Also, the results of path analysis indicated that the indirect effect of equity on marital satisfaction by establishing marital commitment was significant. In general, the findings of this study indicated that the equity in through the creation of marital commitments plays an important role in marital satisfaction.

  Keywords: Equity, marital commitment, Marital Satisfaction, University of Tehran
 • Roya Aftab *, Hamed Bermas, Khadijeh Abolmaali Alhosseini Pages 293-316
  The purpose of this study was to determine the mediating role of defense mechanisms and feeling of guilt in the relationship between personality traits with dissociation experiences. The research method was a descriptive-correlational type. The population of the study consisted of all citizens living in Karaj selected from recreational, cultural, and art centers using cluster sampling (241 females and 207 males: N=550). The measurement scales used in the study NEO Five-Factor (NEO), Defense Style-40 (DSQ-40), Guilt Inventory (GI), and Dissociative Experiences (DES). The structural equation modeling and Amos-24 software were used to analyze the data. The results of the present study showed the existence of an indirect coefficient path between neuroticism and dissociation experiences (β=0.044, p < 0.01); openness and dissociation experiences (β=0.040, p < 0.01); neuroticism and feeling of guilt (β=0.72, p < 0.05); openness and feeling of guilt (β=-0.081, p < 0.05), and maladaptive defense mechanisms and dissociation experiences (β=0.068, p < 0.01). Clinicians and therapists are advised to target the defense mechanisms leading to excessive feelings of blame and guilt, and also dissociation experiences.
  Keywords: defense mechanisms, dissociation experiences, Feeling of Guilt, neuroticism, openness to experience
 • Mahnaz Joukar Kamalabadi *, Soran Rajabi, Fatemah Savabet Pages 317-336

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive behavioral training on perfectionism and anxiety symptoms on the student elite community using cyber-psychology. The population of the study consisted of elite and ordinary secondary school students in Bushehr. The sample size in the first stage was 411 people (215 boys and 196 girls) who were selected by cluster sampling method. The second stage sample consisted of 26 individuals in the first group with the highest score of perfectionism and anxiety. Identity and Felt perfectionism questionnaires (1991) and Beck anxiety inventory (1988) were used. Cognitive behavioral training was conducted in six weeks (90 min session). Weekly sessions were followed by WhatsApp home exercises and bugs. Data were analyzed using SPSS-23 software and multivariate analysis of covariance.  

  Results

  There was a significant difference between the two groups in the component of self-oriented perfectionism (p <0.001). Also, cognitive-behavioral training with cyber-psychology improved students' perfectionism and anxiety (p <0.01).

  Conclusion

  The results indicate the need for planners and psychologists to pay attention to the subject of perfectionism and anxiety in the student elite community. The ability of cognitive-behavioral therapy and communication software was confirmed as a teaching aid in between sessions.

  Keywords: Elite, gifted students, Cognitive-behavioral education, Perfectionism, Anxiety. Cyber Psychology
 • Zahra Mousavi *, Abbas Bakhshipour Roudsari, Majid Mahmood Alilou, Mehdi Feizi, Seyed Farshad Fatemi Pages 337-351
  The purpose of this study was to investigate the effect of religion on charitable donation of atheists. We used experimental method utilizing a post-test and a control group. The population of the present study was 314 students at Sharif University of Technology recruited in the second half of 2018 semester and randomly assigned to either the experimental (n=27) or the control (n=26) group. Then subjects answered some demographic questions (i.e., age, gender, and income) and some questions from the NEO Five-Factor Inventory, and were also primed using a research-made Religious Priming Tool. Then they were given an opportunity to donate money to Mahak Charity, while keeping the record of donation amounts. At the end, they reported their religious orientation again and answered questions to check their knowledge of the objectives of the experiment. Finally, we compared the median of the donations in two groups. The data analyzed using the non-parametric Mann-Whitney test due to the abnormality of data distribution. The results showed that highlighting religion had no effect on donation of the atheists. The experiment warrants further research for the purpose of a better understanding of mechanisms influencing prosocial behavior.
  Keywords: Religious Priming, prosocial behavior, Charity Donation, atheist
 • Mojtaba Jahanifar * Pages 353-380

  This study was conducted to assess the validity and reliability of the Maryland Physics Expectations QuestionnaireSurvery, which is one of the most widely used instruments forto measuringe attitudes and expectations in the physics course. This is an applied research and its statistical population is consists of Iranian students who take had taken physics lessons in high school. The sample was included 423 high school students (197 girls males and 226 boysfemales) in from both the Experimentalthe science Sciences and mMathematics-Physicsal course fields of study in the academic yearduring 1399-13992019-20 . A cConfirmatory factor analysis was conducted to examine the factor structure, and while the IRT theory’s graded-response model in IRT theory was used to analyze the items of this questionnaire. The LISREL and IRTPro softwares  were used to analyze the data. The content validity of the scale was 0.93 and the reliability coefficient of each factor of the questionnaire was between 0.74 and 0.89. The fFactor analysis confirmed the structures predicted in the original questionnaire., In addition, and the questionnaire items, while having a suitable fit with the polytomous model of the graded response, the questionnaire items had the desired discriminant parameters and thresholds. The researcher recommends the use of the Persian version of this questionnaire to explore expectations and attitudes about physics.

  Keywords: Physics education, Physics Attitudes, the MPEX Questionnaire, graded response model, Validity Study, Reliability Study
 • Masoumeh Safari, Simindokht Rezakhani *, Farideh Dokaneh Pages 381-396

  The aim of this study was to explain the relationship between mindfulness, self-compassion, and social competence in female students based on the mediating role of interpersonal forgiveness. The statistical population of this study included all female students at the University of Tehran in all disciplines during the second half of the 2019-2020 academic year, from which 378 participants were selected using available sampling. The self-report tools included Social Competence Questionnaire (SCQ), Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS), Self-Compassion Scale, and Interpersonal Forgiveness Scale (IFS). The data were analyzed using structural equation modeling. The results showed that the indirect coefficient path between mindfulness (p < 0.01, β=0.185) and self-compassion (p < 0.01, β=0.227) to social competence were significant (p < 0.01). The finding indicated that self-compassion, mindfulness, and interpersonal forgiveness explain 64% of the variance in social competence in female students. It seems that being mindful of the present, and having compassion for oneself, could lead to forgiveness towards others, and consequently improve social competency.

  Keywords: Compassion, Social Competence, Interpersonal Forgiveness, Mindfulness