فهرست مطالب

پژوهش سیستم های بس ذره ای - سال دهم شماره 3 (پیاپی 26، پاییز 1399)

نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای
سال دهم شماره 3 (پیاپی 26، پاییز 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/08/13
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سعید دوست محمدی*، جلیل فاطمی، فاطمه صدوقی صفحات 1-11
  بررسی حرکات، سرعتها و ویژگیهای ستارگان محلی و در فواصل نزدیک به خورشید راه مناسب و مفیدی است به سوی شناخت ویژگیهای دینامیکی ستارگان کهکشان، سرچشمه دیسک کهکشان و همچنین مراحل مختلف تحول ستارگان. در این زمینه پژوهشهای مختلفی با استفاده از نتایج رصدخانه های بزرگ و کاتالوگهای معتبر نجومی انجام گرفته است. در کار حاضر تلاش گردیده یک نمونه از حرکت ستارگان در نزدیکی خورشید با استفاده از داده های ماهواره Hipparcos بررسی شود. سه جزء سرعت 493 ستاره با فاصله 15 پارسک از خورشید از سرعت انتقالی، سرعت شعاعی و پارالکس آن ها بدست خواهد آمد. همچنین ویژگی های ستارگان محلی از قبیل جرم و توزیع آن در کهکشان، شعاع، دما، موقعیت کهکشانی و رابطه آن ها با سرعت های کهکشانی بررسی شده و در نهایت چگونگی تحول ستارگان در کهکشان پیش بینی شده است.
  کلیدواژگان: ستارگان محلی، کهکشان، دینامیک ستارگان
 • سید محمد ذبیحین پور*، علی اصغر مولوی، بهنام آزادگان صفحات 13-24

  در این پژوهش به منظور بررسی تغییرات غلظت رادون در محیطهای مسکونی، از یک اتاق بسته نمونه به مساحت 12 مترمربع استفاده گردید. در این اتاق گاز رادون از سطوح کف و دیوارها با آهنگ مختلفی منتشر و مسیر تهویه طبیعی هوا از زیر درب به سمت پنجره وجود داشت. با بهره گیری از یک دستگاه اندازه گیری رادون دقیق، غلظت رادون در نقاط مختلف اتاق و برای شرایط و زمانهای متفاوت اندازه گیری گردید و با نتایج شبیه سازی حاصل از بکارگیری روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، در شرایط و زمانهای متناظر مقایسه شد. همچنین به منظور اعتبار سنجی نتایج این دو روش، از داده های حاصل از روش حل تحلیلی استفاده گردید. این داده ها نشان می دهند که پس از یک تهویه طبیعی هوای بسیار آرام، غلظت رادون از یک توزیع یکنواخت نسبی با مقدار متوسط Bq/m3 81 به یک توزیع غیرهمگن نسبی در بازه Bq/m3 12 تا Bq/m3 44 کاهش می یابد. تطابق مناسب نتایج شبیه سازی شده و داده های تجربی با نتایج حاصل از حل تحلیلی، صحت مدلسازی انجام شده را مشخص می سازد.

  کلیدواژگان: رادون، تهویه طبیعی، آهنگ انتشار، روش CFD، توزیع غلظت
 • زینب رشیدیان*، علیرضا صورتیان، خدیجه جهانبانی اردکانی صفحات 25-34

  حاملان بار در دی کالکوژنیدهای فلزات واسطه دارای درجه آزادی کوانتومیبار، وادی و اسپین هستند.در این مقاله، خواص ترابرد الکترونی را در اتصالی که دی سلنیوم تنگستن ، بین دو ناحیه سیلیسین نرمال محصور شده است، را در حضور میدان های تبادلی زیمان اسپین و وادی و همچنین یک پتانسیل الکتریکی مورد بررسی قرار می دهیم.قطبش اسپین و وادی و همچنین رسانش اسپین و وادی رابا استفاده از فرمول بندی پراکندگی لاندایور-بوتیکر محاسبه می کنیم.نتایج نشان می دهند که رسانش سیلیسین تک لایه نرمال با گاف نواری ذاتی با حضور سد دی سلنیوم تنگستن، با تنظیم میدان های زیمان اسپین و دره ای قابل کنترل است. همچنین خواهیم دیدافزایش طول ناحیه میانی به دلیل پدیده تونل زنی کلاین، نمی تواند مانع رسانش شود.

  کلیدواژگان: سیلیسن، دی کالکوژنیدهای فلزی گذار، فرمولبندی لاندائور بوتیکر، قطبش دره، قطبش اسپین
 • نادیا سلامی، علی اصغر شکری* صفحات 35-46

  در این مقاله با استفاه از تقریب بستگی قوی و ماتریس ضرایب جنبشی، خواص الکتریکی و ترموالکتریکی چهار پیکربندی مختلف از نانونوار گرافینی اتصالات تک لایه ای/دولایه ای با لبه های آرمچیری و زیگزاگی مطالعه می شود. این خواص ترابرد الکتریکی شامل ضرایب رسانش الکتریکی (G)، رسانندگی گرمایی (κ_e)، توان ترموالکتریکی (S) و شاخص شایستگی (ZTe) می باشند که برای طراحی ادوات ترموالکترونیکی مناسب هستند. نتایج محاسبات عددی نشان می دهد که تحت شرایط هندسی مختلف سیستم می تواند رفتار فلزی و نیم-رسانایی با گاف قابل تنظیم از خود نشان دهد. این باعث می شود که توان ترموالکتریکی و کارایی ترموالکتریکی مختلف و نسبتا بزرگی تحت شرایط خاص اتصالات از خود نشان دهند. همچنین نقش نوع حامل ها (الکترون یا حفره) نیز در ایجاد خصوصیات الکتریکی و ترموالکتریکی به وضوح نشان داده می شود. نتایج این مقاله ممکن است در طراحی ادوات نانوالکترونیکی مبتنی بر لایه های دو بعدی مفید باشد.

  کلیدواژگان: خواص ترموالکتریکی، توان ترموالکتریک، اتصالات دو لایه ای گرافین، تقریب بستگی قوی
 • امیرهادی ضیائی* صفحات 47-60

  در این مقاله، به بررسی فرایند رمبش گرانشی یک سیال غبار-گونه همگن در نظریه گرانشی راستال تعمیم یافته می پردازیم. در این نظریه پارمتر جفت شدگی راستال متغیر است و از آنجاییکه این پارامتر نماینده میزان برهمکنش دوطرفه بین ماده و هندسه است، لذا انتظار می رود که یک چنین برهمکنش متغیری در دینامیک رمبش و محصول نهایی آن تاثیرگذار باشد. با الهام گرفتن از این ایده، به دنبال حلهای رمبش غیر-تکین برای فضازمان داخلی یک غبار در حال رمبش می گردیم. مشاهده می کنیم که انتخاب مناسبی از تابعیت پارامتر جفت شدگی، این امکان را فراهم می سازد بطوریکه تکینگی فضازمانی حاضر در مدل رمبش غبار همگن با یک جهش غیر تکین که در آن چگالی انرژی و انحنای فضازمان متناهی است جایگزین می گردد. همچنین مشاهده می شود که اثرات این جفت شدگی متغیر روی دینامیک افق ظاهری تاثیر دارد به گونه ای که برخلاف حالت تکین که در آن افق ظاهری تکینگی فضازمانی را می پوشاند، در حالت غیر-تکین تشکیل افق ظاهری به تاخیر افتاده و یا اینکه تشکیل نمی گردد و بنابراین امکان مشاهده توده درحال جهش توسط ناظر های خارجی وجود دارد.

  کلیدواژگان: رمبش گرانشی، تکینگی فضازمانی، نظریه های تعمیم یافته گرانش
 • شایسته غفاری* صفحات 61-75
  در این مقاله، مدل انرژی تاریک هولوگرافیک با قطع زیر قرمز هابل را در نظریه راستال در نظر گرفته و رفتار دینامیکی آن را در دو رهیافت بررسی می کنیم. در رهیافت اول، انرژی خلاء را با استفاده از فرمول بندی کوهن به عنوان کاندیدی برای انرژی تاریک (انرژی تاریک هولوگرافیک) در نظر می گیریم و پارامترهای کیهان شناسی مدل را در دو حالت وجود بر هم کنش و بدون بر هم کنش بین ماده تاریک و انرژی تاریک بررسی می کنیم. مطالعات نشان می دهد که انرژی خلاء به عنوان انرژی تاریک هولوگرافیک، علیرغم توصیف انبساط شتابدار جهان، پارامتر بدون بعد چگالی انرژی تاریک هولوگرافیک ثابت می باشد و همچنین مدل، در حالت بدون بر_هم_کنش، دارای ناپایداری کلاسیکی است. از اینرو رهیافت دوم رامعرفی می کنیم که در آن مجموع انرژی خلاء و جمله راستال را به عنوان کاندیدی برای انرژی تاریک در نظر می گیریم و رفتار کیهانی را بررسی می کنیم. بررسی های نشان می دهد مدل در نظر گرفته شده پارامتر بدون بعد چگالی انرژی تاریک دینامیک می باشد. این مدل انبساط تند شونده جهان را به خوبی توصیف کرده و عالم از یک دوره با شتاب کند شونده وارد یک دوره با شتاب تند شونده می شود که این نتایج مطابق با مشاهدات کیهان شناسی می باشد.
  کلیدواژگان: مدل انرژی تاریک هولوگرافیک، انبساط شتابدار، نظریه راستال
 • مریم قاسملو* صفحات 77-91

  انتشار غیرخطی امواج غبار- یون -صوتی و انرژی آن در یک پلاسمای غباری مغناطیده متشکل از الکترون ها وپوزیترون های کوانتومی و فاقد اینرسی با تابع توزیع فرمی-دیراک، یون های سرد و غیر کوانتومی و ذرات غبار با بار منفی متغیر با استفاده از نظریه هیدرودینامیک کوآنتومی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از نظریه اختلال کاهشی، معادله زاخاروف-کوزنسوف (Zakharov-Kuznetsov) ، که حاکم بر امواج سالیتونی با دامنه کوچک در پلاسمای غباری مغناطیده است، استخراج گردید. ویژگی های ساختار و انرژی امواج سالیتونی با استفاده از پارامترهای سیستم مورد تحلیل قرار گرفت. که برای نشان دادن این موضوع ، رفتار موج غبار- یون-صوتی و همچنین انرژی آن را برای مقادیر متفاوت (نسبت فرکانس سیکلوترونی الکترون به فرکانس پلاسما)، d (چگالی غبار)، H (پارامترکوآنتومی بدون بعد)، l (کسینوس جهتگیری انتشار بردار موج) ، با ثابت نگه داشتن پارامترهای دیگر پلاسما مورد مطالعه قرار دادیم. نتایج این تحقیق می تواند برای تحقیقات پلاسمای غباری اختر فیزیکی مفید باشد.

  کلیدواژگان: سالیتون، پلاسمای غباری، معادله زاخاروف-کوزنسوف، امواج سالیتونی غبار یون-صوت، تابع توزیع فرمی-دیراک
 • حسین محسنی سجادی*، مهدی خدایی صفحات 93-100
  مطالعه ی میدان اسکالر در مجاورت سیاه چاله ها تحت عنوان قضیه ی بی مویی میدان اسکالر موضوعی جالب , و مهم است. قضیه بی مویی را برای ستاره ی بازتابی بدون افق و با فضا زمان خارجی مجانبی تخت بررسی می کنیم. ستاره ی بازتابی موجودی است با سطح مرزی بازتابی (بر خلاف سیاه چاله با افق رویداد جاذب) که میدان یا مشتق آن روی این سطح برابر صفر است. میدان اسکالری را در نظر می گیریم که، در بخش جنبشی، مشتق آن به صورت غیر کمینه به تانسور اینشتین جفت شده است. نشان می دهیم بر خلاف مورد سیاه چاله ها، موی غیر بدیهی در این مسئله وجود ندارد.
  کلیدواژگان: قضیه بی مویی، ستاره بازتابنده، سیاه چاله، میدان اسکالر
 • هومان مرادپور* صفحات 101-110
  در این مقاله، پس از معرفی انواع تکینگی هایی که برای آینده کیهان پیش بینی می شوند، درآمدی مختصر بر نظریه راستال ارایه می شود. در ادامه، با استفاده از معادلات فریدمان متناظر با جهانی تخت در نظریه راستال، امکان حصول تکینگی-های آتی مختلف را در دو حالت بررسی می کنیم. ابتدا زمانیکه کیهان با سیالی همگن و همسانگرد که نسبت فشار به چگالی انرژی آن ثابت است و سپس در حالتی که این نسبت همواره ثابت نیست و کیهان با آهنگ خاصی تحول می یابد. در حالیکه در حالت اول تکینگی ایی برای آینده کیهان پیش بینی نمی شود، در حالت دوم برخی از انواع تکینگی امکان وقوع خواهند داشت.
  کلیدواژگان: کیهانشناسی، تکینگی، تئوری راستال
 • مریم مستاجران*، علی محمد نیک دوست صفحات 111-122
  مالتی پکتور پدیده ی ناخواسته ای است که در سیستم های رادیو فرکانسی تحت خلا اتفاق می افتد. پیدا کردن روش مناسب برای کاهش یا از بین بردن مالتی پکتور، نکته ی کلیدی در طراحی ساختارهای میکروموجی است. از این رو دقت در پیش بینی آستانه ی مالتی پکتور ضروری است. در شبیه سازی این پدیده، مدل ضریب الکترون ثانوی در کد تجاریCST ساخته می شود. دقت در نتایج شبیه سازی مالتی پکتور به تغییرات مدل ضریب الکترون ثانوی بستگی دارد. از این رو در این مقاله، اثر تغییرات ضریب الکترون ثانوی در نتایج شبیه سازی مالتی پکتور محاسبه می شود. برای این منظور، روش چند جمله ای آشوب تعمیم یافته با استفاده از برنامه نویسی پایتون به کار گرفته می شود. این روش بر پایه ی بسط چند جمله ای های متعامد است. در اینجا مالتی پکتور در موجبر مستطیلی، کوپلر ورودی سی سر، مطالعه می شود.
  کلیدواژگان: مالتی پکتور، ضریب الکترون ثانوی، چند جمله ای آشوب تعمیم یافته، پایتون
 • محمد مهدوی*، مجید فلاح، محمود قرآن نویس، سکینه مشکانی صفحات 123-135
  در این پژوهش با استفاده از روش بیناب نمایی غیرفعال، یک بیناب نمای دو کاناله نور مریی Ava-Spec-ULS3648TEC-2-RS-USB2 ، مجموعه خطوط بینابی با شدت تابش گسیلی بالا به منظور تشخیص وجود ناخالصی های کربن، نیتروژن، اکسیژن، آهن، کروم و تنگستن در پلاسمای توکامک IR-T1 شناساییشده است. عملیات بیناب نمایی در طول مدت زمان تخلیه الکتریکی درون پلاسمای توکامک انجام شده است. پس از انجام برازش و بهنجارش، پهنای موثر برای هر خط بینابی محاسبه شده است. با استفاده از نمایه های پهن شدگی های دوپلر و تجهیزات، دمای هیدروژن برابرeV 4.4 بدست آمده است که قابل مقایسه با نتایج حاصل از توکامک های COMPASS و ISTTOK می باشد. با محاسبه پهن شدگی های دوپلری و تجهیزات و به کمک اطلاعات بدست آمده از خطوط بینابی، دمای چند ناخالصی یونی در لبه پلاسمای توکامک IR-T1 حدود eV 2.3و در هسته آن حدود eV40 برآورد شده است. سپس اثر تغییرات ولتاژ بایاس لیمیتر بر پهنای موثر هیدروژن (Hβ)- پهن شدگی استارک- و اثر تغییرات میدان مغناطیسی بر پهنای موثر یون آهن (Fe I) - پهن شدگی زیمان- مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج از وابستگی شدت تابش و دمای خط بینابی هیدروژن را به ولتاژ بایاس لیمیتر نشان می دهد.
  کلیدواژگان: توکامک، ناخالصی، پهن شدگی بینابی، دمای یونی، بیناب نمائی غیر فعال، بایاس لیمیتر
 • محمدرضا مهدی زاده*، جابر پورسلیمانی صفحات 137-155

  در این مقاله ما دسته ای از جواب های کرمچاله ای دینامیکی در یک فضا زمان غیر همگن متقارن کروی را با در نظر گرفتن تابع سرخ گرایی وابسته به شعاع مطالعه نموده ایم. با تعمیم متریک فریدمان - روبرتسون - واکر جواب های دینامیکی کرمچاله ای با استفاده از یک معادله حالت خاص بین چگالی انرژی و مولفه های فشار محاسبه شده اند. ما این دسته از جواب ها را با انتخاب ثابت جدا سازی صفر تعیین و عامل مقیاس آنها را محاسبه نموده ایم. آهنگ انبساط دینامیکی کرمچاله ها با استفاده از معادله استاندارد فریدمان در کیهان شناسی تعیین می شوند. ما به معرفی کرمچاله هایی گذر پذیر با ارضاء شرایط انرژی در گلوگاه پرداخته ایم. در پایان شرایط انرژی ضعیف برای این دسته از جواب های کرمچاله ای بررسی شده اند.

  کلیدواژگان: کرمچاله ٬، شرایط انرژی ضعیف، ٬ کیهان شناسی
|
 • Saeed Doostmohammadi *, Seyed Jalil Fatemi, Fateme Sadooghi Pages 1-11
  In the vicinity of the sun, studying of motions, velocities and features of local stars is a suitable way to cognition of dynamical features of galaxy stars, the source of galaxy disc and also the steps of star evolution. Using the results of big observatories and valid catalogs, many different researches has been done at this field. At present work, using the Hipparcos satellite data, a sample of stars in vicinity of the sun are studied and three parts of velocities of 493 stars which are located in 15 parsec from the sun such as transition velocity, radial velocity and their parallax are obtained. Also, local stars properties such as mass, their distribution in the galaxy, radius, temperature, galactic position and their relation with galactic velocities are investigated and finally the evolution of stars is predicted in the galaxy.
  Keywords: Local stars, galaxy, Dynamics of stars
 • Mohammad Zabihinpour *, AliAsghar Mowlavi, Behnam Azadegan Pages 13-24

  This study aims to investigate changes in radon concentrations in residuals areas, using a sample closed room with the surface area of 12 m2. In the room, radon gas emitted from the floor and walls surfaces with different emission rates, and gaps under the door and around the window were the natural ventilation routes. Radon concentrations were measured in different points of the room in different circumstances and times using an accurate radon detector and then compared with the simulation results from Computational Fluid Dynamics (CFD) technique under corresponding conditions and times. The analytical data were used to validate the results of these two techniques. The results indicate that the radon concentration decreases from a relatively uniform distribution of about 81 Bq/m3 to a relative non-uniform distribution in the range from 12 Bq/m3 to 44 Bq/m3 after a very slow natural ventilation. The simulation results demonstrate an appropriate agreement with the experimental data that indicate the accuracy of performed modeling.

  Keywords: Radon, Exhalation rates, CFD method, natural ventilation, Concentration distribution
 • Zeinab Rashidian *, Alireza Soratian, Khadijeh Jahanbani Ardakani Pages 25-34

  Charge carriers in transition metal dichalcogenides have the charge, spin and valley degrees of freedom. In this paper, we investigate the electron transport properties through the WSe2 junctions sandwiched between normal silicene sheets in the presence of Zeeman spin ( Ms ), valley ( Mv ) exchange fields and an electric potential U. We have evaluated the spin and valley polarization and conduction using the Landauer-buttiker scattering formula. Our findings show that the conductivity of normal monolayer silicene with intrinsic band gap in the presence of tungsten-diselneed barrier can be controlled by adjusting the Zeeman spin and valley fields. Spin and valley polarization is reported to be about 80%. Another result is that the valley switching can occur with adjusting the intensity of the spin and valley fields. We also show that increasing the length of the middle region, on account of the Klein tunneling phenomenon, cannot prevent passage of charge carriers and we have an oscillating current even for large length of the barrier region.

  Keywords: Silicene, Transition Metal Dichalcogenides, Landauer Buttiker Formula, Spin, valley polarization
 • Nadia Salami, AliAsghar Shokri * Pages 35-46

  In this work, using the tight-binding approximation and kinetic coefficient matrix, the electrical and thermoelectric properties of four different configurations of single/bilayer graphene junctions with armchair and zigzag edges are studied. These electrical transport properties include the electrical conductivity coefficients (G), thermal conductivity (κ_e), thermoelectric power (S) and figure of merit (ZTe), which are suitable for designing thermoelectronic devices. The numerical results show that the system can exhibit a metallic or semiconductive behavior with a special edge under different geometric conditions. This makes it possible to exhibit that the thermoelectric power and thermoelectric performance of a relatively large size under particular conditions. Also, the role of carriers (electron or hole) is clearly demonstrated in terms of electrical and thermoelectric properties. The results may be useful in designing nanoelectronic devices based on two-dimensional layers.

  Keywords: Thermoelectric Properties, Seebeck coefficient, Bilayer graphene junctions, Tight-binding approximation
 • AmirHadi Ziaie * Pages 47-60

  In the present work we study the process of gravitational collapse of a homogeneous dust in the framework of generalized Rastall gravity. In this theory, the Rastall coupling parameter is a variable and since this parameter represents the measure of mutual interaction between matter and geometry it is expected that such an interaction affects the collapse dynamics and its end product. Motivated by this idea, we search for non-singular solutions for the interior spacetime of the collapsing dust fluid. We observe that this scenario is feasible for a suitable choice of the functionality of the coupling parameter such that the singularity present in homogeneous dust collapse is replaced by a non-singular bounce where the energy density and spacetime curvature are finite. We also observe that such a variable coupling affects the dynamics of apparent horizon so that, in comparison to the singular case where the apparent horizon covers the spacetime singularity, the apparent horizon can be delayed or failed to form providing thus the possibility of detecting the bouncing object by external observers.

  Keywords: Gravitational collapse, Spacetime singularity, Singularity avoidance, Modified gravity
 • Shayesteh Ghaffari * Pages 61-75
  In this paper, we study the cosmic evolution of the holographic dark energy (HDE) model with the Hubble radius as the IR cut-off in the Rastall theory and study its dynamical behavior by two different approaches. In the first approach, we consider the vacuum energy as a candidate for dark energy, HDE, by using Cohen formulation. In the second approach we assume DE as a combination of the Rastall term and vacuum energy. We calculate the cosmological parameters, such as: equation of state, deceleration and the dimensionless density parameters of the models in both non-interacting and interacting cases for both approaches. Our studies show that, in the first approach HDE model in Rastall gravity can explain the current accelerated Universe even without interaction between two dark sectors. But the dimensionless density parameter model becomes a constant. Therefore we introduce the second approach that its dimensionless density parameter is dynamic and its evolution behavior is in agreement with the recent observational data. We have also find that in this model the Universe has a transition from the decelerated phase to accelerated phase at the redshift which is in the agreement with the cosmological observation. Also, we investigate the classical stability of
  Keywords: Holographic dark energy, Accelerated Universe, Rastall theory
 • Maryam Ghasemloo * Pages 77-91

  Nonlinear propagation and energy of dust ion acoustic waves in magnetized dusty plasma with Fermi-Dirac distributed inertia less electrons and positrons, cold classical ions and negative dust grains which are affected by dust charge variations, are studied using the quantum hydrodynamic theory. The Zakharov-Kuznetsov (ZK) equation is derived by employing the reductive perturbation technique which governs the dynamics of small-amplitude solitary waves in magnetized dusty plasma. The properties of the energy and solitary wave structures are analyzed numerically with the system parameters .To show these we study the behavior of dust ion acoustic wave as well as its energy for several values of the electron cyclotron to electron plasma frequency ratio ( ), dust concentration (d), non dimensional quantum parameter (H) and the direction cosine of the wave propagation vector with the Cartesian coordinates (l), keeping the other plasma parameters fixed. The results of the present research can be useful for future investigations of astrophysical dusty plasma.

  Keywords: Soliton, Dusty plasma, Zakharov-Kuznetsov equation, Dust ion acoustic solitary wave, Fermi-Dirac distribution function
 • Hossein Mohseni Sadjadi *, Mahdi Khodaei Pages 93-100
  Studying scalar field around black holes in the context of the no-hair theorem is an important and interesting subject. We investigate no scalar hair theorem for an asymptotically flat horizon-less neutral compact reflecting star. A reflecting star is an object with a reflecting boundary (instead of the absorbing event horizon) on which the scalar field or its derivative are zero . We consider a non-minimal kinetic coupling model such that in the kinetic part, the scalar field is non-minimally coupled to the Einstein tensor. We show that in contrast to the black hole cases, there is no non-trivial hair in this problem.
  Keywords: No-hair theorem, Reflecting star, Black hole, Scalar field
 • Hooman Moradpour * Pages 101-110
  In this paper, after addressing various future singularities, predicted for Cosmos, an introductory note on Rastall theory is provided. Thereinafter, considering a flat Universe, the Friedmann equations of Rastall theory are derived, and the possibility of obtaining various singularities are studied in two cases. In the first case, the cosmic fluid is an isotropic and homogenous fluid while the ratio of its pressure and density is constant. In the second case, the mentioned ratio is not always constant and Universe evolves with a specified rate. The study claims that whereas it is not predicted any future singularity for the first model of cosmos, some types of future singularities may be inevitable in the second one.
  Keywords: cosmology, Singularity, Rastall theory
 • Maryam Mostajeran *, Ali Mohammad Nikdoust Pages 111-122
  Multipactor(MP) is an unwanted phenomenon which is occurred in the radio frequency vacuum devices. Research to find a convenient method to lower the MP threshold or move it away from the operational range is an important key in the design of microwave components. In this regard, the accuracy of predicting the MP threshold is essential. In the simulation of MP, the secondary electron yield model is typically built in the commercial code; CST code. The accuracy of the results of MP simulation is mainly determined by the variation of secondary electron yield model. Therefore, in this paper, we calculate the effect of the variation of the secondary electron yield on the results of the MP simulation. For this purpose, the generalized polynomial chaos method is employed using Python programming. This method is based on an orthogonal polynomial expansion. Here, MP in the rectangular waveguide, Cornell Electron Storage Ring input coupler, is studied.
  Keywords: Multipactor, Secondary electron yield, generalized Polynomial Chaos, Python
 • Mohammad Mahdavi *, Majid Fallah, M. Ghoranneviss, S. Meshkani Pages 123-135
  In this study, using the passive spectroscopic method, a two-channel visible light channel Ava-Spec-ULS3648TEC-2-RS-USB2, high-emission spectral line set, to detect the presence of carbon, nitrogen, Oxygen, iron, chromium and tungsten have been identified in the IR-T1 tokamak plasma. Spectroscopic operations were performed during the period of electrical discharge inside the tokamak plasma. After performing the fitting and normalization, the effective width (FWHM) is calculated for each spectral line. Using Doppler broadening profiles and instrument, the hydrogen temperature is obtained at 4.4 eV, which is comparable to the results of COMPASS and ISTTOK tokamak. By calculating the Doppler broadening profiles and instrument, and using the information from the spectral lines, the ionic impurity temperature at the edge of the IR-T1 tokamak plasma is estimated at about 2.3 eV and at the core at about 40eV. Then, the effect of variation of biasing voltage on the FWHM of hydrogen (Hβ) - Stark broadening - and the effect of variation of magnetic field on the FWHM of iron ion (Fe I) - Zeeman broadband- are investigated. The results show the dependence of the radiation intensity and the temperature of the hydrogen on the biasing voltage.
  Keywords: Tokamak, Impurity, Spectroscopic Broadening, Ionic temperature, Passive spectroscopy, Bias limiter
 • MohammadReza Mehdizadeh *, Jaber Poorsolimani Pages 137-155

  In this paper, we study a family of dynamical wormhole solutions in an inhomogeneous spherically symmetric space time by considering a specific radial dependent redshift function . Using a generalized Friedmann-Robertson-Walker spacetime, we derive analytical evolving wormhole geometries by assuming a particular equation of state for energy density and pressure profiles. We calculate these classes of solutions for zero separation constant and their scale factor. The rate of expansion of these evolving wormholes is determined only by the standard Friedmann equation in cosmology . We introduce exact asymptotically flat solutions that respect energy conditions at throat. Finally, we investigate the weak energy condition for these solutions with detail

  Keywords: wormhole, weak energy condition, cosmology