فهرست مطالب

 • پیاپی 45 (زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/21
 • تعداد عناوین: 28
|
 • فاطمه خاکساریان، کیهان آزادی*، سید مظفر میربرگ کار صفحات 1-29
  سهامداران به عنوان بازیگران مهم بورس در موقع خرید یا فروش سهام بررسی های وسیعی انجام می دهند. . با این رویکرد در این مطالعه تلاش شده است تا فاکتورهای اثرگذار بر تصمیم گیری سهامداران جهت سرمایه گذاری در بورس ایران شناسایی و رتبه بندی شوند. جهت رسیدن به این هدف اطلاعات مورد نیاز به صورت پیمایشی و با طراحی پرسشنامه از سرمایه گذاران، صاحب نظران و متخصصان فعال در بورس اوراق بهادار ایران برای سال 1398 جمع آوری و در چارچوب روش دلفی فازی تحلیل شدند. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد متغیرهای نرخ ارز ، بازده بازارهای موازی و نرخ سود بانکی مهم ترین عوامل کلان اقتصادی هستند که بر تصمیم گیری سهامداران در بورس اثر می گذارند. ضمن آن که از میان عوامل روانی و رفتاری نیز سه متغیر رفتار توده وار، اخبار رسمی و غیررسمی از مجامع شرکت ها و نظر کارگزاران و شرکت های مشاوره سرمایه گذاری بیشترین تاثیر را بر تصمیم گیری سهامداران در بورس ایران داشته اند. در نهایت نیز نتایج نشان داد سود هر سهم حجم معاملات سهم و نقدشوندگی سهام سه عامل مالی و حسابداری و نیز متغیرهای تحولات سیاسی داخل ، تحلیلهای تکنیکال و مناسبات سیاسی با سایر کشورها سه عامل فنی و سیاسی هستند که بیشترین اهمیت را بر تصمیم گیری سهامداران بورس ایران دارند.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری در بورس، عوامل کلان اقتصادی، عوامل روانی و رفتاری، عوامل مالی و حسابداری، عوامل فنی و سیاسی، روش دلفی فازی
 • فیروز صیادی، علی اصغر انواری رستمی*، فریدون رهنمای رودپشتی، تقی ترابی صفحات 30-50

  هدف از این مقاله، طراحی الگوی پیش بینی بازده تعدیل شده بر حسب ریسک نامطلوب می باشد. در گام نخست، عوامل موثر بر بازده و بازده تعدیل شده بر حسب ریسک نامطلوب در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی تعیین گردید. سپس الگوی پیش بینی بازده تعدیل شده بر حسب ریسک نامطلوب ارایه شد. متغیرهای موثر داخلی و خارجی متعددی بر بازده تعدیل شده بر حسب ریسک نامطلوب موثر می باشند و این متغیرها هر یک دارای وجوه مثبت و منفی توام و مبهمی بر بازده تعدیل شده بر حسب ریسک نامطلوب می باشند. برای رفع ابهام در خصوص نقش متغیرهای موثر بر بازده تعدیل شده بر حسب ریسک نامطلوب شرکتها این پژوهش پی ریزی شده است. بر اساس تحلیل داده های 78 شرکت نمونه طی سالهای 1388 الی 1994، نتایج آزمون مدل رگرسیونی نشان داد که در سطح اطمینان 99٪ پنج متغیر ساختار سرمایه، میزان سود خالص دوره، بازده مجموع داراییها، دوره تصدی هیات مدیره، و دوگانگی وظایف مدیرعامل و رییس هیات مدیره، و درسطح اطمینان 95٪ علاوه بر پنج متغیر قبل، دو متغیر نسبت سود تقسیمی و جریان وجوه نقد عملیاتی نیز بر بازدهی تعدیل شده بر حسب ریسک نامطلوب تاثیر معنی داری داشته اند.

  کلیدواژگان: الگوی پیش بینی، بازده تعدیل شده، ریسک نامطلوب، سرمایه گذاری، بورس اوراق بهادار تهران
 • راحله باقری، محمدرضا ستایش*، رضا رادفر صفحات 51-75

  بازار سرمایه یکی از بازارهای مالی است که در یک اقتصاد پویا می تواند زمینه ساز رشد بلند مدت اقتصادی باشد. در این بازارها ابزارهای مالی متفاوتی مورد داد و ستد واقع می شوند. از جمله این ابزارهای مالی ، قراردادهای آتی است که ارزش خود را از یک دارایی پایه می گیرند. بدیهی است برای ورود به بازار قراردادهای آتی، شخص سرمایه گذار برای پوشش ریسک خود نیاز به پیش بینی روند آینده قیمت ها دارد. به همین منظور در پژوهش پیش روی به انتخاب معادله دیفرانسیل تصادفی مناسب جهت مدلسازی پیش بینی قیمت قراردادهای آتی سکه پرداخته شده است.برای این منظور پس از ارایه توضیحات لازم در مورد ضرورت استفاده از مدلهای تصادفی و در نتیجه اصول جدید تحت عنوان حسابان تصادفی ، به معرفی مهم ترین معادلات دیفرانسیل تصادفی کاربردی در علوم مالی شامل حرکت براونی هندسی، براونی هندسی با جمله جهش، هستون و مدل تبیین شده پرداخته شده است. سپس با رویکردی کاربردی و بر اساس توان هر مدل جهت پیش بینی قیمت قراردادهای آتی به وسیله شبیه سازی مونت کارلو، مدل مناسب انتخاب شده است.نتایج معیارهای نیکویی برازش در خصوص قدرت پیش بینی حاکی از برتری مدل تبیین شده در این قراردادها می باشد.

  کلیدواژگان: معادلات دیفرانسیل تصادفی، پیش بینی قیمت قراردادهای آتی سکه طلا، فرایند تصادفی، حرکت براونی
 • حسن حیدری سلطان ابادی، حسین پناهیان* صفحات 76-100
  یکی از ریسک های مربوط به سهام شرکت، نقد شوندگی سهام است. سهام دارای نقد شوندگی بالا برای سهامداران و سرمایه گذاران جذاب بوده و تقاضای آن را افزایش می دهد.نقد شوندگی سهام به عنوان یکی از معیارهای موثر بر کارایی بازار، به خصوص به لحاظ اطلاعاتی است و به شکل گسترده در بررسی عوامل موثر بر ارایه اطلاعات مفید به کار گرفته می شود. در این پژوهش به طراحی و تبین مدل نقد شوندگی سهام با توجه به مولفه رقابت محصول پرداخته شد. برای انتخاب نمونه، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تا سال 1397 بررسی شده است .ده متغیر اصلی تاثیرگذار بر نقد شوندگی وارد مدل پژوهش شدند و فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی مورد آزمون قرار گرفت، سپس از طریق آموزش و یادگیری در شبکه عصبی فازی که یک روش پژوهش تحلیلی- ریاضی است، مدل نقدشوندگی سهام ارایه گردید. پیش بینی حاصل از شبکه عصبی فازی بدلیل روش جستجوی فراگیر از دقت بالایی برخوردار و مدل نهایی با ضریب تعیین تعدیل شده 77 درصد تایید گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، نقدشوندگی به پنج عامل تاثیرگذار شامل بازده سهام، اندازه شرکت، فرصت سرمایه گذاری، شاخص هرفیندال هیرشمن، شاخص لرنر بستگی دارد.
  کلیدواژگان: نقدشوندگی سهام، رقابت بازار، منطق فازی
 • محمدرضا حدادی*، سید پرویز جلیلی کامجو، سارا گودرزی دهریزی صفحات 101-126

  انتخاب سبد بهینه سهام از اهداف اصلی مدیریت سرمایه است. معیارهای متعددی برای اندازه گیری ریسک سبد سرمایه گذاری و انتخاب سبد بهینه ارایه شده است. در این پژوهش مدل کاربردی WCVaR با روش مونت کارلو برای اندازه گیری ریسک سبد سهام و انتخاب یک سبد بهینه وزنی متنوع استفاده شد. WCVaR یکی از جدیدترین سنجه های ریسک است و نواقص مدل VaR و CVaR را پوشش می دهد. این پژوهش از اطلاعات روزانه ده شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1397-1387 استفاده نمود. این پژوهش در حالت حداقل ریسک WCVaR به مقایسه میانگین بازده سرمایه گذاری و میانگین ارزش سرمایه گذاری در سبدهای منتخب با دو روش برنامه ریزی خطی و مونت کارلو می پردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده روش برنامه ریزی خطی، نشان داد که تغییر معیار بهینه سازی منجر به تغییر وزن سهام سبد و تغییر استراتژی تنوع سازی در سبد سهام بهینه خواهد شد. به طوری که از بین 44 سبد با وزن های مختلف بهینه ترین سبد وزنی متنوع بر اساس ارزش سبد و بازده تحت معیار WCVaR سبد شماره 16 و 25 است. همچنین نتایج نشان داد که در سبد بهینه مقدار ریسک و بازدهی بیشتری با شبیه سازی مونت کارلو نسبت به برنامه ریزی خطی برآورد شده است. درنهایت نیز با مقایسه ریسک WCVaR و β با روش

  کلیدواژگان: بهینه سازی سبد، روش مونت کارلو، برنامه ریزی خطی، WCVaR
 • سمیه راضی پور قلعه جوق، فرهاد حسین زاده لطفی*، محسن رستمی مال خلیفه، حمید شرفی صفحات 127-146

  بانک ها به عنوان اصلی ترین بخش سیستم مالی نقش مهی در توسعه اقتصادی هر کشور دارند. محاسبه کارایی و در نتیجه یافتن نقاط قوت و ضعف شعب، تاثیر بسزایی در افزایش بهره وری بانک ها دارد. تحلیل پوششی داده ها یکی از تکنیک های ارزیابی عملکرد می باشد که علاوه بر محاسبه کارایی نسبی قادر به معرفی نقاط الگو برای واحدهای تصمیم گیرنده ناکارا است. این تکنیک قادر به ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با چندین ورودی وچندین خروجی می باشد. در این مقاله با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، مدلی برای ارزیابی، تحلیل حساسیت و الگویابی 18 شعبه یکی از بانک های تجاری ایران با نسبت های مالی ارایه شده است. بدین منظور مدلی برای تخمین خروجی با داده های نسبتی طراحی شده است که با تغییر مقادیر ورودی، میزان تغییرات مورد نیاز در خروجی ها برای حفظ کارایی و همچنین حفظ رتبه با استفاده از مدل داده نسبتی پیشنهادی قابل محاسبه می باشد.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، داده های نسبتی، الگویابی، تحلیل حساسیت
 • محمد سرچمی، احمد خدامی پور*، مجید محمدی، حدیث زینلی صفحات 147-176
  هرچند مدل های اقتصاد سنجی برای توصیف و ارزیابی روابط بین متغیرها با استنتاج آماری مناسب هستند، اما محدودیت هایی برای تحلیل های مالی دارند. تلاش های زیادی برای مدل سازی روابط غیرخطی در داده های مالی با استفاده از فناوری های یادگیری ماشین انجام شده است. هدف از انجام این پژوهش به کارگیری مدل های یادگیری ماشین در تشکیل پرتفوی بهینه سهام و مقایسه کارایی آن ها است. نمونه آماری پژوهش حاضر، شامل 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1387 تا 1396 است. پس از گردآوری داده ها، مدل های یادگیری عمیق موردنظر در نرم افزار آناکوندا و زبان برنامه نویسی پای تون، مورد آزمون قرار گرفت و سپس توانایی هر یک از مدل ها در تشکیل پرتفوی بهینه سهام توسط معیارهای ارزیابی بازده، بازده مرکب، ترینر و جنسن تعیین شد. با توجه به نرخ بازده بدون ریسک و نرخ بازده بازار و اینکه سرمایه گذاران با تشکیل پرتفوی به دنبال سودآوری بیشتر از این دو نرخ بازده هستند و هم چنین نتایج ارزیابی پرتفوی دو شاخص ترینر و جنسن، این نتیجه حاصل گردید که مدل شبکه عصبی کانولوشن یادگیری عمیق توانایی تشکیل پرتفوی بهینه سهام را دارد و بر طبق همین استدلال، مدل شبکه عصبی بازگشتی حافظه طولانی کوتاه مدت توانایی تشکیل پرتفوی بهینه سهام را ندارد.
  کلیدواژگان: پرتفوی سهام، بازده، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق
 • علیرضا صادقی، امیر دانشور*، مهدی معدن چی زاج صفحات 177-198
  امروزه بازار فارکس بزرگترین بازار مالی در دنیا میباشد. تعیین استراتژی مناسب برای خرید یا فروش در بازار فارکس بر پایه پیش بینی از روند قیمت ها استوار است.لذا برای انتخاب یک استراتژی مناسب در فارکس، استفاده از مدل های پیچیده فراابتکاری استفاده می شود. در این تحقیق با پیش بینی روند بازار و بر اساس قواعد معاملاتی مبتی بر شاخص های تکنیکال فازی روش جدیدی را برای سرمایه گذاری در بازار فارکس ارایه می کند. برای پیش بینی، ترکیبی از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان ترکیبی (HSVM) و برای طبقه بندی بازار در سه کلاس مختلف (روند صعودی، روند نزولی، بدون روند) و یک الگوریتم پویای ژنتیک برای بهینه سازی قواعد معاملاتی استفاده شده است . برای تعیین قواعد معاملاتی از 5 شاخص تکنیکال فازی استفاده شده است.داده های جفت ارز یورو به دلار، در یک بازه زمانی روزانه بین سال های 2010 تا 2019 به عنوان داده های آموزش و آزمون استفاده می شود. نتایج بدست آمده در مقایسه با روش های سنتی نتایج امیدوارکننده ای داشته است
  کلیدواژگان: فارکس، ماشین بردار پشتیبان، شاخص های تکنیکال فازی، الگوریتم ژنتیک
 • رسول خوش بین، فرزین رضایی*، محمدعلی رستگارسرخه صفحات 199-222

  با توجه به رایج شدن اعطای اعتبار بین بانکی در قبال اخذ وثیقه در راستای شروع عملیات بازار باز (OMO) در ایران و ضرورت هرچه بیشتر مدیریت ریسک نقدینگی در بانک ها، در این تحقیق برای مدیریت ریسک نقدینگی در سامانه های پرداخت بین بانکی، از جامعه آماری داده های روزانه سامانه های نوین پرداخت در صنعت بانکداری و نمونه آماری سری زمانی مجموع مانده های داده های روزانه سامانه های پرداخت یک بانک ایرانی از تاریخ 01/01/94 تا تاریخ 31/05/1398 استفاده شده است و مانایی سری زمانی با آزمون های دیکی فولر و فیلیپس پرون بررسی شده است. سپس با توجه به ساختار داده ها و اینکه سری زمانی مجموع مانده های سامانه های پرداخت نرمال نبودند از معیار GlueVaR که برای رفع نواقص دو معیار CVaR و VaR معرفی شده و ترکیب خطی از آن هاست، استفاده شده است. بر این اساس، جدول اشتهای ریسک نقدینگی با شش سناریو مختلف گزارش شده است تا بانک ها بر مبنای آن بتوانند سپری از دارایی های نقد شونده را متناسب با نگرش خود، ذخیره نمایند. نتایج نشان می دهد به کارگیری معیار GlueVaR برای مدیریت ریسک نقدینگی، به دلیل به کارگیری دو سطح اطمینان مختلف و دو معیار ارزش در معرض خطر و ریزش مورد انتظار، از انعطاف لازم برای نگرش های متفاوت در مقابله با ریسک نقدینگی برخوردار است.

  کلیدواژگان: مدیریت ریسک نقدینگی، معیارGlueVaR، سامانه های نوین پرداخت بین بانکی، اشتهای ریسک، سپر نقدینگی و عملیات بازار باز (OMO)
 • علیرضا سادات نجفی، سهیلا سردار* صفحات 223-246
  یکی از روش های مطرح در بررسی علمی بازار سرمایه استفاده از مدل سازهای اقتصاد سنجی می باشد . در پژوهشهای انجام شده اغلب مدلسازهای اقتصاد سنجی محدود، بدون مقایسه و بررسی میزان خطای پیش بینی سایر الگوریتم ها ، مورد بررسی قرار گرفته اند . در این پژوهش برای رفع این نقیصه با اجرا و مقایسه روش های مطرح برروی سهم های منتخب و بر اساس پارامترهای ارایه شده کارا ترین الگوریتم مشخص گردیده است. از سوی دیگر اغلب مرتبه جمله خود رگرسیو و مرتبه جمله میانگین متحرک جهت بررسی ها به صورت محدود در نظر گرفته می شود که بر اساس معیار اطلاعات بیزی روش تعیین درجات p و q جهت دستیابی به پاسخ بهینه را ارایه نموده ایم و با مقایسه روش های میانگین متحرک خود رگرسیو ، میانگین متحرک تجمیعی خود رگرسیو ، میانگین متحرک تجمیعی خود رگرسیو فصلی ، میانگین متحرک تجمیعی خود رگرسیو با متغیر توضیحی ،میانگین متحرک تجمیعی خود رگرسیو فصلی با متغیر توضیحی ، مدل خود رگرسیو با واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته ، مدل خود رگرسیو نمایی با واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته و مدل رگرسیون با خطاهای میانگین متحرک خود رگرسیو در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: مدل ساز اقتصاد سنجی، تحلیل داده ها، بازار سرمایه، پیش بینی
 • عبدالمجید سعادت نژاد، طهمورث سهرابی*، عباس طلوعی اشلقی، نصرت الله شادنوش صفحات 247-267

  بر خلاف مدل های تدوین و پایش استراتژی، که غالبا به صورت عمومی برای صنایع مختلف قابل بکارگیری است، مدل های مرحله جاری سازی استراتژی همواره تابعی از ویژگی های خاص هر بنگاه می باشد، بنابراین در این پژوهش، محقق به دنبال طراحی مدل بومی برای یکی از استراتژی های وظیفه ای بانک، در حوزه استراتژی سرمایه گذاری خطرپذیر فناورانه مالی است. پژوهش حاضر توصیفی است که از روش های آمیخته کیفی-کمی استفاده می گردد. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل شناسایی شده در پژوهش های پیشین اولویت بندی شده سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی، روابط نهایی مشخص گردید. به منظور بررسی تغییرات عوامل و تاثیر آنها بر میزان اثربخشی مدل پژوهش، از رویکرد پویایی سیستم و نرم افزار ونسیم استفاده شد. سپس با تنظیم پروتکل مصاحبه با 12 نفر از خبرگان، در جلسات هم اندیشی با اضافه نمودن متغیر اثربخشی جاری سازی استراتژی به عنوان متغیر وابسته، اثربخشی حاصل از تغییرات عوامل و زیر مولفه ها در سناریوهای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. عوامل؛ ارزیابی طرح های سرمایه گذاری خطرپذیر، ویژگی های تجاری و عملیاتی طرح های سرمایه گذاری، عوامل کارآفرینی و زیرمولفه-های سرمایه گذاری خطرپذیر به عنوان عوامل و زیر مولفه های مدل حایز اهمیت است.

  کلیدواژگان: جاری سازی استراتژی، سرمایه گذاری خطرپذیر فناورانه، تامین مالی فناوری
 • متین صانعی فر، پرویز سعیدی*، ابراهیم عباسی، حسین دیده خانی صفحات 268-296
  شیوع ویروس کرونا منجر به واکنش های منفی شدید بازارهای بورس سهام در کشورهای مختلف شده است، همچنین تاثیرات جانبی این ویروس سبب ریزش قیمت بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی در سطح جهان بوده است، این موارد توجه گسترده تحلیلگران و سرمایه گذاران را در جهت اثرات منفی گسترش این ویروس بر بازارهای سهام معطوف کرده است. هدف پژوهش ایجاد شبکه پیچیده اثر ویروس کرونا بر بازار بورس سهام 75 کشور به همراه متغیرهای نفت، طلا، نقره و مس می باشد. نتایج نشان می دهد که بهم پیوستگی اقتصاد مدرن بازارهای سهام و متغیرهای اقتصادی، بحران بهداشتی را به یک بحران اقتصادی در سطح جهان تبدیل کرده است. ویروس کرونا به طور مستقیم بر 35 درصد بازارهای بورس تاثیر منفی گذاشته است، این ویروس بیشترین تاثیر را بر بازارهای بورس کشورهای اروپایی و آسیایی گذاشته است، همچنین کمترین تاثیر بر بازارهای بورس کشورهای عربی و آفریقایی بوده است. ویروس کرونا به طور غیر مستقیم با تاثیر گذاری بر متغیرهای اقتصادی باعث سقوط بازارهای بورس شده است، کاهش بی سابقه قیمت نفت سبب افت 56 درصد بازارهای بورس شده است و نوسانات قیمت طلا بر 29 درصد این بازارها تاثیرگذار بوده است. کاهش قیمت نقره و مس بین 25 تا 32 درصد بازارهای سهام را با ریزش مواجه کرده است.
  کلیدواژگان: شبکه پیچیده، ویروس کرونا، کووید 19، متغیرهای اقتصادی، بازار های بورس سهام
 • طالب پرگر، مرتضی شفیعی*، محمدعلی افشارکاظمی، کیامرث فتحی هفشجانی صفحات 297-318

  سازمان تامین اجتماعی محور اصلی بیمه در حوزه بخش خصوصی است و بزرگترین سازمان بیمه گر است و یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی است که وظیفه پشتیبانی و تامین را برای دیگر موسسات اقتصادی، اجتماعی و خانوارها دارد. لذا به منظور خدمات رسانی مطلوب در سازمان تامین اجتماعی، طراحی و اجرای سیستم ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات مناسب برای آن الزامی است. به همین منظور در این پژوهش، جهت ارزیابی کارایی و سنجش عملکرد زنجیره تامین خدمات در سازمان تامین اجتماعی از تکنیک تحلیل پوششی داده های شبکه ای استفاده شده است . از آنجا که مدل های تحلیل پوششی داده های مرسوم بر اساس اطلاعات تاریخی عمل می کنند، بزرگترین ضعف آنها تعیین کارایی واحدهای تصمیم گیرنده در گذشته هستند و چارچوبی برای آینده ارایه نمی کنند، لذا برای رفع این مشکل در این پژوهش و به منظور پیش بینی ورودی ها و خروجی ها در زمان آینده از روش شبیه سازی پویایی های سیستم استفاده شده است. همچنین به منظور نشان دادن یافته های تیوریک حاصل از مدل جدید ارایه شده به صورت عملی ، به پیش بینی رفتار و ارزیابی کارایی زنجیره تامین خدمات 15 شعبه تامین اجتماعی استان هرمزگان در سه سال 95 تا 97 پرداخته شده است و نهایتا شعبه های کارا و ناکارا مشخص شدند و استراتژی های بهبود عملکرد را برای رسیدن به بهترین عملکرد شعبه های ناکارا روی مرز کارایی ارایه داده شدند.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، زنجیره تامین خدمات، مدل پویایی شناسی سیستم ها، مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای
 • مجید منتشری، حجت الله صادقی* صفحات 319-342

  هدف این ‏پژوهش ایجاد و معرفی یک شبکه مالی جدید و بررسی معیارهای مرکزیت سهام برای بهینه سازی ‏سبد سهام سرمایه گذاران و همچنین شناسایی رهبران بازار سهام می باشد. در این پژوهش 100 ‏شرکت برتر بورس اوراق بهادار که دارای بیشترین سرمایه ثبت شده اند در بازه زمانی دی ماه 1388 تا ‏دی ماه 1398 انتخاب شدند. شبکه مالی با استفاده از قیمت پایانی تعدیل شده به بازده لگاریتمی ‏تبدیل و ضریب همبستگی پیرسون بازده های سهام محاسبه گردید. از مفاهیم تیوری گراف و الگوریتم ‏پریم برای کشف روابط و فاصله های موجود بین سهام برای ساخت حداقل درخت پویا استفاده گردید. ‏نتایج نشان داد بر اساس معیار مرکزیت درجه، سهام مخابرات ایران و بانک آینده، بر اساس معیار ‏مرکزیت نزدیکی، سهام سرمایه گذاری بهمن، تامین سرمایه امید و بانک گردشگری، بر اساس معیار ‏مرکزیت بینابینی، سهام تامین سرمایه امید، سرمایه گذاری بهمن و بیمه آسیا و بر اساس معیار ‏مرکزیت تنگنا، سهام بیمه آسیا، بانک گردشگری و تامین سرمایه امید بیشترین تاثیر را بر شبکه مالی ‏و بازار سهام دارند. همچنین در نهایت شبکه مالی به 9 خوشه تقسیم شد که هر خوشه نشان دهنده ‏ارتباط قوی تر اجزای آن با یکدیگر می باشد. ‏

  کلیدواژگان: شبکه مالی، حداقل درخت پویا، معیارهای مرکزیت ‏
 • رضا تهرانی، محمد اصولیان، سعید باجلان، وحید عباسیون* صفحات 343-372

  طی دهه اخیر مطالعات در مورد بررسی عوامل موثر بر بازده بازار سهام با پیشرفت های اقتصاد مالی در حوزه آمار و ریاضیات به اوج خود رسیده و مدل سازی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار شده است. بر این اساس این پژوهش به دنبال ارایه رویکرد جدیدی از مدلسازی رابطه غیرخطی بین متغیرهای مالی با تاکید بر تاثیر متغیرهای اقتصادی بر بازار سرمایه است. برای تبیین رابطه غیرخطی متغیرهای مورد بررسی با توجه به رابطه بین متغیرها از رویکرد مدل رگرسیون کوانتیل آستانه بیزین با در نظر گرفتن ناهمسانی واریانس شرطی (BQTR-GARCH) استفاده شده است. برای بررسی و مدلسازی این رویکرد از اطلاعات بازده کل سهام بورس اوراق بهادار تهران، قیمت سکه طلا، قیمت نفت و طلای جهانی از ابتدای سال 1390 تا انتهای شهریور 1398 استفاده شده است. نتایج بررسی نشان دهنده تاثیر غیرخطی بازارهای مختلف بر بازهی بازار سهام بوده است. به گونه ای که تاثیر بازدهی بازارهای طلا، سکه و نفت بر بازده بازار سهام در مقادیر بالاتر و پایین تر از آستانه متفاوت است. علاوه بر این، رفتار در کوانتیل‎ های توزیع بازدهی بازار سهام نیز متفاوت است و نشان می دهد که بازار سهام تنها در دوران حدی خود (بازار افزایشی و کاهشی) متاثر از بازارهای دیگر است.

  کلیدواژگان: رگرسیون کوانتیل آستانه، برآوردگر بیزی، واریانس ناهمسانی شرطی، بازار سهام
 • حسین راد کفترودی، محمدحسن قلی زاده*، مهدی فدایی صفحات 373-388
  هدف از انجام این تحقیق تبیین رابطه ریسک نامطلوب و ریسک مطلوب در پیش بینی نوسانات بازده بازار می باشد. این تحقیق از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد نظر شرکت های پذیرفته شده در صنعت سیمان هستند که داده های مورد نیاز تحقیق از آن ها قابل استخراج است. دوره زمانی تحقیق، از سال 1392 تا سال 1397 می باشد. این تحقیق دارای مدلی نظری است و برای آزمون فرضیه ها از مدل خود رگرسیون برداری استفاده گردید. در صنعت سیمان با توجه به آماره t و جهت ضریب آن مشخص می شود متغیر پیش بینی نوسانات بازده بازار با ریسک نامطلوب و ریسک مطلوب ایجاد همبستگی می کند. همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده در این رابطه 51 درصد می باشد که میزان این تاثیرگذاری را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ریسک نامطلوب، ریسک مطلوب، پیش بینی نوسانات بازده بازار، مدل خود رگرسیون برداری
 • شهرام مخلص آبادی، محمدرضا کاباران زاده قدیم*، حسنعلی آقاجانی کاسه گر، محمد مهدی موحدی صفحات 389-422

  دنیای امروز بیشتر از هر زمانی رقابتی شده است؛ بنابراین به منظور بقاء در چنین محیطی برای سازمان ها، دارا بودن کالای قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست، مدیریت شبکه تامین به مساله-ای ضروری تبدیل شده است. هدف مقاله حاضر طراحی یک شبکه حلقه بسته سبز به منظور یکپارچه سازی جریانات مالی و فیزیکی است. نوآوری مقاله حاضر طراحی مدل چهار هدفه، جهت کمینه سازی انحرافات شاخص های مالی از حدود مطلوب؛ هزینه ها؛ میزان انتشار گازهای آلاینده در سراسر شبکه زیست محیطی و حداکثر نمودن سودکل صاحبان سهام با استفاده از مدل سازی ریاضی برنامه ریزی آرمانی فازی با در نظر گرفتن جریانات مالی و یکپارچه سازی آن با جریان فیزیکی می باشد. مدل سازی مساله برنامه ریزی آرمانی فازی در یک شبکه تامین چند سطحی، چند دوره ای و چند محصولی با هدف بیشینه نمودن ثروت سهامداران است. برای مواجهه با ماهیت چند هدفه مدل، از روش برنامه ریزی آرمانی فازی استفاده شده است. مدل در صنعت لبنیات دامداران طراحی و اجرا شده است. آزمون مدل پیشنهادی با استفاده از نرم افزارگمز 24 و حل کننده CPLEX به روش دقیق اپسیلون محدودیت، صورت پذیرفته است. نتایج مدل سازی حل مدل عددی، اهمیت نقش نسبت های مالی و در نظر گرفتن هم زمان ابعاد عملیاتی- مالی در مدل ریاضی برای کسب مزیت رقابتی پایدار را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: شبکه تامین حلقه بسته سبز، برنامه ریزی آرمانی فازی، روش اپسیلون محدودیت، جریان مالی، جریان فیزیکی
 • آرزو کریمی*، سارا گودرزی دهریزی صفحات 423-444
  انتخاب سبد سهام یک مبحث ویژه در حوزه ی سرمایه گذاری است. با توجه به گستردگی انتخاب ها در بازار سهام یکی از دغدغه های مهم مجموعه های سرمایه گذاری تخصیص بهینه ی دارایی هاست. ازاین رو اغلب این مجموعه ها از مدل های انتخاب سبد استفاده می کنند. ارزش در معرض خطر مشروط که یکی از مدل های انتخاب سبد است از برنامه ریزی درجه دوم تبعیت می کند. با توجه به اینکه برنامه ریزی درجه دوم نیازمند محاسبات وسیعی است، استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری در حل این مسایل سرعت و دقت محاسبات را افزایش می دهند. هدف این پژوهش حداقل سازی ارزش در معرض خطر مشروط با استفاده از دو الگوریتم رقابت استعماری و ازدحام ذرات است. ازاین رو با استفاده از داده های 800 روز از 12 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5/2/92 تا 28/1/98 به تشکیل سبد پرداخته شد و وزن مربوط به هر سهم در سبد بهینه و میزان ریسک و بازدهی سبدها با استفاده از نرم افزار MATLAB2018 محاسبه شد. سپس با استفاده از امکانات نرم-افزار SPSS به آزمون میانگین تفاوت بین ریسک و بازدهی دو الگوریتم پرداخته شد. نتایج نشان داد که ریسک و بازدهی دو الگوریتم ازنظر آماری تفاوت معناداری ندارند، اما الگوریتم رقابت استعماری در زمان کوتاه تری به جواب بهینه می رسد.
  کلیدواژگان: سبد سهام، ارزش در معرض خطر مشروط، الگوریتم رقابت استعماری، الگوریتم ازدحام ذرات، مرزکارا
 • فاطمه مهرگان* صفحات 445-460
  با وجود تعداد زیاد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در دسترس سرمایه گذاران، توجه به رتبه بندی آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است. بسیاری از رویکرد های رتبه بندی، از وزن های ذهنی برای ادغام عملکرد صندوق ها در افق های زمانی متفاوت استفاده می کنندکه این موضوع می تواند منجر به رتبه بندی های کاملا متفاوتی شود. تاکنون در ارزیابی صندوق ها با کمک تحلیل پوششی داده ها، کارایی صندوق ها محاسبه و سپس از بین صندوق های کارا، سبدسهام انتخاب می گردید. در این مقاله، یک نگرش و کاربرد جدید از فلسفه ی تحلیل پوششی داده ها (کاهش ورودی و افزایش خروجی) استفاده و به مفهوم ریسک و بازده تعمیم داده شده است. مدل پیشنهادی، تکنیکی غیرپارامتری جدیدی است که بر تخمین همزمان پتانسیل های انقباضی (ریسک) و انبساطی (بازده) تمرکز دارد. این رویکرد، هرگونه نیاز به تجارت ذهنی از جمله اهمیت، وزن دار کردن و معنادار بودن اقدامات در افق های زمانی مختلف را از بین می برد. این رویکرد براساس عملکرد صندوق تحت ارزیابی نسبت به دیگر صندوق ها، نمره ایی را به صندوق تحت ارزیابی نسبت می دهد که براساس آن می توان رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک را انجام داد. این مدل بر روی جامعه ی نمونه ای متشکل از 26 صندوق سرمایه گذاری مشترک اعمال شده است. نتایج واضح و رتبه بندی منحصربفرد نشان دهنده قابلیت این مدل در ارزیابی و رتبه بندی صندوق ها می باشد.
  کلیدواژگان: صندوق های سرمایه گذاری مشترک، رتبه بندی، تحلیل پوششی داده ها، چندافقی
 • سینا ابویی مهریزی، محمد مهدی موحدی*، علیرضا رشیدی کمیجان صفحات 461-498

  هدف مقاله حاضر طراحی یک شبکه تامین چهار سطحی با در نظر گرفتن همزمان جریان مالی و عملیاتی در چارچوب شبکه تامین لارج در شرکت سایپا یدک است. نوآوری مقاله، ارایه یک رویکرد یکپارچه مالی - عملیاتی در شبکه تامین لارج و جنبه جدید بودن تحقیق در نظر گرفتن چهار سطح تامین کنندگان، کارخانه ها، مراکز توزیع و مشتریان به صورت بهینه سازی چندهدفه فازی در سطوح تصمیم گیری راهبردی و فنی مدل سازی است. از ویژگی های بارز مدل پیشنهادی استفاده از برنامه ریزی آرمانی برای مدل سازی جریان مالی و دستیابی به اهداف مالی تولید کننده است. از آن جا که مدل ارایه شده یک مدل دو هدفه است، برای حل مدل از رویکردهای تعاملی چند هدفه فازی SO و TH که قادر به تنظیم درجه ارضاء توابع هدف می باشند، استفاده شده است. بهره گیری از رویکردهای مذکور در کنار برنامه ریزی آرمانی، تصمیم گیرنده را قادر می سازد تا با انتخاب راه حل مناسب بر اساس درجه ارضاء و اولویت هر تابع هدف، تصمیم نهایی را اتخاذ نماید. مدل ریاضی ارایه شده در نرم افزار بهینه سازی GAMS کدنویسی و با حل کننده CPLEX حل شد. سرانجام جهت نشان دادن کارایی و برازش مدل، رویکرد یکپارچه مالی مقاله حاضر با یک مدل غیرمالی مقایسه شد.

  کلیدواژگان: شبکه تامین لارج، جریان مالی، برنامه ریزی آرمانی، روش های حل چند هدفه فازی
 • سید مجید موسوی انزهایی، هاشم نیکو مرام* صفحات 499-517
  سرمایه گذاران در بازار سهام همواره به دنبال روش های نوین و کارآمد جهت پیش بینی روند حرکت قیمت سهم و اتخاذ استراتژیهای معاملاتی مناسب بوده اند. این پژوهش با بهره گیری از مدلی مرکب از آینده پژوهی ، تحلیل بنیادی ، قواعد معاملاتی خبرگان و الگوریتم های یادگیری ماشین، الگویی جهت اتخاذ راهبردهای معاملاتی مناسب پیشنهاد می نماید. ابتدا با استفاده از نظر خبرگان وآینده پژوهی، سناریو های پیش روی بازار سهام طراحی و با انجام تحلیل بنیادی سبدی شامل شش سهم تشکیل می گردد . در مرحله بعد با استفاده از 7 الگوریتم یادگیری ماشین و داده های شرکت های منتخب در بازه زمانی 1393 تا 1398، مدلسازی جهت پیش بینی روند قیمت هر سهم منتخب صورت می گیرد. متغیرهای ورودی مدل شامل شاخص های تکنیکال، قواعد تکنیکال، قواعد تابلوخوانی و داده های معاملاتی سهم می باشد. نتایج نشان می دهد، بکارگیری الگوی پیشنهادی برای سرمایه گذاری در بازار سهام بازدهی بالاتری را نسبت به شاخص کل بورس تهران ایجاد می نماید. همچنین بکارگیری راهبردهای معاملاتی کوتاه مدت مبتنی بر سیگنالهای مدل آموزش داده شده توسط الگوریتم تقویت گرادیان سبک (LGBM)، بازدهی بالاتری را در مقایسه با استراتژیهای خرید - نگهداری و تکنیکال برای سبد سهام منتخب ارایه می‏دهد.
  کلیدواژگان: راهبردهای معاملاتی، آینده پژوهی، الگوریتم LGBM، قواعد معاملاتی خبرگان، سیگنال‏های تابلوخوانی سهم
 • منیر السادات میرجمالی مهرآبادی، عباس نجفی زاده*، مجید زنجیردار، پیمان غفاری آشتیانی صفحات 518-543

  نقش اطلاعات در اقتصاد، از زیر سوال بردن یکی از فرض های نظریه رقابت کامل در بازار شروع شده است. در بازار سهام، اطلاعات نقش مهمی در تعیین میزان رقابت‎پذیری دارد. در این پژوهش سعی شده با استفاده از معادلات درآمدی و در حضور عدم تقارن اطلاعات میزان رقابت پذیری شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران سنجیده شود. در این راستا ابتدا با استفاده از معادلات درآمدی و روش GLS، به بررسی تاثیر متغیرهای مختلف بر عایدی سهام در شرکت های منتخب پرداخته شده است. نتایج بیانگر این است که معادلات بدون اثر مقیاس تصریح بهتری از شرایط شرکت های مذکور ارایه می کنند. همچنین با وجود عدم تقارن اطلاعات زیاد و تاثیرپذیری عایدی سهام از آن، میزان این تاثیرپذیری اندک است. شاخص رقابت پذیری (H)، نشان می دهد در معادلات عایدی حاصل از تغییر قیمت سهام، رقابت انحصاری و در معادلات عایدی حاصل از سود تقسیمی و انباشته، رفتار انحصاری بهترین توصیف از شرایط بازار است.

  کلیدواژگان: عدم تقارن اطلاعات، اثر مقیاس، ساختار بازار، بورس اوراق بهادار تهران و پانل GLS
 • رضا تقوی، ایمان داداشی*، محمدجواد زارع بهنمیری، حمیدرضا غلام نیا روشن صفحات 544-570

  گرایش‏های احساسی سرمایه‏ گذاران بیانگر حاشیه میزان خوش‏ بینی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهم می‏باشد. احساسات سرمایه‏گذاران تحت تاثیر پدیده ‏های روان شناختی، به رفتار افراد جهت می‏بخشند و در بسیاری از مواقع، موجب انحراف افراد از رفتار عقلایی می‏شوند. هدف از انجام این پژوهش، بکارگیری روش‏ های فراابتکاری جهت پیش‏بینی گرایش‏های احساسی سرمایه‏ گذاران است. در این پژوهش با استفاده از 97 نسبت مالی مربوط به176 شرکت پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا1397، اقدام به پیش‏بینی گرایش‏ های احساسی سرمایه‏ گذاران با استفاده از تکنیک‏های ماشین بردار پشتیبان (SVM) و درخت تصمیم (DT) شده است. برای سنجش گرایش احساسی سرمایه ‏گذاران از 4 شاخص قدرت نسبی، خط روان‏شناسانه، حجم معاملات و نرخ تعدیل گردش سهام بهره گرفته شده که در نهایت به کمک روش تجزیه و تحلیل مولفه‏ های اساسی (PCA) اقدام به ترکیب این شاخص‏ها نموده ‏ایم. جهت مقایسه روش‏های پیش ‏بینی، از مقادیر میانگین مطلق خطا (MAE) و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده‏ها بیانگر آن است که خطای پیش‏بینی روش ماشین بردار پشتیبان در مقایسه با درخت تصمیم کمتر است.

  کلیدواژگان: گرایش احساسی سرمایه گذاران، نسبت مالی، پیش بینی، ماشین بردار پشتیبان(SVM)، درخت تصمیم(DT)
 • سید محمد مهدی احمدی*، حسن لطفی، ولی رجبی صفحات 571-586

  هر سرمایه گذار همواره به دنبال سبد سرمایه گذاری است که با حداقل ریسک، بیشترین عایدی را نصیب او نماید. انحراف معیار بازده دارایی، اندازه ریسک آن دارایی محسوب می شود. در این پژوهش از رویکرد ارزش در معرض ریسک به عنوان معیار اندازه گیری ریسک در تشکیل پرتفوی بهینه سهام استفاده شده است. با انتخاب یک نمونه آماری متشکل از هفت شرکت فعال در بورس اورق بهادار تهران، ابتدا ماتریس واریانس-کواریانس با روش میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA) استخراج و سپس مدل مارکویتز با هدف کاهش ریسک پرتفو در مقابل یک سطح بازده انتظاری محاسبه، و مرز کارای پرتفو بدست آمده است. سپس محدودیت ارزش در معرض ریسک به نمودار مرز کارا افزوده شده، و در ادامه با تحلیل حساسیت ارزش در معرض ریسک به ازای مقادیر مختلف از سطح اطمینان و حداکثر ریسک مورد پذیرش سرمایه گذار، نشان دادیم که با رویکرد ارزش در معرض ریسک در تشکیل سبد بهینه سهام، ممکن است مرز کارای مدل مارکویتز تغییر نکند، یا محدود شود، یا به یک نقطه تبدیل شود و یا حتی از بین برود.

  کلیدواژگان: ارزش در معرض ریسک(var)، میانگین متحرک موزون نمائی (EWMA)، مدل مارکویتز، پورتفوی سهام
 • لیلا براتی، میرفیض فلاح شمس*، فرهاد غفاری، علیرضا حیدرزاده هنزائی صفحات 587-611
  ریسک سیستمیک به خطر شکست سیستم مالی یا شکست کل بازار اطلاق می شود. این ریسک می تواند از بی ثباتی یا بحران در موسسات مالی نشات بگیرد و در اثر سرایت به کل نظام مالی انتقال یابد. هدف مقاله حاضر سنجش ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی ایران بود. در این مطالعه از اطلاعات آماری بانک ها در طول سال های 1392-1397 استفاده شده است. در بخش اول شاخص های ریسک فراگیر بحران مالی با استفاده از شاخص Delta CoVaR محاسبه شده سپس سرایت پذیری ریسک با استفاده از روش ARFIMA - FIGARCH مورد ارزیابی قرار گرفته است. در گام اول، آزمون ریشه واحد بیانگر وجود ریشه کسری در شاخص قیمت سهام بانک ها بوده است. در ادامه شاخص های ریسک فراگیر محاسبه شده و به مدلسازی سرایت ریسک سیستمیک پرداخته شده است. نتایج مدل بیانگر این بود که وضعیت ریسک سیستمیک در نظام بانکی کشور غیرنرمال بوده که این امر به دلیل وضعیت اهرمی بانک ها کشور بوده است. همچنین می توان با استفاده از نتایج این تحقیق بیان کرد که بخش های مختلف مالی ملزم به در نظر گرفتن سرمایه کافی برای ریسک سیستمیک بوده تا از این طریق از ورشکستگی بخش های با اهمیت سیستمیک در سیستم مالی در ایران جلوگیری نمود.
  کلیدواژگان: ریسک سیستمیک، نظام بانکی، حافظه بلندمدت، ارزش در معرض خطر شرطی، زیان مورد انتظار حاشیه ای
 • ژیلا محمدی، داریوش غلامزاده*، وحیدرضا میرابی، احمد ودادی صفحات 612-638
  برای داشتن نظام مدیریتی اثربخش و کارآمد هم، باید مدیرانی شایسته تربیت کرد. تربیت و پرورش مدیران نیازمند داشتن چارچوب جامع و کاملی است تا با انتخاب و پرورش صحیح مدیران اثربخش ، اهداف و استراتژیهای سازمان جامه عمل بپوشند. این تحقیق مدل عوامل اثر گذار بر موفقیت برنامه های جانشین پروری در بانک های ایرانی را طراحی و تدوین می نماید. پژوهش حاضر با رویکرد تحقیق آمیخته انجام می گیرد . جامعه آماری موردنظر خبرگان دانشگاهی با تخصص مدیریت منابع انسانی و خبرگان شاغل در بانک های ایرانی می باشند .تعداد نمونه آماری در مرحله کیفی جهت انجام مصاحبه 12 نفر تعیین کفایت می گردد و در مرحله کمی 161 نفر شاغلان حوزه بانکی انتخاب می شوند.در بعد کیفی از روش پدیدار نگاری و در بعد کمی بمنظور غربال گری و اعتبار سنجی مدل از روش دلفی ، تحلیل عامل تاییدی و بمنظور اولویت بندی عوامل اثر گذار از روش تصمیم گیری چند معیاره تکنیک سوارا فازی استفاده می شود . در پایان پس از تعیین مقولات، طبقات کلی مدل در قالب سه طبقه الزامات جانشین پروری ،شرایط زمینه ای و عوامل تسهیل کننده مورد شناسایی قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، مدیریت استعداد، برنامه های جانشین پروری
 • حسین مقصود، حمیدرضا وکیلی فرد*، تقی ترابی صفحات 639-660

  در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از مدل های میانگین گیری پویا و داده های ماهانه در بازه زمانی 1388:1 تا 1396:12 بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود. در این راستا متغیرهای کلان و شاخص های بازارهای موازی به منظور پیش بینی بازده سهام مورد استفاده قرار گرفته است. نخست با برآورد مدل های رگرسیون بازگشتی، مدل های پارامتر متغیر-زمان (TVP)، مدل انتخابی پویا (DMS) و مدل میانگین گیری پویا (DMA) در نرم افزار متلب مشاهده گردید مدل DMS با 95/0 α= β= بر اساس معیارهای سنجش عملکرد پیش بینی  MAFE، MSFE و Log (PL)  از دقت پیش بینی بالاتری در مقایسه با سایر روش ها برخوردار است. همچنین بر اساس نتایج برآورد متغیر قیمت طلا (48 دوره)، نرخ ارز (36 دوره) و متغیر تورم (30 دوره) به ترتیب بالاترین و متغیرهای قیمت جهانی نفت و تولید ناخالص داخلی نیز به ترتیب با 28 و 2 تکرار کمترین تاثیر را بر بازدهی سهام داشته اند. نتایج مبین آن است که استفاده از مدل های پویا با در نظر گرفتن تغییرات زمانی پارامترها و تغییر در مدل، کارایی پیش بینی بازدهی سهام را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: پیش بینی، بازده سهام، پارامتر متغیر-زمان(TVP)، مدل میانگین گیری پویا (DMA)
 • سارا هداوند، محمدابراهیم محمدپورزرندی*، مهرزاد مینویی صفحات 661-684

  این مقاله تحلیلی- توصیفی به دنبال تبیین تاثیر کارایی سراسری و بخشی حاکمیت و ساکنان به ازای روش های تامین مالی منتخب در محله جوانمرد قصاب است. جامعه آماری شامل کلیه املاک مسکونی واقع در این محله بوده که از میان آنها 50 پلاک همگن از لحاظ مساحت عرصه به روش نمونه گیری غیرتصادفی انتخاب گردید. به کمک مدل تحلیل پوششی داده شبکه ای فازی از نوع مقدار تعدیل شده دامنه، کارایی سراسری و بخشی محاسبه و با بهره گیری از مدل تحلیل خوشه ای kمیانگین روش های تامین مالی از لحاظ کارایی بخشی در سه گروه دسته بندی شد. یافته های حاصل از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون F تحلیل واریانس دوطرفه در محیط نرم افزار SPSS نشان می دهد که رابطه مستقیم و مثبتی بین کارایی کلی و بخشی ساکنان در تمام روش های تامین مالی با متوسط ضریب همبستگی 0.834 با سطح معناداری 99 درصد وجود دارد که نقش ساکنان را در فرآیند بهسازی و نوسازی برجسته تر می نماید. یافته ها بین کارایی کلی و حاکمیت رابطه مستقیم متوسط را با ضریب همبستگی متوسط 0.570 نشان می دهد. نتایج حاکی از آن است که بین کارایی بخشی ساکنان و حاکمیت رابطه معناداری وجود ندارد که نشان از عدم همسویی در تامین مالی بین منافع دولت و مردم دارد.

  کلیدواژگان: کارایی سراسری، کارایی بخشی، تامین مالی، تحلیل پوششی داده، مقدار تعدیل شده دامنه، پهنه نابسامان میانی، محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی شهری، محله جوانمرد قصاب
|
 • Fatemeh Khaksarian, Keyhan Azadi *, Seyed Mozaffar Mirbargkar Pages 1-29
  Shareholders as key players in a stock exchange make extensive reviews when buying or selling shares. .This study attempts to identify and rank the factors influencing shareholders' decision to invest in the Iranian stock market.To achieve this goal, the required information was collected by surveying and designing a questionnaire from investors, experts and experts in the Iranian Stock Exchange for the year 1398 and analyzed in the framework of fuzzy Delphi method.The results showed that exchange rate variables, parallel market returns and bank interest rates are the most important macroeconomic factors that influence stockholders' decision-making in the stock market. In addition, among the psychological and behavioral factors, three variables of mass behavior, formal and informal news from corporate assemblies, and the opinion of investment advisers and investment firms have had the greatest impact on shareholder decision making in the Iranian stock exchange. Finally, the results showed that earnings per share, share trading volume and liquidity of the three financial and accounting factors as well as the variables of internal political developments, technical analysis and political relations with other countries are the three technical and political factors that are most important in the decision making of the Iranian stock market shareholders..
  Keywords: Stock investments, Macroeconomic factors, Fuzzy Delphi Method, .Psychological, behavioral factors.Technically, politically
 • Firouz Sayadi, AliAsghar Anvary Rostamy *, Feridoon Rahnamay Roodposhti, Taghi TORABI Pages 30-50

  This paper is to develop a pattern to forecast adjusted returns according to the downside risk for the Tehran Stock Exchange. For this pursues, first, it seeks to find the factors affecting the adjusted return of companies listed on the Tehran Stock Exchange, taking into account the role of downside risk in the context of information asymmetry. In the second stage, it provides a pattern of forecasting adjusted returns based on downside risk. In fact, the main problem is that several internal and external effective variables affect the adjusted return according to the downside risk, and each of these variables may have positive or negative (ambiguous) effects on the adjusted return according to the downside risk. This study is to investigate the ambiguity about the role of variables affecting adjusted returns. The results of the regression model test show that the variables of capital structure, net profit, return on assets, board of directors, and duality of duties of managing director and chairman of the board at 99% confidence level and variables of dividend ratio and operating cash flow at 95% confidence level have significant effects on the adjusted return.

  Keywords: Predictive pattern, adjusted returns, Downside risk, investment, Tehran Stock Exchange
 • Rahele Baqeri, Mohammadreza Setayesh *, Reza Radfar Pages 51-75

  The capital market is one of the financial markets that in a dynamic economy can pave the way for long-term economic growth.Futures contracts that derive their values from an underlying asset, are included these financial instruments.To enter the futures market, the investor needs to anticipate future trends to cover his risk. For this purpose, the appropriate random differential equation has been selected to model the prediction of future coin contracts in the present study. Thus, after providing the necessary explanations about the necessity of using random models and as a result of new principles called random accounts, to introduce the most important stochastic differential equation in financial sciences including geometric Brownian, geometric Brownian with jump term, Heston and the explained model are discussed. Then, the appropriate model is selected, with a practical approach and based on the ability of each model to predict the price of futures contracts by assembling the Monte Carlo. The results of the fitness criteria regarding the predictive power indicate the superiority of the model explained in these contracts.

  Keywords: Stochastic differential equations, Predicting the Price of Future Gold Coin Contracts, Random Process, Brownian Motion
 • Hassan Heydari Sultan Abadi, Hossein Panahian * Pages 76-100
  One of the risks associated with a company's stock is liquidity. Stock with high liquidity are attractive to shareholders and investors and increase demand. Stock liquidity is one of the most effective measures of market efficiency, especially in terms of information and is widely used in examining the factors affecting the supply of useful information. in this study, we designed and explained the stock liquidity model with respect to the product competition component. To select the sample, all companies listed in Tehran Stock Exchange from 2007 to 2019 are surveyed. not eligible were removed. Ten main variables affecting liquidity based on previous research were entered into the research model and the hypotheses were tested using regression model. Then, stock liquidity model was introduced through teaching and learning in Fuzzy neural network, which is an analytical-mathematical research method. The prediction obtained from fuzzy neural network is very accurate due to the comprehensive search method and the final model is confirmed with adjusted coefficient of determination of 77%. According to the results, liquidity depends on five influential factors including stock return, firm size, investment opportunity, Herfindahl Hirschman index and Lerner index
  Keywords: stock liquidity, Competition Market, Fuzzy logic model
 • MohammadReza Haddadi *, Seyed Parviz Jalili Kamju, Sara Goodarzi Dahrizi Pages 101-126

  Choosing an optimal portfolio is one of the main goals of financial management. The initial strategy is to zero the risk of non-systematic risk by diversification in the optimal portfolio. In this research, WCVaR applied model and linear programming method for stock market risk measurement and selection of a weight optimized portfolio were used. WCVaR is one of the newest risk measurements and covers the defects of the VaR and CVaR models. This research 11-year period information (1387 -1397) was used from actual data of 10 different companies accepted in Tehran Stock Exchange. This research uses data from ten companies accepted in TESM during the period of 1397-1387. The results of model estimation using the linear programming method in Matlab software showed that changing the benchmark optimization would lead to a change in the weight of the basket stock and change the strategy of diversification in the optimal portfolio. The results of estimating the model using the linear programming method showed that changing the optimization criterion will lead to a change in the stock weight of the portfolio and a change in the diversification strategy in the optimal stock portfolio. Among the 44 baskets with different weights, the most optimal

  Keywords: Diversification Strategy, Optimization of Variable Weight Basket, linear programming, WCVaR
 • Somayeh Razipour Ghalehjough, Farhad Hosseinzadeh Lotfi *, Mohsen Rostamy Maslkhalifeh, Hamid Sharafi Pages 127-146

  Banks play an important role in the economic development of any country as the main part of the financial system. Calculating efficiency and finding the strengths and weaknesses of branches has a significant impact on increasing the efficiency of banks. Data envelopment analysis is one of the performance evaluation techniques that is able to introduce benchmarks for inefficient decision-making units in addition to estimating relative efficiency. In this paper, using a data envelopment analysis, a model for evaluating efficiency, studying sensitivity analysis of 18 branches of one of the commercial banks of Iran with financial ratios is presented. For this purpose, a model is proposed for output estimating with ratio data. By changing the input values the output values can be estimated. The amount of changes required in the outputs to maintain the efficiency as well as maintaining the rank is possible by using the proposed model with ratio data.

  Keywords: Data envelopment analysis, Ratio data, Benchmarking, Sensitivity analysis
 • Mohammad Sarchami, Ahmad Khodamipour *, Majid Mohammadi, Hadis Zeinali Pages 147-176
  Although econometric models are appropriate for describing and evaluating the relationships between variables and statistical inference, but they have some limitations for financial analysis. Many efforts have been made to model nonlinear relationships in financial data using machine learning technologies. The purpose of this study is to apply machine learning models to form optimal stock portfolios and compare their performance. The statistical sample of the present study consists of 156 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 2009-2018. After data collection, the intended deep learning models in Anaconda software and Python programming language were tested, and then the ability of each model was determined by return evaluation, composite return, trenors and jensens criteria to form an optimal stock portfolio. According to the free-risk and market return rate, forming portfolio by investor to more profit than these two rates and portfolio valuation results of trenors and jensens indexes, it was concluded that the deep Convolutional Neural Network is able to for optimal portfolio. According to this reasoning, the long short-term memory model is not capable of optimal portfolio formation.
  Keywords: Stock Portfolio, Return, Machine Learning, deep learning
 • Alireza Sadeghi, Amir Daneshvar *, Mahdi Madanchi Zaj Pages 177-198
  Today, the Forex market is the largest financial market in the world. Determining the right strategy for buying or selling in the Forex market is based on predicting the price trend. Therefore, to choose a suitable strategy in Forex, complex meta-heuristic models are used. In this research, by predicting the market trend and based on trading rules based on fuzzy technical indicators, a new method for investing in the Forex market is presented. For forecasting, a combination of hyper support vector machine (HSVM) algorithm is used and for market classification in three different classes (uptrend, downtrend, sideway) and a dynamic genetic algorithm is used to optimize trading rules. Five fuzzy technical indicators have been used to determine the trading rules. Euro-dollar pair data is used as daily training and test data for a daily period between 2010 and 2019. The results obtained compared to traditional methods have had promising results.
  Keywords: Forex, Support vector machine, fuzzy technical indicators, Genetic Algorithm
 • Rasoul Khoshbin, Farzin Rezaei *, MohammadAli Rastegarsorkheh Pages 199-222

  Due to the prevalence of granting interbank credit for collateral in order to start open market operations (OMO) in Iran and the need for more liquidity risk management in banks, in this study to manage liquidity risk in interbank payment systems, from the statistical community Daily Data of New Payment Systems in the Banking Industry and Statistical Sample of the Time Series The sum of the daily data balances of the payment systems of an Iranian bank from 01/01/94 to 05/31/1398 has been used. Then, according to the data structure and the fact that the time series were not the sums of the normal payment systems, the GlueVaR criterion was used, which was introduced to eliminate the shortcomings of the two CVaR and VaR criteria and is a linear combination of them. Accordingly, the Liquidity Risk appetite chart has been reported with six different scenarios so that banks can store the cash flow of liquid assets in proportion to their attitude. The results show using the GlueVaR criterion to manage liquidity risk, due to the use of two different levels of confidence and two metrics of risk and expected loss, has the necessary flexibility for different attitudes towards liquidity risk.

  Keywords: Liquidity Risk Management, GlueVaR criteria, New Interbank Payment Systems, Risk Appetite, Liquidity Buffer, Open Market Operation (OMO)
 • Alireza Sadat Najafi, Soheila Sardar * Pages 223-246
  Investing in the capital market requires deciding on issues such as selection, timing, price and share buybacks with market research. One of the ways to do this is to use econometric modelers. In the studies performed to compare methods or to present hybrid models, most econometric models have been studied without comparing and predicting the error of prediction error of other algorithms. In this research, the most efficient algorithm for solving this defect is implemented and compared with the proposed methods on selected shares and based on the proposed parameters.On the other hand, often the order of the regression and the mean of the moving average sentence are considered for the finite number of studies, which is based on Bayesian criteria for determining the p and q degrees to obtain the optimal response. This paper compares the methods of self-regressive moving average, cumulative self-regressive moving average, self-regulated seasonal moving average, self-regressive moving average with explanatory variable, cumulative mean self-regression with explanatory variable, self-regression model with variance. Generalized conditional, exponential self-regression model with generalized conditional heterogeneity variance and regression model with moving average self-regression errors for selected symbols of Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Econometric Modeler, Data Analysis, Capital Market, forecasting
 • Abdolmajid Saadatnezhad, Tahmoures Sohrabi *, Abbas Toloie Eshlaghy, Nosratollah Shadnoush Pages 247-267

  Unlike strategy formulation and monitoring models, which are often general applicable to different industries, strategy implementation models are always a function of the specific characteristics of each firm, so in this study, the researcher seeks to design a native model for one of the bank's functional strategies in the area of financing technological venture capital strategy. The present study is a descriptive study using qualitative-quantitative mixed methods. Using exploratory factor analysis(EFA), the identified factors were prioritized in previous research and then the final relationships were identified using structural equation modeling(SEM) and confirmatory factor analysis(CFA). In order to investigate the changes of factors and their impact on the effectiveness of the research model, a system dynamics approach was used. Then, by setting up an interview protocol with 12 experts, the effectiveness of the strategy's implementation as a dependent variable was evaluated and analyzed in the synergy sessions by the effect of changes in factors and sub-components in different scenarios. Factors Evaluating venture capital Plans, Business and Operational Characteristics of Investment Plans, Entrepreneurial Factors, and venture capital Subcomponents are important factors and sub-components of the model.

  Keywords: Strategy Implementation, Technology Venture Capital, Technology Financing
 • Matin Saneifar, Parviz Saeedi *, Ebrahim Abaasi, Hossein Didehkhani Pages 268-296
  The outbreak of the corona virus has led to strong negative reactions from stock markets in various countries, and the side effects of the virus have caused the fall in prices of many macroeconomic variables worldwide.These have drawn the attention of analysts and investors to the negative effects of the spread of the virus on stock markets.The goal of the study is to create a complex network of corona viruses on the stock market of 75 countries with oil, gold, silver and copper.The results show that the interconnectedness of the modern economy of stock markets and economic variables has made the health crisis to a global economic crisis.Corona virus has a direct negative impact on 35% of stock market markets, this virus has had the greatest impact on stock market markets in European and Asian countries,It has also had the least impact on the stock markets of the Arab and African countries.The coronavirus has indirectly affected stock market markets by affecting economic variables.The unprecedented drop in oil prices has caused the stock markets to fall 56 percent,and gold price fluctuations have affected 29 percent of these markets.Silver and copper prices have fallen between 25 and 32 percent in stock markets.
  Keywords: Complex network, Coronavirus, Qovid 19, economic variables, stock markets
 • Taleb Pargar, Morteza Shafiee *, Mohamadali Afsharkazemi, Kiamars Fathihafshjani Pages 297-318

  The Social Security Organization is the main focus of insurance in the private sector and is the largest insurer and is one of the major economic institutions responsible for providing support to other economic, social and household institutions. Therefore, in order to provide optimal service in the social security organization, it is necessary to design and implement a system of performance evaluation of the appropriate supply chain. For this purpose, in this study, NDEA was used to evaluate the efficiency and performance of the service supply chain in the social security organization. Because conventional DEA models operate on historical information, their greatest weakness is to determine the efficiency of decision-making units in the past and do not provide a framework for the future, so to solve this problem in this study and to predict future inputs and outputs from the method Simulation of system dynamics is used. In order to show the theoretical findings of the new model presented in a practical way, the performance prediction and performance evaluation of 15 Hormozgan provincial social supply chain branches in three years from 95 to 97 have been discussed.Finally, the efficient and inefficient branches were identified.

  Keywords: Performance evaluation, Service Supply Chain, System Dynamics Model, Network Data Envelopment Analysis Model
 • Majid Montasheri, Hojjatollah Sadeqi * Pages 319-342

  The purpose of this study is ‎to establish and introduce a new financial network and to examine centrality ‎measures for optimizing the portfolio of investors as well as identifying ‎stock market leaders. In this study, 100 top stock companies with largest ‎average market capitalization were selected from January 2009 to January ‎‎2020. The financial network was converted to logarithmic returns using ‎adjusted closing price. The concepts of graph theory and prim algorithm ‎were used to explore the relationships and distances between stocks to ‎construct a minimum spanning tree. The results showed that based on the ‎degree centrality measure, Iranian telecommunication stocks and Ayandeh ‎Bank, based on closeness centrality measure, Bahman investment stocks, ‎Omid capital financing and tourism bank, based on Betweenness centrality ‎measure, Omid capital financing stocks, Bahman investment and Asia ‎insurance, based on the bottleneck centrality measure, Asian Insurance ‎stocks, Tourism Bank and Omid Capital has the most impact on the financial ‎network and stock market. Finally, the financial network was divided into 9 ‎clusters, each cluster showing the stronger relationship of its components ‎with each other. ‎

  Keywords: Financial network, Minimum Spanning Tree, Centrality measures‎
 • Reza Tehrani, Mohammad Osoolian, Saeed Bajalan, Vahid Abbasion * Pages 343-372

  During the last decade, studies on the factors affecting stock market returns have reached a peak with the advances of financial economics in the field of statistics and mathematics, and modeling is of great importance in this regard. Accordingly, this study seeks to present a new approach to modeling the nonlinear relationship between financial variables and stock returns. This paper employs Bayesian Markov chain Monte Carlo (MCMC) sampling methods for updating the estimates and quantile threshold regression with heteroscedasticity. To study and model this approach, we used returns of the Tehran Stock Exchange, Coin Price, Oil, and Gold Price from 2011 to 2019. The results show that these variables have different effects under low and upper quantile levels. Also, the impact of the financial variables on the stock returns is different under higher and lower threshold amount for each quantile levels. Based on the result, we can say that stock returns have a nonlinear relationship with other markets in the bullish and bearish market.

  Keywords: Quantile Threshold Regression, bayesian approach, Conditional Heteroscedasticity, Stock market
 • Hossein Rad Kaftroudi, Mohammadhasan Gholizadeh *, Mahdi Fadaei Pages 373-388
  The volatility of financial returns plays an important role in many empirical applications, such as portfolio allocation, risk management and derivative pricing. The purpose of this research is to explain the relationship between undesirable risk and desirable risk in predicting market return volatility. The research is descriptive in nature and applied in purpose. The statistical population of the study is the companies listed in Tehran Stock Exchange and the target sample of the companies listed in the cement industry from which the required research data can be extracted. The research period is from 1392 to 1397. This research has a theoretical model and the self-regression model was used to test the hypotheses. In the cement industry, according to the t-statistic and its coefficient of determination, it is clear that the predictor of market yield fluctuations correlates with undesirable and desirable risk. Also, the adjusted coefficient of determination is 51%, which indicates this effect.
  Keywords: Downside risk, upside Risk, Forecasting Volatility of Market Returns, Vector Auto-Regression Model
 • Shahram Mokhlesabadi, Mohammadreza Kabaranzadeh Khadim *, Hasanali Aghajanikasehgar, MohammadMehdi Movahedi Pages 389-422

  Today's the world is more competitive than ever therefore in order to survive in such an environment for organizations having with a supply management network has become an essential issue a recyclable and environmentally friendly product. The purpose of this article is to design Green Closed Loop Network (GCLN) to integrate financial- physical flows. The innovation of this article designing a four objective model to minimize deviations in financial indicators from desired limits; Costs; The rate of emission of pollutant gases throughout the environmental network and maximizing profits of shareholders using mathematical modeling of Fuzzy Goal Programming (FGP) with considering financial flows and its integration with physical flow. Modeling problem of FGP in a multi level multi period and multi product supply network with aim of maximizing shareholder wealth. To deal with multi-objective nature of FGP has been used. The model is designed and implemented in the dairy industry. The proposed model has been designed with GAMS24 software CPLEX solver tested using epsilon method of constraint. The results of modeling and solving numerical model show importance of the role of financial ratios and at the same time consider operational financial dimensions in mathematical model to gain a stable competitive advantage.

  Keywords: Green Closed Loop Supply Network (GCLSN), Fuzzy Goal Programming (FGP), Epsilon method of constraint, Financial Flow (FF), Operational Flow (OF)
 • Arezou Karimi *, Sara Goodarzi Dahrizi Pages 423-444
  The choice of stock portfolio is a special issue in the field of investment. Given the wide range of options in the stock market, one of the major concerns of investment groups is the optimal allocation of assets. Therefore, most of these collections use portfolio selection models. The conditional value at Risk, which is one of the models of portfolio selection, follows the Quadratic Programming. Given that Quadratic Programming requires extensive computations, the use of metaheuristic algorithms in solving these problems increases the speed and accuracy of computations. The aim of this study is to minimize the Conditional Value at Risk by using two algorithms of Imperialist Competitive Algorithm and Particle Swarm Optimization. Therefore, using 800 days of data from 12 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period of 2/5/92 to 1/28/98, portfolio has been formed, and the weight of each stock in the optimal portfolio and the risk and return of the portfolio has been calculated using MATLAB2018 software. Then, using SPSS software, the average difference between risk and return of the two algorithms was tested. The results showed that the risk and return of the two algorithms were not statistically significant,.
  Keywords: Stock Portfolio, Conditional Value at Risk, Imperialist Competitive Algorithm, particle swarm optimization
 • Fatemeh Mehregan * Pages 445-460
  Despite the large number of mutual funds available to investors, paying attention to their ratings is important. Many ranking approaches use subjective weights to integrate fund performance across different time horizons, which can lead to completely different ranking. So far, the efficiency of the funds has been calculated in the valuation of the funds with the help of data envelopment analysis, and then the portfolio is selected from the efficient funds. In this paper, a new approach and application of the philosophy of data envelopment analysis (input reduction and output increase) is applied and generalized to the concept of risk and return. The proposed model is a new nonparametric technique that focuses on the simultaneous estimation of contractile (risk) and expansion (return) potentials. This approach eliminates any need for mental such as the importance, weighting, and meaningfulness of actions across different time horizons. This approach, based on the performance of the underlying fund relative to other funds, assigns a score to the underlying fund, on which it can rank the funds. This model has been applied to a sample community of 26 mutual funds. The clear results and unique ratings indicate the ability of this model to evaluate and ranking.
  Keywords: mutual funds, Ranking, Data envelopment analysis, time horizons
 • Sina Aboei Mehrezi, MohammadMehdi Movahedi *, Alireza Rashidi Kemijan Pages 461-498

  The purpose of this article was to designing four level supply network with the simultaneous consideration of operational and financial flow in LARG supply network framework in Saipa Yadak Company. The innovation of article was presenting an integrated financial- operational approach to LARG supply network and new aspect of research was considering four levels of suppliers factories distribution centers and customers by Fuzzy Multi-Objective (FMO) optimization at strategic and technical decision-making levels. One of the prominent features of proposed model was use of Goal Programing (GP) for modeling financial flow and achieving producer's financial goals. Since the proposed model was a two objective model SO and TH FMO interactive approaches which are able to adjust degree of satisfaction of the objective functions were used to solve model. Using these approaches in addition to GP the enables decision-maker to make final decision by choosing the right solution based on degree of satisfaction and priority of each objective function. The mathematical model presented in the GAMS optimization software were coded and solved with CPLEX solver. Finally to show the efficiency and fit of the model integrated financial approach of the present article was compared with a non-financial model.

  Keywords: LARG Supply Network (LARGSN), Financial Flow (FF), Goal Programing (GP), Fuzzy Multi-Objective (FMO) solution methods
 • SEYED MAJID MOUSAVI ANZAHAEI, Hashem Nikoomaram * Pages 499-517
  Investors in stock market, always seeking for novel and efficient methods to predict stocks price and make the appropriate trading strategies. This paper propose a pattern for implementing appropriate strategies with a model composed of future studies, Fundamental analysis, expert trading rules and machine learning algorithms. First with use of feature study and expert’s opinion, stock market scenarios designed and a portfolio consist of 6 fundamental stocks is built. In next step for each selected stocks a model for stock price movement prediction is developed by means of related stocks data from 1393 to 1398 and 7 machine learning algorithms. Model inputs includes, technical indicators, technical trading rules, stock sign reading rules and stocks trading data. Results show that implementing proposed composed model for investment in stock market led to greater performance compared with Tehran stock market index and implementing short term trading strategies based on the model trained with light gradient boosting machine (LGBM) algorithm cause better performance in comparison with Buy& Hold and Technical trading Strategies.
  Keywords: Trading Strategies, Future Study, Light Gradient Boosting Machine, Expert Trading Rules, Stock Sign Reading Signals
 • Monir Sadat Mirjamali Mehrabadi, Abbas Najafizadeh *, Majid Zanjirdar, Peyman Ghafari Ashtiani Pages 518-543

  Role of information in economy started from questioning one of the assumptions of perfect competition theory in market. In stock market, information plays an important role in determining the level of competitiveness. In this study tried to measure the competitiveness of firms in Tehran Stock Exchange by using income equations in the presence of asymmetric information. In this regard, first, using the income equations and a GLS- Panel has been paid the effect of various variables. The results indicate that equations without the effect of scale offer better specification of the firms’ conditions. Although asymmetric information is high in stock market and stock gains influenced by the degree of asymmetric information, but extent of this influence is limited. The “H competitiveness index” shows that monopolistic competition is best description of market conditions in equations of incomes from changes in stock prices, but in equations of incomes from stocks dividends and accumulated, the performance of studied firms be explained with monopolistic behavior.

  Keywords: Asymmetric Information, Scale Effect, Market Structure, Tehran Stock Exchange & GLS- Panel
 • Reza Taghavi, Iman Dadashi *, MohammadJavad Zare Bahnamiri, Hasmidreza Gholamnia Roshan Pages 544-570

  Investor's emotional tendencies indicate the margin of shareholder's optimism and pessimism towards a stock. Investors' emotions, under the influence of psychological phenomena, direct people's behavior and, in many cases, make people to deviate from the rational behavior. The purpose of this study is to use meta-innovative methods to predict the emotional tendencies of investors. In this study, using 97 financial ratios related to 176 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period between 2006 and 2018, investors' emotional tendencies have been predicted with the help of support vector machine (SVM) and decision tree (DT) techniques.To measure the emotional tendencies of investors, four indicators of relative strength, psychological line, trading volume and stock turnover adjustment rate have been applied. Finally, we have combined these indicators with the help of PCA method. Mean absolute error (MAE) and root mean square error (RMSE) values were used to compare predicting methods. The results of data analysis indicate that the prediction error of the support vector machine method is less than the decision tree.

  Keywords: Investor's emotional orientation, financial ratio, predict, Support vector machine, Decision tree
 • Sayyed mohammadmahdi Ahmadi *, Hasan Lotfi, Vali Rajabi Pages 571-586

  Every investor is always looking for the investment portfolio that will bring him the most profit with the least risk. The standard deviation of an asset return is the amount of risk of that asset. In this study, the value-at-risk approach has been used as a measure of risk in the formation of the optimal stock portfolio. By selecting a statistical sample consisting of seven companies operating on the Tehran Stock Exchange, first the variance-covariance matrix is ​​extracted by the moving average weighted method (EWMA) and then the Markowitz model is calculated with the aim of reducing portfolio risk against an expected return level. Portfolio performance has been achieved. Then the value-at-risk limit is added to the efficient frontier chart, and then by analyzing the sensitivity of the value-at-risk value for different values ​​of the level of confidence and the maximum risk accepted by the investor, we show that with the risk-value approach in forming the optimal portfolio Stocks may not change the limit of the Markowitz model, or be limited, or become a point, or even disappear.

  Keywords: Value at Risk (VaR), Moving Average (EWMA), Markowitz model, Stock Portfolio
 • Leila Barati, Mirfeiz Falahshams *, Farhad Ghafari, Alireza Heydarzadehanzaee Pages 587-611
  Systemic risk refers to the risk of failure of the financial system or failure of the entire market. This risk can arise from instability or crisis in financial institutions and can be transmitted to the entire financial system as a result of transmission. The purpose of this paper was to assess the pervasive risk of a financial crisis in the Iranian banking system. In this study, statistical information of banks during the years 1392-1397 has been used. In the first part, the comprehensive risk indicators of the financial crisis are calculated using the Delta CoVaR index, then the risk susceptibility is assessed using the ARFIMA-FIGARCH method. In the first step, the unit root test indicates the existence of a deficit root in the bank stock price index. Comprehensive risk indicators are then calculated and systemic risk transmission modeling is discussed. The results of the model indicated that the systemic risk situation in the country's banking system was abnormal, which was due to the leverage situation of the country's banks. Using the results of this study, it can also be stated that different financial sectors are required to consider sufficient capital for systemic
  Keywords: Systemic Risk, Banking system, Long-term memory, Value at Risk, expected marginal Shortfall
 • Zhila Mohamadi, Dariush Gholamzadeh *, Vahidreza Mirabi, Ahmad Vedadi Pages 612-638
  , is the existence of an efficient management system. To have an effective and efficient management system, organizations need to train qualified managers. Training managers needs to have a comprehensive and complete framework in order to achieve the goals and strategies of the organization with the correct selection and training of effective managers. The aim of this research is to develop a model for affecting factors in success of succession programs in Iranian banks. The present study is based on a mixed research method. The statistical population is academic experts specializing in human resource management and experts working in Iranian banks. The number of statistical samples in the qualitative phase is sufficient to conduct interviews with 12 people, and 161 employees of the banking sector are selected for quantitave phase. In the qualitative dimension, the phenomenological method is used and in the quantitative dimension, in order to validate the model, Delphi method, confirmatory factor analysis and multi-criteria decision fuzzy SWARA technique are used for screening and prioritization of effective factors. Finally, after determining the categories, the general classes of the model are identified in the form of three categories of succession requirements, contextual conditions and facilitating factors.
  Keywords: : human resource management, talent management, succession planning programs
 • Hosein Maghsoud, Hamedreza Vakilifard *, Taghi Torabi Pages 639-660

  In this study, using dynamic averaging models and monthly data in the period 2001:4 until 2018:3, Tehran Stock Exchange returns be investigated. In this regard, macroeconomics variables and parallel markets indices have been used to forecast the stock returns. Initially, estimating various models such as Recursive models, time-varying parameter models (TVP), dynamic model selection (DMS) and dynamic model averaging (DMA) in Matlab software, It was observed that DMS model with α = β = 0.95 had higher forecast accuracy (based on MAFE, MSFE and Log (PL) metrics). Gold price (48-period), exchange rate (36-period) and inflation rate (30-period) had the highest effect on stock returns, respectively, and global oil prices and GDP had the lowest effect by 28 and 2, respectively. Finally, the results indicate that utilizing dynamic models by considering time variations in parameters and the variation of the model increases the efficiency of forecasting stock returns. Keywords: Forecasting, Stock Returns, time-varying Parameter (TVP), Dynamic Model Averaging (DMA).

  Keywords: forecasting, Stock Returns, Time-Varying Parameter (TVP), Dynamic Model Averaging (DMA)
 • Sara Hadavand, MohammadEbrahim Mohammad Pourzarandi *, Mehrzad Minouei Pages 661-684

  This analytical-descriptive article seeks to explain the impact of overall and partial of efficiency governance and residents on selected financing methods in the Javanmard Qassab neighborhood. The statistical population was all residential properties located in this neighborhood, of which 50 homogeneous license plates were selected in terms of land area by non-random sampling method. Using fuzzy data envelopment analysis model, Network Fuzzy Range Adjusted Measure Data Envelopment Analysis, overall and partial efficiency was calculated and classified into three groups by using the K-means Clustring technique. Findings from Pearson correlation coefficient and F-test & test of significance (Two-tailed) of variance in SPSS software environment show that there is a direct and positive relationship between overall efficiency and part of residents in all financing methods with an average correlation coefficient of 0.834 with a significant level of 99%. It is more prominent in the process of improvement and modernization. The findings show a direct relationship between overall efficiency and governance with a mean correlation coefficient of 0.570. The results suggest that there is no significant relationship between residents' performance efficiency and governance, which indicates a lack of correlation in financing between government and people's interests.

  Keywords: overall efficiency, Partial efficiency, financing, Data Envelopment Analysis (DEA), Range Adjusted Measure (RAM), Intermediate Disorder Area, Urban Recreation Targets, and Neighborhoods, Javanmard Qasab Neighborhood