فهرست مطالب

 • سال بیست و سوم شماره 1 (بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/21
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مریم فروغ، سعید نواب پور*، اسماعیل ابراهیمی، علی اکبر عبادی، داود کیانی صفحات 1-14

  در این مطالعه به منظور بررسی پاسخ به تنش شوری، گیاهچه های برنج دو رقم هاشمی و لاین پیشرفته موتانت آن در آزمایشی در سال 1396 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تحت شرایط تنش شوری 100 میلی مولار نمک کلریدسدیم قرار داده شدند. نمونه برداری از ریشه در زمان های سه و شش روز پس از تنش شوری برای بررسی های بیوشیمیایی انجام گرفت. آزمایش به صورت کرت های خردشده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به صورت کشت هیدروپونیک اجرا گردید. در شرایط تنش شوری محتوای یون سدیم در ریشه هر دو ژنوتیپ به شدت افزایش یافت، اما این افزایش در ریشه ژنوتیپ موتانت نسبت به والد غیرموتانت به طور معنی داری کم تر بود. تنش اکسیداتیو حاصل از تنش شوری با اندازه گیری میزان پراکسید هیدروژن مشخص کرد که رقم والد تحت تنش اکسیداتیو بیش تری بوده است و این نتیجه با میزان بیش تر مالون دی آلدهید مورد تایید قرار گرفت. ارزیابی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیداسیونی سوپراکسیددیسموتاز، کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز نشان از افزایش معنی دار این آنزیم ها در ریشه ژنوتیپ موتانت داشت. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که در ژنوتیپ برنج موتانت، جهش (با پرتودهی گاما) با افزایش فعالیت آنزیم های اکسیداسیونی و سنتز برخی اسمولیت ها در بافت ریشه، باعث افزایش تحمل به شوری در مرحله گیاهچه ای نسبت به والد غیرموتانت شد.

  کلیدواژگان: اسمولیت، جهش، فعالیت آنزیمی، کلرید سدیم، مالون دی آلدهید
 • فاطمه سلمانی*، افشین سلطانی، ابراهیم زینلی، حسین شاهکو محلی صفحات 15-26
  کشت نشایی به عنوان روشی برای افزایش عملکرد و کاهش نیاز آبیاری مطرح است. به منظور شبیه سازی کشت نشایی ابتدا پارامترهای مربوط به رشد گیاهچه پنبه در یک آزمایش گلخانه ای به‎صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1397 اندازه گیری شدند. سپس این پارامترها در مدل SSM-iCrop2 استفاده شده و تاثیر کشت نشایی با چهار اندازه گیاهچه (براساس سطح برگ 17، 22، 27 و 37 سانتی مترمربع در بوته) در چهار تاریخ کاشت (15 خردادماه، 1 تیرماه، 15 تیرماه و 30 تیرماه) شبیه سازی و ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که در تاریخ کاشت زود، کشت نشایی موجب 43 تا 49 روز زودرسی محصول شده (خالی شدن زودتر زمین)، اما تاثیر معنی داری بر مقادیر عملکرد (از 164 تا 354 گرم در مترمربع) و میزان نیاز آب خالص آبیاری (213 تا 613 میلی متر) نداشت. در تاریخ کاشت معمول (1 تیرماه) کشت نشایی باعث 27 تا 38 روز زودرسی محصول شد، در حالی که کشت بذری در این تاریخ کاشت تا اول آذرماه قابل برداشت نبوده و باعث اختلال در کشت محصول بعدی شد. در این تاریخ کاشت نیز همانند کشت زود، کشت نشایی تاثیر معنی داری بر مقدار عملکرد (از 444 تا 452 گرم بر مترمربع) و نیاز آبی (299 تا 308 متر) نداشت. در تاریخ کاشت دیر نیز کشت بذری تا اول آذرماه قابل برداشت نبود، ولی کشت نشایی با چهار اندازه گیاهچه بین یک تا پنج روز موجب زودرسی نسبت به کشت بذری شد. در این تاریخ کاشت، کشت نشایی تاثیر معنی داری بر مقدار عملکرد (361 تا 441 گرم در مترمربع) داشت ولی میزان نیاز آبیاری خالص (271 تا 300 میلی متر) تحت تاثیر کشت نشایی قرار نگرفت. نتیجه گیری شد که کشت نشایی موجب کاهش نیاز آبیاری نمی شود، در تاریخ کاشت زود باعث افزایش عملکرد نمی شود، ولی تاریخ کاشت های 1 و 15 تیرماه که کشت بذری قبل از اول آذرماه قابل برداشت نیست، کشت پنبه را ممکن می سازد. در تاریخ کاشت 30 تیرماه کشت بذری و نشایی هر دو موجب اختلال در کشت محصول بعدی می شوند و قابل استفاده نیستند. در هیچ یک از تاریخ های کاشت، کشت نشایی به دلیل هزینه زیاد آن، به لحاظ اقتصادی قابل توصیه نیست.
  کلیدواژگان: ارزیابی اقتصادی، اندازه گیاهچه، تاریخ کاشت، شبیه سازی، صفات رشدی
 • مسلم حیدری*، سید محسن موسوی نیک، نوشین میر صفحات 27-41

  کاربرد بی رویه کودهای شیمیایی موجب آلودگی خاک و منابع آب سطحی و زیرزمینی شده است. به این منظور آزمایشی با هدف بررسی امکان کاهش آلودگی آب های سطحی به نیترات و هم چنین تاثیر نیتروژن بر ویژگی های کمی و کیفی لوبیا به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان در سال زراعی 94-93 به صورت گلدانی به اجرا در آمد. عامل اول شامل چهار نوع کود نیتروژن دار، X1 (زیولیت- EN)، X2 (زیولیت- AcAcEN)، X3 (زیولیت-HED)، X4 (کود اوره) و  X0(نمونه شاهد- عدم استفاده از کود) و عامل دوم دو گونه لوبیا شامل لوبیا قرمز (Phaseolus vulgarize L.) رقم درخشان و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) از ژنوتیپ 29005 بودند. کاربرد نانو کودهای زیولیت عامل دار شده باعث کاهش آب شویی نیترات از واحدهای آزمایشی (گلدان ها) شدند. در این میان، کود زیولیتی X3 توانست در مقایسه با کود اوره، آب شویی نیترات را 48 درصد کاهش دهد. مقدار نیتروژن خاک در گلدان حاوی کود X3، 115/0 قسمت در میلیون بود و در مقایسه با تیمار کود اوره 30 درصد حفظ و نگهداری این عنصر را درخاک بهبود بخشید. کود زیولیت X3 توانست باعث بهبود ویژگی های رشد در گیاه لوبیا شود. بر این اساس کود X3، موجب افزایش شاخص های کلروفیل، پروتئین و عملکرد دانه به ترتیب به میزان 44، 64 و 56 درصد در مقایسه با تیمار شاهد شد. به طورکلی کاربرد نانوزیولیت های عامل دار شده نقش مفیدی در کاهش آب شویی نیترات و بهبود خصوصیت های کمی و کیفی گیاه لوبیا دارد.

  کلیدواژگان: حبوبات، عملکرد دانه، نانو فناوری، نیتروژن
 • مصطفی کشاورز مهر، حسین مقدم*، مصطفی اویسی، جواد بذرافشان صفحات 43-58
  این پژوهش به منظور پارامتریابی و ارزیابی مدل APSIM-Wheat برای گندم زمستانه و استفاده از مدل جهت ارزیابی اثرات تغییرات اقلیم بر عملکرد گندم انجام شد. از مدل برای شبیه سازی شاخص سطح برگ، ماده خشک و عملکرد گندم زمستانه رقم روشن در سال زراعی 94-1393 در دو منطقه کرج و خمین تحت چهار سطح آبیاری و سه سطح کود نیتروژن استفاده شد. آزمایش ها در هر دو منطقه به صورت کرت خردشده در قالب بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. عامل آبیاری به‏عنوان کرت اصلی و عامل نیتروژن به‏عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. پارامتریابی مدل براساس داده های مشاهداتی حاصل از تیمار آبیاری کامل و نیتروژن 200 کیلوگرم در هکتار در هر دو منطقه انجام شد. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان داد که مقادیر شبیه سازی شده تخمین نزدیکی از مقادیر مشاهده شده بودند، به طوری که RMSE در هر دو منطقه به ترتیب برای ماده خشک و عملکرد کم تر از 702 و 455 کیلوگرم در هکتار و هم چنین برای شاخص سطح برگ کم تر از 56/0 بودند. RMSE نرمال شده در مجموع حالت های کم تر از 8/17 درصد و شاخص توافق ویلموت بالاتر از 82/0 بودند. ارزیابی مدل، کارایی بالا و امکان استفاده از آن در سایر مطالعات را نشان داد. نتایج حاصل از تحلیل تغییرات اقلیمی نشان داد که افزایش دما از صفر تا پنج درجه سانتی گراد موجب حداکثر 75 درصد کاهش و افزایش غلظت دی اکسید کربن موجب حداکثر 24 درصد افزایش عملکرد دانه شده و در صورت افزایش بیش از سه درجه سانتی گراد دما در تمامی غلظت های ممکن دی اکسیدکربن، عملکرد دانه کاهش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: افزایش دما، شبیه سازی، کارایی مدل، مدل رشد گیاهی، مدل فرآیندگرا
 • مهدی مهر اندیش، محمد گلوی*، محمود رمرودی، محمد آرمین صفحات 59-72
  به منظور بررسی تاثیر نظام های مختلف تغذیه (شیمیایی، آلی، شیمیایی+ آلی و شاهد) بر ویژگی های کمی و کیفی چغندرقند در شیوه های مختلف کشت (کشت مستقیم، کشت نشایی و گلدانی)، آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در دو سال، 1397-1395 در مزرعه ای در کیلومتر 75 شمال غرب شهرستان سبزوار انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که در سال اول بالاترین عملکرد ریشه از تیمار تلفیقی کود شیمیایی و آلی و در شیوه کاشت گلدانی (84/84 تن در هکتار) و در سال دوم نیز از تیمار کود تلفیقی، ولی در شیوه کشت نشایی (96/82 تن در هکتار) به دست آمد. بالاترین درصد قند ناخالص در هر دو سال در تیمار شاهد و در شیوه کاشت مستقیم به دست آمد. بیش ترین عملکرد قند خالص هم در سال اول (29/13 تن در هکتار)  و هم در سال دوم (54/14 تن در هکتار) را  کشت نشایی تولید کرد. کشت های نشایی و گلدانی، ناخالصی های ریشه بیش تری در مقایسه با کشت مستقیم داشتند. در بین روش های تغذیه ای، بالاترین ناخالصی های ریشه در مصرف تلفیقی کود به دست آمد. کشت مستقیم و عدم مصرف کود نیز بالاترین شاخص قلیاییت را تولید کرد. در مجموع، نتایج نشان داد با وجود افزایش ناخالصی های ریشه در کشت نشایی یا گلدانی و مصرف تلفیقی کود، این تیمارها بالاترین عملکرد قند را تولید کردند. بر این اساس کشت نشایی و کوددهی تلفیقی را می توان جهت تولید بالاترین عملکرد ریشه و قند توصیه کرد.
  کلیدواژگان: کشت گلدانی، کشت نشایی، عملکرد قند، مدیریت تلفیقی کود، ناخالصی ریشه
 • علی ماهرخ*، فرید گل زردی، فرهاد عزیزی، سید محمدعلی مفیدیان، محمد زمانیان، وحید رهجو، مسعود ترابی، الیاس سلطانی صفحات 73-86

  به منظور شناسایی عامل های محدود کننده تولید ذرت دانه ای در کشور، مطالعه ای با هدف جزیی سازی عامل های مدیریتی تاثیرگذار و تاثیرپذیر در امر تولید ذرت دانه ای کشور انجام شد. در این بررسی داده های به دست آمده از 95 مورد گزارش نهایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و یا مقاله های مستخرج از آن ها طی ده سال اخیر با استفاده از روش فراتحلیل (متاآنالیز) تجزیه و تحلیل شدند. براساس نتایج حاصل از این مطالعه، تراکم 93/2 درصد، آرایش کاشت 81/6 درصد، تناوب زراعی 12/11 درصد، کشاورزی حفاظتی 28/2 درصد، تنش خشکی 28/25 درصد، رقم 99/4 درصد، تاریخ کاشت 46/4 درصد و کود نیتروژن 84/25 درصد از تغییرات عملکرد دانه ذرت را توجیه کردند. بر این اساس، تراکم 100 هزار بوته در هکتار، آرایش کاشت دو ردیف زیگزاگ، الگوی کشت گیاهان خانواده لگومینوز- ذرت، کشت در داخل بقایا، شرایط آبیاری نرمال و بدون تنش خشکی (به شرط فراهمی آب آبیاری)، ارقام با گروه رسیدگی 700 (به شرط کفایت فصل رشد)، تاریخ کاشت در اقلیم های معتدل و معتدل گرم، اردیبهشت ماه و در اقلیم های گرم، کشت تابستانه مردادماه و در نهایت مصرف حداکثر 100 تا 300 کیلوگرم کود اوره جهت کاهش خلا عملکرد ذرت دانه ای توصیه می شوند.

  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، تراکم بوته، تناوب زراعی، تنش خشکی، کشاورزی حفاظتی، کود نیتروژن
 • نازپری شهلی بر رود گزی، مهدی دهمرده*، عیسی خمری، زیبا سوری نظامی صفحات 87-99

  به منظور ارزیابی تاثیر زمان محلول پاشی و نانوذره مولیبدن به روش شیمیایی و شیمی سبز بر شاخص های زراعی و کیفی ماش (توده محلی سیستان) این پژوهش در فروردین ماه سال 1396 به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل نانوذره مولیبدن در چهار سطح (بدون استفاده از مولیبدن، نانوذره با منشا گیاهی، نانوذره با منشا شیمیایی، ترکیب نانوذره گیاهی و شیمیایی) به عنوان فاکتور اول و زمان محلول پاشی در دو سطح (چهاربرگی و شش برگی) به عنوان فاکتور دوم بودند. تراکم کاشت ماش 33 بوته در مترمربع بود و آبیاری دو بار در هفته انجام شد. بیش ترین ارتفاع بوته (5/47 سانتی متر)، عملکرد بیولوژیک (5287 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد اقتصادی (634 کیلوگرم در هکتار)، تعداد نیام در بوته (8)، بیش ترین کاروتنویید، کلروفیل a و کلروفیل b، از مرحله شش برگی و از کاربرد نانوذره مولیبدن به صورت مخلوط به دست آمد. مقایسه میانگین اثر متقابل زمان محلول پاشی و نانو ذره مولیبدن نشان داد که بیش ترین پروتئین بذر (40 درصد) از تیمار نانوذره گیاهی و مرحله چهاربرگی به دست آمد. محلول پاشی عناصر ریز مغذی به عنوان یک راه کار مدیریتی کارآمد می تواند در تولید محصولات کشاورزی مناسب باشد. نتایج به دست آمده نشان داد که کاربرد توام نانوذره مولیبدن شیمیایی و گیاهی در مرحله شش برگی باعث افزایش صفات کمی ماش گردید.

  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، پروتئین دانه، تغذیه برگی، حبوبات، ریزمغذی ها، شیمی سبز، مولیبدن، نانو ذرات
 • محسن سیلسپور* صفحات 101-111

  در آزمایشی مزرعه ای ، اثرات کاربرد نیتروژن و بوربر کمی و کیفی پنبه رقم ورامین در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران مطالعه گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1395 اجرا شد. نیتروژن با چهار سطح (صفر، 100، 200 و 300 کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل اصلی و بور با سه سطح (بدون برگ پاشی، یک بار برگ پاشی و دو بار برگ پاشی) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. اثرات ساده نیتروژن و بور و اثر متقابل نیتروژن و بور بر صفات کمی پنبه شامل میانگین تعداد غوزه در بوته، میانگین وزن غوزه، عملکرد وش و الیاف، درصد کیل و صفات کیفی شامل طول و استحکام الیاف معنی دار بود. بالاترین عملکرد وش (5233 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد الیاف (2080 کیلوگرم در هکتار)، درصد کیل (40)، طول الیاف (3/31 میلی متر)، استحکام الیاف (7/29 گرم بر تکس) از کاربرد 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار همراه با دو بار برگ پاشی بور حاصل شد. بین خصوصیات کیفی الیاف با نیتروژن همبستگی وجود داشت که رابطه رگرسیون آن از معادله درجه دو پیروی می کرد. نتایج نشان داد که در خاک هایی که کم تر از 5/0 میلی گرم در کیلوگرم بور داشته باشند و ذخیره کربن آلی آن ها کم تر از 81/0 در صد باشد، مصرف نیتروژن و بور باعث افزایش معنی دار عملکرد وش و الیاف پنبه می شود و خصوصیات کیفی الیاف نیز ارتقا می یابد. بنابراین، در چنین خاک هایی مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن خالص همراه با دو بار برگ پاشی بور با غلظت پنج در هزار از منبع اسید بوریک در مرحله گلدهی و دو هفته پس از آن، توصیه می شود.

  کلیدواژگان: پنبه، بور، الیاف، عملکرد، نیتروژن
 • کامل ساجد گلجه، سعید خماری*، پریسا شیخ زاده مصدق، ناصر صباغ نیا، مهدی محب الدینی صفحات 113-126
  این پژوهش به منظور بررسی اثر محلول پاشی مواد نانو و اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه در گیاه کلزا بهاره تحت شرایط محدودیت های مختلف آب انجام شد. برای این هدف آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیل در دو سال زراعی 96- 1395 و 97- 1396 اجراشد. تیمارهای محدودیت آب شامل آبیاری کامل (تیمار شاهد) و قطع آبیاری در سه مرحله ساقه روی، گلدهی و دانه بندی و محلول پاشی مواد نانو به فرم نانودی اکسید سیلیکون (nSiO2) در سه سطح صفر (شاهد)، 60 و300 میلی گرم در لیتر و اسید سالیسیلیک (SA) در سه سطح صفر (شاهد)، 5/0 و 5/2 میلی مولار بودند. نتایج تجزیه مرکب نشان داد که اثر سال بر صفات تعداد شاخه اصلی و فرعی در بوته، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و عملکرد دانه معنی دار بود. محدودیت آب منجر به کاهش تمام صفات مورداندازه گیری شد، با این حال کاربرد محلول پاشی منجر به بهبود صفات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه شد. بالاترین عملکرد دانه به ترتیب در سال اول و دوم آزمایش برابر 2705 و 1327 کیلوگرم در هکتار بود که از کاربرد 300 میلی گرم بر لیتر نانودی اکسیدسیلیکون به همراه 5/0 و 5/2 میلی مولار اسیدسالیسیلیک در شرایط آبیاری نرمال به دست آمد و کم ترین میزان متعلق به عدم محلول پاشی در شرایط قطع آبیاری در مراحل گلدهی و ساقه روی بود.
  کلیدواژگان: اسید سالیسیلیک، کلزا، عملکرد، محدودیت آب، نانودی اکسید سیلیکون
 • سعید دوازده امامی*، شکوفه انتشاری، مرضیه الله دادی، شهرام یاسمنی صفحات 127-139

  به منظور بررسی اثر شوری بر برخی ویژگی های گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L. C.B. Clarke)، آزمایش مزرعه ای در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در اصفهان در سال 1392 انجام شد. تیمارها سطوح مختلف آب شور 3 (شاهد)، 6، 9 و 18 دسی زیمنس بر متر) بودند. صفاتی شامل عملکرد، ویژگی های بیوشیمیایی، عناصر معدنی، میزان و کیفیت اسانس بذر تعیین شدند. نتایج نشان داد که افزایش شوری سبب کاهش عملکرد بیولوژیک و عملکرد بذر شد. تغییر اجزای اسانس بذر در اثر تنش شوری کم بود. مهم ترین ترکیب در اسانس تیمول بود که 1/56 تا 2/61 درصد اسانس را به خود اختصاص داد. بیش ترین غلظت پروتئین کل (ریشه 6/3 و اندام هوایی 2/8 میلی گرم در گرم ماده خشک) به تیمار شاهد اختصاص داشت و با افزایش سطوح شوری به صورت معنی داری کاهش یافت. افزایش شوری، میزان پرولین و قندهای احیاکننده را افزایش داد، به طوری که بیش ترین میزان پرولین ریشه 12 میلی گرم در گرم ماده تر و قندهای احیاکننده (ریشه 5/30 و اندام هوایی 62 میلی گرم در گرم ماده خشک) در شوری 18 دسی زیمنس بر متر حاصل شد. افزایش سطوح شوری میزان ترکیبات فنلی اندام هوایی را افزایش داد اما این افزایش معنی دار نبود. تیمار 18 دسی زیمنس بر متر کم ترین غلظت پتاسیم (ریشه 5 و اندام هوایی 22 میلی گرم در گرم ماده خشک) و بیش ترین غلظت سدیم (ریشه 54 و اندام هوایی 64 میلی گرم در گرم ماده خشک) را داشت. با توجه به نتایج حاصله، با افزایش شوری میزان اسمولیت های مقاوم کننده در گیاه زنیان افزایش یافت.

  کلیدواژگان: آب شور، اسانس، پرولین، سدیم، عملکرد
 • مهدیه فلاح، هاشم هادی*، رضا امیرنیا، عبدالله حسن زاده قورت تپه صفحات 141-154
  جهت بررسی تاثیر بقایای کود سبز و منابع مختلف کودی بر صفات فیزیولوژیک، عملکرد بیولوژیک و درصد روغن دانه گیاه کتان در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه در دو سال زراعی 1396 و 1397 اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل کود سبز در دو سطح بدون کود سبز و شبدر قرمز، منابع مختلف کودی بیولوژیک در چهار سطح شاهد (عدم مصرف کود)، مایکوریزا، ورمی کمپوست و مایکوریزا+ ورمی کمپوست در شرایط آبیاری کامل و قطع آبیاری در مرحله گلدهی بررسی شد. نتایج تجزیه مرکب نشان داد که سال اثر معنی دار بر صفات کلروفیل a، درصد کلونیزاسیون، درصد نیتروژن و فسفر دانه، عملکرد بیولوژیک و درصد روغن دانه داشت. تیمار قطع آبیاری سبب کاهش تمامی صفات به جز پرولین و کربوهیدرات محلول شد. کود سبز، مایکوریزا و ورمی کمپوست سبب افزایش معنی دار صفات موردمطالعه در هر دو سطح آبیاری شدند به جز نیتروژن دانه که کود سبز بر آن تاثیری نداشت. تیمار تلفیقی مایکوریزا+ ورمی کمپوست نسبت به کاربرد جداگانه هر یک از آن ها منجر به افزایش 98/68 درصد و 34/61 درصدی عملکرد بیولوژیک و 18/11 درصد و 5/4 درصدی روغن دانه نسبت به تیمار شاهد به ترتیب در تیمار آبیاری کامل و قطع آبیاری شد. در نهایت کاربرد مایکوریزا و ورمی کمپوست پس از کود سبز سبب بهبود شاخص های کمی و کیفی کتان در تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی شد.
  کلیدواژگان: پرولین، تنش خشکی، کود سبز، میکوریزا، ورمی کمپوست
 • محمد نیکبخت، محمود سلوکی، مهدی آران* صفحات 155-168
  این پژوهش با هدف بررسی اثرات تغذیه برگی عنصر نیتروژن از منابع نانوکود و کود شیمیایی اوره بر ویژگی های کمی و کیفی هندوانه ابوجهل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل در سال 1398 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل محلول پاشی نانوکود نیتروژن (1 و دو در هزار)، کود اوره (1 و 2 درصد) و شاهد بود. نتایج نشان داد که تغذیه برگی نیتروژن تاثیر معنی داری بر عملکرد و تعداد میوه در هر بوته و طول شاخه داشت، درصورتی که تاثیری بر میانگین وزن، طول و قطر میوه نداشت. بیش ترین میزان عملکرد در تیمار نانوکود نیتروژن با غلظت دو در هزار (08/961 گرم) و کود اوره 2 درصد (66/864 گرم) و بیش ترین تعداد میوه در هر بوته (12 عدد) در تیمار نانوکود نیتروژن با غلظت دو در هزار به دست آمد. بیش ترین میانگین وزن صد بذر و پروتئین بذر در اثر تغذیه برگی نانوکود نیتروژن با غلظت دو در هزار و کود اوره 2 درصد حاصل شد. میزان فنل بذر، کربوهیدرات محلول بذر و درصد روغن با اعمال تیمارهای نیتروژن نسبت به شاهد کاهش یافت. محلول پاشی نیتروژن موجب افزایش غلظت نیتروژن برگ شد، درحالی که تاثیری بر غلظت عناصر فسفر، پتاسیم و روی برگ نداشت. با توجه به این که در اکثر صفات کمی و کیفی موردبررسی در این پژوهش کاربرد نانوکود نیتروژن با غلظت دو در هزار نسبت به سایر تیمارها نتایج بهتری را نشان داد، می توان این تیمار را به منظور کاهش هزینه های اقتصادی و آلودگی زیست محیطی توصیه نمود.
  کلیدواژگان: پروتئین بذر، تعداد میوه، عملکرد، کربوهیدرات محلول، نانوتکنولوژی
 • محمدرضا لک*، عادل غدیری، ابوالفضل هدایتی پور صفحات 169-182

  بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا با عامل Fusarium solani f. sp. phaseoliیکی از بیماری های مهم لوبیا در اراضی تحت کشت این محصول می باشد. به منظور بررسی راه کارهای به زراعی موثر در کنترل این بیماری، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی دو سال زراعی در قطعه زمینی با سابقه آلودگی به قارچ عامل بیماری در پردیس تحقیقات و آموزش لوبیای کشور واقع در شهرستان خمین اجرا شد. نوع کشت در چهار سطح شامل کشت کرتی، کشت جوی و پشته بدون خاک دهی، کشت جوی و پشته با یک بار خاک دهی و کشت جوی و پشته با دو بار خاک دهی در کرت های اصلی، ارقام لوبیا در دو سطح شامل لوبیا قرمز افق و یاقوت و تراکم بوته در سه سطح شامل 20، 30 و 40 بوته در مترمربع به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رقم یاقوت دارای بیش ترین عملکرد دانه و حداقل شدت بیماری پوسیدگی ریشه بود. هم چنین افزایش تراکم بوته سبب افزایش معنی دار شدت بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه شد. در بین روش های مختلف کاشت، کم ترین شدت بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه در روش کاشت جوی و پشته همراه با یک بار خاک دهی مشاهده شد. بالاترین عملکرد دانه از کشت رقم یاقوت با تراکم 30 بوته در مترمربع، در کشت جوی و پشته با یک بار خاک دهی به دست آمد. لذا توصیه می شود در مناطقی با پتانسیل بالای این بیماری، تغییر در روش کاشت لوبیا از مسطح به جوی و پشته ای به همراه عملیات خاک دهی پای بوته ها، انجام شود.

  کلیدواژگان: تراکم بوته، حبوبات، خاکدهی، روش کشت، فوزاریوم
 • نرگس خاتون جوکار، معظم حسن پور اصیل* صفحات 183-198
  به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف جیبرلیک اسید و ورمی کمپوست بر رشد و گلدهی گل نرگس شیراز پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی که شامل 12 تیمار و هر تیمار دارای سه تکرار و برای هر تکرار چهار گلدان در شرایط گلخانه در نظر گرفته شد. فاکتور اول، ورمی کمپوست در چهار سطح صفر (شاهد)، 10، 15 و 20 درصد حجم خاک گلدان که شامل کوکوپیت و پرلیت به نسبت مساوی بود و فاکتور دوم، جیبرلیک اسید در سه سطح صفر (شاهد)، 150 و 300 میلی گرم بر لیتر به صورت غوطه وری سوخ ها به مدت 48 ساعت اعمال گردید. نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تاثیر تیمار جیبرلیک اسید و ورمی کمپوست بر اکثر صفات موردبررسی مانند سطح برگ، عمر گلجایی، تعداد برگ، شاخص کلروفیل، مواد جامد محلول کل گلبرگ، فسفر برگ و پتاسیم برگ اثر معنی داری در سطح احتمال یک درصد با شاهد داشتند. هم چنین تاثیر ورمی کمپوست و جیبرلیک اسید موجب افزایش اثر معنی داری در سطح احتمال یک درصد بر میزان کاروتنویید (28/0 میلی گرم بر گرم وزن ترگلبرگ)، نیتروژن برگ (07/2 درصد)، وزن تر ریشه (11 گرم) و وزن خشک ریشه (1/1 گرم) و قطر ساقه گل دهنده (11/8 میلی متر) شد. هم چنین زمان ظهور ساقه گل دهنده در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که کاربرد ورمی کمپوست در سطح 20 درصد و جیبرلیک اسید با غلظت 300 میلی گرم بر لیتر می تواند سبب بهبود رشد و تسریع گلدهی با میانگین 10 روز و افزایش عمر گلجایی با میانگین چهار روز با اختلاف معنی داری نسبت به تیمار شاهد گردد.
  کلیدواژگان: سطح برگ، شاخص کلروفیل، قطر ساقه گل دهنده، کاروتنوئید، مواد جامد محلول کل گلبرگ
 • داریوش آتشکار*، عادل پیرایش، مریم دودانگه بالاخانی، امیرعباس تقی زاده صفحات 199-210

  به منظور مقایسه ژنوتیپ سیب میان رس DAT1 با ارقام سیب تابستانه گالا، گلاب کهنز، شفیع آبادی و گلاب اصفهان روی پایه های M111،  MM106وM9 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفیدر سه تکرار و در دو سال متوالی در ایستگاه تحقیقاتی کمالشهر انجام گرفت. نتایج نشان داد اثر رقم، پایه و اثر متقابل رقم و پایه در رشد رویشی و زایشی درختان در سطح یک درصد معنی دار بود. بیش ترین رشد رویشی مربوط به ارقام گلاب کهنز و گلاب اصفهان روی پایه MM111 به ترتیب با 92، 7/91 سانتی متر و کم ترین رشد در ژنوتیپ  DAT1روی پایه M9 با 7/53 سانتی متر مشاهده شد. بیش ترین عملکرد در ارقام گلاب اصفهان، گلاب کهنز و ژنوتیپ DAT1 روی پایه های MM106 و MM111 به ترتیب با 50/22، 05/20 و 40/18 کیلوگرم بود. DAT1 با80/211 گرم درشت ترین و ارقام گلاب اصفهان و گلاب کهنز به ترتیب با50/75 و 55/69 گرم کوچک ترین میوه را تولید کردند. به لحاظ سفتی بافت گوشت میوه، سفت ترین بافت گوشت در رقم گالا روی پایه M9 با 8/5 کیلوگرم بر سانتی مترمربع و نرم ترین بافت گوشت میوه در ژنوتیپDAT1  روی پایه MM106 با 7/3 کیلوگرم بر سانتی مترمربع ثبت شد. بیش ترین TSS در رقم گالا روی هرسه پایه با 5/18 درصد و کم ترین آن در رقم گلاب اصفهان روی MM111 با 5/11 درصد بود. بیش ترین اسیدیته آب میوه در ژنوتیپ DAT1 روی پایه MM106 با 68/0 درصد و کم ترین اسیدیته آب میوه مربوط به رقم گلاب اصفهان روی MM106 با 22/0 درصد بود.

  کلیدواژگان: شفیع آبادی، کیفیت میوه، گالا، گلاب اصفهان، گلاب کهنز، ویژگی های رشدی
|
 • Maryam Forough, Saeid Navabpour *, Esmaeil Ebrahimie, AliAkbar Ebadi, Davood Kiani Pages 1-14

  In this study, in order to investigate the response to salinity stress, seedlings of two rice kinds, Hashemi and its advanced mutant line, have exposed to 100 mM NaCl as a salinity stress in an experiment, conducted in 2017 at Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran. For the biochemical investigation, root sampling is performed during three and six days after the salinity stress treatment. The experiment is conducted as a split plot with randomized complete block design with three replications in hydroponic culture. Under salinity stress, the sodium ion content in both genotypes’ roots has increased significantly, while this trend is much lower in the root of mutant genotype than wild type. The induced oxidative stress of salinity stress is measured by the amount of hydrogen peroxide, indicating that the wild type is under higher oxidative stress which is confirmed by the higher amount of malondialdehyde. Evaluation of antioxidant enzymes’ activity include superoxide dismutase, catalase, ascorbate peroxidase, and glutathione reductase. It reveals a significant rise in the root of the mutant genotype. Overall, this study shows that mutation in the rice genotype leads to salt tolerance, compared to the wild type, through promoting the activity of oxidative enzymes and the synthesis of some osmolytes in the root tissue.

  Keywords: Enzyme activity, Malondialdehyde, mutation, Osmolytes, Sodium Chloride
 • Fatemeh Salmani *, Afshin Soltani, Ebrahim Zeinali, Hossein Shahkoomahali Pages 15-26
  In order to simulate transplantation, the parameters related to cotton seedling growth are firstly measured in a factorial experiment in a randomized complete block design at Gorgan University of agricultural sciences and natural resources within 2018. The parameters are then utilized in SSM-iCrop2 Model. In the simulation section, four seedling size based on the leaf area (namely 17, 22, 27, and 37 cm-2 per plant) are evaluated in 4 planting dates (15 June, 1 July, 15 July, and 30 July). Results show that in early planting date, seedling transplantation rushes the process of crop maturation for 43 to 49 days. However, this has had no significant effect on yield values (from 453 to 461 g/m2) and net water requirement (312 to 316 mm). The usual sowing date causes the crop to mature between 27 and 38 days (earlier vacant land), whereas seed sowing at this planting date impairs the subsequent crop cultivation. At this planting date, as in early planting, transplanting has no strong effect on the yield (from 444 to 452 g/m2) and water requirement (299 to 308 mm). In a late planting date, seedling transplanting with four seedling sizes between 1 and 5 days results in premature seed germination, even though seed cultivation impairs subsequent planting. At this planting date, transplanting has a noticeable effect on the yield (361 to 441 g/m2), but the amount of pure irrigation (271 to 300 mm) remains unaffected by transplanting.
  Keywords: economic evaluation, growth traits, simulation, size of seedling, Sowing date, Transplanting
 • Moslem Heydari *, Seyed Mohsen Mousavi Nik, Nooshin Mir Pages 27-41

  Excessive use of chemical fertilizers has caused contamination of soil as well as surface and groundwater resources. For this purpose, an experiment has been conducted to investigate the possibility of reducing surface water pollution with nitrate and also the effect of nitrogen on quantitative and qualitative characteristics of beans as a factorial based on completely randomized design (CRD) with four replications in Hamadan Agricultural and Natural Resources Research Center between 2013 and 2014. The first factor includes four types of nitrogen fertilizers, X1 (zeolite - EN), X2 (zeolite - AcAcEN), X3 (zeolite - HED), X4 (urea fertilizer), and X0 (control sample - no fertilizer use) and the second one involves two bean species, namely red beans (Phaseolus vulgarize L.) of Derakhshan cultivar and genotype 29005 of Cowpea (Vigna unguiculata L.). Applying functionalized zeolite nanofertilizers reduces nitrate leaching from the experimental units (pots). Meanwhile, zeolite X3 fertilizer is capable of reducing nitrate leaching by 48% in comparison with urea fertilizer. The amount of soil nitrogen in pots, containing X3 fertilizer, is 0.115 ppm and, compared to the urea fertilizer treatment, it improves this element’s maintenance in the soil by 30%. Accordingly, X3 fertilizer increases chlorophyll, protein, and grain yield by 44%, 64%, and 56%, respectively, in comparison with the control. In general, the application of functionalized nano zeolites has a beneficial role in reducing nitrate leaching and improving the quantitative and qualitative characteristics of bean plants.

  Keywords: Cereals, Clinoptilolite, Nanotechnology, nitrogen, Seeds
 • Mostafa Keshavarz Mehr, Hosein Moghaddam *, Mostafa Oveisi, Javad Bazrafshan Pages 43-58
  The present research has been conducted to parameterize and evaluate the APSIM-Wheat model for winter wheat and to use the model for evaluation of climate change effects on grain yield. The model is used to simulate leaf area index, dry matter, and grain yield of Roshan cultivar winter wheat in Karaj and Khomein regions between 2014 and 2015, under four irrigation regimes and three levels of nitrogen fertilizers. The experiments have been conducted in both regions as split-plot in a randomized complete block design. Irrigation is considered as main plot and nitrogen as a sub-plot. Model parameterization is based on observational data from full irrigation and 200 kg/ha nitrogen treatment in both regions. Results from the model evaluation show that the simulated values closely predict the observed values so that the RMSE in both regions is less than 670 and 450 kg/ha for biomass and yield, respectively, being below 0.56 for leaf area index as well. Normalized RMSE in all treatments has been below 17.8%, with Wilmot's index being above 0.82. The evaluation of model shows high performance and its possible use in other studies. Results from climate change analysis show that increasing the temperature from 0 to 5 °C leads to a maximum reduction of 75% in grain yield and an increase in carbon dioxide concentration, resulting in a maximum increase of 24% and, if the temperature increase exceeds three degrees Celsius, the grain yield will decrease in all possible concentrations of carbon dioxide.
  Keywords: Crop Growth Model, Model performance, Process-based model, simulation, temperature increase
 • Mahdi Mehrandesh, Mohammad Galavi *, Mahmoud Ramroudi, Mohammad Armin Pages 59-72
  In order to investigate the effect of different nutrition systems (chemical, organic, chemical+organic, and control) on quantitative and qualitative characteristics of sugar beet in various planting methods (direct planting, potting, and transplanting), an experiment has been conducted as split plot in randomized complete block design with three replicates between 2016 and 2018 in a field, 75 km northwest of Sabzevar. The results show that in the first year, the highest root yield (84.34tha-1) has been obtained from the potting method and chemical along with organic fertilizer application. In the second year, the highest yield (82.96tha-1) belongs to the chemical and organic fertilizer treatment in transplanting method. In both years, the highest sugar content has been obtained from control treatment and direct planting, with transplanting method having the highest sugar yield in both years (13.29 and 14.44 tha-1, respectively). Transplanting and potting method have had more root impurities than direct cultivation. Among nutrition systems, the highest root impurities is obtained in the combination of chemical and organic treatment. Direct culture and control produce the highest alkalinity index. Overall, despite the increase in root impurities in transplanting or potting along with chemical with organic treatment, these treatments produce the highest sugar yield. Accordingly, chemical and organic fertilization along with transplanting could be recommended to produce the highest root and sugar yield.
  Keywords: Integrated nutrition, Pot culture, Root impurity, sugar yield, Transplanting
 • Ali Mahrokh *, Farid Golzardi, Farhad Azizi, Seid MohammadAli Mofidian, Mohammad Zamanian, Vahid Rahjoo, Masoud Torabi, Elias Soltani Pages 73-86

  To identify the limiting factors in grain maize production in Iran, a study has been carried out to particulate effective and influential management factors of this crop’s production in the country. The data come from 95 final reports or extracted articles in Agricultural Research, Education, and Extension Organization (AREEO), undergoing meta-analysis. Based on this study, of all grain maize variation, 2.93% is justified by plant density, 6.81% by planting structure, 11.12% by planting rotation, 2.28% by conservation agriculture, 25.28% by drought stress, 4.99% by cultivar, 4.46% by planting date, and 25.84% by nitrogen fertilizer. Accordingly, 100 thousand plants per hectare, zigzag double rows planting structure, maize-leguminous crops planting pattern, cultivating in residue, optimum irrigation without drought stress (in case of water availability), 700 maturity group cultivar (in case of adequate growing season), planting in May and early August in temperate and tropical climate, and using maximum 100-300 kg urea fertilizer per hectare are recommended to decrease yield gap in grain maize production.

  Keywords: Conservation agriculture, crop rotation, Drought stress, nitrogen fertilizer, planting date, Planting density
 • Nazpare Shohlibor Rodgazi, Mehdi Dahmardeh *, Issa Khammari, Ziba Sorinezami Pages 87-99

  In order to evaluate the effect of soluble time and molybdenum nanoparticles by chemical and green chemistry on morph-physiological indices of mung bean, the present research has been conducted in a factorial experiment, in Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications at Agricultural Research Institute University of Zabol in 2017. The experiment includes 4 levels of treatments: (Molybdenum nanoparticles of plant origin, chemical origin, plant and chemical composition, and control), as the primary factor and spraying time in 2 levels (Step 4 leaf and Step 6 leaf) as the secondary one. The plant density of mung bean has been 33 plants/m2 with the irrigation being performed twice a week. The maximum plant height (47.5 cm), biological yield (5287 kg ha-1), economic yield (634kg ha-1), number of seeds in pod (8), carotenoid, and chlorophyll a and b occur from Step 4-6 and the application of mixed molybdenum nanoparticles. Results from the experiment show that the highest seed protein (40%) has been obtained from plant nanoparticles as well as the 4-leaf stage. Micronutrient can be an effective management solution for production of agricultural products. The results also show that the application of chemical and vegetable molybdenum nanoparticles at 6- leaf stage increase mung bean traits.

  Keywords: Leaf feeding, Legume, micronutrients, Plant height, seed protein, Green chemistry, Molybdenum, nanoparticles
 • Mohsen Seilsepour * Pages 101-111

  In a field experiment, the effects from application of nitrogen and boron on quantitative and qualitative characteristics of Varamin cotton variety have been studied at Tehran Agricultural and Natural Resources Research Center in 2016. The experiment has been carried out, using a randomized complete block design with factorial arrangement with three replications, with the main factor being nitrogen at four levels (0, 100, 200, and 300 kg ha-1) and the sub-factor, involving boron at three levels (no leaf spray, one leaf spray, and two leaf spray). The effects of nitrogen and boron and the interaction of nitrogen and boron on the quantitative traits of cotton, namely the mean number of bolls per plant, average boll weight, fiber yield, and fiber gin out, with the qualitative traits including fiber length and strength. Highest seedcotton yield (5233 kg ha-1), fiber yield (2080 kg ha-1), fiber percentage (40%), fiber length (31.3 mm), and fiber strength (29.7 g / textile) belong to 200 kg N per hectare and twice spraying of boron. There is a correlation between the qualitative properties of the fibers and nitrogen, whose regression relation follows the quadratic equation. Results show that in soils with less than 0.5 mg / kg boron and less than 0.81% organic carbon storage, nitrogen and boron application significantly increases seedcotton and fiber yield and the fiber quality is also improved. Therefore, in such soils, it is recommended to utilize 200 kg N with two times of foliar boron application from boric acid source with a concentration of five per thousand at flowering stage for two weeks thereafter.

  Keywords: boron, Cotton, fiber, Seedcotton yield, nitrogen
 • Kamel Sajed Gollojeh, Saeid Khomari *, Parisa Sheikhzadeh Mosadegh, Naser Sabaghnia, Mehdi Mohebodini Pages 113-126
  The present research is carried out to study the effects of foliar application of Nano material and Salicylic acid (SA) on some agronomy, yield, and yield components of spring rapeseed under different water limitation treatments. For this subject an experiment has been conducted as split plot based on a randomized complete block design with four replications at the research fields of Faculty of Agriculture and natural resource of Mohaghegh Ardabili University, during 2017 and 2018 growing years. Water limitation treatments include full irrigation (control), irrigation termination at stem elongation, flowering and seed formation stages, and foliar spray of Nano-Material in form of Nano-silicon dioxide (nSiO2) at three levels of zero (control), 60, and 300 mg.L-1 as well as salicylic acid (SA) at three levels of  zero (control), 0.5, and 2.5 mM. The results of combined analysis show that the effect of year has been significant on main branch and sub branches number per plant, number of pod per plant, number of seed per pod, and seed yield traits. Water limitation has decreased all studied treats, so the foliar application improves growth traits, yield, and yield components of rapeseed plants. The highest seed yields have been 2705 and 3271 kg.h-2, in first and second experiment years, respectively, which are from applying 300 mg.L-1 with 0.5 nSiO2 and/or 2.5 mM of SA at normal irrigation (control treatment). The lowest rate belongs to non-foliar application especially at irrigation termination at stem elongation, flowering stages.
  Keywords: Nano Silicon dioxide, rapeseed, Salicylic Acid, water stress, yield
 • Saeid Davazdahemami *, Shekofe Enteshari, Marzyeh Allahdadi, Shahram Yasmani Pages 127-139

  In order to investigate the effect of irrigation water salinity on some characteristics of Ajowan (Carum copticum L. C.B. Clarke), a field experiment has been conducted in a completely randomized design with 3 replications in Isfahan, Iran during 2013. The treatments involve different levels of saline water, namely 2.5 (control), 6, 9, and 18 dS.m-1. The determined traits include the yield, biochemical parameters, mineral contents, and seed essential oil content and quality. Results show that increasing salinity decreases biological yield and seed yield. Changes in essential oil components, caused by salinity, have been low, showing no specific trend. The major compound in the seed essential oil of C. capticum is thymol (56.1% to 61.2% of the essential oil). The highest concentration of total protein (root: 3.6 and shoot: 8.2 mg g-1 DW) is assigned to the control treatment, dropping significantly as salinity levels rise. Increasing salinity enhances the amount of proline and reducing sugars so that the highest amount of root proline, equal to 12 mg g-1 FW, and reducing sugars (root: 30.5 and shoot: 62 mg g-1 DW) comes from salinity of 18 dS.m-1. Increasing salinity levels raises the amount of phenolic compounds in the shoot, though this increase has not been considerable. The treatment of 18 dS.m-1 has had the lowest concentration of K+ (root: 5 and shoot: 22 mg g-1 DW) and the highest concentration of Na+ (root: 54 and shoot: 64 mg g-1 DW).It can be concluded that by increasing salinity levels, the amount of resistant osmolytes rises.

  Keywords: Essential oil, Na+, proline, Salt water, yield
 • Mahdieh Fallah, Hashem Hadi *, Reza Amirnia, Abdollah Hasanzadeh Gorttapeh Pages 141-154
  The present experiment has been conducted as a factorial based on randomized complete block design with three replications in the Agricultural and Natural Resources Research farm of Urmia for two years (2017-2018) to investigate the effect of green manure residues and fertilizer sources on physiological traits, biological yield, and seed oil content of linseed. Experimental factors include green manure in two levels: no green manure and red clover (Trifolium pratense), different sources of fertilizer in four levels: no fertilizer, mycorrhiza, vermicompost and mycorrhiza + vermicompost, both in full irrigation condition and irrigation terminationat the flowering stage. Results of the combined analysis show that the year has a significant effect on chlorophyll a, colonization percentage, grain nitrogen and phosphorus, biological yield, and seed oil. Irrigation termination treatment decreases all traits except proline and soluble carbohydrate contents. Green manure, mycorrhizae, and vermicompost significantly increase the studied traits at both irrigation levels, except for grain nitrogen, not affected by green manure. The application of mycorrhiza+ vermicompost, with or without green manure, is more effective than their individual applications. The dual application results in an increase of 68.98% and 61.34% for biological yield and 11.8% and 4.5% for seed oil, compared to the control in complete irrigation treatment, respectively. In general, green manure, mycorrhiza, and vermicompost can improve the quantitative and qualitative performance of flaxseed in irrigation terminationat the flowering stage.
  Keywords: Green manure, Drought stress, Mycorrhiza, proline, vermicompost
 • Mohamad Nikbakht, Mahmood Solouki, Mehdi Aran * Pages 155-168
  In order to study the effects of foliar application of nitrogen with nano-and urea chemical fertilizers on quantitative and qualitative characteristics of bitter apple, an experiment has been conducted in a randomized complete block design with three replications at the Agricultural Institute, University of Zabol during 2019.Theexperimental treatment includes foliar application of nano-N (1000 and 2000 mg/l), urea (1% and 2%), and control. Results show that foliar application of N has had a significant effect on yield and number of fruit per bush, and shoot length, whereas it has had no effect on fruit average weight, fruit length and diameter. The highest yield per bush belongs to nano-N at 2000 mg/l concentration (961.08g) and urea at 2% concentration (864.66g) and, the highest amount of fruit number per bush (12) is found in nano-N at 2000 mg/l concentration. The highest weight of 100 seeds and seed protein are obtained from the foliar application of nano-N at concentration of 2000 mg/l and urea at 2% concentration. Seed phenol content, seed soluble carbohydrates, and oil percentage have been reduced by applying nitrogen treatments to the control. Foliar application of N has increased leaf N concentration, while having no effect on the leaf concentrations of P, K, and Zn. Given that in most measured quantitative and qualitative traits, the application of nano-N fertilizer at 2000 mg/l concentration shows better results than other treatments, this treatment can be recommended to reduce economic and environmental costs.
  Keywords: Fruit number, Nanotechnology, seed protein, Soluble carbohydrate, yield
 • MohammadReza Lak *, Adel Ghadiri, Abolfazl Hedayatipour Pages 169-182

  Bean root rot disease caused by Fusarium solani f. sp. phaseoli is one of the major diseases associated with beans. In order to evaluate effective agronomic strategies to control this disease, an experiment has been carried out as a factorial split plot arrangement in randomized complete block design with three replications over two years. The experiment takes place in a farm with a history of infection with the causal agent of root rot disease at the Bean Research and Education Campus of Khomein City. Type of cultivation includes flat-striped method, furrowing method without hilling up, furrowing method with one time hilling up, and furrowing method with two times of hilling up in main plot. Also, the two red bean cultivars involve Ofogh and Yaghout and the three plant density include 20, 30, and 40 plant/m2 in a sub-plot with factorial arrangement. Results show that among the studied cultivars, the highest grainyield and minimum bean root rot severity belong to Yaghout cultivar. Additionally,, increasing the plant density adds to the severity of Fusarium root rot disease. Among the different methods of planting, the least root rot severity occurs in the furrowing method with one time of hilling up, while the highest grain yield is obtained from cultivation of Yaghout at a density of 30 plant/m2 in furrowing planting method with one time hilling up. Therefore, in those areas where the occurrence of this disease is very potential, it is necessary to change the method of bean planting from flat to furrowing method and hilling up the plants.

  Keywords: Fusarium, Hilling up, Plant density, Planting methods, Pulse crop
 • Narges Khatun Jokar, Moazzam Hassanpour Asil * Pages 183-198
  In order to evaluate the effects of gibberellic acid and vermicompost on growth and flowering of daffodil flower, a factorial experiment has been conducted under greenhouse conditions, based on completely randomized design with 12 treatments and three replications and four samples in each replication. The first factor involves vermicompost in four levels, namely 0 (control), 10%, 15%, and 20% of potted soil (V/V) and the second factor, three levels of gibberellic acid, 0 (control), 150, and 300 mg/L, all applied by dipping the bulbs for 48 hours. Results of analysis variance of the data show that the impacts of gibberellic acid and vermicompost on most traits such as leaf area, vase life, number of leaves, chlorophyll index, TSS, leaf phosphorus, and leaf potassium have displayed significant effects (P<0.01), compared to the control. Also gibberellic acid and vermicompost have had significant impacts (P<0.01) on carotenoid (0.28 mg.g-1Fw), leaf nitrogen (2.07%), root fresh weight (11 g), root dry weight (1.1 g), and stem diameter (8.11 mm). Also, the duration of flowering stem appearance has had significant effects (P<0.05). This study’s results show that the application of vermicompost at 20% level and gibberellic acid with a concentration of 300 mg/L have improved the growth and accelerated flowering with an average of 10 days, increasing the vase life of flowers with an average of four days with a noticeable difference, compared to the control.
  Keywords: Carotenoid, Chlorophyll index, Leaf area, Stem diameter, petal TSS
 • Dariush Atashkar *, Adel Pyrayesh, Maryam Dodangh Balakhani, Amir Taghizadeh Pages 199-210

  This study has been performed to compare DAT1, a new mid-season apple genotype, with summer apple cultivars including ‘Gala’, ‘Golab-e-Kohanz’, ‘Shafi Abadi’, and ‘Golab-e-Isfahan’ grafted on M9, MM106, and MM111 during two consecutive years in Kamalshahr Research Station. The experiments use a factorial design, arranged in a Random Complete Block Design with 3 replicates. Results show that the impacts of cultivars, rootstocks, and their interactions has been significant (P≤0.01) on growth characteristics, having the highest values in ‘Golab-e-Kohanz’ and ‘Golab-e-Isfahan’ grafted on MM111, with 92 and 91.7 cm respectively, while the lowest value occurs in DAT1, grafted on M9 with 53.7 cm. the highest yield is found in ‘Golab-e-Isfahan’, ‘Golab-e-Kohanz’, and DAT1 grafted on MM106 and MM111 with 22.50, 20.05, and 18.4 kg, respectively. The largest fruits belong to DAT1, being 211.80 gr, and the smallest ones are grown on ‘Golab-e-Isfahan’ and ‘Golab-e-Kohanz’ with 75.50 and 69.55 gr, respectively. Regarding flesh firmness, the hardest and softest fruits turn out to be ‘Gala’ grafted on M9 and DAT1 on MM106, being 5.8 Kg/cm2 and 3.7 Kg/cm2, respectively. The maximum soluble solids (18.5%) has been ‘Gala’ grafted on all three rootstocks and the lowest one (11.5%), ‘Golab-e-Isfahan’ grafted on MM111. The maximum acidity of fruit juice has been found in DAT1 grafted on MM106 with 0.68% and the lowest one in ‘Golab-e-Isfahan’ grafted on MM106 with 022%.

  Keywords: fruit quality, &lsquo, Gala&rsquo, Golab-e-Isfahan&rsquo, Golab-e-Kohanz&rsquo, growth features, Shafi Abadi&rsquo