فهرست مطالب

حکمت اسلامی - پیاپی 27 (زمستان 1399)
 • پیاپی 27 (زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/12/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد مهدی کمالی*، محمد محسن کمالی صفحات 9-32
  حکیمان مسلمان به تبع ارسطو ماده را منشا تحولات و تغییرات اشیاء معرفی نموده اند و ازآنجاکه آن را ملازم با جسم و جسمانیات دانسته اند، دایره وجودات متغیر و سیال را به عالم جسم منحصر کرده اند. آنها برای اثبات تلازم ماده و صورت جسمیه و انحصار هیولی به عالم طبیعت، ادله مختلفی اقامه نموده اند. در این مقاله با نقد این ادله، این مساله را مورد تامل و کنکاش قرار داده ایم [تا ببینیم] با مخدوش شدن ادله مذکور، گستره وجود سیال تا چه حد بوده و دایره تحولات عالم تا کجا گسترش خواهد یافت؟ با توجه به ادله عقلی و نقلی، آنچه در نهایت حاصل شده این است که سیلان امری مشکک بوده و ناشی از ضعف و نقص وجودی است و براین اساس دایره وجود سیال همه وجودات امکانی را بسته به نقص و ضعفی که دارند در برگرفته و بالتبع زمان به ساحت ماوراء طبیعت تسری خواهد یافت.
  کلیدواژگان: وجود سیال، ماده، زمان، حرکت، تشکیک
 • داریوش رجبی*، احمد سعیدی صفحات 33-53
  در یک تقسیم بندی کلی، مباحث عرفان نظری به دو بخش «توحید و موحد» تقسیم می شود. بخش دوم به بررسی حقیقت انسان، جایگاه او در نظام هستی و رابطه او با حق تعالی می پردازد. در این بخش از علم عرفان نظری، یکی از مسایل اساسی که در فهم بسیاری از مسایل مهم دیگر عرفان نیز کارگشاست، مساله سریان انسان کامل در مراتب عالم است. روشن است که دست یابی به فهم دقیق و صحیح از این مساله مهم عرفانی، بر تبیین دقیق مبانی آن توقف دارد.
  ما در این نوشتار با روش تحیلی توصیفی، به واکاوی مبانی هستی شناختی و انسان شناختی سریان انسان کامل در مراتب هستی پرداخته ایم و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که وحدت شخصی وجود، شمول و سریان اسم جامع الله، اتحاد انسان کامل با اسم جامع الله و روح بودن انسان کامل نسبت به عالم، از جمله مهم ترین مبانی این دیدگاه عرفانی در زمینه سریان انسان کامل در عالم به شمار می روند.
  کلیدواژگان: سریان، انسان کامل، مراتب هستی، عرفان، اسماء، اسم جامع الله
 • هاشم قربانی* صفحات 55-80
  جستار حاضر به تحلیل قوای نظری و عملی از حیث کمال محوری و شمارش و سطح بندی موارد عینی کمالات از دیدگاه فخر رازی می پردازد. این تحلیل در طراحی اخلاق نگاری فلسفی رازی اهمیت والایی دارد. هدف پژوهش دست یابی به سامانه فکری رازی در بازتعریف قوه نظری و عملی و گونه شناسی کمالات انسان و طراحی مولفه های زیست سعادتمندانه است. روش این پژوهش، تحلیلی عقلی، با به کارگیری شیوه مقایسه ای در برخی جایگاه هاست. بر پایه دیدگاه رازی، عقل عملی و نظری هر دو حیثیتی ادراکی اند؛ یکی شناخت امور ناظر بر واقع است و دیگری شناخت خیرها از حیث عمل به آنها.
  با تحلیل کمالات این دو قوا، به طراحی دیدگاهی جامع از کمالات قوا با عنوان کمالات میانی و کمالات بنیادین پرداخته می شود. رازی کمالات بنیادین را در فراسوی تحلیل های اعتدال گروی ارسطویی و در پیوند با مولفه های دینی مطرح می سازد. ارزش مندی زیستن و سعادتمندی نزد رازی در بعد شناختی، فراتر از روش متاملانه عقلانی است و بر متعلق آن ناظر است و در بعد عملی بر منش اخلاقی استوار است. علاوه بر موارد مذکور، در این مقاله به برخی صورت بندی های ارتباط قوای نظری و عملی متناظر با تحلیل رازی نیز پرداخته ایم؛ از جمله: صورت بندی استنتاجی مبتنی بر بهره وری عقل عملی از احکام کلی عقل نظری، صورت بندی مبتنی بر تقسیم گزاره های اخلاقی حوزه عقل عملی به بی نیاز از تامل و نیازمند به تامل و صورت بندی مبتنی بر ارتباط فعل و نتیجه آن با شاخص های کلان معرفت الهی و قرب الهی.
  کلیدواژگان: قوای نظری و عملی، کمال، اخلاق، شناخت، سعادت
 • حجت اسعدی*، عباس جوارشکیان، سید مرتضی حسینی شاهرودی صفحات 81-106
  تحلیل نحوه سازگاری و انتشاء کثرت اسمایی و صفاتی از ذات واحد و بسیط حق تعالی، نخستین بار در حکمت متعالیه تبیین دقیق شده است. اما آیا می توان برداشت متعارف از کلام صدرالمتالهین مبنی بر انتزاع مفاهیم متعدد و متکثر از ذات واحد و نیز حقیقی بودن اسماء و صفات را نظر نهایی وی دانست یا نه؟
  با بررسی و تحلیل مبانی حکمت صدرایی، این نتیجه به دست می آید که نه می توان انتزاع مفاهیم متکثر را از ذات حق تعالی در عین پذیرش بسیط الحقیقه بودن و وحدت حقه حقیقیه خداوند پذیرفت و نه می توان اسماء و صفات را به نحو منحاز حقایق عینی دانست و در عین حال قایل به عینیت ذات و صفات و مستجمع جمیع کمالات و کل الاشیاء بودن حضرت حق نیز شد. راه حل رفع این تعارض، ارایه نظریه «کثرت تحلیلی اسماء و صفات» است که بر اساس آن، چون وجود و موجود منحصر در ذات واحدی است که واجد جمیع کمالات نامتناهی وجودی است، این کمالات که از آنها تعبیر به صفات می شود از «تحلیل وجود» به دست می آید و بر وجود حمل می گردد.
  در این رویکرد، بر خلاف نظریه انتزاع که در آن منتزع و منتزع منه (هردو) اصیل هستند، منتزع اعتباری و منتزع منه اصیل است و منطق حاکم بر رابطه ذات و صفات، نفی عینیت در عین نفی غیریت می باشد.
  کلیدواژگان: اسماء و صفات الهی، تحلیلی بودن اسماء و صفات، حکمت متعالیه
 • عبدالله میراحمدی*، زهرا اسعدی سامانی صفحات 107-137
  در روایات اسلامی موارد متعدد و مختلفی برای نخستین مخلوق بیان شده است. از مهم ترین مصادیق ذکر شده می توان به نور پیامبر اکرم1 و اهل بیت:، روح، عقل، آب و قلم اشاره کرد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه های اندیشمندان، به ویژه صاحب نظران شیعه را در حل تعارض این روایات بررسی می کند. با جست وجو در این دیدگاه ها درمی یابیم که محدثان در توجیه این اختلافات، یا به جمع بین روایات پرداخته و همه آنها را مفاهیم متعددی از یک مصداق می شمارند و یا با جدا کردن عالم جسمانی از عالم روحانی در عالم جسمانی «آب»، و در عالم روحانی «عقل» را نخستین مخلوق می دانند. بیشتر فلاسفه و عرفا در تحلیل عقلی خود با استفاده از قاعده الواحد، صادر اول و مخلوق اول را یکی دانسته اند. فلاسفه نام عقل را بر آن نهاده اند و عرفا تعبیر نور، حقیقت محمدیه و وجود منبسط را به کار برده اند. برخی نیز مخلوق اول و صادر اول را از هم جدا دانسته و موارد به کار رفته در روایات را قابل تطبیق بر خلقت نوری حضرت محمد9 به عنوان نخستین مخلوق می دانند.
  کلیدواژگان: نخستین مخلوق، صادر اول، قاعده الواحد، مصادیق خلقت نخستین، رویکردهای اندیشمندان شیعه
 • امیرحسین پاشایی*، هادی صادقی صفحات 139-166
  سودگروی که با نام های دیگری همچون فایده گرایی، مکتب اصالت فایده و همه گروی نیز شناخته می شود، یکی از رایج ترین نظریات هنجاری در فلسفه اخلاق است که با محور قرار دادن اصل سود، افعال را بر اساس نتایجی که برای بیشترین افراد به دنبال دارد، ارزش گذاری می کند. این نظریه از زمان ارایه نظام مندش توسط «جرمی بنتام» تاکنون، تقریرات، تعدیل ها، نقدها، مخالفان و موافقان فراوانی را به خود اختصاص داده است که بیشتر آنها در سنت فلسفی غرب و با نگاهی کلان و اجتماعی شکل گرفته است. ما در این تحقیق بر آن شدیم که این نظریه اخلاقی را در بعد رفتار فردی از منظر قرآن و عقل بررسی کنیم. در این راستا پس از تقریر و تبیینی جامع، مهم ترین اشکالات سودگروی مطرح شده و در آیینه آموزه های قرآنی سنجیده می شود. نتیجه آنکه اشکالات این نظریه با توجه به آیات قرآن، مانع از آن است که آن را نظریه معیار قرآنی در اخلاق فردی یا اخلاق خرد محسوب کنیم.
  کلیدواژگان: سودگرایی اخلاقی، فایده گرایی، اصل سود، قرآن، عقل
 • مهدی عبدالهی* صفحات 167-192
  عنوان «فلسفه» در خلال تاریخ فلسفه غرب و فلسفه اسلامی، معانی و کاربردهای گوناگونی داشته است. این اصطلاح که در اصل لغتی یونانی به معنای دوست داری دانش بوده در ابتدا به معنای همه علوم بشری به کار می رفته است و در نوپدیدترین معنای آن، «روش عقلی در تحقیق» از آن قصد می شود. معنای اخیر، زمینه پیدایش اصطلاح «فلسفه مضاف» در اندیشه اسلامی شده است و برخی اندیشمندان معاصر با نظر به پاره ای مسایل مطرح در مغرب زمین، این اصطلاح را ابداع کرده و سپس، نظر به اینکه موضوعات متعددی را می توان به روش عقلی بررسی کرد، آن را به «فلسفه های مضاف به علوم» و «فلسفه های مضاف به امور» تقسیم کرده اند. به اعتقاد نگارنده، اصطلاح فلسفه مضاف نه تنها در اندیشه غربی معادلی ندارد، بلکه کاربست گسترده آن غیر منطقی و زیان بار است. هیچ الزام منطقی یا فایده علم شناختی بر این مساله مترتب نیست که ما با ابداع این اصطلاح بر هر آنچه موضوع پژوهش عقلی است، مهر فلسفه مضاف بنهیم. افزون بر اینکه در این فرض، دیگر فلسفه مطلقی نخواهیم داشت. آنچه برای سنت فکری ما سودمند است، فلسفه های مضاف به علوم است که مهم ترین بخش آنها بررسی بنیادهای فلسفی علوم انسانی است.
  کلیدواژگان: فلسفه مضاف، روش تحقیق، علوم انسانی، مابعدالطبیعه
 • علیرضا خواجه گیر*، الهه السادات سجاددوست، مجتبی جعفری اشکاوندی، علی ملک زاده صفحات 193-215
  شناخت انسان و چگونگی ارتباط با خداوند از مهم ترین مباحث عرفانی در آیین هندو و عرفان اسلامی است. از مفاهیمی که در تبیین این ارتباط لازم است مورد بررسی قرار گیرد، مفهوم «آتمن و برهمن» در مکتب ودانته و «خدا و نفس» در حکمت متعالیه صدرایی و مراتب آن دو است. علاوه بر این عناصر، مولفه های معرفت شهودی یا برتر و خودشناسی نیز در اتحاد خداوند و انسان دارای نقش بالایی است که شارحان مکتب متعالیه و مفسران مکتب ودانته به تبیین و تفسیر آنها پرداخته اند. در این پژوهش تلاش شده تا علاوه بر بیان این عناصر مشترک، به بررسی موانع وصول به معرفت حقیقی و خودشناسی نیز پرداخته شود؛ زیرا شناخت این مولفه ها مقدمه و زمینه ساز رسیدن به این هدف متعالی است. از جمله موانع مشترک در وصول به این معرفت حقیقی، تکیه بر علوم ظاهری و حسی، اعمال ظاهری، خواهش ها، آرزوها و تعلقات مادی است. غایت سیر انفسی و درونی در این دو مکتب با توجه به مراتب نفس از مرتبه ظاهری به مرتبه باطنی و اتصال به مراتب حق معنا پیدا می کند. در این پژوهش با تاکید بر متون دینی هندو، از جمله اوپانیشادها وکتب حکمت متعالیه صدرایی، تلاش شده است این مساله با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ودانته، آتمن، برهمن، معرفت، خودشناسی، حکمت متعالیه
|
 • Mohammad Mahdi Kamali *, Muahmmad Mohsen Kamali Pages 9-32
  Following Aristotle, Muslim philosophers introduced Matter as the origin of the changes and alterations of things; since those changes inhere matter and physical things, they confine the realm of fluid beings to the world of material bodies. They have also mounted various arguments to prove the concomitance between matter and material form and that hyle (prime Matter) is exclusive to the world of nature. In what follows, the author has examined those arguments in order to study how far the domain of fluid beings go. What is inferred from both rational and traditional arguments is that being fluid and flux is a graded quality resulting from the feeble level of existence of things and accordingly the domain of fluid things includes all contingent beings -depending on their feebleness- thus time will extend over the metaphysical realm .
  Keywords: fluid being, matter, time, motion, Gradation
 • Dariush Rajabi *, Ahmad Saeidi Pages 33-53
  In one classification, issues of theoretical mysticism are divided into two sections: 1- monotheism and 2- monotheist. The latter one deals with the reality of man, his position in the system of what there is, and his relation to Allah Almighty. One important issue of theoretical mysticism which helps properly understand other key issues of mysticism is the presence of human being in different stages of existence. Evidently, the true and precise understanding of such an important issue of mysticism depends on the adequate explanation of its foundations.
      Having made use of a descriptive-analytic method in their essay, the authors went to scrutinize the ontological and anthropological foundations of man’s presence in different stages of existence. The outcome we obtained is that personal unity of existence, the all-inclusiveness of the All-comprehensive Name, the union of the Gatherer and the perfect man, that prefect man is the spirit of the world, are all the most significant foundations of such a mystical view that the perfect man is present in the world
  Keywords: Presence, the perfect man, the stages of existence, mysticism, names, the all-comprehensive name
 • Hashem Qorbani * Pages 55-80
  In what follows, the author has dealt with the analysis of theoretical and practical faculties in terms of their perfection number and classification of their genuine cases. This analysis matters a great deal in the course of designing al-Razi’s philosophical writings on ethics. The aim of this research is to get into al-Razi’s system of thought in order to redefine the theoretical and practical faculties, typology of man’s perfections, and to redesign the constituents of man’s eudaemonistic life. The method adopted is rational-analytic and making comparison in some statuses. According to al-Razi, both theoretical and practical reasons have a cognitive aspect: the former is to know things as they are, and the latter to know the good in terms of practice.
      Through the analysis of perfections of these two faculties, we can design a comprehensive view on those perfections as fundamental and intermediate ones. Al-Razi introduces the fundamental perfections in connection with religious constituents and superior to Aristotelian analyses of moderation theory. In al-Razi’s point of view, the value of living a happy life in its cognitive aspect aims at its object and is higher than the intellectual contemplation, and in practical aspect rests upon moral manner. Furthermore, the author has deal with some formulations of the ties between theoretical and practical faculties analogous to al-Razi’s analysis such as: the deductive formulation by which practical reason makes use of general conclusions of theoretical reason, the classifications of ethical propositions of practical reason into those in need of contemplation and those in no need of, and the formulation as per the tie between practice and its result according to the large indexes of knowing Allah and proximity to Him.
  Keywords: theoretical, practical faculties, perfection, ethics, Knowledge, Happiness
 • Hojjat Asadi *, Abas Javareshkian, Seyed Morteza Hoseini Shahrudi Pages 81-106
  The analysis of how multiple divine names and attributes issued from One Simple Essence and how they are compatible, for the first time, have been precisely explained in transcendent theosophy. However, is the celebrated interpretation of Mulla Sadra’s word his final view that multiple concepts have been abstracted from One Essence and whether those divine names are real?
  The examination of foundations of transcendent theosophy helps draw the conclusion that we cannot embrace the abstraction of multiple concepts from Divine Essence once we have already acknowledged that He is truly One and His Essence is thoroughly simple; nor can we consider divine names separately as real entities once we have already acknowledged that the Essence and attributes are identical and that He encompasses all perfections and the doctrine that equates Allah with all what there is. The solution to this contradiction is the theory of “analytic multiplicity of divine names and attributes”, according to which those perfections -construed as attributes- are obtained from the “analysis of existence” and are thus applicable to existence, because existence and existent are inclusive to One Essence Who encompasses all infinite perfections of existence.
  Contrary to the abstraction theory in terms of which both the abstracted and the origin of abstraction are genuine, in this approach the abstracted is mentally-constructed but the origin of abstraction is genuine and real. The logic working at the tie between the Essence and attributes is to negate identity (sameness) once negating alterity (otherness).
  Keywords: Divine names, attributes, that divine names, attributes are analytic, transcendent theosophy
 • Abdollah Mirahmadi *, Zahra Asaadi Samani Pages 107-137
  There, in the Islamic traditions, are different cases speaking about the first creature. Mention can be made of the most significant instances such as the light of holy Prophet of Islam and Ahlu al-Beit (PBUT), the spirit, the intellect, water and pen.
  Making use of descriptive-analytic method, the authors have studied the views of intellectuals, particularly the Shiite, in order to resolve the contradiction of those traditions. A look into those traditions shows that the authorities in hadith either went to reconcile those traditions that they are different phrases of the same concept or to separate the material world from the spiritual one that in the former it is “water” and in the latter it is “intellect”. Having referred to the so-called al-Wahid Rule “nothing issues from the One except one”, most philosophers and mystics hold that the first created or issued being is one. The philosophers have named it “intellect”, and the mystics have construed it as “light”, “Muhammadan Reality”, or “expanded existence”. Some scholars have separated “the first created” from “the first issued” and applied those traditions on the creation of the light of holy Muhammad (PBUH) as the first creature .
  Keywords: Tthe first creature, the first issued being, al-Wahid Rule, the instances of the first creature, the approaches of Shiite intellectuals
 • Amirhosein Pashaei *, Hadi Sadeqi Pages 139-166
  Known also as the principle of usefulness and the school of utility, utilitarianism is one of the most current normative theories of philosophy of ethics that evaluates the right conduct as per the usefulness of its consequences for the greatest number of people. Since its systematic presentation by its founder Jeremy Bentham, this theory has advanced different accounts, alterations, and criticisms by many proponents and opponents, most of which came from the Western tradition of philosophy and through a social and holistic view. In their efforts here, the authors have come to examine this theory in its individual behavior in the light of the Qur’an and the intellect. In the course of its comprehensive account and explanation, the key criticisms of utilitarianism are assessed in the light of the Qur’anic doctrines. As a result, the objections of this theory as per the Qur’an do not allow us to consider it as a Qur’anic standard in individual ethics or at particular cases.
  Keywords: moral utilitarianism, Utilitarianism, the principle of usefulness, the Qur’an
 • Mahdi Abdullahi * Pages 167-192
  In their chronology of Western and Islamic philosophy, the term “philosophy” has passed through many different meanings and applications. In its Greek arch which means the lover of knowledge, this term used to carry all human disciplines of knowledge, but in its newfangled meaning it bears “the rational method of research” alone. The latter meaning prepared the ground for falsafah muzaf (philosophy of meta-discipline) in the Islamic thought. Looking into the ongoing issues of the West and viewing the fact that many issues can be studied rationally, some contemporary Muslim intellectuals came to classify the term into: “philosophy of meta-discipline of sciences” and “philosophy of meta-discipline of matters”.   The author is of the view that the term falsafah muzaf not only lacks an equivalent in the West, but also its scope of application is illogical and destructive. There is no logical urge or scientific use for this term to be coined and introduced for rational research. Moreover, there would be no room for pure philosophy. What matters for our traditional thought is philosophy of meta-discipline of sciences the main part of which deals with the philosophical foundations of humanities.
  Keywords: falsafah muzaf, method of research, humanities, Metaphysics
 • Alireza Khajegir *, Elahe Sadat Sajjad Doost, Mujtaba Ja’Fari Ashkavandi, Ali Malekzadeh Pages 193-215
  Knowing human being and his relation to Allah is the key mystical issue in Hinduism and Islamic mysticism. “Atman and Brahman” in Vedanta and “Allah and soul” in Sadra’s transcendent theosophy and their graded stages are among the concepts to be studied in the course of explanation of such a relation. In addition to those factors, the constituents of intuitive or higher knowledge and self-knowledge in Allah-man unification play a major role which is explained and interpreted by the commentators of both transcendent theosophy and Vedanta school. In their research here, the authors have tried to explain those common factors and to study the obstacles of acquiring true knowledge and self-knowledge. Knowing those factors is the prerequisite to achieve that noble and lofty aim. From among common obstacles of acquiring such knowledge are: reliance on exoteric and sensory knowledge, bodily actions, wishes, and material belongings. In these two schools, the aim of such subjective and esoteric journey takes its meaning through different stages of the soul from the exoteric stages to the esoteric ones, and to the union with divine stages. Having referred to the Hindu texts particularly Upanishads and Sadra’s works, we have tried to examine the issue by a descriptive-analytic method .
  Keywords: Vedanta, Atman, Brahman, Knowledge, self-knowledge, transcendent theosophy