فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 1 (پیاپی 20، بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/12
 • تعداد عناوین: 31
|
 • نازنین فاطمه عامری، شیرین کوشکی* صفحات 1-10
  هدف

  ذهن آگاهی به عنوان یک روش پیش گیرانه و درمانی که در سال های اخیر، توجه فراوانی را بین روان شناسان، روان درمانگران و محققان جلب نموده است؛ در مفاهیم اصلی خود مانند: آگاهی، پذیرش و بودن در زمان حال، تشابه زیادی با مفاهیم اسلامی مانند معرفت، پذیرش اراده خداوند و هشیاری دارد که لزوم وجود ابزارهایی جهت سنجش آن برای کمک به پژوهشگران علوم روان شناختی و معارف اسلامی را ضروری می سازد. هدف مطالعه حاضر، بررسی کفایت روان سنجی نسخه فارسی مقیاس ذهن آگاهی فیلادلفیا بود.

  مواد و روش ها: 

  این مطالعه با روش توصیفی از نوع هنجاریابی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی اجرا شد و 300 نفر  به روش نمونه گیری خوشه ای وارد مطالعه شدند. ابزارهای مورد استفاده مقیاس ذهن آگاهی فیلادلفیا (PHLMS) و پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی (FFMQ) بودند. ساختار عاملی PHLMS با روش های تحلیل عامل تاییدی و اکتشافی، اعتبار همگرا با استفاده از FFMQ و پایایی نیز با روش ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. همچنین داده ها در دو نرم افزار SPSS.23 و AMOS.22 مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها: 

  در تحلیل عامل تاییدی، مدل دو عاملی نسخه اصلی PHLMS) آگاهی و پذیرش) تایید نشد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی؛ سه عامل آگاهی، پذیرش و شناخت احساسات منفی استخراج شد و تحلیل عامل تاییدی نیز این مدل را تایید کرد. اعتبار همگرای این پرسشنامه با FFMQ، بسیار مطلوب بود (78/0r=، 0001/0P<). علاوه بر این، ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس کلی ذهن آگاهی فیلادلفیا 92/0 و سه خرده مقیاس آگاهی، پذیرش و شناخت احساسات منفی به ترتیب 80/0، 86/0 و 87/0 به دست آمد.

  نتیجه گیری: 

  مقیاس ذهن آگاهی فیلادلفیا (PHLMS)، ابزاری معتبر و دارای کفایت روان سنجی مطلوب برای سنجش آگاهی، پذیرش و شناخت احساسات منفی جهت کاربرد در حیطه های پژوهشی و بالینی مطالعات روان شناختی و اسلامی بزرگسالان ایرانی است.

  کلیدواژگان: مقیاس ذهن آگاهی فیلادلفیا، ویژگی های روانسنجی، تحلیل عاملی، اعتبار، پایایی
 • مهین اکسیر، زهره رئیسی*، حسینعلی مهرابی، محمد سلطانی زاده صفحات 11-22
  هدف

  سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسایل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است. تحقیقات نشان داده اند که افزایش سن منجر به کاهش سالمندی موفق می شود. همچنین روی کیفیت زندگی نیز اثر منفی می-گذارد. علاوه بر این بیماری های مزمن به خصوص دیابت اثرگذارترین بیماری روی سالمندی موفق است. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر عوامل خطر دیابت در بیماران مبتلا به دیابت با میانجی گری کیفیت زندگی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) است.
  مواد و

  روش

  روش مطالعه توصیفی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل سالمندان 60 سال و بالاتر مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر شیراز بود. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری طبقه ای تصادفی است. حجم نمونه 593 نفر برآورد شد. پس از جمع آوری پرسش نامه ها، از آمار توصیفی، رگرسیون خطی و از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزار MPLUS نسخه 8 استفاده شد.

  یافته ها:

   در این پژوهش روابط معنی دار بین سالمندی موفق با متغیرهای سن تایید شد. اما این رابطه با میانجی گری کیفیت زندگی معنی دار نبود. داشتن فعالیت فیزیکی و سالمندی موفق هم به صورت مستقیم و هم با میانجی گری کیفیت زندگی تایید شد. اما بین متغیرهای قند خون ناشتا، دخانیات، BMI و سالمندی موفق با میانجی گری کیفیت زندگی روابط معنی داری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری:

   نتایج این مطالعه نشان داد با افزایش سن، سالمندی موفق و کیفیت زندگی کاهش می یابد و برازش مدل در سطح متوسط تایید شد.

  کلیدواژگان: سالمندی موفق، دیابت نوع 2، کیفیت زندگی
 • پروانه دودمان، علی اصغر ماشینچی*، سید احمد هاشمی، عباس قلتاش صفحات 23-30
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت آموزش و پرورش شهر شیراز بر اساس مولفه های معنویت گرایی بود.

  مواد و روش ها: 

  روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود. جامعه پژوهش تمامی فرهنگیان شهر شیراز بود که از بین آنها با روش نمونه گیری تصادفی، 352 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بود که با استفاده مصاحبه و بر مبنای روش گراندد تیوری ساخته شده بود و برای اعتباریابی کمی آن از روایی محتوایی (CVR) و آلفای کرونباخ استفاده شد.

  یافته ها: 

  اگرچه به طور کلی سازمان آموزش و پرورش شهر شیراز از لحاظ نمره کلی معنویت گرایی به صورت معنی داری معنویت گراست با این حال در مولفه معناگرایی و هدفمندی در سازمان آموزش و پرورش، نمرات میانگین، تفاوت معنی-داری با میانگین نظری نداشتند.

  نتیجه گیری:

   از نظر فرهنگیان نمی توان وضعیت آموزش و پرورش شهر شیراز را در این مولفه رضایت بخش دانست. ولی در سایر مولفه ها و نمره کلی معنویت گرایی رضایت بخش می باشد.

  کلیدواژگان: نظام آموزشی، معنویت گرایی، سازمان معنویت گرا، آموزش و پرورش شیراز
 • مجید محمدسمنانی، حمید دوازده امامی*، مهرداد صادقی ده چشمه صفحات 31-46
  هدف

  هدف تحقیق حاضر تدوین الگوی شهروند فرهنگی در شهر تهران است.

  مواد و روش ها: 

  در پژوهش حاضر از روش نظریه برخاسته از داده ها شامل سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی استراوس و کوربین استفاده شد. 20 مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با نمونه گیری هدفمند با کارشناسان مرتبط انجام گرفت و به منظور ارزیابی اعتبار الگوی تدوین شده به 10 تن از اساتید و کارشناسان و نخبگان فرهنگی در دانشگاه به طور مجزا، ارایه و نظرات آن ها جهت اصلاح و تعدیل اخذ شد. پدیده اصلی تحقیق "شهروند فرهنگی" نام گرفت.

  یافته ها:

   شرایط علی شهروند فرهنگی، سرمایه فرهنگی، اهداف فرهنگی، هویت اجتماعی، مشارکت فرهنگی، حقوق فرهنگی، هوش فرهنگی، تعاملات خانوادگی، تفاوت های فرهنگی، مصرف رسانه و امنیت فرهنگی شناسایی شد  و استراتژی های تحقیق بدین شرح به دست آمد؛ هویت مدار بودن و اخلاق مداری که در بعد معناگرا گنجانده شد، مشارکت و همدلی و سلامت در بعد زیست پذیر و خلاقیت که در بعد انسان محوری دسته بندی شد.

  نتیجه گیری:

   پیامدهای حاصل از پژوهش افزایش بنیه اعتقادی، مسئولیت پذیری اجتماعی، مقبولیت اجتماعی، اعتماد عمومی بین شهروندان، نظم عمومی و ارتقای کارآفرینی اجتماعی شناسایی شد

  کلیدواژگان: شهروند، الگوی شهروند فرهنگی، سرمایه فرهنگی، تهران
 • جمال الدین فرجی، باقر ثنایی*، هومن نامور صفحات 47-60
  هدف

  این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر فرسودگی زناشویی انجام شده است.

  مواد و روش ها:

   روش این تحقیق توصیفی - همبستگی همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه زنان و مردان متاهل ساکن در شهر تهران بود. برای انتخاب نمونه از شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. حجم نمونه 500 نفر بوده است و پرسش نامه های مورد استفاده شامل پرسش نامه 70 سوالی محقق ساخته برای سنجش عوامل موثر و پرسش نامه 21 سوالی فرسودگی زناشویی پاینز بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی شامل جداول فراوانی، میانگین و انحراف معیار . آمارهای استنباطی مثل ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه، تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزارهای SPSS و AMOA استفاده شده است.

  یافته ها: 

  یافته های پووهش نشان داد که ویژگی های ارتباطی، خصوصیات شخصیتی و شرایط زندگی پیش بینی کننده فرسودگی زناشویی هستند، مولفه های ویژگی های ارتباطی (رابطه عاطفی، رابطه جنسی و حمایت و مراقبت)، مولفه های ویژگی های شخصیتی (مسئولیت پذیری، اعتمادبه نفس و ابرازگری هیجانی)، مولفه های شرایط زندگی (شرایط شغلی و مالی و سبک ازدواج) پیش بینی کننده فرسودگی زناشویی هستند.

  نتیجه گیری: 

  نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد، کلی عامل های استخراج شده دارای بار عاملی مناسبی هستند و مدل مفهومی از برازش منطقی و قابل قبولی برخوردار است.

  کلیدواژگان: عوامل موثر، فرسودگی زناشویی، زوجین، تهران
 • معصومه حسن پور، نگین جباری*، کامبیز اسماعیل نیا شیروانی صفحات 61-76
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف واکاوی مولفه های هوش هنری و تاثیر آن بر بهداشت روان (یک پژوهش آمیخته)، انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش آمیخته اکتشافی (تلفیقی از روش های کیفی و کمی) بود.

  مواد و روش ها

  در بخش کیفی جامعه آماری شامل خبرگان منتخب حوزه سازمان آموزش و پرورش استان مازندران با سابقه مدیریت و سیاست گذاری بودند که به صورت هدفمند به تعداد 17 نفر تعیین شدند. در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان متوسطه اول استان مازندران در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد 124796 نفر بود که طبق جدول کرجسی و مورگان، تعداد 375 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات  کتابخانه ای، و ابزار اندازه گیری در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی شامل پرسشنامه محقق ساخته بود، که روایی سازه آن، با استفاده از روش تحلیل عاملی و مقدار پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ  به ترتیب برای هوش هنری و بهداشت روان  برابر 94/0 و 92/0 محاسبه شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از طریق  کدگذاری های سه گانه روش گراندد تیوری)کدگذاری باز، کدگذاری محوری، و کدگذاری انتخابی) حاصل از مصاحبه های عمیق و باز با خبرگان و در بخش کمی از آزمون K-S جهت نرمال بودن متغیرهای پژوهش و جهت پاسخگویی به سوالات پژوهش از آزمون t  تک گروهی، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS22 و Amos انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که رابطه معناداری بین هوش هنری و مولفه های آن (استعداد هنری، نگرش هنری، ذوق هنری، فعالیت هنری، مهارت هنری و اقتصاد هنر) با بهداشت روان در دانش آموزان پسر متوسطه اول استان مازندران وجود دارد.

  نتیجه گیری

  همچنین نتایج تحقیق برازش مدل مفهومی را تایید نمود و یک مدل جامع برای هوش هنری و تاثیر آن بر بهداشت روان دانش آموزان پسر متوسطه اول استان مازندران ارایه گردید.

  کلیدواژگان: هوش هنری، بهداشتروان، دانشآموزان پسر متوسطه اول
 • عبدالحمید رحمانی، محمد کرمی* صفحات 77-85
  هدف

  "سلامت معنوی" به عنوان بعد چهارم سلامت مورد تاکید سازمان جهانی بهداشت است و در زندگی انسان نقش به-سزایی دارد. با توجه به جامعیت علامه جعفری در علوم منقول و معقول، حیات طیبه و ایده آل از منظر ایشان همان "حیات معقول" بیان شده است، لذا در این پژوهش، بایسته های حیات معقول در ارتباط با سلامت معنوی، مورد مداقه و تحلیل قرار گرفته است. 

  مواد و روش

  این پژوهش به روش مطالعه کتابخانه ای و با مراجعه به آثار متعدد و مکتوب علامه جعفری و مقالات مرتبط با مفهوم سلامت و معنویت، انجام گرفته است.

  یافته ها: 

  در پژوهش حاضر، حیات و مختصات انواع آن، حیات معقول و بایسته های آن، عینیت حیات طیبه با حیات معقول و نیز طرق نیل به سلامت معنوی از مسیر حیات معقول؛ به عنوان هدف متعالی تعالیم قرآنی، به دست آمده است.  

  نتیجه گیری: 

  با عنایت به عینیت مصداقی حیات معقول با حیات طیبه (ایده آل قرآنی) و نیز سلامت معنوی به عنوان نتیجه حیات ایده آل؛ راه رسیدن به آرامش و اطمینان روحی، گذر از حیات طبیعی محض و گام نهادن در حیات معقول است؛ زیرا توقف در حیات طبیعی، مانع فلسفه و هدف حقیقی زندگی است. بنابراین از منظر علامه جعفری، دوای دردهای بشر امروزی؛ علم، ایمان و عمل به تعالیم والای اخلاقی دین بوده و انسان نیازمند قرآن و قرآن انسان ساز است.

  کلیدواژگان: حیات معقول، حیات طیبه، سلامت معنوی، علامه جعفری
 • مرتضی دکامئی، حسن شهرکی پور*، محمدتقی ایمانی صفحات 97-107
  هدف

  توسعه منابع انسانی و نحوه صحیح مدیریت و توجه به عوامل و شاخص های تاثیرگذار در سازمان ها و مراکز آموزشی خصوصا آموزش عالی می تواند باعث پیشرفت در همه جهات و قدرت رقابت پذیری با سرعت رو به افزون جامعه جهانی باشد. از این رو دانشگاه به عنوان نماد آموزش عالی کشور، نهادی اثرگذار در فرهنگ جامعه می باشد و موضوع فرهنگ در دانشگاه، اهمیتی دوچندان می یابد.

  مواد و روش ها: 

  پژوهش حاضر در تلاش است با اتخاذ رویکرد کیفی مبتنی بر روش تحلیل مضمون که به دنبال خروجی مضامین پایه، سازمان‏دهنده و فراگیر مرتبط با مساله تحقیق است به این پرسش پاسخ دهد که آیا می توان شاخص های فرهنگ شناسایی کرد که باعث توسعه فرهنگ در دانشگاه گردد. این پژوهش بر اساس هدف تحقیق، از نوع اکتشافی و نحوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و میدانی می باشد. جامعه آماری تحقیق جهت انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته شامل اساتید، سیاست گذاران، عوامل اجرایی، مدیران فرهنگی بودند. نمونه گیری به روش گلوله برفی انتخاب شد و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت پذیرفت که در مجموع 69 مضمون پایه و 6 مضمون سازمان‏دهنده ذیل سه مضمون فراگیر ظواهر، ارزش‏ها و باورها استخراج شد.

  یافته ها:

   در سطح اخلاق حرفه ای 3 مقوله شخصی، درون شخصی، درون سازمانی؛ در سطح سرمایه فرهنگی 3 مقوله گرایش ها و تمایلات، تلاش و کوشش، اجرا در سطح هویت خواهی 3 مقوله درگیری شغلی، جهت گیری حرفه ای، تسلط به کار و پیشرفت، تحصیل شایستگی فردی و سازمانی می باشد.

  نتیجه گیری: 

  بر اساس نتایج پژوهش تمامی تم های فرعی شناسایی شده در کل تحقیق دسته بندی کلی تری انجام شد که منجر به شناسایی تم های اصلی «اخلاق حرفه ای»، «سرمایه فرهنگی»، «هویت خواهی»، «عدالت سازمانی»، «بلوغ سازمانی»، «تاب آوری» است.

  کلیدواژگان: شاخصهای مدیریت، مدیریت فرهنگی، ارزیابی شاخص ها، اخلاق حرفه ای
 • منظر عزتی ابرغانی*، زهره اسمعیلی، محمدرضا سرمدی صفحات 108-116
  هدف

  هدف از این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های آموزش الکترونیکی بر اساس نظریه یادگیری سازگار با مغز در نظام آموزش عالی ایران است.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده ها کیفی بود. در بخش کیفی، داده های گردآوری شده از طریق مصاحبه، با استفاده از شیوه های کدگذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج به صورت ابعاد مفاهیم اصلی و فرعی و مقوله ها مشخص شده اند. جامعه آماری شامل 30 نفر خبرگان مطلع به موضوع که با نمونه گیری به روش هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی از فراترکیب استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد بر اساس تحلیل های صورت گرفته به کمک روش فراترکیب در گام اول کدهای مشترک از پیشینه پژوهش شناسایی و استخراج شد در گام بعدی کدهای مشترک تحت عنوان مولفه ها و ابعاد پژوهش دسته بندی شده و سپس شاخص های مرتبط با ابعاد و مولفه ها ارایه شد و در مجموع تعداد 3 بعد (ساختاری، زمینه ای، محتوایی)، 23 مولفه (عوامل سازمانی، ساختار شبکه آموزشی، ساختار علمی، ساختار آموزشی، ساختار پژوهشی، ساختار پشتیبانی، ساختار ارزشیابی و ارزیابی عملکرد، زیرساخت فناوری (تکنولوژی) زیر ساخت اقتصادی، زیر ساخت مدیریت و رهبری، زیرساخت اداری و نظام پشتیبانی، زیرساخت فرهنگی، اجتماعی و ارزشی، الزامات یادگیری مشارکتی، نیروی انسانی متخصص، عوامل فردی (مدرس و دانشجوی)، فناوری متناسب و پیشرفته، جنبه های آموزشی سازگار با مغز، طراحی محیط ارایه اثربخش، شبکه های ارتباطی گسترده (شبکه های ارتباطی و اجتماعی)، سبکه های نوآوری، ایجاد فرصت های خوشایند، بهینه و غنی برای یادگیری، ایجاد محیط هیجانی خوشایند برای مغز و یادگیری، ملاحظات اخلاقی و سیاسی) و 158 شاخص مشترک استخراج گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد طراحی و توسعه دوره های مناسب و عالی اثبات کننده موفقیت فراگیران در یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی موثر می باشد.

  کلیدواژگان: آموزش الکترونیکی، یادگیری سازگار با مغز، نظام آموزش عالی
 • منصوره نیکوگفتار* صفحات 117-125

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تعارضات زناشویی و طلاق عاطفی با میانجیگری نقش صمیمت در زنان متاهل به روش پیمایشی توصیفی و از نوع همبستگی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه این پژوهش شامل کلیه زنان متاهل شهر گرمسار بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 400 زن متاهل برای گروه نمونه انتخاب شدند و به مقیاس طلاق عاطفی گاتمن، پرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی و پرسشنامه صمیمیت  باگاروزی  پاسخ دادند. نتایج به دست آمده نشان داد بین مولفه های تعارضات زناشویی با طلاق عاطفی رابطه ی مستقیم معنادار و بین مولفه های صمیمت با طلاق عاطفی رابطه ی معکوس معناداری وجود دارد. مدل پژوهش دارای برازش بوده و تایید شد و 32/0 از واریانس طلاق عاطفی توسط تعارضات زناشویی و صمیمت مورد تبیین قرار گرفت. با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود برای کاهش تعارضات زناشویی بسته های آموزشی جهت ارایه راهکارهای عملی با هدف تقویت صمیمیت زوجین طراحی و اجرا شود. این پژوهش واجد تلویحات کاربردی برای درمانگران در حیطه ی خانواده در جهت گذار از طلاق عاطفی با توجه به سطوح اثر تعارضات زناشویی و صمیمت است و درک بهتری از سبب‌شناسی پدیده‌ی طلاق عاطفی در زوجین را فراهم می‌آورد.

  کلیدواژگان: تعارضات زناشویی، طلاق عاطفی، صمیمت، مدل یابی معادلات ساختاری
 • کریم جباری صفحات 126-136
  هدف

  هدف از پژوهش بررسی نحوه انتقال و تاثیرگذاری پیام های آموزشی و تربیتی از طریق ارتباط های غیرکلامی در متون دینی بوده است .

  مواد و روش ها

  در این پژوهش، آن دسته از آموزه های آیات قرآن کریم و سیره و سنت نبوی و عترت طاهره که ناظر به ابعاد تعلیمی و تربیتی حرکات بدن بوده، در یک تقسیم بندی ناظر به ابعاد مختلف حرکات بدن مورد بررسی قرار گرفته و نمونه های شاخص آنها تبیین شده است.

  یافته ها

  انسان به واسطه حالات و حرکات بدن خویش، یک رسانه تربیتی تمام عیار است و علاوه بر سیستم پیچیده ارتباطات گفتاری، تمام حرکات بدن انسان و شرایطی که او با رفتارهای خود به وجود می آورد، می تواند بسی بیشتر و غنی تر از کلمات حاوی پیام های آموزشی و تربیتی باشد. انتقال پیام‌های تربیتی غیرکلامی، تاثیر آشکاری بر جنبه‌های مختلف تعامل اجتماعی و تغییر نگرش ها و رفتارهای اخلاقی دارد. اندیشه ها و اهداف تربیتی در قالب حرکات بدن ظهور پیدا می کند و ارتباطات غیر کلامی به عنوان یک حقیقت زنده و اثرگذار، پیام رسان و عامل بسیار قدرتمندی در تغییر نگرش ها و رفتارهای دیگران است.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها عناصر‌فرازبانی یا همان ارتباط‌های غیر کلامی، از سوی پیشوایان دینی و نیز روان شناسان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت، مورد تاکید قرار گرفته است، زیرا هم خود حامل پیام های تربیتی بسیار گسترده ای است وهم ماندگاری و تاثیربخشی ‌پیام‌ها را بیشتر می‌کند .

  کلیدواژگان: تعلیم و تربیت، ارتباط غیر کلامی، انسان، عمل، اعضای بدن
 • مائده حیدری، نرگس سعیدیان* صفحات 138-144
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین«رابطه هوش معنوی و خلاقیت با خودشکوفایی دبیران مدارس دخترانه شاخه کاردانش شهر اصفهان» به روش توصیفی از نوع همبستگی، اجرا شد.

  مواد و روش‌ها

  جامعه آماری را کلیه کارکنان دبیران مدارس دخترانه شاخه کاردانش شهر اصفهان به تعداد 604 نفر تشکیل داده‌اند؛ که از بین آنها مبتنی بر جدول کرجسی و مورگان(1970) و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم تعداد 234 نفر برای شرکت در پژوهش حاضر انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل سه پرسشنامه«هوش معنوی کینگ(2009)» با 24 گویه، «خودشکوفایی جونز و کراندال(1968)» با 15 گویه و «خلاقیت تورنس(1981)» با 60 گویه بود که روایی صوری آنها از طریق تعدادی از پاسخگویان تایید شد. پایایی پرسشنامه‌ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 92/0، 83/0 و 77/0 برآورد گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) استفاده شد.

  یافته‌ها

  نتایج نشان داد که بین همه ابعاد هوش معنوی(466/0، 541/0، 541/0، 463/0r=) و سه بعد از ابعاد خلاقیت(37/0، 258/0، 271/0 r=) با خودشکوفایی در سطح 01/0p رابطه معنادار مستقیم وجود دارد. از بین متغیرهای پیش‌بین، هوش معنوی دارای بالاترین توان پیش‌ بینی برای خودشکوفایی بوده است.

  نتیجه‌گیری

  از آنجا که دبیران بطور اعم و در مدارس کار دانش بطور اخص نقش اصلی را در طی مسیر کمال ،خودیابی و خودشکوفایی هنرجویان (فراگیران) ایفا می کنند فراهم سازی الزامات تقویت هوش معنوی آنها و تمهید فرصتهای بروز خلاقیت آنها به منظور دستیابی به خودشکوفایی آنها ضروری میباشد.

  کلیدواژگان: خلاقیت، خودشکوفایی، هوش معنوی
 • شهلا شوکت پور لطفی، لیلا مقتدر*، بهمن اکبری صفحات 184-197
  هدف

  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش تعامل والد-کودک، درمان مبتنی بر دل بستگی و آموزش مهارت خودتنظیمی بر مهارت اجتماعی کودکان پیش دبستانی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش از شیوه تحقیق نیمه آزمایشی استفاده شده است که با طرح پیش آزمون - پس آزمون صورت می پذیرد. جامعه ی آماری شامل دانش آموزان پیش دبستانی شهر اسلام شهر در سال تحصیلی 99-1398 می باشد؛ که با شیوه ی نمونه گیری در دسترس 60 نفر انتخاب و در چهار گروه 15 نفره به صورت تصادفی جایگزین شد و سپس گروه های آزمون به مدت 2 ماه (10 جلسه ی 2 ساعتی) تحت آموزش های تعامل والد کودک، درمان مبتنی بر دل بستگی و آموزش مهارت خودتنظیمی قرار گرفت؛ و گروه شاهد هیچ آموزشی دریافت نکرد. از پرسشنامه ی مهارت اجتماعی قبل و بعد از آموزش، استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد نمرات افتراقی مهارت اجتماعی در گروه آموزش تعامل والد-کودک نسبت به گروه کنترل افزایش داشته و این افزایش معنا دار بوده است؛ اما دو گروه آموزش درمان مبتنی بر دل بستگی و مهارت خودتنظیمی نسبت به گروه کنترل تاثیر معناداری برافزایش مهارت اجتماعی کودکان پیش دبستانی نداشته است.

  نتیجه گیری

  بنابراین درمان تعامل والد-کودک نسبت به درمان مبتنی بر دل بستگی و آموزش مهارت خودتنظیمی نقش موثرتری در بهبود مهارت های ارتباطی و سازگاری اجتماعی کودکان ایفا کند.

  کلیدواژگان: مهارت های اجتماعی، درمان مبتنی بر دل بستگی، آموزش مهارت خودتنظیمی، درمان تعامل والد-کودک
 • مسلم شجاعی، معصومه طیبی، عباس قنبری صفحات 208-218

  همه ما برای داشتن یک زندگی ایده آل تلاش می کنیم و به دنبال بهبود زندگی خویش به طرق مختلف هستیم و در این راستا در صدد انتخاب بهترین سبک جهت رسیدن به اهداف تعیین شده می باشیم. اما از آنجایی که هر سبکی نمی تواند کمال و رستگاری را برای انسان به ارمغان بیاورد، انتخاب سبک مطمین از اهمیت ویژه ای برخوردار است هدف پژوهش حاضر تبیین آموزش ارتباط معاد،رجعت ،وتناسخ درراستای تجلیات ولایت درسبک زندگی است..روش این پژوهش توصیفی –تحلیلی بوده ویافته های حاکی از آن این است که رجعت و تناسخ ومعاد یکی از دغدغه های مهم دینی است واز جمله واژگان متداول در زبان مفسران، متکلمان و فلاسفه اسلامی است مسایل کلامی همیشه از سوال برانگیزترین مسایل مورد بحث درمیان اندیشمندان بوده و اختلاف نظرهای اساسی نیز از قبل این بحث ها به وجود آمده است، رجعت، تناسخ، معاد از جمله این مسایل می باشند رجعت از نظر عالمان تفسیرقرآن مورد قبول است، چون یک حقیقت قرآنی است و نیز رجعت برخی از انسان‌ها با شرایط ویژه در زمان ظهور مهدی (عج) مورد تایید عالمان شیعی می‌باشد در رجعت سخن از تعلق مجدد روح به بدن خود بعد از قطع ‌علاقه به میان می‌آید در حالی که تناسخ یعنی انتقال نفس ناطقه از بدنی به بدنی دیگر به منظور تحمل کیفر یا برخورداری از پاداش در برابر اعمال گذشته و رسیدن به کمال در همین دنیا، و این بنا به دلایلی پذیرفتنی نیست . لذا براین اساس محقق با تعریف مفهوم دقیق از دین اسلام وکالبد شکافی دستورات آن در زندگی فردی و اجتماعی به این نتیجه می رسد که با پیاده کردن جلوه های ولایت رحمانی در زندگی خود نه تنها زندگی شخصی متعادل و پرمعنی خواهیم داشت بلکه نتیجه و خروجی آن در زندگی اجتماعی و جامعه، امنیت، نظم و مشارکت را نیز در پی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: رجعت، تناسخ، مرگ، معاد، سبک زندگی اسلامی، ولایت
 • لادن بهتوئی، رضا سورانی یانچشمه*، محمدنقی ایمانی گله پردسری، یحیی خونساری، محمدعلی عامری حبیب آبادی صفحات 219-236
  هدف

  هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص ها، مولفه ها و ابعاد آموزش مجازی در جهت ارتقا کیفیت یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر برمبنای هدف از نوع کاربردی- بنیادی و بر مبنای نوع داده های گردآوری شده از نوع کیفی است. جامعهی آماری شامل کلیهی صاحب نظران و خبرگان مطلع و مسلط به موضوع پژوهش در حیطه ی آموزش عالی. برای تعیین نمونه ها و تعیین خبرگان از روش نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند استفاده شد برای گردآوری داده ها از دو روش اسنادی و میدانی(مصاحبه های اکتشافی). روایی و پایایی ابزار مورد سنجش و تایید قرار گرفت. روش تحلیل داده ها در کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد بود.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان میدهد که از میان شاخص های (گویه) موجود، 9 بعد اصلی در قالب پدیده محوری، شرایط علی و شرایط تاثیر پذیر قابل شناسایی است.

  نتیجه گیری

  بر اساس ادبیات، پیشینه و نظریه های موجود این ابعاد، شامل قصد استفاده، سودمندی، کارایی و اثربخشی، نقش اساتید و دانشجویان، زیرساخت های لازم، فرهنگ آموزش مجازی، قصد تداوم استفاده، سهولت در آموزش و یادگیری  و کاهش هزینه های آموزشی بودند

  کلیدواژگان: ارتقای کیفیت، یادگیری، دانشجویان، آموزش مجازی
 • شیرینعلی رفیع پور هفتخوانی، محمودرضا محمدطاهری*، محمد سلطانی فر صفحات 246-256

  ظهور شبکه های اجتماعی در یک دهه گذشته انقلابی در ارتباطات ایجاد کرده و روش های سنتی ارتباط را تحت الشعاع خود قرار داده است. از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه وسایل نوین ارتباطی و امنیت اجتماعی در ایران به شیوه توصیفی- پیمایشی صورت گرفت. از اینرو به منظور دستیابی به شاخصهای پژوهش ابتدا یک لیست بلند از شاخصهای مرتبط با امنیت اجتماعی بر اساس مبانی نظری پژوهش تهیه و از طریق تشکیل پنل خبرگان و مصاحبه با ایشان یک لیست کوتاه نهایی استخراج و در قالب پرسشنامه مبتنی بر مقایسات زوجی در اختیار جامعه آماری قرار گرفت. سپس به منظور تسهیل در فرآیند تحلیل و محاسبات داده ها برای هرکدام از این شاخص ها یک کد تعریف شد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و در نرم افزار Expert Choice انجام شد. سپس در انتها به رتبهبندی نهایی هرکدام از این شاخصها پرداخته شد. نتایج نشان داد که شاخصهای فرعی«اعتماد به نظام سیاسی» از گروه شاخص اصلی عوامل فردی C‏1 و «انتشار اخبار خلاف واقع از مسایل حقوق بشر در کشور» از گروه شاخص اصلی عوامل بین المللی C4 و «ترویج فرهنگ و شیوه های زندگی کشورهای غربی» مجددا از گروه شاخص اصلی عوامل فردی C‏1 به ترتیب با اوزان 0.132797،0.196053 و 0.118833 در رتبه  اول تا سوم قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، وسایل نوین ارتباطی، امنیت فردی، امنیت ملی
 • معصومه اسد، علیرضا آقایوسفی*، مجید ضرغام حاجبی صفحات 288-297
  هدف

  در پژوهش حاضر به پیش بینی مدل اضطراب اجتماعی بر اساس دلبستگی با میانجیگری سبک های پرورشی در نوجوانان چاق دختر پرداخته شده است.

  مواد و روش ها

  این تحقیق با توجه به نحوه گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی است. دراین مطالعه جامعه آماری را تمامی دانش آموزان دختر 12 تا 14 ساله شهر تهران  در سال   1399 ، که دارای اضافه وزن و چاقی با شاخص توده بدنی بالا هستند را تشکیل می دهند  که 200 نفر از این دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از  پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور (توسط کانور 2000)، پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان (توسط آرمسدن و گرینبرگ، 1987)، پرسشنامه فرزند پروری بامریند (بامریند، 1972)، استفاده شد.داده ها با استفاده از مدل آماری رگرسیون چند متغیری ، تحلیل مسیر و در نهایت معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد دلبستگی به میزان 32 درصد، با ارتباط منفی و معنادار، از تغییرات اضطراب اجتماعی را تبیین می کند اما با میانجیگری متغیرمکنون فرزندپروری ، ضریب استاندارد مسیر ، برابر با  46/0 - و به وضوح از قدرت تبیین بیشتری در تشخیص اضطراب اجتماعی، برابر با 46% برخورداراست.

  نتیجه گیری

  استفاده از سبک فرزند پروری مقتدرانه باعث میشود که فرد در موقعیت های اجتماعی، ترس از ارزیابی کمتر و همچنین اجتناب و پریشانی کمتر و درنتیجه اضطراب کمتری را تجربه کرده نوجوانانی که والدینی با سبک تربیتی مقتدر دارند نسبت به نوجوانان دیگر از اضطراب اجتماعی کمتری برخوردارند

  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، دلبستگی، سبک های پرورشی، چاقی
 • نسیم دادگر آزاد، فریده حق شناس کاشانی*، حسن اسماعیل پور صفحات 351-362
  هدف

  پژوهش حاضر به اکتشاف یک مدل کاربردی درخصوص تاثیر ابعاد تداعی برند بر تمایل به خرید مشتریان در فروشگاه های زنجیره ای می پردازد .

  مواد و روش ها

  در بخش کیفی پژوهش، راهبرد داده بنیاد (گرندد تیوری) استفاده شد که برای شناسایی عوامل اساسی موثر بر آن در وضعیت حاضر کشور، از طریق مصاحبه های ساختار نیافته به صورت انفرادی با خبرگان علمی و متخصص که بهصورت هدفمند انتخاب شده بودند، داده های کیفی لازم جمعآوری گردید و تجزیه و تحلیل داده های کیفی از طریق کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی صورت پذیرفت. در بخش کمی با استفاده از توزیع پرسشنامه (365 نمونه از مشتریان به روش خوشه ای)در جامعه آماری مشتریان فروشگاه های زنجیره ای انجام شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد در بعد کیفی مقوله "زمینه ایجاد تداعی برند در ذهن مشتری " شامل مفاهیم "فواید، ویژگی و نگرش" و 11 شاخص، مقوله "ابعاد تداعی برند" شامل مفاهیم "طرفداری برند، قدرت و استحکام برند، منحصربفرد بودن برند" و 10 شاخص، مقوله "تمایل به خرید مشتریان" شامل مفاهیم "نیت و قصد رفتاری، عادت، حساسیت به قیمت و بازاریابی ارتباطی"و 17 شاخص، مقوله "راهبردها در راستای هدایت مصرف کننده به خرید" شامل مفاهیم "نقاط قوت درون فروشگاه، فرصت ها در بیرون فروشگاه"و 18 شاخص و مقوله "تاثیر ابعاد تداعی برند در رفتار مصرف کننده(پیامد)" شامل مفاهیم "ریسک درک شده، رضایت، اعتماد درک شده، درک سودمندی، کنترل رفتاری درک شده، وفاداری به برند و کیفیت برند درک شده " و 28 شاخص شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت. در بعد کمی نتایج داده ها در نرم افزار PLS3 در قالب 7 فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی مورد آزمون قرارگرفت که با توجه به اینکه آماره آزمون برای همه فرضیه ها بیش از 1.96 می باشد، بنابراین همه فرضیه ها به غیر از فرضیه های اصلی 4و5و 6 وفرضیه های فرعی 7و 8 تایید گردید.

  نتیجه گیری

  "فواید، ویژگی و نگرش برند" از طریق متغیر میانجی تداعی برند بر تمایل به خرید مشتریان تاثیر مثبت دارد. همچنین بازاریابی ارتباطی از طریق متغیر متعادل کننده راهبردها بر رفتار مصرف کننده موثر است.

  کلیدواژگان: تداعی برند، تمایل به خرید، رفتار مصرف کننده، فروشگاه های زنجیره ای
 • سارا غریب آبادی، حسنعلی عباسپور اسفدن*، ارسطو میرانی صفحات 363-366

  کهن الگوی پیر خرد صرفا بررسی و تحلیل یک فرد سالخورده نمی باشد .بلکه بدون در نظر گرفتن سن و سال می توان شخصیت های شاهنامه را مورد برسی قرار داد و یکی از آنها شخصیت بزرگمهر است که از کودکی تا پیری  خردمند و راهگشا و کار ساز بوده است.این کهن الگو در داستان ها  و گاه رویا و خواب نمود پیدا می کند  و همرا ه با قهرمان داستان  او را به تفرد و خود پرورانی می رساند.

  کلیدواژگان: بزرگمهر، نقد کهن الگویی، پیر خردمند، روانشناسی تحلیلی، شاهنامه
 • فرشته پورمظاهریان، بدری شاه طالبی حسین آبادی*، محبوبه السادات فدوی صفحات 367-377
  هدف

  سازمانها در عصر نوین هم پیچیدهتر شدهاند و هم بیشتر از قبل در معرض تغییر و تحولات سریع و گسترده قرار گرفتهاند. این مسایل سبب شده است که کارمندان به طور مداوم در معرض استرسها و فشارهای روانی و اجتماعی باشند که هم بر شخصیت اجتماعی آنان تاثیرگذار است و هم عملکرد سازمانی و شغلی آنان را تحت تاثیر قرار میدهد. برای مواجهه با این شرایط، کارمندان نیازمند مهارتهایی هستند که از لحاظ اجتماعی و ذهنی آنان را توانمند بسازد. در همین راستا پژوهش حاضر به دنبال شناسایی ابعاد اجتماعی مهارتهای نوین سازمانی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش از نوع کیفی با رویکرد تحلیل مضمونی بود. داده های پژوهش حاضر کلیه مقالات علمی به زبان فارسی و انگلیسی مرتبط با مهارتهای سازمانی است که در فاصله زمانی سال 2007 تا 2021 میلادی (برای مقالات انگلیسی) و سال 1389 تا 1400 (برای مقالات فارسی) در پایگاه های معتبر منتشر شدهاند. روش نمونهگیری هدفمند ملاکمحور بود که بر اساس آن، 57 مقاله بوده است (23 مقاله فارسی و 34 مقاله انگلیسی) به عنوان نمونه انتخاب و بررسی شدهاند. برای سنجش روایی محتوایی و با استفاده از ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) استفاده شد. گویه هایی که مقدار شاخص CVR آنها کمتر از 6/0 بود، حذف شده و در نهایت از 59 گویه ابتدایی، 51 گویه تایید شدند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش بیانگر این بود که ابعاد اجتماعی مهارتهای نوین سازمانی عبارت اند از: خودمدیریتی اجتماعی - عاطفی (با مضامین پایه خودکنترلی عاطفی، خودکارآمدی جمعی، خودمختاری شخصیتی و خودبرانگیختگی)، تعاملگرایی عقلانی (با مضامین پایه آزاداندیشی تعاملی، روابط سازنده و سینرژی گروهی) و انعطافپذیری ذهنی-اجتماعی (با مضامین پایه نوآوری خلاقانه، تفکر انتقادی، تغییرپذیری و هوشمندی اجتماعی-فرهنگی).

  نتیجه گیری

  این ابعاد در ارتباط با یکدیگر، توانمندی اجتماعی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان بخشی بنیادی از مهارتهای نوین سازمانی آنان شکل میدهند.

  کلیدواژگان: مهارتهای نوین سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، خودمدیریتی اجتماعی-عاطفی، تعاملگرایی عقلانی، انعطافپذیری ذهنی-اجتماعی
 • سحر عقبائی، مریم گل بابایی*، محمدرضا شاه آبادی صفحات 378-391
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی مولفه های الگوی مبتنی بر موک برای آموزش کارکنان شهرداری انجام پذیرفته است.

  مواد و روش ها

  پژوهش مذکور از نظر هدف، بنیادی-کاربردی؛ ازنظرداده ها روش آمیخته (ابتداکیفی و سپس کمی) با رویکرد اکتشافی است و ازنظر اجرای پژوهش در مرحله کیفی ،ازنوع تحلیل محتوا است وازنظرماهیت و نوع مطالعه در بعدکیفی تحلیل محتوای عرفی است و ازنظر اجرای پژوهش در مرحله کمی، پیمایشی مقطعی است . جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، شامل صاحب نظران ، خبرگان و متخصصان به تعداد 15 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه در این بخش از  روش نمونه گیری غیر تصادفی، هدفمند استفاده شد. در بخش کمی، نیز جامعه آماری شامل کارکنان در واحدهای صف و ستاد شهرداری تهران بودند که در مجموع تعداد 60نفر انتخاب شدند. ابزار بخش کیفی، مصاحبه  نیمه ساختاریافته  و در بخش کمی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی و پایایی ابزار مورد سنجش قرا رگفت و تایید شد. (به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش کدگذاری برگرفته از روش تحلیل محتوای عرفی استفاده شد و در بخش کمی،  از تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مولفه های تشکیل دهنده الگوی موک شامل، شامل، اهداف، تعیین مخاطب، نیازسنجی، امکان سنجی، انتخاب عنوان، نوع عنوان، انتخاب پلت فرم، محتوا، پشتیبانی، بستر تعاملی، درگیرسازی مخاطب، راهبرد ارزشیابی بودند و مولفه های اثرگذار بر آن شامل فناوری اطلاعات، مدیریت، صلاحیت علمی/ حرفه ای بودند.

  نتیجه گیری

  اجرای الگوی آموزشی موک در شهرداری می تواند بر عملکرد کارکنان تاثیر معنادری داشته باشد. اجرای این دوره ها با ارتقای سطح سواد کارکنان شهرداری در هر واحد شغلی که مشغول به کار می باشندف باعث می شود، آنها ضمن تعریف بهتری از شغل خود، کارآیی و اثربخشی بهتری نیز از خود نشان دهند.

  کلیدواژگان: آموزش مبتنی بر موک، فناوری اطلاعات، مدیریت، شهرداری تهران
 • نازنین ماه‍روئیان، مصطفی مهرآیین*، مهرداد نوابخش صفحات 392-404

  هدف این مقاله بررسی شرایط شکل گیری میدان منازعات گفتمانی درباره علم و فناوری در ایران معاصر (ایران عصر پهلوی) است و میکوشد به این دو پرسش اساسی پاسخ دهد: الف) گفتمان های علم و تکنولوژی موجود در میدان منازعه گفتمانی در ایران عصر پهلوی از چه محتوا و جهت گیری برخوردار بودند و چه عواملی به این محتوا و جهت گیری شکل بخشیده اند؟ و ب) چه شرایط اجتماعی زمینه ساز شکل گیری این میدان منازعه گفتمانی و گفتمان های موجود در آن شدند و شرایط بیرونی لازم برای تولید گفتمان ها را فراهم آوردند؟ محقق برای پاسخ به این پرسش ها باید نشان دهد که چه شرایط اجتماعی زمینه ساز تولید عینی گفتمان ها می شوند و در مرحله بعد نشان دهد محتوا و جهت گیری گفتمان ها تحت تاثیر چه عواملی شکل می گیرند و پس از طرح یک مدل نظری ترکیبی، به بررسی دقیق تحولات اجتماعی و فرهنگی ایران در دوره زمانی مورد نظر پرداخته و می کوشد نشان دهد که اگر چه به وجود آمدن بحران در نظم اخلاقی جامعه، بسیج منابع و شکل گیری زنجیره های تعامل برای شکل گیری فرآیند تولید و تحول گفتمان ضروری است، محتوا و جهت گیری گفتمان ها تحت تاثیر عواملی همچون افق اجتماعی گفتمان، محدودیت های استدلالی آن، محدودیت های انگیزشی آن، گفتمان های رقیب موجود در بافت گفتمانی جامعه و بالاخره نوع سرمایه فرهنگی سوژه تولیدکننده گفتمان تعیین می شود. از منظر روش شناختی، محقق می کوشد با استفاده از روش ترکیبی شامل روش مطالعه موردی تاریخی و روش تحلیل گفتمان به آزمون فرضیه های خود بپردازد.

  کلیدواژگان: جامعه شناسی معرفت، گفتمان علم و تکنولوژی، تولید گفتمان، محتوا و جهت گیری گفتمانی، روش مطالعه موردی
 • محمدصادق عطریان، علی زارعی*، فریده اشرف گنجویی صفحات 400-411
  هدف

  برنامه استراتژی استعدادیابی ورزشکاران نقش مهمی در استعدادیابی و بهبود عملکردهای ورزشکاران دارد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای برنامه استراتژیک استعدادیابی ورزشکاران بر اساس روش SWOT و ارایه استراتژی هایی برای آنها بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی بود. جامعه پژوهش صاحب نظران و مدیران فدراسیون بیلیارد، مربیان تیم های ملی و باشگاهی بیلیارد و روسای کمیته استعدادیابی بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 13 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و با روش های میانگین وزنی و رتبه در نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که برای برنامه استراتژیک استعدادیابی ورزشکاران تعداد 12 نقطه قوت، 29 نقطه ضعف، 18 فرصت و 8 تهدید شناسایی شد. همچنین، ارزیابی عوامل داخلی برنامه استراتژیک استعدادیابی ورزشکاران نشان داد که میزان توجه به نقاط قوت نسبت به نقاط ضعف بیشتر بود و ارزیابی عوامل خارجی آن نشان داد که میزان توجه به فرصت ها نسبت به تهدیدها بیشتر بود. در نهایت، با توجه به تحلیل عوامل داخلی و خارجی استراتژی هایی برای آنها طراحی شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه حاضر، توجه مدیران و مسیولان به نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای برنامه استراتژیک استعدادیابی ورزشکاران می تواند پیامدهای مناسبی در پی داشته باشد.

  کلیدواژگان: نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها، برنامه استراتژیک، استعدادیابی، ورزشکاران
 • مرتضی قالیباف طوسی نژاد، زینت نیک آیین*، فریده اشرف گنجویی، زهرا حاجی انزهایی صفحات 405-412
  هدف

  امروزه در رویداد المپیک کسب مدال برای تمامی کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر پیش-بینی تعداد مدال رشته ورزشی تکواندو ایران در المپیک پاریس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم است. نمونه گیری این پژوهش برای متخصصین حوزه المپیک با استفاده از روش گلوله برفی صورت گرفت. 

  مواد و روش ها

  در این پژوهش بهمنظور تعیین شاخصهای موثر بر مدالآوری در المپیک از مطالعات اولیه و مصاحبه تا حد اشباع با 11 نفر از خبرگان حوزه المپیک استفاده شد. در ادامه از الگوریتم رلیف 78 شاخص موثر بر مدال آوری در المپیک انتخاب شد. این شاخصها در پنج مولفهی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، فناوری و ورزشی طبقهبندی شد و 54 مورد از شاخصها بصورت کیفی و 24 شاخص دیگر بصورت کمی استخراج گردید. برای 24 شاخص کمی از مطالعات کتابخانهای و سایتها و 54 شاخص کیفی از المپین های تکواندوی ادوار مختلف المپیک داده ها جمعآوری گردید. جامعه آماری شامل همه المپینها و همچنین تعداد مدال کسب شده ایران در رشته تکواندو برای ادوار المپیک میباشد. نمونه آماری تعداد 30 نفر المپین از المپیک 2000 سیدنی تا المپیک 2020 توکیو بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش داده کاوی درخت تصمیم صورت گرفت. 

  یافته ها

  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که الگوریتم درخت تصمیم از دقت 12/80% برای پیشبینی نتایج المپیک برخوردار است. 

  نتیجه گیری

  در نتیجه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم پیشبینی می شود کشور ایران در المپیک پاریس در رشته ورزشی تکواندو موفق به کسب یک مدال برنز خواهد شد.

  کلیدواژگان: پیشبینی، المپیک، مولفه فرهنگی و اجتماعی، دادهکاوی، تکواندو
 • درسا ملکشاهی، کامران محمدخانی*، امیرحسین محمدداودی صفحات 413-422
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف ارایه مدلی جهت افزایش تعلق خاطر کاری در اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی انجام پذیرفت. در این پژوهش از رویکرد کیفی و از نظر شیوه اجرا روش تحلیل محتوا جهت انجام کار استفاده گردید.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان، سیاستگذاران نظام آموزش عالی، اساتید مجرب، خبرگان دانشگاهی در حوزه علوم رفتاری بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بکارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با 18 نفر بعنوان مشارکت کننده در پژوهش انجام شد.  جهت بررسی روایی و پایایی از روش گوبا و لینکن (1985) استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج تحلیل داده ها طی دو مرحله کدگذاری باز و محوری شامل 367 عبارت و جمله مهم بعنوان کد اولیه، 47 واحدهای معنایی بعنوان کد ثانویه و در نهایت 13 کد محوری بود. کدهای مذکور عبارتند از رضایت شغلی، عوامل فردی، جذب، اخلاق، آموزش و پژوهش، عملکرد، برندسازی دانشگاه، عوامل اقتصادی، عوامل سازمانی، استقلال دانشگاهی، ارتباطات، قوانین و مقررات و عدالت است که هرکدام از این مولفه ها شامل زیر مولفه ها و شاخص هایی نیز می باشند.

  نتیجه گیری

  بنابراین می توان گفت کیفیت و توسعه دانش به نحوه عملکرد اعضای هیات علمی بستگی دارد. نگرش مثبت و علاقه به شغل موجب تلاش بیشتر و ارتقاء عملکرد سازمانی می شود.

  کلیدواژگان: تعلق خاطر کاری، اعضای هیات علمی، رویکرد کیفی
 • فاطمه میرصالحان، موسی نجفی*، احمد آذین صفحات 423-433

  پیروزی انقلاب اسلامی مرهون به کارگیری استعداد رهایی بخش روایت شیعی از اسلام سیاسی در ارایه الگوی مقاومت در برابر سلطه استکباری غرب و ارزش های استعلایی مدرنیته غربی در برابر ارزش های دینی در قرن جدید محسوب می شود. ظرفیتی که به تدریج به الگوی تاثیرگذار و ساختارشکن در معادلات نظام قدرت جهانی تبدیل شد. بررسی چیستی مفهوم مقاومت، ابعاد، زمینه ها، پیامد و چشم انداز مقاومت و ارایه مدل مفهومی آن در اندیشه مقام معظم رهبری به عنوان مولفه ای تعیین کننده در پیشرفت جامعه اسلامی و غلبه بر چالش های ناشی از قدرت طلبی نظام سلطه موضوع این پژوهش است.  روش پژوهش موردنظر محقق بررسی سخنرانی های حضرت آقا در زمینه مقاومت می باشد. نتایج حاکی از این است که نفی سلطه، استقلال،بازدارندگی چندبعدی و دستیابی به تمدن نوین اسلامی طرح کلی مفهوم مقاومت در این بررسی است.

  کلیدواژگان: سیدعلی خامنه ای، مقام معظم رهبری، گفتمان، مقاومت، بازدارندگی، تمدن اسلامی
 • اکبر خواجه* صفحات 434-443

  فناوری بخش جدایی ناپذیر زیست  امروزه جهان در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که مشخص کننده سبک زندگی انسان ها است. فرهنگ ایرانی-اسلامی یا سبک زیستن اخلاقی همواره به عنوان نماد زیست اخلاق مدار برای بشر قابل احترام بوده و هست اما  امروزه تحت تاثیر فناوری های جدید  قرار گرفته است. از آنجا که فناوری و بهره بردن از فناوری  زیرساخت موثر در تحقق زیست اخلاقی بخش عمومی جامعه قلمداد می گردد. استفاده از فناوری می تواند موجب همگرایی و واگرایی در سطح داخلی و بین المللی گردد،آمریکا با تصویر سرزمین فرصت ها، پیشگام در ارایه فناوری های نوین که این فناوری ها سبک زندگی مبتنی بر ارزش های آمریکایی را زمینه سازی می کنند، پس از رخداد انقلاب اسلامی در ایران با مقاومت ارزش های اسلامی-ایرانی رو به رو گردیده است، که این رویارویی بخشی از منازعه ایران و آمریکا در سطح بزرگتر است.  در این مقاله ، فرض بر این است که فناوری ، با تار و پود زندگی اجتماعی آمیخته است و موجب تغییر وضعیت فردی و اجتماعی افراد در سطح جامعه می شود؛ به گونه ای که مثلا هشدار برای زمان انجام فرایض دینی به دسترسی به فناوری مرتبط گردیده است.  سوال اصلی در نظر گرفته شده برای این موضوع بر این مبنا استوار است که فناوری چگونه موجب بروز و ظهور منازعه در مناسبات ایران و آمریکا می شود. این مقاله می کوشد از چشم انداز پساپدیدارشناسی و نظریه کنشگر شبکه به این پرسش پاسخ دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تاثیر فناوری بر سبک زندگی و تاثیر پذیری سبک زندگی از فناوری اموری غیر قابل انکار هستند. سبک زندگی لیبرال به موازات نوآوری تکنولوژیکی تغییر می کند و تلاش هم دارد تا در کنار گسترش تکنولوژی سبک زندگی لیبرال را هم نهادینه نماید. جمهوری اسلامی هم با پیشرفت های تکنولوژیکی که عمدتا در حوزه نظامی رخ داده اند تلاش می نماید تا توانمندی سبک زندگی اسلامی را به عنوان مانع گسترش سبک زندگی لیبرال مطرح نماید.

  کلیدواژگان: ایران، آمریکا، منازعه، کنشگر شبکه، سبک زندگی
 • احمد کریمی دشتکی* صفحات 444-453

  اضطراب به عنوان یکی از ویژگی های های شایع زندگی امروزی مطرح است و به دلایل مختلفی بروز می کند که یکی از آنها آزمون های درسی است. پژوهش حاضربا هدف  تبین مدل علی اضطراب امتحان دانشجویان برپایه مقوله های شناختی وفراشناختی انجام گرفته است روش پژوهش از نوع کمی مبتنی بر رویکرد همبستگی بوده وجامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی دانشگاه های دولتی شهر بوشهر در سال تحصیلی 1399-1398می باشد.حجم نمونه پژوهش برابربا 250نفرو بصورت نمونه گیری تصادفی متناسب انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه اضطراب فریدمن ، پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز وهاتون و پرسشنامه همجوشی شناختی گیلاندرز همکاران استفاده شد.نتایج به دست آمده نشان داد که باورهای فراشناختی بر اضطراب امتحان دانشجویان اثرمعنادار می باشد .باورهای فراشناختی بر همجوشی شناختی اثر معنادار می باشد.هموجوشی شناختی بر اضطراب امتحان دانشجویان اثر معنا دار می باشد .یافته همگی در سطح05/= α معنادار بود.

  کلیدواژگان: باورهای فراشناختی، همجوشی شناختی، اضطراب امتحان
 • امیررضا حبیبی، صمد قائم پناه*، حسن شمسینی غیاثوند، اسدالله اطهری صفحات 454-467
  هدف

  اندیشه های ماکیاولی مبتنی بر واقع گرایی و ریالیسم، لیبرالسم و تفکرات ظهور و بروز یافته پس از آن و مارکسیسم در شرایط مختلف بسیاری از نظریه پردازان حوزه روابط بین الملل و علوم سیاسی و همچنین طرفداران این حوزه را جذب خود نموده است؛ لذا این تحقیق با هدف بررسی سیر اندیشه لیبرال دموکراسی در روابط بین الملل پس از فروپاشی کمونیسم انجام شده است.

  مواد و روش ها

  اطلاعات مورد نیاز این جستار به روش کتابخانه ای گردآوری شده اند. سپس این اطلاعات به روش تحقیق تحلیلی- توصیفی مورد، تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جمع آوری داده ها بر اساس مطالعات کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته است.

  یافته ها

  نتایج حاصل از آنها بیانگر آن است که مجموعه ای از این برهانها ماهیت لیبرال، مجموعه ای دیگر خصلت واقع گرا دارند.

  نتیجه گیری

  اما آنچه کتمان ناپذیر است این واقعیت است که دنیایی متفاوت را تجربه می کنیم و بسیاری از نظریه ها و تیوریهای حاکم بر روابط بین الملل که اساس ارزیابی بازیگران و رفتار آنان بوده است ، محققا در شکل سنتی آن دیگر جوابگو نمی باشند.

  کلیدواژگان: بین الملل گرایی لیبرال، دموکراسی، کمونیسم
 • عسل خطیب، ذبیح پیرانی*، داوود تقوایی صفحات 468-478
  هدف

  رفتار های پر خطر در نوجوانان موجب مشکلات شخصی، اجتماعی، اقتصادی و احتمالا مرگ و میر ناشی از حوادث، خشونت و جنایت می شود. هدف از این پژوهش  بررسی الگوی ساختاری رابطه بین رفتارهای پرخطر و مکانیزم های دفاعی با میانجی گری دشواری در تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان دوره متوسطه دوم بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان دوره متوسطه دوم مدارس دولتی شهر تهران درسال تحصیلی1400-99 تشکیل دادند؛ که از میان آنها 250نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب؛ و با استفاده از پرسشنامه های رفتارهای پرخطر (احمدپورترکمان، 1390)، مکانیزم های دفاعی (اندروز وهمکاران، 1394)، و مقیاس دشواری تنظیم هیجانی (گرتز و رومیر، 2004) مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده ها، علاوه بر شاخص های آمار توصیفی از معادلات ساختاری در سطح معناداری 01/0 در نرم افزارهای 23-SPSS و 3PLS استفاده شد.  

  یافته ها

  اثرمستقیم و منفی مکانیزم رشدیافته (001/0> P و380/0-= β) و مکانیزم رشد نایافته (001/0>P و400/0= β) بر رفتارهای پرخطر معنادار بود. اثر غیرمستقیم مکانیزم رشد یافته(059/0-=β) از طریق دشواری در تنظیم شناختی هیجان بر رفتارهای پرخطر معنادار بود. اثر غیرمستقیم مکانیزم روان رنجور (001/0>P  و 075/0=β) از طریق دشواری در تنظیم  شناختی هیجان بر رفتارهای پر خطر معنادار بود.  نتایج شاخص های نیکویی برازش نشان داد مدل دارای برازش نسبی بود. (30/0=R2a و 28/0=Q2 و 21/0=GOF).

  نتیجه گیری

  براساس یافته های پژوهش مدل ساختاری پژوهش با داده های گردآوری شده برازش دارد و برای تبیین رفتارهای پرخطر نوجوانان می توان از متغیر مکانیزم های دفاعی با میانجی گری دشواری در تنظیم شناختی هیجان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: دشواری تنظیم شناختی هیجان، رفتارهای پرخطر، مکانیزم های دفاعی
 • سعید عزیزپور* صفحات 488-498
  مقدمه

  معاد از اصول دین اسلام و از مهمترین اعتقادات همه ی کتب توحیدی است. و به معنای بازگشت انسان به اصل وحقیقت هستی وحیات جاودانه است. زنده شدن انسان پس از مرگ برای حسابرسی و دریافت ثواب وعقاب اعمال و مسایل مربوط به عقاید واخلاق او در زندگی دنیوی می باشد. لذا بین سلامت روحی هر انسانی ومعاد وآخرت او ارتباط معناداری برقرار می باشد.

  یافته ها و روش تحقیق:

   معاد و زندگی پس از مرگ، همیشه رازناک ترین و مهمترین دغدغه های ذهنی بشر بوده  و پرسش های بی پاسخی از جمله: از کجا آمده ام و به کجا می روم؟ را مطرح کرده است. پژوهشگر در این مقاله، ابتدا به جایگاه معاد در فرهنگ ها، سپس به رستاخیز  و مسایل مربوط به آن مانند روز شمار، گذرگاه چینوت (پل صراط) بهشت، دوزخ و برزخ در دین زرتشتی و اندیشه ایرانی، بعد از آن در ادیان یهود و مسیحیت و در آخر در اسلام و قرآن پرداخته و در پایان به مقایسه، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری رسیده است  .

  نتیجه تحقیق: 

  دین اسلام و زردتشت مشترکات زیادی پیرامون معاد دارند و دین مسیحیت کم و بیش به مسیله معاد توجه کرده است ولی دین یهود بویژه کتاب مقدس تورات کمترین اشاره به معاد نشده است و آنچه خداوند به این قوم فرموده مربوط به همین دنیا و مطابقت آن با گذشته همین قوم است.

  کلیدواژگان: قرآن، معاد، رستاخیز، قیامت، ادیان توحیدی زرتشتی، یهود، مسیحیت
|
 • Shirin Ameri, Shirin Kooshki* Pages 1-10
  Purpose

  Mindfulness as a preventive and therapeutic method that has attracted a lot of attention among psychologists, psychotherapists and researchers in recent years; in its main concepts such as awareness, acceptance and being in the present, it is very similar to Islamic concepts such as knowledge, accepting the will of God and awareness that necessitates the existence of tools to measure it to help psychological sciences and Islamic studies researchers. The purpose of this study was to assess the psychometric adequacy of the Persian version of the Philadelphia Mindfulness Scale (PHLMS).

  Materials and Methods

  This study was conducted with a descriptive method of standardization in the students of Islamic Azad University, Central Tehran Branch and 300 persons were enrolled in the study by cluster sampling. The instruments used were the Philadelphia Mindfulness Scale (PHLMS) and the Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ). PHLMS factor structure was examined using confirmatory and exploratory factor analysis methods., Convergence validity with FFMQ, and reliability using Cronbach’s alpha coefficient. Data were also analyzed in SPSS.23 and AMOS.22 software.

  Results

  In the confirmatory factor analysis, Two-factor model of the original version of PHLMS (awareness and acceptance) was not confirmed. Based on the results of exploratory factor analysis, three factors of awareness, acceptance, and recognition of negative emotions were extracted and the confirmation factor analysis confirmed this model. The convergent validity of this questionnaire was very favorable with FFMQ (r=0.78, P<0.0001). In addition, the Cronbach’s alpha coefficients for total PHLMS was 0.92 and the three subscales awareness, acceptance, and recognition of negative emotions were 0.80, 0.86, and 0.87, respectively.

  Conclusion

  PHLMS is a valid tool with good psychometric competence for measuring awareness, acceptance, and recognition of negative emotions for use in the research and clinical fields of psychological and Islamic studies of Iranian adults.

  Keywords: Philadelphia Mindfulness Scale (PHLMS), Psychometric Properties, Factor Analysis, Validity, Reliability
 • Mahin Exir, Zohreh Raisi*, HosseinAli Mehrabi, Mohammad Soltanizadeh Pages 11-22
  Purpose

  Aging is a critical period of human life and paying attention to the issues and needs of this stage is a social necessity. Research has shown that increasing age leads to a successful decline in aging. It also has a negative effect on quality of life. In addition, chronic diseases, especially diabetes, are the most effective diseases on successful aging. The aim of this study was to investigate the effect of diabetes risk factors in patients with diabetes through mediated quality of life using structural equation modeling (SEM).

  Materials and Methods

  The method of study is descriptive structural equation modeling. The statistical population included the elderly aged 60 years and older with type 2 diabetes referred to health centers in Shiraz. The sampling method is random stratified sampling. The sample size was estimated at 593 people. After collecting the questionnaires, descriptive statistics, linear regression and structural equation modeling (SEM) using MPLUS software version 8 were used.

  Findings

  In this study, significant relationships between successful aging and age variables were confirmed, but this relationship was not significant with mediated quality of life. Successful physical activity and aging were confirmed both directly and through mediated quality of life. But no significant relationship was observed between fasting blood sugar, smoking and BMI and successful aging mediated by quality of life.

  Conclusion

  The results of this study showed that with increasing successful old age and quality of life decreases and the fit of the model was confirmed at a moderate level.

  Keywords: Successful aging, Type 2 diabetes, Quality of life
 • Parvaneh Dodman, AliAsghar Mashinchi*, Seyed Ahmad Hashemi, Abbas Qaltash Pages 23-30
  Purpose

  The present study was to investigate the state of education in Shiraz based on the components of spirituality. The research method was descriptive-survey. The study population was all educators in Shiraz, from which 352 people were selected by random sampling.

  Materials and Methods

  The research instrument was a researcher-made questionnaire that was made using interview and based on grounded theory method and content validation (CVR) and Cronbach’s alpha were used for its quantitative validation.

  Findings

  The results showed that if In general, the Shiraz Education Organization is significantly spiritualistic in terms of the overall score of spirituality. However, in the component of semantics and purposefulness in the Education Organization, the mean scores were not significantly different from the theoretical average.

  Conclusion

  In other words, from the point of view of cultural figures, the situation of education in Shiraz cannot be considered satisfactory in this component. But in other components and the overall score of spirituality is satisfactory.

  Keywords: Educational System, Spiritualism, Spiritualism Organization, Shiraz Education
 • Majid Mohammad Semnani, Hamid Davazdah Emami*, Mehrdad Sadeghi Deh Cheshmeh Pages 31-46
  Purpose

  The purpose of this study is to develop a model of cultural citizen in Tehran.

  Materials and Methods

  For this purpose, the data-driven theory method including three stages of open, axial and selective coding of Strauss and Corbin was used. Twenty in-depth and semi-structured interviews were conducted by theoretical sampling with relevant experts and in order to evaluate the validity of the developed model, 10 professors were presented separately and their opinions were obtained for correction and modification. The main research phenomenon was called "cultural citizen".

  Finding

  Causal conditions of cultural citizen, cultural capital, cultural goals, social identity, cultural participation, cultural rights, cultural intelligence, family interactions, cultural differences, media consumption and cultural security were identified. And research strategies were obtained as follows; Identity-oriented and ethical orientation included in the meta-oriented dimension, participation and empathy and health in the livable dimension and creativity that were categorized in the human-centered dimension.

  Conclusion

  The implications of the study were identified as increasing belief, social responsibility, and social acceptance, public trust among citizens, public order and promoting social entrepreneurship.

  Keywords: Citizen, Cultural citizen, Cultural capital
 • Jamaleddin Faraji, Bagher Sanai*, Hooman Namvar Pages 47-60
  Purpose

  This study aimed to identify the factors affecting marital burnout.

  Materials and Methods

  The method of this research was descriptive-correlational. The statistical population included all married men and women living in Tehran. Multi-stage cluster sampling method was used to select the sample. The sample size was 500 people. The questionnaires used included a 70-item questionnaire developed by the researcher to assess the effective factors and a 21-item questionnaire on marital burnout. To analyze the data from descriptive statistical methods including tables of frequency, mean and standard deviation. Inferential statistics such as Pearson correlation coefficient, multiple linear regression, confirmatory factor analysis and structural equation modeling were used with SPSS and AMOA software.

  Findings

  The findings showed that communication traits, personality traits and living conditions predict marital burnout. Components of communication traits (emotional relationship, sex and support and care), components of personality traits (responsibility, self-confidence). And emotional expression), components of living conditions (job and financial conditions and marriage style) are predictors of marital burnout.

  Conclusion

  The results of confirmatory factor analysis and structural equation modeling showed that all extracted factors have a suitable factor load and the conceptual model has a logical and acceptable fit.

  Keywords: Effective Factors, Marital Burnout, Couples, Tehran
 • Masoumeh Hassanpoor, Negin Jabbari*, Kambiz Esmail Nia Shirvani Pages 61-76
  Purpose

  The aim of this study was to investigate the components of artistic intelligence and its impact on mental health (a mixed research). The research method was applied in terms of purpose and exploratory mixed method (a combination of qualitative and quantitative methods)

  Materials and Methods

  In the qualitative section, the statistical population included selected experts in the field of education organization of Mazandaran province with a history of management and policy-making, who were purposefully appointed to 17 people. In the quantitative part of the statistical population, including all high school students in Mazandaran province in the academic year 1398-99, the number was 124796. According to Krejcie and Morgan table, 375 people were selected by multi-stage cluster sampling. The method of collecting library information and the measurement tool in the qualitative part of the interview were semi-structured and in the quantitative part included a researcher-made questionnaire, the construct validity of which, using factor analysis and Cronbach's alpha, respectively, for intelligence, respectively. Arts and mental health were calculated to be 0.94 and 0.92, respectively. Method of data analysis in the qualitative part through triple coding of grounded theory method (open coding, axial coding, and selective coding) resulting from in-depth and open interviews with experts and in a small part of the KS test for normality of variables To answer the research questions, one-group t-test, Pearson correlation and regression analysis and structural equations were used using SPSS22 and Amos softwar

  Findings

  The results showed that there is a significant relationship between artistic intelligence and its components (artistic talent, artistic attitude, artistic taste, artistic activity, artistic skills and art economics) with mental health in first grade high school male students in Mazandaran province

  Conclusion

  Also, the results of the research confirmed the fit of the conceptual model and a comprehensive model for artistic intelligence and its effect on mental health of first grade high school students in Mazandaran province was presented.

  Keywords: Artistic Intelligence, Mental Health, First High School Male Students
 • AbdulHamid Rahmani, Mohammad Karami* Pages 77-85
  Purpose

  "Spiritual health" as the fourth dimension of health is emphasized by the World Health Organization and plays an important role in human life. Considering the comprehensiveness of Allameh Jafari in the movable and rational sciences, the good and ideal life is the same as the "reasonable life" in his view. Is located.

  Materials and Methods

  This research has been done by library study method by referring to the numerous and written works of Allameh Jafari and articles related to the concept of health and spirituality.

  Findings

  In the present study, life and the characteristics of its types, reasonable life and its requirements, the objectivity of good life with reasonable life and also the ways to achieve spiritual health through the path of reasonable life; It has been achieved as the transcendent goal of the Qur’anic teachings.

  Conclusion

  Considering the objectivity of the example of rational life with good life (Quranic ideal) and also spiritual health as a result of ideal life; The way to achieve peace and spiritual security is to pass through pure natural life and step into a reasonable life; Because stopping in natural life is an obstacle to philosophy and the real purpose of life. Therefore, from the perspective of Allameh Jafari, the cure for modern human pain; Knowledge, faith and practice are the high moral teachings of religion and man needs the Qur’an and the humanizing Qur’an.

  Keywords: Reasonable Life, Good Life, Spiritual Health, Allameh Jafari
 • Morteza Dekamei, Hassan Shahrakipour*, Mohammad Taghi Imani Pages 97-107

  Purpose:

   To develop human resources and proper management and to pay attention to the influential factors and indicators in organizations and educational centers, especially higher education, can lead to progress in all directions and the rapidly increasing competitiveness of the international community. The title of the symbol of higher education in the country is an influential institution in the culture of the society and the issue of culture in the university organization is doubly important.

  Materials and Methods

  The present study tries to answer the question of whether cultural indicators can be identified by adopting a qualitative approach based on the method of content analysis, which seeks the output of basic, organizational and comprehensive themes related to the research problem. Which causes the development of culture in the university? This research is based on the purpose of exploratory research and how to collect information of library and field type. The statistical population of the study for conducting semi-structured interviews included professors, policy makers, executives, cultural managers. Sampling was selected by snowball method and data analysis was performed using MAXQDA software. A total of 69 basic themes and 6 organizing themes were extracted under three comprehensive themes of appearances, values and beliefs.

  Findings

  At the level of professional ethics, 3 categories: personal, intrapersonal, intra-organizational; At the level of cultural capital, there are 3 categories of tendencies and desires, effort and endeavor, implementation at the level of identity seeking, 3 categories: job conflict, professional orientation, mastery of work and progress, and achievement of individual and organizational competence.

  Conclusion

  Based on the results of the study, all sub-themes identified in the whole research were more generally categorized, which led to the identification of the main themes "professional ethics", "cultural capital", "identity seeking", "organizational justice", "organizational maturity" Is "resilience".

  Keywords: Management Indicators, Cultural Management, Evaluation Of Indicators, Professional Ethics
 • Manzar Ezzati Abarghani *, Zohra Esmaeily, Mohammad Reza Sarmadi Pages 108-116
  Purpose

  The purpose of this study is to identify the dimensions and components of e-learning based on the theory of brain-compatible learning in the Iranian higher education system.

  Materials and Methods

  The research method was applied in terms of purpose and qualitative in terms of data type. In the qualitative part, the data collected through interviews were analyzed using coding methods and the results were identified as the dimensions of main and secondary concepts and categories. The statistical population included 30 knowledgeable experts who were selected by purposive sampling. Hypertext was used to collect data in the qualitative part.

  Findings

  The results showed that based on the analyzes performed by the meta-combination method, in the first step, common codes were identified and extracted from the research background. In the next step, common codes were classified as research components and dimensions and then indicators related to Dimensions and components were presented and a total of 3 dimensions (structural, contextual, content), 23 components (organizational factors, educational network structure, scientific structure, educational structure, research structure, support structure, evaluation structure and performance evaluation, infrastructure Technology (technology) economic infrastructure, management and leadership infrastructure, administrative infrastructure and support system, cultural, social and value infrastructure, participatory learning requirements, specialized manpower, individual factors (teacher and student), appropriate and advanced technology, aspects Brain-adapted education, design of effective presentation environment, extensive communication networks (communication and social networks), innovation styles, creating pleasant, optimal and rich opportunities for learning, creating a pleasant emotional environment for the brain and learning, ethical and political considerations ) And 158 common indices were extracted.

  Conclusion

  The results showed that the design and development of appropriate and excellent courses proves the success of learners in e-learning in higher education.

  Keywords: E-Learning, Brain-Compatible Learning, Higher Education System
 • Mansoureh Nikoogoftar * Pages 117-125

  The aim of this study was to investigate marital conflicts and emotional divorce by mediating the role of intimacy in married women by descriptive screening and correlation using structural equation modeling. The study population included all married women in Garmsar. Using the available sampling method, 400 married women were selected for the sample group and answered Gatman's emotional divorce scale, Sanaei marital conflict questionnaire and Bagaruzi intimacy questionnaire. The results showed that there is a significant direct relationship between the components of marital conflicts and emotional divorce and a significant inverse relationship between the components of intimacy and emotional divorce. The research model was appropriate and confirmed and 0.32 of the emotional divorce variance was explained by marital conflicts and intimacy. Based on the findings of this study, it is suggested that educational packages be designed and implemented to reduce practical conflicts in order to reduce practical conflicts in order to strengthen the intimacy of couples. This study has practical implications for family therapists in transitioning from emotional divorce to levels of marital conflict and intimacy, and provides a better understanding of the etiology of emotional divorce in couples.

  Keywords: marital conflicts, emotional divorce, intimacy, model the structural equation
 • Karim Jabbari Pages 126-136
  Purpose

   The purpose of this study was to investigate the transmission and effectiveness of educational messages through non-verbal communication in religious texts.

  Materials and Methods

   In this study, the teachings of the verses of the Holy Quran and the Prophetic tradition and Atrat Tahereh, which are related to the educational dimensions of body movements, have been examined in a division regarding the various dimensions of body movements. And their index examples are explained.

  Findings

   Due to the postures and movements of the human body, it is a complete educational medium and in addition to the complex system of verbal communication, all the movements of the human body and the conditions that it creates with its behaviors can be much more and richer The words contain educational messages. The transmission of non-verbal educational messages has a clear impact on various aspects of social interaction and changes in moral attitudes and behaviors. Educational thoughts and goals emerge in the form of body movements, and nonverbal communication is a living and influential truth, a messenger and a very powerful factor in changing the attitudes and behaviors of others.

  Conclusion

   Based on the findings, the elements of metalanguage or non-verbal communication have been emphasized by religious leaders as well as psychologists and those involved in education, because it carries a very wide range of educational messages and perseverance and effectiveness Increases messages.

  Keywords: Education, Non-Verbal Communication, Human, Action, Body Parts
 • Heydari Maedeh, Narges Saeidian * Pages 138-144
  Purpose

  The present study was conducted to determine the "relationship between spiritual intelligence and creativity with self-actualization of teachers in girls' vocational schools in Isfahan" by descriptive correlational method.

  Materials and Methods

  The statistical population consisted of all of teachers girls' vocational schools in Isfahan, numbering 604 people; Among them, based on Krejcie and Morgan (1970) table and stratified random sampling method with a volume of 234 people were selected to participate in the present study. The instruments used in the present study included three questionnaires: "King's Spiritual Intelligence (2009)" with 24 items, "Jones and Crandall (1968)" with 15 items and "Torrance Creativity (1981)" with 60 items, whose formal validity of Confirmed by a number of respondents. The reliability of the questionnaires was estimated using Cronbach's alpha coefficient of 0.92, 0.83 and 0.77, respectively. In order to analyze the data, descriptive statistics and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient and stepwise regression) were used.

  Findings

  The results showed that between all dimensions of spiritual intelligence (0.466, 0.541, 0.541, r = 0.463) and three dimensions of creativity (0.37, 0.258, r = 0.271) There is a significant direct relationship with self-actualization at the level of p <0.01. Among the predictor variables, spiritual intelligence had the highest predictive power for self-actualization.

  Conclusion

  Because teachers in vocational schools play a key role in the path of perfection, self-discovery and self-actualization of students (learners), it is necessary to provide the requirements to strengthen their spiritual intelligence and prepare opportunities for their creativity in order to achieve their self-actualization.

  Keywords: creativity, self-fulfillment, spiritual intelligence
 • Shahla Shaukatpour Lotfi, Leila Moghtadar*, Bahman Akbari Pages 184-197
  Purpose

  The aim of this study was to compare the effectiveness of parent-child interaction training, attachment-based therapy and self-regulatory skills training on preschool children's social skills.

  Materials and Methods

  In this research, a quasi-experimental research method has been used, which is done with a pre-test-post-test design. The statistical population includes preschool students in Islamshahr in the academic year 2019-2020; Which was selected by available sampling method of 60 people and randomly replaced in four groups of 15 people and then the experimental groups underwent parent-child interaction training, attachment-based therapy and self-regulatory skills training for 2 months (10 sessions of 2 hours); And the control group did not receive any training. The social skills questionnaire was used before and after the training.

  Findings

  The results showed that the differential scores of social skills in the parent-child interaction training group increased compared to the control group and this increase was significant; However, the two groups of attachment therapy and self-regulatory skills training did not have a significant effect on increasing the social skills of preschool children compared to the control group.

  Conclusion

  Therefore, parent-child interaction therapy can play a more effective role in improving communication skills and social adjustment in children than attachment-based therapy and self-regulation skills training.

  Keywords: Social Skills, Attachment-Based Therapy, Self-Regulatory Skills Training, Parent-Child Interaction Therapy
 • Moslem Shojaei, Masoumeh Tayyebi, Abbas Ghanbari Pages 208-218

  We all strive to have an ideal life and seek to improve our lives in different ways, and in this regard we seek to choose the best style to achieve the set goals. However, since not every style can bring perfection and salvation to human beings, choosing a safe style is of special importance. - Analytical and findings indicate that return, reincarnation and resurrection is one of the important religious concerns and is one of the common words in the language of Islamic commentators, theologians and philosophers. Theological issues have always been one of the most questionable issues among scholars and differences. Basic views have also arisen before these discussions, return, reincarnation, resurrection are among these issues. Return is accepted by scholars of Qur'anic interpretation, because it is a Qur'anic truth, and also the return of some people with special conditions. At the time of the advent of the Mahdi (pbuh), it is confirmed by Shiite scholars. Against past deeds and attaining perfection in this world, and this building to the heart Eli is not acceptable. Therefore, by defining the exact concept of Islam and dissecting its instructions in individual and social life, the researcher comes to the conclusion that by implementing the manifestations of compassion in our lives, we will not only have a balanced and meaningful personal life, but also its result and output. In social and community life, it will also lead to security, order and participation.

  Keywords: Return, reincarnation, death, resurrection, Islamic lifestyle, province
 • Ladan Behtooee, Reza Sourani Yancheshmeh*, Mohammad Naghi Imani Gole Pardesari, Yahya Khonsari, Mohammad Ali Ameri Habibabadi Pages 219-236
  Purpose

  The aim of this study was to identify the indicators, components and dimensions of virtual education in order to improve the quality of learning of students of Islamic Azad University of Tehran.

  Materials and Methods

  The present study is based on the purpose of applied-basic type and based on the type of data collected of qualitative type. The statistical population includes all knowledgeable and knowledgeable experts in the field of higher education. Purposeful non-random sampling method was used to determine the samples and to determine the experts. Documentary and field methods (exploratory interviews) were used to collect data. The validity and reliability of the instrument were evaluated and confirmed. The method of data analysis in theoretical coding was derived from the method of data theory of the foundation.

  Findings

  The results of factor analysis show that among the existing indicators (items), 9 main dimensions can be identified in the form of axial phenomenon, causal conditions and affective conditions.

  Conclusion

  Based on the existing literature, background and theories of these dimensions, including the intention to use, usefulness, efficiency and effectiveness, the role of professors and students, the necessary infrastructure, virtual education culture, intention to continue use, ease of teaching and learning and reducing costs They were educational.

  Keywords: Quality Improvement, Learning, Students, Virtual Education
 • Shirinali Rafipour Haftkhani, Mahmoud Reza Mohammad Taheri*, Mohammad Soltanifar Pages 246-256

  The advent of social media over the past decade has revolutionized communication and overshadowed traditional methods of communication. Therefore, the present study aimed to investigate the relationship between modern means of communication and social security in Iran in a descriptive-survey manner. Therefore, in order to achieve the research indicators, first a long list of indicators related to social security based on the theoretical foundations of the research and by forming a panel of experts and interviewing them, a final short list is extracted and in the form of a questionnaire based on pairwise comparisons. Was statistically analyzed. Then, in order to facilitate the process of data analysis and calculation, a code was defined for each of these indicators. Data analysis was performed based on hierarchical analysis technique (AHP) and in Expert Choice software. Then, at the end, the final ranking of each of these indicators was discussed. The results showed that the sub-indicators of "trust in the political system" from the main index of individual factors C1 and "dissemination of untrue news on human rights issues in the country" from the main index of international factors C4 and "promotion of culture and lifestyle of Western countries" again From the main index group of individual factors, C1 were ranked first to third with weights of 0.132797, 0.60603 and 0.118833, respectively.

  Keywords: social security, new means of communication, personal security, national security
 • Masoumeh Assad, Alireza Agha Yousefi*, Majid Zargham Hajebi Pages 288-297
  Purpose

  In the present study, the social anxiety model was predicted based on attachment mediated by parenting styles in obese female adolescents.

  Materials and Methods

  This research is a descriptive and correlational research according to the data collection method. In this study, the statistical population consists of all 12 to 14 year old female students in Tehran in 1399, who are overweight and obese with high body mass index. 200 of these students using multi-stage sampling method. Were selected as a sample. In this study, Connor Social Anxiety Questionnaire (by Connor 2000), Adolescents' Attachment to Parents and Peers Questionnaire (by Armsden and Greenberg, 1987), Bamrind Parenting Questionnaire (Bamrind, 1972) were used. Data using statistical model Multivariate regression, path analysis and finally structural equations were analyzed.

  Findings

  The findings showed that attachment (32%), with a negative and significant relationship, explains the changes in social anxiety, but with the mediation of the current variable of parenting, the standard coefficient of the path is equal to -0.46 and clearly the power of explanation. Has a higher rate of 46% in the diagnosis of social anxiety.

  Conclusion

  Using authoritative parenting style causes a person to experience less fear of evaluation in social situations, as well as less avoidance and anxiety, and consequently less anxiety. Have less.

  Keywords: Social Anxiety, Attachment, Parenting Styles, Obesity
 • Nasim Dadgar Azad, Faridah Haghshenas Kashani*, Hasan Esmailpour Pages 351-362
  Purpose

  The present research explores a practical model regarding the effect of brand association dimensions on customers' willingness to buy in chain stores.

  Materials And Methods

  In the qualitative part of the research, the grounded theory strategy was used to identify the main factors affecting it in the current state of the country, through individual unstructured interviews with scientific experts and specialists who were selected purposefully. necessary qualitative data were collected and qualitative data analysis was done through open coding, axial coding and selective coding. In the quantitative part, it was done by distributing a questionnaire (365 samples of customers by cluster method) in the statistical community of customers of chain stores.

  Findings

  The findings of the research show that In the qualitative dimension of the category "brand association creation in the mind of the customer" including the concepts of "benefits, characteristics and attitude" and 11 indicators, the category of "dimensions of brand association" includes the concepts of "brand favoritism, brand strength and brand uniqueness, brand uniqueness". and 10 indicators, the category of "customers' intention to buy" including the concepts of "behavioral intention and intention, habit, sensitivity to price and relational marketing" and 17 indicators, the category of "strategies to guide the consumer to purchase" including the concepts of "strengths in the store" , opportunities outside the store" and 18 indicators and categories "the effect of dimensions of brand association on consumer behavior (outcome)" including the concepts of "perceived risk, satisfaction, perceived trust, perceived usefulness, perceived behavioral control, brand loyalty and Perceived brand quality" and 28 indicators were identified and analyzed. In the quantitative aspect, the results of the data were tested in PLS3 software in the form of 7 main hypotheses and 8 sub-hypotheses, considering that the test statistic for all hypotheses is more than 1.96, therefore, all hypotheses except the main hypotheses 4 and 5 and 6 and sub-hypotheses 7 and 8 were confirmed.

  Conclusion

  "brand benefits, characteristics and attitude" have a positive effect on customers' purchase intention through the mediating variable of brand association.Also communication marketing is effective on consumer behavior through the balancing variable of strategies.

  Keywords: Financial Literacy Education, First Secondary School, Financial Knowledge, Financial Behavior
 • Sara Gharibabadi, Hasan Ali Abbaspour Esfeden*, Arastoo Mirani Pages 363-366

  The archetype of the wise old man is not only the examination and analysis of an elderly person, but regardless of age, the characters of the Shahnameh can be examined, and one of them is the character of Bozorgmehr, who is wise, pioneering, and productive from childhood to old age. This archetype appears in stories and sometimes in dreams, and together with the hero of the story, it leads him to individuality and self-improvement.

  Keywords: Bozormehr, archetypal critique, Pir Kheradmand, analytical psychology, Shahnameh
 • Fereshteh Pourmazaherian, Badri Shahtalebi Hossein Abadi* Pages 367-377
  Purpose

  Organizations in the modern age have become more complex and have been exposed to rapid and widespread changes and developments more than before. These issues have caused employees to be constantly exposed to psychological and social stress and pressure, which affects both their social personality and their organizational and job performance. To face these conditions, employees need skills that empower them socially and mentally. In this regard, the present study sought to identify the social dimensions of the new organizational skills of Islamic Azad University employees.

  Materials and Methods

  The research method was qualitative with thematic analysis approach. The data of the present research are all scientific articles in Farsi and English related to organizational skills that were published in reliable databases between 2007 and 2021 (for English articles) and 2012 and 2021(for Persian articles). The purposeful sampling method was criteria-based, based on which 57 articles (23 Persian articles and 34 English articles) were selected and reviewed as a sample. It was used to measure content validity using the relative coefficient of content validity (CVR). Items whose CVR index value was less than 0.6 were removed and finally, 51 items were approved from the initial 59 items.

  Findings

  The research findings indicated that the social dimensions of modern organizational skills are: social-emotional self-management (with the basic themes of emotional self-control, collective self-efficacy, personality autonomy and self-motivation), rational interactionism (with the basic themes of interactive free-thinking, constructive relationships and group synergy) ) and mental-social flexibility (with the basic themes of creative innovation, critical thinking, changeability and socio-cultural intelligence).

  Conclusion

  These dimensions in relation to each other shape the social capability of Islamic Azad University employees as a fundamental part of their new organizational skills.

  Keywords: New Organizational Skills, Islamic Azad University, Social-Emotional Self-Management, Rational Interactionism, mental-Social Flexibility
 • Sahar Oghbaee, Maryam Golbabaee*, Mohammadreza Shahabadi Pages 378-391
  Purpose

  The present research was conducted with the aim of identifying and evaluating the components of the mooc-based model for the training of municipal employees.

  Materials and Methods

  the aforementioned research is fundamental-applied in terms of its purpose; In terms of data, it is a mixed method (first qualitative and then quantitative) with an exploratory approach, and in terms of the implementation of the research in the qualitative phase, it is of the content analysis type, and in terms of the nature and type of study in the qualitative dimension, it is conventional content analysis, and in terms of the implementation of the research in the quantitative phase, it is a cross-sectional survey. The statistical population of the research in the qualitative part included 15 experts, experts and specialists. To determine the sample size in this section, a non-random, purposeful sampling method was used. In the quantitative part, the statistical population included employees in the queue units and headquarters of Tehran Municipality, who were selected in total 60 people. The tools of the qualitative part were semi-structured interviews, and in the quantitative part, researcher-made questionnaires were used. The validity and reliability of the measurement tool was discussed and confirmed. (In order to analyze the data in the qualitative part, the coding method derived from conventional content analysis method was used, and in the quantitative part, factor analysis and structural equation modeling were used.

  Findings

  The results of the research showed that the components of the Mooc model include, including, goals, audience determination, needs assessment, feasibility, title selection, title type, platform selection, content, support, interactive platform, audience engagement, were the evaluation strategy and the components affecting it included information technology, management, scientific/professional qualification.

  Conclusion

  The implementation of MOK educational model in the municipality can have a significant impact on the performance of employees. The implementation of these courses by improving the literacy level of municipal employees in each job unit they are working in will make them better define their job and show better efficiency and effectiveness

  Keywords: Mooc-Based education, information technology, management, Tehran Municipality
 • Nazanin Mahroeyan, Mostafa Mehraen*, Mehrdad Navabakhsh Pages 392-404

  The aim of this article is to investigate the conditions of the formation of the field of discursive conflicts about science and technology in contemporary Iran (Pahlavi era Iran) and tries to answer these two basic questions: a) What is the content of the science and technology discourses in the field of discursive conflicts in Pahlavi era Iran? and direction they had and what factors have shaped this content and direction? and b) What social conditions formed the basis for the formation of this discursive conflict field and the discourses in it and provided the necessary external conditions for the production of discourses? In order to answer these questions, the researcher must show what social conditions are the basis for the objective production of discourses, and in the next step, show the content and orientation of discourses under the influence of what factors are formed, and after proposing a combined theoretical model, carefully examine social and cultural developments. Iran in the given period of time tries to show that although the emergence of a crisis in the moral order of the society, the mobilization of resources and the formation of interaction chains are necessary for the formation of the process of production and transformation of the discourse, the content and direction of the discourses are influenced by factors such as the social horizon of the discourse. , its argumentative limits, its motivational limits, competing discourses in the discourse context of the society and finally the type of cultural capital of the subject producing the discourse is determined. From a methodological point of view, the researcher tries to test his hypotheses by using a combined method including historical case study method and discourse analysis method.

  Keywords: Sociology of Knowledge, Science, Technology Discourse, Discourse Production, Discourse Content, Orientation, Case Study Method
 • Mohammad Sadegh Atrian, Ali Zarei*, Farideh Ashraf Ganjooei Pages 400-411
  Purpose

  The strategy plan for talent identification of athletes plays an important role in talent identification and improving the performance of athletes. Therefore, the purpose of the current research was to examining the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the strategic plan for talent identification of athletes based on the SWOT method and providing strategies for them.

  Materials and Methods

  This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was descriptive. The research population was experts and managers of the billiards federation, coaches of national and club billiards teams and heads of the talent identification committee, which according to the principle of theoretical saturation number of 13 people of them were selected as a sample with using the purposive sampling method. Data were collected by semi-structured interview and research-made questionnaire and analyzed by weighted average and rank methods in SPSS software.

  Findings

  The findings showed that for the strategic plan for talent identification of athletes were identified 12 strengths, 29 weaknesses, 18 opportunities and 8 threats. Also, the evaluation of the internal factors of the strategic plan for talent identification of athletes showed that the amount of attention to strengths in compared to weaknesses was higher, and the evaluation of its external factors showed that the amount of attention to opportunities in compared to threats was higher. Finally, according to the analysis of internal and external factors were designed strategies for them.

  Conclusion

  According to the results of the present study, the attention of managers and officials to the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the strategic plan for talent identification of athletes can have appropriate consequences.

  Keywords: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, Strategic Plan, Talent Identification, Athletes
 • Morteza Ghalibaf Tousi Nejad, Zinat Nikaeen*, Faride Ashraf Ganjuee, Zahra Haji Anzahaee Pages 405-412
  Purpose

  Today, winning a medal in the Olympic event is very important for all countries. The purpose of the present study is to predict the number of medals in Iran's taekwondo sport in the Paris Olympics using the decision tree algorithm. Sampling of this research was done for Olympic experts using the snowball method.

  Materials and methods

  In this research, in order to determine the indicators that are effective on medal winning in the Olympics, preliminary studies and interviews to the point of saturation with 11 experts in the Olympic field were used. In the following, 78 indicators effective on winning medals in the Olympics were selected from the relief algorithm. These indicators were classified into five components: economic, political, cultural and social, technological and sports, and 54 indicators were extracted qualitatively and 24 indicators quantitatively. Data were collected for 24 quantitative indicators from library studies and sites and 54 qualitative indicators from Taekwondo Olympians of different Olympic eras. The statistical population includes all the Olympians as well as the number of medals won by Iran in Taekwondo for the Olympic periods. The statistical sample was 30 Olympians from the 2000 Sydney Olympics to the 2020 Tokyo Olympics. Data analysis was done using the decision tree data mining method.

  Findings

  The results of data analysis showed that the decision tree algorithm has 80.12% accuracy for predicting Olympic results.

  Conclusion

  As a result, by using the decision tree algorithm, it is predicted that Iran will win a bronze medal in Taekwondo at the Paris Olympics.

  Keywords: Prediction, Olympics, Cultural, Social Component, Data Analysis, Taekwondo
 • Dorsa Malekshahi, Kamran Mohammadkhani*, Amir Hossein Mohammad Davoodi Pages 413-422
  Purpose

  The study aims to develop a model for increasing the job engagement of the faculty members of Islamic Azad University.

  Materials and Methods

  This is a qualitative study and a content analysis was used to analyze the data. The statistical population of the study consisted of specialists, the policymakers of the higher education system, experienced professors, and academic experts in the field of behavioral science. In the study, using purposive sampling and based on the theoretical saturation criterion, semi-structured interviews were conducted with 18 people as participants. Guba and Lincoln's method (1985) was used to assess validity and reliability.

  Findings

  The results of the data analysis during two stages of open and axial coding consisted of 367 important phrases and sentences as primary codes, 47 semantic units as secondary codes and finally 13 axial codes. These codes consist of job satisfaction, individual factors, recruitment, ethic, education and research, performance, university branding, economic factors, organizational factors, academic independence, communications, rules and regulations, and justice, which each of the components includes also sub-components.

  Conclusion

  Therefore, it can be said that the quality and development of knowledge depends on the performance of academic staff members. A positive attitude and interest in the job leads to more effort and improvement of organizational performance.

  Keywords: Job Engagement, Faculty Members, Qualitative Approach
 • Fatemeh Mirsalehan, Moosa Najafi*, Ahmad Azin Pages 423-433

  The victory of the Islamic revolution is due to the application of the liberating talent of the Shiite narrative of political Islam in providing a model of resistance against the arrogant domination of the West and the transcendental values of Western modernity against religious values in the new century. A capacity that gradually became an influential and disruptive model in the equations of the global power system. Examining the meaning of the concept of resistance, dimensions, contexts, consequences and prospects of resistance and presenting its conceptual model in the thought of the Supreme Leader as a determining component in the progress of the Islamic society and overcoming the challenges caused by the power seeking of the domination system is the subject of this research. . The researcher's intended research method is to examine Hazrat Agha's speeches in the field of resistance. The results indicate that the denial of domination, independence, multi-dimensional deterrence and the achievement of modern Islamic civilization is the outline of the concept of resistance in this study.

  Keywords: Seyyed Ali Khamenei, Supreme Leader, Discourse, Resistance, Deterrence, Islamic Civilization
 • Akbar Khajeh* Pages 434-443

  Technology is an integral part of life in the world today in all political, economic, social and cultural dimensions, which characterizes the lifestyle of humans. Iranian-Islamic culture or ethical lifestyle has always been respected as a symbol of ethical life for mankind, but today it has been affected by new technologies. Because technology and the use of technology are considered to be an effective infrastructure in achieving the ethical life of the public sector of the society. The use of technology can cause convergence and divergence at the domestic and international level, America, with the image of the land of opportunities, is a pioneer in providing new technologies that ground the lifestyle based on American values, after the revolution. Islam in Iran has faced the resistance of Islamic-Iranian values, which is part of the conflict between Iran and America on a larger level. In this article, it is assumed that technology is mixed with the fabric of social life and changes the individual and social status of people at the level of society; For example, the warning for the time of performing religious duties has been linked to access to technology. The main question considered for this issue is based on how technology causes the emergence of conflict in the relations between Iran and America. This article tries to answer this question from the perspective of postphenomenology and network actor theory. The obtained results show that the influence of technology on lifestyle and the influence of lifestyle on technology are undeniable. The liberal lifestyle changes along with the technological innovation and it tries to institutionalize the liberal lifestyle along with the development of technology. With the technological advances that have occurred mainly in the military field, the Islamic Republic is trying to promote the ability of the Islamic lifestyle as an obstacle to the expansion of the liberal lifestyle.

  Keywords: Iran, America, Conflict, Network Activist, Lifestyle
 • Ahmad Karimi Dastaki* Pages 444-453

  Anxiety is one of the common characteristics of today's life and is due to various reasons, one of which is a university exam. The purpose of this study was to determine the exam anxiety model of the university students based on cognitive and metacognitive categories. The research method is of a Quantitative research based on the correlation approach. The statistical research institute includes undergraduate students from the state universities of Bushehr in the academic year 1399-1398. The sample size of the research is sampled for 250 people A proportional random was selected. In order to collect data from the Friedman anxiety question The Welsh Vahton's metasognitive beliefs questionnaire and Gilander co-workers' Cognitive fusion Questionnaire were used. The results showed that metacognitive beliefs are effective in the anxiety of the students' exam. Metacognitive beliefs are significant in cognitive fusion. Cognitive anxiety affects students' anxiety. All of them are significant Surface (α =0.05).

  Keywords: Cognitive Fusion, Metacognitive Beliefs, Exam Anxiety
 • Amir Reza Habibi, Samad Ghaempanah*, Hossein Shamsini, Asadolah Athary Pages 454-467
  Purpose

  Machiavelli's thoughts based on realism and realism, liberalism and the emerging and updated thoughts after that and Marxism have attracted many theorists in the field of international relations and political science, as well as supporters of this field; Therefore, this research was conducted with the aim of investigating the course of liberal democracy thought in international relations after the collapse of communism.

  Materials and methods

  The information required for this research has been collected by library method. Then, this information was analyzed using analytical-descriptive research method and data collection was done based on library and documentary studies.

  Findings

  The results show that some of these arguments are liberal in nature, while another is realistic in nature.

  Conclusion

  But what cannot be hidden is the fact that we are experiencing a different world and many of the theories governing international relations, which have been the basis of evaluating actors and their behavior, are no longer valid in their traditional form.

  Keywords: Liberal Internationalism, Democracy, Communism
 • Asal Khatib, Zabih Pirani*, Davood Taghvaei Pages 468-478
  Purpose

  Risky behaviors in teenagers cause personal, social, economic problems and possibly death due to accidents, violence and crime. The purpose of this research was to investigate the structural pattern of the relationship between high-risk behaviors and defense mechanisms with the mediation of difficulty in the cognitive regulation of emotions of second-secondary students.

  Materials and methods

  The correlation research method was structural equation modeling. The socio-statistics of the research was made up of all students of the second secondary school in public schools in Tehran in the academic year of 1400-1999; Among them, 250 people were selected by multi-stage cluster sampling method; And they were evaluated using questionnaires of high-risk behaviors (Ahmadporterkman, 2013), defense mechanisms (Andrews et al., 2014), and emotional regulation difficulty scale (Gertz and Romer, 2004). In order to analyze data, in addition to descriptive statistics, structural equations were used at a significance level of 0.01 in SPSS-23 and 3PLS software.

  Findings

  The direct and negative effect of developed mechanism (P < 0.001 and β = -0.380) and underdeveloped mechanism (P < 0.001 and β = 0.400) were significant on risky behaviors. The indirect effect of the developed mechanism (β=0.059) through the difficulty in cognitive regulation of emotion on high-risk behaviors was significant. The indirect effect of neurotic mechanism (P<0.001 and β=0.075) was significant through the difficulty in cognitive regulation of emotion on risky behaviors. The results of the goodness of fit indices showed that the model had a relative fit. (R2a=0.30, Q2=0.28, and GOF=0.21).

  Conclusion

  Based on the findings of the research, the structural model of the research is suitable with the collected data, and to explain the high-risk behaviors of teenagers, the variable of defense mechanisms can be used with the mediation of difficulty in the cognitive regulation of emotion.

  Keywords: Difficulty in Cognitive Emotion Regulation, Risky Behaviors, Defense Mechanisms
 • Saeed Azizpoor* Pages 488-498
  Introduction

  Resurrection is one of the principles of Islam and one of the most important beliefs of all monotheistic books. And it means the return of man to the origin and truth of existence and eternal life. Resurrecting a person after death is to audit and receive the rewards and punishments of his actions and issues related to his beliefs and morals in the worldly life. Therefore, there is a significant connection between the mental health of each person and his resurrection and afterlife.

  Findings and research method

  Resurrection and life after death have always been the most mysterious and important concerns of human beings and unanswered questions such as: Where did I come from and where am I going? has raised In this article, the researcher first looks at the place of resurrection in cultures, then at resurrection and its related issues such as the number of days, the passage of Chinot (Sarat bridge), heaven, hell and purgatory in Zoroastrian religion and Iranian thought, then in Jewish religions and Christianity and finally in Islam and the Qur'an and in the end comparison, analysis and conclusions have been reached.                                                                                                                                  

  The result of the research: 

  Islam and Zoroastrianism have a lot in common regarding the resurrection, and the Christian religion has more or less paid attention to the issue of the resurrection, but the Jewish religion, especially the Torah, has not mentioned the resurrection in the least, and what God said to this people is related to this world and corresponds to it. It is with the past of this people.

  Keywords: Qur'an, resurrection, Zoroastrian monotheistic religions, Jews, Christianity