فهرست مطالب

تفکر و کودک - سال یازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1399)
 • سال یازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/04/19
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عباس ایزد، محسن دیبایی صابر*، مهدی سبحانی نژاد صفحات 1-28

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اعتباربخشی چارچوب نظری برنامه درسی پژوهش محور و تحلیل آن در محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی، به شیوه اسنادی به همراه اعتباربخشی گروه های کانونی و نیز تحلیل محتوی، انجام شد. نتایج نشان داد؛مهم ترین ابعاد برنامه درسی پژوهش محور را می توان در چهارده بعد ؛ پویایی، ساخت دانش، معلم پژوهنده، آزمون پذیر بودن، تمرین و فعالیت محوری، تعاون و همکاری، پرسشگری، تفکر انتقادی، مساله مداری، خودانگیختگی، ارزیابی، کاوشگری، اکتشاف و یادگیری خو تنظیمی تدوین نمود. از میان این ابعاد چهارده گانه از منظر متخصصان ، مولفه مساله مداری دارای بالاترین و مولفه تعاون و همکاری دارای پایین ترین رتبه بوده است. علاوه بر این، میزان انطباق ابعاد برنامه درسی پژوهش محور با محتوای کتاب علوم تجربی بسیار متفاوت است. به طوری که بیشترین اهمیت مربوط به مولفه پرسشگری و کمترین اهمیت مربوط به مولفه یادگیری خودتنظیمی است. همچنین نتایج نشان داد بین محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با ابعاد برنامه درسی پژوهش محور اعتباربخشی شده از منظر خبرگان، انطباق وجود ندارد. بر اساس نتایج بدست امده پیشنهاد می شود برنامه ریزان ومولفان در ویراست های اتی کتاب علوم تجربی مولفه های کمتر پرداخته شده را مورد تاکید بیشتر قرار داده و از طریق برگزاری کارگاه های اموزش ضمن خدمت معلمان را با مولفه های شناسایی شده در این پژوهش بیشتر اشنا کنند.

  کلیدواژگان: اعتبارسنجی، برنامه درسی، پژوهش محور، علوم پایه ششم ابتدایی
 • پریچهر جبلی آده، محمد نوریان*، سودابه عضدالملکی صفحات 29-62

  پژوهش حاضر با هدف بررسی مهارت ها، گرایش ها و روش های تدریس تفکر انتقادی در برنامه درسی بر پایه نتایج تحقیقات مرتبط انجام شده است. رویکرد پژوهش از نوع کیفی و روش آن سنتز پژوهی است که در آن پژوهش های مرتبط به صورت نظام مند انتخاب، واکاوی محتوایی و دسته بندی شده اند. جامعه مورد مطالعه مقالات مربوط به تفکر انتقادی به زبان انگلیسی از سال 2014 تاکنون بوده است. از 120 مقاله به دست آمده به روش هدفمند، بر اساس اشباع داده ای 31 تحقیق درباره آموزش تفکر انتقادی، غربالگری و انتخاب شده اند. پس از تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای کیفی، کلیه  مهارت ها و گرایش های تفکر انتقادی بر اساس تقسیم بندی جدیدی مرتب گردیده اند. بدین ترتیب مهارت ها به شش دسته اصلی تشخیص، گردآوری اطلاعات، واکاوی، تعمق، ارایه، سنجش و خود انتقادی و گرایش ها به هشت طبقه خردورزی، آفرینندگی، انعطاف پذیری، شفافیت، سازمان دهی، خوداتکایی، کاوشگری و تعامل تقسیم شده اند. سپس روش های تدریس تقویت مهارت ها و گرایش های تفکر انتقادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داده که روش های تدریس شبیه سازی، مشارکتی، بازی گروهی، کارگروهی، شش کلاه تفکر، ایفای نقش، مسئله محور، اکتشافی، پروژه محور، پژوهش محور، بارش فکری و نقشه مفهومی در اغلب پژوهش ها بر رشد مهارت ها و گرایش های تفکر انتقادی سهم قابل توجهی داشته اند.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، مهارت ها و گرایش ها، روش های تدریس، سنتز پژوهی
 • گلناز درویش زاده، زهره لطیفی*، محمد سلطانی زاده صفحات 63-82

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش استفاده صحیح و مدیریت زمان والدین از گوشی همراه، رسانه های اجتماعی و فضای مجازی بر الگوی دلبستگی، مشکلات رفتاری کودکان و میزان اعتیاد به اینترنت والدین صورت پذیرفت. این تحقیق از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. بدین منظور که از بین تمام مادران منطقه دو تهران که کودکان آن ها در مهدکودک های این منطقه حضور داشتند با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، 30 خانواده بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه اعتیاد به اینترنت (کیمبرلی یانگ)؛ سیاهه مشکلات رفتاری کودک CBCL (آخنباخ)؛ پرسشنامه الگوی دلبستگی Q-SET  بود. برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از روش تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) استفاده شد. نتایج نشان داد بین نمرات دلبستگی، مشکلات رفتاری کودکان و اعتیاد به اینترنت دو گروه آزمایش و گواه، در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. آموزش بر استفاده صحیح و مدیریت زمان والدین از گوشی همراه، رسانه های اجتماعی و فضای مجازی موثر است و موجب بهبود دلبستگی، کاهش مشکلات رفتاری کودکان و کاهش اعتیاد به اینترنت در والدین می شود.

  کلیدواژگان: مدیریت زمان، رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، الگوی دلبستگی، مشکلات رفتاری، اعتیاد به اینترنت
 • علی اکبر سام خانیانی*، اکبر شایان سرشت، طاهره شیخی صفحات 83-113

  پرورش تفکر فلسفی در کودکان و آموزش برنامه های فکری به دلیل آنکه به گسترش و تقویت ابعاد ذهنی روحی کودک می انجامد یکی از برنامه های اساسی تعلیم به کودکان به حساب می آید. آموزش مهارت های فلسفی در شعر برخی از شاعران  کودک و نوجوان نیز مشاهده می شود. این پژوهش با بررسی شعر کودک غلامرضا بکتاش و ناصر کشاورز بر آن است تا به این سوال پاسخ دهد که چه مهارت ها و مولفه های تفکر فلسفی در شعر کودک این دو شاعر به کودکان آموزش داده شده است. پژوهش حاضر که  به روش توصیفی- تحلیلی و برمبنای اطلاعات کتابخانه انجام شده ا ست ، نشان می دهد مهارت های تفکر فلسفی به صورت غیر مستقیم در شعر این شاعران به کودکان آموزش داده می شود و کودکان با خواندن این اشعار می توانند قدرت استدلال پیدا کرده و با کنجکاوی و مهارت کشف بیش تری امور معمولی زندگی را دنبال کنند؛ در نتیجه اعتماد به نفس خویش را تقویت نمایند. والدین و مربیان با خواندن این نمونه اشعار برای کودکان می توانند کمک شایانی به آن ها کرده تا از این طریق برخی از مسایل زندگی را تجزیه و تحلیل نمایند. و در برقراری ارتباط با دیگران و تصمیم گیری مهارت بیشتری از خود نشان دهند.

  کلیدواژگان: شعر کودک و نوجوان، تفکر، مهارت های فکری، آموزش فلسفه
 • الهام صابری، عفت عباسی*، یحیی قائدی، مجید علی عسگری صفحات 115-157

  هدف اصلی این پژوهش، تبیین الگوی برنامه درسی فلسفه برای کودکان در دوره اول متوسطه ایران است. رویکرد پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی می‏باشد. در ابتدا پس از بررسی مبانی نظری موجود در زمینه فبک و نمونه گیری هدفمند معیاری، نظرات 19 نفر از متخصصان برنامه درسی و فبک از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع‏آوری و سپس با روش تحلیل تم، ساختارهای تماتیک منتج شد. در مرحله کمی، از روش دلفی استفاده شد. برای تعیین میزان اتفاق نظر بین خبرگان، از ضریب هماهنگی کندال و برای ارزیابی روایی محتوایی پرسشنامه، از ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) و برای بررسی پایایی، از آلفای کرونباخ استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق تعداد 135 مولفه برنامه درسی فبک برای دوره اول متوسطه ایران شناسایی و مدل مفهومی در قالب عناصر ده گانه اکر طراحی شد که در قالب 10 بعد، منطق یا چرایی (26 شاخص)، اهداف (39 شاخص)، ویژگی های محتوا (8 شاخص)، فرم های محتوا (7 شاخص)، روش های یاددهی-یادگیری (13 شاخص)، ویژگی‏های تسهیلگر (12 شاخص)، ویژگی های محیط آموزش (4 شاخص)، ارزشیابی (19 شاخص)، گروهبندی (3 شاخص) و زمان (4 شاخص)، اولویت بندی شدند.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، الگوی برنامه درسی، فلسفه برای کودکان (فبک)، دوره اول متوسطه ایران
 • صابر عبدالملکی*، نوشین نوری، فائزه اسدی صفحات 159-182

  اجرای موثر بازی هدایت شده نیازمند معلمانی است که با درک درست از نقش خود و کودکان بدانند که چگونه بازی را آغاز و در طول بازی تعامل کنند تا ضمن توجه و پشتیبانی از اهداف یادگیری، فرایند کسب تجربه لذت بخش بازی را برای کودکان هم فراهم کنند. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین نقش مربی و کودک در فرایند یاددهی - یادگیری بازی هدایت شده بود. روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی از نوع استقرایی بود که در آن پژوهش های بازی هدایت شده در حوزه آموزش کودکان با روش نمونه گیری هدفمند از سال های 2000 الی2020 شناسایی و مورد تحلیل محتوا قرار گرفتند که تا رسیدن به اشباع نظری 17 منبع علمی (15 مقاله و 2 پایان نامه) مورد تحلیل قرار گرفت. تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش منجر به شناسایی 6 مضمون سازمان دهنده اصلی و 5 مضمون سازمان دهنده فرعی شد که در دو مضمون فراگیر نقش مربی (آغازگر هدفمند، مشارکت کننده در بازی، حمایتی) و نقش کودک (انگیزه درونی، نقش فعال در بازی، مشارکت پویا) قرار گرفتند. مضامین شناسایی شده از نظر متخصصان از اعتبار مناسب برخوردار بودند.

  کلیدواژگان: دوره اوان کودکی، بازی هدایت شده، یاددهی- یادگیری، مربی، کودک
 • ساناز عینی*، متینه عبادی، صغری سعادتمند، نغمه ترابی صفحات 183-210

  از آنجایی که میزان بالای تنیدگی تبعات منفی زیادی بر آینده تحصیلی دانش آموزان دارد، لذا پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تنیدگی تحصیلی براساس تفکر خلاق، هوش هیجانی و ذهن آگاهی در بین دانش آموزان تیزهوش انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه مدارس تیزهوش شهرستان اردبیل در سال تحصیلی1399-1398 تشکیل داد که 170 نفر (100 پسر و 70 دختر) به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزارهای، تنیدگی تحصیلی زاژاکووا، لینچ و اسپنشاد (2009)، تفکر خلاق از پرسشنامه تفکر خلاق ولچ و مکداول (2002)، هوش هیجانی شوت (1998) و ذهن آگاهی کنتاکی (2004) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان انجام شد. نتایج حاکی از همبستگی منفی و معنادار بین متغیرهای تفکر خلاق، هوش هیجانی و ذهن آگاهی با تنیدگی تحصیلی دانش آموزان تیزهوش بود. همچنین نتایج نشان داد که تفکر خلاق، هوش هیجانی و ذهن آگاهی در مجموع 64 درصد از واریانس تنیدگی تحصیلی را در دانش آموزان تیزهوش را پیش بینی می کند (05/0>p). بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش تفکر خلاق، ذهن آگاهی و هوش هیجانی در دانش آموزان تیزهوش می توان از شدت تنیدگی تحصیلی در آن ها کاست.

  کلیدواژگان: تنیدگی تحصیلی، تفکر خلاق، ذهن آگاهی، هوش هیجانی، تیزهوش
 • فاطمه سادات فاطمی، راحله صادقی*، حمیده شاهبان صفحات 211-229

  هدف از این مطالعه، اثربخشی برنامه ترکیبی آموزش فلسفه به کودکان و همدلی بر شایستگی اجتماعی دانش آموزان ابتدایی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون  با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه پنجم و ششم ابتدایی شهر تهران که در سال 1398-1397 مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 30 نفر از افرادی که نمره پایین تری در شایستگی اجتماعی کسب نمودند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. در مرحله بعد گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 60 دقیقه ای در معرض آموزش ترکیبی فلسفه برای کودک و همدلی قرار گرفت، در پایان جلسات، دانش آموزان هر دو گروه در دو مرحله، یک مرحله بلافاصله پس از پایان آموزش و یک مرحله بعد از گذشت دو ماه از آموزش مجددا پرسشنامه شایستگی اجتماعی فلنز و همکاران (1990) تکمیل نمودند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس تک متغیری (آنکوا) استفاده شد. نتایج نشان داد که اجرای این برنامه می تواند بر ارتقا شایستگی اجتماعی دانش آموزان تاثیر معناداری بگذارد (01/0P>) و موجب افزایش شایستگی اجتماعی دانش آموزان گردد.

  کلیدواژگان: آموزش فلسفه به کودکان، آموزش همدلی، شایستگی اجتماعی، دانش آموزان ابتدایی
 • الناز مردآزادبهی، بهبود یاریقلی*، موسی پیری صفحات 231-255

  هدف پژوهش، اثربخشی آموزش فلسفه به کودکان به روش اجتماع پژوهشی براضطراب تحصیلی دانش آموزان بود. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. شرکت کنندگان شامل 40 نفر از دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهر مراغه در سال تحصیلی 1399-1398 به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در هر یک از گروه های آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل مقیاس اضطراب تحصیلی ((Philips, 1978 دارای چهار مولفه ترس از ابراز وجود، فقدان اعتماد به نفس، واکنش های فیزیولوژیک و اضطراب امتحان می شود. در گروه آزمایشی از آموزش فلسفه به کودکان به روش اجتماع پژوهشی و گروه کنترل از روش تدریس سنتی استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از کواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش فلسفه به کودکان به روش اجتماع پژوهشی بر کاهش اضطراب تحصیلی (001/0 P= ,126/31F=) تاثیر معنی داری دارد. همچنین اثربخشی آموزش فلسفه به کودکان به روش اجتماع پژوهی در کاهش اضطراب امتحان (884/47F=)، واکنش های فیزیولوژیک (876/38F=) ، ترس از ابراز وجود (480/37F=) و فقدان اعتماد به نفس (575/37F=) با 001/0 P=  معنی دار بود. بنابراین، بکارگیری روش آموزش به فلسفه به کودکان به روش اجتماع پژوهشی بر کاهش اضطراب تحصیلی دانش آموزان تاثیر بسزایی دارد.

  کلیدواژگان: آموزش فلسفه برای کودکان، اجتماع پژوهشی، اضطراب تحصیلی
 • فرهاد محمدی مصیری، اعظم سادات خدادادی*، شیما تمنایی فر صفحات 257-276

  هدف پژوهش مقایسه اثربخشی بازی درمانی گروهی کودک محور و بازی درمانی گروهی والدین بر پیشرفت سازش نایافتگی اجتماعی و احساس تنهایی کودکان پیش دبستانی بود. این پژوهش یک طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. برای نمونه با روش در دسترس 30 نفر والد15نفر در گروه آزمایش 15 نفر در گروه کنترل و 30 کودک پیش دبستانی 15نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل گمارده شدند. گروه های آزمایش تحت اجرای 8 جلسه بازی درمانی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه های احساس تنهایی کودک آشر و ویلر و سازگاری اجتماعی سینها و سینگ بود. نتایج نشان داد تاثیر بازی درمانی بر کودکان و والدین به ترتیب در پیشرفت سازش نایافتگی اجتماعی(05/0p)و احساس تنهایی کودکان  (05/0P>)از نظر آماری تفاوت قابل ملاحظه ای نداشتند.بنابراین بازی درمانی گروهی کودک محور و بازی درمانی گروهی والدین بر پیشرفت سازش نایافتگی اجتماعی و احساس تنهایی کودکان پیش دبستانی اثربخش بوده اما بین این دو گروه تفاوت معناداری نیست.

  کلیدواژگان: بازی درمانی، سازش نایافتگی، احساس تنهایی
 • حسین موذن*، اسماعیل کاوسی، محسن عامری شهرابی صفحات 277-302

  هدف پژوهش، شناسایی چالش های فرآروی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در توسعه هنرهای نمایشی است. در مسیر رسیدن به این هدف، سیاست های توسعه ای کانون، در این حوزه نیز بعنوان سوال اصلی پژوهش، بررسی شده است.تحقیق از لحاظ روش و ماهیت ترکیبی، برخاسته از نظریه داده بنیاد (کیفی) و توصیفی - پیمایشی(کمی) است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان در زمینه هنرهای نمایشی در کانون است.جامعه آماری در بخش کمی را مدیران، کارشناسان و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تشکیل میدهد. روش نمونه گیری نظری و حجم نمونه نظری تراکمی است. ابزار اندازه گیری کیفی مصاحبه و ابزار اندازه گیری کمی پرسشنامه بسته می باشد. پرسشنامه حاوی 72 سوال بسته بود واز مقیاس طیف 5 تایی لیکرت در پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامه بین 30 نفر از مدیران، کارشناسان مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کانون توزیع شد. تحلیل نتایج  بااستفاده از نرم افزار SPSS 20، حکایت از آن دارد که چالش های توسعه ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در مراکز  فرهنگی وهنری ، بیشتر متاثر از مقولات آموزشی، مالی، مدیریتی،قوانین و سیاستگذاری است. بر اساس پژوهش انجام شده، و دیدگاه مدیران، کارشناسان، مربیان و خبرگان کانون، در پایان پیشنهاداتی در جهت بهبود شرایط لحاظ گردید.

  کلیدواژگان: هنرهای نمایشی، توسعه فرهنگی، توسعه هنرهای نمایشی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • مرتضی عابدینی نظری، سیده عصمت رسولی*، سعید صفاریان همدانی صفحات 303-326

  هدف تحقیق حاضر شناسایی و تدوین الگوی برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان بود. این پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی بود که جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی کلیه خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران آموزش و پرورش بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 21 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران بودند که از بین آنها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 420 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه ی نیمه ساختار یافته و در بخش کمی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد بود و در بخش کمی، همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی بود که  با استفاده از نرم افزارهای SPSS-v21، Smart Pls-v3 و Lisrel-v8 تحلیل شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که آموزش فلسفه به کودکان شامل سه بعد کلی عوامل تشکیل دهنده(ذهنیت فلسفی، گفت و گوی فلسفی و تعلیم تربیت فلسفی)،  عوامل تاثیرگذار(برنامه درسی، معلم و مدیریت) و عوامل تاثیرپذیر(تفکر انتقادی، خردمندی و خودکارآمدی) است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل ارایه شده از برازش مطلوبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: الگوی برنامه درسی، آموزش فلسفه، دانش آموزان، پژوهش ترکیبی
|
 • Abbas Izad, Mohsen Dibaei Saber *, Mehdi Sobhaninezhad Pages 1-28

  The present study was conducted with the aim of explaining and validating the theoretical framework of the research-oriented curriculum and its analysis in the content of the sixth grade elementary experimental science textbook. The research was conducted in a documentary manner with the accreditation of focus groups as well as content analysis. The research population in the documentary analysis of all texts related to the research-oriented curriculum, in the accreditation of the curriculum professors of Tehran universities (University of Tehran, Shahid Beheshti, Allameh Tabatabai, Shahid Rajaei, Shahed and Payam Noor) with a total of 30 people and in the analysis The content of the textbook was Experimental Science for the sixth grade of elementary school. Sampling was also not performed. The tool in document analysis of the filing form was the researcher in the validation of the questionnaire form and in the content analysis, the content analysis list was. The results showed; The most important aspects of a research-oriented curriculum; Dynamics, knowledge building, teacher-researcher, testability, practice and activity-oriented, cooperation and collaboration, questioning, critical thinking, problem orientation, spontaneity, evaluation, exploration, exploration and learning are self-regulating, plus dimensions have components Are their own. 2.The validation of the dimensions of the research-oriented curriculum from the perspective of experts has been such that among the above ten dimensions from the perspective of Iranian curriculum experts, the problem-oriented component has the highest rank and the component of cooperation has the lowest rank. 3. The degree of adaptation of the dimensions of the research-oriented curriculum to the content of the sixth grade elementary science-experimental science textbook is very different. So that in the content of the sixth grade experimental sciences textbook, the highest importance is related to the component and inquiry is the lowest importance factor related to the component of self-regulated learning. 4. There is no correspondence between the content of the sixth grade elementary experimental science textbook and the dimensions of the research-based curriculum accredited from the perspective of experts.

  Keywords: curriculum, research-oriented, sixth grade elementary science
 • Parichehr Jebeliadeh, Mohammad Nourian *, Soudabeh Azedolmolki Pages 29-62

  Abstract The aim of this study was to investigate skills, dispositions and teaching methods of critical thinking based on the results of related researches. The research approach is qualitative and its method is research synthesis in which related researches are systematically selected, content analyzed and categorized. The study subject has been articles on critical thinking in English since 2014. Out of 120 articles obtained by a purposive sampling, based on data saturation, 31 studies on critical thinking teaching were screened and selected.  After analyzing the data by qualitative content analysis, all the skills and dispositions of critical thinking are arranged according to a new division. Thus, skills are divided into six main categories: recognition, information gathering, analysis, contemplation, presentation, assessment and self-criticism, and dispositions are divided into eight categories: rationality, creativity, flexibility, transparency, organization, self-reliance, exploration and interaction. Then, the teaching methods for reinforcement of critical Thinking’s skills and dispositions has been examined. The research results show that simulation, cooperative, playgroup, group work, six thinking hats, role-play, problem-based, discovery, project-based, Inquiry-based, brainstorming and concept mapping teaching methods have made a significant contribution in most researches on development of skills and dispositions of critical thinking.

  Keywords: critical thinking, Skills, Dispositions, Teaching Methods, Research Synthesis
 • Golnaz Darvishzadeh, Zohreh Latifi *, Mohammad Soltanizadeh Pages 63-82

  The present study aimed to investigate the effect of time management training and proper use of mobile phones, social media, and cyberspace on attachment patterns, children's behavioral problems, and the rate of internet addiction in parents of kindergarten children. The research method was quasi-experimental with a pre-test and post-test design and a control group. From all mothers of kindergarten children in district 2 of Tehran, 30 people were selected as a sample by multistage random sampling method. The research instruments included the Internet Addiction Test (IAT, Kimberly Young), the Child Behavior Checklist (CBCL, Achenbach), and the Attachment Q-Set. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance (MANCOVA). The results showed that there was a significant difference between the scores of attachment pattern, children's behavioral problems, and internet addiction between the experimental and control groups in the post-test. The training was effective in managing time and parents' proper use of mobile phones, social media, and cyberspace. It also improved attachment, reduced children's behavioral problems, and reduced internet addiction in the parents of kindergarten children.

  Keywords: Time management, Social media, cyberspace, Attachment pattern, Behavioral problems, Internet Addiction
 • Aliakbar Samkhaniani *, Akbar Shayanseresht, Tahereh Sheykhi Pages 83-113

  Cultivating philosophical thinking in children and teaching intellectual programs, because it expands the child's mental and spiritual dimensions is one of the basic programs of teaching children. The teaching of philosophical skills is also seen in the poetry of some children and adolescent poets. This study examines the children's poetry of Gholamreza Baktash and Nasser Keshavarz in order to answer the question of what skills and components of philosophical thought have been taught to children in the children's poetry of these two poets. This research is done in a descriptive-analytical way and based on library information The most prominent philosophical thinking skills taught to children at the heart of these poems are reasoning, questioning, curiosity and exploration, discovery, analogy, and communication, problem solving, analysis, and decision making.

  Keywords: Children, Adolescent Poetry, thinking, Intellectual Skills, Philosophy Teaching
 • Elham Saberi, Effat Abbasi *, Yahya Ghaedy, Majid Aliasgari Pages 115-157

  The main purpose of this study is to explain a model of philosophy for children curriculum for junior high schools (grades 7 through 9) in Iran. The research approach is exploratory mixed type. At first, after reviewing the theoretical foundations in the field of P4C and purposeful sampling, the opinions of 19 curriculum experts and P4C specialists were collected through semi-structured interviews and then thematic structures were obtained by theme analysis method. In the quantitative step, the Delphi method was used. To determine the degree of consensus among experts, Kendall coordination coefficient and to evaluate the content validity of the questionnaire, relative content validity coefficient (CVR) and content validity index (CVI) and to assess the reliability, Cronbach's alpha was used. Based on the research results, 135 components of the P4C curriculum for the first year of high school in Iran were identified and a conceptual model was designed in the form of ten Akker elements. In the form of 10 dimensions, logic or reasoning (26 indicators), goals (39 indicators), content features (8 indicators), content forms (7 indicators), teaching-learning methods (13 indicators), facilitator features (12 indicators) The characteristics of the learning environment (4 indicators), evaluation (19 indicators), grouping (3 indicators) and time (4 indicators) were prioritized.

  Keywords: curriculum, Curriculum Model, Philosophy for Children (P4C), Iranian Secondary School
 • Saber Abdolmaleki *, Noushin Nouri, Faezeh Asadi Pages 159-182

  Effective implementation of guided play requires teachers who, with a clear understanding of their role and that of children, know how to begin and interact during play. Such teachers, while paying attention to and supporting learning goals, also provide children with a process of enjoyable playing experience. The goal of the current study was to identify and explain the role of the coach and the child in the guided play process of teaching-learning. The research method was inductive qualitative content analysis in which guided play research studies in the field of children's education between 2000-2020 were identified by purposive sampling and analyzed until reaching saturation. The result of analyzing 17 scientific sources (including 15 articles and 2 dissertations) led to the identification of 6 main organizing themes and 5 sub-organizing themes, which were divided into two comprehensive themes: teacher role (purposeful initiator, a participant in the play, supportive) and child role (intrinsic motivation, active role in the play, dynamic participation). The identified themes were well-received and validated by experts.

  Keywords: early childhood, guided play, teaching-learning, teacher, child
 • Sanaz Eyni *, Matineh Ebadi, Soghra Saadatmand, Naghme Torabi Pages 183-210

  Since high levels of stress have many negative consequences on students' academic future, so the present study was conducted with the aim of predicting academic stress based on creative thinking, emotional intelligence and mindfulness among gifted students. The research method was descriptive and correlational. The statistical population of the study consisted of all male and female high school students in gifted schools in Ardabil in the academic year 2019-2020 that 170 people (100 boys and 70 girls) were selected by cluster sampling. In this study in order to collect data from instruments, academic stress Zajacova, Lynch, & Espenshade, (2009), Welch and McDowell Creative Thinking (2002), emotional intelligence (EIS) (1998) and mindfulness (KIMS) (2004). Data were analyzed using Pearson correlation test and simultaneous regression analysis. The results showed a significant negative correlation between the variables of creative thinking, emotional intelligence and mindfulness with academic stress of gifted students. The results also showed that creative thinking, emotional intelligence and mindfulness predict a total of 64% of the variance of academic stress in gifted students (p <0.05). Therefore, it can be concluded that by increasing creative thinking, mindfulness and emotional intelligence in gifted students, the severity of academic stress can be reduced.

  Keywords: Academic Stress, Creative thinking, mindfulness, emotional intelligence, Gifted
 • Fatemeh-Sadat Fatemi, Raheleh Sadeghi *, Hamideh Shahban Pages 211-229

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of combined training philosophy for children and empathy program on social competence of elementary students. The research method is semi-experimental (pre-test and post-test design with control group). Statistical population of research includes all boy students who are studying in elementary school (fifth and sixth grade) from Tehran, in the 2018-19. Using the convenience sample, the 30 person who obtained the lowest scores in the social competence questionnaire, selected as sample and randomly assigned to two groups of 15 (control and experimental). The experimental group then passed the combined training of philosophy for children and empathy program for 10 sessions each for 1 hour. Flenz social competence questionnaire (1990) was used for data collection. The data is analyzed through covariance method. The results represent the significant effect (P>0/01) and the implementation of this program increase the social competence of students.

  Keywords: philosophy for children, empathy program, social competence, elementary students
 • Elnaz Mardazad, Behboud Yarigholi *, Moosa Piri Pages 231-255

  The aim of this study was to determine the effectiveness of teaching philosophy to children through the research community method for students' academic anxiety. The research method was quasi-experimental in which a pre-test-post-test design with a control group was used. The study participants included 40 sixth grade elementary students in Maragheh in the academic year 2019-2020.  who were randomly selected by cluster sampling and randomly assigned to each of the experimental and control groups. Research instruments include the Academic Anxiety Scale (Philips, 1978), which has four components: fear of assertiveness, lack of self-confidence, physiological reactions, and test anxiety. In the experimental group, teaching philosophy to children was used by the research community method and in the control group, the traditional teaching method was used. Multivariate analysis of covariance was used to analyze the data. The results showed that teaching philosophy to children through the research community method has a significant effect on reducing academic anxiety (P = 0.001, F = 31.126). Also, the effectiveness of teaching philosophy to children through sociological research method in reducing test anxiety (P = 0.001, F = 47.884), physiological reactions (P = 0.001, F = 38.866), fear of assertiveness (0.001). P = 37.480 = P) and students' lack of self-confidence (P = 0.001, F = 37.55) were significant. Therefore, applying the method of teaching philosophy to children through the research community method has a great effect on reducing students' academic anxiety.

  Keywords: philosophy for children, community of inquiry, Academic Anxiety
 • Farhad Mohammadi Masiri, Azam Khodadady *, Shima Tamannaeifar Pages 257-276

  The aim of this study was to compare the effectiveness of child-centered group play therapy and parent group play therapy on correcting social maladaptation and loneliness in preschool children. This research is a quasi-experimental design of pre-test-post-test with control group. For convenient sampling method, 30 parents, 15 people in the experimental group, 15 people in the control group and 30 preschool children, 15 people in the experimental group and 15 people in the control group were assigned. The experimental groups underwent 8 sessions of play therapy. The instruments used were Asher and Wheeler's loneliness questionnaire and Sinha and Singh social adjustment questionnaires. The results showed the effect of play therapy on children and parents respectively on improving social maladaptation (P 0.05) and children's loneliness ( P> 0.05) were not statistically significant. Therefore, child-centered group play therapy and parent group play therapy were effective on improving social maladaptation and loneliness of preschool children, but there was not significant difference between the two groups.

  Keywords: play therapy, maladaptation, loneliness
 • Hossein Moazzen *, Esmaeil Kavousi, Mohsen Ameri Sharabi Pages 277-302

  The purpose of this study is to identify the challenges of the Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults in the development of performing arts. In order to achieve this goal, the development policies of this Institute in this topic have been studied as the main question of the research. The research in terms of method and combined nature, arises from the theory of data foundation (qualitative) and descriptive-survey (quantitative). The statistical population of the research in the qualitative section includes experts in the field of performing arts at this Institute. The statistical population of the quantitative part consists of managers, experts and educators of this Institute. Theoretical sampling method and theoretical sample size is density.The qualitative measurement tool is the interview and the quantitative measurement tool is a closed questionnaire. The questionnaire contained 72 closed questions and a 5-point Likert scale was used in the questionnaire. Questionnaires were distributed among 30 managers, experts and educators of this Institute. The analysis of the results using SPSS 20 software indicates that the development challenges of this Institute in cultural and artistic centers are mostly influenced by the categories of education, finance, management, rules and policy.

  Keywords: Performing Arts. Cultural development. Development of performing arts. Institute for the Intellectual Development of Children, Young Adults
 • Morteza Abedini Nazari, Seyedeh Esmat Rasouli *, Saeed Saffarian Hamedani Pages 303-326

  The purpose of present study was to identify and develop a philosophy curriculum model to children. The present study was a mixed exploratory study. The statistical population of the study in the qualitative part was all of academic and education experts that among them 21 people were selected as the sample size using purposive sampling method. In the quantitative part, the statistical population included all elementary school teachers in Tehran city that among them 420 people were selected as a sample using random cluster sampling method. In order to collect data in the qualitative part of the research semi-structured interview and in the quantitative part, a researcher-made questionnaire was used. The method of data analysis in the qualitative part was theoretical coding and in quantitatively section Pearson correlation and factor analysis were analyzed using SPSS-v21, Smart Pls-v3 and Lisrel-v8 software. The results showed that teaching philosophy to students includes three general dimensions of constituent factors (philosophical mentality, philosophical dialogue and teaching philosophical education), influencing factors (curriculum, teacher and management) and influenced factors (critical thinking, Wisdom and self-efficacy). The results of confirmatory factor analysis showed that the proposed model has a good fit.

  Keywords: Curriculum Model, Philosophy Teaching, Students, Combined Research