فهرست مطالب

نشریه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
پیاپی 2 (تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/07/10
 • تعداد عناوین: 3
|
 • حامد بحرانی، زهرا پرهیزگار، سید فخرالدین طاهرزاده موسویان صفحات 1-14

  مصرف کنندگان کالا و خدمت به طور مداوم در معرض عواملی هستند که دیدگاه آنها را نسبت به برند مورد استفاده آنها تغییر می دهد و در آنها احساسات جدید ایجاد می کند که ممکن است این احساس جدید منفی باشد و یا مثبت . البته در بعضی موقع این عوامل باعث  تثبیت یک احساس می شوند که اگر آن احساس ابتدایی مثبت باشد باعث وفاداری مشتری می شود و اگر منفی بوده باشد باعث احساس تنفر به برند می شود .حال این احساسات ایجاد شده بر اساس رویکردهای فردی و ویژگی ها محیطی  خود را با رفتارهایی که نسبت به برند انجام می دهند نمایان می کنند . با توجه به اینکه موضوع این مقاله احساسات منفی نسبت به برند است این رفتار ها شامل ترک برند ، بد گویی از برند و شکایت از برند و غیر می شود . این مقاله با شیوه  توصیفی به بررسی پژوهش های پیرامون احساسات منفی پرداخته است

  کلیدواژگان: احساسات منفی نسبت به برند
 • سید فخرالدین طاهرزاده موسویان، متینه مقدم، عادل سعیدی پور صفحات 15-27

  عصر حاضر، عصر تغییرات و تحولات اساسی و بنیادی است و سازمان‌هایی می‌توانند خود را با این شرایط تطبیق دهند و در صحنه رقابت باقی بمانند که مدیران و رهبرانی کارآمد، تغییرگرا و با چشم اندازی بلند مدت داشته باشند.این پژوهش با هدف «بررسی تاثیر هوش رقابتی بر ارتقاء جایگاه برند با توجه به نقش میانی عملکرد سازمان (موردمطالعه نواحی فروش ایران خودرو)» انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل مسیولین فروش مناطق کل کشور می‌باشند. که تعداد آنها در حدود 231 نفر بوده و از این تعداد، تعداد 143 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه‌ها از روش محتوایی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برابر 88/0 برآورد گردید. برای بررسی نتایج از نرم افزار Amos استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد هوش رقابتی بر ارتقاء جایگاه برند با نقش میانی عملکرد سازمان به طور معنی دار تاثیر دارد.  

  کلیدواژگان: هوش رقابتی، جایگاه برند، عملکرد سازمان، ایران خودرو
 • سید فخرالدین طاهرزاده موسویان، متینه مقدم، عادل سعیدی پور صفحات 28-38

  از میان مهارت‌های موردنیاز مدیران قرن حاضر، توانایی تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگ‌های مختلف و توانایی اداره ارتباطات بین فرهنگی امری مهم محسوب می شود لذا تحقیق حاضر باهدف سنجش میزان هوش فرهنگی مدیران و معاونین زن مدارس دولتی اهواز اهواز و بررسی رابطه ی آن با ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها صورت گرفته است. برای جمع‌آوری داده‌های موردنیاز، پرسشنامه هوش فرهنگی ساخته‌شده آنگ و همکاران و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت NEO به‌کاررفته است. برای تعیین روایی از روایی محتوایی استفاده شد و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ تعیین گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه هوش فرهنگی 88/0 و پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی برابر 90/0 به دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق علاوه بر شاخص‌های آمار توصیفی ازجمله میانگین و انحراف معیار استاندارد از آزمون‌های آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده‌شده است. نتایج نشان داد که بین پنج ویژگی بارز شخصیتی و هوش فرهنگی رابطه معنادار وجود دارد. 

  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، ارزیابی، مدارس دولتی