فهرست مطالب

تعامل انسان و اطلاعات - سال ششم شماره 4 (زمستان 1398)
 • سال ششم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرحناز نادربیگی، علیرضا اسفندیاری مقدم*، عاطفه زارعی، بهروز بیات صفحات 1-12
  زمینه و هدف

  اطلاعات معمولا به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدف در نظر گرفته می شود؛ اما برخی از افراد حتی اگر اطلاعات مفید و رایگان باشد از آن اجتناب می کنند. هدف این مقاله تبیین اجتناب اطلاعات، شناخت پیامدها و عوامل موثر بر آن است.

  روش شناسی

  این پژوهش با مرور نظام مند متون مرتبط با اجتناب از اطلاعات انجام شد. بدین منظور، متون مرتبط با اجتناب از اطلاعات در پایگاه های استنادی ووس و اسکوپوس و نیز پایگاه های فارسی نورمگز، سید، علم نت، پرتال جامع علوم انسانی شناسایی شدند. برای تحلیل متون از نرم افزار مکس کیودی ا استفاده شد.

  یافته ها

  اجتناب از اطلاعات مجموعه ای از رفتارها و اقدامات گزینشی به منظور متوقف کردن، محدود کردن، تاخیر جستجو، مواجهه، پردازش و استفاده از اطلاعات است. اجتناب از اطلاعات چندبعدی است و عوامل مختلفی بر آن موثرند. بخشی از عوامل فردی و برخی دیگر برون فردی است. انواع اجتناب از اطلاعات عبارت اند از فعال و غیرفعال، جامع و گزینشی، عمدی و تدافعی.

  نتیجه گیری

  برخی افراد با پیش بینی تاثیر اطلاعات در زندگی حال یا آینده خود از آن اجتناب می کنند. هنوز اجتناب از اطلاعات به خوبی درک نشده است؛ زیرا اغلب پژوهش ها از زاویه دید خاص و محدود به یک رشته تخصصی به آن نگریسته اند. با توجه به پیامدهای زیان بار اجتناب از اطلاعات، در خط مشی پژوهشی باید توجه ویژه ای به آن داشت و با مدد از پژوهشگران سایر حوزه ها و انجام پژوهش های بین رشته ای برای این معضل چاره ای جست.

  کلیدواژگان: اجتناب از اطلاعات، پرهیز از اطلاعات، چشم پوشی از اطلاعات، رد اطلاعات، جهل عمدی
 • بهناز جلالی، میترا قیاسی*، صفیه طهماسبی لیمونی صفحات 13-25
  زمینه و هدف

  گسترش روزافزون کاربران شبکه های اجتماعی برای ارتباطات بین اقشار مختلف مردم آن ها را به بخشی از زندگی اجتماعی مردم بدل کرده است. بر این اساس، هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر استفاده از شبکه های اجتماعی و رفتار اطلاع یابی زندگی روزمره کردها در شبکه های مجازی و تاثیر هویت قومی بر رفتار اطلاع یابی زندگی روزمره آن ها است.

  روش شناسی

  این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و از نظر تحلیل داده ها کمی با رویکردی اکتشافی است. ابزار پژوهش پرسشنامه است. روایی پرسشنامه با روش دلفی اخذ شد و پایایی آن بر اساس مدل آزمون وزن ها، در کلیه وزن های مدل بیرونی ترکیبی با 99 درصد اطمینان معنا دار بود. جامعه آماری پژوهش شامل 70696 نفر از اقشار مختلف کرد های کرمانشاه بودند. حجم نمونه براساس فرمول کوکران تعداد 480 نفر از کاربران عضو حداقل یکی از شبکه های اجتماعی پیوسته عمومی و تخصصی بود. روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای نظام مند برحسب در صد مشاغل بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون بارتلت، تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی توسط نرم افزار SPSS استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد که همه عوامل شناسایی شده : اوقات فراغت با ضریب استاندارد 82/.، اطلاعات فرهنگی با ضریب 0/68 اطلاعات علمی با ضریب 0/56، اطلاعات اقتصادی با ضریب 0/75، اطلاعات اجتماعی با ضریب 74/ 0 و الگوی مصرف با ضریب 0/52 توان پیش بینی متغیر رفتار اطلاعاع یابی کردها را در فضای مجازی دارند. همچنین زبان با ضریب 0/30، آداب و رسوم با ضریب استاندارد0/76 توان پیش بینی متغیر هویت قومی را دارند. به علاوه شبکه های مجازی و هویت قومی با ضریب 0/54 قادرند تغییرات رفتاراطلاع یابی زندگی روزمره کردها را پیش بینی کنند.

  نتیجه گیری

  6 مولفه: اوقات فراغت، اطلاعات فرهنگی، اطلاعات علمی، اطلاعات اقتصادی، اطلاعات اجتماعی، الگوی مصرف به عنوان عوامل تاثیر گذار بر رفتار اطلاع یابی در زندگی روزمره کشف و شناسایی شد همچنین زبان و آداب و رسوم به عنوان عوامل هویت قومی تاثیرگذار بر رفتار اطلاع یابی کردهای کرمانشاه مورد تایید قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: رفتار اطلاع یابی، زندگی روزمره، شبکه های مجازی، کرد کرمانشاه، کرد
 • حیدر مختاری*، حمید قاضی زاده، سعید غفاری صفحات 26-41
  هدف

  سواد اطلاعاتی رشته مبنا اساس آموزش  سواد  اطلاعاتی به فراگیران برای کسب مهارت در اطلاع یابی در رشته تحصیلی خود است. هدف این پژوهش پیمایشی-کاربردی تشخیص میزان و سطح سواد اطلاعاتی رشته مبنای دانشجویان در سال تحصیلی 96-97 بود.

  روش

  برای گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته روا و پایایی در باب سواد اطلاعاتی رشته مبنا در اختیار نمونه ای متشکل از 1875 دانشجو در انواع گروه ها و رشته های آموزشی و مقاطع تحصیلی و انواع دانشگاه های کشور قرار گرفت.

  یافته ها

  طبق یافته ها، بیشتر دانشجویان (39/6درصد) سطح سواد اطلاعاتی رشته مبنای نسبتا پایینی دارند و میانگین نمرات آنان در حد متوسط (8/34) است. تفاوت نمرات دانشجویان از نظر گروه تحصیلی به نفع علوم پایه (با نمره 9/53)، از نظر مقطع تحصیلی به نفع دانشجویان تحصیلات تکمیلی (با نمره 11/26) و از نظر نوع دانشگاه محل تحصیل به ضرر دانشگاه های غیرانتفاعی (با نمره 7/17) معنادار بود.

  نتیجه گیری

  تدوین برنامه های درسی تلفیق شده با مهارت های سواد اطلاعاتی رشته مبنا و جهت گیری به سمت دانشگاه باسواد اطلاعاتی عامل توفیق در نظام آموزش عالی کشور در تربیت دانشجویان باسواد اطلاعاتی تخصصی است.

  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی رشته مبنا، سواد اطلاعاتی تخصصی، دانشجویان، ایران
 • مریم بابایی*، حسن رستگارپور صفحات 42-49
  زمینه و هدف

  با ظهور و گسترش فناوری، استفاده از شبکه های اجتماعی چون اینستاگرام، فیس بوک، وبلاگ ها، فروم های گفتگو و پلتفرم های بسیار دیگر ارتباط و تعامل فراگیران با یکدیگر و با اساتید به صورت فزاینده ای سهولت پیدا کرده است. این موضوع باعث انباشت مقادیر زیادی از داده و اطلاعات در مورد نگرش، تجارب یادگیری، نظرات و احساسات دانشجویان در مورد فرایند یاددهی-یادگیری شده است. ایده کاوی یکی از کاربردهای رو به رشد دانش داده کاوی است که می تواند آموزش عالی را از طریق کشف الگوها و مدل های موجود در نظرات کاربران در برنامه ریزی بهتر، سیاست گذاری آگاهانه تر و مدیریت موفق تر یاری رساند. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی کاربردهای ایده کاوی برای بهبود فعالیت های اموزش عالی در کشور است.

   روش پژوهش

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پژوهش ها و منابع مرتبط با ایده کاوی است که در پایگاه های اطلاعاتی معتبری چون IEEE، SSCI،Elsevier ، CIVILICA ،Science Direct در دوره جمع آوری داده های پژوهش در بهار سال 1398موجود بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 35 مقاله با هدف بررسی و توصیف ایده کاوی آموزشی و تحلیل کاربست آن در آموزش عالی مورد پایش قرار گرفت.

  یافته ها

  براساس بررسی های انجام شده در این پژوهش مشخص شد که ایده کاوی می تواند بعنوان یک ابزار اثر بخش در سه بخش 1. ارتقا و بهبود عملکرد دانشجویان، 2. طراحی بهتر دوره های الکترونیکی و 3. ارزیابی اثربخشی فعالیت های آموزشی دانشگاه ها، اساتید و برنامه های مختلف،  استفاده شود و کاستی ها، نقاط قوت و ضعف های موجود را معلوم کند.

  نتیجه گیری

  آموزش عالی می تواند از طریق کاربست ایده کاوی به تحلیل احساسات، نظرات و عقاید تولید شده توسط دانشجویان بپردازد. کاوش این اطلاعات ارزشمند، نهاد های آموزشی، مدیران و معلمان را قادر می سازد تا بتوانند تصمیم گیری های مناسب تری در امر آموزش اتخاذ کنند و  با ارتقا کیفیت خدمات آموزشی باعث بهبود و ارتقا عملکرد تحصیلی و آینده شغلی افراد شوند.

  کلیدواژگان: ایده کاوی، داده کاوی آموزشی، شبکه های اجتماعی، آموزش عالی
 • امیرحسین بیگ زاده، احمد عسکری*، عبدالله نعامی، علیرضا روستا صفحات 50-64
  زمینه و هدف

  با توجه به اهمیت رفتار مشتریان، هدف این مطالعه ارایه الگوی بومی بازاریابی پارتیزانی(Partisani) با تاکید بر نگرش مصرف کنندگان به منظور خرید محصولات ایرانی با رویکرد رفتار اطلاعاتی مشتریان است.

   روش پژوهش

  روش انجام این پژوهش نظریه داده بنیاد بوده و از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته به جمع آوری داده ها پرداخته شد. همچنین جامعه آماری این پژوهش از میان کلیه متخصصان مطرح دانشگاهی دارای زمینه علمی مرتبط با مدیریت بازاریابی و رفتار مصرف کننده، مدیران و کارشناسان شرکت ها انتخاب شده اند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده ی استخراج 6 بعد اصلی و 32 مولفه محوری است که در قالب مدل پارادایمی شامل بازاریابی پارتیزانی به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (دانش، مهارت و بازاریابی)، عوامل زمینه ای (مزیت های کارکردهای نام تجاری و مسئولیت اجتماعی)، شرایط مداخله گر (منابع قدرت، توانمندسازی مبتنی بر یادگیری، الگوی ارتباطی، ارتباط با مشتریان و ملی گرایی مصرفی)، راهبردها (ارتباطات شرکتی، برنامه ریزی جامع استراتژیک نام تجاری سازی، خلاقیت و نوآوری، روابط عمومی و تبلیغات) و پیامدها (شدت رقابت نام تجاری، تخصیص منابع، تصور در رابطه بانام تجاری سازی و قابلیت اعتبار نام تجاری) به دست آمد.

  نتیجه گیری

  بازاریابی پارتیزانی نیازمند ذهن های باز و نگرش های جدید است تا با از بین بردن یکنواختی تبلیغات، جنب وجوشی حیرت انگیز در مخاطب ایجاد نماید. همچنین تجربه و تخیل را جایگزین هزینه های بیشمار تبلیغاتی نموده که بر اساس مواضع روان شناسانه بسیار موثر و مفید واقع گردیده است. در این نوع بازاریابی تنها فروش محصول و خدمت اهمیت ندارد بلکه سود فروش این محصولات بسیار مدنظر قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: بازاریابی پارتیزانی، بازاریابی چریکی، کسب وکارهای کوچک و متوسط، تئوری مبتنی بر داده ها
 • سعیده خلیلیان*، احمد شعبانی صفحات 65-77
  زمینه و هدف

  اطلاع یابی زمانی به وقوع می پیوندد که فرد در دانش خود خلایی احساس می کند و او را بر می انگیزاند تا اطلاعات جدید به دست آورد. نکته مهم در تبیین رفتار اطلاع یابی این است که عوامل بسیاری در بروز آن تاثیرگذار هستند که احساسات به عنوان یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار در بروز رفتار اطلاع یابی انسان در نظر گرفته می شود. همچنین جستجوی اطلاعات یک تجربه عاطفی با احساسات مثبت و منفی است؛ این پژوهش با هدف مرور نقش احساس در فرآیند رفتار اطلاع یابی انجام شد.

  روش پژوهش

  مطالعه حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی مبانی نظری و مفهومی احساسات در ارتباط با نیاز اطلاعاتی و مفاهیم مرتبط با آن پرداخته است.

  یافته ها

   با مطالعه مفهومی مدل های فرآیند رفتار اطلاع یابی کولثاو و نال در این مطالعه دریافت شد که عوامل عاطفی و احساسی در جستجوی اطلاعات اهمیت به سزایی دارند و رفتار اطلاع یابی تحت تاثیر احساسات منفی (ابهام، ترس، و عصبانیت) و احساسات مثبت (خوشحالی، اطمینان، و رضایتمندی) صورت می پذیرد. احساسات منفی در شروع کار افزایش می یابد و با گذشت زمان و در روند جستجوی اطلاعات احساس منفی کاهش و احساسات مثبت تقویت می شود.

  نتیجه گیری

  برای رفع نیاز اطلاعاتی و دستیابی به پاسخ مناسب و مطلوب لازم است این گونه احساسات از طرف کاربر و هم نظام های اطلاعاتی به خوبی شناسایی و درک شود تا هرچه بهتر بتوان آن را کنترل کرد تا بتوان نیاز اطلاعاتی شناسایی شده را به درستی پاسخ دهند.

  کلیدواژگان: احساسات منفی، احساسات مثبت، رفتار اطلاعیابی، مدل فرآیند جستجوی اطلاعات کارول کولثاو، مدل فناوری اطلاعات اجتماعی-بیولوژیکی نال
 • رامین غریب زاده*، مهدی معینی کیا، خلیل مکلف سربند صفحات 78-87
  زمینه و هدف

  هدف از انجام این پژوهش تحلیل تاثیر اخلاق حرفه ای مدیران بر تصمیم گیری اخلاقی معلمان با بررسی نقش میانجی سواد اطلاعاتی در بین معلمان ناحیه دو شهرستان ارومیه بود.

  روش

  جامعه آماری این پژوهش شامل 982 نفر از معلمان ناحیه دو بود که از بین آن ها 262 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. پژوهش حاضر توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی است که جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه اخلاق حرفه ای قاسم زاده و همکاران (1392)، پرسشنامه تصمیم گیری اخلاقی کتل (2003) پرسشنامه و پرسشنامه سواد اطلاعاتی DAS داورپناه (1387) استفاده شد. روایی (محتوی، همگرا و واگرا) و پایایی (بارعاملی، ضریب پایایی مرکب و ضریب آلفای کرونباخ) پرسشنامه ها حاکی از آن بودند که ابزارهای اندازه گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند.

  یافته ها

  نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار SMART-PLS و با استفاده از آزمون t و ضرایب مسیر (β) نشان داد که اخلاق حرفه ای بر سواد اطلاعاتی در بین معلمان ناحیه دو ارومیه تاثیر قوی، مستقیم و معنی دار؛ و همچنین اخلاق حرفه ای و سواد اطلاعاتی بر تصمیم گیری اخلاقی معلمان ناحیه دو ارومیه تاثیر قوی، مستقیم و معنی دار دارد. از طرفی سواد اطلاعاتی می تواند نفش میانجی گری را در رابطه بین اخلاق حرفه ای و تصمیم گیری اخلاقی معلمان ایفا کند و از طرف دیگر اخلاق حرفه ای می تواند به عنوان متغیر تعدیل کننده اثر مثبتی که سواد اطلاعاتی بر تصمیم گیری اخلاقی معلمان دارد را ارتقاء دهد.

  نتیجه گیری

  مدیران از طریق آموزش های ضمن خدمت بر سواد اطلاعاتی معلمان افزوده و با ایجاد ارتباط صادقانه بین خود و معلمان اخلاقیات را به آن ها منتقل نمایند و در تصمیم گیری آنان را مشارکت دهند تا مسئولیت پذیری و صداقت در امور به آنان ثابت گردد و در نتیجه امورات مدرسه با موفقیت پیش رود.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری اخلاقی، اخلاق حرفه ای، سواد اطلاعاتی، مدیریت و رهبری، معلمان
|
 • Farahnaz Naderbeigi, Alireza Isfandyari-Moghaddam*, Atefeh Zarei, Behrooz Bayat Pages 1-12
  Purpose and background

   One usually think of information as means to an end.  Despite the excessive worth of information - contrary to manchr('39')s inherent need for awareness - some avoid information, favoring ignorance over knowledge. The purpose of this study is to elucidate the concept of information evasion, consequences and factors influencing it.

  Methodology

   The study was a systematic review of literature associated with information avoidance. Initially, terms such as "Information rejection," "Information escape,"  "Information avoidance,"   "Nonuse of information" were searched in the WoS and Scopus citation databases, as well as the Persian databases of Noormags, Sid, Elmnet, and the comprehensive humanities portal. MAXQDA software was used to study and analyze the literature.

  Findings

  Information avoidance is a set of selective behaviors and actions intended to stop, limit, and/or delay the search for, the encounter with, the processing of, and/or the use of unpleasant information. Information avoidance is multidimensional information. Various factors affect information avoidance some of which are personal, and some are environmental. Information avoidance has many types, including active and passive, comprehensive and selective, deliberate and defensive.

  Conclusion

   Some people avoid information by predicting the impact of information on their present or future lives. Information avoidance is still not well understood because a good deal of research has focused on information avoidance from a specific perspective. Although research streams cross at various points in terms of information avoidance. Given the harmful consequences of information avoidance, research policy should pay special attention to this issue so that, with the help of researchers in other fields, a solution can be found.

  Keywords: Information Avoidance, Avoiding Information, Information Ignorance, Information Rejection, Deliberate Ignorance
 • Behnaz Jalalie, Mitra Ghiasi*, Safieh Tahmasebi Lmoni Pages 13-25
  Aim

  Growing number social network  users for communicating between   groups   has made them a major  segment of peoplechr('39')s social life. So, the purpose of this study is to identify the factors affecting the use of social networks and information-seeking behavior in daily life of the Kurds in virtual networks and effect of ethnic identity on the behavior of information-seeking in their daily life.

  Methodology

  Research is an applied and quantitatively exploratory in terms of data analysis.  Questionnaire  was used which its validity was obtained by Delphi method and its reliability based on the weights test model, was significant in all weights of the combined external model with 99% confidence. Population consisted of 70,696 people from different social classes of the Kurds of Kermanshah. The sample size based on Cochranchr('39')s formula was 480 users who were members of one of the online public and specialized social  networks. Systematic stratified random sampling was used in terms of percentage of jobs. Bartlett test, exploratory and confirmatory factor analysis was used to analyze the data.

  Findings

  Findings show that all identified factors have the ability to predict the   behavior of Kurds’ in information seeking in cyberspace: Leisure with standard coefficient of 0.82, cultural information with coefficient of 0.68, scientific information with coefficient of 0.56, economic information with coefficient of 0.75, social information with The coefficient of 0.74 and the consumption pattern with a coefficient of 0.52. Also, language with a coefficient of 0.30 and customs with a standard coefficient of 0.76 can predict the ethnic identity. In addition, virtual networks and ethnic identities with a coefficient of 0.54 are able to predict changes in the informational behavior of Kurds’ everyday life.

  Conclusion

  Leisure, cultural information, scientific information, economic information, social information, and consumption pattern were discovered and identified as factors influencing information seeking behavior in daily life, as well as language and customs were confirmed as factors of ethnic identity affecting the information-seeking behavior of the Kurds of Kermanshah.

  Keywords: Information-seeking Behavior, Everyday Life, Social Networks, Kurds of Kermanshah, Kurdish
 • Heidar Mokhtari*, Hamid Ghazizade, Said Ghaffari Pages 26-41
  Background and Aim

  Information literacy is a foundation for all information-related professional skills for preparing them for better performing their careers. This applied survey aimed at determining the rate and level of DIL skills among Iranian students in the academic year 2017-2018.

  Method

  A 20 item  researcher-made valid and reliable questionnaire on DIL was prepared by conducting a comprehensive literature review. Questionnaires were completed by 1875 male/female students as a purposeful sample, majoring in different disciplines, academic levels at different Iranian Universities in the academic year of 2017-2018.  Data was analyzed by descriptive and inferential statistics.

  Findings

  Findings showed that several students (39.6%) had a relatively low DIL level and the mean rate of their DIL skills was a moderate (8.34 %). Differences were significant in regard to discipline, academic levels and Universities. Further, there was no significant difference between male and female students in their DIL levels. However, there was a significant difference in DIL scores among students majoring basic sciences. Considering the educational levels, Doctorate candidates had significantly higher DIL scores than undergraduate and graduate students.  Students in private Universities had significantly lower DIL scores than students in State Universities.

  Conclusion

  Disciplinary-based information literacy has not been very efficacious in Iranian Universities. Designing an IL-synthesized curriculum and turning    toward the information literate University in training professionally information-literate students  is the drive for achieving a successful higher education  system in Iran.

  Originality/Value

  This study has equally theoretical and practical implications. Practically, depicts the general state of Iranian studentschr('39') DIL levels, it can apprise Iranchr('39')s higher educational system of the inevitability of drill skills as such in academic curriculum in all educational levels and scientific disciplines. As DIL is initially introduced in this study, it can be inspiring the theoretical approach of information literacy and its literature by adding a newly-emerged notion of "disciplinary-based information literacy."

  Keywords: Disciplinary-based Information Literacy, Professional Information Literacy, University Students, Iran
 • Maryam Babaee*, Hassan Rastegarpour Pages 42-49
  Background and Aim

  With the advent of technology and the use of social networks such as Instagram, Facebook, blogs, forums, and many other platforms, interactions of learners with one another and their lecturers have become progressively relaxed. This has led to the accumulation of large quantities of data and information about studentschr('39') attitudes, learning experiences, opinions, and feelings about the teaching-learning process. Opinion mining is one of the growing applications of data mining knowledge which by discovering patterns and models in userschr('39') opinions could help higher education to well plan, make well-versed policies, and to have fruitful management. Therefore, the purpose is to describe the applications of opinion mining to advance the excellence of higher education in Iran.

  Methodology

  Research method is an applied qualitative one.    Population comprises of all the research and books associated with opinion mining that were available in reputable databases of  IEEE, SSCI, Elsevier, CIVILICA, and Science Direct during the research data collection period in the spring of 2019. Using the convenience sampling method, 35 articles were selected with the aim of reviewing and describing educational opinion mining and analyzing its application in higher education.

  Results

  Based on the studies, it was found that opinion mining can be used as an effective tool in three parts: 1. Improving student performance; 2. Designing better online courses; and 3. Evaluating the efficiency of the educational activities of universities, professors, and various programs. Therefore it can also help to recognize the existing shortcomings, strengths, and weaknesses.

  Conclusion

  Higher education can scrutinize the sentiments, opinions, and ideas generated by students through opinion mining. Exploring this valuable information enables educational institutions, principals, and educators to make more appropriate decisions in education and improve the quality of educational services which leads to the improvement of academic performance and better career choices for individuals.

  Keywords: Opinion Mining, Social Networks, Higher Education
 • Amir Hosein Beigzadeh, Ahmad Askari*, Abdolah Naami, Alireza Rousta Pages 50-64
  Background and Aim

  Considering the importance of customer behavior, the purpose of this study is to present a local marketing model with emphasis on consumerschr('39') attitudes to purchase Iranian products with a customer information behavior approach.
   Research

  Method

  The method of this research was data-based theory and data collection was done through semi-structured interviews. Also, the statistical population of this research has been selected from all prominent academic experts with a scientific background related to marketing management and consumer behavior, managers and experts of companies.

  Results

  The results of the present study show the extraction of 6 main dimensions and 32 pivotal components in the form of a paradigm model including guerrilla marketing as a central category and causal conditions (knowledge, skills and marketing), underlying factors (functional advantages). Brand and social responsibility, intervening conditions (power resources, learning-based empowerment, communication model, customer relationship and consumer nationalism), strategies (corporate communication, comprehensive strategic planning, branding, creativity and innovation, Public relations and advertising) and consequences (intensity of brand competition, resource allocation, brand perception, branding and brand credibility).

  Conclusion

  Guerrilla marketing needs open minds and new attitudes to create amazing vibrancy in the audience by destroying the monotony of advertising. It has also replaced experience and imagination with high advertising costs, which have been very effective and useful based on psychological positions. In this type of marketing, not only the sale of the product and service is important, but also the profit of the sale of these products is highly considered.

  Keywords: guerrilla marketing, small, medium businesses, Granded theory
 • Saiede Khalilian*, Ahmad Shabani Pages 65-77
  Background and Aim

  Information seeking behavior arises when one feels a void in his/her knowledge which inspires one to acquire new information. The central point in explaining behavior is the fact that many features influence its occurrence, and emotions are considered to be a major element involved in human information behavior.  Also, Information seeking is a positive and negative emotional experience. The aim was to survey the role of emotions in information behavior.

  Method

    Library research method was applied to study theoretical foundations and conceptual relationships of emotions in relation to information needs and related concepts. 

  Results

  By conceptual studies of the models process of information retrieval behavior of Kuhlthau and Nahl, it was found that emotional factors are very important in information retrieval and information-seeking behavior, which is influenced by negative (uncertainty, fear, anger) and positive emotions (happy, confident, satisfied).  Negative emotions increase at the beginning and over time and in the process of searching for information, decreases, while positive emotions intensifies.  Also,  these results indicate that positive emotions may help individuals acquire information to resolve an existing problem, whereas negative emotions may aid individuals acquire information when there is no apparent problem.

  Conclusion

     In order to solve information need and to attain appropriate   desirable feedback, it is necessary that emotions be well identified and understood by both the user and the information systems, so  they could be better controlled.

  Keywords: Negative Emotions, Positive Emotions, Information Behavior, the Information Search Process Model developed by Kuhlthau, Social-Biological Information Technology Model (Elaborated by Nahl)
 • Ramin Gharibzadeh*, Mahdi Moeinikia, Khalil Mokallaf Sarband Pages 78-87
  Background and Aim

  The purpose was to analyze the effect of administrators professional ethics on teacherschr('39') ethical decision making by examining the mediating role of information literacy among teachers in the second district of Urmia.

  Method

  Study is a descriptive, correlational survey.  Population comprised of  982 teachers in District 2, of which 262 were selected by simple random sampling method using Morgan table. Instruments were: Ghasemzadeh et al.chr('39')s Professional Ethics Questionnaire (2013), Katl Ethical Decision Making Questionnaire (2003), and Davarpanapah DAS Information Literacy Questionnaire (2008). Validity (content, convergent and divergent) and reliability (factor loading, composite reliability coefficient and Cronbachchr('39')s alpha coefficient) of the questionnaires indicated that the measuring instruments have a good validity and reliability.

  Results

  Results of hypotheses testing by SMART-PLS software,  using t-test and path coefficients (β) showed that professional ethics has a strong, direct significant effect on information literacy of teachers in District Two of Urmia. Also, professional ethics and information literacy have a strong, direct significant effect on the moral decision-making of teachers in the second district of Urmia. Then again, information literacy can play a mediating role in the relation of professional ethics and teachers chr('39')ethical decision-making. Professional ethics may be used as a moderating variable to enhance the positive effect, information literacy has on teacherschr('39') ethical decision-making.

  Conclusion

  Managers through in-service training increase teacherschr('39') information literacy, subsequently creating an honest relationship with teachers to transfer ethics to them and participate in decision-making to prove responsibility and honesty in matters to them and in the result of school affairs is going well.

  Keywords: Ethical Decision Making, Professional Ethics, Information Literacy, Management, Leadership, Teachers