فهرست مطالب

علوم سبزی ها - سال چهارم شماره 2 (پیاپی 8، پاییز و زمستان 1399)
 • سال چهارم شماره 2 (پیاپی 8، پاییز و زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/04/19
 • تعداد عناوین: 12
|
 • افسانه عالی نژادیان بیدآبادی*، تارا جمیلی، عباس ملکی صفحات 1-14

  کاربرد کودهای آلی در کشاورزی به ویژه در خاک های فقیر از عناصر غذایی در مقایسه با کودهای شیمیایی و معدنی اثرات مثبتی بر رشد و عملکرد گیاه دارند. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر کاربرد ویناس حاصل از ضایعات نیشکر بر جذب عناصر غذایی و خصوصیات رشد و عملکرد گیاه ریحان در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه لرستان در سال 1397 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل پنج سطح کاربرد ویناس؛ صفر، 19/0، 38/0، 57/0 و 76/0 درصد وزنی ویناس در خاک بود. نتایج نشان داد با افزایش ویناس مصرفی، غلظت عناصر غذایی در گیاه افزایش یافت. به طوری که با کاربرد 76/0 درصد وزنی ویناس، غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم به ترتیب در اندام هوایی 16/1، 25/1 و 28/1 برابر و در ریشه 34/1، 30/1 و 49/1 برابر عدم کاربرد ویناس بود. همچنین بیشترین ارتفاع بوته، طول ریشه، سطح برگ، تعداد برگ ها و شاخص کلروفیل برگ با کاربرد 76/0 درصد وزنی ویناس مشاهده شدند که به ترتیب 6/2، 8/2، 8/1، 3 و 5/2 برابر عدم کاربرد ویناس بودند. عملکرد ماده خشک اندام هوایی و ریشه نیز با کاربرد 76/0 درصد وزنی نسبت به شاهد به ترتیب 20 و 25 برابر افزایش یافت، در حالی که این مقادیر در مورد وزن تر اندام هوایی و ریشه به ترتیب 2/5 و 7/4 برابر بود. با توجه به یافته های پژوهش حاضر ویناس می تواند با مدیریت مناسب به عنوان جایگزین کودهای شیمیایی برای کشت گیاهانی مانند ریحان توصیه شود.

  کلیدواژگان: سبزی، عناصر غذایی، ضایعات آلی، ویژگی های رویشی
 • کبری مقصودی*، الهام اشرفی دهکردی، سید محمد مظلومی صفحات 15-33

  به منظور بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید و براسینواسترویید بر رشد و تجمع کادمیوم در اسفناج تحت شرایط تنش کادمیوم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1399 اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل سالیسیلیک اسید (0، 5/0 و 75/0 میلی مولار)، براسینواسترویید (0، 5/0 و 75/0 میکرو مولار) و تنش کادمیوم (0، 300 و 600 میکرو مولار) بودند. نتایج نشان داد تنش کادمیوم موجب افزایش میزان مالون دی آلدیید، پراکسید هیدروژن و نشت یونی و کاهش زیست توده گیاه گردید. فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و میزان کربوهیدرات ها و پرولین تحت تنش 600 میکرو مولار کادمیوم افزایش یافت. در شرایط تنش 600 میکرو مولار کادمیوم، کاربرد براسینواسترویید و سالیسیلیک اسید، باعث کاهش غلظت مالون دی آلدیید و پراکسید هیدروژن، کاهش نشت یونی و افزایش فعالیت آنتی اکسیدان ها را در پی داشت و تاثیر کاربرد توام آن ها بیشتر از کاربرد هر کدام به تنهایی بود. تحت تنش کادمیوم، کاربرد 5/0 میلی مولار سالیسیلیک اسید، 75/0 میلی مولار سالیسیلیک اسید، 50/0 میکرو  مولار براسینواسترویید، 75/0 میکرو  مولار براسینواسترویید، 5/0 میلی مولار سالیسیلیک اسید+ 50/0 میکرو  مولار براسینواسترویید، 5/0 میلی مولار سالیسیلیک اسید+ 75/0 میکرو  مولار براسینواسترویید، 75/0 میلی مولار سالیسیلیک اسید+ 50/0 میکرو  مولار براسینواسترویید و 75/0 میلی مولار سالیسیلیک اسید+ 75/0 میکرو  مولار براسینواسترویید، به ترتیب موجب کاهش 68/12، 68/13، 93/13، 13/22، 37/25، 09/30، 34/30 و 02/45 درصدی کادمیوم برگ و کاهش 53/6، 13/10، 76/11، 30/18، 30/26، 67/32، 34/33 و 81/42 درصدی کادمیوم در ریشه گردید. پیش تیمار بذر و محلول پاشی براسینواسترویید و سالیسیلیک اسید، تحمل گیاه را در برابر تنش کادمیوم، از طریق افزایش فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی و تجمع اسمولیت ها و بهبود پایداری غشا افزایش داد. نتیجه گیری می شود کاربرد براسینواسترویید و سالیسیلیک اسید کیفیت اسفناج را بهبود بخشید و تاثیر کاربرد توام آن ها بیشتر از کاربرد هر کدام به تنهایی بود.

  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدان، اسفناج، اسمولیت ها، تنظیم های رشد گیاهی، کادمیوم
 • مریم حقیقی*، زینب معصومی صفحات 35-51

  به منظور بررسی اثر کافییک اسید بر رشد و صفات فیزیولوژیکی خیار (Cucumis sativus var. Super daminos) تحت شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1397 انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل شوری در چهار سطح (0، 50، 100 و 150 میلی مولار از نمک کلرید سدیم) و کافییک اسید در چهار سطح شامل (صفر، دو، چهار و شش میلی گرم در لیتر) بود. نتایج نشان داد در تمام سطوح شوری، تیمارهای فاقد کافییک اسید، پایین ترین مقدار فتوسنتز را نشان دادند. محتوای نسبی آب در تیمارهای فاقد شوری با افزایش غلظت کافییک اسید به طور معنی داری کاهش یافت؛ اما در بالاترین سطح شوری کاربرد دو میلی گرم در لیتر کافییک اسید سبب افزایش محتوای نسبی آب گردید. در سطح شوری 100 و 150 میلی گرم در لیتر، کاربرد کافییک اسید سبب افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی نسبت به شاهد شد. به طوری که بیشترین مقدار در تیمارهای 150 میلی مولار کلرید سدیم و دو میلی گرم در لیتر کافییک اسید (27/0 درصد) و 100 میلی مولار کلرید سدیم و شش میلی گرم در لیتر (25/0 درصد) مشاهده شد. به نظر می رسد که کافییک اسید در غلظت های پایین باعث بهبود خصوصیات رشد و فیزیولوژیکی خیار می شود اما در غلظت های بالا اثر سمی دارد.

  کلیدواژگان: پرولین، تنش شوری، فنول، کلروفیل فلورسانس
 • خدیجه عباسی*، دوستمراد ظفری صفحات 53-66

  نماتد سیست طلایی سیب زمینی (Globodera rostochiensis) یکی از مخرب ترین و خسارت زاترین نماتدهای انگل سیب زمینی است؛ که این محصول  را مورد  هجوم قرار می دهد. ارایه راه کارهای مدیریتی مناسب جهت کنترل این بیماری بسیار ضروری به نظر می رسد. با توجه به ترکیبات پوسته تخم در نماتدهای سیستی و توانایی بسیاری از قارچ ها در تولید طیف وسیعی از آنزیم های تجزیه کننده دیواره ی تخم، شناسایی قارچ های همراه نماتد و نقش آن ها در کنترل بیولوژیک  نماتدها از جمله  نماتدهای سیستی بسیار حایز اهمیت می باشد. در این پژوهش، 154 جدایه ی قارچی آلوده کننده ی نماتد سیست طلایی سیب زمینی جداسازی و  خالص سازی شدند [a1] . بر اساس ویژگی های ریخت شناسی و  تعیین توالی نواحی ITS از DNA  ریبوزومی، 154 جدایه ی مذکور در 13  جنس Alternaria، Aspergillus، Beauveria، Candida، Chaetomium، Cylindrocarpon ،Fusarium ،Lecanicillium، Plectosphaerella ،Purpureocillium  ،Trichoderma ،Trichocladium و Ulocladium  قرار گرفتند  که  پنج گونه ی  قارچی Candida parapsilosis،  Cylindrocarpon olidum، Plectosphaerella cucumerina، Trichocladium griseum و Ulocladium dauci برای  اولین بار در ایران از روی نماتد سیست طلایی سیب زمینی گزارش می شوند که می توانند به عنوان تولید کننده آنزیم های مختلف از پتانسیل مناسبی برای  کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی طلایی  سیب زمینی برخوردارند.

  کلیدواژگان: جدایه ی قارچی، ریخت شناسی، سیست طلایی، کنترل بیولوژیک
 • معصومه عامریان*، ایرج نصرتی صفحات 67-80

  سلنیوم (Se) یک عنصر شبه فلز است که خصوصیات آنتی اکسیدانی آن برای انسان، حیوانات و گیاهان تایید شده است. سلنیوم در برخی موجودات به عنوان عنصر ضروری محسوب می شود؛ اما غلظت های بالای آن منجر به ایجاد سمیت در گیاهان می گردد. بنابراین در تحقیق حاضر تاثیر سطوح و منابع مختلف سلنیوم بر جوانه زنی بذر و ویژگی های رشدی دانه رست پیاز در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده ی علوم و مهندسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی در سال 1398 مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل چهار غلظت سلنیت سدیم، سلنات سدیم و نانوسلنیوم (صفر؛ شاهد)، 5، 10، 15 و 20 میلی گرم بر لیتر) بود. نتایج نشان داد سطوح و اشکال مختلف سلنیوم تاثیر معنی داری بر درصد جوانه زنی بذر و خصوصیات رشدی دانه رست پیاز داشتند. بیشترین درصد جوانه زنی (100 درصد) در تیمار 10 میلی گرم در لیتر نانوسلنیوم بود که تفاوت معنی داری با تیمار شاهد داشت. سلنیوم تاثیر مثبتی بر طول و وزن تازه ی ریشه چه ی پیاز نسبت به تیمار شاهد داشت، کمترین میزان طول ریشه چه (5 سانتی متر) در تیمار شاهد مشاهده شد. سطوح پایین سلنیوم تاثیر مثبتی بر میزان فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و پراکسیداز داشتند. در نهایت کاربرد سطوح 10 و 15 میلی گرم بر لیتر نانوسلنیوم می تواند جوانه زنی بذر پیاز را در مقایسه با سلنیت و سلنات سدیم بهبود ببخشد.

  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدانی، پیاز، رشد دانهال، شاخص های جوانه زنی
 • عسکر غنی*، سعیده محتشمی، سلما جمالیان صفحات 81-96

  استفاده نادرست از کود های شیمیایی اثرات مخرب و غیرقابل برگشتی به ساختار و تعادل عناصر غذایی خاک وارد کرده است. به همین منظور، امروزه کاربرد کود های نانو در جهت حفظ اکوسیستم کشاورزی توصیه می شود. در پژوهش حاضر، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور و پنج تکرار در سال زراعی 1397-1396 انجام شد. فاکتور اول، غلظت های مختلف نانوکود در پنج سطح (صفر، یک، دو، سه و چهار گرم در لیتر) و فاکتور دوم شامل دفعات محلول پاشی در دو سطح (هفت و 14 روز یک بار) بود. نتایج به دست آمده نشان داد که در دفعات محلول پاشی هفت روز یک بار یا 14 روز یک بار، غلظت دو گرم در لیتر نانوکود منجر به افزایش ارتفاع بوته (30/30 و 10/29 سانتی متر) گردید. عملکرد ماده خشک (86/3 گرم در بوته) و مقدار فلاون و فلاونول (18/4 میلی گرم کویرستین بر گرم وزن خشک) را می توان با استفاده از غلظت سه گرم در لیتر نانوکود و با دفعات محلول پاشی هفت روز یک بار افزایش داد. در محلول پاشی 14 روز یک بار، کاربرد غلظت های یک و چهار گرم در لیتر نانوکود منجر به افزایش مقدار کلروفیل کل شد. در ارتباط با فعالیت آنتی اکسیدانی، در غلظت های بالاتر از یک گرم در لیتر نانوکود افزایش نشان داده شد (29/64 تا 21/80 درصد). غلظت های سه و دو گرم در لیتر نانوکود، به ترتیب با کاربرد هفت روز و 14 روز یک بار بیشترین مقدار فنول کل را نتیجه داد. به طور کلی، نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت نانوکود کلات کامل بر ویژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی مرزه تابستانه بود.

  کلیدواژگان: عملکرد، فلاونوئیدها، فعالیت آنتی اکسیدانی، فنول کل، مرزه تابستانه
 • منصور فاضلی رستم پور*، سید غلامرضا موسوی، محمدجواد ثقهالاسلامی، فرامرز کارگر صفحات 97-110

  افزایش تراکم گیاه زراعی و کاربرد متانول از جمله عواملی هستند که می توانند موجب افزایش توان رقابتی گیاه بامیه (Abelmuschus esculentus) با علف های هرز و درنتیجه افزایش عملکرد آن شوند. با این هدف آزمایشی به صورت کرت های خرد شده- فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند در سال زراعی 1396 انجام شد. تیمار متانول در دو سطح شامل (صفر و 20 درصد حجمی محلول پاشی متانول) در کرت های اصلی، تراکم در دو سطح شامل (پنج و 10 بوته در مترمربع) و دوره های عاری از علف هرز شامل (عاری از علف هرز تا پایان برداشت، عاری از علف هرز تا پنج هفته پس از سبز شدن و عاری از علف هرز تا 10 هفته پس از سبز شدن) به کرت های فرعی اختصاص یافت. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد میوه بامیه (1048 گرم بر مترمربع) و بیولوژیک (231 گرم بر مترمربع) در شرایط کاربرد 20 درصد حجمی متانول، تراکم 10 بوته در مترمربع و وجین علف های هرز در طول دوره رویش بود. بیشترین وزن خشک علف های هرز باریک برگ در شرایط عدم کاربرد متانول، تراکم پنج بوته در مترمربع و وجین علف های هرز تا پنج هفته پس از رویش (641 گرم بر مترمربع) و بیشترین وزن خشک علف های هرز پهن برگ در شرایط کاربرد متانول، تراکم پنج بوته در مترمربع و وجین علف های هرز تا پنج هفته پس از رویش (324 گرم بر مترمربع) بود. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که اگرچه متانول باعث بهبود صفات بامیه در شرایط تداخل و عاری از علف هرز شد؛ اما انتخاب تراکم مناسب (10 بوته در مترمربع) نقش بسیار مهمی در بهبود صفات موثر در عملکرد میوه بامیه و حفظ آن در شرایط رقابت با علف هرز داشت.

  کلیدواژگان: بامیه، شاخص کلروفیل، وزن خشک علف های هرز، وزن میوه
 • حفیظ الله نیازی، طاهر برزگر، زهرا قهرمانی*، لیلا ندیرخانلو صفحات 111-131

  به منظور بررسی تاثیر کلسیم و طول مدت تابش نور بر رشد و کیفیت کاهو رقم New-Red Fire، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه زنجان در سال 1398 انجام شد. فاکتور اصلی شامل طول مدت تابش نور در دو سطح طول مدت تابش طبیعی (به طور میانگین 7000 تا 8000 لوکس) و طول مدت تابش طبیعی به علاوه چهار ساعت نور مکمل (600 لوکس) و فاکتور فرعی محلول پاشی برگی کلسیم شامل سه سطح لاکتات کلسیم (5/0، 1 و 5/1 گرم در لیتر) و سه سطح کلرید کلسیم (3، 6 و 9 گرم در لیتر) به همراه شاهد (آب مقطر) بودند. نتایج نشان داد که افزایش مدت تابش نور تعداد برگ، وزن تر بوته و محتوای کلروفیل، فنول و فلاونویید، ویتامین ث و آنتوسیانین را به طور معنی داری افزایش داد. کاربرد 6 و 9 گرم در لیتر کلرید کلسیم و 5/1 گرم در لیتر لاکتات کلسیم، وزن تر بوته (3/10، 5/10 و 6/11 گرم) و غلظت کلسیم برگ های داخلی (8/12، 9/12 و 2/12 درصد) کاهو را افزایش داد و از ظهور عارضه نوک سوختگی برگ جلوگیری کرد. بیشترین تعداد برگ های سوخته (3 برگ) در گیاهان شاهد تحت تیمار نور مکمل مشاهده شد. همچنین حداکثر مقدار وزن تر بوته، محتوای آنتوسیانین، فنول، فلاونویید کل و فعالیت آنتی اکسیدانی با کاربرد 5/1 گرم در لیتر لاکتات کلسیم، 6 و 9 گرم در لیتر کلرید کلسیم به همراه افزایش نور به دست آمد. با توجه به نتایج محلول پاشی برگی 5 /1 گرم در لیتر لاکتات کلسیم، 6 و 9 گرم در لیتر کلرید کلسیم به همراه افزایش مدت تابش نور جهت بهبود رشد و کیفیت کاهو پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: آنتوسیانین، کلروفیل، کلسیم، نوک سوختگی برگ، ویتامین ث
 • عماد شاه منصوری، زهرا عباسی*، فرزاد شیرازی صفحات 133-145

  به منظور تعیین بهترین زمان برداشت و روش خشک کردن بذر پیاز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان در سال 1393 اجرا گردید. فاکتورها شامل دو نوع پیاز (توده بومی درچه اصفهان (روز بلند) و رقم تگزاس ارلی گرانو 502 (روز کوتاه)، زمان برداشت بذر در پنج سطح شامل (کپسول سبز، کپسول زرد، پنج درصد شکافته شدن کپسول ها، 50 درصد شکافته شدن کپسول ها و 100 درصد شکافته شدن کپسول ها) و روش خشک کردن بذر در دو سطح (سایه خشک و آفتاب خشک) بودند. صفات اندازه گیری شده شامل درصد و سرعت جوانه زنی، وزن هزار دانه و صفات طولی و وزنی گیاهچه پیاز بود. نتایج نشان داد که همه صفات به جزء وزن هزار دانه تحت تاثیر تیمار ها قرار گرفتند. در توده بومی درچه، بیشترین درصد جوانه زنی (96 درصد) در برداشت دوم و پنجم و روش سایه خشک و بیشترین سرعت جوانه زنی (34/1) در برداشت سوم و سایه خشک به دست آمد. در رقم تگزاس ارلی گرانو، بیشترین درصد جوانه زنی (5/94 درصد) در برداشت دوم و روش سایه خشک و بیشترین سرعت جوانه زنی (92/0) در برداشت چهارم و سایه خشک به دست آمد؛ که با برداشت دوم تفاوت معنی دار نداشت. در رقم تگزاس ارلی گرانو بیشترین مقادیر صفات طول بوته، طول ساقه چه و طول ریشه چه (به ترتیب 88/53 سانتی متر، 22/16 سانتی متر و 84/37 سانتی متر) به زمان برداشت سوم و روش سایه خشک اختصاص داشت. در هر دو رقم پیاز، کمترین مقادیر هر یک از صفات اندازه گیری شده مربوط به مرحله اول برداشت و روش آفتاب خشک بود. مطابق این نتایج، مرحله دوم برداشت (کپسول زرد) با روش سایه خشک، بهترین زمان برداشت بذر پیاز است که از ریزش بذر ناشی از تعویق برداشت تا رسیدگی کامل همه چتر ها و کپسول و افت شدید عملکرد جلوگیری می کند.

  کلیدواژگان: پیاز، جوانه زنی، صفات وزنی گیاهچه، کیفیت بذر
 • حسن ملکی لجایر، سمیه سلطانزاده پرمهر، موسی ترابی گیگلو*، یونس پوربیرامی هیر، اسماعیل چمنی صفحات 147-160

  این پژوهش شامل دو آزمایش با هدف بررسی تاثیر پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و نانو ذرات سیلیسیم بر جوانه زنی، رشد و شاخص های فیزیولوژیکی گیاهچه مرزه در شرایط تنش عنصر سرب به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل پیش تیمار بذر مرزه با غلظت های صفر، 5/0، 1 و 2 میلی مولار سالسیلیک اسید و غلظت های صفر، 05/0، 1/0 و 15/0 میلی مولار نانو ذرات سیلیسیم و کشت بذور در شرایط آلودگی با غلظت های صفر، 2، 4، 6 و 8 میلی گرم در لیتر عنصر سرب بودند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت سرب، شاخص های سرعت و درصد جوانه زنی، وزن خشک ساقه چه، شاخص طولی و وزنی گیاهچه کاهش و محتوای پرولین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت (پراکسیداز و کاتالاز) افزایش یافتند. نتایج همچنین نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی (75/74)، شاخص وزنی (5/1403) و سرعت جوانه زنی (7/87) از پیش تیمار سالیسیلیک اسید و بیشترین وزن خشک ساقه (25/8 میلی گرم) و شاخص طولی (7/865) از پیش تیمار نانو سیلیسیم هر دو در شرایط بدون آلودگی سرب به دست آمدند. همچنین بیشترین محتوی پرولین، فعالیت آنزیم پراکسیداز و کاتالاز از پیش تیمار نانو سیلیسیم در بیشترین غلظت آلودگی سرب (8 میلی گرم در لیتر) حاصل شدند.

  کلیدواژگان: فلزات سنگین، پرولین، شاخص های جوانه زنی، نانو ذرات
 • مهدی اخلاقی*، علیرضا برجسته، محمدرضا عالی منش، احمد اخیانی، احمد دزیانیان صفحات 161-175

  باکتری Pseudomonas tolaasii یکی از مهم ترین باکتری های بیماریزای قارچ خوراکی تکمه ای سفید (Agaricus bisporus) در ایران و جهان محسوب می شود. در این پژوهش مقایسه شدت بیماری زایی 10 جدایه مختلف مشخص نمود که بیشترین بیماریزایی مربوط به جدایه Pt 4 بود. اثر ضد باکتریایی 10 اسانس گیاهی علیه جدایه Pt 4 به روش انتشار دیسک سنجیده شد و براساس قطر هاله بازدارنده، به ترتیب اسانس های ریحان و آویشن دارای بیشترین اثر ضد باکتریایی بودند. نتایج تجزیه شیمیایی کروماتوگرافی گازی مشخص نمود متیل کاویکول با 05/67 درصد بیشترین ترکیب مونوترپنی اسانس ریحان را تشکیل می داد، که همراه با دو ترکیب شناخته شده آویشن شیرازی شامل کارواکرول و تیمول اثر کنترل کنندگی مناسبی علیه باکتری P. tolaasii داشتند. بهترین اثر در کنترل بیماری بر روی کلاهک قارچ در حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) به ترتیب برای تیمول، کارواکرول و متیل کاویکول بدست آمد اما در برخی غلظت های بالاتر از MIC، تیمول و کارواکرول بروز علایم سیاه شدگی در کلاهک را سبب شدند. متیل کاویکول علی رغم اثر کم تر روی کاهش بیماریزایی تقریبا هیچ اثر سویی روی بافت قارچ نداشت. لذا استفاده از ترکیب متیل کاویکول می تواند گزینه مناسبی جهت جلوگیری از بیماری لکه قهوه ای قارچ تکمه ای در سالن های پروش قارچ تکمه ای باشد.

  کلیدواژگان: کارواکرول، متیل کاویکول، تیمول، Pseudomonas tolaasii
 • مریم رستاقی، سید جواد موسوی زاده*، کامبیز مشایخی، صاحب سنگدوینی صفحات 177-188

  بوته های خیار گلخانه ای دارای شاخه های جانبی می باشند که به منظور نفوذ نور به داخل بوته، هرس شاخه های جانبی به طور مداوم صورت می گیرد. از طرف دیگر به دلیل مشکلاتی که کودهای شیمیایی دارند توصیه به استفاده از کودهای زیستی می شود. هدف اصلی این پژوهش تاثیر هرس و کاربرد کود زیستی بیوهلث Biohealth (حاوی 70 درصد اسید هیومیک، پنج درصد باسیلوس، پنج درصد تریکودرما و پنج درصد عصاره جلبک دریایی) بر کیفیت و کمیت میوه خیار گلخانه ای رقم سلطان می باشد. بدین منظور چهار نوع هرس روی شاخه جانبی شامل نگهداری یک گره، دوگره، سه گره و حذف تمامی شاخه ها انجام شد. طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل دو عاملی (کود و هرس) بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط گلخانه ای در گرگان اجرا گردید. بیشترین فعالیت آنتی اکسیدان میوه با 37/66 درصد در هرس کامل و بدون استفاده از کود دیده شد. بالاترین تعداد میوه (82 عدد) در هرس گره سوم و کمترین تعداد میوه (52 عدد) در هرس کامل به دست آمده است. یافته های این آزمایش نشان داد که خیار گلخانه ای با توجه به نوع هرس، تعادل رشد رویشی و زایشی را حفظ می کند. افزایش تعداد میوه در هرس گره سوم، سبب انتقال بیشتر مواد فتوسنتزی به میوه ها می شود. به عنوان یک توصیه، اگر هدف از کشت خیار گلخانه ای تولید برای مدت معین و کوتاه و در عین حال حفظ کیفیت میوه باشد، هرس گره سوم سودمند است اما هنگامی که کشت بلند مدت مدنظر باشد، هرس گره اول و دوم مناسب می باشد.

  کلیدواژگان: شاخه فرعی، گره، تعداد میوه، قند میوه
|
 • Afsaneh Alinejadian Bidabadi *, Tara Jamili, Abbas Maleki Pages 1-14

  The ‌application ‌of ‌organic ‌fertilizers ‌in ‌agriculture, ‌especially ‌in ‌soils ‌with ‌poor ‌nutrients, ‌compared ‌to ‌the ‌use ‌of ‌chemical ‌and ‌mineral ‌fertilizers ‌has ‌positive ‌effects ‌on ‌plant ‌growth ‌and ‌yield. ‌The ‌present ‌study ‌was ‌conducted ‌to ‌investigate ‌the ‌effect ‌of ‌the ‌application ‌of ‌vinasse ‌obtained ‌from ‌sugarcane ‌waste ‌on ‌nutrient ‌uptake, ‌growth ‌properties ‌and ‌yield ‌of ‌basil ‌which ‌was ‌carried ‌out ‌in ‌the ‌research ‌greenhouse ‌of ‌Lorestan ‌University ‌in ‌2018. ‌Treatments ‌included ‌five ‌levels ‌of ‌vinasse ‌application: ‌0, ‌0.19, ‌0.38, ‌0.57 ‌and ‌0.76 ‌(w.w) ‌in ‌soil. ‌The ‌results ‌showed ‌that ‌with ‌increasing ‌vinas ‌application, ‌the ‌concentration ‌of ‌nutrients ‌in ‌the ‌plant ‌enhanced. ‌As ‌the ‌vinasse ‌application ‌of ‌0.76 ‌(w.w), ‌the ‌concentration ‌of ‌nitrogen, ‌phosphorus ‌and ‌potassium ‌in ‌the ‌shoot ‌was ‌1.16, ‌1.25 ‌and ‌1.28 ‌folds ‌and ‌in ‌the ‌root ‌1.34, ‌1.30 ‌and ‌1.49 ‌folds ‌more ‌than ‌control, ‌respectively. ‌The ‌highest plant ‌height, ‌root ‌length, ‌leaf ‌area, ‌number ‌of ‌leaves, ‌and ‌leaf ‌chlorophyll ‌index ‌were ‌also ‌observed ‌in ‌0.76 ‌(w.w), ‌which ‌were ‌2.6, ‌2.8, ‌1.8, ‌3 ‌and ‌2.5 ‌folds ‌higher ‌than ‌control, ‌respectively. ‌The ‌dry ‌matter ‌yield ‌of ‌shoot ‌and ‌root ‌in ‌0.76 ‌(w.w) ‌also ‌increased ‌20 ‌and ‌25 ‌folds ‌compared ‌to ‌the ‌control, ‌respectively, ‌while ‌these ‌values ‌for ‌fresh ‌weight ‌of ‌shoot ‌and ‌root ‌were ‌5.2 ‌and ‌4.7 ‌folds, ‌respectively. ‌According ‌to ‌the ‌findings ‌of ‌the ‌present ‌study, ‌vinasse ‌can ‌be ‌recommended ‌as ‌an ‌alternative ‌to ‌chemical ‌fertilizers in production of ‌plants ‌such ‌as ‌basil ‌with ‌proper ‌management.

  Keywords: Vegetable, Growth indicators, Nutrients, Organic waste
 • Kobra Maghsoudi *, Elham Ashrafi Dehkordi, Seyeed Mohammad Mazloumi Pages 15-33

  A greenhouse investigation was performed to examine the influence of salicylic acid and brassinolide on growth and cadmium accumulation of spinach under cadmium stress conditions at Nutrition Research Center, Department of Food Hygiene and Quality Control, Shiraz University of Medical Sciences during 2020 using a factorial as randomized complete block design with three replications. Experimental treatments were including salicylic acid (0, 0.5 and 0.75 mM), and brassinolide (0, 0.5 and 0.75 μM) and cadmium (0, 300 and 600 μM). The results showed that cadmium stress enhanced the concentrations of malondialdehyde (MDA), hydrogen peroxide (H2O2) and electrolyte leakage (EL) as well as reduced the spinach biomass. Under Cd stress conditions, the activities of antioxidant enzymes and the concentrations of proline and carbohydrates increased. Also, application of SA and Br considerably reduced the MDA and H2O2 content and EL, in contrast, elevated the activities of antioxidant enzymes and osmolytes content in Cd-stressed spinach plants, however; the positive effects of SA were high when applied with Br. It was found that the cadmium content in the root was greater than that of spinach leaves. Under 600 μM cadmium stress conditions, application of 0.5 mM salicylic acid, 0.75 mM salicylic acid, 0.50 μM brassinosteroid, 0.75 μM brassinosteroid, 0.5 mM salicylic acid+ 0.5 μl brassinosteroid, 0.5 μM salicylic acid /0 0 mM+ 0.75 μM brasinosteroid, 0.75 μM salicylic acid+ 0.50 μM brasinosteroid and 0.75 μM salicylic acid reduced the cadmium content 12.68, 13.68, 13.93, 22.13, 25.37, 30.09, 30.34 and 45.02% respectively in leaf, as well as 6.53, 10.13, 11.76, 18.30, 26.30, 32.67, 33.34 and 42.81% respectively in root compared to the non-use of these hormones. In conclusion, alleviation of Cd stress by seed priming and foliar application of Br and SA was associated partially with enhanced the activity of the antioxidant system, increase the accumulation of proline and carbohydrates, as well as improve cell membrane stability. Generally, supplementation with Br and SA had a significant effect on reducing the accumulation of cadmium and improving quality and quantity of spinach under Cd-stress.

  Keywords: Antioxidant enzymes, spinach, Osmolytes, Plant growth regulators, Cadmium
 • Maryam Haghighi *, Zeinab Masoumi Pages 35-51

  To investigate the effect of different levels of salinity and caffeic acid on growth and physiological characteristics of cucumber (Cucumis sativus var. Super daminos), a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with salinity treatments 0, 50, 100, 150 mM NaCl and caffeic acid 2, 4 and 6 mg / L with three replications in research greenhouse of Isfahan University of Technology. The results showed that shoot dry weight at a concentration of 6 mg/L reduced. In all salinity levels, treatments lacking caffeic acid showed the lowest amount of photosynthesis that the lowest amount observed in 50 mM NaCl × 4 mg/L caffeic acid treatment. Relative water content in lacking saline treatments decreased significantly with increasing caffeic acid concentration, but at the highest salinity level, 4 mg/L caffeic acid application increased the relative water content. Caffeic acid application increased salinity levels of 100 and 150 mg/L and increased antioxidant activity than control so that the highest amount was observed in 150 mM NaCl × 2 mg/L caffeic acid (0.27 %) and 100 mM NaCl × 6 mg/L caffeic acid (0.25 %) treatments. It seems that caffeic acid at low concentrations improves the growth and physiological characteristics of cucumber, but has a toxic effect in high concentrations.

  Keywords: Caffeic acid, Chlorophyll fluorescence, Phenol, Proline, Salinity stress
 • Khadijeh Abbasi *, Doustmorad Zafari Pages 53-66

  Potato golden cyst nematode(Globodera rostochiensis) is the most destructive plant-parasitic nematode of thise crop and surching for variuse control ways is very essential.. Because of the chitin is a dominant composition in middle layer of the eggshell in nematodes, using of the chitinases by chitin-degrading enzymes in a wide range of the fungi is a good strategy for biological control of the potato golden cyst nematode. In this research 154 fungal isolates were recovered from infected eggs of the potato golden cyst nematode, G. rostochiensis. These isolates were identified based on morphological and molecular features including internal transcribed spacer regions (ITS1, ITS2 and 5.8S gene) of ribosomal DNA.. The ITS1, ITS2 and 5.8S sequences were obtained by sequencing both strands in opposite directions using the PCR amplification primers, ITS1 and ITS4 in genomics resource laboratory at Massachusetts University, USA. In this study, according to morphological features and sequencing of ITS regions of ribosomal DNA, these 154 isolates were classified in 13 genera, Alternaria, Aspergillus, Beauveria, Candida, Chaetomium, Cylindrocarpon, Fusarium, Trichocladium, Lecanicillium, Plectosphaerella, Purpureocillium, Trichoderma andUlocladium. The five fungal species Candida parapsilosis, Cylindrocarpon olidum, Trichocladium griseum, Plectosphaerella cucumerina and Ulocladium dauciare reported for the first timefrom G. rostochiensis in Iran. As a producer of various enzymes, the filamentous fungi has been suggested as an important means of biological control for G. rostochiensis.

  Keywords: biological control, Fungal isolate, Golden cyst, Globodera rostochiensis, Morphology
 • Masoomeh Amerian *, Iraj Nosratti Pages 67-80

  Selenium (Se) is a metalloid element whose antioxidant properties have been confirmed for humans, animals and plants. Selenium is considered as an essential element in some organisms, but its high concentrations lead to toxicity in plants. Selenium is an essential nutrient, but its role in plants requires more research. So in this research, the effect of different concentrations of selenium (sodium selenate and sodium selenite) and selenium nano-particles (Nano-Se) on onion (Allium cepa L.) seed germination properties and seedling growth was studied. The experimental treatments included four concentrations of sodium selenate and sodium selenite and selenium Nano-Se (5, 10, 15 and 20 mg L-1) and control (distilled water). Different forms and concentrations of selenium had significant effect on onion seed germination. The highest germination percentage (100%) was observed in 10 mg L-1 Nano-Se treatment. Selenium had a positive effect on the length and fresh weight of onion root compared to the control treatment, the lowest amount of root length was observed in the control treatment. Low levels of selenium had a positive effect on the activity of superoxide dismutase, catalase and peroxidase enzymes. Adding Nano-Se in concentrations 10 and 15 mg L-1 could promote the seed germination of onion compared to sodium selenite and sodium selenate.

  Keywords: Antioxidant enzymes, Germination indices, Seedling growth
 • Askar Ghani *, Saeideh Mohtashami, Salma Jamalian Pages 81-96

  Improper utilization of chemical fertilizers has been conducted destructive and irrecoverable effects on soil structure and nutrient elements balance. Nowadays, therefore, Nano-fertilizers application toward maintaining agroecosystem, is recommended. At the present study, a factorial experiment based on a completely randomized design with two factors and five replications in pots conditions during 2017-2018 years was conducted. The first factor included Nano fertilizer concentrations at five levels (0, 1, 2, 3 and 4 g/L) and the second factor was foliar application intervals at two levels (seven and 14 days). The results showed that seven or 14 days’ interval of 2 g/L Nano-fertilizer application results in increase in plant height (30.3 and 29.1 cm respectively). Dry matter yield (3.86 g/plant) and flavone and flavonol content (4.18 mg quercetin/g dry weight) could be enhanced by using 7 days’ interval of 3 g/L Nano-fertilizer. Application of fourteen days’ interval of 1 and 4 g/L Nano fertilizer induced increase in total chlorophyll content. In relation to antioxidant activity, after using more than 1 g/L Nano-fertilizer concentration an increase has been shown (64.29-80.21%). Nano-fertilizer at 3 and 2 g/L concentrations after using seven and 14 days’ intervals respectively, showed highest level of total phenol content. Flavonoid contents exhibited stronger enhancement by using lower concentrations of Nano-fertilizer. Generally, the results showed positive effects of chelated plus Nano fertilizer on morphological and biochemical traits of summer savory.

  Keywords: Yield, Flavonoids, Antioxidant Activity, Total phenol, Summer savory
 • Mansour Fazeli Rostampour *, Seyyed Gholamreza Mousavi, Mohammadjavad Seghatoleslami, Faramarz Karegar Pages 97-110

  Increasing of crop density and using methanol are among the factors, which can increase the competitiveness of okra (Abelmuschus esculentus)with weeds and cause increase of yield. For this purpose, an experiment was conducted in split plot factorial based on randomized complete block design with three replications at the research farm of Islamic Azad University, Birjand Branch in the 2017. Methanol treatment with two levels including control and 20% by volume of foliar application of methanol) have been assigned as main plots, crop density at two levels including five and 10 plants per m2 and weed-free periods including weed-free until the end of harvest, weed-free up to five weeks after emergence and weed-free up to 10 weeks after emergence allocated as sub-plots. The results showed that the highest yield of fresh okra (1048 g m-2) and biological yield (231 g m-2) were obtained in the application of 20% by volume of methanol, density of 10 plants per m2 and weeding during the vegetation growth stage. The maximum dry weight of narrow-leaved weeds obtained in the absence of methanol application, density of five plants per m2 and weed weeding, up to five weeks after emergence (641 g m-2) respectively and the highest dry weight of broadleaf weeds obtained in methanol application, density of five plants per m2 and weeding up to five weeks after emergence (324 g m-2). In general, the results of this experiment showed that although methanol, improved okra traits in interference and weed-free conditions, but selecting the appropriate density (10 plants m-2) played a very important role for the effective traits of okra to increase fresh fruit yield and maintaining it in terms of competition with weeds.

  Keywords: Okra, Chlorophyll index, weed dry weight, Fresh fruit weight
 • Hafizullah Niazi, Taher Barzegar, Zahra Ghahremani *, Leila Nadirkhanlou Pages 111-131

  In order to study the effects of calcium and light duration on growth and quality of lettuce, this experiment was conducted as split plot based on the randomized complete design with three replications, in research greenhouse of University of Zanjan during 2020. The main plot consisted of light treatments at two levels included natural light duration (an average 7000-8000 lux) and natural light in addition four hourse complementary light (600 lux) and the subplot was consisted of three levels of calcium lactate (0.5, 1 and 1.5 g L-1(, calcium chlorid (3, 6 and 9 g L-1) and distilled water as a control. The results showed that increasing light duration significantly increased leaves number, plant fresh weight, total chlorophyll, phenols and flavonoids, vitamin C and anthocyanin contents. Application of calcium chlorid (6 and 9 g L-1) and calcium lactate (1.5 g L-1 ( increased plant fresh weight (10.3, 10.5 and 11.6 g) and Ca concentration of internal leaves (12.8, 12.9 and 12.2%) lettuce, and inhibiet tip burn disorder in lettuce lives. The highest tip burn leaf number (3.5) was observed in plants whitout Ca teated under complementary ligh treatment. Also the highest amount of plant fresh weight, anthocyanin, total phenol and flavonoids and antioxidant capacity was obtained by using calcium lactate 1.5 and calcium chloride 3 and 6 g L-1 with increasing light duration. According to the results, application of calcium lactate 1.5 g L-1 and calcium chlorid 6 and 9 g L-1 with increasing light duration can be preposed to improve growth and quality of lettuce.

  Keywords: anthocyanin, Chlorophyll, fresh weight, Tipburn, Vitamin C
 • Emad Shahmansouri, Zahra Abasi *, Farzad Shirazi Pages 133-145

  In order to determine the best harvest time and method of drying onion seeds, the experiment was performed as factorial experiment in the form of randomized completely design with three replications in the research laboratory of Isfahan Agricultural Research Center in 2014. Factors include two types of onions: the native landrace of Dorcheh Isfahan (long day) and Texas Early Granu 502 varieties (short day), the harvest time consists of five levels: green capsule, yellow capsule, five percent of capsule splitting, 50% splitting of capsules and 100% splitting of capsules and the drying method in two level: dry shade and sun drying was performed. The measured traits included germination percentage and germination rate, 1000-length and weight traits of onion seedlings. The results showed that all traits except of the weight of 1000 seeds were affected by the treatments. For Dorcheh Isfahan, the highest germination percentage (96%) was obtained in the second and fifth harvests and the dry shade method and the highest germination rate (1.34 ) was obtained in the third harvest and dry shade. For Texas variety, the highest germination percentage (94.5%) was obtained in the second harvest and dry shade method and the highest germination rate (0.92) was obtained in the fourth harvest and dry shade, which was not significantly different from the second harvest. In Texas cultivar, the highest size for plant length, stem length and root length (53.88 cm, 16.22 cm and 37.84 cm, respectively) was allocated to the third harvest time and dry shade method. In both varieties, the lowest values of each of the measured traits were related to the first stage of harvest and the dry sun method. Therefore, according to the results, the second stage (yellow capsule) by the shade method, is the best harvest time that prevents seed shedding due to delayed harvest to full maturity of all umbrellas and capsules and severe yield loss.

  Keywords: Allium Cepa, Seed Germination, Seedling weight traits, Seed quality
 • Hassan Maleki Lajayer, Somayeh Soltanzadeh Pormehr, Mousa Torabi Giglou *, Younes Poorbeyrami Hir, Esmaeil Chamani Pages 147-160

  Abstract This study including two different experiments carried out with the aim of the evaluation of the effects of seed priming with salicylic acid and silicon nano-particles on germination, growth and physiological properties of savory seedling under lead abiotic stress condition based on factorial design. Factors including seeds pre-treatment with different concentrations of silicic acid (0, 0.5, 1 and 2 mM) and silicon nano- particles (0, 0.05, 0.1 and 0.15 mM ) and growing seeds under lead contamination with 0, 2, 4 and 8 mg/l concentrations. Results indicated that increasing lead concentration decreased seed germination and rate, shoot dry weight, weight and length indices, whereas increased proline content and enzymes activity. Results showed that the highest seed germination percentages (74.75 %), weight index (1403) and germination rate (87.7) were obtained in seed pretreated with salicylic acid, While the highest shoot dry weight (7,25 mg), length index (865,7) as well as proline content and peroxidase and catalase activities were recorded in seeds pretreated with nano-silicon particles under lead stress condition. The highest proline content and antioxidant catalase and peroxidase enzymes activity recorded in seeds treated with the highest concentrations of silicon nano-particles grown on media containing the highest concentrations of lead.

  Keywords: heavy metals, Proline, Growth indices, Nano-particles
 • Mahdi Akhlaghi *, AliReza Barjesteh, MohammadReza Alymanesh, Ahmad Akhyani, Ahmad Dezianian Pages 161-175

  Pseudomonas tolaasii is one of the most important pathogenic bacteria of the edible fungus (Agaricus bisporus) in Iran and the world. In this study, comparing the severity of pathogenicity of the isolates showed that the highest pathogenicity was related to isolate Pt 4. Antibacterial effect of 10 plant essential oils against isolate Pt 4 was measured by disk diffusion method and based on the diameter of the inhibitory halo, basil and thyme essential oils had the highest antibacterial effect, respectively. The results of chemical analysis of gas chromatography showed that methyl chavicol with 67.05% was the highest monoterpene compound of basil essential oil, which together with two well-known compounds of thyme including carvacrol and thymol showed a controlling effect against P. tolaasii. The results showed that the best effect in controlling the disease on the fungal cap at minimum inhibitory concentration (MIC) was for thymol, carvacrol and methyl chavicol, respectively, but at some concentrations higher than MIC, thymol and carvacrol caused symptoms of cap blackening. Methyl chavicol had no adverse effect against Agaricus bisporus in all concentrations used, despite having less effect on reducing pathogenicity. Therefore, the use of methyl chavicol combination can be a good option to prevent bacterial brown blotch disease in mushroom cultivation halls.

  Keywords: : Agaricus bisporus, Carvacrol, Thymol, Methyl chavicol, Pseudomonas tolaasii
 • Maryam Rostaghi, Seyyed Javad Mousavizadeh *, Kambiz Mashayekhi, Saheb Sangdoveini Pages 177-188

  Greenhouse cucumber have branches that pruned continuously to allow light to penetrate into the plant. Today, due to the problems of chemical fertilizers, the use of biological fertilizers recommended. The main purpose of this study was to investigate the effect of pruning and application of biohealth biological fertilizer (containing 70% humic acid, 5% bacillus, 5% trichoderma and 5% seaweed extract) on the quality and quantity of greenhouse cucumber fruit cv. Soltan. The results showed that the amount of fruit flavonoids, fruit phosphorus, chlorophyll a in the middle leaf, total chlorophyll in the middle leaf of the plant, carotenoids in the upper leaf, anthocyanin in the upper leaf of cucumber was affected by fertilizer. The amount of fruit antioxidants, total fruit sugar, fruit glucose, chlorophyll b and carotenoids in the middle leaf of the plant affected by the interaction of fertilizer and pruning. The highest amount of fruit antioxidants seen in complete pruning-without fertilizer with 66.37%. The highest fruit glucose obtained in the first node pruning without fertilizer with 102.96 mg/gFW. The highest amount of total sugar and chlorophyll a in the middle leaf of the plant recorded in complete pruning without fertilizer treatment with 44.02 mg/gDW and 0.98 mg/gFW, respectively. As a recommendation, if the purpose of greenhouse cucumber cultivation is to produce for a short period of time and at the same time maintain fruit quality, pruning the third node is beneficial, but when long-term cultivation is considered, pruning the first and second nodes is appropriate.

  Keywords: Latral branch, node, fruit number, fruit sugar