فهرست مطالب

پژوهشنامه تبلیغ اسلامی - پیاپی 2 (بهار 1399)

نشریه پژوهشنامه تبلیغ اسلامی
پیاپی 2 (بهار 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/01/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدباقر آخوندی* صفحات 1-22

  در اکثر پژوهش هایی که به سنجش و ارزیابی دین داری در ایران پرداخته اند، از الگوهایی استفاده شده که در بستری غیر از فرهنگ آرمانی اسلام تهیه شده و مناسبت کمتری با معیارهای دین داری یک مسلمان دارند. بر این مبنا، پرسش این است که آیا بر اساس منابع دین، می توان الگویی قرآنی برای سنجش و ارزیابی دین داری فرد مسلمان ارایه کرد؟ با فرض وجود چنین امکانی، هدف این تحقیق، استخراج الگوی سنجش دین داری از قرآن مجید با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، تحلیل گفتمان و نظریه داده بنیاد است. نتایج نشان می دهد الگویی که با این روش به دست می آید، برخلاف الگوهای قبل از خود، دارای هفت مرتبه است: مرتبه اول، دین داری ظاهری. مرتبه دوم، دین داری بی ثبات. مرتبه سوم، دین داری تفصیلی. مرتبه چهارم، دین داری بی تردید. مرتبه پنجم، دین داری در تضاد. مرتبه ششم، دین داری خالصانه. مرتبه هفتم، دین داری الگوشده. این مراتب، قابل سنجش است که از ضعیف ترین تا قوی ترین مرتبه در پی هم قرار می گیرند. ازاین رو، ارتقا از مراتب پایین تر به بالا تر، با احراز شاخص های مرتبه بالا امکان پذیر است. توجه به سنجه مراتب دین داری، نشان داد که این الگو و سنجه مربوط به آن، از اعتبار و روایی بالایی در جامعه نمونه برخوردار است.

  کلیدواژگان: قرآن، دین داری، مراتب دین داری، الگوی دین داری
 • احمد فلاح زاده* صفحات 29-47

  ماجرای تولد مهدی (عج) در عصر امام حسن عسکری (ع)، یکی از رویدادهای پرحاشیه در تاریخ اسلام است. ازآنجاکه باور به مهدویت در این دوره، در رده بالاترین مفاهیم کلامی بسیاری از فرق اسلامی قرار می گرفت، امام حسن عسکری (ع) برای اثبات تولد مهدی (عج)، دست به یکسری رفتارهای تبلیغی زد. بر این اساس، پرسش این مقاله، مبتنی بر واکاوی راهبرد تبلیغی امام حسن عسکری (ع) در اثبات تولد مهدی (عج) است. روش این تحقیق، تحلیل تبلیغاتی داده های تاریخی حدیثی بر مبنای الگوی «تبلیغ کانونی» است. نتیجه نوشتار اینکه آن حضرت با استفاده از روش ها و ابزارهای گوناگون تبلیغی همچون: «نشان دادن مهدی (عج) به دیگران»، «نامه نگاری»، «تبلیغات مکتوب» و «تبلیغ آیینی»، خبر تولد امام مهدی (عج) و پاسخ به شبهات دیگران در این باره را در دسترس امامیه قرار داد.

  کلیدواژگان: راهبرد تبلیغات، میلاد مهدی (عج)، تبلیغات الگومحور، واقفیه، تبلیغ کانونی
 • حجت الله بیات* صفحات 49-66

  آیین ها در هر فرهنگی، فرصتی برای عینیت بخشیدن به باورها، ارزش ها و هنجارهایی هستند که مردم در آن فرهنگ آموخته اند و به آن اعتقاد دارند. آیین های مذهبی، سهم مهمی از آیین های هر فرهنگی را به خود اختصاص داده، در فرهنگ اسلامی، به ویژه شیعی، آیین های تکریم اهل بیت (ع) جایگاه خاصی در بین آیین های مذهبی دارند و به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه های اجتماعی فرهنگی به شمار می روند. اهل بیت پیامبر (ع) که در فرهنگ اسلامی از جایگاه و قداست والایی برخوردارند، باید همواره از سوی مسلمانان گرامی داشته شوند. بزرگداشت این شخصیت های مقدس، در قالب آیین هایی است که به مناسبت: اعیاد و وفیات، توسلات، تبرکات، زیارات و یادمان های مربوط به ایشان برگزار می شود. این سرمایه فرهنگی، به دلیل پویایی فرهنگ، همواره در حال تحول و توسعه است؛ اما همچون سایر اندوخته های اجتماعی، نیازمند صیانت و پیشگیری از آفت زدگی است. شکی نیست که این آیین ها باید در چارچوب معیارهای شرعی اجرا شوند. برای مصون ماندن از برخورد سلیقگی و غیر کارشناسانه با تحولات و توسعه های فرهنگی در آیین های تکریم، به تعیین شاخص هایی نیازمندیم. این مقاله، می کوشد معیارهای مشروعیت آیین های تکریم اهل بیت (ع) را با استفاده از آیات و روایات استخراج نماید. این معیارها عبارت اند از: همسویی با باورهای توحیدی، مطابقت با احکام و ضوابط شرعی، استواری محتوایی و ساختاری، نشانگر زینت و سربلندی اهل بیت (ع)، انطباق با فطرت و عقل، هماهنگی با سیره صالحان، مبتنی بر معرفت و آگاهی، تناسب با شان اهل بیت (ع)، توجه به امکان سوء استفاده دشمنان، هم آوایی با هنجار و عرف جامعه.

  کلیدواژگان: فرهنگ، مقدسات، اهل بیت (ع)، آیین، تکریم، معیار
 • سید علی اصغر موسوی* صفحات 67-88

  امروزه، پویانمایی ها به عنوان مهم ترین ابزار برای جهت دهی تفریح ها، ارزش ها، باورهای دینی و غیردینی کودکان به کار گرفته می شوند. صرف نظر از دستاوردهای این رسانه در تربیت کودکان، می توان آن را ابزاری در خدمت ناتوی فرهنگی جهان غرب علیه فرهنگ های بومی و اسلامی دانست که می کوشد با القای مفاهیم ضد دینی خود از طریق محتوای لذت بخش و جذاب، کودکان را برای پذیرش ضد ارزش های دهکده جهانی آماده سازد.موضوع مهم در اینجا، ساده انگاری خانواده ها و متولیان رسانه های گروهی است؛ آنهایی که هرگونه پویانمایی را بدون آگاهی از محتوای فکری و قالب بندی سنی در اختیار کودکان قرار می دهند. بنا بر اهمیت رسانه ها در شکل گیری شخصیت، اعتقاد و باورهای کودکان، می باید مبانی شناختی و آسیب شناسی پویانمایی ها در اولویت باشد؛ زیرا امروز، بذر آینده کاشته می شود و باید مبانی نظری در جهت بازشناسی پویانمایی های دینی و ضد دینی تبیین و تعریف شوند.ازاین رو، در این مقاله به شیوه تحلیلی توصیفی به رمزگشایی تفکر و آسیب های موجود در پویانمایی های مشهور بر اساس مبانی تربیت اسلامی پرداخته می شود. تحلیل یافته ها نشان می دهد که اکثریت پویانمایی های غربی، به صورت نهان در پی «تخریب، تحریف، تغییر و تصرف» در اصول ادیان ابراهیمی، به خصوص اسلام و نهادینه سازی باورهای جایگزین از ادیان غیرتوحیدی هستند.

  کلیدواژگان: پویانمایی، کودکان، تربیت دینی
 • کاظم دلیری* صفحات 89-106
  آیات و روایات و شواهد روان شناختی، حاکی از آن است که ایمان و دین داری، نقش مهم و انکارناپذیری در سلامت روانی انسان ایفا می کند. این مقاله، چهار اثر مهم از این آثار را با استفاده از روش کتابخانه ای تحلیل می کند و بیان می دارد که از یک سو، ایمان موجب انس انسان با پروردگار می شود و از سوی دیگر، روابطش را با همنوعان تقویت می نماید و از این رهگذر، او را از احساس وحشت و تنهایی می رهاند. ایمان، ترس، اضطراب، اندوه و افسردگی را از انسان می زداید و به او آرامشی عمیق و پایدار می بخشد. همچنین، ظرفیت روحی انسان را توسعه می دهد و آستانه تحمل سختی ها را در او بالا می برد و در نهایت، خوش بینی و امید به آینده را در او تقویت می کند و او را از بدبینی به نظام هستی و ناامیدی و احساس پوچی رهایی می بخشد.
  کلیدواژگان: ایمان، روان، روح، سلامت روان
 • مرضیه قنبری* صفحات 107-124

  تبلیغ دین و هدایت انسان ها به ارزش های والای الهی، از اصول رسالت انبیا، جوهره ادیان توحیدی و شاخصه مهم دین داری پیروان رسولان حق محسوب می شود که از جمله مهم ترین عوامل پایداری دین اسلام و تدوام بخش راه انبیا و اولیای الهی است. ازآنجا که پیامبران و ایمه اطهار (ع) مبلغان حقیقی دین اسلام هستند، شناخت سیره تبلیغی آنان بر اساس منابع دینی، از بایسته های تبلیغ است و خود، بیانگر شیوه صحیح انتقال تعالیم دینی در جهت بهبود ظرفیت های عرصه تبلیغ و گرایش روزافزون مخاطب است. این پژوهش، الگوی مطلوب تبلیغ را با توجه به سیره انبیا و اولیای الهی تدوین نموده و می کوشد تا گام موثری در پیشبرد اهداف رسالت و احیای دین بردارد و در عمل، به تحول چشمگیر در امر تبلیغ دین اسلام بینجامد. تبلیغ دین با توجه به سیره انبیا و اولیای الهی، بر پایه دین داری و آراستگی به فضایل اخلاقی بنا شده است. ازاین رو، باور قلبی مبلغ که برگرفته از عمل و کردار اوست، گام اساسی در دعوت مبلغ به سوی ارزش های الهی به شمار می رود. سیره پیامبران و اهل بیت (ع)، بیانگر آن است که آنان با استفاده از روش هایی چون: موعظه، بشارت، انذار، بیان تمثیل و تبلیغ چهره به چهره، به ترویج دین پرداخته اند.

  کلیدواژگان: روش های تبلیغ، پیامبران، اهل بیت (ع)، مبلغ
|
 • MohammadBaqer Akhundi * Pages 1-22

  In most studies that have measured and evaluated religiosity in Iran, models have been used that are prepared in a context other than the ideal culture of Islam and are less relevant to the criteria of religiosity of a Muslim. In this regard, the question is whether, based on the sources of religion, it is possible to provide a Qur'anic model for measuring and evaluating the religiosity of a Muslim? Assuming the existence of such a possibility, this study aims to extract a model for measuring religiosity from the Holy Qur'an using qualitative content analysis, discourse analysis and foundation data theory. The findings suggest that the model obtained by this method, unlike its previous models, has seven levels: First Level, apparent religiosity. Second, unstable religiosity. Third, detailed religiosity. Fourth, undoubted religiosity. Fifth, religiosity in conflict. Sixth, sincere religiosity and the last level is patterned religiosity. These levels are measurable, ranging from the weakest to the strongest. Therefore, upgrading from lower to higher levels is possible by achieving high-level indicators. Considering the evaluation of the levels of religiosity, showed that this model and related criteria have a high validity and reliability in the sample society.

  Keywords: the Qur'an, religiosity, levels of religiosity, model of religiosity
 • Ahmad Fallahzadeh * Pages 29-47

  One of the most challenging events in the history of Islam is the story of the birth of Imam Mahdi (AS) in the era of Imam Hassan Askari (AS). In order to prove the birth of Mahdi, Imam Hassan Askari worked on a series of propagational behaviors, since the belief in Mahdism in this period was among the highest theological concepts of many Islamic sects. In this regard, the question of this paper is based on the analysis of the propagational strategy of Imam Hassan Askari in proving the birth of Mahdi. The method of this research is the propagational analysis of historical-hadith data based on the "focal propagation" model. The finding of the article suggests that the Imam could spread the news of the birth of Imam Mahdi and made the answer of doubts of others available in this regard, by using various propagational methods and tools such as: "showing the Mahdi to others", "correspondence "," written propagation," and "ritual propagation".

  Keywords: propagational Strategy, Birth of Imam Mehdi (AS), Model-Based propagations, Waqifiyah, Focal propagation
 • Hojatollah Bayat * Pages 49-66

  Rituals in any culture are an opportunity to objectify the beliefs, values, and norms that people have learned and believe in that culture. Religious rituals have an important share of the rituals of any culture, in Islamic culture, especially Shiite, the rituals honoring the Ahl al-Bayt have a special place among religious rituals, and they are considered as the most important socio-cultural assets. Muslims should, always respect the Ahl al-Bayt of the Prophet (pbuh), who have a high status and sanctity in Islamic culture. The commemoration of these holy personalities is in the form of rituals that are held on the occasion of: feasts and deaths, prayers, blessings, pilgrimages and memorials related to them. This cultural asset, due to the dynamics of culture, is constantly evolving and developing. However, like other social reserves, it needs protection and prevention of plague. There is no doubt that these rituals must be practiced within the form of religious standards. In order to be safe from personal and unprofessional dealing with cultural developments in the rituals of commemoration, we need to set some criteria. This current paper tries to extract the criteria of legitimacy of the rituals of honoring the Ahl al-Bayt (PBUH) through using verses (of the Qur'an) and hadiths. These criteria are: Being compliant with monotheistic beliefs as well as the rules and regulations of Sharia, having content and structural stability, indication of the beauty and pride of the Ahl al-Bayt (PBUH), being compliant with nature and intellect, having harmony with the conduct of righteous, based on knowledge and awareness, appropriateness with the dignity of the Ahl al-Bayt (PBUH), considering the possibility of being abused by enemies, having harmony with the norm and custom of society.

  Keywords: culture, sanctities, Ahl al-Bayt (PBUH), Rituals, Commemoration, criteria
 • Sayyid AliAsghar Musavi * Pages 67-88

  Today, animation is used as the most important tool to guide children's entertainment, values, as well as religious and non-religious beliefs. Regardless of the media's achievements in educating children, it can be seen as a tool in the service of the cultural NATO of the Western world against indigenous and Islamic cultures, which seeks to prepare children to accept the anti-values of the global village by instilling its anti-religious concepts through enjoyable and attractive content. The important fact here is the families and mass media custodians that oversimplify this issue. Those who provide children with any animation without knowing the intellectual content and age format. Considering the importance of the media in shaping children's personalities, beliefs, the cognitive and pathological foundations of animation should be a prioritized. Because today, the seeds of the future are sown and the theoretical foundations for recognizing religious and anti-religious animations must be explained and defined. Therefore, this paper, through an analytical-descriptive method, has dealt with discovering the thought and harms in famous animations based on the principles of Islamic education. The analysis of the findings suggests that most of Western animations covertly seek to destroy, distort, change, and seize the principles of the Abrahamic religions, especially Islam, and to institutionalize alternative beliefs to non-monotheistic religions.

  Keywords: Animation, Children, religious education
 • Kazem Daliri * Pages 89-106
  Psychological verses (of the Qur'an), hadiths, and evidences indicate that faith and religiosity play an important and undeniable role in human mental health. This paper analyzes four important books of these works using the library method and states that on the one hand, faith causes man to become acquainted with God and, on the other hand, strengthens his relationship with his fellow human beings, and through this, he relieves fear and loneliness. Faith removes fear, anxiety, grief, and depression from man and gives him deep and lasting peace. It also develops man's mental capacity and raises the level of enduring hardships in him and finally, it strengthens optimism and hope for the future in him and frees him from pessimism to the system of existence and despair and a sense of emptiness.
  Keywords: Faith, Mind, soul, mental health
 • Marzieh Qanbari * Pages 107-124

  Propagation of religion and guiding human beings to high divine values is one of the principles of the mission of the prophets, the essence of monotheistic religions and an important feature of the religiosity of the followers of the true prophets, which is considered as one of the most important factors for the stability of Islam and the continuation of the path of prophets and Awlia' Allah. Since the Prophets and Imams (AS) are the true preachers of Islam, knowing their propagation style based on religious sources is one of the requirements of propagation and indicates the correct way of promotion of religious teachings in order to improve the capacity of the arena of propagation and the increasing tendency of audience. This study has focused on an ideal model of propagation according to the lifestyle of the prophets and Awlia' Allah and tries to take an effective step in advancing the goals of the mission and revival of religion and in practice, lead to a significant change in the propagation of Islam. According to the lifestyle of the prophets and Awlia' Allah, the propagation of religion is based on religiosity and having moral virtues. Therefore, the preacher's heartfelt belief, which is derived from his actions and deeds, is an essential step for the preacher in inviting people to the divine values. The lifestyle of the prophets and the Ahl al-Bayt indicates that they have promoted the religion by using methods such as: giving advice, annunciating, warning, giving examples and face-to-face propagation.

  Keywords: Methods of propagation, Prophets, Ahl al-Bayt (AS), preacher