فهرست مطالب

مدیریت و چشم انداز آموزش - سال دوم شماره 4 (پیاپی 6، زمستان 1399)
 • سال دوم شماره 4 (پیاپی 6، زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ابراهیم خاشی جمال زهی صفحات 1-6

  مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی روش تدریس دیداری با استفاده از پاورپوینت، فیلم و عکس بر مبنای الگوی مدیریت آموزش بر یادگیری مفهومی دانش آموزان در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی استفاده شد. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر رشته علوم انسانی منطقه 1 و 2 شهر تهران بود که در سال تحصیلی 97-1396 در حال تحصیل بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان از بین 1300 دانش‌آموز دختر مشغول به تحصیل در رشته علوم انسانی 297 دانش‌آموز تعیین شد. الگوی مدیریت آموزش بر اساس تدریس دیداری در درس تاریخ برای گروه آزمایش و روش تدریس متداول و سنتی برای گروه کنترل به کار گرفته شد. در مرحله اول، معلومات قبلی دانش‌آموزان با استفاده آزمون پیشرفت تحصیلی درس تاریخ در خصوص وضع جاری اندازه‌گیری شد و پس از اجرای الگوی مذکور برای گروه آزمایش، پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. داده‌های جمع‌آوری شده از آزمون t زوجی بیانگر تاثیر قابل توجه الگوی مدیریت آموزش بر اساس تدریس دیداری بر یادگیری مفهومی در درس تاریخ دانش‌آموزان در گروه آزمایش بود. لازم است با آشنایی و پشتیبانی مدیران مدارس ساختار و فضای مناسب برای اجرای الگوی مدیریت آموز در فرایند تدریس ایجاد شود.

  کلیدواژگان: یادگیری مفهومی، روش تدریس مدیریت بر آموزش، تدریس دیداری
 • اکرم آبی صفحات 17-35

  مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش تحصیلات تکمیلی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در بهبود عملکرد سازمانی انجام شد. روش مطالعه، توصیفی– پیمایشی بود. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی کارکنان شاغل در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1397 به تعداد 643 نفر بود. حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان (1970)، 242 نفر تعیین شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت (1980) بود. یافته‌های این مطالعه نشان داد تحصیلات تکمیلی کارمندان بر استانداردهای عملکرد سازمانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی موثر است (05/0> P). همچنین از نظر کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بین وضع موجود و مطلوب عملکرد سازمانی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (05/0> P). پیشنهاد می‌شود سازمان‌های آموزشی، ادامه تحصیل را در کارکنان تشویق کرده و آموزش ضمن خدمت و یادگیری سازمانی را به‌منظور افزایش سطح عملکرد سازمانی به‌کارگیرند.

  کلیدواژگان: تحصیلات تکمیلی، عملکرد سازمانی، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
 • رویا آقایی مطلق صفحات 37-53

  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه با رضایت شغلی و باورهای خودکارآمدی آن‌ها انجام شد. این مطالعه از نوع پژوهش‌های همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه اساتید هیات علمی تمام‌وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال تحصیلی 98 - 1397 به تعداد 120 نفر بودند. بر اساس جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 92 نفر تعیین و با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مقیاس خودکارآمدی عمومی ریگز و نایت (1994)، مقیاس اخلاق حرفه‌ای کادوزیر (2002) و پرسشنامه رضایت شغلی توسط ابوبکر و همکاران (2017) بودند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه با رضایت شغلی و باورهای خودکارآمدی آن‌ها رابطه وجود دارد (05/0> P). همچنین بین ابعاد اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه با رضایت شغلی و باورهای خودکارآمدی آن‌ها رابطه وجود دارد (05/0> P).
  براساس این یافته‌ها می‌توان به اساتید توصیه کرد تا تلاش‌های خود را جهت استقرار فضای کاری اخلاق‌مدارانه به کارگیرند تا از این طریق توانمندی‌های خود را به ظهور رسانده و به ارتقای رضایت شغلی دست یابند.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، رضایت شغلی، باورهای خودکارآمدی
 • ناصر محمدی احمدآبادی، طاهره فلاح زاده صفحات 55-81

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هوش هیجانی و مهارت‎های ارتباطی مدیران آموزشی مدارس دولتی شهر اردکان در سه مقطع دبستان، متوسطه اول و متوسطه دوم بر شیوه‌های مدیریت تعارض در سال تحصیلی 1398- 1399 با روش توصیفی انجام شده است. به این منظور همه 98 نفر از مدیران جامعه مذکور به عنوان گروه نمونه انتخاب و پس از طی مراحل اداری و جلسه توجیهی اولیه به پرسشنامه‌های هوش هیجانی سیبریا شرینگ (1998) با آلفای کرونباخ 84/0، پرسشنامه مهارت‎های ارتباطی بارتون با آلفای کرونباخ 744/0 و مقیاس مدیریت تعارض رابینز پاسخ دادند. در بخش تحلیل استنباطی داده‌ها از روش های تحلیل رگرسیون چند متغیره به منظور تعیین قدرت پیش بینی شیوه‌های مدیریت تعارض توسط هوش هیجانی، مهارت‎های ارتباطی و مولفه‌های آن‎ها استفاده شد. یافته‌های حاصله نشان داد هوش هیجانی و مهارت‎های ارتباطی و همه مولفه‌های آن قدرت پیش بینی معناداری برای متغیر ملاک (مدیریت تعارض) داشته‌اند. (05/0p<). بر اساس این نتایج به نظر می‌رسد تقویت هوش هیجانی و مهارت‎های ارتباطی مدیران می‌تواند تاثیر معناداری در ارتقاء سطح شیوه‌های مدیریت تعارض در مدیران آموزشی داشته باشد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، مهارت‎های ارتباطی، شیوه های مدیریت تعارض، مدیران آموزشی
 • مهتاب جعفری صفحات 83-100

  مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش آموزش الکترونیکی در کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران انجام شد. روش مطالعه توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به تعداد 1200 نفر بودند. بر اساس کرجسی و مورگان تعداد 290 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه آموزش الکترونیکی مهدوی (2012)، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد آموزش الکترونیکی در کیفیت زندگی کاری نقش دارد (05/0 > P) و بهترین پیش‌بین برای مولفه‌های پرداخت منصفانه و کافی، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان و توسعه قابلیت‌های انسانی است. همچنین آموزش الکترونیکی در رضایت شغلی کارکنان نقش دارد (05/0 > P) و بهترین پیش‌بین برای مولفه‌های سبک رهبری و شرایط فیزیکی است. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود در تدوین برنامه‌های آموزشی و راهبردی سازمان‌ها از این نوع آموزش استفاده شود.

  کلیدواژگان: آموزش الکترونیکی، کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی
 • سید رسول تودار صفحات 101-118

  مطالعه حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب علوم پایه نهم دوره اول متوسطه بر اساس مدل آموزشی مونته‌سوری انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری این پژوهش، کتاب‌های درسی دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 1398- 1397 بود که توسط دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی، تالیف و چاپ شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، کتاب علوم پایه نهم دوره اول متوسطه انتخاب و تمامی فصول آن برحسب مولفه‌های مدل آموزشی مونته‌سوری بررسی شدند. ابزار مورد استفاده، چک‌لیست محقق ساخته مولفه‌های مدل آموزشی مونته‌سوری بود. با استفاده از آمار توصیفی به ارایه جدول‌های مربوط به مولفه‌های مدل آموزشی مونته‌سوری پرداخته شد. یافته‌های این مطالعه نشان داد در محتوای کتاب علوم پایه نهم دوره اول متوسطه بیشتر از همه به مولفه محیط یادگیری و کمتر از همه به مولفه محتوا و سازمان‌دهی پرداخته شده است. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به برنامه‌ریزی برای ارایه محتوا و سازماندهی مناسب در کتاب‌های درسی علوم تجربی یاری برساند.

  کلیدواژگان: مدل آموزشی مونته سوری، تحلیل محتوا، کتاب علوم
 • حمید ابوطالبی صفحات 119-134

  مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش اشتیاق تحصیلی و جدیت تحصیلی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی منطقه هفت شهر کرج انجام شد. این مطالعه از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره ابتدایی منطقه هفت شهر کرج در سال تحصیلی 1398-1397 به تعداد 8500 نفر بود. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 367 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نمونه‌گیری به شیوه تصادفی خوشه‌ای انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌های جدیت تحصیلی و اشتیاق تحصیلی و چک‌لیست پیشرفت تحصیلی بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد اشتیاق تحصیلی و جدیت تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد (05/0> P). همچنین متغیرهای اشتیاق تحصیلی رفتاری، عاطفی و شناختی بر متغیر وابسته پیشرفت تحصیلی تاثیر دارند (05/0> P). ارایه راهکارهای موثر در راستای افزایش اشتیاق و جدیت تحصیلی به مشاوران تربیتی توصیه می‌شود.

  کلیدواژگان: اشتیاق تحصیلی، جدیت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی
|
 • Ebrahim Khashi jamalzehi Pages 1-6

  The aim of this study was how to determine the effectiveness of visual teaching method using PowerPoint, video and photos and based on the educational management model on students' conceptual learning. A quasi-experimental method was used in this study. The statistical population included female students of humanities in districts 1 and 2 of Tehran who were studying in the academic year 2017-2018. The sample size was determined based on Krejcie Morgan table, according which 297 students from among 1300 female students studying in the field of humanities. The education management model was based on visual instruction in the history course for the experimental group, and the current and traditional teaching method for the control group. The students' pre-knowledge was measured by means of the academic achievement test of the history course regarding the current situation at the first step, and after implementing the model for the experimental group, post-test was performed in either groups. The data collected from the paired t-test showed a significant effect of the educational management model based on visual teaching on conceptual learning of students' history course in the experimental group. With the familiarity and support of school principals, it is necessary to create a suitable structure and atmosphere for the implementation of the learner management model in the teaching process.t-test showed a significant effect of the educational management model based on visual teaching on conceptual learning in the history of students in the experimental group. It is necessary to create a suitable structure and atmosphere for the implementation of the learner management model in the teaching process through familiarizing and support of school principals.

  Keywords: Conceptual learning, management teaching method over education, visual teaching
 • Akram Abi Pages 17-35

  The aim of this study was to investigate the role of postgraduate education of the staff of the Central Organization of Islamic Azad University in improving organizational performance. The study method was descriptive-survey. The study population included all employees working in the central organization of Islamic Azad University in 2018, numbering 643 individuals. The sample size was determined based on Krejcie and Morgan (1970) table, 242 individuals were selected by stratified random sampling method. Data collection tools were demographic information questionnaire and Hershey and Goldsmith (1980) organizational performance questionnaire. Findings of this study showed that postgraduate education of employees is effective on organizational performance standards of the Central Organization of Islamic Azad University (P <0.05). Also, according to the staff of the Central Organization of Islamic Azad University, there is a significant difference between the current situation and the desired organizational performance (P <0.05). It is suggested that the educational organizations encourage employees to continue their education and use in-service training and organizational learning in order to increase the level of organizational performance.

  Keywords: Postgraduate Studies, Organizational Performance, Central Organization of Islamic Azad University
 • Roya Aghaie motlagh Pages 37-53

  The aim of this study was to determine the relationship between professional ethics of university professors and their job satisfaction and self-efficacy beliefs. This study was a correlational study. The statistical population of this study included all full-time faculty members of the Islamic Azad University, Karaj Branch in the academic year 2018-2019, 120 individuals. Based on Morgan table, a sample of 92 persons was determined and selected by available sampling method. Data collection tools were Riggs & Knight (1994) General Self-Efficacy Scale, Cadozier Professional Ethics Scale (2002), and Job Satisfaction Questionnaire by Abu Bakr et al. (2017). Data analysis using Pearson correlation coefficient method showed that there is a relationship between professional ethics of university professors and their job satisfaction and self-efficacy beliefs (P <0.05). There is also a relationship between the dimensions of professional ethics of university professors with their job satisfaction and self-efficacy beliefs (P <0.05). Based on these findings, it is advisable to the professors to use their efforts to establish an ethical job environment in order to develop their abilities and achieve job satisfaction.

  Keywords: Professional ethics, job satisfaction, self-efficacy beliefs
 • Naser Mohammadi Ahmad Abadi, Tahereh Fallahzadeh Pages 55-81

  The present study was conducted with the aim of investigating the effect of emotional intelligence and communication skills of Ardakan educational managers, in three levels; primary, junior high, and high schools, in the 2019-2020 academic year, in predicting stress management practices by descriptive method. To this end, all the 98 managers of the above-mentioned community were selected as a sample group and responded to valid questionnaires of Sibria Shring's emotional intelligence (1998) with 0.84 Krunbach Alpha, Barton communication Skills with 0744 Krunbach Alpha, and Robins Stress Management Scale, after the administrative and initial briefing Session. Multivariate regression analysis methods were used in inferential analysis of data, to determine the predictive power of stress management practices by emotional intelligence, communication skills and their components. The findings indicated that emotional intelligence and communication skills and all its components had a significant power of prediction for the criterion variable (stress management) (p>0.05). Based on these results, apparently reinforcement of emotional intelligence and communication skills of managers can play a significant role in promoting the level of stress management practices in educational managers.

  Keywords: Emotional Intelligence, Communication Skills, Stress Management Practices, Educational Managers
 • Mahtab Jafari Pages 83-100

  The aim of this study was to determine the role of E-learning in the quality of job career and job satisfaction of employees of Islamic Azad University, Tehran Province Branch. The study method was descriptive-correlation. The statistical population of the present study was the staff of the Islamic Azad University of Tehran Province Branch, 1200 individuals. According to Krejcie and Morgan, 290 individuals were selected by means of simple random sampling method. Data collection tools were Mahdavi E-Learning Questionnaire (2012), Walton Quality of job career quality Questionnaire (1973) and Minnesota Job Satisfaction Questionnaire. Data analysis by means of stepwise regression method showed that E -learning plays a role in the quality of job career (P <0.05) and the best predictor for fair and adequate payment components, providing opportunities for growth and permanent security, social dependence of job career, overall space of life, social integration and cohesion in the organization, and the development of human capabilities. E-learning also plays a role in employee's job satisfaction (P <0.05) and is the best predictor for components of leadership method and physical conditions. Therefore, it is suggested to use this type of training in formulating training and strategic plans of organizations.

  Keywords: E-learning, quality of job career, job satisfaction
 • Seyed rasool Toudar Pages 101-118

  The aim of this study was to analyze the content of the ninth grade science textbook of the first year of high school based on the Montessori educational model. The method of the present study was descriptive content analysis. The statistical population of this study was the textbooks of the first year of high school in the academic year 2018-2019, which were compiled and published by the textbook planning and writing office. The ninth grade science textbook of the first year of high school was selected by means of purposeful sampling method, and all its chapters were examined according to the components of the Montessori educational model. The used instrument was a researcher-made checklist of components of the Montessori educational model. The tables related to the components of the Montessori educational model were presented by means of the descriptive statistics. The findings of this study showed that; in the content of the ninth grade science textbook of the first year of high school, the component of learning environment has received the most attention, while the component of content and organization has received the least. The findings of this study can help planning to provide appropriate content and organizing in experimental science textbooks.

  Keywords: Montessori Educational Model, Content Analysis, Science Book
 • Hamid Aboutalebic Pages 119-134

  The aim of this study was to determine the role of academic motivation and academic seriousness in predicting academic achievement of female primary school students in District 7 of Karaj. This was a descriptive-correlational study. The statistical population included all female primary school students in the District 7 city of Karaj in the academic year 2018-2019, numbering 8,500 students. By means of Krejcie and Morgan table, 367 people were selected as the sample size. Sampling was done by cluster random sampling. Data collection tools were academic seriousness and academic motivation questionnaires and academic achievement checklist. Data analysis by means of Pearson correlation coefficient and stepwise regression showed that academic motivation and academic seriousness are effective on the students' academic achievement (P <0.05). Also, behavioral, emotional and cognitive academic motivation variables have an effect on the dependent variable of academic achievement (P <0.05). It is recommended to provide effective solutions to increase educational motivation and seriousness to educational counselors.

  Keywords: Academic motivation, academic seriousness, academic achievement