فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک
پیاپی 59 (زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/02/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سارا دوگانی*، سید مسلم سیدالحسینی، الهام لشکری صفحات 1-22

  هدف از انجام این پژوهش، سنجش کیفیت و میزان برخورداری زنان از سیستم حمل ونقل عمومی (اتوبوس) در دو حوزه جنوب غربی و شمال شرقی شهر مشهد است. ازاین رو در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و روش بهترین- بدترین به بررسی سنجش کیفیت سیستم حمل ونقل عمومی (اتوبوس) در دو حوزه جنوب غربی و شمال شرقی شهر مشهد جهت برخورداری زنان از آن، پرداخته شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی است. اطلاعات و داده ها، از طریق مطالعات میدانی با ابزار پرسش نامه از میان مخاطبان سیستم حمل ونقل عمومی (اتوبوس) در این دو حوزهو اطلاعات و آمارهای کتابخانه ای و اسنادی به دست آمده است. نتایج حاکی از آن است حوزه جنوب غربی (مناطق برخوردار) که شامل دو منطقه 11و 9 است با وزن 716/0 از کیفیت و میزان برخورداری بالاتری نسبت به حوزه شمال شرقی (مناطق کم برخوردار) که شامل مناطق 2، 3، 4، 5 و 6 است، برخوردار است. وزن حوزه شمال شرقی 284/0 است. این وزن نشان از سیستم اتوبوس رانی ضعیف در این حوزه دارد و کیفیت و میزان برخورداری زنان ازسیستم حمل ونقل شهری در این نواحی بسیار پایین است.

  کلیدواژگان: حمل ونقل شهری، تراکم های ترافیکی، تحلیل سلسله مراتبی، روش بهترین- بدترین
 • رضا پارسای*، اصحاب حبیب زاده، مراد عباسی، محمدصادق صادقی صفحات 23-46

  سازمان پلیس همچون بسیاری از سازمان ها، وابسته به نیروی انسانی کارآمد و توانا می باشد. ماهیت کار پلیسی و قرار گرفتن در موقعیت های استرس زا نیروی انسانی کارآمدی را می طلبد. هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر برکارآیی منابع انسانی پلیس راه و راهور غرب استان تهران است. تحقیق حاضر از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی-تحلیلی است و به شیوه پیمایشی خواهد بود. روش جمع آوری اطلاعات در زمینه ادبیات تحقیق، کتابخانه ای و روش جمع آوری داده ها به منظور پاسخگویی به سوالات تحقیق، استفاده از ابزار پرسش نامه است. جامعه آماری این پژوهش، شامل مدیران و کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی غرب استان تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. حجم نمونه براساس فرمول کوکران به تعداد 196 نفر انتخاب شد.  در تحقیق حاضر بررسی متغیرهای جمعیت شناختی با استفاده از آمار توصیفی و در آمار استنباطی از روش تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود. به منظور سنجش روایی پرسش نامه های تحقیق از روش اعتبار محتوایی صوری استفاده شد. برای سنجش پایایی پرسش نامه تحقیق حاضر از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار 811/0 به دست آمد. ضریب همبستگی 5 متغیر مستقل انگیزش، فرهنگ سازمانی، شیوه فرماندهی، توانمندسازی و شرایط محیطی به ترتیب عبارتند از: 859/0، 815/0، 870/0، 820/0 و 833/0 و سطح معناداری آنها به ترتیب عبارتند از: 028/0، 048/0، 024/0، 046/0 و 039/0 که نشان دهنده ضریب همبستگی، تاثیر و ارتباطی قوی بین متغیرهای مستقل فوق و متغیر وابسته کارآیی است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که 5 متغیر مستقل انگیزش، فرهنگ سازمانی، شیوه فرماندهی، توانمندسازی و شرایط محیطی تاثیرگذاری زیادی بر کارآیی پرسنل راه و راهور غرب استان تهران دارد. و سه متغیر شیوه فرماندهی، انگیزه و شرایط محیطی به ترتیب با ضریب همبستگی 870/0، 859/0 و 833/0 و ضریب تعیین 757/0، 738/0 و 694/0 بیشترین همبستگی و تاثیرگذاری را داشته اند.

  کلیدواژگان: کارآیی، پلیس راه و راهور، سبک فرماندهی، انگیزش، شرایط محیطی، فرهنگ سازمانی و توانمندسازی
 • ابولحسن دانشی، الهه مرادی* صفحات 47-72
  حمل ونقل درون شهری یکی از عناصر اصلی سامانه شهری است که دسترسی شهروندان را به کاربری ها و موقعیت های مختلف شهر مهیا می سازد. از دیدگاه مهندسان ترافیک، قطار شهری به عنوان نوعی از حمل ونقل شهری در اولویت درجه یک راه کارهای بهبود وضعیت تردد و کاهش تاخیرات محسوب می شود که می تواند تاثیرات مثبت و منفی بر محیط شهری و شاخص های تعیین کننده کیفیت آن داشته باشد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار احداث سامانه ریلی درون شهری (خط یک) بر کیفیت محیط شهر شیراز انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش های گردآوری داده های کمی، توصیفی-تحلیلی است. شیوه گردآوری داده ها مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و میدانی است که در بخش میدانی از ابزار پرسش نامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه استفاده کنندگان از متروی شهری شهر شیراز بوده اند که حجم نمونه 150 نفر تعیین شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد احداث قطار شهری منجر به آسایش اجتماعی و روانی، افزایش ایمنی و امنیت، افزایش سرعت جابه جایی مسافران، افزایش ظرفیت جابه جایی مسافر و افزایش عدالت اجتماعی، کاهش هزینه سفر، افزایش اعتماد به انجام فعالیت های تجاری، کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی و کاهش استفاده از انرژی، دسترسی آسان، اثرات کاربری و اشغال زمین در محدوده مورد مطالعه شده است.
  کلیدواژگان: کیفیت محیط، حمل و نقل درونشهری، قطارشهری، مدلیابی معادلات ساختاری، شهر شیراز
 • سید محمد سادات حسینی*، صفر باباجانی پور صفحات 73-98

  از میان شرایط محیطی که ایمنی حمل ونقل را تحت تاثیر قرار می دهند می‏توان به نقش پدیده‏های جوی هم چون بارندگی، باد، مه و گرد و غبار اشاره کرد. در این تحقیق، هدف، بررسی تاثیر گرد و غبار بر تصادفات جاده ای است. از روش اسنادی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. برای این کار، با استفاده از آمار موجود در سازمان هواشناسی، روزهای وقوع گرد و غبار که فاصله دید را به کمتر از 500 متر کاهش داده بود، مشخص شد. سپس آمار تصادفات در روزهای وقوع گرد و غبار با آمار تصادفات در روزهای قبل و روزهای بعد از وقوع گرد و غبار مقایسه شد و به صورت توصیفی و استنباطی تحلیل شده است. مقایسه آمار تصادفات در روزهای وقوع گرد و غبار با روزهای دیگر نشان داد که وقوع گرد و غبار در افزایش تعداد تصادفات موثر است. هم چنین گرد و غبار بر علت تامه تصادفات نیز تاثیر دارد و باعث افزایش تصادفات به علت عدم توجه به جلو و تخطی از سرعت مطمینه می شود. هم چنین مشخص شد که در شرایط گرد و غبار، تصادفات موتورسیکلت ها کاهش و واژگونی وسایل نقلیه سبک نسبت به روزهای عادی افزایش می یابد. با توجه به اثبات تاثیر نامطلوب وقوع گرد و غبار بر تصادفات جاده ای، با ارایه آموزش های لازم مربوط به رانندگی در شرایط گرد و غبار و آمادگی بیشتر پلیس راهنمایی و رانندگی و اورژانس می توان اثرات نامطلوب گرد و غبار بر تصادفات را کاهش داد.

  کلیدواژگان: گرد و غبار، تصادفات جاده ای، استان سیستان و بلوچستان، فاصله دید، علت تامه
 • لیلا صفایی فخری*، مریم حقی تخت کش صفحات 99-126

  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش های غیررسمی بر یادگیری مفاهیم حمل ونقل و ترافیک در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی ناحیه 2 شهر ری در سال تحصیلی 99-98 انجام شد تا با استفاده از آموزش های غیررسمی، زمینه ارتقای دانش ترافیکی دانش آموزان و نهادینه شدن فرهنگ ترافیک در جامعه را افزایش دهد. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی ناحیه 2 شهر ری بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی، تعداد 120 نفر از دانش آموزان پایه ششم ابتدایی انتخاب و در دو گروه آزمایش (30 نفر دختر و 30 نفر پسر) و گواه (30 نفر دختر و 30 نفر پسر) قرار گرفتند. گروه آزمایش در طی یک ماه و هشت جلسه تحت برنامه مداخله قرار گرفتند. ابزار پژوهش حاضر، پرسش نامه محقق ساخته دارای روایی و پایایی (آلفای کرونباخ 86/0) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آزمون ناپارامتریک من ویتنی و کروسکال والیس در سطح معناداری (05/0<p) استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش غیررسمی در میزان یادگیری کلی و یادگیری قوانین راهنمایی و رانندگی و یادگیری از تخلفات و مجازات های رانندگی تاثیر داشته و آموزش غیررسمی بین دختران و پسران تفاوت معنادار داشته و میانگین نمره ها و رتبه ها در پسران بیشتر از دختران بوده است. بنابراین با استفاده از آموزش های غیررسمی می توان زمینه های ارتقای سطح آگاهی، تفکر و نگرش دانش آموزان در زمینه مفاهیم حمل ونقل و ترافیک را رشد و توسعه بخشید.

  کلیدواژگان: آموزش غیررسمی، یادگیری مفاهیم کلی ترافیک، یادگیری قوانین راهنمایی و رانندگی، آموزش تخلفات راهنمایی و رانندگی
 • حسن بهتوئی، مهشید التماسی* صفحات 127-144

  هدف این تحقیق بررسی علل موثر بر تصادفات جاده ای است تا عوامل اصلی تاثیرگذار در بروز آنها تعیین و همبستگی برخی ازعوامل اصلی بررسی گردد. سیوالات تحقیق:اصلی ترین علل تصادفات جاده ای در ایران چیست؟آیا شرایط جوی در بروز تصادفات جاده ای نقش اساسی دارند؟آیا نوع معابر و جاده ها و راه ها در بروز تصادفات جاده ای نقش آفرین هستند؟و سه فرضیه بین نوع معبر و نوع تصادفات جاده ای ارتباط معناداری وجود دارد.بین نوع معابر و شرایط جوی در بروز تصادفات جاده ای ارتباط معناداری وجود دارد.بین شرایط جوی و نوع تصادفات ارتباط معناداری وجود دارد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ زمان مقطعی (1394-1398) است. روش توصیفی-تحلیلی است.گردآوری داده ها از بانک داده های پلیس راهور در جاده های شمال غربی اطراف پایتخت (تهران) و مطالعات کتابخانه ای است، و داده ها بوسیله نرم افزار داده کاوی تبلیو، اکسل و SPSS تحلیل شده اند. یافته ها فرض صفر همه فرضیه ها تایید شد و فقط بین وقوع تصادفات و شرایط جوی ارتباط معنادارنبود،اما شرایط جوی برشدت تصادفات موثر بود. نتایج حاصل از داده ها نشان داد که اصلی ترین علت تصادفات جاده ای عامل انسانی و عدم توه به جلواست، ولی شرایط جوی به عنوان عامل اصلی وقوع تصادفات مطرح نیستند ولی تشدید تصادفات را درپی خواهند داشت، و معابر راه ها در وقوع تصادفات و شدت آنها موثرند.

  کلیدواژگان: داده کاوی، تصادفات جاده ای، ایمنی و سلامت، شرایط جوی، معابر
|
 • Sara Dogani *, Seyed Moslem Seyedalhosseini, Elham Lashkari Pages 1-22

  In the first urban planning in the middle of the twentieth century, cities were traditionally considered to be segregated based on the separation of functions, meaning that women were more likely to be housework less naturally in urban spaces, also because urban architecture was in the hands of men. Women's needs for urban spaces were not considered, but this trend remained unchanged with increasing urbanization rates and the greater presence of women in urban spaces. Women have limited their active participation. On the other hand, the growing trend of cities with the rapid increase in motor vehicles, especially cars, and its widespread use in cities, especially Mashhad, has caused many problems such as severe environmental pollution, high traffic congestion. Excessive energy consumption has led to road insecurity and accidents. To reduce and solve these problems, the public transportation system has been set up by city managers as a powerful system. The purpose of this study is to measure the quality and enjoyment of women.The public transportation system (bus) is located in two areas, southwest and northeast. Therefore, in this research,using hierarchical analysis method and the best-worst and softest software method, quality assessment and evaluation of suggestions and solutions have been studied.It is the southwestern constituency (privileged areas) which includes two zones 11 and 9 with a normal weight of0.7and has a higher priority than the northeastern constituency (low-income areas) which includes areas 2, 3, 4, 5, 6. Northeast is 0.2. This weight indicates a weak bus system in this area

  Keywords: Urban Transportation System, Women's Needs in Urban Spaces, Hierarchical Analysis Method, Best-Worst Method
 • Reza Parsay *, As’Hab Habibzadeh, Morad Abbasi, MOHAMADSADEGH SADEGHI Pages 23-46

  The police organization, like many organizations, depends on efficient and capable human resources. The nature of policing and being in stressful situations requires efficient manpower. The purpose of this study is to investigate the factors affecting the efficiency of human resources of the traffic police in the west of Tehran province. The present study is applied in terms of nature and purpose and descriptive-analytical in terms of data collection method and will be survey. The statistical population of this study includes 400 managers and employees of the traffic police in the west of Tehran province. In the present study, demographic variables are studied using descriptive statistics and in inferential statistics, multivariate linear regression analysis is used. The correlation coefficient of 5 independent variables of motivation, organizational culture, command method, empowerment and environmental conditions are: 0.859, 0.815, 0.870, 0.820 and 0.833, respectively, and their significance level to The order are: 0.028, 0.048, 0.024, 0.046 and 0.039 which shows the correlation coefficient, impact and strong relationship between the above independent variables and the dependent variable of efficiency. The results of the study showed that 5 independent variables of motivation, organizational culture, command method, empowerment and environmental conditions have a great impact on the efficiency of road personnel in the west of Tehran province. And the three variables of command method, motivation and environmental conditions with the correlation coefficient of 0.870, 0.859 and 0.833 and the coefficient of determination of 0.757, 0.738 and 0.694, respectively, had the highest correlation and impact.

  Keywords: efficiency, Traffic Police, West of Tehran Province, staff
 • Abolhasan Daneshi, Elahe Moradi * Pages 47-72
  Intra-city transportation is one of the main elements of the urban system that provides citizens with access to various uses and situations in the city.From the point of view of traffic engineers, urban trains, as a type of urban transportation,are considered as a first-class priority in improving traffic conditions and reducing delays,which can have positive and negative effects on the urban environment and its quality determinants.Be In this regard, the present study has been conducted with the aim of investigating the effects of the construction of intra-city rail system on the quality of the environment of Shiraz city.This research is applied in terms of purpose and in terms of nature and descriptive-analytical method.The data collection method is based on library-documentary and field studies that use a questionnaire tool in the field section.The statistical population of the study is all users of Shiraz metro, which is a sample size of 150 people.Finally, structural equation modeling has been used to analyze the collected data.The results of the research show that the construction of urban trains leads to social and psychological comfort, increase safety and security, increase the speed of passenger movement, increase Travel capacity and increased social justice, reduced travel costs, increased confidence in business activities, reduced air pollution,reduced noise pollution and reduced energy use,easy access,land use and land use in the study area.
  Keywords: environmental quality, Intra-city Transportation, city train, model of structural equations, Shiraz city
 • Seyyed Mohammad Sadathoseini *, Safar Babajanipour Pages 73-98

  Goal: 

  Among the environmental factors, meteorological factors, like fog, dust, wind, and rain can be countered. Driving in heavy dust is a risky condition. In this research the effect of dust on the accident rate is studied.

  Method

  Statistics of accidents in dusty days that sight distance decreases to less than 500 meters is compared with the days after and the day before.

  Findings

  This comparison stablished that dust increases the accident rate. In addition, dust has a meaningful effect on main cause of accidents and increases the number of accidents caused by the lack of front attendance and over speeding. It is also shown that dust decreases number of motorcycle accidents and increase number of light vehicle turnovers.

  Conclusion

  Considering the fact that it is shown that dust has an undesirable effect on traffic accidents, it is advisable to teach the drivers for driving in dusty situations. In addition, police and emergency agents using suitable strategies in dusty condition can reduce the undesirable effect of dust on traffic accidents.

  Keywords: Dust, Rural Accidents, Sistan, Balouchestan, sight distance, main cause
 • Leila Safaei Fakhri *, Maryam Haghi Takht Kesh Pages 99-126

  The present research was done in order to determine the effect of informal teachings on learning the concepts of traffic transportation among all students of Sixth grade elementary school in second district of Shahr-e-Rey in the educational year of 98-99. Concerning the sample method, the size of the sample was 120 among the students in sixth grade that were chosen based on the method of accidental multi-stage branch sampling. They were placed in two groups of experiment(30 girls and 30 boys) and evidence(30 girls and 30 boys). The experiment group was examined under the program of interference within one month and eight sessions. The present research’s instruments are questionnaire that were in fact made consisting of 30 multiple-choice questions, with regard to the goal of the present research, rules and regulations, the preventive factors as the dependent variables of the feeling of the danger of being fined and punishment in all different aspects have been evaluated. For face and conceptual reliability, the questionnaire has been approved and confirmed by some of the experts of the Traffic Department. The stability of the questionnaire is by means of methods of mean descriptive analysis, criterion deviation and the test of nonparametric Man Vitney and Croskal and Alice(p < 0/001). The result has been evident in the theory of the third assumptions. The informal teaching among among girls and boys has had a meaningful difference, and the mean of the scores and levels in boys were more than those in girls.

  Keywords: Informal Teaching, traffic, Transportations & Students
 • Hassan Behtooiye Pages 127-144
  The purpose

  investigating the causes of road accidents in order to determine the main factors affecting their occurrence and to examine the correlation of some of the main factors.Research questions:What are the main causes of road accidents in Iran?Do weather conditions play a major role in road accidents?Do the types of roads and roads play a significant role in road accidents?And three hypotheses:there is a significant relationship between road type and road accidents.There is a significant relationship between the type of roads and weather conditions in the occurrence of road accidents.There is a significant relationship between weather conditions and the type of accidents.This research is applied in terms of cross-sectional time (2015-2019).

  Method:

   was used descriptive-analytical.Data was collected from traffic police database on the roads northwest of around the capital (Tehran) and library studies, and the data are analyzed by Tableau,Excel,SPSS soft wares.

  Findings

  The most important and numerous cause of all road accidents was Lack of attention to the front; H0 All hypotheses were confirmed and only the relationship between the occurrence of accidents and weather conditions was not significant, but weather conditions were highly effective in accidents..

  results

  main cause of road accidents was the human factor and lack of attention to the front, but weather conditions and roads type were second main factors of road accidents which are environmental factors, but base on the results weather condition was not the main cause of roads accidents but would intensify roads accidents, and was effective in the occurrence severity of road accidents.

  Keywords: Data Mining, road accidents, safety, health, weather conditions, roads