فهرست مطالب

آمایش محیط - پیاپی 51 (زمستان 1399)
 • پیاپی 51 (زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/29
 • تعداد عناوین: 10
|
 • بختیار فیضی زاده، علیرضا طاهری* صفحات 1-22
  کاربری اراضی می تواند به عنوان مفهومی ترکیبی از نظر فیزیکی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اطلاعاتی از هر کشوری مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت نقشه های کاربری اراضی دربرگیرنده روش استفاده از سطح زمین برای نیازهای مختلف انسانی هستند. با توجه به اینکه آگاهی از الگوهای کاربری اراضی و تغییرات آن در طول زمان، پیش نیازی برای استفاده مطلوب از سرمایه ملی است، از این رو استخراج نقشه های کاربری اراضی و تغییرات مربوط به آنها به عنوان مهم ترین هدف در مدیریت اراضی می توانند مورد توجه قرار گیرند. در حال حاضر استفاده از فنآوری سنجش ازدور، بهترین وسیله در استخراج نقشه های مربوط به کاربری هاست. در این تحقیق با پردازش رقومی تصاویر سنجنده HDR ماهواره SPOT مربوط به سال 2005.م و همچنین تصاویر سنجنده AVNIR ماهواره AlOS مربوط به سال 2011.م نقشه های کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه بر مبنای روش های پردازش شیءگرای تصاویر ماهواره ای استخراج شد. در این ارتباط مرحله پیش پردازش، بر روی تصاویر اعمال شد و در مرحله پردازش، بعد از آشکارسازی تصاویر براساس الگوریتم های شیءگرا طبقه بندی گردید. در این راستا در فرایند طبقه بندی از قابلیت تابع نزدیکترین همسایه و نیز الگوریتم طبقه بندی سلسله مراتبی بر مبنای روش پردازش شیءگرای تصاویر ماهواره ای و در محیط نرم افزار دانش پایه eCognition استفاده شده و طبقه بندی پس از طی مراحل مختلف پیاده گردید. برای ارزیابی نتایج نسبت به استخراج پارامترهای ارزیابی دقت اقدام شده و دقت نقشه کاربری اراضی برای تصویر سال 2005 معادل 84 و برای تصویر سال 2011 معادل 81 درصد برآورد شد. نتایج تحقیق حاضر برای برنامه ریزان و تصمیم گیران در راستای ارزیابی تغییرات کاربری اراضی و برنامه ریزی برای توسعه منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: پوشش، کاربری اراضی، سنجش ازدور، پردازش شیءگرای تصاویر، مراغه
 • مریم فرح زاد، مجتبی رفیعیان*، سعید کامیابی، عباس ارغان صفحات 23-42
  عرصه های عمومی فضا باید به گونه ای نظام یابند که بتواند حضور زنان را در کنار مردان و بدون دغدغه ها و محدودیت های فردی و اجتماعی میسر سازد. در واقع عرصه های عمومی فضا باید به گونه ای نظام یابند که بتواند حضور زنان را در کنار مردان و بدون دغدغه ها و محدودیت های فردی و اجتماعی میسر سازد. مسئله اصلی تحقیق درک ساختارهای پنهان ذهنی بانوان در محیطهای شهری و الزامات حضوری آنها است. در این پژوهش تلاش می شود میزان رضایتمندی و تمایل بانوان به حضور در عرصه های عمومی در منطقه 22 شهر تهران را ارزیابی نماییم. همچنین میزان مردانه یا زنانه بودن و عدالت جنسیتی هر یک از عرصه های عمومی از منظر بانوان مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق کاربردی بوده و از نظر پارادایمی در زمره رویکردهای انتقادی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه به دست آمده است. تحلیل های صورت گرفته نشان می دهد از میان فضاهای بررسی شده، وجود عرصه های عمومی فعالیت تجاری بیشترین میزان تاثیر را حضور بانوان عرصه های عمومی دارد. پس از آن عرصه های عمومی فعالیت مذهبی، ورزشی، تفریحی و فرهنگی قرار دارند. همچنین مشخص شد فضاهای تجاری، تفریحی، ورزشی، فرهنگی و مذهبی به ترتیب بیشتر عدالت جنسیتی را از نظر بانوان دارند. بر اساس نتایج مدلWGR مشخص شد حق به شهر در بخش های شمالی منطقه و بالای اتوبان همت شرایط مطلوب تری را دارد و محدوده های غربی منطقه، امتیاز کمتری را به دست آورده اند. همچنین بررسی متغیرهای مدل نشان می دهد، در مناطقی که دسترسی مناسبی به امکانات و خدمات شهری دارند، دو عامل فاصله از فعالیت های تجاری و تفریحی ارتباط مستقیمی با حق به شهر دارند.
  کلیدواژگان: زنان، جنسیت، عدالت، فضای شهری، منطقه 22 شهر تهران
 • یعقوب ابدالی*، محمدتقی رضویان، احسان علی پوری، سامان نادی زاده شورابه صفحات 43-62

  در سال 1386 طرح مسکن مهر در قالب یکی از سیاست های کلیدی دولت برای بخش ساختمان و مسکن به کار برده شد. طرح مسکن مهر با مشخصه اصلی حذف قیمت مسکن، بزرگ ترین طرح ملی در حوزه مسکن است که با تدبیر دولت و بر اساس قانون اساسی به منظور کمک به تامین مسکن اقشار هدف (دهک های درآمدی پایین و میانی) طراحی شده است. با وجود گذشت چیزی حدود یک دهه از پروژه مسکن مهر، اهدافی که برای مسکن مهر در نظر گرفته شده بود به آن دست نیافته اند و مسایل چالش برانگیزی در این پروژه به وجود آمده است. پروژه مسکن مهر، بزرگترین طرح ملی مسکن می باشد که به علت گستردگی طرح و نو بودن آن نیاز به بررسی نتایج حاصل از این تجربه احساس می شود. از این رو هدف اصلی این مقاله ارزیابی میزان رضایت مندی ساکنان از مجتمع های مسکن مهر شهر نورآباد در ابعاد میزان دسترسی ها، کیفیت محلات در مسکن مهر، استحکام و زیبایی، میزان ازدحام و شلوغی و همچنین امکانات اولیه است. روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی و ابزار جمع اوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان می باشد. جامعه آماری این پژوهش ساکنان مسکن مهر نورآباد و روش نمونه گیری با توجه به محدودیت افراد، به صورت تصادفی انجام گرفته است و از میان 255 خانوار اسکان یافته تا تاریخ 31/3/1395 تعداد 180 خانوار با مراجعه نگارندگان درب منازل پاسخ دهندگان مورد پرسش قرارگرفته اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SMART-PLS و SPSS انجام شد که نتایج نشان داد که رضایتمندی ساکنین مسکن مهر در ابعاد دسترسی و استحکام و زیبایی در سطح متوسطی قرار دارد و رضایتمندی از ابعاد کیفیت درون محله ای، ازدحام و امکانات اولیه از سطح متوسط پایین تر است. همچنین، بین رضایتمندی از مسکن مهر و مولفه های آن رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

  کلیدواژگان: ارزیابی، رضایت مندی، کیفیت مجتمع، مسکن مهر، شهر نورآباد
 • حمیدرضا جودکی* صفحات 63-84

  در اغلب شهرها عدم تخصیص متناسب فضا و جایابی بهینه عناصر خدماتی و کالبدی شهر، به ویژه بیمارستان و تعداد عوامل موثر در مکان یابی این مراکز، افزایش روزافزون مشکلات شهری و شهروندان را به دنبال داشته است. لذا این امر لزوم استفاده از روش های موثر و سیستم های رایانه ای در مکان یابی بهینه این مراکز را بیش از پیش آشکار ساخته است. هدف عمده این پژوهش، ارزیابی نحوه توزیع بیمارستان و مشخص کردن نواحی محروم از این خدمات در شهر سمنان با توجه به استانداردها و ضوابط مکان یابی بیمارستان بوده است. در این تحقیق داده های مکانی از روی نقشه های رقومی و خطی تهیه و داده های توصیفی نیز با استفاده از آمار و پژوهش های میدانی، جمع آوری گردید و به پایگاه اطلاعاتی متصل شد. آن گاه برای هر یک از عوامل تاثیرگذار در مکان یابی بیمارستان، لایه های مرتبط همچون سازگاری اراضی، نزدیکی به مرکز مناطق، جمعیت، دسترسی به شبکه های ارتباطی درجه یک، ضوابط طراحی، سرانه و استانداردها، شعاع دسترسی تهیه شد و در هر لایه حریم کاربری ها مشخص گردید و با روی هم گذاری لایه های مذکور بر اساس الگوها و ضوابط مشخص، به تحلیل و بررسی آن پرداخته شد. سپس بر اساس مطالعات و نظرات متخصصان مرتبط فاکتور های موثر در تعیین مراکز بهداشتی - درمانی انتخاب و با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به صورت زوجی با هم مقایسه و وزن هر یک محاسبه گردید. نهایتا در محیط GIS تحلیل شده اند. در عین حال یافته های حاصل از این تحلیل نشان می دهد که نیاز کنونی شهر سمنان به مراکز بهداشتی با توجه به سرانه های شهری، حداقل 3 بیمارستان است که برای رفع این کمبوداز GIS استفاده گردید.

  کلیدواژگان: مکان یابی، بیمارستان، GIS، مدلAHP، سمنان
 • حمید حیدری مکرر*، صادق اصغری لفمجانی، حمیدرضا نسیمی، مهرداد رشیدفر صفحات 85-110

  در ایران شهرنشینی با روندی سریع و شتابان همراه بوده است، حضور مهاجران روستایی در شهر زابل، به عنوان بزرگ ترین شهر در منطقه سیستان، جهت رفع مشکلات زندگی، فرار از تنگناهای اقتصادی و کمبودهای خدماتی، مسایل و معضلات عدیده ای را در زمینه های مختلف برای شهروندان به همراه داشته است. آنچه در این روند حرکتی هدف اصلی پژوهش حاضر می باشد، بررسی برخی از چالش های ناشی از این جریان در نواحی حاشیه ای شهر زابل است. با توجه به اهمیت مسیله، روش شناسی تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی مبتنی بر پیمایش می باشد. جامعه ی آماری تحقیق حاضر شهروندان شهر زابل است و حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران، 383 نفر معین گردید. تجزیه وتحلیل اطلاعات، با استفاده از نرم افزارهای Spss،Expert Choice & Excel انجام پذیرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که وضعیت کیفیت زندگی شهروندان بعد از مهاجرت روستاییان به شهر کاهش یافته است. با توجه به مثبت شدن آماره T در تمام شاخص ها استنتاج می شود مقدار میانگین شاخص ها از مقدار حد متوسط بیشتر بوده و سطوح چالش در شاخص های مدنظر زیاد و خیلی زیاد می باشد. همچنین در تمامی مولفه ها، دیدگاه زنان و مردان از چالش ها متفاوت بوده است و بیشترین درصد همبستگی)555/0 (r = میان مولفه ی تحولات رفتاری و سبک زندگی و محدودیت های اشتغال در سطح اطمینان95% است. لذا پیشنهاد می شود با برنامه ریزی جهت رفع چالش های مهم در شهر و ایجاد نهادی برای سازمان دهی جریان های مهاجرتی از این چالش ها کاست.

  کلیدواژگان: چالش، حاشیه نشینی، حضور روستاییان، زابل، شهروندان
 • عظیم الوندی، مجید شمس* صفحات 111-132

  هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیلی بر الزامات و بایسته های رشد هوشمند شهری شهر تویسرکان است. ساخت یک شهر هوشمند به عنوان یک استراتژی برای کاهش مشکلات تولید شده توسط افزایش جمعیت شهری، رشد ناموزون و از هم گسیخته فیزیکی درحال ظهوراست حکمروایی هوشمند، انرژی هوشمند، ساخت وساز هوشمند، حمل و نقل هوشمند، هوشمندسازی زیرساخت ها، تکنولوژی هوشمند، مراقبت های بهداشتی و شهروند هوشمند، این عوامل اساس یک چهار چوب یکپارچه هستند که می تواند در بررسی چگونگی ابتکارات و راهبردهای شهر هوشمند استفاده شود. مولفه های رشد هوشمند شهری بر شرایط اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهر تویسرکان اثرگذار بوده و موجبات کاهش هزینه های شهری، بهبود بخشی شرایط زیست محیطی و صرفه جویی در وقت و زمان شهروندان را فراهم می کند. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- پیمایشی است و حجم نمونه با به کارگیری فرمول کوکران برابر 381 نفر است که به صورت تصادفی از میان شهروندان و کارشناسان به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. با توجه به بررسی های انجام شده و یافته های این پژوهش که با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. در نهایت نتایج نشان داد که شهر تویسرکان از آمادگی لازم جهت استقرار رشد هوشمند شهری برخوردار نمی باشد و با وجود وضعیت نامناسب زیرساخت های رشد هوشمند شهری در شهر، هیچ یک از فرایندهای رشد هوشمند شهری در شهر از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. در میان زیرساخت های رشد هوشمند شهری، خدمات الکترونیک با رتبه (92/1) وضعیت نامساعدتری دارد و متغیرهای محیط زیست و فضای سبز (99/2)، کیفیت زندگی (65/2)، کاربری های مختلط (25/2)، پیاده مداری (24/2) و اجتماعی-اقتصادی (99/1) با در نظر گرفتن رتبه بندی در وضعیت مساعدتری نسبت به سایر زیرساخت ها قرار می گیرند.

  کلیدواژگان: رشد هوشمند شهری، الزامات شهر هوشمند، تکنیک ها و راهبرد های رشد هوشمند، شهر تویسرکان
 • ابوالفضل مشکینی*، مهدی حسین پور، سارا خدایی صفحات 133-158

  حکمروایی خوب شهری فرایندی مستمر از تطبیق و همسوسازی منافع متضاد و متفاوت افراد و گروه ها می باشد. این فرایند شامل نهادهای رسمی و غیررسمی و نیز سرمایه اجتماعی شهروندان است. سرمایه اجتماعی یکی از عوامل حکمروایی خوب شهری است؛ خود زمینه ای مناسب جهت دستیابی به یک مدیریت و حکمروایی مناسب شهری در راستای رسیدن به یک زندگی یکپارچه و امن می باشد. هدف این مقاله بررسی نقش سرمایه اجتماعی در شکل گیری حکمروایی خوب شهری بوده و سعی بر این بوده تا با بررسی رابطه این دو متغیر در سطح شهر اردبیل، راه حل مناسبی جهت دستیابی به حکمروایی مناسب شهری گردد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت موضوع توصیفی- تحلیلی می باشد. برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده و حجم نمونه 383 نفر از شهروندان شهر اردبیل می باشند که به روش کوکران انتخاب شده اند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تحقیق از طریق گروهی از متخصصان توسعه ی شهری شامل اساتید دانشگاه در رشته های مرتبط شهری و کارشناسان مدیریت شهری ارزیابی و پس از انجام اصلاحاتی تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه ضریب آلفای کرون باخ (پس از حذف گویه های ناهمساز) با ضریب 0.88 مورد تایید  قرار گرفت. داده ها با بهره گیری از نرم افزارSPSS، EXCEL و Lisrel مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که بین حکمروایی خوب شهری و سرمایه اجتماعی با سطح معناداری 0 و ضریب همبستگی 626/0 رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد؛ به نحوی که این دو متغیر به صورت مکمل با یکدیگر عمل می کنند. همچنین با توجه به نتایج آزمون خی دو بین مناطق چهارگانه شهر اردبیل از لحاظ متغیرهای سرمایه اجتماعی و حکمروایی تفاوت های معناداری وجود دارد. به طوری که بیشترین میانگین این دو متغیر در منطقه 2 شهر اردبیل برآورد شده است.

  کلیدواژگان: حکمروایی خوب شهری، سرمایه اجتماعی، شهر اردبیل، مدیریت مطلوب
 • مرجان موحد، حجت شیخی* صفحات 159-178

  قیمت زمین و مسکن، تابع عوامل و شرایط مختلفی است؛ از این رو در زمان ها و مکان های مختلف، قیمت ها، متفاوت هستند. به عبارت دیگر، در سطح یک شهر، قیمت زمین و مسکن از یک منطقه به منطقه دیگر، بر اساس مشخصات محلی و اجتماعی- اقتصادی، متفاوت است. تغییر در قیمت، یکی از مشهودترین بازتاب های اقتصادی مداخله در بافت کالبدی شهرها است. حمل و نقل عمومی از خدمات ضروری شهرهای امروزی است و حصول اطمینان از ارایه موثر و کارآمد آن از اولویت های بسیاری از شهرها به شمار می رود. هدف این مقاله بررسی تاثیر گسترش حمل و نقل عمومی بر قیمت مسکن با استفاده از مدل هدانیک در محلات کسری، 22 بهمن، شهرک مسکن و معلم شهر کرمانشاه می باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده که در آن از روش همبستگی و مدل هدانیک استفاده شده و با بهره گیری از مطالعات میدانی تاثیر متغیر مستقل و متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. متغیرهای مورد استفاده 13 متغیر بوده که بیشتر وضعیت فیزیکی و موقعیت و دسترسی ها را در بر می گیرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و برآورد مدل از نرم افزارهای SPSS و Eviews استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ضرایب همه متغیرهای مورد بررسی، از نظر آماری در سطح خطای 05/0 درصد معنی دار است. چون سطح معناداری همه متغیرها از 05/0 کمتر است، بنابراین بین قیمت واحدهای مسکونی و متغیرهای مورد بررسی، رابطه معنادار وجود دارد.

  کلیدواژگان: حمل و نقل عمومی، قیمت مسکن، کاربری اراضی، مدل هدانیک، کرمانشاه
 • حسین غضنفرپور*، حسین موسی زاده، مهدی خداداد صفحات 179-202
  در جریان هرگونه تصمیم گیری اعم از برنامه ریزی، مدیریت، ارزیابی و یا کنترل چنانچه در طلب و جستجوی شرایطی مطلوب هستیم، باید در راستای ایجاد تعادلی منطقی و واقع بینانه بین مناطق به لحاظ برخورداری از امکانات و خدمات حرکت کنیم. گام اول در جهت چنین حرکتی شناخت وضع موجود و امکانات و محدودیت های آن است. مساله اساسی تحقیق این است که توزیع متعادلی از نظر امکانات بهداشتی و درمانی در سطح استان همدان برقرار نیست. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و رویکرد حاکم بر آن کاربردی است. داده های مورد نیاز با بهره گیری از آمار مربوط به سالنامه آماری استان همدان در سال 1392 استخراج گردیده و جهت ارزیابی شهرستان های استان از لحاظ برخورداری از خدمات بهداشتی- درمانی از 14 شاخص استفاده گردیده است. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون و تاپسیس فازی (FTOPSIS) و با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفته و به منظور ترسیم نقشه ها از نرم افزار Arc GIS استفاده گردیده است. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که پراکنش شاخص های بهداشتی درمانی در پهنه استان همدان به صورت قطبی و ناموزون است و رابطه ای منطقی بین سطح جمعیت و سطح توسعه بهداشتی درمانی برقرار نیست به گونه ای که شهر همدان مرکز سیاسی اداری استان برخوردارترین شهر بوده و بقیه شهرستان های استان در شرایط متوسط بالا و پایین و محروم قرار دارند. نتایج پژوهش ضرورت نگاهی عدالت محور در عرصه برنامه ریزی و توزیع خدمات به منظور ارایه خدمات با مطلوبیت بهتر و اقتصادی است.
  کلیدواژگان: توسعه یافتگی، شاخص های بهداشت و درمان، تاپسیس فازی (FTOPSIS)، استان همدان
 • سیامند معروفی، قادر بایزیدی* صفحات 203-230

  اهمیت فضاهای عمومی شهری به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار در زندگی روزمره افراد غیرقابل انکار است، بااین وجود، به اصول و معیارهای طراحی در طرح های توسعه شهری توجه چندانی نشده است. دراین بین یکی از فضاهایی که بستری جهت انجام ملاقات های محله ای و گذران اوقات فراغت و مشارکت شهروندان و بهبود حیات اجتماعی شهر فراهم می آورد، پارک است. بر این اساس پژوهش حاضر که در سال 1397 در پارک خانواده شهر مهاباد به انجام رسیده است، با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش پیمایشی، به بررسی میزان پایداری فضای مورد مطالعه بر اساس شاخص های پایداری فضای جمعی و همچنین سنجش مهم ترین عوامل اثر گذار بر ارتقاء پایداری در فضای مذکور پرداخته است. سنجش انجام شده توسط آزمون آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه و نتایج آزمون های KMOو بارتلت، کفایت حجم نمونه و همچنین روایی درونی و ساختاری پرسشنامه را تایید  کردند. نتایج تحلیل های آماری، حاکی از وضعیت ناپایدار فضا در تمامی مولفه های بررسی شده (به جز در مولفه های اجتماع پذیری) می باشد. همچنین نتایج مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS نیز مشخص ساخت که مولفه های مربوط به معیار آسایش و تصویر ذهنی که اشاره به آسایش، آرمش و امنیت فیزیکی و روانی کاربران فضا دارند، با اختلاف، بیشترین تاثیر را بر ارتقاء پایداری در فضای مورد مطالعه دارند. بنابراین جهت ساماندهی و ارتقای پایداری فضا، این دسته از مولفه ها می بایست در اولویت تحقق و اجرا قرار گیرند.

  کلیدواژگان: فضای جمعی، پایداری، ارزیابی کاربر محور، پارک خانواده، شهر مهاباد
|
 • Bakhtiar Fezizadeh, Alireza Taheri * Pages 1-22
  Land-use can be considered as a combination of physical, social, cultural, economic, and informational concept of every country. In fact, the land-use maps include ways for using land for human’s different needs. Since warning land-use maps and their updates are as the most important goal in the management of lands, the use of remote sensing technology is the best way to extract the user's maps. The present study aims to employ HDR sensor with digital processing SPOT satellite images related to 2005 and satellite image obtained from the sensor of AVNIR, AlOS for 2011 to extract land use maps based on object-based image analysis approach. Accordingly, in the pre-processing step was spent on the image and in the processing phase after the detection of images, they were classified using object based advanced method. For the classification the function (the nearest neighborhood) and algorithms (hierarchical classification) were used. The method of image processing was object-based which was performed using spatial and spectral algorithms in knowledge-based manner at e-cognition software. In the next step, the validation step was performed and the accuracy of classification for 2005 was calculated to be 84 percent and for the year 2011 it was assessed to be about 81 percent. The results of this research are important for decision makers in this area for the task of regional planning and monitoring.
  Keywords: land cover, use, changes detection, remote sensing, object-based image processing, Maragheh
 • Maryam Farahzad, Mojtaba Rafieian *, Atefeh Jabbari, Abbas Arghan Pages 23-42
  Public spaces should be designed in a way to allow the presence of women alongside men without any personal concerns and social limitations. Our intention with of the present study is to show how urban activities and urban design context may lead to positive effects on the women’s satisfaction in the district 22 of Tehran municipality. Moreover, the level of masculinity or femininity in the public spaces has been studied and the gender equality has been analyzed from the women’s view. This is a practical research method with a critical approach. The required data have been obtained through questionnaires and interviews. The computation has been done using the SPSS software. The results of the study shows that in women’s’ views, women are more likely to be present in the commercial urban spaces and after the public spaces in the religious characteristic, sports public spaces, parks and other recreational spaces and cultural centers respectively. Accordingly, the more accessibility, safety and pastime a public space possesses, the more females’ desire to use it. Hence, with regard to our study it should be mentioned that commercial urban spaces have the highest gender equality compared with religious, sports recreational spaces and cultural public spaces.
  Keywords: Women, gender, equality, Urban Space, district 22 of Tehran
 • Yaghob Abdali *, MohammadTaghi Razavian, Ehsan Alipoori, Saman Nadizadeh Shorabeh Pages 43-62

  Mehr housing scheme in 1386 as one of the key policies of the government was used for the development of construction and housing. Mehr housing scheme with the main feature of the reduction of housing prices and the largest national project in the sphere of housing is based on the constitution and the government's plan to provide housing for helping the target groups (low and middle income deciles). Despite the 10-year age of the Mehr housing project, the purposes for which it was intended, i.e., housing and challenging are the issues that have not been created in the project. The Mehr housing project has been the largest national housing due to its expansion and the new projects need to review the results of this experience too. The main purpose of this study is to evaluate the satisfaction of residents of housing complexes of Nourabad in terms of access, quality of housing in the neighborhoods, strength and beauty, the noise level and the populated areas, as well as the basic facilities. The research method in the present study is descriptive - analytical and the necessary data were collected using documentary and scrolling through the distribution of questionnaires and interviews. The study population and sampling was restricted to the Nourabad housing residents due to the limitations of randomly selected samples. Of the 255 households residing in the city, 180 households have been questioned. The data analysis was performed using the SMART-PLS and SPSS software. The results showed that the satisfaction of the residents of housing in terms of access and the strength and beauty were at the average level of satisfaction while the quality of the neighborhood and the basic facilities were lower than the intermediate level. Also, there was a direct and positive correlation between the satisfaction of housing and its components.

  Keywords: Assessment, satisfaction, quality complexes, Housing, Nourabad
 • Hamideza Joodaki * Pages 63-84

  In most cities, the lack of adequate allocation of space and optimal location of service and physical elements of the city, especially hospitals and the number of factors affecting the location of these centers, has led to an increasing number of urban problems and citizens. Therefore, this has made the need to use effective methods and computer systems in the optimal location of these centers more than ever. The main purpose of this study was to evaluate the distribution of the hospital and to determine the areas deprived of these services in Semnan according to the standards and criteria of hospital location. In this research, the spatial data were prepared using digital and linear maps and descriptive data were collected using statistics and field research which then connected to a database. Then, for each of the influential factors in locating the hospital, the related layers such as land compatibility, proximity to the center of areas, population, access to first-class communication networks, designing criteria, per capita and standards, and access radius were prepared , also in each layer the use restriction was specified through imposing the mentioned layers based on specific patterns and criteria; then it was analyzed and studied. After that, based on the studies and opinions of related experts, the effective factors in determining health centers were selected and using a hierarchical analysis process in pairs, both were compared and the weight of each was calculated. Finally, they were analyzed in GIS environment. At the same time, the findings of this analysis showed that the current need for health centers in Semnan, according to urban per capita, is at least 3 hospitals and the GIS was used to remove this shortage.

  Keywords: Location, Health, hygienic centers, GIS, AHP, Semnan
 • Hamid Heidary Mokarrar *, Sadegh Asghari Lofamgani, HamidReza Nasimi, Mehrdad Rashidifar Pages 85-110

  In Iran urbanization is progressing with a rapid pace. The main reasons of the presence of migrants in the city of Zabol - as the largest city in the province of Sistan- were solving their life problems, escaping from economic bottlenecks and their lack of service, and this matter has brought numerous problems in various fields to citizens. The main purpose of this research in this trend is to study some of the challenges derived from current trend in the suburban areas of Zabol. Due to the importance of this issue, the methodology of this research from the perspective of goal is practical, and from the perspective of the method is descriptive analysis survey-based .The population of this research were the citizens of Zabol; and the sample which was determined  using Cochran formula included 383 people. The data analysis was performed using the SPSS, Expert Choice and Excel software. The findings of the study revealed that the quality of life of citizens has been reduced after rural-urban migration. Considering the positive T value in all indicators, it can be inferred that the average value of indicators is more than the value and also the level of challenge in the indicators is high to very high. Also in all components, the perspective of men and women toward the challenges were different. The highest percentage of correlation (Sig = 0. 555) was seen in the components of behavioral changes and lifestyle and employment restrictions at 95% level of significance. It is suggested to plan to remove the major challenges existing in the city, and create an institution to organize immigration flows, to reduce these challenges.

  Keywords: challenge, margins, presence of villagers, Zabol, Citizens
 • Azim Alvandi, Majid Shams * Pages 111-132

  The purpose of this study is to investigate and analyze the requirements of smart urban growth in Tuyserkan. Building a smart city is emerging as a strategy to reduce the problems posed by increasing urban population, uneven growth and physical disruption. Smart governance, energy, construction, transportation, infrastructure, technology, healthcare and citizen form the basis of an integrated framework that can be used to examine how a smart city initiates and strategies work. The components of smart urban growth affect the social, economic and physical conditions of Tuyserkan and provide the means to reduce urban costs, improve environmental conditions and save citizens’ time. The method used in this research is descriptive-survey and the sample size using Cochran's formula is 381 people who were randomly selected from among the citizens and experts using cluster sampling. The findings of the present study were analyzed using the SPSS software. The results showed that Tuyserkan is not ready to establish smart urban growth, and despite the poor condition of urban smart growth infrastructure in the city, none of the smart urban growth processes in the city is in a good condition. Among the infrastructures of smart urban growth, electronic services with a rank of (1.92) are in a more unfavorable situation and the variables of environment and green space (2.99), quality of life (2.65), mixed uses (2.25), pedestrian (2.24) and socio-economic (1.99) are in a more favorite position than other infrastructures as far as the ranking is considered.

  Keywords: smart urban growth, smart city indicators, smart growth techniques, strategies, Tuyserkan
 • Abolfazl Meshkini *, Mehdi Hoseinpour, Sara Khodai Pages 133-158

  Urban optimal governance is a continuous process of matching and aligning the opposite interests of individuals and groups. This process involves both formal and informal institutions as well as the social capital of citizens. Social capital, which is one of the most desirable urban governance factors, is the right land for achieving a good urban management and direction in order to achieve a unified and secure life. The purpose of this paper is to investigate the role of social capital in the desirability of urban governance and to examine the relationship between two variables in the city of Ardabil, and thereby finding an appropriate solution for achieving desirable urban governance. This research is a type of applied research using a set of descriptive-analytic, correlation and causal methods. A questionnaire was used to collect information from 383 sample members selected by Cochran's method. The data were collected using a questionnaire. The reliability of this study was confirmed by Cronbach's alpha to be 0.845. The obtained data were analyzed using SPSS, EXCEL and Lisrel statistical tests.. The results from the research indicated that there is a significant and positive relationship between good urban governance and social capital with a significant level of 0 and a correlation coefficient of 0.2622, as these two variables act in a complementary way. Also, according to the results of Chi-square test, there are significant differences between the four areas of Ardabil regarding the variables of social capital and governance, so that the highest mean of these two variables is estimated in the district 2 of Ardebil.

  Keywords: Good Urban Governance, Social capital, Ardabil, .good management
 • Marjan Movahed, Hojat Sheikhi * Pages 159-178

  Land and housing prices are subject to various factors and conditions. Therefore, prices are different in different times and places. In other words, at the level of a city, land and housing prices are different from one region to another based on local and socio-economic characteristics. The change in prices is one of the most visible economic reflections of intervention in physical tissue of the cities. Public transport is one of the essential services of today’s cities and ensuring that it is delivered efficiently and effectively is one of the priorities of many cities. The purpose of the present research is to study the effect of expansion of public transport on housing price using Hedonic model in the neighborhoods of Kasra, 22 Bahman and Towns of Maskan and Moallem in Kermanshah. This research is applied in which correlation method and Hedonic function were used. The effects of independent variable and dependent variables were evaluated using field studies. Thirteen variables were used of which physical condition, situation and access can be mentioned. Eviews and SPSS software were used to analyze the data and estimate the model. The obtained results showed that the coefficients of all the understudy variables were statistically meaningful. Since the p-value for all variables was less than 0.05, so there is a meaningful relationship between the price of residential units and the studied variables.

  Keywords: public transport, housing price, land use, Hedonic function, Kermanshah
 • Hossein Ghazanfarpour *, Hossein Mosazadeh, Mehdi Khodadad Pages 179-202
  During any decision including planning, management, evaluation and control, if we are seeking for a favorable condition, we should take steps through making a visionary and rational equilibrium between areas in terms of acquiring facilities and services. The first step alongside this movement is to recognize the current condition and facilities and its restrictions. The method and the approach used in this descriptive-analyzing research are practical. The required data were gathered using the statistics from the statistical book of Hamedan province in 1390 and 11 indicators were used to evaluate cities of the province in terms of acquiring health-treatment services. The data analysis was done using the Shannon Entropy technique, TOPSIS (FTOPSIS), as well as Excel and SPSS software. In order to draw maps, the Arc GIS software has been used. The obtained results indicated that the distribution of health indicators all over the Hamedan province is uneven and polar, and there is no rational connection between the population and the level of health development, so that the city of Hamedan, which is the administrative and political center of the province, is the most developed city and other cities of the province are in high, low, medium and deprived states. The results of the research reveals the necessity for a justice-based vision in planning and struggling for creating a more optimal spatial distribution of these services and indicators in the Hamedan province more than ever before.
  Keywords: development, Health indicators, phases, TOPSIS, Hamedan province
 • Siamand Maroofi, Qader Bayzidi * Pages 203-230

  The necessity of urban public spaces is undeniable as one of the main pillars of sustainable development in everyday life. Nevertheless, we are witnessing the lack of attention paid to urban planning and design criteria in urban development projects. In the meantime, the park is one of the spheres that provides lodging for community visits, spending leisure time , citizens’ participation, and improving the city's social life. According to the present study which was carried out in the family park of Mahabad in 2018, using descriptive-analytical method and data gathering through a survey method, the stability of the understudy space based on indicators such as sustainability of the space, as well as the measurement was investigated. The most important factors affecting the promotion of sustainability in this space have been discussed. Measurement done by Cronbach's alpha test, reliability of the questionnaire, and the results of KMO and Bartlet tests confirmed the adequacy of the sample size as well as the internal and structural validity of the questionnaire. The results of statistical analysis indicate the unstable condition of space in all of the studied components (except in the components of socialization). Also, the results of structural equation modeling using PLS software showed that components related to comfort and mental image, which refer to comfort, tranquility, and physical and psychological security of space users, have the greatest impact on sustainability improvement in the understudy space. Therefore, in order to organize and strengthen the space, these categories of components will be prioritized and implemented.

  Keywords: Community space, Sustainability, User, user-centric evaluation, family park, Mahabad