فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 4 (پیاپی 9، زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدحسین یار احمد زهی*، مرتضی سالاری سردری صفحات 1-20

  با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و جهان، دسترسی به ذخایر معدنی و نفتی ، بازارهای مصرف منطقه ای و جهانی همچنین، با تمرکز بر نیروهای جوان و مستعد داخلی ، حمایت از توان و تولید داخلی با ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی، می توان شاهد توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی و شکوفایی اقتصادی بود. با نگاه اجمالی به آمار واردات عمان و سهم اندک صادر کنندگان کشور ما از این بازار، با وجود مزیت همجواری با آن کشور، بیانگر وجود عوامل تاثیرگذار بر سر راه صادرات غیر نفتی است. در این تحقیق با گرد آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، به شکل کاملا ملموس عوامل تاثیر گذار بر صادرات غیر نفتی به کشور عمان شناسایی شده است. پس از بررسی تحقیقات و پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی در زمینه شناسایی عوامل تاثیر گذار بر صادرات غیر نفتی، این عوامل در 5 گروه عمده دسته بندی شدند: 1- عوامل اقتصادی 2- عوامل اجتماعی-فرهنگی 3- عوامل مدیریتی 4- عوامل سیاسی و بین المللی 5- عوامل جغرافیایی. سپس پرسشنامه ای با 67 سوال تنظیم و بین 50 نفر از صادر کنندگان، مدیران اقتصادی، مدیران عملیاتی بنادر، تصمیم گیران عملیات بنادر، مالکان شناورها و مدیران شرکت های نمایندگی کشتیرانی بصورت فیزیکی و الکترونیکی توزیع و جمع آوری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS 22 وآزمون t تک نمونه ای در بررسی عوامل تاثیر گذار بر صادرات غیرنفتی از بندر جاسک به کشور عمان استفاده شد. همچنین از آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر صادرات غیر نفتی از بندر جاسک به کشور عمان استفاده گردید. براساس نتایج بدست آمده، متوجه می شویم که همه ابعاد پنج گانه تاثیرگذار بر صادرات غیرنفتی  از بندرجاسک به ترتیب عوامل مدیریتی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و بین المللی، جغرافیایی و اقتصادی هستند.  این ابعاد دارای سطح معنی داری کوچکتر از 001/0 می باشند که براساس آن فرضیه صفر این مولفه ها حداقل سطح اطمینان 95/0 درصد رد شده و فرض مخالف بر حضور این مولفه ها در  آزمون  t تک نمونه ای تحقیق حاضر پذیرفته می شود. نتایج حاصل از روش رتبه بندی فریدمن  بیانگر آن است که: به ترتیب عوامل مدیریتی با مقدار 73/3 رتبه اول، عوامل اجتماعی- فرهنگی با مقدار 31/3 رتبه دوم، عوامل سیاسی و بین المللی با مقدار 18/3 رتبه سوم، عوامل جغرافیایی  با مقدار 41/2 رتبه چهارم و عوامل اقتصادی با مقدار 37/2 دارای رتبه پنجم از نظر میزان تاثیر گذاری بر صادرات غیر نفتی به کشور عمان می باشند.

  کلیدواژگان: صادرات غیر نفتی، بندرجاسک، عمان، عوامل اقتصادی، عوامل مدیریتی
 • محی الدین احراری رودی* صفحات 21-30

  دریای عمان یکی از مهمترین اکوسیستم های دریایی کشور است. همچنین دریای عمان به لحاظ وجود منابع عظیم زنده و غیر زنده و شرایط خاص زیست محیطی دارای اهمیت خاصی می باشد. در این تحقیق ابتدا، عوامل مرتبط با  ایجاد آلودگی های دریای عمان، مورد بررسی علمی قرار گرفته است و سپس به تشریح مکانیسم آلایندگی و مخاطرات آنها، پرداخته شده است. حساسیت راهبردی موجود، تنش های سیاسی و موضوعات اقتصادی، مسایل مهمی مانند آلودگی های محیط زیست دریایی را تحت الشعاع قرار داده و دریای عمان در حال تبدیل شدن به یکی از آلوده ترین مناطق دریایی کشور است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد منابع آلوده کننده بسیاری وجود دارند که اهم آنها شامل آلودگی های ناشی از فلزات سنگین، میکروپلاستیک ها، مواد شیمیایی غیرنفتی و میکروبی، عوامل انسانی مانند حمل و نقل، فاضلاب های شهری و تسهیلات گردشگری می باشند. همچنین در این تحقیق به راهکارهایی برای کاهش یا رفع عوامل مذکور اشاره شده است.

  کلیدواژگان: آلاینده های آلی، میکروپلاستیک ها، دریای عمان، فلزات سنگین، اکوسیستم دریایی
 • جعفر سیاره*، بابک آقابیگی کلاک صفحات 42-66

  هدف از انجام این پژوهش به سنجش شاخصه های رضایت مندی مشتزیان بندر انزلی با استفاده از مدل ACSI می باشد. در ابتدا اصول موجود در ارتباط با رضایت مندی مشتریان، منابع کتابخانه‏ای، تحقیقات پیشین و استفاده ار نقطه نظرات کارشناسان و خبرگان بندری ارایه گردیده و سپس بر اساس این اطلاعات یک پرسشنامه طراحی و از آن به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش نامشخص و شامل کلیه مشتریان بندر انزلی می باشد. تعداد اعضای نمونه، پس از آزمون اولیه، 96 نفر به دست آمده است. به منظور انجام تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه در این پژوهش از آزمون های آماری کولموگوروف-اسمیرنوف، توزیع دو جمله ای (آزمون موفقیت)، فریدمن، ضریب همبستگی اسپیرمن، من-ویتنی، و کروسکال-والیس استفاده شده است. مطابق نتایج حاصل از این پژوهش مشتریان بندر انزلی ادراک مطلوبی را از انتظارات (توقعات) خود در این بندر دارند. میزان ارزش دریافت شده بر رضایت‏مندی آنها موثر و رضایت‏مندی مشتریان در بندر انزلی باعث افزایش وفاداری و کاهش میزان شکایت آنها نسبت به بندر می گردد. همچنین مشخص گردید که مشتریان بندر انزلی ادراک مطلوبی از کیفیت دریافتی (سخت افزاری، نرم افزاری، نیروی انسانی) در این بندر ندارند. توسعه و به روز رسانی امکانات زیرساختی، رو ساختی و خدمات ارایه شده در بندر مطابق با نیاز مشتریان و استانداردهای بین المللی، ایجاد و گسترش مدیریت دانش در بندر با هدف جذب و انتشار دانش کسب شده از مشتریان در بندر، بهبود مستمر بخش تحقیق و توسعه در بندر از جمله مهمترین راهکارهای پیشنهادی در جهت کسب رضایت مندی مشتریان بندر انزلی می باشد.

  کلیدواژگان: بندر انزلی، رضایت مندی، مشتری، مدل ACSI
 • اسماعیل سارانی* صفحات 67-80

  امروزه به دلیل افزایش شدید مصرف نفت در ایران ظرفیت صادراتی کشور کاهش یافته است و از طرفی به دلیل گرمایش جهانی و توافقنامه اقلیمی پاریس، باید تولید برق از منابع انرژی های پاک و تجدیدپذیر جایگزین سوخت های فسیلی گردد. انرژی جریان های جز و مدی و انرژی امواج دریا از منابع مهم انرژی تجدیدپذیر هستند. در این مقاله ابتدا به مرور پژوهش هایی که انرژی امواج و جریان های جزرومدی در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان پرداخته است. سپس از تحلیل و مقایسه آن ها مشخص گردید خور دوراق در خلیج فارس و باریکه بین جزیره قشم و سرزمین اصلی قوی ترین جریان جزرومدی و سواحل مکران بیشترین انرژی امواج و بهترین شرایط را برای استخراج انرژی از امواج دریا در بین همه سواحل ایران دارد. این مقدار انرژی بیشترین مقدار در خاورمیانه و در حد سایر مناطق در این طول جغرافیایی است.

  کلیدواژگان: انرژی امواج دریاهای ایران، انرژی جریان جزرومد در ایران، سواحل مکران
|
 • MohammadHossain Yarahmad Zahi *, Morteza Salari Sardari Pages 1-20

  Given Iran's strategic position in the region and the world, access to mineral and oil reserves, regional and global consumer markets, also by focusing on the potency of young's and interior talented, and support domestic power and production by creating added value and preventing crude sales, can be witnessed the development of non-oil exports and the increase in foreign exchange earnings and economic prosperity.With take a brief look at Oman's import statistics and the small share of our country's exporters in this market, despite the advantage of being adjacent to that country, it indicates the existence of influential factors on the way to non-oil exports. In this study, by collecting data and analyzing them, the factors affecting non-oil exports to Oman have been identified in a very tangible way.After reviewing the domestic and foreign research and studies conducted in the field of identifying the factors affecting non-oil exports, these factors were classified by in 5 main groups; I) Economic factors II) Socio-cultural factors III) Management factors IV) Political and international factors V) Geographical factors. Then, a questionnaire with 67 questions was prepared and distributed physically and electronically between 50 people of exporters, economic managers, port operations managers, port operations decision-makers, vessel owners, and shipping company managers.To analyze the data, SPSS 22 software and a single t-test were used to investigate the factors affecting non-oil exports from Jask port to Oman. The Friedman test was also used to rank the factors influencing non-oil exports from the port of Jask to Oman Based on the results obtained, we understand that all five dimensions affecting non-oil exports from Jask port are factors managerial, socio-cultural, political and international, geographical, and economic respectively. These dimensions have a significant level of less than 0.001 according to which the zero hypothesis of these components, the minimum level of assurance is 0.95% and the opposite assumption on the presence of these components is accepted in the present study the single-sample t-test. The results of Friedman's ranking method indicate that:  respectively, managerial factors with a value of 3.73 are ranked first, socio-cultural factors with a value of 3.31 are ranked second, political and international factors with a value of 3.18 are ranked third, geographical factors with a value of 2.41 are ranked fourth and economic factors with The amount of 2.37 has the fifth rank in terms of the impact on non-oil exports to Oman.

  Keywords: Non-Oil Exports, Jask port, Oman, economic factors, Managerial factors
 • Mansoor Kiani Moghadam *, Masoud Amir Nahavandi Rahbar Pages 31-41
  Due to the extreme importance of saving lives by sending search and rescue teams to assist damaged vessels, “Prioritization of the Effective Sub-Factors on the Success of Maritime Search and Rescue operation at the Oman Sea and the Persian Gulf Using Fuzzy Analytical Hierarchy Process” has been selected as the title of this study. This investigation has been conducted using both qualitative and quantitative methods to determine the 4 most important attributes among 8 attributes that were found to be influential via the Fuzzy Delphi Method. In this research, by using Fuzzy Analytical Hierarchy Process, determined that “the weather conditions” and “the breadh and complexity of maritime search and rescue operations” are the most important factors in the success of search and rescue operations in the southern regions of Iran.
  Keywords: Maritime Rescue Operaion, Environmental Attributes, Maritime Regions, Fuzzy Analytical Hierarchy Process
 • Sayareh Jafar *, Babak Aghabaibi Kalak Pages 42-66

  The goal of this research is to measure the satisfaction characteristics of Bandar Anzali customers using the American Customer Satisfaction Survey Model. At first, the principles of customer satisfaction, library research, past studies, and the use of expert opinions and portraits from experts have been presented. Based on these information, a questionnaire was designed and used as a data gathering tool. The statistical population of this research is unspecified and includes all customers of Bandar Anzali. The number of samples was calculated to be 96. In order to analyze the data from the questionnaire, Kolmogorov-Smirnov statistical tests, binomial distribution (Success test), Friedman, Spearman correlation coefficient, Mann-Whitney, and Kruskal-Wallis test (H test) were used. According to the results of this research, the customers of Bandar Anzali have a good perception of their expectations in this port. The value received on their satisfaction and customer satisfaction in Anzali port increase their loyalty and reduce their complaints about the port. It was also found that the customers of Anzali port did not have a good understanding of the quality of the received (hardware, software, human resources) in this port. Development and updating of infrastructure, construction and services provided in the port in accordance with customers' requirements and international standards creation and expansion of knowledge management in the port with the aim of attracting and disseminating knowledge gained from customers in the port, continuous improvement of research and development In Bandar is one of the most important solutions for satisfying the customers of Bandar Anzali.

  Keywords: Anzali Port, Satisfaction, customer, ACSI Model
 • Javad Azarakhsh * Pages 81-89
  Power transformer is one of the major apparatus in the ship power system. Power transformer breakdown or damage interrupts ship power distribution system. Hence, to manage the life of transformers and to reduce failures some measures are being adopted. According to the moist environment of the sea dissolved Gas Analysis (DGA) is a reliable and commonly practiced technique for the detection of incipient fault condition within power transformer. This paper presents the application of Artificial Neural Network (ANN) for detecting the incipient faults in power transformer by using dissolved gas analysis technique. Using historical transformer failure data, ANN model was developed to classify seven types of transformer condition based on the percentage of three hydrocarbon gases.
  In this paper, to simulate the neural network performance, we used two methods, genetic and RPROP algorithms.
  Keywords: Quayside Cranes, Container Loading, Discharging, Productivity, Cycle-Time Analysis