فهرست مطالب

پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی - پیاپی 1 (پاییز 1399)

نشریه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی
پیاپی 1 (پاییز 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/10/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • تحلیل رویکردهای تدریس هیات علمی و نقش آن بر ارتقای مهارت های دانشجویان دانشگاه پیام نور خراسان شمالی
  مرجان معصومی فرد، سیمین بیدی صفحه 1

  هدف تحقیق حاضر تحلیل رویکردهای تدریس هیات علمی و نقش آن بر ارتقای مهارت های دانشجویان دانشگاه پیام نور خراسان شمالی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر استادان دانشگاه پیام نور خراسان شمالی می‌باشد که تعداد آنها 900 نفر می باشد. حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران 270 نفر به دست آمد. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. جهت گردآوری اطلاعات از روش‌های میدانی و کتابخانه‌ای استفاده شده است، به منظور جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی از آزمون آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار spss و Amos  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که رویکردهای تدریس هیات علمی بر ارتقای مهارت‌های دانشجویان دانشگاه پیام نور خراسان شمالی نقش دارد. نقش رویکردهای تدریس استادمحور بر ارتقای مهارت‌های دانشجویان دانشگاه پیام نور خراسان شمالی مثبت و معنادار است. نتایج تحقیق نشان داد که اساتید از هر دو رویکرد تدریس استفاده می‌نمایند.

  کلیدواژگان: رویکردهای تدریس، ارتقای مهارت ها، دانشجویان پیام نور
 • بررسی تاثیر تفکر انتقادی و سلامت روانی معلمان بر عملکرد آنان در آموزش و پرورش شهرستان پلدشت
  محمدباقر اکبرپور زنگلانی، اعظم حاجی زاده صفحه 2

  هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تفکر انتقادی و سلامت روانی معلمان بر عملکرد آنان در آموزش و پرورش شهرستان پلدشت است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش و اجرا، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان شهرستان پلدشت است که تعداد آنها 900 نفر و براساس فرمول کوکران حجم نمونه 270 نفر بدست آمده و از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات سه پرسشنامه تفکر انتقادی ریچتس (2003)، سلامت روانی گلذبرگ (1972) و عملکرد محقق ساخته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب که برای تلخیص، طبقه‌بندی و تفسیر داده‌های جمع‌آوری شده از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای تحلیل فرضیه‌های تحقیق از آزمون رگرسیون با استفاده از نرم افزارهای آماری spss استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تفکر انتقادی و سلامت روانی معلمان بر عملکرد آنان در آموزش و پرورش شهرستان پلدشت تاثیر دارد و مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، سلامت روانی، عملکرد معلمان
 • ارزیابی درونی گروه آموزشی تربیت حرفه ای پردیس فاطمه الزهرا (س) دانشگاه فرهنگیان تبریز
  هما رحمانی *، اسدالله خدیوی صفحه 3

  هدف این پژوهش «ارزیابی درونی گروه آموزشی تربیت حرفه‌ای پردیس فاطمه‌الزهرا(س) دانشگاه فرهنگیان تبریز» بوده است. تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل یک مدیرگروه، 8 استاد و 320 نفر دانشجو بوده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تمام شماری مدیرگروه و تمام اعضای هییت‌ علمی گروه تربیت حرفه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در خصوص نمونه آماری دانشجویان تعداد 174 نفر دانشجو براساس جدول مورگان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای نسبتی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده چک لیستی است شامل شش عامل 1- اهداف، جایگاه سازمانی، مدیریت و تشکیلات با 7 ملاک و 22 نشانگر 2- استادان با 3 ملاک و 16 نشانگر 3-  دانشجویان با 3 ملاک و 5 نشانگر 4- راهبردهای یاددهی- یادگیری با 3 ملاک و 6 نشانگر 5- رشته‌های تحصیلی و برنامه درسی با 2 ملاک و 9 نشانگر 6-امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی با 4 ملاک و 9 نشانگر است که جمعا با 22 ملاک و 67 نشانگر از نظر میزان مطلوب بودن مورد مطالعه قرار گرفتند. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماره توصیفی استفاده شده است. یافته های تحلیل ها نشان داد که اهداف، جایگاه سازمانی، مدیریت و تشکیلات و دانشجویان در وضعیت نسبتا مطلوب قرار داشتند. استادان، راهبردهای یاددهی–یادگیری، رشته های تحصیلی و برنامه‌های درسی و امکانات و تجهیزات پژوهشی – آموزشی در وضعیت نامطلوب ارزیابی شدند. در مجموع گروه در سطح نامطلوب ارزیابی شد که حکایت از ضرورت و تلاش و فعالیت بیشتر اعضای گروه و مسیولان ذیربط در جهت رفع نواقص و بهبود و ارتقاء وضعیت این گروه آموزشی دارد.

  کلیدواژگان: ارزیابی درونی، گروه آموزشی، تربیت حرفه ای، کیفیت آموزش عالی
 • بررسی رویکردهای اثرگذار در راستای افزایش اثر بخشی آموزش آنلاین در بین دانش آموزان
  مژگان خاندانی *، اکبر جدیدی محمدابادی صفحه 4

  یادگیری فرایندی است که با آموزش مستمر فراهم می شود، در واقع می توان گفت برای یادگیری باید از تمامی ابزارهای در دسترس استفاده نمود. با افزایش تکنولوژی و توسعه روز افزون ابزارهای ارتباطی، شاهد گسترش آموزش های غیر حضوری بالاخص آموزش های آنلاین هستیم. یکی از مولفه های موثر بر یادگیری بررسی میزان موفقیت شیوه های آموزشی در بین دانش آموزان است و در این بین آموزش های آنلاین به عنوان یکی از شیوه های نوین آموزشی، شناخته می شود. در واقع می توان گفت هدف این مطالعه بررسی راهبردهای کاربردی در جهت بهره مندی از آموزش های آنلاین در یادگیری دانش آموزان است، روش این مطالعه بصورت مروری مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و دیدگاه های مطرح شده در حوزه یادگیری و اثربخشی شیوه های مختلف یادگیری است. با توجه به مطالعات انجام شده و تحلیل یافته ها می توان چنین نتیجه گیری نمود که، همانگونه که در آموزش کلاسیک (حضوری) فرایند یادگیری مستلزم تعامل بین معلم، خانواده و دانش آموزان است در آموزش آنلاین این تعامل باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد، از سوی دیگر آموزش های حضوری مستلزم ایجاد یک انعطاف آموزشی و ایجاد انگیزه های مختلف در بین دانش آموزان است که این امر منوط به عملکرد معلمان خواهد بود و خانواده هم باید با فراهم کردن محیط مناسب، مشوق های مختلف را جهت یادگیری دانش آموزان فراهم آورند و از سوی فرایند یادگیری دانش آموزان خود را مستمرا پیگیری نمایند.

  کلیدواژگان: رویکردهای اثرگذار، اثربخشی آموزش آنلاین، دانش آموزان
 • بررسی مزایای یادگیری الکترونیکی
  سمیه نژاد شفیعی *، آزیتا سلاجقه صفحه 5

  در شرایط کنونی و بر اساس تجربه حاصل از آموزش که در سالیان گذشته به دست آمده، باید پذیرفت که آموزش الکترونیکی یک ضرورت محسوب می گردد، چرا که این روش بسیاری از محدودیت های معمول در آموزش فیزیکی را حذف کرده و با افزودن شرایط شبیه سازی شده کمک آموزشی، محیطی ایده آل و آرمانی برای انتقال اطلاعات آموزشی را فراهم نموده است. آموزش مجازی نیز به عنوان شیوه نسبتا نوظهور به طور جدی این هدف را دنبال می کند. این نوع آموزش با بهره وری از رسانه های مدرنی همچون اینترنت و رایانه، فرصتهای طلایی را برای افراد ایجاد کرده است. در این مقاله سعی شده است که به بررسی مزایای آن پرداخته شود.

  کلیدواژگان: مزایای آموزش، یادگیری الکترونیکی، اینترنت
 • میزان یادگیری روش آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا
  مریم رمضانی حمیدابادی * صفحه 6

  اگرچه در این روزها کار معلمان و جامعه بزرگ آموزش و پرورش دشوارتر و پیچیده ترشده است و تلاش‌های وافر و دلسوزانه آنها شایسته قدردانی و سپاس ‌گذاری است؛ ولی در این راه و در جبهه آموزش و پرورش مانند جبهه درمان، نیازمند ایثار و کمک آنها هستیم، چرا که متخصصان تعلیم و تربیت مربیان هستند و این حضور در دنیای مجازی و کلاس‌های غیرحضوری بایستی پررنگ‌تر شود تا این ماه‌ها و شاید هم این چند سال با کمترین خطر و تهدید برای سلامتی جان و روح خانواده‌های ایرانی سپری شود. هدف پژوهش میزان یادگیری روش آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی بود. برای گرد آوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شد. پژوهش حاضر نشان می دهد که، یادگیری مجازی با داشتن مزیت‌های ویژه یک ‏رویکرد موثر برای افزایش اثربخشی یادگیری، سهولت دسترسی به مواد آموزشی می‌باشد. همچنین به دلیل ‏ارایه فرصت‌های مختلف به منظور یادگیری، موجب آن می‌ شود که در کنار افزایش جذابیت آموزش، به ‏تفاوت‌های فردی فراگیران نیز به طور مناسبی توجه شود، زیرا همه افراد به یک شیوه یاد نمی‌گیرند و به ‏همین دلیل استفاده از روش‌های مختلف برای آموزش ضروری به نظر می‌رسد.

  کلیدواژگان: میزان یادگیری، آموزش مجازی، دوران کرونا
 • بررسی معایب و مزایای آموزش مجازی بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی
  مجید اکبری *، اکبر جدیدی محمدابادی صفحه 7

  این پژوهش به هدف بررسی معایب و مزایای آموزش مجازی بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است. از طریق بررسی منابع مکتوب و جستجوی رایانه ای و مطالعه علمی مقالات علمی پیشینه نگاشته های مرتبط با موضوع، تهیه و تنظیم گردید. در عصر حاضر فضای مجازی تاثیر بسزایی در زندگی افراد دارد و بیشتر زمان هر فرد در شبکه های اجتماعی صرف می شود. دانش آموزان ابتدایی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و فضای مجازی در میان آن ها از محبوبیت زیادی برخوردار است. فلذا اگر از این فضا به درستی استفاده شود به ارتقا سطح علمی دانش آموزان کمک بسیاری می شود. این روش موجب افزایش سرعت یادگیری شده و مدت زمان به یادسپاری مطالب را در ذهن افزایش می دهد. همچنین باعث صرفه جویی در زمان کلاس می شود و موجب می شود وقتی دانش آموزی به هر دلیلی نتوانسته است در کلاس حضور یابد از درس عقب نماند و فایل هایی که معلم از طریق اینترنت برای او به اشتراک گذاشته است را مطالعه کند. به همین علت آموزش مجازی از بهترین و تاثیر گذار ترین روش ها در حال حاضر مخصوصا در ایام بیماری کرونا است. در این مقاله سعی شده است با گسترش دید نسبت به آموزش مجازی و یادگیری های الکترونیکی، مزایا و معایب این نوع آموزش ها را مشخص نموده و چشم اندازی از آینده آموزش های مجازی را بیان نماییم.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، یادگیری های الکترونیکی، کلاس درس، دانش آموزان