فهرست مطالب

روانشناسی بالینی و شخصیت - سال هجدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1399)

نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت
سال هجدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/02/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • ابراهیم رهبر کرباسدهی*، عباس ابوالقاسمی، عباسعلی حسین خانزاده، فاطمه رهبر کرباسدهی صفحات 1-9
  مقدمه

  بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با عوامل تنش زای متعدد جسمی و روانی مواجه هستند که منجر به کاهش کیفیت زندگی آنان می شود. با توجه به ارتباط تنظیم شناختی هیجان و اضطراب وجودی با بیماری های سیستم اعصاب مرکزی، یکی از روش هایی که می تواند به توانبخشی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس کمک نماید، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و اضطراب وجودی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود.

  روش

  طرح تحقیق نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه پژوهش 26 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهرستان رشت در سال 1397 بود که به طور در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2001) و پرسشنامه اضطراب وجودی (گود و گود، 1974) در مراحل قبل و بعد از درمان استفاده شد. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه، تحت درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند ولی گروه گواه هیچ گونه درمانی دریافت نکرد. داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری تحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد که درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود تنظیم شناختی هیجان و اضطراب وجودی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس تاثیر دارد (001/0>p).

  بحث و نتیجه گیری:

   با توجه به نتایج این پژوهش، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند در بهبود نشانه های شناختی و هیجانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس از کارایی لازم برخوردار باشد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، تنظیم هیجان، اضطراب وجودی، مولتیپل اسکلروزیس
 • مطهره نصرت آبادی*، علی افضلی گروه صفحات 11-19
  مقدمه

  یکی از اختلالات عملکرد جنسی که می تواند تاثیر ناخوشایندی بر سلامت روان زنان و روابط زناشویی آنان گذارد، واژینیسموس است. هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی طرح واره درمانی بر کاهش اضطراب و افسردگی و بهبود عملکرد جنسی زنان مبتلا به واژینیسموس شهر کرمان بود.

  روش

  پژوهش حاضر تحلیلی توصیفی از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمان با اختلال واژینیسموس بود، 30 نفر به عنوان نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل [هر گروه 15 نفر] قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای هفتگی به صورت گروهی مورد طرح واره درمانی قرار گرفتند. پرسشنامه های اضطراب کتل [1973]، افسردگی بک [1988] و عملکرد جنسی روزن و همکاران [2000] در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بر روی دو گروه اجرا گردید. داده ها پس از گردآوری با استفاده از تحلیل کواریانس و اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج حاکی از آن بود که طرح واره درمانی، موجب کاهش معنادار در میانگین نمرات اضطراب و افسردگی و افزایش معنادار در میانگین نمرات عملکرد جنسی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل گردید [001/0>P]. میزان اضطراب و افسردگی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون و پیگیری 12ماهه نسبت به مرحله پیش آزمون کاهش معناداری داشت [001/0>P] و همچنین میزان عملکرد جنسی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون و پیگیری 12ماهه نسبت به مرحله پیش آزمون افزایش معناداری داشت [001/0>P].

  بحث و نتیجه گیری: 

  بر پایه یافته های این پژوهش نتیجه گرفته می شود که اثربخشی طرح واره درمانی بر کاهش اضطراب و افسردگی و بهبود عملکرد جنسی مراجعین به مراکز مشاوره موثر می باشد.

  کلیدواژگان: طرح واره درمانی، اختلال واژینیسموس، اضطراب، افسردگی، عملکرد جنسی
 • مریم قسامی، شعله امیری*، مهرداد کلانتری، هوشنگ طالبی صفحات 21-36
  مقدمه

  هدف پژوهش بررسی نقش عوامل مادرانه (دلبستگی مادر، تنیدگی والدینی، ذهن آگاهی مادر، کیفیت مراقبت مادرانه و رفتار های فرزند پروری) در شکل گیری مشکلات رفتاری کودکان بود.

  روش

  پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و در چارچوب یک طرح همبستگی انجام گرفت. نمونه را 290 نفر از مادران کودکان 3 تا 6 ساله شهر جیرفت تشکیل می دهند که به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. مادران، مجموعه ای از پرسشنامه ها شامل مقیاس کیفیت مراقبت مادرانه، مقیاس فرزند پروری، مقیاس تنیدگی والدینی - فرم کوتاه، مقیاس دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید، مقیاس های رفتاری پیش دبستانی و مهد کودک و پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی را تکمیل کردند. به منظور ارزیابی روابط بین متغیر ها در الگوی پیشنهادی، از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.

  نتایج

  یافته های مطالعه نشان داد مدل نهایی پس از حذف مسیر غیر معنی دار شیوه های فرزند پروری به مشکلات رفتاری کودک، از برازش خوبی برخوردار بود و در مجموع، عوامل مادرانه توانست 51 درصد واریانس مشکلات رفتاری کودک را تبیین کند. یافته ها نشان داد دلبستگی مادرانه به صورت مستقیم بر ذهن آگاهی مادر، تنیدگی والدینی و شیوه های فرزند پروری اثر می گذارد و به صورت غیر مستقیم و از طریق تنیدگی والدینی و کیفیت مراقبت مادرانه بر مشکلات رفتاری کودک تاثیر می گذارد. یافته ها نشان داد ذهن آگاهی به صورت مستقیم بر تنیدگی والدینی، شیوه های فرزند پروری و کیفیت مراقبت مادرانه تاثیر می گذارد و با واسطه گری کیفیت مراقبت مادرانه و تنیدگی والدینی بر مشکلات رفتاری کودک اثر می گذارد. همچنین، تنیدگی والدینی هم به صورت مستقیم، و هم به صورت غیر مستقیم از طریق اثر بر کیفیت مراقبت مادرانه، بر مشکلات رفتاری کودک اثر می گذارد.

  بحث و نتیجه گیری:

   نتایج از نقش مهم ویژگی های مادر در شکل گیری مشکلات رفتاری کودک حمایت کرد. مضامین کاربردی نتایج الگوی نهایی در آموزش های فرزند پروری، به تفضیل مورد بحث قرار گرفت.

  کلیدواژگان: تنیدگی والدینی، دلبستگی، ذهن آگاهی، شیوه های فرزند پروری، کیفیت مراقبت مادرانه، مشکلات رفتاری
 • مریم احمدیان نسب، حمیدرضا حسن آبادی*، منصوره السادات صادقی، شهرام محمدخانی صفحات 37-53
  مقدمه

  فرایند اسناد یکی از بنیادی ترین پدیده های روان شناختی است که افکار و هیجانات منفی را در موقعیت های شکست تحصیلی تولید می کند و به موجب آن فرد ممکن است رفتارهای ناسازگار تحصیلی را از خود بروز دهد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کارآمدی مداخله بازآموزی اسنادی بر روی دانشجویان مشروطی انجام شد.

  روش

  در یک طرح آزمایشی از نوع طرح افزودنی 110 دانشجوی مشروطی دانشکده فنی دانشگاه تهران در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 به مطالعه فراخوانده شدند. پس از غربال گری اولیه براساس مشروطی در نیمسال قبل و نمره پایین در مقیاس احساس کنترل تحصیلی پری (2001)، تعداد 30 نفر در سه گروه شامل گروه های مداخله ای بازآموزی اسنادی مببتنی بر روش شناختی و مبتنی بر روش شناختی به علاوه فیلم و گروه کنترل جای گذاری شدند. مداخله بازآموزی اسنادی برای دو گروه آزمایشی در 9 جلسه 120 دقیقه ای به مدت پنج هفته برگزار شد؛ با این تفاوت که، القای بازآموزی اسنادی در سه جلسه برای گروه آزمایشی نخست صرفا به روش بحث گروهی و تکالیف نوشتاری و برای گروه آزمایشی دوم از طریق نمایش فیلم، بحث گروهی و تکالیف نوشتاری اجرا شد. شرکت کنندگان قبل و بعد از اجرا و در مرحله پیگیری دو ماه بعد به مقیاس های احساس کنترل تحصیلی، رضایت از زندگی کانتریل (1965) و عواطف مثبت و منفی مراچک و کولارز (1998) پاسخ دادند. نمرات و معدل نیمسال قبلی و نیمسال جاری دانشجویان پس از اتمام مداخله از آموزش دانشکده دریافت شد.

  نتایج

  نتایج تحلیل واریانس آمیخته نشان داد مداخله ی بازآموزی اسنادی برای دانشجویان مشروطی منجر به افزایش معنی دار احساس کنترل، بهبود عملکرد تحصیلی و ارتقای بهزیستی ذهنی آن ها در مقایسه با گروه کنترل شد. همچنین، اضافه کردن فیلم به القای بازآموزی اسنادی تاحدی پیامدهای مثبت به همراه داشت؛ اگرچه، به سطح معنی داری آماری نرسید.

  بحث و نتیجه گیری: 

  به نظر می رسد اصلاح اسنادهای علی ناسازگار، احساس کنترل و تلاش راهبردی افراد شکست خورده را افزایش داده و این به نوبه ی خود به پیامدهای مثبت تحصیلی منجر می شود.

  کلیدواژگان: شکست تحصیلی، دانشجویان مشروطی، بازآموزی اسنادی، احساس کنترل تحصیلی، بهزیستی ذهنی
 • کبری قاسمی مقدم، عبدالله شفیع آبادی*، اصغر شریفی صفحات 55-65
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر تدوین و آزمون مدل تبیین تعارضات زناشویی بر پایه نیازهای اساسی در نظریه انتخاب از طریق نقش میانجی معنویت بود.

  روش

  به این منظور مطالعه ای براساس طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) با استفاده از نمونه ای به حجم 172 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی (131 زن، 41 مرد) که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و در داخل هر خوشه با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف، انتخاب شده بودند، طراحی و طی آن، هرآزمودنی به پرسشنامه های تعارضات زناشویی، نیازهای اساسی گلاسر (آزمون سازگاری نیازهای اساسی صاحبی) و معنویت پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری «اس. پی. اس. اس. - 22» پردازش شد.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که میان میزان ارضاءشدگی نیازهای اساسی و معنویت رابطه مثبت معنادار و میان معنویت و تعارضات زناشویی رابطه منفی معنادار وجود دارد. همبستگی میان تعارضات زناشویی با نیاز به عشق و تعلق خاطر و نیاز به تفریح نیز منفی و معنادار است. همبستگی میان پنج نیاز اساسی همگی مثبت و معنادار است؛ همچنین نتایج نشان داد معنویت در رابطه میان نیاز به بقاء، آزادی و قدرت با تعارضات نقش میانجی را دارد.

  بحث و نتیجه گیری: 

  مدل نهایی برای تبیین رابطه بین نیازهای اساسی و تعارضات زناشویی به واسطه متغیر معنویت شامل سه نیاز بقاء، آزادی و قدرت است و دو نیاز عشق / تعلق و نیاز به تفریح از آن حذف شده است. در عین حال 5 درصد از واریانس تعارضات زناشویی و 23 درصد از واریانس معنویت بر اساس نیازهای اساسی گلاسر قابل تبیین است.

  کلیدواژگان: تعارضات زناشویی، سازگاری زناشویی، معنویت، نیازهای اساسی گلاسر، نظریه انتخاب
 • مینا قنواتیان، علی مهداد*، خدیجه ابوالمعالی الحسینی صفحات 67-79
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خود و مدیریت هیجان (از سری بسته های نماد) به مادران نوجوانان دختر شهر تهران بر پرخاشگری، تاب آوریانجام گردید.

  روش

  طرح پژوهشی حاضر، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه و پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران نوجوانان دختر شهر تهران در سال تحصیلی 98-97 بود، که دخترانشان دارای پرخاشگری بالا و تاب آوری پایین بودند. به منظور اجرای پژوهش، ابتدا غربالگری انجام گرفت که 500 دانش آموز، پرسشنامه های پرخاشگری باس و پری و تاب آوری کونور و دیویدسون را تکمیل نمودند و از میان آن ها 45 نفر، دارای پرخاشگری بالا و تاب آوری پایین انتخاب گردیدند، سپس نمونه منتخب به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند (دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه). گروه آزمایشی مدیریت خود طی 10 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش مدیریت خود و گروه آزمایشی مدیریت هیجان طی 10 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش مدیریت هیجان قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، شامل پرسشنامه های پرخاشگری باس و پری (1992) و تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) بودند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل گردیدند.

  نتایج

  نتایج نشان داد در پرخاشگری، تاب آوری، بین سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (01/0 <p) و دو گروه آزمایش و کنترل (05/0 <p) تفاوت معنادار وجود دارد. ضمنا در مرحله پیگیری، اثربخشی اجرای بسته های آموزشی مدیریت خود و مدیریت هیجان برای متغیرهای پرخاشگری، تاب آوری تداوم داشت.

  بحث و نتیجه گیری:

   بنابراین اجرای بسته آموزشی مدیریت خود و مدیریت هیجان به مادران نوجوانان دختر می تواند تاثیرگذاری مهمی در کاهش پرخاشگری و افزایش تاب آوری فرزندان آنان داشته باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت خود، مدیریت هیجان، پرخاشگری، تاب آوری
 • شهین آزموده، اسماعیل سلیمانی*، علی عیسی زادگان صفحات 81-93
  مقدمه

  صرعیک بیماری نورولوژیکی و مزمن می باشد که دستگاه عصبی مرکزی را درگیر می کند. این اختلال تاثیرات منفی بر توانایی های شناختی دارد. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای بر انعطاف پذیری شناختی و فراخنای حافظه بیماران مبتلا به اختلال صرع لوب گیجگاهی می باشد.

  روش

  مطالعه حاضر دارای طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون بوده و بر روی دو گروه آزمایشی و کنترل اجرا شد. نمونه آماری شامل 30 نفر از بیماران صرعی بود که برای درمان به مراکز درمانی خصوصی شهرستان ارومیه مراجعه کرده بودند. توانمندی های شناختی با استفاده از پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی و مقیاس حافظه ی عددی وکسلر سنجیده شدند. پس از انجام پیش آزمون، 15 نفر به صورت تصادفی در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. بیماران در گروه آزمایشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای را به مدت 10 جلسه با شدت 5/1 میلی آمپر و به مدت 20 دقیقه دریافت کردند. الکترود آند در ناحیه ی اف 3 و الکترود کاتد در اف 4 قرارگرفت. سپس پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد و نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که بین دو گروه از نظر انعطاف پذیری شناختی و فراخنای حافظه تفاوت معنی داری وجود دارد؛ بدین معنی که روش مداخله ی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای موجب ارتقای میانگین نمره ی انعطاف پذیری شناختی و نیز فراخنای حافظه در بیماران شده است.

  بحث و نتیجه گیری:

   نتایج نشان داد که تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای می تواند، مداخله ای موثر در راستای بهبود انعطاف پذیری شناختی و حافظه ی فعال در افراد مبتلا به اختلال صرع باشد؛ و پزشکان و روان شناسان فعال در این حوزه می توانند در کنار سایر مداخلات جهت حل مشکلات شناختی بیماران، از این روش نیز بهره گیرند.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری شناختی، تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای، حافظه، صرع
 • افسانه جوربنیان، تورج هاشمی نصرت آباد*، عباس بخشی پور رودسری، مجید محمودعلیلو، رضا عبدی صفحات 95-108
  مقدمه

  با توجه به شیوع بالای اختلال اضطراب اجتماعی هدف از اجرای این پژوهش تعیین روابط ساختاری عوامل زیستی - روانی موثر بر اضطراب اجتماعی بود که در آن نقش عواملی همچون حساسیت سیستم بازداری رفتاری، توجه معطوف بر خود، برداشت منفی از خود، بدتنظیمی هیجان و حساسیت اضطرابی بر اضطراب اجتماعی در قالب یک مدل ساختاری مورد مطالعه قرارگرفت.

  روش

  مطالعه حاضر از نوع همبستگی با رویکرد تحلیل مسیر بود که در آن، متغیرهای مورد مطالعه با اجرای پرسشنامه های علایم اضطراب اجتماعی واتسون و همکاران، خودپنداره بک، کانون توجه وودی و همکاران، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و مقیاس حساسیت اضطرابی فلوید روی 408 (208 دختر و 200 پسر) دانشجوی مشغول به تحصیل دانشگاه تبریز مورد اندازه گیری قرار گرفتند. داده ها با استفاده نرم افزارهای آماری «اس. پی. اس. اس.» و آموس  به روش های رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر بررسی شدند.

  نتایج

  نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بین حساسیت بالای سیستم بازداری رفتاری، توجه معطوف بر خود، برداشت منفی از خود، بدتنظیمی هیجانی، حساسیت اضطرابی و اضطراب اجتماعی، با درصد بالایی از معناداری رابطه مثبت وجود دارد و از سویی برداشت منفی از خود، توجه معطوف بر خود، ضعف در تنطیم هیجان و حساسیت اضطرابی به عنوان متغیرهای میانجی در این مدل نقش معناداری ایفا می کنند. برازش مطلوب مدل مشاهده شده با مدل نظری حاکی از آن است که این عوامل قادرند به صورت مستقیم و غیرمستقیم اضطراب اجتماعی را به طور معنی دار پیش بینی کرده و تبیین نمایند.

  بحث و نتیجه گیری:

   بر این اساس می توان نتیجه گرفت که تقلیل عوامل موثر در بروز اضطراب اجتماعی به عوامل روانشناختی و نادیده انگاری عوامل زیستی و شخصیتی ساده انگارانه بوده، لذا منطقی است در فرایندهای سبب شناسی و درمان رویکردی جامع تر اتخاذ گردد.

  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، سیستم بازداری رفتاری، خودانگاره، توجه معطوف بر خود، تنظیم هیجان، حساسیت اضطرابی
 • زهرا نیکوصفت، فاطمه قره باغی* صفحات 109-118
  مقدمه

  با توجه به نقش تجارب اولیه افراد با والدین در شکل گیری هویت در بزرگسالی، هدف این پژوهش بررسی نقش روابط موضوعی در شکل گیری حالات هویت و همچنین تعیین نقش واسطه ای و تعدیل کننده توانمندی ایگو در این رابطه بود.

  روش

  بر مبنای یک طرح همبستگی 200 دانشجو در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب در سال تحصیلی 97 - 98 با روش نمونه برداری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه روابط موضوعی و واقعیت آزمایی بل، مقیاس تجدید نظر شده اندازه عینی بسط یافته پایگاه های هویت من وپرسشنامه روانی - اجتماعی توانمندی ایگو پاسخ دادند.

  نتایج

  تحلیل داده ها به روش رگرسیون ساده نشان داد که روابط موضوعی و توانمندی ایگو می توانند حالات هویت را به صورت معنادار پیش بینی کنند. همچنین، نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که توانمندی ایگو می تواند واسطه رابطه بین روابط موضوعی و هویت پیشرفته باشد. علاوه بر این، توانمندی ایگو می تواند ارتباط بین رابطه موضوعی خودمیان بینی و هویت به تعویق افتاده را تعدیل کند.

  بحث و نتیجه گیری: 

  این یافته ها بیانگر اهمیت توجه به ساختار ایگو در بررسی چالش های مربوط به هویت می باشد. می توان از یافته های این پژوهش در غنی سازی مدل های واسطه ای و شناخت نقش روابط فرد در کودکی در شکل گیری هویت در بزرگسالی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: روابط موضوعی، حالات هویت، توانمندی ایگو
 • فاطمه ابراهیمی، سید کاظم رسول زاده طباطبایی*، سعید قنبری، کارینه طهماسیان صفحات 119-127
  مقدمه

  حرمت خود اشاره به ارزیابی ذهنی فرد از ارزش خود به عنوان یک انسان دارد و می توان آن را به یک سیستم ایمنی آگاهانه تشبیه کرد که کودک را در برابر ابتلا به بسیاری از اختلالات روانشناختی مصون می دارد. بنابراین ساختن پایه های حرمت خود درکودکی بسیار مهم است. هدف پژوهش حاضر سنجش اثر بخشی بسته درمانی قصه و بازی بر ارتقاء حرمت خود کودکان بود.

  روش

  طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی، پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. قصه ها و بازی هایی که روایی محتوایی آن ها توسط متخصصین تایید شده بود، به عنوان یک بسته آموزشی، برای سنجش اثربخشی بر روی کودکان به اجرا درآمدند. جامعه این پژوهش متشکل از کودکان 6 تا 9 سال شهر اصفهان به همراه والدین آن ها بود که بصورت در دسترس 30 نفر از آن ها انتخاب شده و بصورت تصادفی در دوگروه آزمایش و گواه قرار گرفتند و پرسشنامه حرمت خود باتل (1992) به عنوان پیش آزمون و پس آزمون روی آن ها اجرا شد.

  نتایج

  یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه از لحاظ متغیر پژوهش تفاوت معنادار وجود داشت (05/0 <p) و بسته آموزشی قصه و بازی بصورت معناداری باعث افزایش حرمت خود کودکان می شود.

  بحث و نتیجه گیری:

   مطابق با یافته های پژوهش اثر بخشی بسته آموزشی قصه و بازی بر روی حرمت خود کودکان به تایید رسید و به عنوان مداخله ای موثر برای ارتقای حرمت خود کودکان پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: حرمت خود، اواسط کودکی، قصه، بازی
 • نورالله یوسفی، علیرضا پیرخائفی*، احمد برجعلی صفحات 129-144
  مقدمه

  الگوی حالت کامل سلامت روان با استفاده از دو الگوی پزشکی و توانمندی ها، میزان سلامت روان افراد را بر اساس شدت علایم بیماری و نشانه های بهزیستی ارزیابی می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی (پایایی و روایی) فرم کوتاه سلامت روان کامل و ارایه شواهد تجربی برای استفاده از نمره کل این مقیاس بود.

  روش

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع اعتبارسنجی بود. نمونه شامل 600 نفر از دانشجو معلمان شهر تهران بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و مقیاس سلامت روان کامل، مقیاس بهزیستی روانشناختی و سیاهه افسردگی  بک - 2 را تکمیل کردند.

  نتایج

  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود سه عامل را احراز کرد که در مجموع 781/61 درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین می کنند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی علاوه بر تایید نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی، نشان داد که از میان الگوهای رقیب، الگوی بی فاکتور بهتر از سایر الگوها ساختار عاملی مقیاس را نشان می دهد و الگوی بی فاکتور به عنوان شاهد تجربی برای استفاده از نمره کل مقیاس پیشنهاد شد. پایایی مقیاس با دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی به ترتیب 84/0 و 82/0 به دست آمدند.

  بحث و نتیجه گیری: 

  نتایج مطالعه نشان دادند که این مقیاس دارای ویژگی های روانسنجی مناسبی در گروه غیربالینی برخوردار است و می توان از نمره کل مقیاس نیز استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بهزیستی، سلامت روان مثبت، مدل سلامت روان کامل، پایایی، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی
 • سمیه رهنمایی، هادی فرهادی* صفحات 145-157
  مقدمه

  پرسشنامه شخصیت زاکرمن-کلمن-آلوجا یکی از ابزارهای خودگزارشی برای اندازه گیری صفات و ویژگی های شخصیتی است که بر پایه پنج بعد اصلی شخصیت قرار دارد. هدف اصلی این پژوهش، تعیین ویژگی های روانسنجی و ساختار عاملی فرم فارسی پرسشنامه نسخه کوتاه شخصیت زاکرمن-کلمن-آلوجا در بین دانشجویان ایرانی بود.

  روش

  این مطالعه از  لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی بوده است. نمونه پژوهش حاضر مشتمل بر 1699نفر از دانشجویان (733 پسر و 966 نفر دختر) که عضو گروه ها و کانال های تلگرام مربوط به دانشگاه در پاییز 1397 بودند تشکیل دادند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. این افراد پرسشنامه نسخه کوتاه شخصیت زاکرمن زاکرمن-کلمن-آلوجا و پرسشنامه نسخه کوتاه شخصیت نیو را تکمیل کردند. جهت بررسی ویژگی های روانسنجی از ضریب آلفای کرونباخ، روایی محتوایی، روایی همزمان (پرسشنامه شخصیت نیو) و روایی سازه استفاده شد. مولفه های تشکیل دهنده آزمون از روش تحلیل مولفه های اصلی با چرخش واریماکس با استفاده از نرم افزار «اس. پی. اس. اس.» نسخه 25 محاسبه شد.

  نتایج

  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی یک ساختار 5 عاملی را نشان داد که در مجموع این پنج عامل 59/65 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند. همچنین نتایج نشان داد که اعتبار آزمون به روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 93/0 و برای خرده مقیاس های پرخاشگری، فعالیت، برون گرایی، روان رنجورخویی و هیجان خواهی به ترتیب 77/0، 70/0، 91/0، 86/0 و 65/0 به دست آمد. بررسی روایی همزمان، بین مولفه های شخصیت نیو با مولفه های شخصیت زاکرمن رابطه معنادار بود.

  بحث و نتیجه گیری:

   باتوجه به میزان پایایی و روایی به دست آمده،آزموننسخه کوتاه شخصیت زاکرمن ابزاریاستکهمی تواند در زمینه های پژوهشی مورداستفاده قرار بگیرد. بررسیاعتباراینپرسشنامهدرسطح بالینی پیشنهادمی شود.

  کلیدواژگان: ویژگی های روان سنجی، هنجاریابی، پرسشنامه شخصیت، مقیاس کوتاه شخصیت زاکرمن-کلمن-آلوجا
 • محمدآقا دلاورپور*، محمد ابراهیمی، مهدی زهره وند صفحات 159-172
  مقدمه

  تجربه عواطف جنسی منفی می تواند اثرات مخرب و نامطلوبی در پاسخ های جنسی داشته باشد و سلامت ارتباطی افراد را با تهدید مواجه سازد. بنابراین هدف پژوهش حاضر آماده سازی مقیاس ملالت جنسی برای سنجش بخشی از عواطف منفی جنسی می باشد.

  روش

  روش مطالعه حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه زنان و مردان مراجعه کننده به مراکز مشاوره وابسته به دادگاه خانواده شهر مشهد بوده که از این بین، 245 نفر (157 زن و 88 مرد) به روش دردسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های شاخص تمایل جنسی هالبرت، مقیاس آمادگی ملالت و مقیاس ملالت جنسی پاسخ دادند. ویژگی های روان سنجی مقیاس ملالت جنسی از طریق آزمون تحلیل مولفه های اصلی، همبستگی پیرسون و ضریب آلفای کرونباخ در نرم افزار «اس. پی. اس. اس. 24» تجزیه و تحلیل شد.

  نتایج

  در آزمون تحلیل عاملی سه عامل زیربنایی (تنوع طلبی، یکنواختی و تحریک جویی جنسی) برای مقیاس ملالت جنسی شناسایی شد. در بررسی روایی همگرا و واگرا، همبستگی مقیاس ملالت جنسی و ابعاد تنوع طلبی و یکنواختی جنسی با سازه آمادگی ملالت، مثبت و با تمایل جنسی، منفی و معنادار بود. همچنین رابطه بعد تحریک جنسی، با آمادگی ملالت نیز منفی و معنادار بود. ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل مقیاس ملالت جنسی 79/0 و برای ابعاد آن 68/0 تا 82/0 به دست آمد.

  بحث و نتیجه گیری:

   یافته ها بیانگر روایی سازه ای و پایایی قابل قبول مقیاس ملالت جنسی است و ساختار چندبعدی این مقیاس می تواند به منظور تشخیص و مداخله بهتر و فهم مشکلات جنسی و ارتباطی به زوج درمانگران کمک کند.

  کلیدواژگان: مقیاس ملالت جنسی، تاهل، روایی، پایایی، روان سنجی
 • مطهره فسنقری*، رسول روشن چسلی، زهرا علامه، بهناز ارتضائی صفحات 173-182
  مقدمه

  تفکر وجودی به معنای تمایل افراد برای پاسخگویی به سوالات بنیادی زندگی است و به عنوان هوش احتمالی نهم در دسته بندی هوش های چندگانه گاردنر معرفی شده است. با توجه فقدان ابزاری معتبر برای سنجش سازه تفکر وجودی در جامعه ایرانی، پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس تفکر وجودی انجام شد.

  روش

  به این منظور در یک پژوهش پیمایشی، 250 نفر از دانشجویان دانشگاه های الزهرا و شاهد به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده و مقیاس تفکر وجودی و پرسشنامه های اضطراب مرگ، اضطراب وجودی و هوش معنوی را تکمیل نمودند. اعتبار مقیاس تفکر وجودی توسط اعتبار سازه و اعتبار همزمان اندازه گیری شد. برای ارزیابی پایایی مقیاس نیز از روش محاسبه ضریب همسانی درونی و روش بازآزمایی یک ماهه استفاده شد.

  نتایج

  یافته های پژوهش نشان داد که ضریب همسانی درونی برای کل مقیاس 88/0 و ضریب همبستگی آزمون بازآزمون 75/0 است. تحلیل عامل اکتشافی، تک عاملی بودن مقیاس را پیشنهاد کرد و اعتبار همزمان با همبستگی مثبت و معنادار مقیاس با نمرات پرسشنامه هوش معنوی و زیرمقیاس تفکر وجودی انتقادی و همبستگی منفی و معنادار با نمرات پرسشنامه اضطراب وجودی مورد تایید قرار گرفت.

  بحث و نتیجه گیری: 

  براساس نتایج پژوهش، نسخه فارسی مقیاس تفکر وجودی می تواند به عنوان ابزاری معتبر و پایا برای سنجش تفکر وجودی به شمار رود.

  کلیدواژگان: تفکر وجودی، هوش های چندگانه، روان سنجی، اعتبار، پایایی
 • حجت الله فراهانی* صفحات 183-195

  پژوهش در علوم روانشناختی در این سالیان با پیشرفت و بازاندیشی روش شناختی گره خورده است. در این نظرگاه، طرح های آزمایشی تک موردی (SCEDs) یا طرح های 1 = n، حیاتی نو یافته اند. یکی از فربه ترین چالش های بهره گیری از این طرح ها، تحلیل داده ها پس از حصول است. چالشی که بسیاری از پژوهشگران کلاسیک روانشناسی و نو پژوهشگران را نسبت به کارگیری این طرح ها بی انگیزه می کند. هدف از این مقاله معرفی اهمیت،شرایط و ضروریات نظری و کاربردی این طرح ها و توضیح چگونگی تحلیل دیداری و آماری داده های حاصل از این طرح ها درقالب مثال های عددی است. تحلیل درون موقعیتی و بین موقعیتی هریک با چندین روش دیداری و آماری قابل محاسبه و تفسیرند. این تحلیل ها به وضوح و با روشن ترین روش در این مقاله توضیح داده شده اند و ملاک های لازم جهت تفسیر کاربردی هر شاخص نیز ارایه شده است.

  کلیدواژگان: طرح های تک موردی، تحلیل دیداری، تحلیل آماری، SCEDs، طرح های 1 n of، روانشناسی
|
 • Ebrahim Rahbar Karbasdehi *, Abbas Abolghasemi, AbbasAli Hossein Khanzadeh, Fatemeh Rahbar Karbasdehi Pages 1-9
  Introduction

  Patients with multiple sclerosis face a variety of physical and psychological stressors that reduce their quality of life. Considering the relationship between cognitive regulation of emotion and existential anxiety and diseases of the central nervous system, one of the methods that can help rehabilitate patients with multiple sclerosis is acceptance and commitment-based therapy. The aim of this study was to determine the effectiveness of acceptance and commitment-based therapy on cognitive regulation of emotion and existential anxiety in patients with multiple sclerosis.

  Method

  The research design method is quasi-experimental with pre-test-post-test and a control group. The sample consisted of 26 patients with multiple sclerosis in Rasht in 2019 who were selected by convenience sampling and were randomly assigned to experimental and control groups. To collect data, the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (|Garnowski et al., 2001) and the Existential Anxiety Questionnaire (Good and Good, 1974) were used in the pre- and post-treatment stages. The experimental group was treated for 8 sessions based on acceptance and commitment, but the control group did not receive any treatment. Research data were analyzed using univariate analysis of covariance.

  Results

  The results of univariate analysis of covariance showed that group therapy based on acceptance and commitment has an effect on improving cognitive regulation of emotion and existential anxiety in patients with multiple sclerosis (p <0.001). 

  Discussion and conclusion

  According to the results of this study, acceptance and commitment-based therapy can be effective in improving the cognitive and emotional symptoms of patients with multiple sclerosis.

  Keywords: Acceptance, commitment treatment, Emotion Regulation, Existent Anxiety, Multiple Sclerosis
 • Motahareh Nosratabadi *, Ali Afzali Grouh Pages 11-19
  Introduction

  Vaginismus is one of the sexual dysfunctions that can have an unpleasant effect on the mental health of women and their marital relationships. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of Schematic Therapy on reducing anxiety and depression and improving the sexual function of women with Vaginismus in Kerman.

  Method

  The present study was a descriptive semi-experimental studyThe statistical population of this study included women referring to Kerman health centers with vaginismus disorder, 30 subjects were selected as an available sample and randomly assigned to experimental and control groups [each group included 15 subjects]. The experimental group consisted of 10 sessions of 2-hour weekly in a schematic-based group. Cattle Anxiety Inventory [1973], Beck Depression [1988], and Sexual Function [Rosen et al., 2000] were performed in two stages of pretest and post-test on two groups. Data were analyzed using covariance analysis and repeated measure.

  Results

  The results indicated that the schema therapy caused a significant decrease in the mean scores of anxiety and depression and a significant increase in the mean of sexual performance of the experimental group compared to the control group [P <0.001]. The level of anxiety and depression in the experimental group compared to the control group at the post-test and follow-up stage of 12 months was significantly lower than the pre-test [P <0.001], as well as the sexual activity in the experimental group compared to the control group in the post-injection phase The 12-month follow-up and follow-up were significantly reduced compared to the pre-test P <0.001.

  Discussion & Conclusion

  Based on the findings of this study, it is concluded that the effectiveness of the Schematic Therapy on reducing anxiety and depression and improving the sexual function of the patients are effective in counseling centers.

  Keywords: Schema Therapy, Vaginismus Disorder, anxiety, Depression, Sexual function
 • Maryam Ghassami, Shole Amiri *, Mehrdad Kalantari, Hooshang Talebi Pages 21-36
  Introduction

  The aim of the study was to investigate the role of maternal factors (attachment, parenting stress, maternal caregiving quality and parenting practices) in the development of behavioral problems in children.

  Methods

  The study was the type of descriptive research and conducted in the framework of a correlation design. The sample was consisted of 290 mothers of children 3 to 6 years old in Jiroft city that were selected through cluster sampling. Mothers completed a set of questionnaires containing Five Fact Mindfulness questionere (FFMQ), State Adult Attachment Scale (SAAS), preschool & kindergarten behavior Scales, Maternal Caregiving Quality Scale (MCQS), Parenting Scale (PS) and Parenting Stress Index-Short Form (PSI-SF). In order to evaluate the relationships between variables in the proposed model, structural equation modeling was used.

  Results

  The results indicated that the final model has a good fit after eliminating nonsignificant pathway of parenting practices to the child's behavioral problems. Thus, maternal factors could explain 51% of the variance of child behavioral problems.

  Conclusion

  The results support the role of maternal factors in the development of children's behavioral problems. The implications of findings of final model in parenting training discussed in detail

  Keywords: Parenting Stress, Attachment, Mindfulness, parenting practices, Maternal Care Quality, Behavioral problems
 • Maryam Ahmadian Nasab, Hamidreza Hassanabadi *, Mansoureh Alsadat Sadeghi, Shahram Mohammadkhani Pages 37-53
  Introduction

  The attribution process is one of the most fundamental psychological phenomena that produces negative thoughts and emotions in academic failure settings, whereby may manifest academic maladaptive behaviors. The purpose of this study was to examine the efficacy of attributional retraining intervention (AR) in the college student’s term probation.

  Method

  In an additive experimental design, 110 student’s term probation of University of Tehran in the first semester of 98-97 were recalled. After preliminary screening based on last term probation and low score on Perry's Perceived Academic Control Scale (2001), 30 participants were assigned to 3 groups including 2 attributional training groups (ABCDE AR and ABCDE + video AR) and a waiting list control group. Two experimental groups participated in 9 sessions of AR intervention (each sessions120 minutes) for five weeks. The ABCDE group received AR intervention including group discussion and writing tasks and the second experimental group received AR intervention including watching 3 video-taped, group discussion and writing tasks. Participants completed the perceived control scale, life satisfaction scale (Cantril, 1965) and positive and negative affect scales (Mroczek and Kolarz ,1998) before and after the intervention and two months later. Student’s previous semester grade point average and current semester grade point average obtained from educational services office.

  Results

  The Results of mixed variance analysis indicated that the AR intervention significantly enhanced the perceived academic control in the student’s term probation, improved academic performance and subjective well-being relative to the control group. Also, adding film to the induction of attribution training had some positive effects, although it did not reach a statistically significant level.

  Discussion

  Correcting maladaptive causal attributions appears to enhance the sense of control and strategic effort of the failed individuals, and which in turn leads to positive academic outcomes.

  Keywords: Academic failure, Term probation, Attributional retraining, Perceived academic control, Subjective Well being
 • Kobra Ghassemimoghaddam, Abdollah Shafiabady *, Asghar Sharifi Pages 55-65

  Introduce: The purpose of the present study was to develop and test a model for explaining marital conflict based on basic needs in choice theory through the mediating role of spirituality.

  Method

  The present study was correlational with a structural equation method. 72 married participants (131 women, 41 men) were selected by a combined sampling method including cluster sampling and in each cluster by purposeful sampling. Each participant completed Marital Conflict Questionnaire (MCQ), Basic Needs Questionnaire and Spirituality Questionnaire.

  Results

  The results indicated that the spirituality had a positive significant correlation with all five basic needs, whereas spirituality had a negative significant correlation with all five basic needs. Significant negative relationships were found between marital conflicts and love and belonging and fun needs. Also all five basic needs had positive significant correlation with each other.

  Conclusion

  spirituality played a mediating role in the relation between marital conflicts and survival, freedom and power needs but not for belonging/ love need and fun need. Furthermore, 5 percent of marital conflict variances and 23 percent of spirituality variances are explain by Glaser's basic needs.

  Keywords: marital conflicts, Marital Adjustment, Spirituality, Basic Needs, Choice theory
 • Mina Ghanavatian, Ali Mehdad *, Khadijeh Abolmaali Al-Husseini Pages 67-79
  Introduction

  The present research carried out by the purpose of examining the effectiveness of self-management and emotion management training (a series of symbol packages) for mothers of Teen Girls of Tehran city, on aggression and Resiliency.

  Methods

  A quasi-experimental design was used in this research, using Pre-test and Post-test with control group and quarterly follow up. The statistical population consisted of all mothers of teen girls of Tehran city during the 1397-98 school year, whose daughters had high aggressiveness and low resilience. For the purpose of the research, a screening was carried out on 500 students who completed the Buss and Perry aggression questionnaire and the Connor and Davidson resiliency questionnaire and from among them 45 individuals with high aggressiveness and low resiliency were selected, then randomly divided into three groups (two experimental and one control groups). The experimental self-management group received self-management training during 10 sessions of 90 minutes and the experimental emotional management group received their training during 10 sessions of 90 minutes. The research tools were also included Buss & Perry`s (1992) aggression questionnaire and Connor and Davidson`s (2003) resiliency questionnaire. The data was also analyzed throughout the repeated measures analysis of variance.

  Results

  The results showed that there is a significant difference in aggression, resiliency, between three phases of pre-test, post-test and follow-up (p < 0/01), and in two experiment and control groups (p < 0/05).  In follow-up phase, the effectiveness of performing self-management and emotion management training packages continued for aggression and resiliency variables.

  Conclusion

  Therefore, implementation of self-management and emotion management training packages for mothers of Teen Girls can have a significant impact on reducing aggression and increasing resiliency of their children.

  Keywords: Self-management, emotion management, aggression, Resiliency
 • Shahin Azmoodeh Pages 81-93

  Epilepsy is a neurological and chronic disorder that affects the central nervous system. This disorder has negative effects on cognitive abilities. The purpose of the current study was to evaluate the effectiveness of transcranial direct current stimulation on cognitive flexibility and memory span in patients suffering from epilepsy in the temporal lobe. The present study had a semi-experimental design including a pre and post-test, and performed in two experimental and control groups. The sample consists of 30 patients with epilepsy who referred for treatment to private health centers in Urmia. Cognitive abilities were measured via Cognitive Flexibility questionnaire and Wechsler Numerical Memory Scale. After the pretest, 15 subjects were randomly assigned to the experimental group and 15 subjects were placed in the control group. Patients in the experimental group were given transcranial direct current stimulation for 10 sessions in which a current with 1.5 mA and for 20 minutes. Anode electrode was placed in the F3 region and cathode electrode in F4. Then posttest was conducted for both groups and data were analyzed by multivariate covariance analysis. Results showed that there were significant differences between groups in terms of cognitive flexibility and memory span. This means that transcranial direct current stimulation can improve cognitive flexibility and memory span in patients with temporal lobe epilepsy. The results demonstrated that transcranial direct current stimulation could be used as an effective intervention to improve cognitive flexibility and working memory for patients with epilepsy so physicians and psychologists who are active in this field can use this method, along with other interventions to solve cognitive problems of these patients.

  Keywords: Cognitive flexibility, Epilepsy, Memory span, Transcranial direct current stimulation
 • Afsaneh Joorbonyan, Touraj Hashemi Nosrat Abad *, Abbas Bakhshipour Roudsari, Majid Mahmood Aliloo, Reza Abdi Pages 95-108
  Introduction

  according to the high prevalence of social anxiety disorder, the purpose of this study was to determine the structural relationships between social anxiety, in which the role of factors such as the sensitivity of the behavioral inhibition system, self-focused attention, negative self-perception, emotion dysregulation, and Anxiety sensitivity in a structural model was studied.

  Method

  The present study was correlational with a path analysis approach. The variables studied using the Watson Inventory of Depression and Anxiety Symptoms, Beck Self-Concept Test, woody Focus Point inventory, Difficulties in emotion regulation scale, and the Floyd Anxiety Sensitivity Scale. The sample included 408 (208 girls and 200 boys) students of the University of Tabriz.

  Results

  The results of path analysis indicated that there is a positive relationship between high sensitivity of behavioral inhibition system, self-focused attention, negative self-perception, emotion dysregulation, anxiety sensitivity and social anxiety. On the other hand, negative self-perception, Self-focused attention, emotion dysregulation and anxiety sensitivity as intermediary variables play a significant role in this model. The optimal fit of the observed model with the theoretical model suggests that these factors can significantly predict and explain social anxiety directly and indirectly.

  Conclusion

  Based on this, it can be concluded that reducing the social anxiety risk factor of psychological element and ignorance of biological and personality factors are Simplistic; therefore, it is logical in the processes of etiology and treatment, comprehensive approached should be determined.

  Keywords: Social anxiety, Behavioral inhibition system, self-concept, self-focused attention, emotion dysregulation, Anxiety Sensitivity
 • Zahra Nikosefat, Fatemeh Gharehbaghy * Pages 109-118
  Introduction

  Considering the role of early experiences with parents in development of identity in adulthood, the purpose of this study was to examine the role of object relations in development of identity status and also the mediating and moderating role of ego strength in this relationship.

  Method

  This was a correlational study. The sample of this study consisted of 200 students of Islamic Azad University of Tehran- south branch in academic year of 1397-1398 who were selected by accessible method. They responded to the Bell Object Relation Inventory, the Revised Extended Objective Measure of Ego Identity Status and the Psychosocial Inventory of Ego Strength.

  Results

  Data analyses using regression method showed that object relations and ego strength predict identity status significantly. Furthermore, results of hierarchical regression analyses supported the mediating role of ego strength in the relationship between object relations and successful identity. In addition, the moderating role of ego strength in the relationship between ego centricity of object relations and postponed identity was confirmed.

  Discussion and conclusion

  These findings can be used for enrichment of mediating models and better understanding of the role of childhood relationships in development of identity in adulthood.

  Keywords: object relations, ego strength, Identity status
 • Fateme Ebrahimi, Seyed Kazem Rasoolzade Tabatabai *, Saeed Ghanbari, Karineh Tahmasian Pages 119-127
  Introduction

  Self-esteem refers to a personchrs mental evaluation of his or her value as a human being and can be likened to a conscious immune system that protects the child against many psychological disorders. Therefore, it is very important to build the foundations of self-estee in childhood. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of storytelling and play therapy package on improving childrenchrs self-esteem.

  Method

  The research design was semi-experimental, pre-test-post-test with control group. Stories and plays whose content validity was confirmed by experts were used as a therapeutic package to measure their effectiveness on children. The population of this study consisted of children aged 6 to 9 years in Isfahan, 30 of whom were selected as available and were randomly assigned to two experimental and control groups.

  Results

  The findings showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in terms of research variable (P <0.05) and the story and play therapy package significantly increased childrenchrs self-esteem.

  Discussion and Conclusion

  According to the findings of the study, the effectiveness of storytelling and play therapy packages on childrenchrs self-esteem has been confirmed and is proposed as an effective intervention to improve childrenchrs self-esteem.

  Keywords: Self-esteem, middle childhood, story, Play
 • Noorellah Yousefi, Alireza Pirkhaefi *, Ahmad Borjali Pages 129-144
  Introduction

  Complete state model of mental health using two medical model and abilities model evaluates mental health based on the severity of symptoms and signs of well-being. The purpose of this study was to investigate the psychometric properties (reliability and validity) of the short form of complete mental health and provided empirical evidence for using the whole scale score.

  Method

  This study was a descriptive-analytical study of validation type. The sample consisted of 600 teacher’s students from Tehran who were selected by available sampling method and completed the Complete Mental Health Scale, Psychological Well-being Scale and Beck Depression Inventory-II.

  Results

  The results of exploratory factor analysis revealed the existence of three factors that explained 61/781% of  total variance scale. Confirmatory factor analysis results in addition to confirming the results of exploratory factor analysis showed among competing models, the bi-factor model represents the scale factor structure better than other models and the bi-factor model was suggested as an experimental witness for using the total score scale. The reliability of the scale was obtained by Cronbach's alpha and retesting methods of 0.84 and 0.82, respectively.

  Discussion and Conclusion

  The results of this study showed that this scale has appropriate psychometric properties in the non-clinical group and the total score can be used. Keywords: Well-being, Positive Mental Health, Mental Health Continuum Model, Reliability, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis

  Keywords: Well-being, Positive Mental Health, Mental Health Continuum Model, reliability, exploratory factor analysis, Confirmatory factor analysis
 • Somayeh Rahnamaie, Hadi Farhadi * Pages 145-157

  The Zuckerman-kuhlman- Aluja Personality inventory is a self- report tool for measuring personality traits and characteristics, which is based on the five main characters of the character. The purpose of this study was to investigate the psychometric properties of the Zuckerman-kuhlman-Aluja Personality Questionnaire Shortened from (ZKA-PQ/SF). This study was a psychometric study. The sample size consisted of 1699 students (733 boys and 966 girls) from the students who were members of the telegram groups and channels related to university in the fall of 1397. They were selected using virtual snowball sampling. The participants answered Zuckerman-kuhlman-Aluja Personality Questionnaire Short from and the NEO Personality Questionnaire Short from. Cronbach alpha coefficient, content validity (NEO Personality Questionnaire), and construct validity were considered in an attempt to investigate the psychometric properties of the inventory. To determine the construct validity, main component analysis with varimax rotation by SPSS-25 was used. The results of exploratory factor analysis showed that this questionnaire had 5 factors, which in total, explained 65.59% of the variance. The results also showed that Cronbach's alpha's reliability was 0.81 for the whole questionnaire, 0.77 for Aggressiveness, 0.70 for Activity, 0.91 for Extraversion, 0.86 for Neuroticism, and 0.65 for Sensation Seeking. There was a meaningful relationship between the components of NEO's personality and the components of Zuckerman personality.

  Keywords: psychometric properties, Zuckerman-kuhlman- Aluja Personality inventory
 • Mohammadagha Delavarpour *, Mohammad Ebrahimi, Mehdi Zohrehvand Pages 159-172
  Introduction

  Experiencing negative sexual emotions can have devastating effects on sexual responses and threaten people's communication health. Therefore, the aim of this study is to prepare the sexual boredom scale to measure the part of the negative sexual feelings.

  Method

  The present study method is a descriptive survey. The statistical population included all Men and Women referring to counseling centers affiliated with the Mashhad Family Court, of which 245 people (157 women and 88 men) were selected by available sampling method and answered the questionnaires of Hulbert’s sexual desire index, boredom proneness scale and sexual boredom scale. The psychometric properties of the sexual boredom scale were analyzed through the analysis of the principal component analysis, Pearson correlation and Cronbach's alpha coefficient in spss software.

  Results

  Using the factor analysis test, three underlying factors (sexual variety seeking, monotony and Stimulation Seeking) of sexual boredom scale were extracted. In the convergent and divergent validity test, the overall score of sexual boredom and the two dimensions of variety seeking and monotony were positively correlated with boredom proneness and negatively correlated with sexual desire. Also, sexual stimulation seeking was negatively correlated with boredom proneness. The Cronbach's alpha coefficient for the total score of the sexual boredom scale was 0.79 and for its dimensions was 0.68 to 0.82.

  Conclusion

  The findings indicate structural validity and acceptable reliability of the sexual boredom scale, and the multidimensional structure of this scale can help couples therapists to better diagnose, intervene, and understand the sexual and communication problems.

  Keywords: Sexual boredom scale, Being married, Validity, reliability, Psychometrics
 • Motahare Fasanghari *, Rasol Roshan Chesli, Zahra Allame, Behnaz Ertezaee Pages 173-182
  Objective

  Existential thinking is defined as the tendency to explore the fundamental question of existence and is the candidate for inclusion as a ninth intelligence in the classification of Gardner's multiple intelligences, Due to the lack of a valid tools for measuring the structure of existential thinking in Iranian society, this study was designed to examine the psychometric properties of the Persian version of the existential thinking scale.

  Method

  a total of 250 subjects were selected from students in Al-Zahra and Shahed Universities in the academic year 2016-2017, using convenience sampling method. All participants completed the existential thinking scale (SET), death anxiety scale (DAS), existential anxiety questionnaire and spiritual intelligence self-report inventory (SISRI-24). Data analysis were performed by factor analysis, Pearson correlation and Cronbach's alpha coefficient in SPSS V.23.

  Result

  Factor structure was assessed using the exploratory factor analysis. one factor was obtained for SET. The reliability of the scale was assessed using Cronbach alpha and test re-test reliability coefficient. The Cronbach alpha value was 0.88 and the test re-test coefficient was 0.75. Morever, using the Pearson correlation coefficien, significant relationship were found between the score of SET and scores of existential anxiety questionnaire and all subscales of spritual intelligence, indicating the convergent and divergent validity of the inventory.

  Conclusion

  SET enjoys acceptable psychometric properties regarding the ease of administration, scoring, and interpretation, as well as the suitable validity and reliability of the scale. thus, researcher can safely use it in their studies.

  Keywords: existential thinking, spritual intelligence, psychometric, Validity, reliability
 • Hojjatollah Farahani * Pages 183-195

  Research in psychological sciences have been recently tied methodological rethinking and achievement. At this stand, Single-Case Experimental Designs (SCEDs) or N of 1 designs have been redeveloped. One of the biggest practical challenges of them is data analysis. This challenge may discourage classical and novice researchers in psychology from applying them. The Main purpose of this paper is to introduce the importance, theoretical terms and conditions of SCEDs and describe the visual and statistical analysis of data in numerical examples. Within and between condition analysis can be calculated and interpreted  using many statistical and visual methods. In this paper, these methods have been clearly described along with the interpretable criteria for all of them.

  Keywords: single-case experimental designs(SCEDs), visual analysis, statistical, n of 1, Psychology