فهرست مطالب

پژوهشنامه حلال
پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حامد صادقی، نفیسه صادقی* صفحات 5-17
  فهم صحیح و دقیق هر معنا یا مفهومی در اولین گام خود، به رمزگشایی از واژگانی نیازمند است که وظیفه انتقال آن معنا را به دیگران به عهده دارد. عدم درک درست از واژگان یک علم، تفسیر نادرستی از آن را به همراه دارد و شناخت دقیق آن واژگان، سهم بسزایی در فهم دقیق و کامل مسایل آن علم دارد. در این جستار  سیر تطور معنایی- تاریخی واژه «حلال» در ادیان و نحله های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و ریشه شناسی شده است؛ به تاریخچه حلال و حرام از خلقت حضرت آدم و در ادیان و نحله های هندوییسم، بودیسم، زرتشت و ادیان ابراهیمی پرداخته شده است و با ارایه تصویری دقیق و جامع از این واژه و نیز بیان تاریخچه آن نزد قدما، چراغ راهی برای پژوهشگران این حوزه وسیع فراهم شده است. حلال در لغت به معنی گشاینده، گشایش، گره گشایی و راحتی است. در اصطلاح فقه، حلال حکمی وضعی است نه حکم تکلیفی. کلمات دیگری نیز در ادبیات دینی و استعمالات امروزی در همین معنا به کار رفته است؛ به عنوان مثال واژه های طیب، green سبز، طاهر، اسلامی، سالم، پاک، مذکی و مصفی؛ اما جامع، کامل و پرکاربردترین آنها واژه «حلال» است. در بیان معنای حلال از نگاه اسلامی به وضوح آمده است که حلال در اسلام صرفا جنبه تشریعی و تعبدی ندارد، بلکه برآورنده منفعت، صلاح، فلاح و آرامش نسل های بشر است و جنبه های مختلف جسمی، ذهنی، روانی  و رو حانی او را نیز در بر می گیرد و استفاده از محصول حلال سلامت و سعادت را به همراه دارد. مقاله حاضر پژوهشی بنیادی با روش  توصیفی- تحلیلی به شیوه کتابخانه ای است.
  کلیدواژگان: حلال، تطور تاریخی، سلامت و سعادت، حکم وضعی، گره گشایی و راحتی
 • مائده نصر اصفهانی، اعظم اعرابی جشوقانی* صفحات 18-30
  در پژوهش حاضر مقدار الکل ماءالشعیر(تولید داخلی و وارداتی)، دوغ کفیر، آب پرتقال و سرکه با استفاده از روش های تقطیر، اسپکتروفوتومتر و کروماتوگرافی گازی در طی نگهداری به مدت  15 روز در دمای 4 درجه یخچال اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد در روش تقطیر و اسپکتروفتومتر، با گذشت زمان، تفاوت معناداری در مقدار الکل نمونه های ماءالشعیر مشاهده گردید(p <0/05). نتایج تزریق نمونه های ماءالشعیر به دستگاه جی سی نشان داد که مقادیر الکل در این نمونه ها بسیار کمتر از دو روش قبل گزارش شد و با گذشت زمان قابل اندازه گیری نبود. با مقایسه نتایج به دست آمده با روش های مختلف می توان نتیجه گرفت روش تقطیر که امروزه به عنوان تنها روش تشخیص الکل در نمونه های غذایی است، روش مناسبی برای اندازه گیری الکل نبوده و می تواند در حلال بودن محصول تردید ایجاد کند.
  کلیدواژگان: الکل، تقطیر، کروماتوگرافی گازی، غذای حلال، اسپکتروفتومتر
 • محمود صیدی* صفحات 31-44
  تدبر و تفکر مسلمان در آیات قرآنی سبب شکل گیری مسایل مختلف کلامی در عالم اسلام و بالندگی مباحث الهیاتی گردیده است، به گونه ای که چنین مسایلی سبب پیدایش دو فرقه بزرگ اشاعره و معتزله گشت. اینان به تنها مساله الهیاتی مطرح شده در عالم اسلامی در مورد دو مفهوم حرام و حلال نسبت به رزق انسانی، پرداختند؛ به گونه ای که معتزله آن را منحصر در امور حلال و اشاعره آن را در بردارنده امور حرام دانستند. در پژوهش حاضر با محوریت دادن به دو نماینده بزرگ این مکاتب یعنی عبدالجبار معتزلی و فخر رازی نظریات آنان در این زمینه، مورد بررسی نقادانه قرار گرفت و اثبات شد که هرچند خداوند تکوینا رازق همه انسان هاست، ولی تشریعا صرفا ارتزاق از امور حلال را تجویز می کند.
  کلیدواژگان: عبدالجبار، فخررازی، رزق، حلال، حرام
 • ملیحه نوری سیستانی، محمد اردمه*، مصطفی مومنی، مهدی عبادی صفحات 45-56
  امروزه اغلب افراد بنا به دلایل متفاوت، سوزش سردل را تجربه می کنند. طبق آمار 92درصد از دلایل بروز این درد به خاطر نوع رژیم غذایی و رفتارهای نادرست تغذیه ای است. در دین مبین اسلام درباره تغذیه، غذای حلال و... آداب و رفتارهای خاصی توصیه شده است که رعایت آنها در سلامتی انسان موثر است؛ از این رو در این مطالعه به بررسی ارتباط بین آداب اسلام در خوردن و آشامیدن و ناراحتی سوزش سردل پرداختیم. در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 196 نفر از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که جهت تعیین روایی آن، از روایی ظاهری و محتوایی و جهت تعیین پایایی آن، از هم سانی درونی به روش Cronbach's alpha  استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت. آزمون های آماری بین متغیر سوزش سردل و متغیرهای جنس و رشته های تحصیلی و آداب خوردن و آشامیدن در اسلام ارتباط معنی دار مستقیمی را نشان داد. بر این اساس مشخص گردید که اکثر افرادی که مبتلا به ناراحتی سوزش سردل بودند، آداب خوردن و نوشیدن اسلامی را رعایت نمی کردند. بنابراین پرداختن به توصیه های تغذیه ای در دین مبین اسلام و آموزش صحیح آنها کاملا علمی و ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: تغذیه حلال، سوزش سردل، آداب غذا خوردن، اسلام، آشامیدن
 • ابراهیم توکلی مقدم* صفحات 57-69
  حلیت و حرمت برخی از فرآورده های حلال، در بسیاری از اوقات مشتبه است. یا به این دلیل که خطاب مولی مفقود، مجمل و یا دارای معارض است، که از آن به شبهه حکمیه تعبیر می شود و یا به دلیل خلط در مصادیق خارجی است که به آن شبهه موضوعیه گفته می شود. «قاعده حل» در چنین مواردی می تواند به مثابه قاعده مرجع و اصل اولیه در حلیت و حرمت تکلیفیه و حتی حلیت و حرمت وضعیه محسوب شود و حکم تکلیفی کلی و جزیی و یا حکم وضعی مکلف در این موارد را مشخص کند. نگارنده در این مقاله ضمن تبیین این قاعده و بررسی تفاوت های آن با دیگر اصول فقهی مانند «اصل برایت از حرمت» و «استصحاب حل»، و تبیین تعارض آن با امارات و سایر اصول عملیه و نیز اصول موضوعی، به بررسی دلایل این قاعده پرداخته و گستره آن را مورد دقت قرار داده است.
  کلیدواژگان: قاعده حل، اصاله الحل، قاعده حلیت، اصل حلیت
 • مرتضی رحیمی* صفحات 70-83
  پس از رواج دخانیات در بین مسلمانان، دانشمندان اسلامی درباره حکم آن سخن گفته اند؛ برخی از فقهای امامیه همچون شیخ حر عاملی ، آیت الله مکارم شیرازی و... و همچنین بسیاری از دانشمندان اهل سنت، استعمال دخانیات را حرام دانسته اند. از این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، برمی آید که از جمله دلایل مورد استناد این گروه از دانشمندان، آیاتی از قرآن است که در منابع فقهی و بعضا تفسیری مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است. مقایسه دیدگاه دانشمندان شیعه و اهل سنت درباره این آیات و چگونگی استناد به آنها نشان می دهد که در چگونگی حرمت استعمال دخانیات اختلاف است، زیرا برخی آن را گناه صغیره دانسته و برخی برای آن مجازاتی همچون مجازات شرب خمر در نظر گرفته اند. از این رو در فسق استعمال کننده دخانیات و امکان امامت او در نماز جماعت اختلاف شده است. بررسی آیات قرآنی نشان می دهد که اطلاق آیاتی که بر نکوهش قتل نفس، نکوهش به هلاکت انداختن خود و دیگران، زشتی تلف کردن نعمت های خدا، زشتی اسراف، حرمت استفاده از چیزهای پلید و... دلالت دارند، می توانند برای حرمت استعمال دخانیات مورد استفاده قرار بگیرند.
  کلیدواژگان: دخانیات، آیات، حرمت، زیان، اسراف
 • سید علی مرعشی* صفحات 84-96
  مواد غذایی یکی از موضوعاتی است که همواره مورد بحث دانشمندان قرار گرفته است، به این دلیل که مواد غذایی یکی از ضروریات اساسی رفاه انسانهاست. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه غذای غیرحلال با شکم بارگی در کارکنان چند سازمان در سال 1396 انجام شد. در این پژوهش که از نوع توصیفی همبستگی است، تعداد 950 نفر از کارکنان تعدادی از سازمان ها و شرکت-های بزرگ به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که از بین پرسشنامه های توزیع شده 647 پرسشنامه به پژوهشگر برگشت داده شد (با نرخ بازگشت 1/68 درصد) و نمونه این تحقیق را تشکیل داد. از پرسشنامه محقق ساخته الگوی خوردن که دو عامل «غیرحلال خواری» و «شکم بارگی» را به طور جداگانه می سنجد، به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل آماری شدند. نتایج پژوهش نشان داد بین غیرحلال خواری و شکم بارگی (32/0=r، 001/0>p) رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
  کلیدواژگان: غیرحلال خوری، شکم بارگی، کارکنان، غذا
|
 • Hamed Sadeghi, Nafiseh Sadeghi * Pages 5-17
  The correct and accurate understanding of any meaning or concept in its first step requires the decoding of a vocabulary that has the task of transferring that meaning to others. The lack of proper understanding of the vocabulary of a science leads to an incorrect interpretation of it, and the exact recognition of that vocabulary has a significant contribution to the precise and complete understanding of the problems of that science. In this research, the semantic-historical evolution of the term "Halal" has been studied in various religions and sects and discussed etymologically; the history of Halal and Haram from Adam's creation and in the religions of Hinduism, Buddhism, Zoroastrianism and Abrahamic religions have been discussed. In addition, by giving a detailed and precise picture of this term as well as the expression of its history, it has provided a way for researchers in this vast field. The word "Halal" literally means opening, relief and comfort. In terms of jurisprudence, "Halal" is a Ruling of Situation (al-hukm al-wazie) not a Ruling of General (al-hukm al-taklifi). Other words in the religious literature and today's usages have been used in the same sense; for example, the words pure (Tayyib), green, Islamic, healthy, clean, pleasant and pleasing, but the most comprehensive and most common is the word "Halal." From the Islamic viewpoint, Halal is not just an order that should be obeyed, but also entails the benefit, pleasure, and calm of the generations of humanity in various aspects such as physical, mental, and psychological aspects. Furthermore, the use of the halal products brings health and happiness together. This paper is a fundamental research using a descriptive-analytical method in a library way.
  Keywords: Halal, Historical Evolution, health, happiness, Ruling of Situation (al-hukm al-wazie), Comfort
 • Maedeh Nasr Esfahani, Aazam Aarabi * Pages 18-30
  In this study, the amount of alcohol was measured and evaluated by drinks, such as malt extract (domestic and imported production), kefir, orange juice and sparkling wine, using distillation methods, spectrophotometer and gas chromatography (GC) during 15 days of storage in the refrigerator after opening the door. The results showed that using the distillation method, there was no significant difference in the change in alcohol values ​​during storage only in the tri-Horses sample, while the rest of the samples showed a significant difference in alcohol values ​​in the time (P <0.05). The results of GC method showed that the amounts of alcohol in these specimens were zero, while the samples by distillation and spectrophotometer had 0.036 ± 0.03 0 and 0.019 ± 0.001 percent alcohol, respectively. By comparing the results obtained using different methods, it can be concluded that the distillation method today as the only method for detecting alcohol in food samples is not a suitable method for measuring alcohol and can cause doubt about the Halal of the product and the sensitivity of this method is low.
  Keywords: Alcohol-Distillation, Gas Chromatography, Halal food, Spectrophotomete
 • Mahmud Saidiy * Pages 31-44
  Thinking and pondering over the Qur'anic verses have caused different theological issues in the Islamic world and the improvement of theological topics, such as foundation of the two great sects of the Ash'arites and Mu'tazilites. The mentioned groups referred to the only theological question posed by Islamic scholars on two concepts of Haram and Halal in relation to Sustenance, while the Mu'tazilites confine it to Halal matters and the Ash'arites extended it to Haram, too. In this study, it is examined critically Abdul Jabbar Mu'tazili and Fakhr Razi's ideas -the two major representatives of these schools- about the topic and proved that although Allah is the provider and sustainer of all human beings, he only permits us to provide and eat Halal foods.
  Keywords: Abdul Jabbar, Fakhr Razi, Sustenance (Rizq), Halal, haram
 • Malihe Nouri Sistani, Mohammad Ardameh *, Mostafa Momeni, Mahdi Ebadi Pages 45-56
  Introduction
  Today, most people experience heartburn for a variety of reasons. A pain that can affect most of their lives. According to statistics, 92% of the reasons for this pain are due to the type of diet and inappropriate nutritional behavior. Therefore, in this study, we examined the relationship between proper nutritional behaviors from the point of view of Islam and heartburn.
  Methods
  In this descriptive-analytical study, 196 students of Neyshabour Medical University were selected by random sampling method. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire. To determine its validity, visual and content validity and its reliability were determined using internal consistency by Cronbach's alpha method. Data analysis was performed using SPSS software.
  Results
  Statistical tests showed a meaningful relationship between heartburn and proper nutritional behaviors of drinking water slowly, avoiding eating while walking, eating breakfast and washing hands before and after meals. There was a significant direct relationship between gender and Study course variables with nutritional behaviors.
  Conclusion
  Regarding the significance of nutritional behaviors with the problem of heartburn, it is necessary to pay nutritional behaviors and proper education about them.
  Keywords: nutrition, behaviors, heartburn, Eating Habits, Islam, Drinking
 • Ebrahim Tavakolimoghadam * Pages 57-69
  Permissibility or prohibition of some of the Halal products is, in many cases, doubtable. It is because there is no ruling or there is an ambiguous judgment or a conflict between two rulings which is called as al-shubhat al-hukmiyah or as a result of confusion in external instances, which is named as al-shubhat al-misdaqiyah."The rule of permissibility (Hell)" in such cases can be regarded as the primary principle for determining Permissibility or prohibition ruling of General Obligation (al-hukm al-taklifi) or even ruling of Situation (al-hukm al-Wazie) in these cases. The author of this paper explains this principle and examines its differences with other jurisprudential rules, such as "the principle of exemption" (al-baraah) and "the continuity of permissibility" (al-istishab). Then explains its contradiction with other practical principles. Finally it is considered carefully the reasons for this rule and its scope.
  Keywords: lowful rule, licit principle, lowful principle, licit rule
 • Morteza Rahimi * Pages 70-83
  After the spread of tobacco among Muslims, Islamic scholars have discussed its ruling; some Shiite jurists, such as Sheikh Horr Amoli, Ayatollah Makarem Shirazi etc. and many other Sunni scholars, have forbidden smoking. This study, which is done by descriptive and analytical method, shows that one of the reasons for this group of scholars is the verses of the Qur'an, which have been referred to in jurisprudential and interpretive sources. Comparing Shiite and Sunni scholars' views on these verses shows that there is a difference in how to prohibit people from smoking; because some scholars consider it as a minor sin, and some others believe that it has as the same punishment as drinking wine. Hence, they differed about the justice of the person who uses tobacco and the possibility of saying prayer as an Imam. Analyzing the Qur'anic absolute verses about the prohibition of killing others and himself, wasting the blessings of God, the ugliness of lavishness, using of evil things, etc. can be used for prohibiting on tobacco use.
  Keywords: Tobacco, verses, prohibition, harm, dissipation
 • Sayed Ali Marashi * Pages 84-96
  Food is one of the topics that have always been discussed by scientists, because it is an essential requirement for human well-being. This study investigates the relationship between non-Halal food and gluttony in the staff of some organizations in 1396. In this descriptive-correlational study, 950 employees of several organizations and large companies were selected by simple random sampling. Out of the distributed questionnaires, 647 questionnaires were returned to the researcher (with a return rate of 68.1 percent) and formed the sample of this research. The two factors of "non-Halal eating" and " gluttony" separately, were used as a data collection tool in questionnaires. Data were analyzed using the Pearson correlation coefficient. The results of this study showed a significant positive relationship between non-Halal eating and gluttony (r = 0.32, p <0.001).
  Keywords: non-halal food consumption, edacity, Employees, food