فهرست مطالب

پژوهش های میوه کاری - سال پنجم شماره 1 (بهار و تابستان 1399)
 • سال پنجم شماره 1 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/02/02
 • تعداد عناوین: 12
|
 • وحید پرویزی، حبیب شیرزاد*، ابوالفضل علیرضالو، شیرین رحمن زاده ایشکه صفحات 1-15
  استفاده از پوشش های خوراکی در افزایش انبارمانی و حفظ کیفیت محصولات باغبانی به عنوان ایده ای جدید در کشاورزی نوین مطرح می باشد. میوه های توت سیاه برداشت شده، با نانوامولسیون کیتوزان در غلظت های 0، 2500 و 5000 میلی گرم بر لیتر و اسانس رازیانه در غلظت های 0، 250، 500 و750 میکرولیتر بر لیتر مورد تیمار قرارگرفت و به سردخانه ای با دمای 1±4 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 95-85 درصد انتقال یافت. در این تحقیق شاخص های فعالیت آنتی اکسیدانی، محتوای آنتوسیانین کل، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، pH، مواد جامد محلول و اسیدهای قابل تیتراسیون در روزهای سوم، ششم و نهم پس از انبارداری و با چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. در میوه های تیمار شده بیشترین میزان آنتوسیانین مربوط به تیمار ترکیبی 500 میکرو لیتر بر لیتر اسانس و 5000 میلی گرم بر لیتر نانو امولسیون کیتوزان در روز سوم بود. بیشترین تاثیر در فعالیت آنزیم PAL مربوط به تیمار ترکیبی 750 میکرولیتر بر لیتر اسانس رازیانه و5000 میلی گرم بر لیتر نانوامولسیون کیتوزان در روز نهم بود و همچنین در اکثر تیمارها (به جز در نمونه های مربوط به شاهد) در روزهای مختلف نگهداری از روندی صعودی برخوردار بود. بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی در نمونه مربوط به تیمار ترکیبی 750 میکرو لیتر بر لیتر اسانس و 5000 میلی گرم بر لیتر نانو امولسیون کیتوزان در روز نهم مشاهده شد. نتایج این پژوهش بیانگر افزایش عمر انبارداری و حفظ ویژگی های کیفی و کمی در میوه های تیمار شده نسبت به میوه های بدون پوشش در طول دوره انبارداری بود.
  کلیدواژگان: آنزیمPAL، ترکیبات فنلی، توت سیاه، فعالیت آنتی اکسیدانی
 • مهدی خیاط*، سوسن چمنی اصغری، فرید مرادی نژاد صفحات 16-28
  انار Punica granatum L.، از مهم ترین میوه های نیمه گرمسیری ایران می باشد که از لحاظ اقتصادی دارای جایگاه ویژه ای است. لذا کیفیت پس از برداشت آن بسیار مهم می باشد. در این تحقیق اثر تیمار های پس از برداشت (کلرید کلسیم و پوشش پلاستیکی نانو دکو)، بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی میوه انار شامل وزن آریل (دانه انار)، رنگ پوست، pH، مواد جامد محلول، ویتامین ث، فعالیت آنتی اکسیدانی، آنتوسیانین و فنل کل میوه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در رقم شیشه کب اجرا شد. فاکتور اول تیمار کلریدکلسیم در غلظت های 0، 5/0، 1 و 2 درصد به روش غوطه وری و فاکتور دوم نوع پوشش در دو سطح پوشش پلاستیکی نانو دکو و عدم پوشش بود. پس از نگهداری به مدت دو ماه در دمای 1±5 درجه سانتی گراد، نتایج بیانگر عدم کاهش وزن در میوه های تیمار شده با کلریدکلسیم بود. تیمار کلریدکلسیم سبب کاهش pH، افزایش شاخص های رنگ پوست و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه شد. بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی در غلظت دو درصد و مولفه های رنگ در غلظت های 5/0 درصد مشاهده شدند. بیشترین میزان ویتامین ث و آنتوسیانین به ترتیب در تیمار دو درصد و 5/0 درصد کلریدکلسیم مشاهده شد. مقایسه میانگین اثرات متقابل کلریدکلسیم و پوشش نانو دکو نشان داد که بیشترین میزان مواد جامد محلول مربوط به میوه های شاهد به میزان40/17 بریکس بود.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین، آنتی اکسیدان، پس از برداشت، پوشش نانو دکو، کلریدکلسیم
 • مسعود ناظری*، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی صفحات 29-43
  آب مهمترین عامل محدودکننده تولید محصولات باغبانی بخصوص در کشورهایی مثل ایران است. کاربرد روش های مناسب جهت افزایش راندمان آب در درختان میوه، مهمترین فاکتور تولید مطلوب میوه می باشد. این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بر هلوی رقم Redtop پیوند شده روی پایه  GF677صورت گرفت. تیمارها شامل جایگذاری کیسه در کنار درخت به منظور هدایت ریشه به کیسه و ایجاد شرایط مشابه هیدروپونیک بود که در سه سطح بدون کیسه، یک کیسه و دو کیسه انجام گرفت. همچنین، جهت برآورد میزان کارایی سیستم ریشه منقسم در افزایش راندمان آب، سطوح مختلف آبیاری در سه سطح 50، 75 و 100 درصد ظرفیت زراعی انجام شد. جهت ارزیابی میزان افزایش راندمان آب توسط قارچ های موثر، تلقیح قارچ در سه سطح شامل بدون قارچ، مایکوریزا و تریکودرما اعمال شد. خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکردی درختان 24 ماه بعد از کاشت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد صفات رشدی برگ در اثر جایگذاری کیسه، تلقیح قارچ و افزایش سطح آبیاری افزایش معنی دار پیدا کرد. تیمار جایگذاری یک کیسه، آبیاری 75 درصد ظرفیت زراعی و تلقیح قارچ تریکودرما وزن تر و خشک برگ را به ترتیب نسبت به تیمار شاهد 62 و 52 درصد افزایش داد. شاخص های عملکردی قطر و طول میوه تحت تاثیر جایگذاری دو کیسه نسبت به بدون کیسه، 6 و 8 درصد افزایش پیدا کردند. جایگذاری کیسه و افزایش تنش آبی هر کدام میزان قند و اسیدیته قابل تیتراسیون را نسبت به شاهد افزایش دادند. قارچ مایکوریزا میزان اسیدیته قابل تیتراسیون و تریکودرما میزان سفتی میوه را نسبت به بدون قارچ، 9 و 32 درصد افزایش دادند.
  کلیدواژگان: پومیس، تریکودرما، راندمان آب، مایکوریزا
 • مهدی طاهری*، سمیرا واحدی، محمد عباسی صفحات 44-59
  زیتون یکی از مهم ترین محصولات باغی کشور است اما وجود ناهنجاری های تغذیه ای موجب کاهش عملکرد آن می گردد. در پژوهش حاضر با استفاده از نتایج شاخص های DOP، DRIS و CND به تجزیه و تحلیل وضعیت عناصر غذایی در نمونه های برگ درختان زیتون در چهار رقم مختلف در منطقه لوشان استان گیلان پرداخته شد. بر روی نمونه های مرکب برگ ارقام مختلف، تجزیه های شیمیایی عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منگنز، مس، روی، بور و آهن انجام گردید. به طور کلی با مقایسه میانگین مقادیر عناصر با حدود بهینه (DOP)، مشخص شد که بیشتر ارقام زیتون از نظر عناصر پر مصرف نیتروژن و فسفر و عناصر کم مصرف بر و مس کمبود دارند. با این حال نتایج این شاخص ها بیانگر بیش بود عنصر پتاسیم در بین عناصر پر مصرف و عنصر منگنز از عناصر کم مصرف بود. به غیر از مقادیر عناصر آهن و روی سایر عناصر در ارقام مختلف با هم اختلاف معنی دار داشتند. همچنین مقایسه ارقام در جذب عناصر غذایی نشان داد که رقم مانزانیلا اختلاف معنی داری با سایر ارقام داشته و در جذب عناصر موثرتر بوده است. مقایسه نتایج هر یک از شاخص های DOP، DRIS و CND بیانگر رویکرد متفاوت هر شاخص در نشان دادن میزان کمبود یا بیش بود عناصر است.
  کلیدواژگان: روغنی، زرد، شنگه، مانزانیلا، تجزیه برگی، CND، DOP، DRIS
 • فریدون احمدی*، محمدرضا اصغری، رامین حاجی تقی لو صفحات 60-70

  امروزه به دلیل جلوگیری از خطرات زیست محیطی و برای تضمین سلامت مصرف کنندگان نیاز به استفاده از ترکیبات سالم و طبیعی در تولید محصولات غذایی بیش از پیش احساس می شود. همچنین به دلیل کمبود آب و خشکسالی صرفه جویی در مصرف آب ضروری می باشد. در این پژوهش اثر محلول پاشی پوتریسین (صفر و 2 میلی‎مولار) و کم محلول دهی در سه سطح (140، 180 و 220 میلی‎لیتر در روز) بر کیفیت و عملکرد کل میوه توت فرنگی رقم سابرینا در شرایط هیدروپونیک بررسی شد. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار مواد جامد محلول،  فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدان کل در تیمار ترکیبی پوتریسین 2 میلی مولار و کم محلول دهی 140 میلی لیتر در روز بدست آمد. مناسب ترین وضعیت ظاهری میوه و بیشترین عملکرد کل در اثر تیمار ترکیبی پوتریسین 2 میلی مولار و محلول دهی 180 میلی لیتر در روز حاصل شد. همچنین بیشترین اسیدیته قابل تیتراسیون در شاهد (محلول دهی220 میلی لیتر در روز) ثبت شد. بر اساس این پژوهش، کاربرد پوتریسین می تواند در بهبود خواص کمی و کیفی میوه توت فرنگی در شرایط کم محلول دهی مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: تنظیم کننده های رشد گیاهی، فعالیت آنتی اکسیدانی، کشت بدون خاک، کیفیت میوه و محلول غذایی
 • عبدالطیف فاضلی سلمانی، غلامحسین داوری نژاد*، بهرام عابدی صفحات 71-80

  به منظور بررسی تاثیر ریزموجودات مفید (EM) بر ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی و جذب برخی عناصر غذایی در پسته پایهUCB1 تحت تنش شوری، آزمایشی بصورت فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی با دو فاکتورEM  (صفر و یک درصد) و شوری (7/0، 5، 10 و 6/13دسی زیمنس بر متر) در سه تکرار بر روی نها ل های یکساله انجام شد. نهال های پسته سه ماه بعد از اعمال شوری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افزایش غلظت شوری باعث کاهش محتوای نسبی آب برگ، کلروفیل a، b و عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم برگ شد اما مقدار پرولین، قند محلول و عناصر سدیم و کلر در مقایسه با شاهد افزایش یافت. نتایج کاربردEM  نشان داد که غلظت یک درصد این کود موجب افزایش مقاومت پایه UCB1 به تنش شوری می شود. همچنین اثرات متقابل شوری و EM بر مقدار محتوای نسبی آب برگ، پرولین، کلروفیل b، قند محلول و عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، سدیم و کلر برگ معنی دار گردید. بیشترین مقدار محتوای نسبی آب برگ (13/87 درصد)، کلروفیل a (83/5 میلی گرم بر گرم وزن تر)، کلروفیل b (93/2 میلی گرم بر گرم وزن تر)، عناصر نیتروژن (21/3 درصد)، فسفر (25/0 درصد)، پتاسیم (69/2 درصد) و کمترین مقدار سدیم (90/7 میلی گرم بر گرم وزن خشک) و کلر برگ (73/12 میلی گرم بر گرم وزن خشک) در تیمار یک درصد EM و سطح شوری (7/0 دسی زیمنس بر متر) مشاهده شد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، کاربرد ریزموجودات مفید می تواند سبب کاهش خسارات ناشی از تنش شوری گردد.

  کلیدواژگان: شوری، عناصر غذایی، کلروفیل، پرولین، EM
 • دانیال محمودآبادی، محمدعلی رستمی* صفحات 81-90

  به منظور ارزیابی روش سنتی و برداشت ماشینی خرما از روی زمین و بدون نیاز به بالا رفتن کارگر از درخت، دستگاهی ساخته شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. نقشه ها با استفاده از نرم افزار Rhinoceros 3D  ترسیم و دستگاه بر اساس این نقشه ها ساخته شد. بخش های اصلی این ماشین شامل دسته تلسکوپی، اهرم گیرنده خوشه (انبر)، شوت انتقال خرما، رینگ و دسته تلسکوپی آن بود. برای ارزیابی عملکرد این ماشین، آزمون هایی در باغ خرما در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل برداشت خرما با ماشین ساخته شده در این تحقیق و برداشت خرما به روش سنتی (دستی) بود. پارامترهای مورد بررسی شامل مدت زمان لازم برای برداشت خرما، میزان خرمای ریخته شده روی زمین، میزان خرمای تلف شده، میزان کل برداشت خرما و میزان خرمای بسته بندی شده در سه چین (سه مرحله برداشت خرما) بود. نتایج نشان داد که روش برداشت خرما بر زمان صرف شده برای برداشت، میزان خرمای ریخته شده روی زمین و میزان خرمای تلف شده تاثیر معنی دار داشت. برداشت خرما با ماشین ساخته شده باعث کاهش 43 درصدی در زمان برداشت شد. میزان خرمای تلف شده در روش ماشینی و دستی به ترتیب 69/0 و 74/2 درصد بود. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده کاهش 57 درصدی خرمای ریخته شده روی زمین و کاهش 75 درصدی خرمای تلف شده (له شده) در برداشت ماشینی نسبت به برداشت سنتی بود. ظرفیت برداشت خرما توسط کارگر 7/274 کیلوگرم یا 3/45 خوشه در ساعت و توسط ماشین 9/474 کیلوگرم در ساعت یا 2/80 خوشه در ساعت بود.

  کلیدواژگان: برداشت خرما، ضایعات، ماشین، نخل
 • مهدی حدادی نژاد*، علیرضا عفتی، کامران قاسمی صفحات 91-101
  مدیریت بهینه عوامل محیطی به ویژه نور خورشید در کشت داربستی تمشک،یکی از راهکارهای افزایش میزان محصول و کیفیت آن است. به منظور بررسی تاثیر فاصله کاشت و تعداد شاخه رویشی بر خصوصیات فتوسنتزی و عملکرد تمشک سیاه بی خار، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار، در باغ تجاری چهارساله تمشک سیاه بی خار، واقع در شهرستان ساری، انجام گرفت. تیمارها بصورت فاصله کاشت روی ردیف در دو سطح 5/1 و 5/2 متر و تعداد شاخه رویشی در هر بوته در دو سطح چهار و شش شاخه تنظیم شد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین مساحت پنج برگ به میزان 6/140 سانتی متر مربع، در فاصله کاشت 5/2 متر و چهار شاخه در مقایسه با سایر تیمارها، ثبت شد. بیشترین عملکرد شاخه و بوته به ترتیب با 74/1 و 65/8 کیلوگرم در فاصله کاشت 5/2 متر بود. میوه های برداشت شده از بوته های با فاصله کاشت 5/1 متر، بالاترین میزان آنتوسیانین کل، فعالیت آنتی اکسیدانی، اندازه میوه و بیشترین نرخ فتوسنتز با میانگین 58/5 میکرومول بر مترمربع در ثانیه را داشت. همچنین کمترین دمای برگ (5/32 درجه سانتی گراد) در این تیمار ثبت شد. بر اساس نتایج این پژوهش، با کاهش فاصله بوته تمشک، کاهش دمای برگ منجر به افزایش نرخ فتوسنتز و عملکرد بالقوه در هر شاخه می گردد و برعکس در فاصله بیشتر، افزایش تعداد شاخه برای جبران تراکم و درنتیجه افزایش عملکرد کل در هکتار ضروری است.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین، اندازه میوه، تراکم، سطح برگ، شاخه دوساله تمشک
 • مجتبی شهرکی، نفیسه مهدی نژاد*، براتعلی فاخری، لیلا فهمیده، مهدی آران صفحات 102-113
  ارزیابی تنوع ژنتیکی به عنوان یکی از گام های اساسی در نگهداری و حفاظت ژرم پلاسم می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین مشخصات و گروه بندی ژنوتیپ های مختلف سیب در استان سیستان و بلوچستان انجام شد. برای این منظور 25 ژنوتیپ سیب از چهار منطقه هامون، بنجار، امامیه شهرستان زابل و منطقه زاهدان جمع آوری و از نظر صفات مورفولوژیکی و پومولوژیکی بررسی شدند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر،  بین ژنوتیپ های مورد بررسی از نظر مورفولوژیکی به خصوص قطر شاخه یکساله، طول پهنک برگ، عرض گودی چشم و دم ، ضخامت و طول دم ، طول و عرض میوه اختلاف معنی داری وجود داشت. بطوریکه میانگین صفات مورفولوژیکی ارزیابی شده، در ژنوتیپ زاهدان بالاتر از ژنوتیپ های زابل بود. از لحاظ صفات پومولوژیکی مورد ارزیابی نیز ژنوتیپ های مورد مطالعه تنوع بالایی نشان دادند. نتایج تجزیه همبستگی، بیانگر وجود همبستگی  معنی دار بین برخی صفات مورد ارزیابی بود. همبستگی مثبت و معنی داری بین ضخامت دم با طول دم (65/0)، عرض میوه (76/0) و وزن میوه (48/0) و قطر شاخه یکساله (61/0) با عرض گودی چشم (83/0)، عمق گودی (84/0) و طول میوه (72/0) مشاهده شد.
  کلیدواژگان: ژرم پلاسم، تنوع ژنتیکی، همبستگی صفات، صفات مورفولوژیک، میوه
 • جواد محزون، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی* صفحات 114-125

  زیتون (Olea Europea L.) از مهمترین محصولات باغبانی است که کشت آن در اکثر مناطق ایران به دلیل نیاز آبی کمتر نسبت به سایر درختان میوه بویژه در مناطق خشک نیمه خشک و نیمه گرمسیری رو به افزایش است. با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران، استفاده از روش های کشتی که با کاهش مصرف آب مصرفی درختان میوه همراه باشد، اهمیت فراوانی دارد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مواد کاهنده تعرق و توری بر خصوصیات روغن و پروفیل اسیدهای چرب زیتون رقم ماری انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با هشت تیمار شامل تالک، اکسیدروی، سیلیس، کایولین،TSZ  (ترکیب تالک، سیلیس و اکسید روی)، TSZK  (ترکیب تالک، سیلیس، اکسید روی و کایولین)، توری و شاهد در سه تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد محلول پاشی با مواد کاهنده تعرق سبب کاهش میزان اسید پالمتیک (C18:0)، اسید لینولییک C18:2))، اسید لینولینیک (C18:3) و مجموع اسیدهای چرب اشباع (SFA) گردید. در حالیکه میزان اسید اولییک (C18:1)، اسیدهای چرب غیراشباع (UFA) مجموع اسیدهای چرب تک شاخه ای غیراشباع (Monounsaturated fatty acid) و نسبت اسید اولییک به اسید لینولییک افزایش یافت. به طور کلی مواد کاهنده تعرق باعث افزایش درصد روغن، از طریق کاهش دمای میوه، بهبود وضعیت ترکیب اسیدهای چرب از طریق افزایش اسیدهای چرب تک شاخه ای غیر اشباع به ویژه اسید اولییک شدند. با توجه به اثر مثبت مواد کاهنده تعرق بر خصوصیات کیفی میوه و افزایش درصد روغن از طریق کاهش دمای برگ و  میوه، می توان آنها را در مناطق گرم و خشک به صورت محلول پاشی در پرورش زیتون توصیه نمود.

  کلیدواژگان: ترکیب اسیدهای چرب، درصد روغن، زیتون، مواد کاهنده تشعشع
 • میترا رازی، رضا درویش زاده*، حامد دولتی بانه، محمداسماعیل امیری، پدرو مارتینز گومز صفحات 126-138

  در یک برنامه اصلاحی اطلاع  از نحوه عمل ژن ها مهم می باشد چرا که دانش در این زمینه به محقق در طراحی برنامه های تلاقی و انتخاب موثر کمک می نماید. در این پژوهش، ارزش اصلاحی برای 14 صفت (مواد جامد محلول، pH، اسیدیته، وزن حبه، وزن گوشت حبه، وزن تک بذر، تعداد بذر، حجم آب میوه،  عرض خوشه، طول خوشه، وزن خوشه، درصد جوانه زنی دانه گرده، درصد تشکیل میوه در شرایط گرده افشانی آزاد و گرده افشانی کنترل شده) در 45 رقم انگور آذربایجان غربی با استفاده از بهترین پیش بینی نااریب خطی (BLUP) برآورد شد. با در نظر گرفتن مجموع رتبه های ارزش های اصلاحی جمیع صفات مورد مطالعه، ارقام آق شانی، قره شانی، لعل قرمز، انگوتکه، قزل اوزوم، طایفی، تبرزه قرمز، صاحبی قرمز بالاترین رتبه را داشتند. در بین ارقام بی دانه مورد مطالعه؛ رقم رجین از لحاظ وزن تک بذر و رقم بیدانه سفید از لحاظ تعداد بذر دارای بالاترین ارزش اصلاحی بودند. در بین ارقام دانه دار؛ رقم شیرازی از لحاظ وزن تک بذر و رقم چاوه گا از لحاظ تعداد بذر دارای بالاترین ارزش اصلاحی بودند. ارقام طایفی، صاحبی قرمز، سرقوله، چاوه گا، گزندایی و قزل اوزوم با داشتن ارزش اصلاحی بالا و مثبت برای صفات وزن حبه، وزن گوشت و حجم آب میوه می توانند به عنوان والد مناسب برای اصلاح این صفات در برنامه های تلاقی استفاده شوند چرا که بهتر می توانند خصوصیات خود را به نتاج منتقل نمایند. ارقام ات اوزوم، ریش بابا قرمز، شاهرودی، صاحبی قرمز، تبرزه قرمز، دسترچین، لعل قرمز، الحقی، آق شانی و انگوتکه نیز برای سه صفت طول خوشه، عرض خوشه و وزن خوشه دارای ارزش اصلاحی مثبت و بالا بودند و بنابراین می توانند به عنوان والد مناسب برای اصلاح این صفات در برنامه های اصلاحی استفاده شوند.

  کلیدواژگان: انگور، اثر افزایشی ژن، ژنتیک کمی، نشانگرهای مولکولی، مدل خطی مخلوط، وراثت پذیری
 • سید اصغر موسوی*، محمود قاسم نژاد، مریم تاتاری، صفورا اسکندری صفحات 139-151
  به منظور ارزیابی تنوع خصوصیات مورفولوژیکی خشک میوه و مغز برخی از ارقام و نژادگان های امید بخش بادام، آزمایشی روی 35 رقم و نژادگان بادام ایرانی و خارجی انجام گرفت. در این مطالعه 38 صفت مربوط به خشک میوه و مغز، بر اساس توصیف نامه بادام اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها نشان داد که ارقام و نژادگان های مورد بررسی از نظر کلیه صفات مورد مطالعه دارای تفاوت معنی داری هستند که نشان دهنده وجود تنوع بین ارقام از لحاظ صفات مورد بررسی است. با توجه به وجود تنوع در صفات مورد بررسی ضرایب همبستگی ساده بین صفات نشان داد که بین برخی از صفات اندازه گیری شده خشک میوه و مغز همبستگی مثبت یا منفی معنی داری وجود دارد. نتایج تجزیه خوشه ای براساس صفات اندازه گیری شده، ارقام و نژادگان ها را در فاصله 15 اقلیدوسی به دو گروه اصلی تقسیم بندی کرد. با کاهش فاصله اقلیدوسی از 15 به 5، ارقام و نژادگان ها به 8 گروه اصلی تقسیم بندی شدند. از عوامل مهم تفکیک گروه های اصلی صفاتی از جمله متوسط طول و عرض خشک میوه و مغز، درصد مغز های دوقلو، ضخامت پوست چوبی، درصد مغز، میزان نقوش و شکاف روی پوست چوبی، سختی و نرمی پوست چوبی و سهولت برداشت و پوست کنی بودند. بر اساس نتایج به دست آمده ارقام شاهرود 13، شاهرود 21، شاهرود 6، سفید، پریمورسکی، یلدا، شاهرود 10، شاهرود 12، مامایی، شاهرود 7 و نژادگان های انتخابیAIM2 ،AIM1 ،GM1 ، AHN2،AHYU و AHN1 از نظر صفات خشک میوه و مغز برتری نسبی نشان دادند.
  کلیدواژگان: تجزیه خوشه ای، خشک میوه، درصد مغز، صفات مورفولوژیکی، همبستگی صفات
|
 • Vahid Parvizi, Habib Shirzad *, Abolfazl Alirezalu, Shirin Rahmanzade Ishkeh Pages 1-15
  The use of edible coatings in increasing storage life and maintaining the quality of horticultural products is considered as a new idea in modern agriculture. Black currant fruits were treated with fennel essential oil at 0, 250, 500 and 750 μL/L, and then treated with nano emulsion of chitosan at 0, 2500 and 5000 mg/L, and stored at 4±1°C with 85-95% R.H. The anthocyanin concentration, antioxidant activity, phenylalanine ammonia-lyase (PAL) enzyme activity, pH, total soluble solids and titratable acidity were evaluated on the third, sixth and ninth days of storage. The highest anthocyanin content was recorded in fruit treated with 500 μl/L essential oil and 5000 mg/L chitosan nano emulsion on day 3th. The highest PAL enzyme activity was seen in fruit treated with the combination of 750 μl/L of fennel essential oil and 5000 mg/L of chitosan nanoemulsion on the 9th day. In addition, the greatest effect on antioxidant activity was seen on day 9th of storage in combination treatment of 750 μl/L essential oil and 5000 mg/L of chitosan nano emulsion, and it can be said that all treatments were effective in increasing antioxidant activity of the fruit. In general, the results of this research indicate the effectiveness of the studied treatments in significantly increasing the storage life and maintaining the quality parameters of black mulberry fruit during storage.
  Keywords: Anthocyanin, Antioxidant, PAL enzyme, Phenolic compound
 • Mehdi Khayat *, Sosan Chamani Asghari, Farid Moradinezhad Pages 16-28
  Pomegranate (Punica granatum L.) is one of the most important native sub-tropical fruits in Iran. Because high economic importance of the pomegranates, it is very important to maintain the fruit quality after harvest. In this research, the effects of post-harvest treatment with calcium chloride and Nano packaging on physicochemical properties of pomegranate fruit including aril and seed weight, peel color, pH, total soluble solids, vitamin C, antioxidant activity, anthocyanin and total phenolics content of Shishe kab pomegranate were studied in a factorial completely randomized design with four replications. The first factor was immersion in calcium chloride at different concentrations (0, 0.5, 1 and 2%) and the second factor was a Dekco Nano-based polyethylene packaging with non-packaging as control. After two months of storage at 5 ±1˚С, the results showed a reduction in aril weight in control, but it was not decreased in CaCl2 treated fruit. Moreover, CaCl2 decreased the pH, and enhanced the peel color indices and antioxidant activity of the fruit. The highest antioxidant activity and color index was observed in fruit treated with 2% and 0.5 % CaCl2, respectively. The highest amounts of vitamin C content (8700 mg/ 100gr fresh weight) and anthocyanins (377 mg/L) were observed in fruit treated with 2 and 0.5% CaCl2, respectively. The interaction effects of of calcium chloride and nano packaging on the amount of total soluble solids was significant and the highest total soluble solids content was recorded in control fruit (17.40 brix).
  Keywords: Anthocyanin, Antioxidant, Nano-based packaging, Post-Harvest, CaCl2
 • Masoud Nazeri *, Seyyed Jalal Tabatabaei, Yavari Sharafi Pages 29-43
  The most important factor limiting the production of horticultural crops, especially in countries like Iran, is water deficiency. Application of appropriate methods to increase water efficiency in fruit trees is the most important factor for optimal fruit production. This study was conducted as a factorial randomized complete block design with three replications on Redtop peach trees grafted on GF677. Treatments included placing the bag near to the tree to direct the root to the bag and creating semi-hydroponic conditions that were performed at three levels without bag, one bag, and two bags. Also, to estimate the effects of the split root system in increasing water efficiency, different levels of irrigation were performed at three levels of 50, 75 and 100% of field capacity. Effective fungi inoculation at three levels including no fungus, Mycorrhiza glumus and Trichoderma harizanium were applied to evaluate the efficiency of water. Physiological and qualitative properties of saplings were evaluated 24 months after planting. The results showed that leaf growth parameters were significantly increased by bag insertion, fungal inoculation and irrigation. One bag placement, 75% irrigation capacity and inoculation of Trichoderma increased leaf fresh and dry weights by 62 and 52%, respectively. Fruit diameter and length were increased by 6 and 8%, respectively, in placement of two bags. Bagging was increased sugar content and titrable acidity compared to control. Mycorrhiza fungi enhanced titratable acidity and Trichoderma enhanced fruit firmness up to 9 and 32%, respectively.
  Keywords: Mycorrhiza, Pumice, Trichoderma, Water efficiency
 • Mehdi Taheri *, Samira Vahedi, Mohammad Abasi Pages 44-59
  Olive is an important fruit in Iran, but nutritional disorders result in decreased yield. In this study, the nutrient status leaf samples four different olive varieties in in Lowshan area of Guilan using DOP, DRIS and CND indexes was investigated. The contents of nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), manganese (Mn), copper (Cu), zinc (Zn), boron (B) and iron (Fe) in leaf samples were determined in samples. Generally by comparing the mean with deviation from optimum percentage (DOP), most olive cultivars showed a deficiency in terms of N and P macronutrients and B and Cu micronutrients. However, the results showed the excess levels of P and Mn. Except for Fe and Zn, nutrient concentrations showed significant differences in different cultivars. Also, comparison of cultivars for nutrient uptake showed that Manzanilla had significant difference with other cultivars and had the highest nutrient uptake. Comparison of DOP, DRIS and CND results showed that different approaches exist in each index for indicating the excess or deficit status of nutrients.
  Keywords: Roghani, Zard, Shengeh, Manzanilla, plant analysis, CND, DOP, DRIS
 • Feridoun Ahmadi *, MohammadReza Asghari, Ramin Hajitaghilou Pages 60-70

  Nowadays, for environmental concerns and to ensure the health and safety of the consumers, it is necessary to use safe compounds in food production systems. However, for water shortage and arid environmental conditions it is necessary to decrease water use. In this study, the effect of foliar application of putrescine at 0 and 2 mM and nutrient solutions of 140, 180 and 220 ml /day on Sabrina strawberry fruit quality and yield under hydroponic conditions was investigated. The highest total soluble solids, total phenolics and total antioxidant activity was recorded 2 mM putrescine with 140 ml nutrient solution per day and the highest values for fruit overall quality yield were recorded in plants treated with 2 mM putrescine under 180 ml nutrient solution per day. However, the highest titratable acidity was obtained in the control fruit (220 ml/day). The results of this study indicate that putrescine application is effective in enhancing strawberry fruit quality and yield parameters under deficit fertigation conditions.

  Keywords: Antioxidant activity, Fruit quality, Nutrient solution, Plant growth regulators, Soilless culture
 • Abdol-Latif Fazely-Salmani, GholamHossein Davarynejad *, Bahram Abedi Pages 71-80

  A factorial completely randomized design with two factors including effective microorganisms (EM) at 0, 1% and salinity (at 0.7, 5, 10 and 13.6 dS/m) was conducted in three replication on one year old seedling of pistachio to study the effect of EM on the physiological and biochemical characteristics and nutrient uptake in UCB1 pistachio under salinity stress. Pistachio seedlings have been studied three months after salinity application. The results showed that increasing salinity decreased leaf relative water content, chlorophyll a and b and nitrogen, phosphorus, potassium and calcium content of leaf; it but increased proline, soluble sugars and sodium and chlorine content compared to the control treatment. Results of EM application showed that 1% concentration of this fertilizer increased resistance of UCB1 to salinity stress. Also, the interaction effects of salinity and EM on the relative content of leaf water, proline, chlorophyll b, soluble sugar and nitrogen, phosphorus, potassium, sodium and leaf chlorine were significant. The maximum relative content of water in leaf (87/13%), chlorophyll a (5/83mg/g.FW), chlorophyll b (2/93mg/g.FW), nitrogen (3/21%), phosphorus (0/25%), potassium (2/69%) and minimum content of sodium (7/90%) and chlorine (12/73%) was abserved in treatment with 1% EM and salinity 0/7 dS/m. Based on the results of this study, application Effective microorganism can reduce the damages of salinity stress.

  Keywords: EM, Salinity, nutrients, Chlorophyll, Proline
 • Danial Mahmoodabadi, MohammadAli Rostami * Pages 81-90

  To evaluate the traditional harvesting and machine harvesting from the ground method without a need for climbing the tree, a machine was manufactured and evaluated. The maps were plotted using Rhinoceros 3D software and the device was made based on these maps. The main parts of the machine included a telescopic handle, a cluster lever, a date transfer shot, a ring and a telescopic handle. To evaluate the performance of this machine, tests were performed in a date palm orchard with three replications. Experimental treatments consisted of, date palm harvesting using the machine made in this study and traditional (manual) harvesting methods. The studied parameters were: time needed for harvesting date palm, amount of date palms felled on the ground, amount of date palm lost, total date harvested, and amount of date packed in three folds (three stages of date harvest). Result of t-student test showed that date harvesting method had a significant effect on the time taken for harvest, the amount of date spilled on the soil and wasted dates (p≤01). Harvesting the dates with the machine made in this study resulted in a 43% reduction in harvest time. The amount of wasted dates in machine and manual methods were 0.7 and 2.68%, respectively, indicating a 57% reduction in the dates spilled on the ground and a 75% decrease in the wasted dates. Harvesting capacity by workers was 274.7 kg or 45.3 cluster in one hour and 474.9 kg or 80.2 cluster in hour by machine.

  Keywords: Date harvesting, Machine, Palm, Waste
 • Mehdi Hadadinejad *, Alireza Afati, Kamran Ghasemi Pages 91-101
  Optimal management of environmental factors, especially sunlight, in the trellis type cultivation of raspberry is one of the ways to increase the yield and quality of the crop. In order to investigate the effect of planting distance and number of vegetative branches on photosynthetic parameters and yield of Thornless blackberry, a factorial randomized complete block experiment with 4 replications was conducted in the four-year-old commercial garden of blackberry, located in Sari. . Treatments were row spacing at two levels of 1.5 and 2.5 meters and the number of vegetative branches per plant at two levels of 4 and 6 branches. The results of mean comparison showed that the highest area of ​​five leaves (140.6 cm) was belonging to the planting distance of 2.5 m and four branches. The highest production of branches and plants was observed in planting distance of 2.5 m (1.74 and 8.65 kg), respectively. Fruits harvested from plants with planting distance of 1.5 m had the highest amount of total anthocyanins, antioxidant activity, fruit size and the highest rate of photosynthesis (with an average of 5.58 μmol /m2.s). Also, the lowest leaf temperature (32.5°C) was recorded in this treatment. According to the results of his study, by reducing the distance between the raspberry plants, reducing the leaf temperature leads to an increase in photosynthesis rate and potential yield per branch. Conversely, at greater planting intervals, an increase in the number of branches is necessary to compensate the density and thus increase the total yield per hectare.
  Keywords: Anthocyanin, Density, Floricane, Fruit size, leaf area
 • Mojtaba Shahraki, Nafiseh Mahdi Nezhad *, Baratali Fakheri, Leila Fahmeideh, Mehdi Aran Pages 102-113
  This research was conducted to determine the characteristics and germplasm grouping of different genotypes of apples grown in Sistan and Baluchestan province. 25 apple genotypes were collected from four regions of Hamoon, Bonjar, Imamieh and Zahedan and morphological and pomological traits were evaluated. Comparison of means of data showed that there was a genetic diversity between the genotypes in terms of quantitative traits, especially the annual shoot diameter, leaf blade length, width of the eye socket and pedicel cavity, pedicel thickness and length, and fruit length and width. The means for these traits were higher in Zahedan genotype than that of Zabol genotypes. In terms of pomological traits, the genotypes had a considerable diversity. Correlation analysis between traits showed a positive and significant correlation between pedicel thickness with pedicel length (0.65), fruit width (0.76), fruit weight (0.48) and also between annual shoots diameter (0.61) with the width of the eye socket (0.83), depth of eye basin (0.84) and fruit length (0.72).
  Keywords: Correlation of traits, Fruit, Genetic diversity, Germplasm, Morphological traits
 • Javad Mahzoon, Seyyed Jalal Tabatabaei, Yavar Sharafi * Pages 114-125

  Due to the lower water requirement than other fruit trees, olive (Olea Europea L.) is one of the most important horticultural crops grown in most parts of Iran especially in arid and semi-arid subtropical regions. Because of the arid and semi-arid climatic conditions of Iran, it is important to use methods to reduce the water consumption of fruit trees. The purpose of this study was to investigate the effect of some radiation reflactants and shading net on the oil properties and fatty acid composition of "Mari" olive cultivar. The experiment was conducted in a completely randomized design with eight treatments including talc, zinc oxide, silica, kaolin, TSZ (talc, silica and zinc oxide), TSZK (talc, silica, zinc oxide and kaolin), shading net and control in three replications. The results showed that spraying with radiation reflactants reduced the amount of palmitic acid (C18: 0), linoleic acid (C18: 2), linolenic acid (C18: 3), and total saturated fatty acids (SFA). Whereas the amount of oleic acid (C18: 1), unsaturated fatty acids (UFA) also, increased total monounsaturated fatty acids (MUFA) and oleic acid to linoleic acid ratio. In general, the anti-transparents increased the oil content by reducing fruit temperature, improving the fatty acid composition of the oil and by enhancing the monounsaturated fatty acids, especially oleic acid. Due to the positive effect of reflactants on fruit quality and oil content, by reducing leaf and fruit temperature, foliar application of these compounds can be recommended in olive growing systems in hot and dry areas.

  Keywords: Fatty acids profile, Oil content, Olive, Radiation reflactants
 • Mitra Razi, Reza Darvishzadeh *, Hamed Doulati Baneh, MohammadEsmaeil Amiri, Pedro Martinez-Gomez Pages 126-138

  In a breeding program, it is important to know gene action, because knowledge in this field helps the researchers in their crossing programs and effective selection. In this study, breeding values of 14 traits (TSS, pH, TA, berry weight, flesh weight, single seed weight, seed number, juice content, pollen germination, cluster length, cluster width, cluster weight, fruit set in open and under controlled pollination) in 45 grape cultivars from West Azerbaijan were predicted using the best linear unbiased prediction (BLUP) procedure. Considering the sum of ranks of the breeding values ​​of all the studied traits, Agh Shani, Qara Shani, Lal Qermez, Angotka, Qzl Ouzum, Taifi, Tabarze Qermez and Sahebi Qermez cultivars had the highest rank. Among the studied seedless cultivars, Rejin in terms of single seed weight and Keshmeshi Sefid in terms of seed number had the highest breeding values. Among the seeded cultivars, Shirazi in terms of single seed weight and Chava-Ga in terms of seed number had the highest breeding values. Taifi, Sahebi Qermez, Sarghola, Chava Ga, Gazandaii and Qzl Ouzum cultivars with high and positive breeding values for berry weight, flesh weight and juice content can be used as a good parent for breeding of these traits in crossing programs because they can better transfer their characteristics to their offspring. At-Ouzum, Rishbaba Qermez, Shahroudi, Sahebi Qermez, Tabarze Qermez, Dastarchin, Lal Qermez, Alhaghi, Agh Shani and Angotka cultivars had positive and high breeding values for cluster length, cluster width and cluster weight traits, so they can be introduced as suitable parents for breeding of these traits in breeding programs.

  Keywords: Additive effects of gene, Grape, Heritability, Mixed linear model, Molecular markers, Quantitative genetic
 • Seyed Asghar Mousavi *, Mahmood Ghasemnezhad, Maryam Tatari, Safoura Eskandari Pages 139-151
  To evaluate the morphological diversity of some almond cultivars and genotypes, an experiment was carried out on 35 Iranian and foreign almond genotypes. Thirty-eight quantitative and qualitative characteristics of nuts and kernels of almond trees were evaluated. Analysis of variance and means comparisons showed that all of the characteristics in examined cultivars were significant, showing high variability in these cultivars and their characteristics. Results of simple correlation analysis indicated the existence of significant, positive and negative correlations among some important traits. Cluster analysis showed that, in Euclidean distance of 15, all cultivars and genotypes divided in to 2 main branches. With decrease in Euclidean distance from 25 to 5, the cultivars and genotypes were divided to 8 main subclusters. Cluster analysis showed that nut length, kernel length, kernel weight, nut weight, shell thickness and hardness, dispermous kernel percentage, patterns of outer shell and suture opening of shell were the main characteristics that separated the genotypes. According to results, ‘Shahrood 13’ ,‘Shahrood 21,‘Shahrood 6’, ‘Sefied’, ‘Premorski’, ‘Yalda’, ‘Shahrood 10’, ‘Shahrood 12’, ‘Mamaei’, ‘Shahrood  7’, cultivars, and also ‘AIM2’, ‘AIM1’, ‘GM1‘, AHN2’,‘AHN1’, and ‘AHYU’ genotypes were better than other cultivars and genotypes.
  Keywords: Almond, Morphological traits, Correlation, Cluster analysis, Factor Analysis