فهرست مطالب

فناوری آموزش و یادگیری - پیاپی 14 (بهار 1397)
 • پیاپی 14 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1400/02/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی جعفری* صفحات 1-21

  هدف از تحقیق حاضر مقایسه سواد رسانه ای دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه و والدین آنها در شهر اردبیل می باشد. روش تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه است. گروه نخست دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر اردبیل می باشد که تعداد آنها 19391 نفر می باشد و گروه دوم والدین (پدر و مادر) آنها می باشند که جمعیتی حدود 38782 نفر را شامل می شود. در تحقیق حاضر برای به دست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید و در نهایت 400 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss و برای تحلیل فرضیات از آزمون t استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین دانش آموزان و والدین آنها در ابعاد شناختی، احساسی، اخلاقی و زیبایی شناختی سواد رسانه ای تفاوت معنی داری وجود دارد و والدین از نظر سواد رسانه ای در وضعیت بهتری نسبت به دانش آموزان قرار دارند لذا پیشنهاد می شود که: امکانات در خصوص آموزش های سواد رسانه ای در مدارس ارتقا یافته، انجمن های اولیا و مربیان در زمینه آگاهی بخشی درباره آسیب های نوپدید فضای مجازی فعال گردد و ارتقای آگاهی نسبت به محتوای رسانه ها از طریق رسانه ها، مربیان و اولیا صورت گیرد.

  کلیدواژگان: رسانه، دانش آموزان، دوره دوم متوسطه، سواد رسانه ای، والدین
 • حسین اکبری احمدسرایی*، حمیدرضا مقامی، یوسف مهدوی نسب صفحات 23-51

  هدف این پژوهش تاثیر چندرسانه ای آموزشی بر درک مفهوم و حل مسئله ریاضی دانش آموزان پایه پنجم است. روش مورد استفاده از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه ای که هدف این مطالعه می باشد دانش آموزان پسر پایه پنجم شهرستان قرچک که در سال تحصیلی 99-98 مشغول به تحصیل بوده اند و نمونه های انتخاب شده به تعداد 60 نفر از دانش آموزان به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (30) نفر و آزمایش (30) نفر قرار داده شدند. ابزار پژوهش برای آموزش چند رسانه ای از نرم افزار کیف الکترونیک آریا و برای درک مفهوم (فضایی، مکانی و زمانی) و حل مسئله ریاضی که سوالات محقق ساخته بود، مورد استفاده قرار گرفت. اعتبار این آزمون از طریق آلفای کرونباخ 734/0 بود و روایی آن با توجه به دیدگاه متخصصان مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در پژوهش با استفاده از نرم افزار spss و با استفاده از روش های آمار توصیفی از شاخص های میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتیجه ی پژوهش نشان می دهد بین میانگین نمرات پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر وابسته درک مفهوم و حل مسئله ریاضی تفاوت معناداری وجود دارد . این مطلب موید نقش موثر چندرسانه ای آموزشی بر درک بهتر مفاهیم ریاضی (درک فضایی، درک مکانی و درک زمانی) و حل مسایل ریاضی دانش آموزان پایه پنجم بوده است.

  کلیدواژگان: چندرسانه ای آموزشی، درک مفهوم، حل مسئله، ریاضی
 • مریم رجبیان ده زیره*، محمدرضا نیلی احمدآبادی صفحات 51-69

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان دانش عصب شناسی با رفتارهای یادگیری، عملکرد یادگیری و تفکر سطح بالا در دانشجویان می باشد. روش پژوهش توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی می باشد که 100 نفر از آن ها به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه دانش عصب شناسی هوکولانو-هوزل (2002)، رفتارهای یادگیری مک درموت و همکاران (1999)، عملکرد یادگیری یانگ، کلمز و مورفی (2003) و تفکر سطح بالا سرمد و همکاران (1390) می باشد. یافته های پژوهش نشان داد بین دانش عصب شناسی با رفتارهای یادگیری رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. بین دانش عصب شناسی با عملکرد یادگیری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین دانش عصب شناسی با تفکر سطح بالا رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج نشان داد بین دانش عصب شناسی با رفتارهای یادگیری، عملکرد یادگیری و تفکر سطح بالا در دانشجویان رایطه وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که می توان با برگزاری دوره های آموزشی و تهیه پکیج های آموزشی دانش عصب شناسی دانشجویان را افزایش داد.

  کلیدواژگان: دانش عصب شناسی، رفتارهای یادگیری، عملکرد یادگیری، تفکر سطح بالا، دانشجویان
 • نسرین علی پور*، داریوش نوروزی، محمد نوریان صفحات 71-103
  هدف این تحقیق، مطالعه نظام مند مولفه های موثر بر کیفیت محیط های یادگیری است.. در این تحقیق، یک محیط یادگیری از تمام جوانب مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد پژوهش از نوع کیفی با استفاده از راهبرد فراترکیب می باشد. برای یافتن ویژگی ها و مولفه های محیط یادگیری، پژوهش های اخیر با روشی نظام مند انتخاب شده اند. جامعه مورد مطالعه تحقیقات انجام شده از پژوهش های 17سال اخیر است که طی واکاوی محتوایی، دسته بندی و غربالگری انجام گرفته و در حدود 33 پژوهش واجد شرایط و معیارهای مد نظر، بصورت هدفمند انتخاب شده، کد گذاری و طبقه بندی صورت گرفته و الگوها، پایه های نظری و مضامین اصلی استخراج شدند. سپس با استفاده از تحلیل محتوا، 29 زیر طبقه و 7 بعد شناسایی گردید، که عبارتند از: بعد رویکردهای برنامه درسی در 4زیر طبقه، بعد یادگیرنده در 6 زیر طبقه، بعد معلم در4زیر طبقه، بعد فرایند یاددهی- یادگیری در 4 زیر طبقه، بعد محیط فیزیکی یادگیری در 4زیر طبقه، بعد محتوای آموزش در 2زیر طبقه و بعد ارزشیابی در 4 زیر طبقه.
  کلیدواژگان: محیط یادگیری، برنامه درسی، مولفه های محیط یادگیری
 • سکینه اشرفی*، حمیدرضا آراسته، حسن رضا زین آبادی، حسین عباسیان صفحات 105-131

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی الزام های اجرایی دوره های برخط آزاد انبوه (موک) در دانشگاه پیامنور از منظر فنی و تکنولوژی انجام گرفت. روش مورد استفاده در این پژوهش، کاربردی و نحوه گردآوری اطلاعات، کیفی بود. مولفه های مورد استفاده بر اساس بررسی اسناد و مدارک و ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند شناسایی شدند. به منظور بررسی اسناد و مدارک و تحلیل یافته های مصاحبه از روش تحلیل محتوای استقرایی در سه سطح باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای شناسایی جامع مولفه های اصلی و زیر مولفه های الزام های اجرایی دوره های برخط آزاد انبوه در دانشگاه پیامنور از منظر فنی و تکنولوژی، علاوه بر بررسی مطالعه های انجام شده در این زمینه، مصاحبه ای نیمه ساختارمند با 15 نفر از خبرگان حوزه در دوره های برخط آزاد انبوه (موک) صورت گرفت. نتایج نشان داد که الزام های اجرایی دوره های برخط آزاد انبوه در دانشگاه پیامنور از منظر فنی و تکنولوژی شامل پنج مولفه اصلی: تشکیل تیم فنی (سخت افزار-نرم افزار)، ویژگی های پلتفرم، امنیت و حریم خصوصی، امکانات فنی پلتفرم و ارایه خدمات پشتیبانی فنی ؛ و 34 زیرمولفه است.

  کلیدواژگان: الزام های اجرایی، دوره های برخط آزاد انبوه(موک)، ویژگی های پلتفرم، امنیت و حریم خصوصی، امکانات فنی پلتفرم
 • مرجان آل بهبهانی، حسن مومنی* صفحات 133-168
  در چند دهه اخیر جهان شاهد فرصت های بی شمار اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بوده است اما، تهدیدات مدرن و متنوعی نیز مانند اعتیاد اینترنتی همگام آن رواج یافته است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت تجربه دانش آموزان از اعتیاد اینترنتی است. روش پژوهش نیز کیفی و برای تحلیل داده ها از نظریه مبنایی استفاده شده است. از جامعه آماری با 25 دانش آموز دوره متوسطه مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته انجام گرفت. نمونه گیری هدفمند و حجم نمونه بر اساس معیار اشباع نظری بود و برای اعتبار یافته ها در کنار تحلیل و بازبینی مجدد کدها از صاحب نظران بیرون از تحقیق نیز استفاده شد. حاصل یافته ها 55 مفهوم اولیه، 9 درون مایه اصلی و هسته اصلی پژوهش یعنی "اعتیاد اینترنتی به مثابه همدرد دردساز" بود. مضامین اصلی شناسایی شده شامل «گریز از در خود بودن»، «اختلالات سه گانه (جسمی- جنسی و روانی)»، «مدیریت اتصال»، «اهمال کاری نظاممند»، «واپس زنی نظام مدرسه»، «صمیمیت زدایی» و «تسهیل گر چند بعدی» بودند. در نهایت، مضامین اصلی در قالب مدل پنج گانه اشتراوس و کوربین یعنی علل اصلی، علل زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها صورت بندی شدند.
  کلیدواژگان: اعتیاد اینترنتی، فضای مجازی، دانش آموزان، نظریه مبنایی
|
 • Ali Jafari * Pages 1-21

  The present study was an attempt to compare the media literacy of secondary school female students in Ardabil city. This study is applied in terms of objectives and survey in terms of methodology. The study population includes two groups. The first group consisted of a total of 19391 secondary school female students in Ardabil and the second group consisted of their parents (38782 individuals). In the present study, the Cochran formula was used to obtain the sample size and finally 400 subjects were selected as sample. SPSS software was used to analyse the data and t-test was used to analyse the hypotheses. The results show that there is a significant difference among students and their parents in terms of cognitive, emotional, ethical and aesthetic aspects of media literacy and that parents are in better status in terms of media literacy. Therefore, the authorities are recommended to upgrade the facilities for media literacy education in schools, and parent-teacher associations should notify parents about the emerging damages of the cyberspace, in addition, attempts should be made by media educators and parents to promote the students awareness of media content.

  Keywords: Media, students, Secondary School, media literacy, Parents
 • Hossein Akbari Ahmadsaraei *, Hamidreza Maghami, Yousef Mahdavi Nasab Pages 23-51

  The aim of this study is the effect of multimedia education on understanding the concept and solving the mathematical problem of fifth grade students. The method used is a quasi-experimental type with pre-test and post-test and two experimental and control groups. The target population of this study was the fifth grade male students of Qarchak city who were studying in the academic year of 98-99 and the selected samples were randomly assigned to 60 students in two control groups (30) and 30 people were tested. The research tools were used for multimedia training of Aria e-bag software and for understanding the concept (spatial, spatial and temporal) and solving the mathematical problem that the researcher had asked. The validity of this test was 0.744 through Cronbach's alpha and its validity was confirmed according to experts. Data analysis collected in the study was performed using SPSS software and using descriptive statistical methods of mean indices, standard deviation and in the inferential statistics section, covariance analysis method was used. The results show that there is a significant difference between the mean of post-test scores of the two control and experimental groups in the dependent variable of understanding the concept and solving the mathematical problem. This confirms the effective role of multimedia teaching on better understanding of mathematical concepts (spatial understanding, spatial understanding and temporal understanding) and solving math problems of fifth grade students.

  Keywords: Educational multimedia, Concept Understanding, Problem Solving Mathematics
 • Maryam Rajabian Dehzireh *, Mohammadreza Nili Ahmadabadi Pages 51-69

  The purpose of this study was to investigate the relationship between neuroscience knowledge and learning behaviors, learning performance and high level thinking in students. The research method is descriptive-correlation. The statistical population of this study included all students of Allameh Tabataba'i University, 100 of whom were selected as available sampling method. Research tools include the Hokulano-Hussel Neurology Knowledge Questionnaire (2002), Mcdermot et al. (1999) learning behaviors, Yang, Klams & Murphy (2003) learning performance and Sarmad et al. (2011) high-level thinking. Findings showed that there was a negative and significant relationship between neuroscience knowledge and learning behaviors. There is a positive and significant relationship between neuroscience knowledge and learning performance. There is a significant positive relationship between neuroscience knowledge and high level thinking. The results showed that there is a significant relationship between neuroscience knowledge and learning behaviors, learning performance and high level thinking in students. According to the results of the study, it is suggested that neuroscience knowledge can be increased by organizing educational courses and preparing educational packages.

  Keywords: Neuroscience knowledge, Learning Behaviors, learning performance, High Level Thinking, students
 • Nasrin Alipour *, Darush Noroozi, Mohammad Nourian Pages 71-103
  The purpose of this study is to systematically study the components that affect the quality of learning environments. In this research, a learning environment has been studied from all aspects. The research approach is of a qualitative nature using the strategy. Recent studies have been selected in a systematic way to find the characteristics and components of the learning environment. The population under study is a research carried out in the last 17 years, conducted through content analysis, categorization and screening. Approximately 33 eligible studies and targeted criteria have been selected, coded and categorized, and patterns , Theoretical foundations and main themes were extracted. Subsequently, using content analysis, 29 subclasses and 7 dimensions were identified, which are: the dimension of the curriculum in the 4 sub-classes, the learner's dimension in the 6 sub-classes, the teacher's dimension in the 4 sub-classes, the dimension of the teaching- learning process in the 4 sub-classes, the physical environment in 4 sub-floors, the content in 2 sub-floors and then the dimension of evaluation, in 4 sub-floors.
  Keywords: learning environment, Curriculum, Component of learning environment
 • Sakine Ashrafi *, Hamidreza Araste, Hasanreza Zinabadi, Hossin Abasian Pages 105-131

   The aim of present research was to identify Implementation requirements of Massive Open Online Course (MOOC) in Payam Noor University from a Technical perspective. The methodology used in this study was applied and the method of data collection was qualitative. The components used were based on the documentation and semi-structured interview tools. Inductive content analysis was used in three levels of open, axial and selective in order to review the documents. For a comprehensive identification of the main components and sub-components of the implementation requirements, in addition to reviewing studies conducted in this field, semi-structured interview with 15 field experts in Massive Open Online Course were conducted. The results showed that the implementation requirements of Massive Open Online Course) in Payam Noor University from a Technical perspective include five main components: Forming a technical team(hardware-software), platform features, security and privacy, platform technical facilities and providing technical support services; and 34 sub-components.

  Keywords: Implementation requirements, Massive Open Online Course (MOOC), platform features, security, privacy, platform technical facilities
 • Marjan Al Behbahani, Hasan Momeni * Pages 133-168
  There have been numerous Internet opportunities in all aspects of life in the last few decades, but they have been followed by modern and diverse threats, such as Internet addiction. The main purpose of this study is to identify students' experience of Internet addiction. A qualitative method was used in this study and the Grounded Theory was used for data analysis. In-depth and semi-structured interviews were conducted on 25 high school students. The sample size was also based on theoretical saturation and purposive sampling and the findings were validated by outside experts in addition to the analysis and review of the codes. The findings included 55 primary concepts and 9 main themes, namely "Internet addiction as pain-creating sympathizer". The identified main themes were self-avoidance, triple disorders (physical, sexual, and mental), connection management, systematic procrastination, school system repression, de-intimation and multi-dimensional facilitator. Finally, the main themes were formulated within the framework of Strauss and Corbin's five-fold model: underlying causes, contextual factors, intervening conditions, strategies and consequences
  Keywords: Internet addiction, cyberspace, students, Grounded Theory