فهرست مطالب

بازیابی دانش و نظام های معنایی - پیاپی 25 (زمستان 1399)
 • پیاپی 25 (زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/02/02
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امیررضا اصنافی*، مریم پاکدامن نایینی، سمانه برجی صفحات 1-31

  این پژوهش با هدف اصلی ارایه الگوی پیشنهادی برای نرم افزار استخراج و آرشیو داده از رسانه های اجتماعی تدوین شده است. در پژوهش حاضر ضمن مطالعه کتابخانه ای درخصوص استخراج داده و آرشیوسازی رسانه های اجتماعی به بررسی نرم افزارهای تولید شده در این زمینه پرداخته شده است؛ در نهایت براساس سیاهه وارسی تهیه شده، یک الگوی پیشنهادی از این نوع نرم افزارها ارایه شد. این روند با همراهی متخصصان رسانه های های اجتماعی در علم اطلاعات و دانش شناسی انجام گرفت. در این پژوهش، گردآوری اطلاعات، به روش مطالعه اسنادی و پیمایشی تحلیلی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. با نمونه گیری هدفمند و رصد افراد مطلع، تعداد 31 نفر از متخصصان رسانه های های اجتماعی در علم اطلاعات و دانش شناسی انتخاب شدند. قابلیت های به دست آمده از نرم افزارها در قالب طیف لیکرت در اختیار متخصصان قرار گرفت و از آن ها خواسته شد که میزان موافقت خود را با ضرورت وجود هر یک از این قابلیت ها مشخص نمایند. برای بررسی بودن یا نبودن هر یک از قابلیت های نرم افزارها از روش سی وی آر [1]، بار عاملی اکتشافی و بار عاملی تاییدی استفاده شد. میزان پذیرش هریک از قابلیت ها، با میانه ارزیابی (معیار سنجش میانه 3) شد. سپس، هریک از گویه ها بر اساس میانگین موجود در آزمون فریدمن رتبه بندی شدند. در مرحله دوم سی وی آر هر یک از قابلیت ها، و در مرحله آخر بار عاملی تاییدی و بار عاملی اکتشافی بررسی شد. پرسش های پژوهش با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای بررسی شدند. قابلیت های «امکان جستجوی پیشرفته آرشیو»، «دسته بندی آرشیو ها (مرورآسان)» و «ارایه گزارش های بصری» نمره بالاتر از 50 و معیارهای «بازنشانی رکوردهای حذف شده»، «امکان ایجاد آرشیو باز برای دسترسی عام»، «اخذ گواهی های اعتباری از نهادهای دولتی و خصوصی»، «دریافت نسخه کامل پس از پرداخت هزینه» و «نسخه دمو» نمره کمتر از 50 را در سی وی آر به دست آوردند. تمامی قابلیت ها بار عاملی تاییدی و اکتشافی بیشتر از 3/0 داشتند؛ بنابراین، در نظر گرفته شدند. اما با مقایسه بار عاملی قابلیت ها با سی وی آر امکان حذف قابلیت هایی با سی وی آر کمتر از 50 وجود دارد. تمامی قابلیت های تخصصی نرم افزارهای فعلی از دیدگاه متخصصان ضروری هستند. قابلیت های «امکان جستجوی پیشرفته آرشیو»، «دسته بندی آرشیو ها (مرورآسان)» و «ارایهگزارش های بصری» مهم ترین الزامات نرم افزارها ازدیدگاه متخصصان هستند. قابلیت «اخذ گواهی های اعتباری از نهادهای دولتی و خصوصی» کمترین اهمیت را از دید متخصصان دارد. معیارهای «حذف خودکار آرشیوها در زمان تعریف شده»، «بازنشانی رکوردهای حذف شده»، «امکان ایجاد آرشیو باز برای دسترسی عام»، «اخذ گواهی های اعتباری از نهادهای دولتی و خصوصی»، «حذف خودکار آرشیوها در زمان تعریف شده»، «دریافت نسخه کامل پس از پرداخت هزینه» و «نسخه دمو» می توانند از قابلیت های نرم افزار حذف شوند. البته در بررسی نرم افزارهای فعلی استخراج داده از رسانه های اجتماعی، مشاهده شد که برخی از این قابلیت ها دارای اهمیت بالایی است. قابلیت «امکان ذخیره سازی محلی» توسط متخصصان به سیاهه وارسی نهایی اضافه گردید.

  کلیدواژگان: رسانه های اجتماعی، آرشیو رسانه های اجتماعی، استخراج داده از رسانه های اجتماعی
 • علی اصغر سعدآبادی*، سعید رمضانی، کیارش فرتاش صفحات 33-66
  هدف

  هدف از این پژوهش تحلیل و مصور سازی تولیدات علمی حوزه دارایی های نامشهود در پایگاه علمی اسکوپوس است که به تجزیه و تحلیل شبکه مفاهیم و نویسندگان این حوزه می پردازد.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی علم سنجی است و با استفاده از تحلیل هم واژگانی و هم تالیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه تولیدات علمی حوزه دارایی های نامشهود است که در بازه زمانی 1979 تا 2019 میلادی در پایگاه علمی اسکوپوس نمایه شده است. در این پژوهش از نرم افزارهای ویس ویور، گفی، هیست سایت، پاپلیش یا پریش و نودایکس ال به منظور ترسیم و تحلیل نقشه های علمی 2998 سند علمی استفاده شده است.

  یافته ها:

   یافته های پژوهش نشان می دهد که پرتکرارترین موضوعات و واژگان در این زمینه مدیریت دانش و سرمایه فکری هستند. همچنین براساس نقشه های ترسیم شده با استفاده از شاخص مرکزیت نزدیکی؛ خلق ارزش، زنجیره ارزش و مسئولیت اجتماعی ارزشمندترین زمینه های موضوعی شناخته شدند. با بررسی و تحلیل هم تالیفی مشخص گردید که شبکه هم تالیفی این حوزه گسسته و کم تراکم است و در مجموع 12472 استناد در کل مقالات انجام پذیرفته است.

  نتایج

  با توجه به خوشه اصلی حوزه می توان گفت که سرمایه های فکری و دانشی به همراه مزیت رقابتی در مبحث دارایی های نامشهود از اهمیت ویژه ای برخوردارند. فعال ترین نویسندگان این حوزه نیز پژوهشگران اروپایی هستند. با استفاده از نقشه هم واژگانی دارایی نامشهود، محققان و علی الخصوص سیاست گذاران می توانند با آگاهی از وضعیت پژوهشی و موضوعی دارایی نامشهود به برنامه ریزی مناسب در این حوزه بپردازند.

  کلیدواژگان: دارایی نامشهود، نقشه علمی، هم رخدادی واژگان، هم تالیفی و تحلیل شبکه اجتماعی
 • اکرم فتحیان دستگردی*، سید مهدی طاهری، اعظم صنعت جو، محسن کاهانی صفحات 67-95
  هدف پژوهش حاضر، ارایه الگویی به منظور پیاده سازی روش داده های پیوندی در نظام های کتابخانه ای(مانند کتابخانه های دیجیتال و فهرست های کتابخانه ای)، و همچنین ارایه مولفه های مورد نیاز برای انجام این فرآیند است. در این مرحله به منظور ارایه نمونه ای کاربردی از تبدیل پیشینه های فراداده ای بر مبنای روش داده های پیوندی، تعداد 40 پیشینه فراداده ای از مجموع پیشینه های مربوط به خانواده کتابشناختی شاهنامه فردوسی، از فهرست کتابخانه ملی ایران به صورت هدفمند انتخاب و براساس روش داده های پیوندی تبدیل گردید و در نهایت، گراف آردی اف آن ترسیم شد. در این پژوهش، پس از بررسی ساختار زبان آردی اف و نحوه پیوندیافتن داده ها در روش داده های پیوندی، به تبیین مراحل پیادهسازی این روش در پیشینه های فراداده ای انتخابی پرداخته شد. این مراحل عبارت اند از: اختصاص یوآرآی؛ بازنمون آردی اف موجودیت ها و روابط کتابشناختی؛ تبدیل نمونه هایی از پیشینه های فراداده ای براساس روش داده های پیوندی؛ ارایه کد «آردی اف/ایکس ام ال» حاصل از تبدیل یکی از پیشینه های فراداده ای براساس روش داده های پیوندی؛ و در نهایت، ایجاد گراف آردی اف. پیوندهای برقرار شده در قالب نحوی «آردی اف/ایکس ام ال»، در مقایسه با قالب های کنونی، غنی تر، دقیق تر، جامع تر و ساختارمندتر هستند و با استفاده از روش داده های پیوندی، امکان پوشش انواع روابط کتابشناختی میان آثار وابسته فراهم می گردد. بنابراین به نظر می رسد کاربرد روش داده های پیوندی، می تواند تاثیرات قابل توجهی بر فرآیند توصیف و نمایش روابط و پیوندهای میان فراداده های کتابشناختی در نظام های کتابخانه ای داشته باشد.
  کلیدواژگان: نظام های کتابخانه ای، روش داده های پیوندی، چارچوب توصیف منبع(آردی اف)، روابط کتابشناختی، فهرست کتابخانه ملی ایران
 • محمود صفری*، محمدرضا پاشایی، گلناز بخشی صفحات 97-121

  هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات کیفی و کمی (آمیخته) بود. جامعه آماری پژوهش در دو بخش شامل صاحبنظران حوزه آموزش وپرورش و کلیه معلمان شاغل در آموزش وپرورش شهر تهران در سال تحصیلی 1396-1397 به تعداد 45525 نفر بود. نمونه آماری پژوهش در بخش کیفی 25 نفر بودند که بطور هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی براساس فرمول کوکران 380  نفر (134 زن و 246 مرد) بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای طیف لیکرت پنج گزینه ای استفاده گردید. علاوه بر این که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط ده نفر از متخصصان تایید شد؛ با استفاده از تحلیل عاملی گویه نیز محاسبه گردید که تمامی مولفه ها در بازه 69/0 تا 78/0 قرار دارند که نشان از روایی بالای ابزار داشت. همچنین ضریب پایایی این پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ 89/0 محاسبه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار NVivo برای کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) و از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS، Lisrel و Smart-PLS استفاده شد. عمده ترین نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت مدیریت دانش در آموزش وپرورش شهر تهران پایین تر از حد متوسط است. همچنین عوامل موثر در پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در آموزش وپرورش شهر تهران به ترتیب عبارت اند از: عوامل «فرهنگی»، «سازمانی»، «انسانی»، «اقتصادی»، «سیاسی» و «فناوری». بنابراین، زمانی مدیریت دانش در آموزش وپرورش استقرار می یابد که عوامل مذکور بطور همزمان مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: آموزش وپرورش، استقرار مدیریت دانش، پیاده سازی مدیریت دانش، دانش، مدیریت دانش
 • میترا صمیعی*، عصمت مومنی، شیرین فکری صفحات 123-145
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی، تحلیل و ترسیم ممیزی اطلاعات مرکز اسناد فنی و سیستمی شرکت ایران خودرو بر اساس مدل هنزل انجام شده است .

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع کاربردی و با روش پیمایشی - توصیفی انجام شده است. شیوه گرداوری اطلاعات ،پرسشنامه نیمه ساختاریافته مبتنی بر مدل ممیزی اطلاعات هنزل است . جامعه آماری پژوهش 28 نفر  از کارکنان کتابخانه مرکزی، بخش آرشیو فنی و بخش کنترل مدارک است که از این تعداد 22 نفر پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل یافته ها  با نرم افزار آماری spss براساس شاخص های آماری مرکزی (میانگین)، شاخص های پراکندگی (انحراف معیار، واریانس، کمینه و بیشینه) براساس دو معیار« بلی» ، «خیر»، و سنجش 1 تا 10 انجام شده است. پایایی پرسشنامه های مذکور در این پژوهش با ضریب 976/0 آلفای کرونباخ محاسبه گردید.

  یافته های پژوهش:

   یافته ها نشان می دهد در مرحله برنامه ریزی ممیزی اطلاعات مدل هنزل ، «درک شفافی از ماموریت سازمان  توسط کارکنان شرکت» در گام اول ، «تخصیص منابع فنی اعم ازسخت افزار، اسکنرها،چاپگرهاو...» در گام دوم، «ارایه پیشنهادات در اجرای نتایج  »در گام سوم، «توسعه یک راهبرد ارتباطی با استفاده از بازخورد ذینفعان و مشارکت گنندگان» در گام چهارم و«جلب حمایت مدیریت با پشتیبانی از طرح فرایند» درگام پنجم)؛ مرحله گرداوری داده، «ایجاد بانک منابع اطلاعاتی برای گرداوری داده ها» ؛ مرحله تحلیل داده ها،« برنامه ای برای ترسیم جریان اطلاعات»  ؛مرحله ارزیابی داده ها، «برنامه ای در ارزیابی داده ها برای بیان مشکلات و شناسایی فرصت ها»؛ مرحله ارایه پیشنهادات « اعلام نتایج و ارایه پیشنهادات همراه با بازخورد فردی ذینفعان و شرکت کنندگان  » ؛ مرحله اجرای پیشنهادات، «تشریح اهداف برای توسعه یک برنامه اجرایی» ؛ مرحله ممیزی اطلاعات به عنوان فرایند مستمر، «برنامه ریزی برای انطباق ممیزی فرایند کاری به صورت مستمر » ، در ممیزی اطلاعات اداره مرکزی اسناد فنی و سیستمی ایران خودرو از نظر کارکنان دارای اهمیت است و در فرآیند ممیزی اطلاعات در مرکز اثر گذاری بیشتری دارند.

  نتیجه گیری

  ممیزی اطلاعات فرایندهای کاری و جریان اطلاعات در اداره مرکزی اسناد فنی و سیستمی شرکت ایران خودرو بر اساس مراحل  هفت گانه مدل هنزل در حد مطلوب نیست.

  کلیدواژگان: ممیزی اطلاعات، مدل هنزل، اداره مرکزی اسناد فنی و سیستمی شرکت ایران خودرو
 • آزاده نامداری*، عبدالحسین فرج پهلو، منصور کوهی رستمی صفحات 147-174
  هدف

  بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از سه جنبه دانش، مهارت و هفت فعالیت مدیریت اطلاعات شخصی (شامل یافتن و دوباره یابی، ذخیره سازی، سازماندهی، نگهداشت، امنیت و مدیریت جریان اطلاعات، ارزش یابی و ارزش گذاری، تدبیر و مفهوم سازی بر اساس مدل جونز است.

  روش

  این پژوهش به روش پیمایشی، توصیفی-تحلیلی انجام گرفته و از پرسش نامه تصحیح شده «مجاور» (1392) استفاده شد. با تعیین تعداد کل دانشجویان (1300 نفر) و با استفاده از جدول کرجسی- مورگان، تعداد تقریبی نمونه 297 نفر تعیین گردید. از میان 297 پرسش نامه توزیع شده، 297 پرسش نامه بر گردانده (نرخ پاسخ 100درصد) و کار تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و برای تعیین معنا داری رابطه از آمار استنباطی (آزمون همبستگی اسپیرمن و پیرسون، رگرسیون خطی) استفاده شد.

  یافته ها: 

  یافته های توصیفی منتج از پژوهش نشان داد میانگین های دانش، مهارت و مجموع هفت فعالیت دانشجویان به ترتیب برابر با 22/1، 05/2 ، 50/2 و در سطح نا مطلوب و نسبتا نا مطلوب است. در این پژوهش به نقش سه متغیر مقطع تحصیلی، سن، دانشکده ی محل تحصیل در مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان پرداخته و مشخص شد که از میان این عوامل«مدیریت اطلاعات شخصی» در بین دانشکده های مختلف و مقطع تحصیلی با توجه به سطح معناداری 05/0رابطه ی معنا داری وجود دارد و میان دانشجویان با بازه های سنی مختلف رابطه ی معنا داری نیز وجود دارد.

  نتیجه گیری: 

  وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سطح نسبتا نا مطلوب قرار دارد که بایستی دوره ها و کارگاه هایی در جهت آگاهی بهتر نسبت به ابزارهای مدیریت اطلاعات شخصی و ارتقا مهارت های دانشجویان برگزار شود.

  کلیدواژگان: اطلاعات الکترونیکی، مدیریت اطلاعات شخصی، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • امین زارع، سارا بهرامی نیا*، ثریا زنگنه صفحات 175-193
  هدف

  هدف این پژوهش، تحلیل رفتار استنادی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی در پایان‌نامه‌ها از سال1393 تا 1398 بود.

  روش‌شناسی: 

  پژوهش حاضر از نوع تحقیقات تحلیل استنادی و مقطعی و بر اساس شیوه گردآوری داده‌ها از نوع کتابخانه‌ای می‌باشد. جامعه پژوهش کلیه پایان‌نامه‌های دفاع شده دانشجویان دانشگاه رازی در سال‌های 1393 تا 1398 که جمعا 3854 پایان‌نامه بود. حجم نمونه بر اساس فرمول نمونه‌گیری کوکران 349 پایان‌نامه محاسبه شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش طبقه‌ای- تصادفی استفاده شد. و نهایتا داده‌ها را با کمک نرم‌افزار اکسل و اس. پی. اس. اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته‌ها:

   هر پایان نامه‌ در دانشگاه رازی به طور متوسط دارای 58/93 منبع کتابشناختی(استناد) بود. بیشترین استناد مربوط به مقالات با میانگین 92/67 و کمترین استناد مربوط به وب سایت‌ها با میانگین77/1 است. در بین مقالات بیشترین استناد به مقالات انگلیسی با میانگین 56/55 و کمترین استناد به مقالات عربی بود. همچنین بین دانشکده و استناد به مقالات علمی رابطه معناداری وجود داشت.

  نتیجه‌گیری: 

  استفاده از منابع جدید و غنی در پایان نامه‌های رشته های مختلف امری ضروری به نظر می‌رسد و از آنجا که منابع انگلیسی در این زمینه‌ها غنی‌تر هستند، استفاده از این منابع در پژوهش‌های دانشگاهی نیز افزایش یافته است. لذا توجه به رشته‌های مختلف دانشگاهی بر اساس نیاز اطلاعاتی آنان در زمان مجموعه‌سازی منابع کتابخانه‌ای و هم چنین اشتراک گرفتن از پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر برای دسترسی سریع و آسان به منابع انگلیسی امری ضروری و حایز اهمیت می باشد.

  کلیدواژگان: رفتار استنادی، پایان نامه، تحصیلات تکمیلی، دانشگاه رازی
|
 • Amirreza Asnafi *, Maryam Pakdaman Naeini, Samaneh Borji Pages 1-31

  In present paper social media archiving software were studied. In this study, data gathering was done through documentary study and analytical survey. To evaluate whether or not each software capability was used, the CIR method, the exploratory factor load, and the confirmatory factor load were used; the acceptance of each capability was assessed by a median (mid-range criterion 3). Then, each item was ranked based on the mean of the Friedman test. In the second stage, the CIR of each capability, and in the last stage, the confirmatory factor and the exploratory factor load. Research questions were analyzed using one-sample t-test. Advanced archive search capabilities, "archive categorization (easy browsing)" and "visual reporting" are the most important software requirements for experts. T Advanced archive search, archive categorization (easy browsing), and visual reporting capabilities are the most important software requirements for experts. The ability to "obtain credit certificates from public and private institutions" is of the least importance to experts. Criteria "Automatically delete archives at specified time", "Reset deleted records", "Open archive for public access", "Obtain credentials from public and private entities", "Automatically delete archives at defined time", "Get Version" Complete After Payments "and" Demo Version "can be removed from software capabilities. However, when looking at current data mining software from social networks, some of these capabilities are of great importance. Experts" local storage capability" was added to the final checklist.

  Keywords: Social Media, social media archive, data extraction
 • AliAsghar Sadabadi *, Saeed Ramezani, Kiarash Fartash Pages 33-66

  Scientometrics is one of the most important scales for evaluating scientific products that are used to describe scientific studies in terms of their growth, structure, and interactions. The present study was conducted using a scientometrics approach and using co-word analysis and social network analysis (SNA) to investigate relationships in the field of intangible assets. In this regard, research indexed in Scopus on the topic of "intangible assets" has been analyzed using software including vosviewer, Gephi, HistCite, Publish or Perish and NodeXL. Questions such as what subject areas are constituted and how these areas are related to each other have been addressed using methods such as word co-occurrence and social network analysis. The findings of the study show that the most frequently used topics and words are knowledge management and intellectual capital. Also, the most valuable subject areas were identified based on the maps drawn using the closeness and centrality indexes; value creation, value chain, social responsibility and trademark. With the advent of the knowledge-based economy era, a large portion of the organization's assets are of an intangible type, which confirms the recognition of and investment in these types of assets. Co-authorship analysis revealed that the co-authorship network is discrete and has low-density, with a total of 12,472 citations in all articles. By using the co-word map of intangible assets, researchers and especially policymakers can plan appropriately through the knowledge of the research and thematic status of intangible assets.

  Keywords: intangible asset, Scientific Map, word co-occurrence, Co-authorship, and social network analysis
 • Akram Fathian Dastgerdi *, Seyed Mahdi Taheri, Azam Sanatjoo, Mohsen Kahani Pages 67-95
  The purpose of this study is to provide a model for implementing the linked data method in library systems (such as digital libraries and library catalogues), as well as to provide the components needed to perform this process. In this stage, in order to provide a practical example of converting metadata records based on linked data method, 40 metadata records from the total records of Shahnameh bibliographic family were purposefully selected from the Iran’s national library catalogue, and converted based on linked data method and finally it’s RDF graph was designed. In this study, after analyzing the structure of RDF language and connecting data in the linked data method, the steps of implementing this method in selected metadata records were explained. These steps include assigning URI; representing RDF model of bibliographic entities and relationships; converting examples of metadata records based on linked data method; providing RDF/XML code resulting from the conversion of one of the metadata records based on the linked data method; and finally creating an RDF graph. The links established in the RDF/XML syntax are richer, more accurate, more comprehensive, and more structured than current formats, and the use of linked data method allows for the coverage of a variety of bibliographic relationships between related works. Therefore, it seems that the application of linked data method can have significant effects on the process of describing and displaying relationships and links between bibliographic metadata in library systems.
  Keywords: Resource Description Framework (RDF), Bibliographic Relationships. Linked Data Method, Iran’s National Library Catalogue. Library Systems
 • Mahmood Safari *, Mohammadreza Pashaei, Golnaz Bakhshi Pages 97-121

  The purpose of this research was to identify the effective factors in the establishment and implementation of knowledge management in Tehran education. The research methodology was applied in terms of purpose and qualitative and quantitative (mixed) in terms of information gathering. The statistical population of the study consisted of two parts including the experts and all teachers working in Tehran education during the academic year 2017-2018 (45525 teachers). The sample of the research was 25 experts who were purposefully selected and 380 teachers (134 women and 246 men) who were selected based on the Cochran’s formula by simple random multi-stage cluster sampling. In order to collect data, a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire were used based on the 5-point Likert scale. In addition, the validity of the questionnaire was confirmed by the experts; all components were calculated to range from 0.69 to 0.78 by using of factor analysis, which showed the validity of the tool. The reliability coefficient of the questionnaire was calculated 0.89 based on Cronbach's alpha. In order to analyze the data, NVivo software was used for coding (open, axial and selective coding) and SPSS, Lisrel and Smart-PLS software for t test, exploratory and confirmatory factor analysis Test. The main results of the research showed that the effective factors in establishment and implementation of knowledge management in Tehran education were respectively: "Cultural", "Organizational", "Human", "Economic", "Political" and "Technological" factors.

  Keywords: Education, Establishment of Knowledge Management, Implementation of Knowledge Management, Knowledge Management
 • Mitra Samiei *, Esmat Momeni, Shirin Fekri Pages 123-145
  Purpose

  The persent research has been done with a view to the identification , analysis and providing a graphical representation of information audit at Iran Khodro's Central department of technical and systematic records.

  Methodology

  the present research is essentially an applied one and as regards method , It has been a descriptive survey. The method of data collection is semi-structured questionnaire based on Henczel information audit model.

  Findings

  Information audit based on Henczed model consisis of 7 stages. The first stage " planning ",itself includes five steps .According to our findings, the average of each step and stage is as follows :1- planning (A- revealing the goals 7/77 and its standard deviation 1/77,B- specifying the range and allocation of resources 7/87 and its standard deviation 1/68, C-selection of a methodology 6/87 and its Standard deviation 2/16 ,D- Development of communication strategy 7/46 and Its standard deviation 2/04, E- getting the support of management department 7/09 and its standard deviation 6/08); 2- data collection 7/56 and its standard deviation 1/97;3- Data analysis 7/76 and its standard deviation 1/91;4- data evaluation 7/81 and its standard deviation 2/13;5- making suggestions 6/89 and its standard deviation 2/08

  Conclusion

  Give the results of maximum and minimum calculations involving the seven stages of Henczel model information audit .It can be concluded that the way The work processes at the central department of technical and systematic records of Iran Khodro company function ,is not satisfactory

  Keywords: Information audit, Henczel model, Iran Khodro's Central department of technical, Systematic records
 • Azadeh Namdari *, Abdolhosein Farajpahlu, Mansor Kohi Rostami Pages 147-174
  Aim

  A Survey of personal information management students of the students of Ahvaz jundishapur university of medical sciences of three aspect Knowelege, skill and seven activities personal information management include: in finding and re- Finding ,In storage, In organization, In maintaining, In security, In measuring and evaluation, In making sense of things , On the basis of is jones Model.

  Method

  this study to way Survey, descriptive and analytical Do. and of questionnaire corrected mojaver 1392 used to determined total member students 1300 member and white use of corjsi- morgan table member approximate sample were 297 member determine of amonge 297 questionnaire Contained, 297 questionnaire returned and work analyzing data of descriptive statistical (freqvency, percent Freqvency, mean and std deviation) and for determine semantics relation of inferential statistical used of ( test correlation sperman and Pearson ).

  Finding

  finds descriptives obtain of study showed that averages Knowelege, Skill, and sum seven activities students to sequential equal white 1.22,2.05,2.50 and is of level non desirability and partly desirability. in this study to role three variable educational degree Age, college place educational of of personal information management students pay and determined that of among this reasons personal information management at between colleages diffrents attations white there was significant level 0.05 relation significant. and there was among students to degree, age group different relation Significant.

  Conclusion

  status personal information management students at have level relatively bad that had period at direct better aware attribute tools personal information management and promontion skills students at

  Keywords: electronic information, personal information management, knowelege, Skill
 • Amin Zare, sara bahrami nia *, Soraya Zangene Pages 175-193
  Objective

  The aim of this research was to analyze citation behavior in dissertations of postgraduate student in Razi University between 2014 2019

  Methodology

  According to type, this study was citation analysis and based on data gathering was documentary (library) research. Community of this research included all dissertations between 2014 -2019. Sample size included 349 dissertations. Data were gathered by using of two step sampling method and data were analyzed by SPSS and MS Excel.

  Findings

  Averagely, each dissertation has 93.58 cited sources. Research papers were the most cited resources by 67.92 and websites less than others by 1.77. According to the language of citations, English was the most and Arabic was the least. Findings showed that it was significant correlation between college type and citation behavior.

  Conclusion

  Results of this research showed that Razi University postgraduate student are using English sources more than other language, thus acquiring English materials is important operation.

  Keywords: Citation behavior, Dissertation, Postgraduate, Razi University