فهرست مطالب

علوم و فناوری پسته - پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1399)
 • پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/06/03
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد عبدالهی عزت آبادی*، محمد مرادی، رضا صداقت، حجت هاشمی نسب صفحات 1-20

  درختان پسته دارای بیماری های مختلفی می باشندکه بعضی به خوبی شناخته شده اند و در مورد برخی نیز اطلاع چندانی در دست نمی باشد. در این مطالعه، میزان موفقیت کاربرد علم و تجربه کشاورزان جهت مدیریت مقابله با عارضه سرخشکیدگی پسته مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد استفاده مربوط به 286 باغ پسته در شهرستان های انار و رفسنجان می باشد که در یک دوره نه ساله (1389 تا 1397) و در سه مقطع زمانی 1391، 1394 و 1397 جمع آوری شده است. برای سنجش اثر عوامل مدیریتی مختلف بر کاهش یا افزایش شدت ابتلای باغ به عارضه سرخشکیدگی و اثر این عارضه بر کمیت و کیفیت محصول پسته تولیدی، از روش های محاسبه ضریب همبستگی، مقایسه میانگین و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشاد داد، عارضه سرخشکیدگی در سال باعث ایجاد خسارتی در حدود 237 میلیون ریال در هکتار و همچنین افزایش 5 درصدی ناخندانی پسته می شود. همچنین، 97 درصد از کشاورزان مورد مطالعه عارضه سرخشکیدگی پسته را می شناسند اما از عوامل بیمارگر این عارضه اطلاعی ندارند. عواملی چون تراکم کشت بالا، کم آبی، کمبود عناصر غذایی پتاسیم و منگنز، سال آوری شدید و کاربرد مکرر روغن ولک جهت تامین نیاز سرمایی باعث تشدید و عواملی همچون کاربرد کودمرغی، استفاده از کودهای شیمیایی فسفات و سولوپتاس، و عناصر غذایی میکرو باعث کاهش عارضه سرخشکیدگی پسته می شوند. بررسی نقش توانایی های کشاورزان در کنترل عارضه نشان داد که تنها وجود دانش و شناخت از این عارضه کافی نیست و اطلاع از وجود شرایط آب و خاکی مناسب، دانش، تمایل و توانایی کافی جهت تغذیه باغ پسته، اعتقاد به مدیریت پایدار باغ و پیگیری هدف بلندمدت حفظ باغ و تولید محصول نیز از اهمیت خاصی برخوردارند.

  کلیدواژگان: بیماری های پسته، سرخشکیدگی، مبارزه، مدیریت
 • اکرم سیفی*، ناصر صداقتی صفحات 21-44

  اهمیت کشاورزی پسته و کمبود آب، ضرورت انتخاب سامانه آبیاری مناسب به عنوان یک نیروی محرکه مهم برای ارتقا کشاورزی را آشکارتر می سازد. بنابراین ارزیابی اولویت سامانه های آبیاری باغ های پسته به عنوان موضوعی کاربردی و مفید در حوزه آب و اقتصاد محسوب می شود. در تحقیق حاضر، به منظور رتبه بندی سامانه های خرد آبیاری نوین در باغ های پسته، از روش تصمیم گیری چندمعیاره ترکیبی تحلیل روابط خاکستری-تاپسیس-آنتروپی (GRA-TOPSIS-Entropy) استفاده و نتایج رتبه های سامانه ها با رتبه های حاصل از روش تحلیل مولفه های اصلی (PCA) مورد مقایسه قرار گرفت. بدین منظور 7 سامانه آبیاری قطره ای سطحی، 4 سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی و 2 سامانه آبیاری لوله های کم فشار PVC سوراخ دار مورد استفاده در باغ های پسته استان کرمان مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفتند. ارزیابی برمبنای متغیرهای مهم کمی و کیفی موثر بر درختان پسته تحت هر سامانه شامل سطح برگ، طول رشد شاخه سال جاری، عملکرد محصول، درصد پوکی، درصد خندانی، انس میوه پسته و کارایی مصرف آب، انجام شد. مقادیر میانگین شاخص تصمیم نهایی سامانه های آبیاری قطره ای سطحی، قطره ای زیرسطحی و لوله های PVC سوراخ دار کم فشار به ترتیب برابر با 57/0، 52/0 و 51/0 در روش GRA-TOPSIS-Entropy محاسبه شد که اختلاف معناداری نداشتند. نتایج حاکی از اولویت سامانه های قطره ای سطحی و سپس لوله های کم فشار PVC سوراخ دار در منطقه مورد مطالعه بود. نتایج درجه تشخیص به عنوان شاخصی برای بررسی پایداری و قابلیت اطمینان دو روش GRA-TOPSIS-Entropy و PCA به ترتیب برابر با 10/1 و 08/1 محاسبه شد که نشان دهنده قابل قبول بودن رتبه های حاصل از دو روش می باشد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، استفاده از روش ترکیبی GRA-TOPSIS-Entropy با منطق ریاضی و بهینه سازی غیرخطی قوی می تواند در انتخاب صحیح سامانه آبیاری باغ های پسته موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: آنتروپی، تحلیل روابط خاکستری، پسته، درجه تشخیص، کارایی مصرف آب
 • حسن فرهادی*، محمد مهدی شریفانی، حسین حکم آبادی صفحات 45-65

  یکی از مراحل مهم در تولید اقتصادی درختان میوه به ویژه پسته مرحله گرده افشانی و تلقیح آن می باشد. به منظور بررسی اثرات گرده افشانی آزاد و کنترل شده دانه گرده گونه های اهلی و اینتگریما بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه پسته رقم فندقی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات پسته آستان قدس رضوی واقع در شهرستان بردسکن در سال 96-1395 اجرا شد. در گرده افشانی کنترل شده تیمارهای آزمایشی شامل دو روش گرده افشان تزریق و استفاده از قلم مو با چهار ترکیب آرد- گرده به همراه شاهد با سه تکرار بودند. نتایج تجزیه های آماری نشان داد که استفاده از گرده آزاد گونه اهلی اثرات معنی داری بر اکثر صفات نسبت به سایر تیمارهای گرده گونه اینتگریما دارد. از طرفی گرده گونه اینتگریما کمترین میزان ناخندانی را در تیمار IF4 (50/0 گرم گرده اینتگریما + 25/0 گرم آرد) در روش گرده افشان تزریق نسبت به شاهد و سایر تیمارها نشان داد. همچنین بیشترین میزان صفت بدشکلی در تیمار IF1 (2 گرم گرده اینتگریما + 25/0 گرم آرد) در روش گرده افشان قلم مو نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد. به علاوه روش گرده افشان تزریق اثرات مطلوب تری نسبت به روش گرده افشان قلم مو در اکثر صفات به جز صفات بدشکلی و نیم مغزی نشان داد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، به نظر می رسد بتوان با استفاده از تیمار IF4 در روش گرده افشان تزریق باعث افزایش برخی صفات مانند تعداد نهایی میوه، وزن مغز و کاهش درصد ریزش میوه و ناخندانی در باغ های پسته شد.

  کلیدواژگان: انس، بدشکلی، تلاقی کنترل شده، تشکیل میوه، ناخندانی
 • محمد مداحیان، حسین معصومی*، جهانگیر حیدرنژاد، اکبر حسینی پور، مسعود خضری صفحات 66-85

  ویرویید کوتولگی رازک (Hop stunt viroid, HSVd) تعداد زیادی از درختان میوه مانند انگور، مرکبات، آلو، هلو، انجیر، توت، گلابی، پسته و بادام را آلوده می نماید. طی اردیبهشت 1393 تا شهریور 1395 تعدادی از باغ های پسته استان کرمان به عنوان مهمترین منطقه پسته کاری کشور، به منظور آلودگی به ویرویید HSVd بررسی شدند. در مجموع 106 نمونه جهت تعیین آلودگی به این ویرویید از برگ های درختان پسته با علایم موزاییک، زردی، رنگ پریدگی و تعدادی نیز بدون علایم جمع آوری شده و توسط آزمون های RT-PCR و هیبریداسیون نقطه ای ارزیابی گردیدند. نتایج به دست آمده آلودگی چهار رقم پسته کله قوچی، اوحدی، ممتاز و احمد آقایی را به HSVd تایید کرد، اما در نمونه های رقم اکبری آلودگی مشاهده نگردید. جهت آزمون های زیست سنجی از واریانت ایرانی Ker.Ana.P1، جدا شده از درختان پسته منطقه انار، که قادر به ایجاد آلودگی و بیماری زایی روی گیاهان محک (ارقام خیار شناساگر) بود، استفاده گردید. بر اساس نتایج آزمون های زیست سنجی شامل انتقال مکانیکی واریانت HSVd، از طریق روش های سایشی، برشی و تزریق RNA ویرویید به پایه های بادامی و University of California Berkeley-I (UCB-1) مشخص گردید که هر سه روش سبب آلودگی پایه های پسته می گردند و از بین آن ها، روش مایه زنی برشی، بالاترین راندمان انتقالHSVd  با 67/86 و 80 درصد در پایه های بادامی و UCB-1 را نشان داد. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، به نظر می رسد که آلودگی درختان پسته در استان کرمان نسبت به HSVd به دلیل عدم توجه به مسایل بهداشت زراعی و انتقال عوامل بیماری زا نظیر ویروییدها در حین عملیات باغی مانند هرس رو به افزایش می باشد.

  کلیدواژگان: ارقام پسته، آزمون های زیست سنجی، پروکاریوت ها
 • مریم افروشه*، امیرحسین محمدی، علی تاج آبادی پور، حجت هاشمی نسب، حسن عرب صفحات 86-105

  هدف از این پژوهش، ارزیابی واکنش های مورفو-بیوشیمیایی پایه ها و دو رگ های بین گونه ای جنس پسته به تنش دماهای سرمازدگی و یخ زدگی بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام ‎شد. فاکتور اول دما (4 ،0 و 4- درجه سانتی گراد) و فاکتور دوم پایه (پایه های اهلی جنس پسته (قزوینی، بادامی و سرخس)، دو رگ های بین گونه ای جنس پسته (قزوینی×کسور، قزوینی×بنه باغی، قزوینی×بنه، قزوینی×آتلانتیکا، قزوینی×اینتگریما)، گونه های غیراهلی (آتلانتیکا (Pistacia atlantica)، اینتگریما (P. integerrima)، کسور (P. khinjuk)، بنه (P. atlantica sp. mutica) و بنه باغی (P. mutica × P. vera)) و پایه هیبرید (UCB1) بود. نتایج این پژوهش نشان داد که با کاهش دما به 4- درجه سانتی گراد، درصد و شدت خسارت به طور معنی دار افزایش یافت (p <0.01). ارزیابی شدت خسارت نشان داد که پایه های بنه، دو رگ قزوینی× بنه، سرخس و قزوینی متحمل به دمای یخ زدگی بودند و بیشترین شاخص خسارت در پایه UCB1، اینتگریما و کسور مشاهده شد. نتایج نشان داد بیشترین درصد خسارت خشکیدگی نهال در پایه UCB1 و بیشترین درصد سرخشکیدگی شاخه مربوط به پایه اینتگریما و کسور بود. بیشترین فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در پایه های سرخس، قزوینی و بنه بود و بیشترین فعالیت آنزیم سوپراکسید دسموتاز مربوط به پایه بنه و دو رگ قزوینی× بنه بود. نتایج اثرات متقابل نشان داد فعالیت آنزیم ها در پایه های متحمل به سرما به طور معنی داری بیشتر از پایه های حساس به سرما بود. تجزیه خوشه ای پایه ها بر اساس شاخص های اندازه گیری شده حاکی از این بود که در تنش سرما پایه بنه، دو رگ قزوینی×بنه، سرخس، قزوینی و قزوینی× آتلانتیکا در یک زیرگروه قرار گرفتند که به دلیل قرابت نزدیک می توان به عنوان پایه های برتر متحمل به تنش دماهای سرمازدگی و یخ زدگی در برنامه های اصلاحی مد نظر قرار داد.

  کلیدواژگان: آنزیم، پایه، پسته، تنش سرما، خسارت، دو رگ های بین گونه ای
 • صمد عبدی*، احمد تاج آبادی پور، حسین شیرانی صفحات 106-121

  پتاسیم غیرتبادلی نقش مهمی در تغذیه گیاهان زراعی دارد، بنابراین مطالعه سرعت آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی در خاک های زراعی ضروری است. اطلاعات مربوط به سینتیک آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی در خاک‎های استان کرمان محدود است. لذا در این تحقیق 15 نمونه خاک از اراضی تحت کشت پسته رفسنجان جمع آوری شد و ضمن مطالعه کانی شناسی منطقه، سینتیک آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی با استفاده از عصاره‎گیری متوالی با کلرید کلسیم 01/0 مولار مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور تعیین همبستگی ثابت سرعت معادلات سینتیکی با غلظت پتاسیم در برگ پسته، همزمان با نمونه برداری خاک نمونه‎های برگ هم از محل تهیه شد. نتایج نشان داد که رس های مونت موریلونیت، ایلیت و کلریت در خاک های منطقه حضور دارند و از بین معادلات سینتیکی مرتبه صفر، مرتبه اول، مرتبه دوم، مرتبه سوم، پخشیدگی سهموی، توانی (سرعت دو ثابتی) و الوویچ با توجه به مقادیر R2 و SEE، مدل توانی قادر به توصیف رضایت بخش سرعت آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی است. مقادیر ثابت سرعت برای این معادله بین 83/57-86/107 متغیر بود. ثابت سرعت معادلات مورد مطالعه با غلظت پتاسیم برگ همبستگی معنی‎دار نشان نداد. توصیه می شود سرعت آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی با روش ها و عصاره‎گیرهای دیگر نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: رفسنجان، سرعت آزادسازی، مدل های سینتیکی
 • فریده حسام، مسعود هنرور*، بابک غیاثی طرزی، مهشید جهادی صفحات 122-135

  پستهPistacia vera)) در مناطق گرم، خشک و خاک حاوی نمک برخی مناظق مثل کشورهای میدیترانه ای، آسیای میانه و ایالات متحده آمریکا کاشت می شود. پوست سخت پسته یا شل به مقدار فراوانی در اکثر ترمینال های ضبط پسته و واحدهای فراوری پسته در نقاط مختلف ایران تولید می شود که کاربرد خاصی ندارد. هدف این مطالعه ایجاد ارزش افزوده برای این محصول جانبی بواسطه تولید زایلان بود. آنالیز شیمیایی پوست چوبی پسته نشان داد که این زیست توده لیگنوسلولزی در کنار سلولز، حاوی 2/42 درصد همی سلولز است. زایلان موجود در پوست سخت پسته یا شل در سه تکرار با استفاده از سطوح مختلف 16، 12، 8، 4 درصد سدیم هیدروکسید و پتاسیم هیدروکسید در درجه حرارت 25 درجه سلسیوس به مدت 16 ساعت و تیمار با بخار (121 درجه سلسیوس- فشار 15 پوند بر اینچ مربع) به مدت 45 دقیقه، تحت استخراج قرار گرفت. نتایج آنالیز آماری نشان داد که سطوح مختلف قلیا و درجه حرارت تاثیر معناداری بر بازده واقعی استخراج زایلان داشتند (05/0 p<). بیشترین میزان بازیابی واقعی زایلان استخراجی از پوست چوبی پسته با میانگین 34/20 و در واقع میزان بازیابی نسبی4/48 درصد، متعلق به تیمار استخراج با سدیم هیدروکسید 16 درصد در ادغام با بخار بود. نتایج به دست آمده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، به وسیله FT-IR که ساختمان اولیه زایلان های استخراجی را نشان می داد، تایید شد. تیمار به کار گرفته شده امکان بازیابی زایلان از این توده لیگنوسلولزی سخت را امکان پذیر کرد که قابلیت کاربرد در صنایع غذایی و دارویی را دارد.

  کلیدواژگان: استخراج، پوست چوبی پسته، زایلان، سدیم هیدروکسید
 • فاطمه مهدی نژاد، ابراهیم صداقتی، اعظم زین الدینی، حسین علایی، ماریه نادی*، محمد مرادی صفحات 136-152

  افزایش سطح ترکیبات فنلی از جمله سدهای دفاعی گیاهان در برابر حمله بیمارگرها و استرس های محیطی می باشد. در این مطالعه اثر گونه های قارچی میکوریز وزیکولار-آربوسکولار، Funneliformis mosseae، Rhizophagus intraradices، Funneliformis caledonius و Tricoderma (T. aureoviride و T. harzianum) بر روی القاء ترکیبات فنلی در گیاه پسته رقم بادامی ریز زرند در زمان های مختلف صفر، 36، 72، 132 و 288 ساعت پس از مایه زنی با نماتد ریشه گرهی با دوازده تیمار، سه تکرار در گلخانه اجراء گردید. نتایج نشان داد که محتوای فنل کل در گیاهان تیمار شده افزایش معنی داری نسبت به شاهد داشتند. در نهال های پسته مایه زنی شده با تیمار میکوریز در زمان 132 ساعت بعد از مایه زنی نماتد به سرعت شاهد افزایش محتوای فنل کل بودیم. در تیمار Trichoderma بیشترین افزایش در ساعت 288 در شرایط حضور و عدم حضور نماتد مشاهده گردید. همچنین فاکتورهای رشدی تعداد برگ در تیمار میکوریز- Trichoderma به ترتیب برابر با 53/18 و 33/33 درصد موجب افزایش وزن تعداد برگ در حضور و عدم حضور نماتد مشاهده گردید. همچنین تیمار میکوریز نسبت به شاهد سالم برابر با 77/24 درصد و تیمار میکوریز- Trichoderma- نماتدکش با 19/69 درصد دارای بیشترین تعداد می باشند. قارچ‎های مورد بررسی می توانند جهت استفاده در کنترل بیولوژیکی نماتد ریشه گرهی مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: القاء مقاومت، بادامی ریز زرند، کلنیزاسیون، میکوریز آربوسکولار
 • علیرضا برجسته*، احمد دزیانیان، محمد نیکنام، مهدی محمدی مقدم صفحات 153-167

  به منظور بررسی ترکیب گونه ای و نحوه پراکنش علف های هرز باغات پسته (Pistacia vera) استان سمنان، 45 باغ از سه شهرستان دامغان، شاهرود و سمنان به طور تصادفی انتخاب و نمونه برداری با استفاده از کادر 1×1 متر مطابق الگوی W انجام و علف های هرز موجود در هر کادر به تفکیک جنس و گونه شناسایی شد. شاخص های فراوانی گونه، یکنواختی پراکنش، فراوانی نسبی و یکنواختی پراکنش نسبی برای هر گونه در سطح شهرستان و استان محاسبه شد. از باغات پسته استان 90 گونه علف هرز متعلق به 23 خانواده گیاهی شناسایی شد که دو لپه ای ها با 72 گونه از تنوع بیشتری در مقایسه با تک لپه ای ها (16 گونه) برخوردار بودند. از نظر چرخه زندگی، 50 درصد علف های هرز شناسایی شده گونه های یک ساله، 5/4 درصد گونه های دو ساله و 45 درصد گونه های چند ساله بودند. علف های هرز ازمک (Cardaria draba)، علف شور (Salsola kali)، سلمه تره (Chenopodium album)، پنجه مرغی (Cynodon dactylon)، پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis)، جغجغه (Prosopis farcta)، تلخه (Acroptilon repens) و خارشتر (Alhagi camelorum) به ترتیب بیشترین فراوانی را داشتند. در شهرستان دامغان که بیشترین سطح باغات پسته را در استان دارد، 12 گونه با فراوانی بیش از 60 درصد و یکنواختی بیش از 20 درصد، علف های هرز غالب را تشکیل می دهند. علف های هرز سلمه تره، پنجه مرغی، ازمک، علف شور، جغجغه، پیچک، اویارسلام ارغوانی (Cyperus  rotundus)، تلخه و نی (Phragmites australis) به ترتیب بیشترین فراوانی را داشتند و مهم ترین علف های هرز باغات پسته شهرستان دامغان به شمار می روند.

  کلیدواژگان: تنوع، چندساله، فراوانی، یک ساله، یکنواختی
 • فاطمه مهدی نژاد، ابراهیم صداقتی*، اعظم زین الدینی، حسین علایی، ماریه نادی، محمد مرادی صفحات 168-183

  نماتد ریشه‌گرهی از مهمترین آفات باغات پسته می‌باشد که هر ساله خسارت زیادی می‌زند. این مطالعه جهت بررسی پتانسیل گونه‌های میکوریز آربوسکولار Rhizophagus intraradices ، Funneliformis mosseae، F. caledonius و جدایه‌های Trichoderma aureoviride و T. harzianum روی شاخص‌های رشدی و عناصر غذایی در حضور نماتد صورت گرفت. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی با دوازده تیمار در پنج تکرار در گلخانه بر روی نهال‌های پسته رقم بادامی زرند اجرا گردید. حداکثر مقادیر افزایش یافته وزن تر و خشک ساقه برای تیمار میکوریز-تریکودرما-نماتدکش در حضور نماتد برابر با 184 و 76/74 درصد، در تیمار میکوریز-تریکودرما 26/129 و 74 درصد نسبت به شاهد سالم، وزن تر و خشک برگ در تیمار میکوریز، میکوریز-تریکودرما برابر با 26/129، 58/86 و 75/68، 12/53 درصد نسبت به شاهد سالم، وزن تر و خشک ریشه در تیمارهای میکوریز و میکوریز-تریکودرما-نماتدکش نسبت به شاهد آلوده برابر با 67/153، 60/168 و 75/71، 79/162 درصد به‌دست آمد. جذب عناصر غذایی فسفر، روی و مس به‌طور معنی‌داری افزایش نشان داد. میزان فسفر و پتاسیم در تیمار میکوریز و میکوریز- تریکودرما به ترتیب 99/101 و 62/103 درصد در حضور نماتد در مقایسه با شاهد افزایش یافت. با توجه به بهبود شاخص‌های رشدی و عناصر غذایی، استقرار و توانایی بیوکنترلی این گونه‌ها، می‌توان استفاده از این قار‌چ‌ها را برای مدیریت نماتد ریشه‌گرهی پیشنهاد نمود.

  کلیدواژگان: قارچ های آنتاگونیست، کنترل بیولوژیک، مدیریت تلفیقی، همزیستی
 • فهیمه یزدانی، ماشاالله سالارپور*، محمدنبی شهیکی تاش، سامان ضیایی، حمید محمدی، محمود احمدپور برازجانی صفحات 184-203

  امروزه توجه به شاخص‌های زیست‌محیطی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردهای تولید کشاورزی به شمار می‌رود. برای این منظور، شناسایی و اولویت‌بندی ، سنجش اثر، شدت حساسیت شاخص‌های زیست‌محیطی به تغییرات نهاده‌های شیمیایی در طی زمان لازم است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی نهاده‌های شیمیایی ‌بر شاخص‌های محیط‌زیستی محصول پسته در استان کرمان است. جامعه‌ آماری پژوهش شامل کارشناسان و افراد باسابقه جهاد کشاورزی استان کرمان بوده و 50 نفر به‌صورت هدفمند انتخاب ‌شده‌اند. برای اولویت‌بندی شاخص‌های زیست‌محیطی نهاده‌های شیمیایی مورد استفاده در باغات تولیدی پسته از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (روش چنگ) و با استفاده از نرم‌افزار MATLAB استفاده شد. نتایج نشان داد که آلودگی خاک ناشی از مصرف نهاده‌های شیمیایی از بیشترین اولویت برخوردار است. آلودگی آب ناشی از نهاده‌های شیمیایی در درجه دوم قرار دارد. آلودگی هوا ناشی از مصرف نهاده‌های شیمیایی در درجه سوم قرار دارد. میزان صادرات نهاده‌های شیمیایی و میزان ریسک‌گریزی در استفاده از کود شیمیایی از گزینه‌های انتهایی می‌باشند. با توجه به محاسبات انجام‌شده وزن نهایی هریک از شاخص‌های مدل با روش FAHP محاسبه شد. بر اساس یافته‌های مطالعه می‌توان پیشنهاد کرد که استفاده از کودهای ارگانیک در کنار روش‌های بیولوژیکی و طبیعی مبارزه با آفات در باغات پسته می‌تواند گزینه‌های جایگزین مرتبط آلودگی‌های محیط‌زیستی باشد.

  کلیدواژگان: آلودگی آب، آلودگی خاک، آلودگی هوا، شاخص های زیست محیطی
 • امیررضا اسراری، مریم امیدی نجف آبادی*، سید جمال فرج الله حسینی صفحات 204-229

  رفسنجان یکی از مناطق اصلی تولید پسته که از محصولات راهبردی و صادراتی ایران است در سال های اخیر با مشکلات عمده زیست‌محیطی از جمله تغییرات اقلیمی روبرو بوده است. لذا توجه به رفتار تاب‌آوری پسته‌کاران این منطقه در مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیمی بسیار مهم می‌باشد. لذا پژوهش حاضر به تحلیل عوامل موثر بر تاب‌آوری باغداران پسته رفسنجان در برابر تغییرات اقلیمی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه پسته‌کاران مناطق روستایی شهرستان رفسنجان بودند (22721 نفر) که با استفاده از روش تعیین حجم نمونه در پژوهش‌های همبستگی 340 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه بود که برای روایی آن جمعی از متخصصان و تعیین پایایی آن از هم‌سانی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. به منظور واکاوی عوامل موثر بر رفتار تاب‌آورانه باغداران پسته رفسنجان در برابر تغییرات اقلیمی از تحلیل مسیر استفاده گردید. داده‌پردازی نیز با استفاده از نرم افزار SPSSver25 انجام گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن است رفتار تاب‌آوران باغداران مورد مطالعه در برابر تغییرات اقلیمی در سطح متوسطی قرار دارد. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد متغیرهای نگرش نسبت به رفتار تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی با اثر کل 433/0، کنترل رفتار درک شده با اثر کل 426/0، هنجارهای اجتماعی با اثر کل 399/0 و قصد رفتاری با اثر کل 387/0 به ترتیب بیشترین تاثیر بر رفتار تاب‌آورانه باغداران در برابر تغییرات اقلیمی را دارند. می‌توان با متنوع کردن مهارت و اشتغال باغداران و فراهم نمودن زیر ساخت‌های مناسب کشاورزی، افزایش سطح حمایت‌های مالی، افزایش سطح اطلاع‌رسانی، افزایش سطح مشارکت مردم، افزایش سطح انسجام اجتماعی جامعه، وضعیت رفتار تاب‌آورانه باغداران را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: تحلیل مسیر، رفتار تاب آوری، مدل های تاب آوری، نظریه ی رفتار برنامه ریزی شده
|
 • Mohammad Abdolahi Ezzatabadi *, Mohammad Moradi, Reza Sedaghat, Hojjat Hasheminasab Pages 1-20

  Pistachio trees have different diseases. Some of these diseases are more common and some less well known. In the current study, the successful application of knowledge and experience of farmers for control of pistachio die-back disorder was investigated. The data used is related to 286 pistachio orchards in Anar and Rafsanjan districts that were collected over a 9 year period (2010 to 2018) and in three cross times, years of 2012, 2015 and 2018. To evaluate the effect of different management factors on reducing or increasing the severity of orchard disorder and its effects on the quantity and quality of pistachio crop yield and profit, the methods of correlation coefficient, mean comparison and regression was used. Results showed that the total damage caused by this disorder is 237 million Rials per hectare per year and a 5% increase in closed shell pistachio. Also, 97% of the studied farmers knew pistachio die-back disorder but did not identify the causes. Factors such as high plant density, severe deficit irrigation, deficiency of potassium and manganese nutrients, severe alternate bearing and repeated application of volck oil to meet cold requirements exacerbate the die-back disorder. In contrast, the application of poultry, the use of phosphate and sulopotas fertilizers, and micro nutrients reduce the risk of die-back disorder. Investigating the role of farmers' abilities in controlling pistachio die-back disorder showed that knowledge and understanding of this disorder is not enough. Rather, the other three tools required are good soil and water conditions, knowledge, desire and ability to feed the pistachio orchards and the belief in sustainable orchard management and the long-term goal of maintaining the trees and crop production.

  Keywords: Die-back, Control, Management, Pistachio tree diseases
 • Akram Seifi *, Naser Sedaghati Pages 21-44

  The importance of pistachio production and water resource shortage in Iran reveals the necessity of irrigation system selection, as an important driving-force to upgrade agricultural. Therefore, ranking evaluation of irrigation systems in pistachio orchards is considered as a practical and useful problem in the water and economic fields. In the present study, a multi-criteria decision-making approach as integrated method of grey relational analysis-TOPSIS-Entropy (GRA-TOPSIS-Entropy) was applied for ranking of modern pressurized systems in pistachio orchards. The results of GRA-TOPSIS-Entropy method were compared with ranks of systems from principal component analysis (PCA). For this purpose, 7 surface drip irrigation systems, 4 subsurface drip irrigation systems, and 2 perforated low-pressure PVC pipes systems in the pistachio orchards of Kerman province were assessed and ranked. The evaluation was processed using important quantity and quality variables of leaf area, new branch length, yield, percentage of blank nuts, percentage of split nuts, pistachio ounce, and water use efficiency. The mean ultimate decision index of surface drip irrigation, subsurface drip irrigation, and perforated low-pressure PVC pipes systems using GRA-TOPSIS-Entropy method were equal to 0.57, 0.52, and 0.51, respectively that had not significant difference. The results indicated that surface drip irrigation and perforated low-pressure PVC pipes systems are the optimal systems in the studied area. The results of discrimination degree as an index for investigating stability and reliability of GRA-TOPSIS-Entropy and PCA methods calculated as 1.10 and 1.08 that showed the ranking results are reasonable. Based on the achieved results, the integrated GRA-TOPSIS-Entropy method with strong mathematical and non-linear optimization background can be useful to select appropriate pressurized irrigation systems in pistachio orchards.

  Keywords: Discrimination degree, Entropy, Grey Relational Analysis, Pistachio, Water Use Efficiency
 • Hassan Farhadi *, Mohamd Mahdi Sharifani, Hossein Hokmabadi Pages 45-65

  One of the important steps in the economic production of fruit trees, especially pistachio is pollination and inoculation. Therefore, it is necessary to conduct experiments to improve the quality and quantity of the fruit. In order to investigate the effects of free and controlled pollination of pollen grains of domestic and Integerrima species on some quantitative and qualitative characteristics of Fandoghi pistachio fruit an experiment was conducted in a factorial arrangement in Completely Randomized Design with three replications in one of Astan Ghods Razavi Pistachio Gardens in Bardaskan City Executed in 2017. Experimental treatments consisted of two methods of injection pollinators and the use of a brush with four flour-pollen combinations with control with three replications. The results of statistical analysis showed that the use of free pollen of domestic species had a significant positive effect on most of the traits compared to other Integerrima pollen treatments. On the other hand, Integerrima pollen showed better results in IF4 treatment (0.50 g of Integerrima pollen + 0.25 g flour) than control and other treatments. Also, the highest reduction of traits was observed in IF1 treatment (2 g of Integerrima pollen + 0.25 g of flour) compared to other treatments in the traits of deformity. In addition, the injection pollinator method showed more favorable effects than the brush pollinator method in most traits except deformed and half kernel traits. Based on the results of the present study, it seems that using IF4 treatment in the injection pollination method can increase some traits such as the final number of fruits, kernel weight and reduce the percentage of fruit drop and indehiscent in pistachio orchards.

  Keywords: Controlled Cross, Deformities, Fruit Formation, Indehiscent, Ounce
 • Mohammad Maddahian, Hossein Massumi *, Jahangir Heydarnejad, Akbar Hosseinipour, Masood Khezri Pages 66-85

  Hop stunt viroid (HSVd) infects a large number of woody plants such as grapevine, citrus, plum, peach, fig, mulberry, pear, pistachio, and almond. Kerman province is the most major pistachio‐growing region in Iran. During 2015–2016, pistachio cultivars were surveyed in the province to detect HSVd. A total of 106 asymptomatic and symptomatic leaf samples showing mosaic, yellowing, and chlorosis symptoms were collected from pistachio trees and assayed for the HSVd infection by reverse transcription polymerase chain reaction, and dot‐blot hybridization. Results showed that four pistachio cultivars (Momtaze, Kalleh‐Ghouchi, Ohadi, Ahmad-aghaei) are infected by HSVd, while no HSVd infection was detected in the Akbari cultivar. In this study, bioassay tests including the mechanical transmission of viroid to pistachio rootstocks were used to evaluate the biological characteristics of Iranian HSVd pistachio variants. The infectivity of one HSVd variant (Ker.Ana.P1) was further verified by mechanical inoculation. The viroid variant was transmitted to two different healthy pistachio rootstocks (Badami, University of California Berkeley I (UCB-1)) using infected sap by three inoculation methods i.e. slashing, rubbing, and RNA injection. Results indicated that all three methods cause infection of the pistachio rootstocks with HSVd. However, the slashing inoculation showed higher transmission efficiency in Badami and UCB-1 at the rate of 86.67 and 80 percent, respectively. According to this study, it seems that HSVd infection is increasing on pistachio trees in Kerman province due to lack of attention to sanitary measures during agricultural operations such as pruning, which leads to transmission of disease agents like viroids.

  Keywords: Biological indexing, Pistachio cultivars, Prokaryotes
 • Maryam Afrousheh *, Amir Hossein Mohammadi, Ali Tajabadipout, Hojjat Hasheminasab, Hasan Arab Pages 86-105

  The aim of this study was to evaluate the morpho-biochemical reactions of pistachio rootstocks and their interspecific hybrids to frost and freezing temperature stress. The experiment was performed as a factorial in a completely randomized design with three replications. The first factor was temperature (4, 0 and -4 °C) and the second factor was rootstock ((pistachio domestic rootstocks (Badami Zarand, Sarakhs and Qazvini), hybrids (Qazvini×Khinjuk, Qazvini× Mutica, Qazvini × Baneh Baghi, Qazvini × Atlantica, Qazvini× Integerrima), non-domesticated species including Atlantica ((Pistacia atlantica, Integerrima, Khinjuk, Sarakhs, Mutica (P. atlantica sub. mutica) and Baneh Baghi (P. mutica × P. vera) and UCB1 hybrid. The results of this study showed that morphological and biochemical indices were statistically significant by the applied treatments. According to the results, with decreasing the temperature to -4 °C, the percentage and severity of damage significantly increased (p <0.01). The evaluation of the damage severity showed that the Mutica, hybrid Qazvini × Mutica, Sarakhs, Qazvini were tolerant to freezing temperature and the highest damage index was observed in UCB1, Integerrima and Khinjuk. Based on the results, the highest percentage of seedling drought damage was observed in UCB1 rootstock and the highest percentage of shoot tip drought was related to Integerrima and Khinjuk rootstock. The highest activity of Ascorbate peroxidase enzyme was in Sarakhs, Qazvini and Mutica rootstocks and the highest activity of Superoxide dismutase enzyme was related to Mutica rootstock and hybrid Qazvini× Mutica. The interaction effect showed that the activity of Catalase, Ascorbate peroxidase, Superoxide dismutase, and Guaiacol peroxidase enzymes in cold-tolerant rootstocks was significantly higher than cold-susceptible rootstocks. The results of cluster diagrams based on the evaluated indices showed that in cold temperature stresses, Mutica, Qazvini × Baneh, Sarakhs, Qazvini, and Qazvini ×Atlantica were in a subgroup which indicated the close proximity can be considered as the tolerant rootstocks to frost and freezing temperature stress in the breeding program.

  Keywords: Cold stress, Damage, Enzyme, Interspecific hybrids, Pistachio, Rootstock
 • Samad Abdi *, Ahmad Tajabadi Pour, Hossein Shirani Pages 106-121

  Nonexchangeable potassium has a critical role in crops nutrition, therefore the study of nonexchangeable release rate in cultivated lands is necessary. Information about release kinetics of nonexchangeable potassium in Kerman province soils is limited. In this research 15 soil samples were collected from Rafsanjan lands under pistachio trees and mineralogical properties and release kinetics of nonexchangeable potassium using successive extraction with 0.01 M CaCl2 were determined. In order to determine correlation coefficient between the constant rate of kinetics equation and potassium concentration in pistachio leaf, leaf samples were collected from studied sites. Results indicated that montmorilonite, illite and chlorite clays are present in studied region and between kinetics equations including zero order, first order, second order, parabolic diffusion, power function(two constant rate) and elovich, according to R2 and SE values, power function model is able to describe nonexchangeable release rate satisfactorily. Constant rate values for this model varied between 57.83- 107.86. Constant rate of studied equations have not significant correlation with the potassium concentration of pistachio trees. It is recommended that release rate of nonexchangeable potassium be studied with other methods and extractants.

  Keywords: Kinetics models, Rafsanjan, Release rate
 • Faride Hesam, Masoud Honarvar *, Babak Ghiassi Tarzi, Mahshid Jahadi Pages 122-135

  Pistachios are grown in hot, dry, and salt-rich area of some regions, such as the Mediterranean, Middle East, and the United States. Pistachio shell is produced in large quantities in most pistachio recording terminals and pistachio processing units in different parts of the Iran, which has no special application. The aim of this study was to create added value for this by-product by producing xylan. Chemical analysis of pistachio shell indicated that this lignocellulosic biomass, along with cellulose, contained 42.2% hemicellulose. Xylan in the pistachio shell was extracted using different levels of 4, 8, 12, and 16% sodium hydroxide or potassium hydroxide at two temperatures (25 °C/ 16 hours and steam treatment (121 °C, 15 lb/in2, 45 min). Statistical analysis indicated that variant levels of alkali and different temperatures had a significant effect on the true recovery of xylan extraction (p <0.05). The maximum true recovery of xylan extracted from pistachio shell with an average of 20.34 and in fact the relative recovery of 48.4%, belonged to the treatment with sodium hydroxide 16% in combination with steam. The results obtained from high performance liquid chromatography were confirmed by FT-IR, which characterized preliminary structure features of the extracted pistachio shell xylan. The treatment used enabled the recovery of xylan from this hard lignocellulosic biomass that can be used in food and pharmaceutical industries.

  Keywords: Extraction, Pistachio shell, Sodium Hydroxide, Xylan
 • Fateme Mehdinejad, Ebrahim Sedaghati, Azam Zeinadini, Hossein Alaei, Marieh Nadi *, Mohammad Moradi Pages 136-152

  Increase of phenolic content is one of the defensive barriers against pathogenic disorders and environmental stresses. In this study the effects of fungal species of arbuscular mycorrhizal species Funneliformis mosseae, Rhizophagus intraradices, Funneliformis caledonius and Tricoderma, Tricoderma harzianum Tricoderma aureoviride on induction of phenolic compounds in pistachio plant Badami Riz Zarand at 0, 36, 72, 132 and 288 hours after nematode inoculation was performed in three replications based on completely randomized design. The results showed that the total phenol content in treated plants had a significant increase compared to the control. Pistachio seedling treated by mycorrhizia at 132 hours and Trichoderma after 72 hours showed slowly increase in at 132 hours post-nematode inoculation and Trichoderma slowly after 72 hours of inoculation, there was a slight increase in phenol content in the presence and absence of the nematode, so that in 288 hours had maximum of increase. Also, the growth factors of leaf number in Mycorrhiza-Trichoderma treatment were equal to 18.53 and 33.33%, respectively, causing an increase in leaf number weight in the presence and absence of nematodes. Also, mycorrhiza treatment compared to healthy control is equal to 24.77% and mycorrhiza-Trichoderma-nematode treatment with 69.19% have the highest number. The studied fungi can be suggested for using in biological control of root-knot nematode.

  Keywords: Arbuscular mycorrhizal, Badami Riz Zarand, colonization, Resistance induction
 • Ali Reza Barjasteh *, Ahmad Dezyanian, Mohammad Niknam, Mehdi Mohammadi Moghadam Pages 153-167

  To study the species composition and the weed distribution of pistachio gardens (Pistacia vera L.) in Semnan province, 45 orchards from three cities of the Semnan province were randomly selected and sampled using 1 × 1 m quadrat according to W pattern. Then the weeds species were identified in each quadrate. We calculated some indices including the species frequency, uniformity of distribution, relative frequency and relative uniformity of distribution for each species. In sum, 90 weed species belonging to 23 families were identified of which dicotyledons with 72 species had more diversity than monocotyledons with 16 species. The results showed that in sum 50%, 4.5% and 45% of the weeds were annual, biennial and perennial respectively. Weeds of hoary cress (Cardaria draba), Saltwort (Salsola kali), fat hen (Chenopodium album), bermudagrass (Cynodon dactylon), bindweed (Convolvulus arvensis), Syrian mesquite (Prosopis farcta), Russian knapweed (Acroptilon repens) and Camelthorn (Alhagi camelorum) had the highest abundance respectively. In Damghan city, which has the highest level of pistachio orchards in the province, 12 species with a frequency of more than 60% and a uniformity of more than 20%, are the dominant weeds. The most important weeds in pistachio orchards of Damghan city were Fat hen, bermudagrass, hoary cress, saltwort, Syrian mesquite, bindweed, nut grass (Cyperus rotundus), Russian knapweed and common reed (Phragmites australis), respectively.

  Keywords: Annual, Diversity, Frequency, perennial, Uniformity of distribution
 • Fateme Mehdinejad, ebrahim sedaghati *, Azam Zeinadini, hossein Alaei, Marieh Nadi, Mohammad Moradi Pages 168-183

  Root-knot nematode is one of the most important pistachio diseases which which causes huge damage to pistachio trees in recent years. The present study was undertaken to assess the efficacy of arbuscular mycorrhizal species including Funneliformis mosseae, Rhizophagus intraradices, F. caledonius and Tricoderma aureoviride and T. harzianum on growth factors and nutrients uptake in Meliodogyne Javanica inoculated seedling under greenhouse conditions. Overall, mixed inoculations of pistachio seedling with arbuscular mycorrhizal, Tricoderma species and nematorin resulted in the highest amount of shoot fresh and dry weight by 184 and 74.76%, followed by 129.3 and 74 % in mixture including arbuscular mycorrhizal and Trichoderma species, respectively, compared with no-inoculation control seedling. Fresh and dry weight of shoot in inoculations of seedling with mycorrhiza, mycorrhiza-Trichoderma and Trichoderma increased by 129.26, 86.58 and 68.75, 53.12 % compared to no-inoculated seedling, fresh and dry weight of roots in mycorrhiza and mycorrhizal Trichoderma- Trichoderma-nematicide were 153.67, 168.60 and 71.75 and 162.79% higher than those inoculated with M. javanica. The uptake of P, Zn and Cu in inoculated seedling with arbuscular mycorrhizal and Tricoderma species was increased, significantly. Phosphorus and potassium levels in mycorrhiza and mycorrhiza- Trichoderma treatments were increased 101.99% and 103.62%, respectively, in the presence of M. javanica compared to no-inoculated seedling. Based on the improvement of growth parameters, nutrients uptake, biocontrol capability, arbuscular mycorrhizal and Trichoderma species may be useful strategy to reduce the damage of root knot nematode, which required further research.

  Keywords: Antagonistic fungi, biological control, Integrated Management, Symbiosis
 • Fahimeh Yazdani Mashallah Salarpour *, Mohammad Nabi Shahiki Tash, Saman ziaee, Hamid Mohammadi, Mahmoud Ahmadpour Pages 184-203

  Today, paying attention to environmental indicators is considered as one of the most important approaches to agricultural production. For this purpose, it is necessary to identify and prioritize, measure the effect, the intensity of sensitivity of environmental indicators to changes in chemical inputs over time. The aim of this study is to identify and prioritize chemical inputs on environmental indicators of pistachio in Kerman province. The statistical population of the study included veteran experts of agricultural jihad in Kerman province. The sample consisted of 50 specialists who were purposefully selected. To prioritize the environmental indicators of chemical inputs used in pistachio orchards, the fuzzy hierarchical analysis process method (Chang method) was used. Findings of the study showed that soil contamination due to the use of chemical inputs has the highest priority. Water pollution caused by chemical inputs is in the second place. Air pollution caused by the use of chemical inputs is in the third degree. Exports of chemical inputs and risk aversion in the use of chemical fertilizers are the last ranking. It can be suggested that the use of organic fertilizers along with biological and natural methods of pest control in pistachio orchards can be alternative options related to environmental pollution.

  Keywords: Air pollution, Environmental indicators, Soil pollution, Water Pollution
 • AmirReza Asrari, Maryam Omidi Najafabadi *, Seyed Jamal Farajollah Hosseini Pages 204-229

  Rafsanjan, as one of the main areas for pistachio production, which is one of Iran's export products, has faced major environmental problems in recent years, including drought and climate change. Therefore, it is very important to pay attention to the resilience behavior of pistachio growers against the adverse effects of climate change. The present study analyzed the factors affecting the resilience of Rafsanjan pistachio growers against climate change. The statistical population included all pistachio growers in rural areas of Rafsanjan (22721 people) of which 340 people were selected as sample using the size determination method in correlational studies. The data collection tool was a questionnaire that was validated by a group of experts and its reliability was determined by internal consistency using Cronbach's alpha method. For investigating the factors affecting the resilient behavior of growers in the face of climate change, path analysis was used. Data processing was also performed using SPSS ver25 software. The results indicated that the resilient behavior of the studied gardeners in the face of climate change is moderate. The results of path analysis showed that the variables of attitude with a total effect of 0.433, control of perceived behavior with a total effect of 0.426, social norms with a total effect of 0.399 and behavioral intention with a total effect of 0.387, respectively, had the greatest impact on gardeners' resilient behavior against climate change. Hence, by diversifying the skills and employment of gardeners, providing suitable agricultural infrastructure, increasing the financial support, information, the public participation, and social cohesion of society, the status of resilient behavior of gardeners would be improved.

  Keywords: path analysis, Resilience models, Resilient behavior, Theory of Planned Behavior