فهرست مطالب

نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران
سال هفتم شماره 4 (زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/02/06
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زینب شرفی، سید علی محمد مدرس ثانوی*، علی حیدرزاده صفحات 405-416

  به منظور بررسی تاثیر سطوح پیری تسریع شده بر خصوصیات کمی و کیفی جوانه زنی علف های هرز خرفه، تاج خروس و پنیرک مطالعه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1397 انجام شد. سطوح مختلف پیری در پنج سطح (صفر، 24، 48، 72 و 96 ساعت قراردادن بذرها در محیطی با رطوبت نسبی 100 درصد و دمای 45 درجه سلسیوس) به عنوان عامل اول و سه گونه های علف هرز (پنیرک (Malva neglecta Wallr.)، خرفه  (Portulaca oleracea L.) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus L) به عنوان عامل دوم در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تمام صفات مورد مطالعه تحت تاثیر اثرات متقابل فاکتورهای مورد بررسی قرار گرفتند. در شرایط مطلوب (عدم اعمال پیری تسریع شده) خرفه و تاج خروس بیش ترین درصد جوانه زنی و قدرت سبزشدن گیاهچه را داشتند، ولی نتایج در مورد فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و غلظت پروتئین در سه گونه علف هرز متفاوت بود به نحوی که بیش ترین میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در علف های هرز پنیرک و تاج خروس تحت تیمار 24 ساعت زوال بذر و در علف هرز خرفه تحت تیمار 72 و 96 ساعت زوال به دست آمد. در نهایت نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کیفیت بذر هر سه گونه علف هرز تحت شرایط زوال کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدانت، پیری تسریع شده، جوانه زنی، قدرت سبزشدن گیاهچه، هدایت الکتریکی
 • آزاده رشیدی، رسول نریمانی، محمد مقدم* صفحات 417-431

  به منظور مطالعه اثر کیفیت نور بر شاخص های جوانه زنی بذر و خصوصیات رویشی نشای سنبل الطیب، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی باسه تکرار انجام شد. تیمارهای مورد استفاده شامل ترکیب نور در چهار سطح (قرمز، 15 درصد آبی + 85 درصد قرمز،30 درصد آبی +70 درصد قرمز و نور لامپ های فلورسنت) بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که بیش ترین درصد جوانه زنی (63 درصد)، سرعت جوانه زنی (87/41)، میانگین جوانه زنی روزانه (21/9)، ارزش جوانه زنی (81/68)، ارزش حداکثر (50/7) و کم ترین میانگین زمان جوانه زنی (66/2) با کاربرد نور قرمز به دست آمد. بیش ترین وزن خشک ساقه چه (36/0 میلی گرم در گیاهچه)با کاربرد نور قرمز و ترکیب 15درصدآبی + 85 درصد قرمز، بیش ترین وزن خشک ریشه چه (3/0 میلی گرم در گیاهچه) با ترکیب 30 درصدآبی +70 درصد قرمز و 15 درصدآبی + 85 درصد قرمز، بیش ترین طول ساقه چه و ریشه چه (18/1 و 03/3 سانتی متر) با نور قرمز و ترکیب 15درصد آبی + 85 درصد قرمز، بیش ترین میزان قند محلول ریشه چه و ساقه چه (37/63 و 54/72 میلی گرم در گرم وزن تازه) با نور قرمز و ترکیب 15 درصد آبی + 85 درصد قرمز، بیش ترین مقدار کلروفیل a، b و کل (37/0، 47/0 و 84/0 میلی گرم در گرم وزن تر)،کارتنویید (44/0 میلی گرم در گرم وزن تر) با ترکیب30 درصد آبی +70 درصد قرمز، بیش ترین فعالیت آنتی اکسیدانی ریشه چه و ساقه چه (09/60 درصد و 04/71 درصد) با ترکیب 30 درصد آبی +70 درصد قرمز و 15 درصد آبی + 85 درصد قرمز، بیش ترین محتویات فنلی ریشه چه و ساقه چه (40/4 و 65/8 میلی گرم در گرم وزن تازه) با ترکیب 30 درصد آبی +70 درصد قرمز و 15 درصد آبی + 85 درصد قرمز به دست آمد. نتایج این آزمایش بیانگر امکان بهبود یافتن شاخص های جوانه زنی و رویشی گیاهچه های سنبل الطیب با کاربرد ترکیب های نورهای آبی و قرمز در مقایسه با نور لامپ فلورسنت بود.

  کلیدواژگان: ترکیبات فنلی، فیتوکروم، طیف نور، کیفیت نور
 • علی گنجعلی*، سید موسی موسوی کوهی، عبدالله بیک خورمیزی، سید وجیه الله حسینی صفحات 433-445

  دو آزمایش مستقل به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در آزمایش اول سطوح رژیم رطوبتی شامل صفر، 2-، 4-، 6-، 8- و 10- بار بر جوانه زنی بذور برنج با سه سطح پیش تیمار شامل بدون پیش تیمار (شاهد)، هالوپرایمینگ با کلریدکلسیم و هیدروپرایمینگ مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش دوم بذرهای پیش تیمارشده مشابه آزمایش اول, در گلدان های حاوی ماسه کشت و پنج رژیم رطوبتی شامل شاهد (ظرفیت زراعی), 20، 40، 60 و 80 درصد ظرفیت زراعی بر روی آن ها اعمال شد. پس از 28 روز، برخی از صفات مورفوفیزیولوژیک اندازه گیری شد. نتایج آزمایش اول نشان داد که رژیم های مختلف رطوبتی، صفات جوانه زنی را به طور منفی تحت تاثیر قرار داد. پرایمینگ بذر سبب بهبود سرعت و درصد جوانه زنی بذر، وزن خشک ساقه چه و ریشه چه در برخی از رژیم های رطوبتی شد. کاربرد هیدروپرایمینگ نتایج بهتری را نسبت به هالوپرایمینگ نشان داد. در آزمایش دوم سطوح پایین رطوبتی به صورت معنی داری ارتفاع نشاء، وزن خشک بخش هوایی، سطح برگ، سطح و قطر ریشه، محتوای نسبی آب و شاخص پایداری غشا را کاهش داد. در این شرایط استفاده از پرایمینگ تاثیر مثبتی بر صفات فوق نداشت، ولی مقاومت روزنه ای و میزان کلروفیل برگ را افزایش داد. نتایج این ازمایش نشان داد که هم در شرایط بدون تنش و هم در سطوح پایین رطوبتی،کاربرد پرایمینگ (به خصوص هیدروپرایمینگ) تاثیر مثبت و معنی داری بر صفات مرتبط با جوانه زنی بذر برنج دارد.

  کلیدواژگان: پیش تیمار بذر، سرعت جوانه زنی، رشد رویشی، ظرفیت زراعی، محتوای نسبی آب
 • مرضیه خورکی، روزبه فرهودی* صفحات 447-461
  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و خصوصیات فیزیولوژیک گیاهچه ذرت در قالب دو آزمایش جداگانه به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در هر دو آزمایش، عامل اول محلول پرایمینگ حاصل از نمک های سولفات سدیم، کلرید سدیم و نیترات پتاسیم به غلظت دو درصد و عامل دوم سطوح تیمار شوری (0، 40 و 80 میلی مولار کلرید سدیم) بود. نتایج نشان داد تنش شوری در بذرهای پرایم شده و پرایم نشده سبب کاهش درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه، فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و پایداری غشا سلولی گیاهچه ذرت شد، البته پرایمینگ بذر با محلول های نمکی سبب کاهش تاثیر منفی تنش شوری بر رشد گیاهچه ذرت شد. پرایمینگ بذر با محلول نیترات پتاسیم و کلرید سدیم در مقایسه با نمک سولفات سدیم تاثیر مثبتی بر درصد جوانه زنی، طول گیاهچه، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت، غلظت اسید جیبرلیک و اکسین و غلظت پتاسیم گیاهچه ذرت در شرایط تنش شوری داشت. در سطح تنش شوری80 میلی مولار کلرید سدیم، بیش ترین طول گیاهچه در بذرهای تیمارشده با نمک های نیترات پتاسیم به میزان 13 سانتی متر مشاهده شد. در شرایط تنش شوری شدید، با افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت، کم ترین غلظت مالون دی آلدیید بافت گیاهچه در بذرهای تیمارشده با نیترات پتاسیم (022/0 نانومول بر گرم بافت تازه برگ) مشاهده شد. همچنین پرایمینگ بذر ذرت با محلول نیترات پتاسیم توانست از روند کاهش شدید غلظت اسید جیبرلیک و اکسین تحت تاثیر تنش شوری جلوگیری نماید. در مجموع بذرهای پرایم شده با نیترات پتاسیم بیش ترین رشد گیاهچه ذرت در شرایط تنش شوری را داشتند.
  کلیدواژگان: آلفا آمیلاز، آنزیم آنتی اکسیدانت، پتاسیم، طول گیاهچه، هورمون گیاهی
 • پرویز حسینی*، کامران محسنی ‏فر، مجید رجایی، تیمور بابایی نژاد صفحات 463-475
  تیمار بذر با استفاده از ترکیبات محرک رشد یکی از روش‎های محتمل برای بهبود و احیای کیفیت بذر می‏باشد. این پژوهش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1397 انجام گردید. عامل اصلی شامل فواصل‏ مختلف آبیاری در سه سطح (فواصل آبیاری 40، 60 و 80 درصد تخلیه رطوبتی) و عامل فرعی شامل ترکیبات محرک رشد در شش سطح شاهد و محلول‏پاشی اسید آمینه، فولویک اسید، عصاره جلبک دریایی، کود هیومیک اسید و تلفیق ترکیبات محرک رشد بود. نتایج نشان داد که فواصل آبیاری 80 درصد تخلیه رطوبتی سبب کاهش سرعت جوانه‏زنی و بنیه بذر به ترتیب به میزان 0/11 و 01/28 درصد نسبت به آبیاری پس از 40 درصد تخلیه رطوبتی گردید. همچنین افزایش فواصل آبیاری سبب افزایش هدایت الکتریکی بذر گردید. در سطح آبیاری 80 درصد تخلیه رطوبتی، حداکثر جوانه‏زنی به ترتیب با میانگین 87 و 85 درصد در تیمار تلفیق ترکیبات محرک رشد و اسید آمینه مشاهده شد. ترکیبات محرک رشد سبب بهبود وزن خشک گیاهچه شد. در شرایط آبیاری 60 و 80 درصد تخلیه رطوبتی، تلفیق ترکیبات محرک رشد سبب افزایش 03/31 و 42/71 درصدی فعالیت آنزیم آلفاآمیلاز گردید. در مجموع با توجه به تاثیر مثبت تلفیق ترکیبات محرک رشد در بهبود و احیای کیفیت بذرهای حاصل از گیاه مادری کلزا می‏توان مصرف این ترکیبات را در شرایط تنش خشکی توصیه نمود.
  کلیدواژگان: آلفاآمیلاز، اسید آمینه، تخلیه رطوبتی، عصاره جلبک دریایی
 • مجتبی صلاحی، بهرام عابدی*، ملیحه مرشدلو، مریم آهنگرانی، شعیب جباری قلعه خاکی، زینب اصغری دشتابی، احسان اسماعیلی صفحات 477-489
  به منظور بررسی خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه علف هرز خرفه تحت تاثیر غلظت های عصاره ی آبی-الکلی گردو (W) و آقطی (E)، دو آزمایش مجزا به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار طی یک فصل زراعی (1396) اجرا شد. تیمار ها شامل عصاره آبی-الکلی گردو و آقطی به صورت اثرات اصلی و متقابل در غلظت های صفر، 20، 60 و 100 درصد بودند. نتایج تجزیه واریانس شرایط آزمایشگاه و گلخانه نشان داد که تیمارهای عصاره های آبی-الکلی گردو و آقطی بر تمامی صفات مورد بررسی اثر معنی داری داشتند. به طوری که بیش ترین اثر بازدارندگی مربوط به غلظت100 درصد عصاره های آبی-الکلی گردو و آقطی بود. مقایسه میانگین داده های شرایط آزمایشگاهی نشان داد که با افزایش میزان غلظت عصاره های آبی-الکلی گردو و آقطی در شرایط آزمایشگاهی درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن تر و خشک و شاخص بنیه بذر علف هرز خرفه نسبت به شاهد کاهش یافت. مقایسه میانگین داده های شرایط گلخانه نشان داد که با افزایش میزان غلظت عصاره های آبی-الکلی گردو و آقطی، طول ساقه، تعداد برگ در بوته، میزان رنگیزه های فتوسنتزی مانند کلروفیل a،b  و کاروتنویید ها به طور معنی داری کاهش و میزان پرولین افزایش یافت. همچنین رشد ریشه های فرعی گیاه خرفه کاهش معنی داری نسبت به شاهد داشت که باعث کاهش رشد و وزن خشک اندام هوایی گیاه خرفه گردید. با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه از عصاره ی آبی-الکلی برگ گردو و آقطی در غلظت 100 درصد می توان برای کنترل علف هرز خرفه استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آللوپاتی، پرولین، سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، کلروفیل
 • سهیلا فقیهی، سید محمد مهدی مرتضویان*، الیاس سلطانی، غلام علی اکبری صفحات 491-504

  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی نمو فیزیولوژیک بذر در 14 اکوتیپ زیره سبز ایرانی و یک ژنوتیپ هندی، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران اجرا شد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اکوتیپ ها از نظر صفات وزن تر و خشک بذر در زمان قبل از برداشت و موقع برداشت، درصد رطوبت بذر قبل از زمان برداشت، حداکثر درصد جوانه زنی و سرعت تا 10 درصد جوانه زنی اختلاف معنی داری در سطح احتمال 5 درصد دارند که نشان دهنده وجود تنوع بین 15 اکوتیپ مورد مطالعه از نظر صفات مذکور است. اکوتیپ ها از نظر طول بذر و اندازه جنین، همچنین نسبت طول جنین به بذر تفاوت معنی داری در سطح 5 درصد نداشتند. فاکتورهای مورد بررسی برای آزمون جوانه زنی شامل 15 اکوتیپ و دما در سه سطح (10، 15 و 20 درجه سلسیوس) بود. اثر دما روی درصد جوانه زنی و سرعت تا 10، 30 و 50 درصد جوانه زنی در سطح 5 درصد معنی دار شد و بیش ترین درصد و سرعت جوانه زنی اکوتیپ ها نیز در دمای 15 درجه سلسیوس اتفاق افتاد. همچنین، اثر متقابل دما و اکوتیپ در سطح 5 درصد معنی دار نشد. از میان اکوتیپ ها، اکوتیپ "کوهبنان" برای اکثر صفات مورد مطالعه بیش ترین مقدار را دارا بود. بنابراین اکوتیپ مذکور به عنوان بهترین اکوتیپ از نظر صفات مرتبط با جوانه زنی معرفی می شود و می توان در برنامه های اصلاحی و به زراعی از آن استفاده نمود. اکوتیپ های "چت" و "حیدرآباد هند" نیز برای اکثر صفات کم ترین مقدار را داشتند.

  کلیدواژگان: اندازه جنین، جوانه زنی، دما
 • روزبه فرهودی*، عادل مدحج، محمد معتمدی صفحات 505-517
  گیاه بابا آدم (Arctium lapp a) گیاه دارویی ارزشمندی است که دارای مشکل خواب بذر است. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر تیمارهای شکست خواب بذر گیاه بابا آدم بر تحریک جوانه زنی این گیاه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در سال 1395 انجام شد. تیمارهای شکست خواب بذر در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار انجام شد. بیش ترین درصد جوانه زنی در تیمارهای اسید جیبرلیک (500 پی پی ام) + خراش دهی با اسید سولفوریک 75 درصد (86 درصد)، اسید جیبرلیک (500 پی پی ام) + خراش دهی با آب داغ 70 درجه سلسیوس (87 درصد) و اسید جیبرلیک (500 پی پی ام) + خراش دهی  با آب داغ 90 درجه سلسیوس (84 درصد) مشاهده شد. خراش دهی بذر با آب داغ در مقایسه با اسید سولفوریک بهتر بود زیرا استفاده از اسید سولفوریک سبب افزایش گیاهچه های غیر نرمال شد. بیش ترین میزان گیاهچه های غیر نرمال در بذرهای تیمار شده با اسید سولفوریک 75 درصد، اسید جیبرلیک (500 پی پی ام) + خراش دهی با اسید سولفوریک 75 درصد و نیترات پتاسیم (یک درصد) + خراش دهی با اسید سولفوریک 75 درصد مشاهده شد (به ترتیب 7/11، 3/11 و 9/10 درصد).  تیمار بذرها با نیترات پتاسیم و اسید جیبرلیک سبب افزایش فعالیت آنزیم آلفاآمیلاز و غلظت اکسین گیاهچه بابا آدم شد درحالی که سبب کاهش غلظت آبسزیک اسید گیاهچه شد. بیش ترین شاخص ویگور در تیمار اسید جیبرلیک (500 پی پی ام) + خراش دهی با آب داغ 70 درجه سلسیوس مشاهده شد. به طورکلی نتایج نشان داد تیمار خراش دهی بذر بابا آدم با آب داغ 70 درجه سلسیوس به مدت 10 دقیقه و به دنبال آن خیساندن بذر در محلول 500 پی پی ام اسید جیبرلیک به مدت 12 ساعت بهترین تیمار برای بهبود جوانه زنی و تحریک رشد گیاهچه بابا آدم می باشد.
  کلیدواژگان: آب داغ، آلفاآمیلاز، اسید جیبرلیک، اسید سولفوریک، درصد جوانه زنی
 • ناصر خوش نژاد، تورج میرمحمودی* صفحات 519-530

  به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذر و سیستم کشت بر برخی خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند، آزمایشی در سال زراعی 97-1396 در مزرعه ای واقع در شهرستان نقده استان آذربایجان غربی انجام گرفت. آزمایش به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار بود. نوع روش کاشت (مستقیم و انتقال نشاء) در کرت های اصلی و پرایمینگ) اسید سالیسیلیک، جیبرلیک اسید، هیدروپرایمینگ و شاهد (عدم پرایمینگ) در کرت های فرعی قرار گرفت. نتایج نشان داد اثر سیستم کاشت بر مقدار سدیم ریشه، آلکالیته، درصد قند خالص، ضریب استحصال، وزن خشک اندام هوایی، عملکرد قند خالص و درصد قند ملاس معنی دار بود. اثر پرایمینگ بر کلیه صفات مورد بررسی معنی دار بود. اثر متقابل دو تیمار نیز بر پتاسیم ریشه، درصد قند ناخالص، درصد قند خالص، ضریب استحصال قند، وزن خشک اندام های هوایی، عملکرد ریشه، عملکرد قند خالص و درصد قند ملاس معنی دار بود. در این بررسی کم ترین محتوی سدیم ریشه، آلکالیته ریشه، به سیستم کشت نشاکاری اختصاص داشت، همچنین بالاترین شاخص کلروفیل و کم ترین نیتروژن مضر، به تیمار هیدروپرایمینگ اختصاص یافت. بالاترین درصد قند ناخالص، درصد قند خالص، درصد استحصال قند، وزن خشک اندام هوایی، عملکرد ریشه، عملکرد قند ناخالص و عملکرد قند خالص و کم ترین مقدار پتاسیم ریشه و درصد قند ملاس به سیستم کاشت نشاکاری همراه با تیمار هیدروپرایمینگ اختصاص داشت.

  کلیدواژگان: اسید سالیسیلیک، شاخص کلروفیل، نشاء، هیدروپرایمینگ
 • رضا مجیدی، سید محمدرضا احتشامی*، آیدین حمیدی صفحات 531-546

  بوجاری بذر یکی از مهم ترین مراحل فرآوری آن است و با توجه به نوع دستگاه های به کار رفته در بوجاری تاثیر به سزایی در بهبود کیفیت توده بذری و گواهی آن دارد. لذا این پژوهش به منظور ارزیابی اثر دستگاه های بوجاری بر جوانه زنی و بنیه بذر گندم رقم پیشتاز به صورت آزمایش مقایسه به روش آزمون t استیودنت (t-test) در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج اجرا شد. تیمارها شامل بذرهای قبل و بعد از فرآوری شش خط فرآوری بذر از پنج شرکت تولیدکننده بذر در سه استان قزوین، البرز و تهران بودند. همچنین صفات مورد بررسی درصد گیاهچه های عادی و غیرعادی، وزن خشک و طول گیاهچه، نسبت ذخایر غذایی بذر تحرک یافته به گیاهچه، هدایت الکتریکی، محتوای آب بافتی گیاهچه، شاخص طولی بنیه گیاهچه، خلوص فیزیکی، درصد وزنی بذر سایر گونه ها، چگالی و وزن هزار بذر بودند. نتایج نشان داد فرآوری جوانه زنی و بنیه بذر را بهبود و ارتقا داد. همچنین، خطوط فرآوری بذر دارای دستگاه جداکننده ثقلی، به طور متوسط تاثیر مثبت بیش تری بر بهبود جوانه زنی بذر و خصوصیات بررسی شده در طی فرآوری داشتند و لذا به کارگیری جداکننده ثقلی در فرآوری بذر گندم ضروری است. از طرفی مشاهده شد که وجود یک مجموعه کامل از جداکننده استوانه دندانه دار احتمال آسیب و بیماری بذر را کاهش می دهد. از سوی دیگر نتایج نشان داد خط فرآوری بذر برخورداری از مجموعه کامل استوانه دندانه دار به منظور جداسازی بذور آسیب ندیده از بذور شکسته و آسیب دیده مکانیکی برای کاهش مخاطره آلودگی توده بذور فرآوری شده به بذور آسیب دیده مکانیکی و بذور بیمار مناسب است. نتایج نشان داد که شرکت سازنده دستگاه های بوجاری و تنظیم این دستگاه ها با توجه به شرایط تولید بذر از اهمیت بالایی در دستیابی به بهبود و ارتقای کیفیت بذر برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: ارتقای کیفیت، استوانه های دندانه دار، جداکننده ثقلی، فرآوری بذر
|
 • Zeinab Sharafi, Seyed Ali Mohammad Modarres Sanavy *, Ali Heidarzadeh Pages 405-416

  In order to study the effects of accelerated aging on quantitative and qualitative characteristics germination of Malva neglecta, Portulaca oleracea and Amaranthus retroflexus experiments a completely randomized factorial design were conducted in the research laboratory of the college of agriculture, University of Tarbiat Modarres during 2018. Treatments were accelerated aging, respectively, at five levels (0, 24, 48, 72 and 96 hours Placing seeds in an environment with a relative humidity of 100% and a temperature of 45 degrees Celsius) Were considered as the first factor and weed species as the second factor. The results showed that all traits were influenced by the interaction of factors. In optimum conditions (without accelerated aging) Portulaca oleracea and Amaranthus retroflexus highest percentage germination and seedling emergence. But, the results about the antioxidant enzyme activity and protein concentration was different in three weed species, so that the highest catalase activity was obtained in the Malva neglecta and Amaranthus retroflexus under 24 hours Seed aging treated and 72 and 96 hours seed aging treated on Portulaca oleracea. Overall the results of this study showed that, it was concluded that seed quality of weeds Species was seriously decreased under the aging conditions.

  Keywords: Accelerated aging, Antioxidant enzymes, electrical conductivity, Germination, Seed vigor
 • Azadeh Rashidi, Rasoul Narimani, Mohammad Moghaddam * Pages 417-431

  To investigate the effect of light quality on germination indices and some vegetative traits of valerian seedlings, a research was conducted as completely randomized design with three replications and light combinations in four levels (R light, 15% B + 85% R , 30% B + 70% R and fluorescent light) were used. The results showed that the highest percentage of germination (63%), germination rate (%41.87), mean daily germination (9.21), germination value (68.81), peak value (7.50) and lowest mean time to germination (2.66) were obtained under R light.The highest dry weight of plumule (0.36 mg/seedling) were obtained under R light and 15%B + 85%R ratio. The highest dry weight of radicle (0.3 mg/seedling) were acquired under30%B + 70% R and 15%B + 85%R ratios. The highest length of plumule and radicle (1.18 and 3.03 cm, respectively) were obtained under R light and 15%B + 85%R ratio. The highest amount of radicle and plumule soluble sugar (63.37 and 72.54 mgg -1 FW, respectively) were acquiredunder R light and 15%B + 85%Rratio. The highest amount of chlorophyll a, b, totalchlorophyll (0.37, 0.47, 0.84 mg g -1 FW, respectively) and carotenoids (0.44 mg g -1 FW) were obtained under 30%B + 70%Rratio, the highest amount of radicle and plumule antioxidant activity (60.09% and 71.04%) under 30%B + 70%R and 15%B + 85%Rratios and the highest amount of radicle and plumule phenolic compounds (4.40 and 8.65 mg g -1 FW, respectively) under 30%B + 70%R and 15%B : 85%Rratios were obtained. The results of this experiment showed that it is possible to improve germination indices and biochemical and vegetative traits of valerian seedlings by the usage of the R and B spectra compare with fluorescent light.To investigate the effect of light quality on germination indices and some vegetative traits of valerian seedlings, a research was conducted as completely randomized design with three replications and light combinations in four levels (R light, 15% B + 85% R , 30% B + 70% R and fluorescent light) were used. The results showed that the highest percentage of germination (63%), germination rate (%41.87), mean daily germination (9.21), germination value (68.81), peak value (7.50) and lowest mean time to germination (2.66) were obtained under R light.The highest dry weight of plumule (0.36 mg/seedling) were obtained under R light and 15%B + 85%R ratio. The highest dry weight of radicle (0.3 mg/seedling) were acquired under30%B + 70% R and 15%B + 85%R ratios. The highest length of plumule and radicle (1.18 and 3.03 cm, respectively) were obtained under R light and 15%B + 85%R ratio. The highest amount of radicle and plumule soluble sugar (63.37 and 72.54 mgg -1 FW, respectively) were acquiredunder R light and 15%B + 85%Rratio. The highest amount of chlorophyll a, b, totalchlorophyll (0.37, 0.47, 0.84 mg g -1 FW, respectively) and carotenoids (0.44 mg g -1 FW) were obtained under 30%B + 70%Rratio, the highest amount of radicle and plumule antioxidant activity (60.09% and 71.04%) under 30%B + 70%R and 15%B + 85%Rratios and the highest amount of radicle and plumule phenolic compounds (4.40 and 8.65 mg g -1 FW, respectively) under 30%B + 70%R and 15%B : 85%Rratios were obtained. The results of this experiment showed that it is possible to improve germination indices and biochemical and vegetative traits of valerian seedlings by the usage of the R and B spectra compare with fluorescent light.

  Keywords: Light quality, Light spectrum, Phenolic compounds, Phytochrome
 • Ali Ganjeali *, Seyed Mousa Mousavi Kouhi, Abdollah Beyk Khormizi, Seyed Vajihollah Hossaini Pages 433-445

  Two separate factorial experiments based on the completely randomized design were conducted at the Research Center for Plant Sciences, Ferdowsi university of Mashhad. In the first experiment, the effect of 0, -2, -4, -6, -8, and -10 bar of moisture regimes with three priming levels including control (without priming), halo priming by calcium chloride, and hydropriming were investigatedon the seed germination of rice. In the second experiment, the seeds primed similar to the first experiment were cultivated in the pots filled with sand, being under five levels of moisture regimes including control (filed capacity), 20, 40, 60, and 80% of field capacity. After 28 days of cultivation, some morphophysiological traits were measured. The results of the first experiment showed that under low moisture regimes the germination traites were negatively affected. However, under some moisture regimes, the use of priming improved the germination rate and percentage, and increased dry weight of radicle and hypocotyl. It was also found that improving effects of hydropriming was more than halopriming. In the second experiment, low moisture regimes significantly decreased seedling height, shoot dry weight, leaf area, root area and diameter, water relative content, and membrane stability index. Under this condition, seed priming treatment did not positively affect these traits, butincresedstomatal resistance and chlorophyl conten.According to the results, it seems that both under control and low moisture regimes the use of seed priming, specially hydropriming, can be beneficial for Riceseed germination.

  Keywords: Filed Capacity, Germination rate, Relative water content, Seed priming, Seedling growth
 • Marzyeh Khoraki, Rozbeh Farhoudi * Pages 447-461
  This study was carried out to investigate the effect of corn seed priming on germination and physiological characteristics of corn seedling (SC 704) in two separate experiments, each in a factorial experiment with completely randomized design with four replications. In both experiments, the first factor was the priming solution of Sodium Sulfate, Sodium Chloride and Potassium Ntrate at 2% concentration and the second factor was the salinity treatment (0, 40 and 80 mM Sodium Chloride). The results showed that salt stress decreased germination percentage and seedling growth, α-amylase activity and cell membrane stability of maize seeds in primed and non- primed seeds, whereas priming with Potassium Nitrate solution and Sodium Chloride had a positive effect on germination percentage, seedling length, antioxidants enzymes activity, Gibberellic acid and Auxin concentration and potassium concentration of maize seedling in stress conditions. At 80 mM Sodium Chloride level, the maximum seedling length was observed in seeds treated with Potassium Nitrate (13 cm). Under severe salinity conditions, with increasing activity of antioxidant enzymes, the lowest malondialdehyde concentration was observed in seeds treated with Potassium Nitrate (0.02 nmol / g fw). Also, priming of maize seed with Potassium Nitrate solution prevented the reduction of gibberellic acid and auxin concentration under salinity stress. In conclusion, seeds which are treated with Potassium Nitrate had the highest corn seedling growth under salinity stress.
  Keywords: α- amylase, Antioxidant enzymes, potassium, Seedling length, Plant hormone
 • Parviz Hosseini *, Kamran Mohsenifar, Majid Rajaie, Teimour Babaeinezhad Pages 463-475
  The use of growth promoting compounds is one of the possible ways to improve and restore seed quality. This study was conducted as a split plot experiment in a randomized complete block design with three replications in 2019. The main plots consisted of three irrigation intervals (irrigation at 40, 60 and 80% of available moisture depletion) and the subplots was different growth promoting compounds in six levels consisted of control, soil application of humic acid and foliar spray of amino acid, fulvic acid, seaweed extract and the combination of growth stimulants. Results showed that irrigation regime of 80% available moisture depletion decreased germination rate and seed vigor by 11.0% and 28.01% compared to 40% depletion respectively. Increase of irrigation intervals also increased seed electrical conductivity. At the irrigation level of 80% moisture depletion, maximum germination with the means of 87% and 85% was observed in the combination of growth stimulants and spray of amino acids respectively. Growth stimulants improved seedling dry weight. Under irrigation conditions of 60 and 80% moisture depletion, the combination of growth stimulants increased the alpha-amylase activity by 31.03 and 71.42% respectively. On the whole, considering the positive effects of growth promoting compounds on improving and regenerating the seeds of canola they can be recommended in drought stress conditions.
  Keywords: Alpha-amylase, Amino Acid, Available moisture depletion, Seaweed extract
 • Mojtaba Salahi, Bahram Abedi *, Malihe Morshadloo, Maryam Ahangarani, Shoayb Jabbari Ghale Khaki, Zeinab Asghari Dashtabi, Ehsan Esmaeili Pages 477-489
  In order to study germination characteristics and early growth of Portulaca oleracea, under different treatment of Walnut (W) and Elderberry (E), Two separate experiments were carried out in a factorial arrangement a Completely randomized with three replications over a farm season (2017). Treatments included Walnut and Elderberry hydro-alcoholic extract in concentrations of 0, 20, 60 and 100%. Results of the analysis of the variance of the laboratory and the greenhouse showed that the Walnut and Elderberry hydro-alcoholic extract had a significant effect on all the characteristics, So that the highest inhibitory effect was observed in 100% Walnut and 100% Elderberry. comparison of the average data from the experimental section showed that with increasing the the Walnut and Elderberry hydro-alcoholic extract in the experimental section germination percentage, germination speed, root length, stem length, fresh and dry weights, and indices of Portulaca oleracea seeds vigor index were reduced compared to witnesses. comparison of the average data from the greenhouse segment showed that with increasing the concentration of the extract stem length, Stem dry weight, Root dry weight, Number of leaves plant, Number of roots in the plant, photosynthesis pigments such as chlorophyll a, b and carotenoids increased significantly and proline increased. Also, the growth of the  roots of the plant has a significant decrease in its meaning. which resulted in a decrease in the dry weight and dry weight of the Portulaca oleracea. according to the results obtained in this study Walnut and Elderberry hydro-alcoholic extract at a concentration of 100% concentration can be used to control Portulaca oleracea.
  Keywords: allelopathy, Chlorophyll, Germination rate, Proline, Vigor index
 • Sohyla Faghihi, Seyed MmohammadMehdi Mortazavian *, Elias Soltani, GholamAli Akbari Pages 491-504

  In order to investigate the genetic variation of seed physiological development in 14 ecotypes of Iranian cumin and one Indian genotype, an experiment was conducted in a completely randomized block design with four replications in the research farm of callege of Aburaihan, University of Tehran. Results analysis of variance showed that ecotypes had significant difference at 5% probability level for characteristics of wet and dry weight of seed at before harvest time and harvest time, seed moisture content before harvest time, maximum germination percentage and rate to 10% of germination, that it indicates the diversity among the 15 ecotypes for these characteristics. Ecotypes did not have significantly different at the 5% level for seed length and embryo size, also the ratio of embryo length to seed length. Factors investigated for germination test included 15 ecotypes and temperatures at three levels (10, 15 and 20 °C). The effect of temperature on germination percentage and rate to 10, 30 and 50% of germination was significant at 5% level and the most percentage and the rate of germination of ecotypes occurred at temperature of 15 °C. Also, the interaction between temperature and ecotype was not significant at 5% level. Among the ecotypes, the "Kooh-banan" ecotype had the highest value for most of the studied characteristics. Therefore, this ecotype is recognized as the best ecotype for characteristics related to germination and it can be used in breeding and farming programs. "Chat" and "Hydarabad" ecotypes had the lowest values for most characteristics.

  Keywords: Embryo size, Germination, Temperature
 • Rozbeh Farhoudi *, Adel Modhej, Mohammad Motamedi Pages 505-517
  Arctium lapp < /em>a is an important medical plant with seed dormancy problem. A study was carried out to investigate the effects of seed dormancy breaking treatments on Arctium lapp < /em>a germination. Treatments were arranged in a completely randomized design (CRD) with five replication. The highest germination percentage was recorded in seeds treated with GA3 (500 ppm) +  H2SO4 75% (86%), GA3 (500 ppm) + hot water 70 0C (87%) and GA3 (500 ppm) + hot water 90 0C (84%). Seed scarification with hot water were better than H2SO4 because H2SO4  increased abnormal seedling percentage. Highest abnormal seedling showed in H2SO4 75%, GA3 (500 ppm) + H2SO4 75% and KNO3 (1%) +  H2SO4 75 % treatments (11.7%, 11.3% and 10.9% respectively). Seed treatment with KNO3 andGA3 increas α- amylase activity and Auxin concentration in Arctium lapp < /em>a seedlings and decreased Abscisic Acid content in seedlings. The maximum seedling vigor index obtaines in seeds treated with GA3 (500 ppm) + hot water 70 0C . Results indicated Arctium lapp < /em>a seeds scarification with hot water 70 0C (10 min) followed by socking in GA3 (500 ppm) for 12 hour was most effective treatment for seed dormancy breaking and improved seedling growth.
  Keywords: α- amylase, GA3, germination percentage, H2SO4, Hot Water
 • Naser Khoshnezhad, Touraj Mirmahmoodi * Pages 519-530

  In order to study effect of seed priming and transplantation on quantitative and qualitative characteristics of sugar beet, an experiment was conducted on a farm land in Naghadeh-Western Azerbaijan at 2018 growing season. The experiment design was split plot based on randomized complete block with four replications. Type of planting method (direct and transplant system) assigned to main plots, and priming (salicylic acid, gibberellic acid, hydroperiming and control (non-priming) assigned to sub plots. The results showed that the effect of planting system was significant on the amount of root sodium, alkalinity, sugar content, coefficient of sugar extraction, shoot dry weight, white sugar yield and molasses sugar content. The effect of priming on all studied traits was significant. Interaction of two treatments was also significant on root potassium, sugar content, white sugar content, sugar extraction coefficient, shoot dry weight, root yield, white sugar yield and molasses sugar content. In this study, the lowest root sodium content (3.02 ppm), root alkalinity (3.09%) were assigned to transplanting system, also the highest chlorophyll index (36.17%) and the least nitrogen (1.92%), alkalinity percentage was recorded for  Hydro priming treatment (3.24%).The results showed that the highest sugar content  (18.17%), white sugar content (16.14%), sugar extraction (88.96%), shoot dry weight (3.64 kg / ha), root yield ( 82.17t/h), sugar yield (14.89 t/ha) and pure sugar yield (12.24%) and lowest root potassium content (2.52 ppm) were allocated to transplanting system with hydropriming treatment.

  Keywords: Chlorophyll index, Hydro priming, Salicylic acid, Transplant systems
 • Reza Majidi, Seyed MohammadReza Ehteshami *, Aidin Hamidi Pages 531-546

  Seed cleaning is the most important stages of seed processing and according to the type of devices used in the seed cleaning, has significant impact on improving the quality of seed lot and its certification. Therefor this study in order to evaluation of cleaning device effect on germination and vigor of Pishtaz wheat cultivar for comparison with t-test in completely randomized design by 4 replication conducted in Seed and Plant Certification and Registration Institute at Karaj. Treatments included seed before and after processing in 6 lines of seed processing from 5 seed producing company in 3 provinces (Ghazvin, Alborz and Tehran). Also studied characters were percentage of normal and abnormal seedlings, seedling dry weight and length, mobilized seed reserved to seedling ratio, electrical conductivity, content of seedling tissue water, weight percentage of other species seeds, density and weight of thousand seed. Results indicated seed processing were improved and enhanced the quality of seed germination and vigor. Also seed processing lines having gravity separator machines, averagely had more positive impact on improving seed germination and studied traits during processing and therefore application of gravity separator is essential in the processing of wheat seed. On the other hand results revealed processing line having full set of indented cylinder separators suitable for separation undamaged seeds from broken and mechanical damaged seeds for reduce the risk of processed seed lots contamination with mechanical injured and diseased seeds. The results show that manufactory of the processing equipment and adjusting devices according to the seed producing condition have a high importance in archiving to seed improvement and quality promotion.

  Keywords: Quality enhancement, Indented cylinder, Gravity Separator, Seed Processing