فهرست مطالب

اقتصاد پنهان - سال پنجم شماره 21 (تابستان 1399)

نشریه اقتصاد پنهان
سال پنجم شماره 21 (تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عبدالجواد خلیلی* صفحات 7-23
  با توجه به نام گذاری سال به نام جهش تولید، مسئله ی قاچاق کالا در کشور به عنوان یک چالش جدی حایز اهمیت است. رواج قاچاق و تاثیر سوء آن به عنوان یک عامل بازدارنده ی توسعه، موجب اختلال در اجرای برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت شده، در نهایت باعث رکورد اقتصادی و از بین رفتن امنیت اجتماعی می گردد. هدف پژوهش حاضر تاثیر اصول نوین بازرگانی بر کاهش قاچاق کالا در ادارات گمرک استآن های فارس و هرمزگان بوده است. این تحقیق توصیفی و پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. در این پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه اصول نوین بازرگانی از حاجی پور و همکاران (1394) و پرسشنامه محقق ساخته قاچاق کالا، به جمع آوری اطلاعات از کارشناسان و مدیران ادارات گمرک استآن های فارس و هرمزگان بصورت تمام شمار (35 نفر) اقدام شده است. ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 و 82/0 محاسبه و روایی پرسشنامه ها نیز توسط متخصصین امر مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف و بررسی مفروضات از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شده است.
   یافته ها نشان داد که هر دو مقیاس اصول نوین بازرگانی و قاچاق کالا از توزیع نرمال برخوردار بوده و با توجه به مقدار بدست آمده r همبستگی بین آن ها معنی دار بوده است. همچنین نتایج نشان داده است که بین اصول نوین بازرگانی و ابعاد آن و کاهش قاچاق کالا در ادارات گمرک استآن های فارس و هرمزگان تاثیر مثبت و معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: اصول نوین بازرگانی، قاچاق کالا، گمرک، استآن های فارس و هرمزگان
 • بهزاد دانشفر* صفحات 25-48

  پدیده ویروس کویدو 19 (کرونا) سرتاسر جهان را تحت تاثیر خسارتبار خود درآورده و سلامت اجتماعی را نیز به مخاطره انداخته است. در این میان قاچاق کالا در هر شکل و نوع آن نیز می‎تواند بر میزان این خسارات بیافزاید. موضوع این مقاله با توجه به مسئله طرح شده رابطه قاچاق کالا و سلامت اجتماعی در پساکرونا با استفاده از مدل پنج بعدی کیینز است.  

  هدف

  به طور خلاصه بررسی رابطه عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای قاچاق کالا و تاثیر آن در تامین سلامت اجتماعی بر اساس ابعاد پنج گانه مدل کیینز در پساکرونا است.

  روش

  این تحقیق به لحاظ هدف، توصیفی- اکتشافی و به لحاظ روش، پیمایشی می باشد،که با استفاده از تکنیک دلفی و با اعلام نظر کارشناسی و تخصصی27 نفر از خبرگان، شاخص ها و مولفه‎های تحقیق، استخراج گردیده است. بر این اساس پرسشنامه خود محقق ساخته، تنظیم که به لحاظ اعتبار مورد تایید پنج نفر از اساتید قرارگرفته و پایایی آن نیز از طریق فرمول کرونباخ محاسبه وضریب 87/0 به دست آمد. داده ها از طریق اطلاعات کسب شده از پرسشنامه خود محقق ساخته از طریق نرم افزار spss استخراج و با استفاده از ضزیب رگرسیونی تجزیه و تحلیل شده است.

  نتیجه

  عامل «زمینه ای قاچاق کالا» با ضریب نهایی 795/0 و عامل «ساختاری» با ضریب 794/0 بیشترین تاثیر را بر سلامت اجتماعی به ویژه در ابعاد «پذیرش اجتماعی» و «شکوفایی اجتماعی» هرکدام به ترتیب با ضریب نهایی 834/0و806/0 خواهند گذاشت. بنابراین برای تامین سلامت اجتماعی در پساکرونا باید نسبت به این عوامل حساسیت بیشتری داشت و برنامه ریزی دقیقی انجام داد.

  کلیدواژگان: قاچاق کالا، ویروس کرونا، مدل کیینز، پذیرش اجتماعی، سلامت اجتماعی، پساکرونا
 • غلامرضا رحیمی، اسداللهخدیوی، محمد شیخه پور، زانیار شیخه پور صفحات 49-87

  توسعه نیافتگی مناطق مرزی در مقابل مناطق مرکزی کشور، مسئله امنیت و بی کاری و بسیاری از مسایل دیگر مرتبط با مناطق مرزی از یک سو و بحث تحریم کشور از سوی دیگر، اهمیت بازارچه های مرزی را به منظور جهت بخشیدن به صادارت و واردات و همچنین رفع مسایل مناطق مرزی، بیش از پیش برجسته می سازد. با توجه به اهمیت بازارچه مرزی کیله در استان آذربایجان غربی، این پژوهش بر آن است تا به تدوین و ارزیابی استراتژی های مناسب جهت توسعه بازارچه مرزی کیله بپردازد. برای تدوین استراتژی از مدل (SWOT) استفاده شد. اما با توجه به محدودیت های این مدل که قادر به تعیین اهمیت هریک از عوامل شناخته شده نیست و راهکاری را برای ارزیابی گزینه های تصمیم با توجه به این عوامل ارایه نمی دهد، تلفیقی از مدل SWOT و تکنیک تحلیل شبکه ای (ANP) در نظر گرفته شده است. تحلیل شبکه ای قابلیت نشان دادن وابستگی درونی عوامل (SWOT) را دارا است و وزن های عوامل استراتژیک، وزن های عوامل فرعی و اولویت های استراتژی های جایگزین را تحت تاثیر قرارمی دهد. نتایج نشان داد که از بین عوامل (SWOT) تهدیدها از بیشترین اولویت برخوردار بودند و پس از آن ها ضعف ها بودند که این نتایج نشان دهنده آسیب پذیری بازارچه است؛ همچنین از بین استراتژی ها، استراتژی های ST (تنوع یا قوت - تهدید) بیشترین اولویت را کسب کردند.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک، استراتژی، تجزیه و تحلیل SWOT، ANP، بازارچه های مرزی
 • امید رستمی غازانی* صفحات 89-110

  امروزه مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده است. در نظام حقوقی ایران نیز به عنوان یک قاعده کلی این مسوولیت به موجب قانون مجازات اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است. ویژگی برخی از بزه ها به گونه ای است که قانون گذار سیاست کیفری افتراقی در مواجهه با آن ها اتخاذ کرده است و رویکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مقابله با بزه قاچاق کالا و ارز نیز یکی از مصادیق تبلور این سیاست افتراقی است. این رویکرد افتراقی در زمینه پاسخ دهی به بزهکاری اشخاص حقوقی نیز خود را نشان داده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ضمن مواد 67 و 70 به موضوع مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در بزه قاچاق کالا و ارز و پاسخ دهی افتراقی نسبت به بزه های ارتکابی آن ها پرداخته است. البته قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این حوزه دارای ابهامات فراوانی است که رفع آن از ضروریات دستیابی به سیاست کیفری کارآمد است.

  کلیدواژگان: قاچاق، شخص حقوقی، مسوولیت کیفری، جرم، تخلف
 • وحید مغربی سینکی* صفحات 111-141

  امروزه اقتصاد پنهان و قاچاق کالا و ارز یکی از موانع مهم تجارت بین الملل و چالش های جدی تسهیل تجارت و رقابت پذیری کالاها در سراسر جهان تلقی می شود . این مقاله در پی آن است تا تاثیر متقابل قاچاق کالا و تسهیل تجارت و رقابت پذیری آن را مورد بحث قرار دهد. هدف از این تحقیق شناسایی تاثیر قاچاق کالا در تسهیل تجارت و چالش های موجود در ارتقاء جایگاه و رتبه آن در تجارت بین لملل به منظور رفع موانع موجود و ارتقاء وضعیت تجاری ایران در سطوح بین المللی است. این تحقیق به لحاظ هدف توصیفی - کاربردی است و به لحاظ روش اسنادی است که با اتکاء به شاخص های چهارگانه ی رقابت پذیری جهانی (GCI) ،توانمندسازی تجاری (ETI) تجارت فرامرزی (TAB) و شاخص لجستیک (LPI) انجام پذیرفته و محاسبات لازم برروی آنان شکل گرفته است نتیجه آنکه در هر چهار شاخص روندی نوساناتی دیده می شود و وضعیت نامناسبی درتجارت بین الملل و صادرات و واردات کشور وجود دارد. این نابسامانی موجب افزایش فرآیند ورود و خروج کالاهای غیر رسمی و قاچاق کالا شده و یا آن را تشدید می نماید . در این زمینه تسهیل تجارت از طریق ساماندهی کامل سامانه‎هایی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توصیه شده است. موانع پیش روی برشمرده شده و برای برخی از مهمترین آن‎ها پیشنهادهایی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: تجارت بین الملل، تسهیل تجارت، رقابت پذیری، تجارت فرامرزی، سامانه های الکترونیک
 • محمد علی منتیان* صفحات 143-161

  روز به روز بر حجم کالای قاچاق در ایران افزوده می شود، اما این مساله زمانی حادتر به نظر می رسد که درصد بالایی از این کالاها را اجناس تقلبی تشکیل می دهند. هر چند دولت در زمینه ی کنترل قاچاق کالا و جلوگیری از عرضه کالای تقلبی، هزینه و اقدامات فراوانی انجام می دهد، اما این اقدامات به تنهایی اثربخش نیست و نقش مردم در مصرف نکردن کالاهای قاچاق و تقلبی غیر قابل انکار است؛ لذا می توان با شناسایی عوامل موثر بر نگرش مشتریان نسبت به خرید کالای تقلبی، از مصرف و خرید کالای تقلبی در جامعه کاسته و به تبع آن میزان قاچاق کالا را با پایین آوردن تقاضای مشتربان، کاهش داد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی تاثیر ریسک اجتماعی، ریسک عملکرد و ریسک قانونی بر نگرش مشتریان نسبت به خرید کالای تقلبی است. داده های مطالعه از یک نمونه 202 نفری از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب گردید. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه ساختارمند بود که پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ (80/0=α) تایید گردید. داده ها به روش تحلیل معادلات ساختاری به کمک نرم افزارAMOS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد. برازش مدل پیشنهادی مناسب است وریسک اجتماعی و ریسک عملکرد بر روی نگرش مشتریان به خرید کالای تقلبی تاثیر مثبت و معناداری دارد اما تاثیر معناداری بین ریسک قانونی و نگرش مشتریان به خرید کالای تقلبی یافت نشد.

  کلیدواژگان: کالای تقلبی، مدل معادلات ساختاری، نگرش مشتری، ریسک ادراک شده، طرف تقاضا
|
 • Abdoljavad Khalili * Pages 7-23
  Due to the naming of the year as the leap of production, the issue of smuggling of goods in the country is a serious challenge so that the prevalence of smuggling and its adverse effects as a deterrent to development disrupts the implementation of economic, social and Government culture, ultimately causes economic record and the loss of social security, so the purpose of this study was the effect of new trade principles on reducing smuggling of goods in the customs offices of Fars and Hormozgan provinces. This research is descriptive and survey and applied in terms of purpose. In this study, using two questionnaires of modern business principles from Hajipour et al. (2015) and a researcher-made questionnaire on smuggling of goods, information was collected from experts and managers of customs offices in Fars and Hormozgan provinces in full (35 people). . Cronbach's alpha coefficient was calculated to be 0.89 and 0.82, respectively, and the validity of the questionnaires was confirmed by experts. Kolmogorov-Smirnov tests were used to check the normality of the data and multiple regression tests were used to test the assumptions. Findings showed that both scales of modern principles of trade and smuggling of goods had a normal distribution and according to the obtained value, the correlation between them was significant. The results also show that there is a positive and significant effect between the new principles of trade and its dimensions and the reduction of smuggling of goods in the customs offices of Fars and Hormozgan provinces.
  Keywords: New business principles, Smuggling, Customs, Fars, Hormozgan provinces
 • Behzad Daneshfar * Pages 25-48

  The phenomenon of Quido 19 (Corona) virus has affected the whole world and endangered social health. Meanwhile, smuggling of goods in any form and type can increase the amount of these damages. The subject of this article is the relationship between commodity trafficking and social health in post-corona using the Keynesian five-dimensional model.

  Objective

  To summarize the relationship between structural, behavioral and contextual factors of smuggling and its impact on social health based on the five dimensions of the Keynesian model in the post-corona.
   

  Method

  This research is descriptive-exploratory in terms of purpose and survey in terms of method, which has been extracted using Delphi technique and with the expert opinion of 27 experts, indicators and components of the research. Based on this, the self-made questionnaire was adjusted, which was approved by five professors in terms of validity, and its reliability was calculated through Cronbach's formula and the coefficient was 0.87. Data were extracted from the researcher-made self-administered questionnaire through SPSS software and analyzed using regression coefficient.

  Conclusion

  The factor "grounds of smuggling" with a final coefficient of 0.795 and the "structural" factor with a coefficient of 0.794 have the greatest impact on social health, especially in the dimensions of "social acceptance" and "social prosperity", respectively, with a coefficient of The final will be 0.834 and 0.806. Therefore, in order to ensure social health in post-corona, it is necessary to be more sensitive to these factors and do careful planning.

  Keywords: Commodity trafficking, corona virus, Keynesian model, Social Acceptance, Social Health, Post-corona
 • Gholamreza Rahimi, Assadollah Khadivi, Mohammad Sheikhpour, Zanyar Sheikhpour Pages 49-87

  Underdevelopment of border areas in front of the central regions of the country, security and unemployment and many other issues related to border areas on the one hand and the discussion of sanctions on the other hand, the importance of border markets in order to direct exports and imports as well as regional issues. The border is becoming more prominent. Considering the importance of Kileh border market in West Azerbaijan province, this study aims to formulate and evaluate appropriate strategies for the development of Kileh border market. The SWOT model was used to formulate the strategy. However, due to the limitations of this model, which is not able to determine the importance of each of the known factors and does not provide a solution for evaluating decision options according to these factors, a combination of SWOT model and network analysis technique (ANP) is considered. Network analysis has the ability to show the interdependence of factors (SWOT) and affects the weights of strategic factors, the weights of sub-factors and the priorities of alternative strategies. The results showed that among the SWOT factors, threats had the highest priority, followed by weaknesses, which indicate the vulnerability of the market; Among the strategies, ST strategies (diversity or strengththreat) also gained the highest priority.

  Keywords: Strategic Planning, Strategy, SWOT Analysis, ANP andBorder Markets
 • Omid Rostami Ghazani Pages 89-110

  Today, the criminal liability of legal entities is accepted in various legal systems. In the Iranian legal system, as a general rule, this responsibility has been accepted by the Islamic Penal Code. Some crimes are characterized by the fact that the legislator has adopted a differential criminal policy in dealing with them, and the approach of the Anti-Trafficking in Goods and Foreign Exchange Law in dealing with the crime of smuggling goods and foreign exchange is one of the examples of the crystallization of this differential policy. Is. This differential approach in responding to the delinquency of legal entities has also manifested itself. The Anti-Trafficking in Goods and Foreign Exchange Law, in addition to Articles 67 and 70, deals with the issue of criminal liability of legal persons in the crime of smuggling of goods and foreign exchange and the differential response to the crimes committed by them. Of course, the law on combating smuggling of goods and currency in this area has many ambiguities, the elimination of which is a necessity to achieve an effective criminal policy.

  Keywords: Trafficking, Legal Entity, Criminal Liability, Crime, Offense
 • Vahid Maghrebi * Pages 111-141

  Today, the hidden economy and the smuggling of goods and currency are considered as one of the major obstacles to international trade and serious challenges to facilitate trade and competitiveness of goods around the world. This article seeks to discuss the interaction between commodity smuggling and trade facilitation and competitiveness. The purpose of this study is to identify the impact of smuggling on trade facilitation and the challenges in promoting its position and rank in international trade in order to remove existing barriers and improve Iran's trade situation at the international level. This research is descriptive-applied in terms of purpose and in terms of documentation method, which is based on the Global Competitiveness Index (GCI), Commercial Empowerment (ETI), Cross-Border Trade (TAB) and Logistics Index (LPI). As a result, there is a fluctuating trend in all four indicators and there is an unfavorable situation in international trade and the country's exports and imports. This disorder has increased or exacerbated the process of entry and exit of informal goods and smuggling. In this regard, trade facilitation through the complete organization of the systems recommended in the Law on Combating Commodity and Currency Smuggling. The obstacles ahead are listed and suggestions are made for some of the most important ones.

  Keywords: International Trade, trade facilitation, Competitiveness, cross-border trade, electronic systems
 • Mohmmadali Mennatyan * Pages 143-161

  The volume of smuggled goods in Iran is increasing day by day, but this issue seems more acute when a high percentage of these goods are counterfeit goods. Although the government spends a lot of money and measures to control the smuggling of goods and prevent the supply of counterfeit goods, these measures alone are not effective and the role of the people in not consuming smuggled and counterfeit goods is undeniable; Therefore, by identifying the factors affecting customers' attitudes toward buying counterfeit goods, the consumption and purchase of counterfeit goods can be reduced in society and, consequently, the amount of smuggling of goods can be reduced by reducing customer demand. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of social risk, performance risk and legal risk on customers' attitudes toward purchasing counterfeit goods. Study data were selected from a sample of 202 students of Shahid Chamran University of Ahvaz. Data collection tool was a structured questionnaire whose reliability was confirmed using Cronbach's alpha criterion (α = 0.80). Data were analyzed by structural equation analysis using AMOS software. The results of data analysis showed. The fit of the proposed model is appropriate. Social risk and performance risk have a positive and significant effect on customers 'attitudes toward buying counterfeit goods, but no significant effect was found between legal risk and customers' attitudes to buying counterfeit goods.

  Keywords: counterfeit goods, Structural Equation Model, customer attitude, perceived risk, demand side