فهرست مطالب

مدیریت نظامی - پیاپی 79 (پاییز 1399)
 • پیاپی 79 (پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/03/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مسعود علی حسینی، مهدی محمدی*، مهدی صفیان، امیرحسین ظرافتی صفحات 1-34

  با توجه به پیچیدگی محیط و تغییرات شدید در سازمان ها و ساختارهای موجود و نیز وجود سلایق پویا و غیرخطی موثر بر این امر، شناسایی و اولویت بندی عوامل تفکر راهبردی می تواند به برنامه ریزی برای تربیت فرماندهان و مدیران دانشگاه های نظامی کمک نماید. هدف از پژوهش، شناسایی عواملی است که در سه حوزه محیطی، سازمانی و فردی بر تفکر راهبردی موثر است. روش پژوهش به صورت ترکیبی می باشد که در بخش کیفی با انجام مصاحبه، مفاهیم استخراج شده و تحلیل آن به روش تحلیل مضمون انجام شده است. در بخش کمی جهت اولویت بندی عوامل، از پرسشنامه استفاده شده و تحلیل آن با تکنیک دیمتل انجام شده است. در نتیجه سیزده عامل کلیدی شامل: ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شهودی، علم، حضور در جمع افراد راهبردی، هوش سازمانی، محدودیت های محیطی و سازمانی، بصیرت، مهارت حل مسیله، تعادل در تعارضات و همگنی گروه، فرصت طلبی هوشمندانه، محیط پرتلاطم، عرصه میدانی ماموریت و عوامل قانونی به عنوان عوامل موثر بر تفکر راهبردی شناسایی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، 3 عاملی که بیش ترین اثر را از منظر روابط علی - معلولی دارد به ترتیب عبارت اند از: ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شهودی و حضور در میان افراد راهبردی.

  کلیدواژگان: تفکر راهبردی، دانشگاه سازمانی، مدیران و فرماندهان، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 • سجاد نجفی، کیومرث یزدان پناه*، زهرا پیشگاهی فرد، مرجان بدیعی صفحات 35-62

  رشد چشم گیر علم و فناوری در چند دهه اخیر موجب بروز تحول در عرصه های مختلف گردیده است که در این میان صنایع نظامی و نیروهای نظامی نیز بی تاثیر از این رشد نبوده اند و امروزه شاهد تحول عظیم در تکنولوژی های نظامی هستیم و ارتش هایی که قادر به حرکت همگام و هم زمان با رشد علم و فناوری نباشند، در عرصه عمل و نبرد مجبور به تحمل شکست از ارتش های مجهز به تکنولوژی به روز خواهند بود. در کشور ایران نیز با توجه به تهدیدهای بی شمار و اهمیت و نقش قدرت دفاعی در کاهش تهدیدهای پیش رو، لزوم شناسایی و کاربست عوامل و مولفه های تاثیرگذار علمی و فناوری بر قدرت دفاعی کشور بیش از پیش نمایان خواهد شد. در همین راستا در مقاله پیش رو به منظور تبیین عوامل علمی و فناوری کلیدی تاثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410 با مطالعه اسناد و سوابق علمی پیشین صورت پذیرفته مرتبط و استفاده از نظرات 50 نفر از خبرگان، تعداد 93 پیشران علمی و فناوری احصاء و در گام دوم با تشکیل پانل خبرگی پیشران های مشابه با یکدیگر ادغام و تعداد 38 عامل مشخص گردید. در ادامه بر اساس نظر خبرگان اقدام به رتبه بندی و تعیین ارزش عوامل نموده و تعداد 25 عامل مهم و اثرگذار تعیین و در انتها با استفاده از نرم افزار آینده پژوهی میک مک و به کارگیری روش تحلیل ماتریس متقاطع، تعداد 11 عامل مهم و دارای نقش تاثیرگذار و تعداد پنج عامل به عنوان عوامل علمی و فناوری کلیدی تاثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران مشخص گردیدند.

  کلیدواژگان: قدرت، قدرت دفاعی، قدرت علمی، آینده پژوهی، نرم افزار میک مک
 • امین پاشایی هولاسو*، حسین دهقانی پوده، ابوطالب شفقت، ناصر پورصادق صفحات 63-114

  نوآوری چابک برای سازمان های صنعتی دفاعی به معنای مجموعه ای از فرآیندها، ابزارها و روش ها در جهت بهبود توانایی واکنش سریع به نیازهای متغیر بازار و مشتریان، تهدیدات بالفعل و بالقوه توام با کنترل هزینه ها و بهبود سطح کیفیت محصولات و خدمات است و یک سیستم صنعتی نوآور چابک با قابلیت های فوق العاده (قابلیت های داخلی هم چون فناوری های سخت افزاری و نرم افزاری، نیروی انسانی و مدیریت ماهرانه) برای رسیدن به تغییرات سریع و آنی بازار (اعم از سرعت، انعطاف پذیری، مشتریان و پاسخ گویی) و تهدیدات بالفعل و بالقوه است. با عنایت به موارد فوق، پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی راهبردی نوآوری چابک سازمان های صنعتی دفاعی به رشته تحریر درآمده است و داده ها از طریق بررسی اطلاعات کتابخانه ای در ادبیات و مبانی نظری پژوهش و مصاحبه با 20 نفر خبره موضوع احضاء و پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابی در سی و هفت مقوله تحت عنوان الگوی راهبردی نوآوری چابک تدوین شد و نظریه نوآوری چابک سازمان های صنعتی دفاعی در ده قضیه بیان گردید. همچنین به منظور بررسی روایی و پایایی مدل ارایه شده، نسبت به تدوین پرسشنامه محقق ساخته اقدام و یک نمونه آماری 110 نفره به سوالات پاسخ دادند و به دلیل غیرنرمال بودن داده ها از نرم افزار اسمارت-پلاس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید و در نهایت روایی و پایایی مدل نیز اثبات شدند. با عنایت به آنچه که در پژوهش حاضر گذشت می توان پیامد نوآوری چابک سازمان های صنعتی دفاعی را پایداری نوآوری جدید در محیط متغیر، استقرار نظام  صنعتی دفاعی هوشمند و کسب مزیت برتری بخش دفاعی بیان نمود.

  کلیدواژگان: نوآوری چابک، سازمان های صنعتی دفاعی، الگوی راهبری، گرندد تئوری
 • علینقی لزگی، محمد صافحیان*، رسول مجد جعفری صفحات 115-144

  دنیای کنونی دنیای توسعه در پیوند با ناامنی ها است. برای تحقق امنیت و تامین نیازهای توسعه ای در آینده ی جامعه، حضور هوشیارانه و موثر نیروهای مسلح در عرصه های گوناگون، به ویژه در حوزه دفاعی نیازی ضروری است. لذا قایم نمودن سازمان نیروهای مسلح بر مبنای تعالیم رفتار علوی، در جهت اداره امور از اهمیت بالایی برخوردار است. امام علی (ع) که در تلقی صحیح دینی پس از پیامبر اکرم(ص) بزرگ ترین مفسر قرآن و معارف دینی به شمار می رود، در نهج البلاغه بیانات ارزنده ای در تبیین مولفه های آمادگی دفاعی فرماندهی و مدیریت نظامی با تاکید بر سرمایه انسانی، با محوریت آموزه های اصیل قرآن و سنت وجود دارد که شناسایی آن ها مورد توجه نویسندگان پژوهش حاضر قرارگرفته است. لذا این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی به منظور بازشناسی جایگاه حقیقی مولفه های آمادگی دفاعی در نهج البلاغه، به شناسایی و تحلیل این مولفه های پرداخته است. به این ترتیب با مطالعه سطر به سطر کتاب نهج البلاغه 147 کد مفهومی کشف و با ترکیب مفاهیم مرتبط، در نهایت 16 مولفه تشکیل و سپس این مولفه ها از نظر فراوانی و درصد فراوانی نسبی و تجمعی مفاهیم تشکیل دهنده آن ها مورد محاسبه قرار گرفت که در نتیجه در مولفه های سرمایه انسانی « تقوا» با فراوانی 10.9 درصد بیش ترین فراوانی را نسبت به سایر مولفه ها به خود اختصاص داده و بارزترین ویژگی فرماندهان و مدیران نظامی از نظر فراوانی در کلام حضرت علی (علیه السلام) است و مولفه «انتقادپذیری» با فراوانی 2.1 درصد از کمترین فراوانی برخوردار بوده اند.

  کلیدواژگان: امیرالمومنین علی(ع)، آمادگی دفاعی، نهج البلاغه، فرماند هی، سرمایه انسانی
 • مهدی دیهیم پور*، حسن دولتی، علی حسامی صفحات 145-166

  تحقیق حاضر باهدف بررسی چگونگی تاثیر ابعاد مولفه های چابکی سازمانی به عنوان یک راهبرد جهت غلبه بر اینرسی سازمانی و با میانجی گری تنبلی اجتماعی کارکنان در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) انجام شده است. این مقاله ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را 385 نفر از کارکنان دانشگاه تشکیل داده اند، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان 191 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه بود، که پایایی و روایی آنان با محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و توسط استادان و خبرگان آشنا به موضوع تایید شد. تجزیه وتحلیل داده ها نیز به وسیله نرم افزارهای SPSS و PLS انجام گرفت. یافته های مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد همه مسیرها از چابکی سازمانی و تنبلی اجتماعی بر اینرسی سازمانی و همچنین از مسیر چابکی سازمانی از طریق متغیر میانجی تنبلی اجتماعی بر اینرسی سازمانی معنادار بوده و روابط بین آن ها تایید می شود، و می توان نتیجه گرفت: سرمایه گذاری بر قابلیت های چابکی سازمانی در کنار کاهش تنبلی اجتماعی منجر به کاهش اینرسی سازمانی می گردد.

  کلیدواژگان: چابکی سازمانی، اینرسی سازمانی، تنبلی اجتماعی، دانشگاه علوم دریایی
 • مهدی بصیری*، امید اردلان، مهدی صمیمی صفحات 167-194

  آسیب پذیری نرم افزاری همواره به عنوان یک مسئله مهم در حوزه امنیت سایبری سازمان های نظامی مطرح بوده است. برخورداری از نرم افزار فاقد آسیب پذیری در عمل امکان پذیر نبوده و به همین دلیل برای بالا بردن سطح امنیت نیاز به مدیریت آسیب پذیری ها است. هدف مقاله پیش رو بررسی و شناخت آسیب پذیری های سایبری سازمان های نظامی در حوزه نرم افزار و ارایه الگویی برای ارزیابی این آسیب ها می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق بکار رفته آمیخته از نوع توصیفی(موردی- زمینه ای) بوده و از روش های کمی و هم کیفی در تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و خبرگان حوزه سایبری ستاد نهاجا بوده است. محقق با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک به شناسایی انواع آسیب پذیری های سایبری نرم افزارها پرداخته و سپس با انجام مصاحبه با خبرگان به شناسایی ابعاد و مولفه های الگوی ارزیابی آسیب پذیری اقدام نموده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که الگوی ارزیابی آسیب پذیری سایبری سازمان های نظامی در حوزه نرم‎افزاری دارای چهار بعد (فرآیند تولید نرم افزار، روش‎ها، ساختار سازمانی و آموزش) و سیزده مولفه می باشد؛ که از میان این چهار بعد، فرآیند تولید نرم افزار بیش ترین اهمیت و فرآیند آموزش کمترین اهمیت را در پوشش آسیب پذیری دارد. تقویت ساختارهای سایبری، ارتقای سطح آموزش های مدیران و کارکنان، پشتیبانی، نگهداری و ارتقاء فنی نرم افزارهای کاربردی ازجمله راه کارهای پیشنهادی به منظور کاهش آسیب پذیری های سایبری در سازمان های نظامی می باشد.

  کلیدواژگان: الگو، آسیب پذیری سایبری، نرم افزار، سازمان های نظامی
|
 • Masoud Alihosseini, Mahdi Mohammadi *, Mahdi Safian, Amir-Hossein Zerafati Pages 1-34

  By considering the complexity of the environment and drastic changes in existing organizations and structures, as well as the existence of dynamic and non-linear styles affecting this issue, identifying and prioritizing strategic thinking factors can help in planning for training commanders and managers of military universities. This study aims to identify the factors that affect strategic thinking of them in three areas: environmental, organizational and individual. In this mix method study, in the qualitative part, by conducting an interview, the concepts are extracted and its analysis is done by content analysis method. In the quantitative part, in order to prioritize the factors, a questionnaire was used and analyzed by Dematel technique. As a result, thirteen key factors include: personality traits, intuitive traits, science, attending in gathering of strategic people, organizational intelligence, environmental and organizational constraints, insight, problem-solving skills, balance in heterogeneity and homogeneity of group, intelligent opportunism, turbulent environment, field mission and legal factors were identified as factors influencing strategic thinking. Three most effective factors in terms of causal relationships are: personality traits, intuitive characteristics and attending in gathering of strategic people, respectively.

  Keywords: Strategic thinking, Organizational University, Managers, Commanders, Imam Hossein University
 • Sajad Najafi, Qiumars Yazdanpanah *, Zahra Pishgahifard, Marjan Badiee Pages 35-62

  The dramatic growth of science and technology in recent decades has led to changes in various fields. Military industries and forces have not been unaffected by this growth, and today we are witnessing a huge change in military technologies. The armies that are not able to move in sync with the growth of science and technology, they will have to endure the defeat of armies equipped with up-to-date technology. In Iran, the need to identify and apply the scientific and technological effective factors and components on the country's defense power will become more apparent, by considering the numerous threats and the importance of defense power in reducing the leading threats. So, in this study, in order to explain the key scientific and technological factors affecting Iran's defense power on the horizon of 1410, 93 factors were identified by studying the previous scientific documents and records and using the opinions of 50 experts. In the second step, through an expert panel, similar factors were integrated with each other and 38 factors were identified. Then, identified factors were ranked and their values were determined based on the opinion of experts, and 25 important and effective factors were defined. Finally, 11 and 5 factors as key scientific and technological factors affecting Iran's defense power were identified via Micmac futures research software and application of cross matrix analysis method.

  Keywords: power, Defense Power, Scientific Power, Future research, Micmac software
 • Amin Pashaei Houlaso *, Hossein Dehghani Pideh, Aboutaleb Shafaghat, Naser Poursadegh Pages 63-114

  Agile innovation for defense industrial organizations means a set of processes, tools and methods to improve the ability to respond quickly to changing market and customer needs, actual and potential threats combined with cost control and improving the quality of products and services. An agile innovation industrial system with its extraordinary capabilities is (internal capabilities such as hardware and software technologies, human resource and skilled management) to achieve rapid and immediate market changes (including speed, flexibility, customers and responsiveness) and actual and potential threats. So, this study aims to develop a strategic model of agile innovation of defense industrial organizations. Data were collected through a review of library information and interviews with 20 experts. After open, pivotal and selective coding in thirty-seven categories, the study of strategic model of agile innovation was developed and the theory of agile innovation of defense industrial organizations was expressed in ten cases. Also, in order to evaluate the validity and reliability of the proposed model, a researcher-made questionnaire was developed and a statistical sample of 110 people answered the questions. Due to the non-normality of the data, Smart-Plus software was used to analyze the data. It is concluded that the consequence of agile innovation of defense industrial organizations can be expressed as the stability of new innovation in a changing environment, the establishment of an intelligent defense industrial system and gaining the advantage of the defense sector.

  Keywords: Agile Innovation, Defense Industrial Organizations, Leadership Model, grounded theory
 • Alinaghi Lezgi, Muhammad Safehian *, Rasool Mohammad Jafari Pages 115-144

  In today's world, development is next to the insecurity. In order to achieve security and meet the developmental needs of the society in future, the conscious and effective presence of the armed forces in various fields, especially in the field of defense, is essential. Therefore, establishing the armed forces organization based on the teachings of Imam Ali behavior in managing the affairs is very important. Imam Ali, who is considered to be the greatest commentator on the Qur'an and religious teachings after the Holy Prophet, has valuable statements in Nahj al-Balagha, focusing on the original teachings of the Qur'an and Sunnah, in explaining the components of defense readiness of command and military management with emphasis on human capital. Therefore, this research has identified and analyzed these components by the qualitative content analysis method in order to recognize the true place of them in Nahj al-Balagha. Thus, by meticulous studying of Nahj al-Balagha, 147 conceptual codes were discovered and by combining related concepts, finally 16 components were formed. Then, these components were calculated in terms of frequency and percentage of relative and cumulative frequency of their constituent concepts. Finally, in human capital components, "piety" and "criticism" with frequency of 10.9 and 2.1 percent has the highest and lowest frequency in compare to other components in the words of Imam Ali, respectively.

  Keywords: Imam Ali, Defense Readiness, Nahj al-Balagha, Command, human capital
 • Mehdi Deyhimpour *, Hasan Dulati, Ali Hesami Pages 145-166

  This study aims to investigate the effect of the dimensions of organizational agility components as a strategy to overcome organizational inertia with the mediating variable of social laziness of employees at Imam Khomeini University of Marine Sciences. In this applied study, method of collecting the data is descriptive-survey. To collect the data, a reliable and valid questionnaire were conducted through 191 people selected from among 385 university staff based on random sampling and Morgan table. The questionnaire tool was confirmed by calculating Cronbach's alpha and combined reliability by professors and experts familiar with the subject. Data analyzed by SPSS and PLS software. Structural equation modeling findings showed that all paths from organizational agility and social laziness to organizational inertia and also from organizational agility through the mediating variable of social laziness on organizational inertia are significant and the relationships between them are confirmed. It is concluded that investment in organizational agility capabilities along with reducing social laziness leads to reducing organizational inertia.

  Keywords: organizational agility, Organizational inertia, Social Laziness, University of Marine Sciences
 • Mahdi Basiri *, Omid Ardalan, Mahdi Samimi Pages 167-194

  Software vulnerabilities have always been an important issue in the field of cyber security of military organizations. Having software without vulnerabilities is not possible in practice and therefore vulnerabilities need to be managed to increase the level of security. This study aims to investigate and identify the cyber vulnerabilities of military organizations in the field of software and provide a model for assessing these vulnerabilities. In this applied research the method is descriptive (case-field) and quantitative and qualitative methods have been used in analyzing the collected data. The statistical population of the research included cyber experts of Air Force headquarters. Using library resources and reviewing documents, the researcher has identified the different types of cyber vulnerabilities of software and then, by conducting interviews with experts, has identified the dimensions and components of the vulnerability assessment model. The research findings indicate that the cyber vulnerability assessment model of military organizations in the field of software has four dimensions: software production process, methods, organizational structure and training along with thirteen components. Software development process is the most important and the training process is the least important in covering vulnerabilities among the aforementioned dimensions. Strengthening cyber structures, upgrading the level of training of managers and employees, supporting, maintenance and technical upgrading of application software are among the proposed solutions to reduce cyber vulnerabilities in military organizations.

  Keywords: model, Cyber Vulnerability, Software, Military organizations