فهرست مطالب

 • پیاپی 195 (فروردین 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/02/13
 • تعداد عناوین: 15
|
 • زهرا بامی*، ناصر بهنام پور، بهرام صادق پور گیلده، مجید غیور مبرهن، حبیب الله اسماعیلی صفحات 1-11
  سابقه و هدف

  درک عوامل خطر بیماری های قلبی- عروقی که مهم ترین علت مرگ در تمام دنیا است، می تواند تغییرات مهمی در روش های پیشگیری، اتیولوژی و درمان آن ایجاد نماید. هدف این مطالعه مقایسه عملکرد دو مدل رگرسیون لجستیک و الگوریتم CART در تعین عوامل پیش آگهی دهنده بر ابتلا به بیماری عروق کرونر در ساکنین شهر مشهد است.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه مورد- شاهد از داده های مطالعه کوهورت (MASHAD STUDY:Mashhad Stroke and Heart Atherosclerotic Disorder) که در سال 2009، انجام شده بود، استفاده و عوامل پیش آگهی دهنده بر ابتلا به بیماری عروق کرونر با دو مدل رگرسیون لجستیک و الگوریتم CART، با نرم افزارهای 14 Stata و R تعیین شد. کارایی دو مدل با سطح زیر منحنی مشخصه عملکرد (AUC) مقایسه شد.تمامی افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر به عنوان مورد و به ازای هر مورد، سه شاهد در نظر گرفته شد.

  یافته ها: 

  رگرسیون لجستیک نشان داد سابقه سکته قلبی، ابتلا به دیابت، سابقه ابتلا به چربی خون، سن و سابقه بیماری عروق کرونر در پدر و برادر از عوامل پیش آگهی دهنده بر ابتلا به بیماری عروق کرونر در مشهد هستند. الگوریتم CART نیز، سن بالا، سابقه سکته قلبی، سابقه فشارخون، افسردگی، سطح فعالیت شبانه روزی و شاخص توده بدنی را به عنوان عوامل پیش آگهی دهنده تعیین کرد.

  استنتاج

  عوامل پیش آگهی دهنده مشترک حاصل از دو مدل، سابقه سکته قلبی و سن بود. با توجه به کارایی بهتر مدل لجستیک، می توان پیشنهاد کرد در صورت عدم وجود اثر متقابل در متغیرهای پیش بین، برای شناسایی عوامل موثر بر ابتلا به بیماری عروق کرونر از مدل رگرسیون لجستیک چندگانه باینری استفاده شود.

  کلیدواژگان: الگوریتم CART، رگرسیون لجستیک، بیماری عروق کرونر، MASHAD STUDY
 • محمد امینی، نویدرضا مشایخی، بهمن صادقی، عزیز اقبالی، یزدان قندی* صفحات 12-18
  سابقه و هدف

  تصویربرداری به روش MRI قلبی برای بررسی اضافه بار آهن قلبی یک روش پرهزینه است. حضور fQRS (Fragmented QRS) نشان دهنده تغییرات ناشی از اضافه بار آهن در بافت قلب می باشد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ارتباط بین fQRS و اضافه بار آهن قلبی به روش MRI در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور است.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه مقطعی تحلیلی بر روی 40 بیمار بتاتالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر شهر اراک در سال های 1398 تا 1399 انجام شد. روش T2*MRI قلبی برای تشخیص اضافه بار آهن انجام گردید و بیماران به دو گروه اضافه بار آهن تقسیم شدند. مقادیر T2*MRI قلبی کم تر از 20 میلی ثانیه به عنوان اضافه بار آهن در نظر گرفته شد. حضور fQRS در سطح لید-12 الکتروکاردیوگرام ارزیابی و بین دو گروه مقایسه شد.

  یافته ها:

   بین T2*MRI با فریتین (657/0=P، 041/0=r) و هموگلوبین (540/0=P، 057/0=r) همبستگی مثبت وجود داشت، اما معنی دار نبود. میانگین T2*MRI در بیماران با fQRS برابر 24/7±43/18 بود که به طور معنی داری کم تر از بیماران بدون fQRS (15/6±47/26) بود (001/0=P). همچنین همبستگی منفی بین T2*MRI و fQRS مشاهده شد (001/0=P، 048/0-=r).

  استنتاج

  نتایج نشان داد که حضور fQRS در الکتروکاردیوگرام می تواند یک پیش بینی کننده خوب برای اضافه بار آهن قلبی در بیماران بتاتالاسمی ماژور باشد. به نظر می رسد که fQRS احتمالا نشان دهنده این تغییر در الکتروکاردیوگرافی باشد و نیاز به مراقبت دقیق تر و درمان های بیش تر با شلاتور برای اضافه بار آهن قلبی را بیان کند.

  کلیدواژگان: آریتمی، بتاتالاسمی ماژور، اضافه بار آهن، فرگمنتت کیو آر اس
 • مریم خزائی پول، ابوالحسن نقیبی*، طاهره پاشائی، مشرفه چالشگرکردآسیابی صفحات 19-29
  سابقه و هدف

  با توجه شیوع جهانی کووید-19 و بالابودن میزان مرگ ناشی از بیماری به نظر می رسد انجام رفتارهای پیشگیرانه از کووید-19 راهکار مناسبی برای کاهش آسیب های ناشی از بیماری باشد. از آن جایی که در خصوص تعیین کننده های رفتارهای پیشگیرانه از کووید-19 در شهروندان مازندرانی، اطلاعات جامعی در دسترس نیست، لذا این مطالعه با هدف سنجش سازه های تیوری انگیزش محافظت در ارتقاء رفتارهای پیشگیرانه از کووید-19 در شهروندان مازندرانی اجراء شد.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه توصیفی تحلیلی (مقطعی) بر روی 1220 شهروند مازندرانی در سال 1399 انجام شد. نمونه ها به روش در دسترس و از طریق رسانه های اجتماعی جمع آوری شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه روا و پایا مبتنی بر تیوری انگیزش محافظت به صورت آنلاین جمع آوری شد. داده ها با استفاده فراوانی، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  میانگین سن شرکت کنندگان 74/8±34/39 سال بود. در مدل رگرسیونی انگیزش تهدید درک شده (007/0P=  ، 033/0= ß=)، هزینه پاسخ درک شده (045/0=  ، 039/0 ß=)، خودکارآمدی (001/0P> ، 116/0 ß=) و ترس (001/0P> ، 131/0 ß=) به طور معنی داری پیشگویی کننده رفتار پیشگیری کننده ازکووید-19 بودند. این مدل توانست 78 درصد واریانس رفتارهای پیشگیرانه از بیماری را توضیح دهد.

  استنتاج

  با توجه به همبستگی بیش تر سازه های تیوری در ارتباط با رفتارهای حفاظتی در مقابل کووید-19، طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر این تیوری و با تاکید بر نقش شبکه های اجتماعی جهت افزایش انگیزش شهروندان مازندرانی در انجام رفتارهای پیشگیرانه از کووید-19 تاکید می شود.

  کلیدواژگان: کووید-19، تئوری انگیزش محافظت، رفتارهای پیشگیرانه
 • حسین آزاده، اکبر هدایتی زاده عمران، مجید سعیدی، لاله واحدی لاریجانی، حسین مهرآوران، کیوان حیدری* صفحات 30-36
  سابقه و هدف

  با توجه به شیوع بالای کمبود ویتامین D در کشور ایران و همچنین میزان بالای مرگ و میر مرتبط با کووید در شمال ایران، بررسی سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به کووید 19 و مقایسه آن با افراد سالم در این مطالعه انجام شد.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1399 و بر روی 80 بیمار مبتلا به کووید 19 مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) ساری، که بیماری ایشان توسط CT-Scan یا RT-PCR تایید شده است، انجام شد. 70 نفر از افراد غیرمبتلا به کووید 19 نیز به عنوان گروه مقایسه مورد بررسی قرارگرفتند. از نرم افزار SPSS Ver. 19 برای آنالیز آماری استفاده شد.

  یافته ها:

   طی این مطالعه توصیفی، 80 بیمار مبتلا به کووید 19 (با میانگین سنی 44/17±22/57 سال) و 70 نفر به عنوان گروه مقایسه (با میانگین سنی 99/12±69/48 سال) مورد بررسی قرار گرفتند. در دو گروه کووید 19 مثبت و شاهد، به ترتیب 38 نفر و 35 نفر مذکر بودند. سطح سرمی ویتامین D در گروه بیماران مبتلا به کووید 19 به طور معناداری نسبت به افراد گروه مشاهده پایین تر بود (به ترتیب 53/12±72/18 و 19/15±86/30 نانوگرم بر میلی لیتر، 001/0=P).

  استنتاج

  نتایج این مطالعه نشان داد که سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به کووید 19 نسبت به افراد سالم پایین تر بوده و فراوانی کمبود ویتامین D در این بیماران بالاتر است. لذا توصیه می شود با انجام مطالعات جامع تر به بررسی دقیق تر نقش ویتامین D در این بیماران پرداخته شود.

  کلیدواژگان: ویتامین D، کووید 19، SARS CoV-2، کوله کلسیفرول
 • فاطمه حارث آبادی، هانیه جعفرزاده، مبینا رستمی، زهرا عباسی شایه، تکتم مالکی شاه محمود*، ثریا عنایتی، معصومه میرنژاد، محدثه قوامی، علی مشهدی صفحات 37-55
  سابقه و هدف

  نظریه ذهن (TOM) یک توانایی شناختی برای درک باورها، عواطف و خواسته های خود و دیگران است که تکامل آن به رشد مناسب دیگر مهارت های شناختی از جمله زبان نسبت داده می شود. هدف از مطالعه حاضر مقایسه عملکردهای زبانی دستوری و واژگانی و مهارت های TOM دو گروه کودکان مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا (HFA) و اختلال زبانی تکاملی (DLD) با کودکان طبیعی و بررسی ارتباط بین مهارت های زبانی و  TOM است.

  مواد و روش ها: 

  آزمودنی های این مطالعه مقطعی، 50 کودک 11-6 ساله فارسی زبان در سه گروه مبتلا به DLD (14=n) ، مبتلا به HFA (11n=) و طبیعی (25=n) بودند. مهارت های زبانی آزمودنی ها با شاخص های واژگانی و نحوی حاصل از تحلیل نمونه گفتار روایتی و آزمون تصویری بیان دستور فارسی (PEGT) و مهارت های TOM از طریق آزمون نظریه ذهن فارسی ارزیابی شدند. نتایج با نرم افزار 22 SPSS و آزمون های آماری ANOVA و همبستگی پیرسون و یا معادل های ناپارامتریک آن ها، آزمون کروسکال- والیس و اسپیرمن تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  اگرچه در عمده شاخص های نحوی و واژگانی و مهارت های TOM بین کودکان مبتلا به DLD با HFA تفاوت معنادار وجود نداشت (05/0 <P) اما عملکرد هر دو گروه به طور معنادار ضعیف تر از کودکان طبیعی بود (05/0<p). همبستگی میان امتیاز کلی آزمون نظریه ذهن با نمرات PEGT در تمام گروه ها معنادار بود (05/0<p).

  استنتاج

  بر اساس مطالعه حاضر مهارتهای نظریه ذهن در کودکان مبتلا به DLD و HFA ضعیف تر از همتایان سنی است که می تواند متاثر از نقایص زبانی آن ها باشد.

  کلیدواژگان: نظریه ذهن، اختلال زبانی تکاملی، اوتیسم با عملکرد بالا، نحو، واژگان
 • الهام جهانی فرد*، فاطمه رجایی، حسین نصیری، حسین حمیدی نجات، بابک وزیریان زاده صفحات 56-66
  سابقه و هدف

  کنه ها به عنوان انگل های خارجی، ناقلین بیولوژیک و مخازن بیماری های مختلف در انتقال عوامل بیماری زا به انسان و حیوانات نقش دارند. هدف این مطالعه، مدل سازی احتمال وجود کنه های ناقل در شهرستان های اهواز، حمیدیه، باوی وکارون است.

  مواد و روش ها: 

  جهت مدلسازی، 8 معیار شیب، ارتفاع، بافت خاک، کاربری اراضی، پوشش اراضی، دما، رطوبت و بارندگی که بیش ترین تاثیر را در پراکندگی کنه ها دارند، انتخاب شدند و پس از تکمیل جداول مقایسه زوجی توسط متخصصین، برای تعیین اهمیت هر کدام از معیارها با استفاده از نرم افزارSuper Decision آنالیز شدند. نقشه های پایه مربوط به 8 معیار ترسیم شده و وزن زیر معیارها با نرم افزار Expert Choice11 محاسبه شد. نقشه های وزنی براساس تاثیر وزن زیرمعیارها در نقشه های پایه به دست آمد. نقشه نهایی احتمال وجود کنه ها، با استفاده از تاثیر وزن هر کدام از معیارها در نقشه های وزنی تهیه شد.

  یافته ها:

   براساس نظر متخصصین به ترتیب معیارهای میانگین رطوبت نسبی، میانگین بارندگی و پوشش گیاهی با وزن های 252/0 ، 179/0 و 151/0 بیش ترین تاثیر را در احتمال وجود کنه ها دارند. همچنین بیش ترین احتمال در شهرستان های اهواز، حمیدیه، کارون و باوی به ترتیب در دهستان های مشرحات، کرخه، قلعه چنعان و عنافچه می باشد.

  استنتاج

  بر اساس نقشه حاضر که از تاثیر عوامل اکولوژیک، توپوگرافیک و آب و هوایی می باشد، احتمال وجود کنه های ناقل تب کریمه- کنگو در دهستان های مشرحات (اهواز) و کرخه (حمیدیه) خیلی زیاد است.

  کلیدواژگان: کنه های سخت، فرآیند تحلیل شبکه، سیستم اطلاعات جغرافیایی، تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو
 • فرزاد متولی حقی*، فاطمه جعفری، کامران اکبرزاده، معصومه اسلامی فر، علی جعفری، امید دهقان، معصومه شیخی، سید حسن نیکوکار، جمشید یزدانی چراتی، محمود فاضلی دینان، احمدعلی عنایتی صفحات 67-81
  سابقه و هدف

  مگس ها دارای تنوع بسیار بالا بوده و به دلیل سازگاری و ارتباط نزدیک با انسان قادر به انتقال بسیاری از پاتوژن ها هستند. بنابراین این مطالعه با هدف شناسایی و تعیین فون مگس های مهم از نظر پزشکی در شهرستان جویبار در شمال ایران انجام شد.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه توصیفی- تحلیلی به مدت یک سال و ماهیانه دوبار در سایت های تعیین شده در شهرستان جویبار شامل محل دفن زباله بیمارستانی، زباله ساحلی، زباله روستایی، زباله شهری و اطراف کشتارگاه در سال 1396 انجام شد. تنوع گونه ای مگس های صید شده پس از شناسایی براساس شاخص های شانون، مارگالف و یکنواختی ارزیابی شد.

  یافته ها:

   در این مطالعه هفت گونه موسینیا استابولانس، موسکا دومستیکا، لوسیلیا سزار، لوسیلیا سریکاتا، کالیفورا ویسی نیا، سارکوفاگا آرگیروستوما و سارکوفاگا آفریکا ازسه خانواده کالیفوریده، سارکوفاژیده و موسیده صید شد. بر اساس نتایج همبستگی پیرسون جمعیت مگس ها به صورت معنی داری با افزایش دما و کاهش رطوبت افزایش می یابد. شاخص شانون (H´) به ترتیب بیش ترین وکم ترین مقدار تنوع را در محل زباله های ساحلی (005/1) و زباله های شهری (27/0) نشان داد.

  استنتاج

  گونه موسکا دومستیکا به عنوان فراوان ترین گونه در جویبار می تواند نقش قابل توجهی را در بهداشت منطقه و تغییرات گونه ای مگس ها ایفا نماید. تفاوت در مقدار تنوع گونه ای مگس ها در مناطق مختلف عمدتا ناشی از تغییرات یکنواختی گونه در این مناطق است. پایین بودن مقدار تنوع گونه ای مگس ها در منطقه می تواند زنگ خطری برای شیوع بیماری‏های مربوطه باشد. در این خصوص اقدامات کنترلی مانند دفع بهداشتی زباله ها برای جلوگیری از اپیدمی بیماری های منتقله توسط مگس ها ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: تنوع زیستی، فون، مگس، جویبار، ایران
 • مهران رضوی پور، سیاوش مرادی، فتانه عمویی، الهه محمودی، فروزان صادقی محلی*، محمد باغبانیان، پژمان محمدعلیزاده صفحات 82-93
  سابقه و هدف

  کسب مهارت های اساسی و حرفه ای شدن در پزشکی، به کیفیت و کمیت آموزش در محیط های بالینی بستگی دارد، در این مطالعه کیفیت آموزش بالینی گروه های آموزشی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ارزیابی شد.

  مواد و روش ها: 

  این مطالعه توصیفی در سال 98 با روش سرشماری بر روی 175 کارآموز و کارورز رشته پزشکی اجرا شد. ابزار جمع آوری داده ها، چک لیست مبتنی بر استانداردهای آموزش بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بود. نظرات مکتوب کارآموزان و کارورزان در مورد انطباق برنامه های آموزشی گزارش صبحگاهی، آموزش درمانگاهی، راندبالینی، گراندراند، ژورنال کلاب و مرکز مهارت های بالینی با استانداردهای آموزش بالینی دریافت شد. توصیف و تحلیل آماری داده ها با نرم افزار SPSS16 انجام شد.

  یافته ها:

   برنامه "گزارش صبحگاهی" با کسب 1/85 درصد از کل امتیازات دارای بیش ترین و برنامه "مرکز مهارت های بالینی" با 7/72 درصد امتیاز دارای کم ترین امتیاز مکتسبه از وضعیت آموزش بالینی بودند که این اختلاف امتیاز در بین برنامه ها به لحاظ آماری معنی دار بود (05/0 > P). ارزیابی کیفیت تمامی برنامه های آموزش بالینی از دیدگاه دو گروه زنان و مردان یکسان بود. به جز دیدگاه مشابه در مورد برنامه گزارش صبحگاهی، دانشجویان کارآموز در مقایسه با کارورزان رضایت بیش تری از وضعیت آموزش بالینی در سایر برنامه ها داشتند.

  استنتاج

  از دیدگاه دانشجویان این مطالعه، برنامه گزارش صبحگاهی کیفیت قابل قبولی داشته اما برنامه های آموزش درمانگاهی، ژورنال کلاب، گراندراند و مرکز مهارت های بالینی دارای برخی اشکالات بودند. اجرای کارگاه های آموزشی برای اساتید بالینی جهت برگزاری مطلوب و استاندارد برنامه های آموزش بالینی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: کیفیت آموزش، گزارش صبحگاهی، راند، گراند راند بالینی، ژورنال کلاب، مرکز مهارت بالینی
 • زهرا لطیف، بهرخ فرهمند*، مریم صالح، زهرا برقی صفحات 94-102
  سابقه و هدف

  ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان A (H5N1) باعث ایجاد خسارات اقتصادی زیادی در سراسر جهان می شوند و ممکن است در حیوانات درگردش باشد وتوانایی انتشار از انسان به انسان پیدا کند. بنابراین راه اندازی تست های تشخیصی برای کنترل عفونت آنفلوانزا ضروری است. مطالعات در مورد توالی اسیدهای آمینه پروتئین نورآمینیداز (NA) ویروس آنفلوانزا نشان داده است که NA ایمنی زا ترین پروتئین در حیوانات است و می تواند سیستم ایمنی هومورال را تحریک نماید.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه تجربی ویروس آنفلوانزا (A/Indonesia/5/2005: H5N1) در p ET21a کلون و در میزبان (BL21) E. coli  بیان شد. سپس میزان بیان NA از نظر متغیرهای غلظت القاگر IPTG و زمان بهینه سازی شد.

  یافته ها: 

  نتایج، صحت ساختار Pet21a-NA را نشان داد. باندهای ظاهرشده با وزن مولکولی موردانتظار KDal) 38) روی SDS-PAGE با وسترن بلات تایید شد که بیانی موفقیت آمیز از پروتئین هدف درسویه E. coli BL21 بود. درتجزیه و تحلیل درون رایانه ای، درستی اپی توپ عمده در ساختار نسخه NAتولید شده دراین مطالعه را نشان داد.

  استنتاج

  NAنوترکیب جدید می تواند به طور مستقیم در آزمایشات سرولوژی برای تشخیص استفاده شود. همچنین می تواند در معرض تهیه آنتی بادی پلی کلونال قرارگیرد، که به عنوان ماده اساسی در تجزیه و تحلیل وسترن بلات و سایر مطالعات ایمونولوژیک مانند ELISA، ایمونوسیتوشیمی استفاده شده است.

  کلیدواژگان: نورآمینیداز، سیستم پروکاریوت، تست های تشخیصی، ویروس آنفلوانزای A ((H5N1
 • مریم قزوینیان، بهمن میرزایی، صبا اصغرزاده مرغملک، ساناز امیرغلامی، لیلا احمدیان، حمیدرضا گلی* صفحات 103-111
  سابقه و هدف

  ژن های مقاومت به گلیکوپپتیدها می توانند از باکتری های گرم مثبت محیطی و فلور نرمال به سویه های بالینی منتقل شوند. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی شیوع سویه های انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم مقاوم به ونکومایسین و تیکوپلانین در نمونه های محیطی بیمارستانی و مدفوع افراد سالم بود.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه تجربی، نمونه های مدفوع انسانی و محیطی بیمارستانی جمع آوری شده و بر روی محیط کشت انتخابی M-enterococcus agar تلقیح شدند. سپس، با استفاده از روش های فنوتیپی و مولکولی شناسایی دو گونه انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم انجام شد. تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله ها در مقابل تیکوپلانین و ونکومایسین به روش میکروبراث دایلوشن انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها:

   از 145 ایزوله جدا شده، 84 ایزوله (93/54 درصد) انتروکوکوس فکالیس و 61 ایزوله (07/42 درصد) انتروکوکوس فاسیوم تشخیص داده شدند. به طور کلی، 1 (19/1 درصد) ایزوله انتروکوکوس فکالیس و 4 (56/6 درصد) ایزوله انتروکوکوس فاسیوم به ونکومایسین مقاوم بودند، در حالی که 4 (56/6 درصد) ایزوله انتروکوکوس فاسیوم نسبت به تیکوپلانین مقاوم بودند. حداقل غلظت مهارکنندگی 50 (MIC50) و 90 (MIC90) برای ونکومایسن و تیکوپلانین در انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم، به ترتیب 4 و 16 میکروگرم/میلی لیتر بود.

  استنتاج

  نتایج MIC ونکومایسین و تیکوپلانین نشان دهنده حساس بودن اکثر ایزوله های انتروکوکوس مورد مطالعه نسبت به این دو آنتی بیوتیک بود. نتایج این مطالعه پیشنهاد می کند که جهت جلوگیری از بروز مقاومت دارویی به آنتی بیوتیک های ونکومایسین و تیکوپلانین، باید نظارت دقیقی بر مصرف این آنتی بیوتیک ها صورت گیرد.

  کلیدواژگان: انتروکوکوس فکالیس، انتروکوکوس فاسیوم، ونکومایسین، تیکوپلانین، افراد سالم، محیط بیمارستان
 • فرهنگ بابامحمودی، نرگس نجفی، علیرضا داودی*، فاطمه آهنگرکانی، هادی مجیدی، لیلا دلاوریان صفحات 112-117

  شناسایی و تعیین منشا اولین مورد انسانی بیماری COVID-19 که موجب شکل گیری اپیدمی در دنیا شده است، به پیشگیری و کنترل اپیدمی های بعدی کمک می کند. اولین مورد تایید شده بیماری COVID-19 در دسامبر 2019 در چین گزارش شده است. این مقاله گزارش سه مورد پنومونی مطابق با COVID-19 است که از نوامبر تا دسامبر 2019، قبل از زمان گزارش اولین مورد بیماری تایید شده بیماری در دنیا، در بیمارستان رازی در قایمشهر، استان مازندران، ایران بستری شده و تحت درمان قرار گرفتند. الگوی درگیری رادیولوژی در هر سه بیمار کاملا با بیماری COVID-19 مطابقت داشت. دو بیمار علی رغم درمان های حمایتی تنفسی و استفاده از کورتیکواسترویید سیستمیک، به دلیل نارسایی پیش رونده تنفسی حاد فوت کردند و بیمار دیگر بهبود یافت. بررسی این سه مورد این اصل را خاطر نشان می سازد که در موارد برخورد با بیماران عفونی با علایم غیر معمول، بایستی بروز بیماری های نوپدید و باز پدید را در نظر داشت.

  کلیدواژگان: اپیدمی، COVID-19، انتشار بیماری عفونی، گزارش مورد
 • رضا علیزاده نوایی، فرشته فرشیدی، شقایق رضایی، مریم حجتی، محمدصادق رضایی* صفحات 118-129
  سابقه و هدف

  استافیلوکوک اوریوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) یکی از مهم ترین پاتوژن های بیمارستانی و اکتسابی از جامعه در کودکان می باشد. این مطالعه با هدف تخمین شیوع MRSA کلی در کودکان ایرانی به صورت یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز اجرا شد.

  مواد و روش ها: 

  جستجوی مقالات اولیه انگلیسی و فارسی با کلیدواژه های Prevalence، Children، methicillin resistant staphylococcus aureus (MRSA)، Iran در پایگاه های بین المللی Scopus، Pubmed، Web of Science Google scholar و ایرانی Magiran و SID، در بازه زمانی سال 2007 تا 2019 انجام شد. ارزیابی کیفی مطالعات با استفاده از چک لیست STROBE بود. نرم افزار STSTA version 11برای تحلیل داده ها به کار برده شد.

  یافته ها:

   از مجموع 55 مقاله جستجو شده، در نهایت 23 مقاله وارد فرایند متاآنالیز شدند. یافته ها نشان داد میزان شیوع MRSA در کودکان دارای عفونت استافیلوکوک اوریوس 22 درصد می باشد. میزان شیوع استافیلوکوک اوریوس مقاوم به متی سیلین در عفونت های استافیلوکوک اوریوس اکتسابی از جامعه 17 درصد و در عفونت های استافیلوکوک اوریوس مرتبط با بیمارستان 38 درصد است.

  استنتاج

  میزان شیوع استافیلوکوک اوریوس مقاوم به متی سیلین اکتسابی از بیمارستان و جامعه در کودکان ایرانی قابل توجه است و متخصصان اطفال باید در درمان تجربی به آن توجه کنند.

  کلیدواژگان: شیوع، استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلی (MRSA)، مرور سیستماتیک و متاآنالیز، کودکان، ایران
 • محمدعلی چراغی، اکرم قبادی، آرپی مانوکیان، مهربان شهماری* صفحات 130-140
  سابقه و هدف

  با توجه به شرایط کنونی از لحاظ شیوع و گسترش بیماری های عفونی، قرنطینه یکی از اقدامات ضروری پیشگیرانه در راستای حفظ سلامت جامعه می‏باشد.این مطالعه با هدف مرور تعیین کننده های رعایت قرنطینه در همه گیری ها در سینکرونی با پدیده کرونا انجام شد.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه مروری دامنه ای، مطالعات انجام شده در زمینه تعیین کننده های رعایت قرنطینه با هر نوع طراحی به زبان فارسی و انگلیسی، در محدوده زمانی 2020-2000 و در بانک های اطلاعاتی PubMed، Embase ProQuest، Science Direct، Google Scholar، MagIran، SID، Iran Doc و Elmnet  و با استفاده از کلید واژه های Quarantine، Social Distance، Home Quarantine، Infectious Epidemic، Compliance، non-Compliance، Acceptance، Adherence و معادل فارسی آن ها جستجو شد.

  یافته ها: 

  از مجموع 13755مقاله یافت شده در نهایت 10 مطالعه واجد شرایط وارد این مطالعه شد. عوامل بازدارنده اتخاذ خط مشی قرنطینه را می توان به علل مشکلات مالی به دنبال از دست دان شغل، عدم آموزش و آگاهی کافی، سطح تحصیلات پایین، فشار روانی و سختی دوره قرنطینه، عدم اعتماد و باورپذیری و نظارت ناچیز تقسیم بندی کرد. عوامل تسهیل گر رعایت قرنطینه شامل افزایش آگاهی، ایجاد محیط دواطلبانه، ارتباط شفاف، ایجاد اطمینان در مورد از دست ندادن شغل، التزام اخلاقی، سطح تحصیلات بالا و موقعیت مکانی شهری بود. پیشنهادات برای بالا بردن سطح تطابق افراد با قرنطینه خانگی شامل تشویق های حمایتی اقتصادی و تقویت پویش های اطلاع رسانی و آموزشی در مورد قرنطینه است.

  استنتاج

  با وجود محدودیت مطالعه‏ای که صرفا قرنطینه در بیماری کووید19 را بررسی کرده باشد،  لزوم انجام مطالعات بیش تر بخصوص در ایران و درباره قرنطینه خانگی تاکید می شود.

  کلیدواژگان: قرنطینه، فاصله گیری اجتماعی، اپیدمی عفونی، عوامل بازدارنده، عوامل تسهیل گر
 • محمدعلی ززولی، یلدا هاشم پور* صفحات 141-155
  سابقه و هدف

  اگرچه جهان تلاش بی سابقه ای برای کنترل کووید-19 انجام داده است، اما موارد مثبت هر روز افزایش می یابد. بنابراین نیاز فوری برای اقدامات پیشگیرانه کارآمدتر برای محدود کردن شیوع عفونت وجود دارد که به درک مسیرهای انتقال و پایداری آن ها در محیط های مختلف بستگی دارد.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه مروری، مقالات چاپ شده تا سپتامبر 2020 در زمینه پایداری کروناویروس ها از جمله SARSCoV2 بررسی شد. این مقالات در پایگاه های PubMed ، Scopus، Web of knowledge، Sciencedirect و Google scholar با استفاده از کلیدواژه های «Coronavirus»، «SARS-CoV-2»، «COVID-19»، «Stability» جستجو شدند. همچنین از وب سایت های معتبر سازمان بهداشت جهانی و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC) برای دریافت آخرین اطلاعات این بیماری استفاده شد.

  یافته ها: 

  طبق داده های موجود، انتقال SARS‐CoV‐2 از طریق آیروسل های هوا مشاهده شد. SARS-CoV-2 و سایر کروناویروس های انسانی و حیوانی ماندگاری کمی در سطوح با تخلخل کم دارند. همچنین پایداری SARS-CoV-2 بر روی سطوح در شرایط آزمایشگاهی مشابه SARS-CoV-1 بود. برخی از کروناویروس ها چند ساعت تا چند روز در مدفوع، فاضلاب و آب ماندگاری دارند. این یافته ها احتمال خطر انتقال SARSCoV2 از راه مدفوع- دهان و آب آلوده به فاضلاب را نشان داد. کروناویروس ها در دمای پایین و رطوبت نسبی پایین تر در محیط بیش تر زنده می مانند.

  استنتاج

  در حال حاضر در مورد بقای کروناویروس ها چالش های وجود دارد و داده های کمی در دسترس است. با توجه به نبود درمان و واکسن موثر، بهترین راه جهت مقابله با بیماری کووید-19، اجتناب از آلودگی و جلوگیری از انتشار آن از طریق اقدامات محافظتی و بهداشت شخصی می باشد.

  کلیدواژگان: کروناویروس، پایداری، محیط، SARSCoV2
 • سارا اسدپور، محمدرضا شیران، جواد اختری* صفحات 156-173

  سابقه و هدف اگر چه شیوع جهانی اختلالات عصبی مانند بیماری پارکینسون، بیماری آلزایمر، هانتینگتون و مولتیپل اسکلروزیس به طور پیوسته در حال افزایش است، اما هنوز انتقال موثر مولکول های دارویی در مقادیر درمانی به سیستم عصبی مرکزی وجود ندارد. سد خونی مغزی مهم ترین مانع ورود داروها به مغز محسوب می شود. در مطالعات اخیر، انتقال داروها از راه بینی به مغز به عنوان یک روش قابل اعتماد برای عبور دارو از سد خونی مغزی برای درمان بیماری های عصبی معرفی شده است. مسیر داخل بینی برای رساندن دارو به مغز با کمک فرمولاسیون های جدید نانو به طور مکرر در مدل های پیش بالینی مورد بررسی قرار گرفته است. در میان حامل های مختلفی که برای انتقال داروها از راه بینی استفاده می شود، کیتوزان به دلیل عامل موثر در تعدیل میزان بار سطح داروها کاربرد زیادی دارد. از ویژگی های کلیدی انتقال دارو از راه بینی می توان به آسان بودن روش تجویز دارو، مدت زمان ماندگاری بیش تر در سطح مخاط بینی، افزایش نفوذ داروها از طریق اپیتلیال بینی و کاهش متابولیسم دارو اشاره کرد. در مطالعه مروری حاضر، فرمولاسیون های جدید نانو برای انتقال دارو از طریق بینی به مغز برای درمان اختلالات عصبی مهم، مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعات پیش بالینی، انتقال دارو به مغز با کمک تکنیک های جدید انتقال از بینی موثرتر و هدفمندتر توصیف شده اند. با این وجود مطالعات پیش بالینی بیش تری برای تایید عدم سمیت و تاثیرات مفید آن ها مورد نیاز است تا بتوانند به راحتی در کلینیک مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: اختلالات عصبی، بیماری پارکینسون، بیماری آلزایمر، هانتینگتون، مولتیپل اسکلروزیس، انتقال داخل بینی، سد خونی- مغزی، نانوذره، لیپوزوم
|
 • Zahra Bami*, Nasser Behnampour, Bahram Sadeghpour Gildeh, Majid Ghayour Mobarhan, Habibollah Esmaily Pages 1-11
  Background and purpose

  Understanding of the risk factors for cardiovascular artery disease, which is the leading cause of death worldwide, can lead to essential changes in its etiology, prevalence, and treatment. The aim of this study was to compare the results of logistic regression model and Classification and Regression Tree Analysis (CART) in determining the prognostic factors for coronary artery disease in people living in Mashhad, Iran.

  Materials and methods

  The present case-control study used the cohort data of Mashhad stroke and heart atherosclerotic disorder (MASHAD STUDY), 2009. The prognostic factors for coronary artery disease were determined by CART and Logistic regression models using R and Stata 14. Then, the efficiency of the models was compared by computing the area under the performance characteristic curve (AUC). All patients with coronary artery disease were considered as the case and for each case, three controls were selected.

  Results

  According to Logistic model, prognostic factors for coronary artery disease included age, history of myocardial infarction, diabetes, history of hyperlipidemia, and family history of heart disease (father and brother). The CART algorithm showed age, history of myocardial infarction, history of hypertension, depression, physical activity level, and body mass index as prognostic factors for coronary artery disease in people in Mashhad.

  Conclusion

  Myocardial infarction and age were common prognostic factors for coronary artery disease according to the models applied. According to the efficiency of logistics model, binary multiple logistic regression model is suggested to be used in identifying the factors affecting coronary artery disease, if there is no interaction between the predictors.

  Keywords: CART algorithm, Logistic regression, coronary artery disease, MASHAD STUDY
 • Mohammad Amini, Navidreza Mashayekhi, Bahman Sadeghi, Aziz Eghbali, Yazdan Ghandi* Pages 12-18
  Background and purpose

  Cardiac magnetic resonance imaging (MRI) is a costly method to assess cardiac iron overload. The presence of fragmented QRS (fQRS) indicates changes due to iron overload in cardiac tissue. The aim of this study was to evaluate the correlation between fQRS and cardiac iron overload using cardiac MRI in patients with β-thalassemia major (β-TM).

  Materials and methods

  This analytical cross-sectional study was conducted in 40 β-TM patients admitted to Arak Amir-Kabir Hospital, Iran 2018-2019. Cardiac T2* MRI was performed and values of less than 20 ms were considered as cardiac iron overload. The patients were divided into two groups (<20 and >20 ms). The presence of fQRS was assessed on 12-lead surface electrocardiogram (ECG) and compared between two groups.

  Results

  There was a positive correlation between T2*MRI and serum ferritin (r= 0.041, P=0.657) and hemoglobin levels (r=0.057, P=0.540). The mean T2*MRI in patients with fQRS (18.43±7.24) was significantly lower than patients without fQRS (26.47±6.15) (P=0.001). We found a negative correlation between T2*MRI and fQRS (r= -0.048, P=0.001).

  Conclusion

  The presence of fQRS on ECGs could be a good predictor of cardiac iron overload in β-TM patients. It is believed that fQRS can indicate this change in electrocardiography and shows the need for more accurate monitoring for cardiac overload and aggressive chelation therapy.

  Keywords: arrhythmia, beta-Thalassemia, iron overload, fragmented QRS
 • Maryam Khazaee Pool, Maryam Naghibi*, Tahereh Pashaei, Mosharafeh Chaleshgar Kordasiabi Pages 19-29
  Background and purpose

  The global prevalence and morbidity of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) are high. Preventive behaviors are proven to reduce the damage caused by the disease. There is a paucity of information on determinants of preventive behaviors in response to COVID-19 in Mazandaran province, north of Iran. So, we aimed to evaluate protection motivation theory (PMT) in promoting preventive behaviors of COVID-19 in Mazandaran province.

  Materials and methods

  In this descriptive cross-sectional study, 1220 individuals participated. They were selected via social networks using convenience sampling in 2020. Data were collected online using a demographic questionnaire and a valid and reliable scale based on PMT. Data analysis was done using Pearson correlation coefficient and linear regression in SPSS V24.

  Results

  Mean age of the participations was 39.34±8.74 years. Regression model showed perceived threat (ß =0.033, P =0.007), perceived costs (ß=0.039, P=0.045), perceived self-efficacy
  (ß =0.116, P>0.001), and perceived fear (ß=0.131, P>0.001) as the significant predictors of COVID-19 preventive behaviors. This model accounted for 78% of the variance in these behaviors.

  Conclusion

  According to constructs of the PMT associated with protection against COVID-19, educational programs and health promotion based on the theory and benefiting from social networks could be helpful in increasing the motivation of people towards protective behaviors of COVID-19.

  Keywords: COVID-19, protective motivation theory, preventive behavior
 • Hossein Azadeh, Akbar Hedayatizadeh Omran, Majid Saeedi, Laleh Vahedi Larijani, Hossein Mehravaran, Keyvan Heydari* Pages 30-36
  Background and purpose

  Vitamin D deficiency is highly prevalent in Iran. Death toll due to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is high in this country. The purpose of the present investigation was to provide more information on the relationship between serum levels of vitamin D in confirmed cases of COVID-19 in north of Iran.

  Materials and methods

  This cross-sectional descriptive study was performed in COVID-19 patients (n=80) attending Sari Imam Khomeini Hospital, Iran 2020, who were confirmed for COVID-19 infection with CT-Scan or RT-PCR. Seventy healthy individuals were also examined as the control group. SPSS V19 was applied for data analysis.

  Results

  In this study, 80 patients with COVID-19 (mean age: 57.22 ± 17.44 years old) and 70 healthy individuals (mean age: 48.69 ± 12.99 years) were studied. There were 38 and 35 males in these two groups, respectively. Serum Vitamin D levels were significantly lower in patients with COVID-19 than those in the control group (18.72 ± 12.53 vs. 30.86 ± 15.19 ng/ml, P< 0.001).

  Conclusion

  This study showed that serum levels of Vitamin D were lower in patients with COVID-19 than healthy individuals and frequency of Vitamin D deficiency was higher in these patients. Hence, further studies are needed to clarify the role of serum Vitamin D concentrations in patients with COVID-19 infection.

  Keywords: Vitamin D, COVID-19, SARS CoV-2, cholecalciferol
 • Fatemeh Haresabadi, Haniyeh Jafarzade, Mobina Rostami, Zahra Abbasi Shayeh, Toktam Maleki Shahmahmood*, Sorayya Enayati, Masoomeh Mirnejhad, Mohaddese Ghavami, Ali Mashhadi Pages 37-55
  Background and purpose

  Theory of Mind (TOM) is a cognitive ability to understand the beliefs, emotions, and desires of oneself and others, and its development is associated with proper development of other cognitive skills, including language. This study aimed at investigating the relationship between language and TOM and comparing the grammatical and lexical performances and TOM skills between children with high-functioning autism (HFA) and developmental language disorder (DLD) and typically developing (TD) children.

  Materials and methods

  A cross-sectional study was carried out in 50 children aged 6-11 years old, native speakers of Persian language, with DLD (n= 14) and HFA (n= 11), and in TD (n= 25) children. Assessment of language skills was done by lexical and syntactic indicators obtained from the analysis of narrative speech sample and Persian grammar expression test (PEGT) and TOM skills using Persian mind theory test. Data were analyzed in SPSS V22 using ANOVA, Pearson Correlation, Kruskal-Wallis test, and Spearman correlation.

  Results

  There were no significant differences in most grammatical, lexical, and TOM scores between children with DLD and HFA (P<0.05), but the performances of both groups were found to be significantly lower than TD children (P>0.05). Significant correlation was observed between overall scores and TOM and PEGT scores in all three groups (P< .05).

  Conclusion

  The current study revealed that children with HFA and DLD have weaker TOM skills than TD children which could be due to their language deficits.

  Keywords: theory of mind, developmental language disorder, high functioning autism, syntax, lexicon
 • Elham Jahanifard*, Fatemeh Rajayi, Hossein Nasiri, Hossein Hamidinejat, Babak Vazirianzadeh Pages 56-66
  Background and purpose

  Ticks, as ectoparasites, biological vectors and reservoirs of various diseases, are involved in transmission of pathogens to humans and animals. This research aimed at modeling the probability of tick vectors presence in Ahvaz, Hamidiyeh, Bavy, and Karoon in southwest of Iran.

  Materials and methods

  To perform the modeling, eight criteria (slope, elevation, soil texture, land use, land cover, temperature, humidity, and rainfall) that strongly affect the distribution of ticks were selected. After pairwise comparisons, Super Decision Software was used to determine the significance of each criteria and the weight of sub-criteria was calculated using Expert Choice11. Weighted maps were obtained based on the effect of sub-criteria weights on maps. The final map of the probability of tick vectors presence was prepared based on the weight effect of each criteria in the weighted maps.

  Results

  Average relative humidity (0.252), average rainfall (0.179), and land cover (0.151) were found to have the greatest effect on the probability of tick presence. Also, the highest probability of tick presence was seen in following cities and rural districts: Ahvaz, Hamidiyeh, Karoon, Bavy, Meshrahat, Karkheh, Qaleh Chenan, and Anafcheh.

  Conclusion

  In current modelling, considering ecological, topographic, and climatic factors, the probability of the presence of vectors of Crimean-Congo haemorrhagic fever (CCHF) virus was seen to be very high in two rural districts, including Mashrahat (Ahvaz) and Karkheh (Hamidiyeh).

  Keywords: hard ticks, network analysis process, geographic information system, Crimean–Congo hemorrhagic fever
 • Farzad Motevalli Haghi*, Fatemeh Jafari, Kamran Akbarzadeh, Masoumeh Eslamifar, Ali Jafari, Omid Dehghan, Masoomeh Sheikhi, Seyed Hassan Nikookar, Jamshid Yazdani Cherati, Mahmoud Fazeli Dinan, Ahmadali Enayati Pages 67-81
  Background and purpose

  Flies have a high diversity and are able to transmit many pathogens due to their adaptation and close relationship with humans. Therefore, this study was performed to identify the fauna of medically important flies in the city of Joybar in northern Iran.

  Materials and methods

  This descriptive-analytical study was conducted twice a month in Juybar at selected sites, including hospital landfills, coastal waste, rural waste, municipal waste, and around a slaughterhouse in 2017. The flies were identified using valid identification keys and the species diversity parameters were evaluated based on Shannon index, Margalef index, and Evenness index.

  Results

  In this study, seven species of medically important flies, including Muscina stabulans, Musca domestica, Lucilia caesar, Lucilia sericata, Calliphora vicina, Sarcophaga argyrostoma and Sarcophaga africa were caught from Muscidae, Calliphoridae, and Sarcophagidae families. According to Pearson correlation, the population of flies increases significantly (P<0.005) with increasing temperature and decreasing humidity. Shannon index showed the highest and lowest diversity values in coastal waste (H´=1.005) and urban waste (H´=0.27), respectively.

  Conclusion

  Mosca domestica, as the most common and abundant species could considerably affect the health of the region and cause changes in the species diversity of flies. The difference in diversity of flies in different areas is mainly due to changes in the species evenness in these areas. Also, the diversity of flies in the region can be a warning sign for the spread of diseases. Control measures such as appropriate waste management are necessary to prevent epidemic outbreaks transmitted by flies.

  Keywords: biodiversity, fauna, fly, Juybar, Iran
 • Mehran Razavipoor, Siavash Moradi, Fattane Amuei, Elahe Mahmoodi, Foroozan Sadeghi Mahali*, Mohammad Baghbanian, Pezhman Mohammadalizadeh Pages 82-93
  Background and purpose

  Acquisition of basic skills and professionalism in medicine depends on the quality and quantity of education in clinical settings. This study aimed at assessing the quality of clinical education in different departments of Mazandaran University of Medical Sciences.

  Materials and methods

  This descriptive study was conducted in medical clerkships and interns (n=175). The participants were selected via census sampling in 2019. Data were collected using a checklist based on clinical education standards of Iran Ministry of Health and Medical Education. Written comments from clerkships and interns on the compliance of morning report training programs, clinical trainings, clinical rounds, grand rounds, journal club, and clinical skills center with clinical training standards were received. Data analysis was performed in SPSS V16.

  Results

  The morning report program and clinical skills center program had the highest (85.1%) and lowest (72.2%) scores in clinical education. We observed significant differences between these scores and the scores for other clinical programs (P>0.05). The quality of all clinical education programs was similar according to men and women. The clerkship and interns had different ideas about the status of all clinical education programs except in the morning report program and the clerkship were more satisfied with clinical education programs.

  Conclusion

  From the studentschr('39') point of view, the morning report program was of acceptable quality, but the clinical training programs, club journal, grand rounds, and clinical skills center had some drawbacks. Training workshops for clinical professors is recommended to enhance the standards of clinical training programs.

  Keywords: educational quality, morning report, rounds, clinical grand rounds, journal club, clinical skill center
 • Zahra Latif, Behrokh Farahmand*, Maryam Saleh, Zahra Barghi Pages 94-102
  Background and purpose

  Highly Pathogenic Influenza A(H5N1) viruses cause vast economic losses throughout the world. They may circulate in animals and be able to spread from human to human. Therefore, launching diagnostic tests are highly essential to control the influenza infection. Studies on the amino acid sequence of the neuraminidase (NA) protein of influenza viruses revealed that NA is the most immunogenic protein in naïve animals which can simply stimulate the humoral immune system well.

  Materials and methods

  Influenza virus NA gene (A/Indonesia/5/2005(H5N1) was cloned into pET21a and expressed in host E. coli (BL21) strains. Then, the expression level of NA protein was optimized for different IPTG inductor concentrations and times.

  Results

  Findings showed the integrity of pET21a-NA construct. Emerging bands with the expected molecular weight (38KDal) on SDS-PAGE and WB analysis confirmed the successful expression of target protein in E.coli BL21 strain. In silico analysis showed integrity of major epitopes in the structure of fused version of NA produced in this work.

  Conclusion

  The new recombinant NA has the potential to be used directly in serological tests. It could be also used in polyclonal antibody preparation which is employed as an essential material in western blot analyses and other immunological and serological studies, such as ELISA, immunocytochemistry, and immunohistochemistry.

  Keywords: neuraminidase, prokaryote system, diagnostic tests, Influenza A (H5N1) virus
 • Maryam Ghazvinian, Bahman Mirzaei, Saba Asgharzadeh Marghmalek, Sanaz Amir Gholam, Leila Ahmadian, HamidReza Goli* Pages 103-111
  Background and purpose

  Glycopeptide resistance genes can be transmitted to clinical strains from gram-positive environmental bacteria and the normal flora. The aim of this study was to evaluate the prevalence of vancomycin and teicoplanin-resistant Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium isolates in hospital environment and fecal samples of healthy individuals.

  Materials and methods

  Human stool and hospital environment samples were collected and inoculated on selective M-enterococcus agar medium. Then, E. faecalis and E. faecium were identified using phenotypic and molecular methods. Antibiotic susceptibility pattern of the isolates against teicoplanin and vancomycin was determined by micro-broth dilution method. Data were analyzed in SPSS applying Chi-square test.

  Results

  From 145 isolates, E. faecalis and E. faecium were detected in 84 (54.93%) and 61 (42.07%) isolates, respectively. One (1.19%) E. faecalis isolate and 4 (6.56%) E. faecium isolates were resistant to vancomycin, while 4 (6.56%) E. faecium isolates were found to be resistant to teicoplanin. The minimum inhibitory concentrations of 50 (MIC50) and 90 (MIC90) for vancomycin and teicoplanin in E. faecalis and E. faecium were 4 and 16 μg/ml, respectively.

  Conclusion

  The MIC results of vancomycin and teicoplanin showed that most of enterococci isolates studied were sensitive to these two antibiotics. Therefore, their use should be closely monitored to prevent resistance.

  Keywords: Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, vancomycin, teicoplanin, healthy individuals, hospital environment
 • Farhang Babamahmoodi, Narges Najafi, Alireza Davoudi*, Fatemeh Ahangarkani, Hadi Majidi, Leila Delavarian Pages 112-117

  Identifying and determining the origin of the first human case of COVID-19, which has caused pandemic will be of great benefit in preventing and controlling next epidemics and pandemics. The first confirmed case of COVID-19 was reported in December 2019 in China. This article reports three cases of pneumonia compliant with COVID-19 admitted to Qaemshahr Razi Hospital in Mazandaran province, Iran before the first official report of confirmed case of the disease (November-December 2019). The pattern of radiological involvement was completely consistent with COVID-19 in all three patients. Two patients died of acute progressive respiratory failure despite supportive respiratory therapy and systemic corticosteroids, and the other patient recovered. Study of these cases highlights the fact that emerging and re-emerging diseases should be considered in management of patients with infection and unusual symptoms.

  Keywords: epidemic, COVID-19, disease, transmission, infections, case report
 • Reza Alizadeh Navaei, Fereshteh Farshidi, Shaghayegh Rezai, Maryam Hojati, MohammadSadegh Rezai* Pages 118-129
  Background and purpose

  Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is one of the major hospital and non-hospital pathogens in children. This meta-analysis and systematic review aimed at exploring the data on prevalence of MRSA in Iranian children.

  Materials and methods

  Primary articles in English and Persian were searched using the following keywords: prevalence, children, methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA), and Iran. Electronic databases, including Pubmed, Web of Science, Google Scholar and Iranian databases such as Magiran and SID were searched for articles published in 2007-2019. Qualitative assessment of studies was done using STROBE checklist and data analysis was done in STSTA V11.

  Results

  A total of 55 articles were identified and 23 met the study inclusion criteria. The prevalence of MRSA in children with S. aureus infection was 22%. The prevalence of community acquired and nosocomial MRSA was 17% and 38%, respectively.

  Conclusion

  The current meta-analysis showed considerable rates of nosocomial and community acquired MRSA infections among children in Iran. So, pediatricians should consider this issue in empirical treatment.

  Keywords: prevalence, Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, systematic review, meta-analysis, children, Iran
 • MohammadAli Cheraghi, Akram Ghobadi, Arpi Manookian, Mehraban Shahmari* Pages 130-140
  Background and purpose

  In the time of emerging infectious diseases, quarantine is one of the necessary preventive measures to maintain public health. This study aimed at reviewing the determinants of quarantine compliance in epidemics in synchrony with the coronavirus disease 2019 (COVID-19).

  Materials and methods

  A systematic scoping review of studies (2000-2020) on quarantine determinants was done in both Persian and English. PubMed, Embase ProQuest, Science Direct, Google Scholar, MagIran, SID, Iran Doc, and Element were searched using the following keywords: quarantine, social distancing, home quarantine, infectious epidemic, compliance, acceptance, adherence, and non-compliance in both Persian and English.

  Results

  A total of 13,755 articles were found of which 10 eligible studies were included in this review. The main factors inhibiting adherence to the COVID-19 quarantine were financial problems following job loss, lack of adequate education and awareness, low levels of education, psychological pressures, difficulty of the quarantine period, lack of trust, and low supervision. Factors influencing adherence to quarantine included awareness, creating voluntary conditions, clear communication, offering assurance about jobs, moral commitments, high levels of education, and living in urban areas. Economic incentives and effective informative and training campaigns could increase public compliance with quarantine.

  Conclusion

  There is paucity of information about compliance with quarantine during COVID-19 pandemic, therefore, further studies on this issue are needed in Iran and other countries.

  Keywords: quarantine, social distancing, epidemic, barriers, facilitators
 • MohammadAli Zazouli, Yalda Hashempour* Pages 141-155
  Background and purpose

  The world has made unprecedented efforts to control the Coronavirus disease 2019 (COVID-19), however, the number of positive cases are increasingly being seen every day. Therefore, there is an urgent need for more effective preventive measures to limit the spread of the infection which require more precise understanding of the routes of transmission and its stability in different environments.

  Materials and methods

  In this review, all articles published up to September, 2020 on the stability of coronaviruses, including SARS‐CoV‐2 were studied. PubMed, Scopus, Web of Science, Sciencedirect and Google Scholar were thoroughly searched. Keywords used in the search were Coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19, and Stability. The World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) updates were also used for the latest information on the disease.

  Results

  Transmission of SARS‐CoV‐2 was observed to be through aerosols. SARS-CoV-2 and other human and animal coronaviruses have very low stability on low porosity surfaces. The stability of SARS-CoV-2 on surfaces in vitro was similar to that of SARS-CoV-1. Some coronaviruses can survive for many hours to days in fecal, water, and wastewater samples. Findings showed the risk of transmission of SARS‐CoV‐2 through fecal-oral route and water contaminated by wastewater. Coronaviruses survive at lower temperatures and lower relative humidity.

  Conclusion

  There are still many challenges to the survival of coronaviruses and very little data is currently available. Lack of effective treatment and vaccines call for more protective measures and good personal hygiene to avoid infection and preventing its spread.

  Keywords: coronavirus, stability, environment, SARS‐CoV-2
 • Sara Assadpour, MohammadReza Shiran, Javad Akhtari* Pages 156-173

  Global prevalence of neurological disorders such as Parkinsonchr('39')s disease, Alzheimerchr('39')s disease, epilepsy, and multiple sclerosis is steadily increasing, but, there is still no effective delivery system to deliver therapeutic amounts of drug into the central nervous system (CNS). The blood-brain barrier ​​is the major component to control the entrance of drugs into the brain. Recent studies introduced intranasal drug delivery as a suitable method of drug delivery for bypassing blood-brain barrier and treatment of neurological diseases. The nasal route has been repeatedly examined in several preclinical models to investigate the delivery of drug to the brain via nanoparticles. Among various carriers utilized for drug delivery via nasal route, chitosan is widely used due to being effective in modulating drug charge. Key features of drug delivery systems through nasal route include easy drug delivery, higher stability in nasal cavity, increased penetration ability of drugs through nasal epithelium, and decreased drug metabolism. The present review investigated novel nano-formulations for drug delivery via nose to brain in treatment of major neurological disorders. In preclinical studies, intransaal nanoparticle-based drug delivery systems are found to be more promising, effective, and targeted. However, more preclinical studies are needed to confirm their non-toxicity and beneficial effects.

  Keywords: neurological disorders, Parkinson disease, Alzheimer disease, Huntington disease, multiple sclerosis, intranasal transmission, blood-brain barrier, nanoparticle, liposome