فهرست مطالب

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - پیاپی 102 (پاییز 1399)
 • پیاپی 102 (پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/09/04
 • تعداد عناوین: 7
|
 • غلامرضا فدایی* صفحات 407-413
 • الهام میرزایی، نجلا حریری*، داریوش مطلبی صفحات 415-438
  هدف

  هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه های موثر بر رفتار اطلاع یابی و سنجش اندازه اثر آن ها از مقالات داخلی و خارجی این حوزه است. علاوه بر این، متغیرهای تعدیلگر موثر بر رفتار اطلاع یابی شناسایی و اندازه اثر آن ها نیز محاسبه شده اند.

  روش

  روش پژوهش حاضر فراتحلیل است. جامعه پژوهش کلیه پژوهش های انجام شده در پایگاه داخلی استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و برای پژوهش های بین المللی پایگاه پروکویست (ProQuest) بود. با توجه به معیارهای ورود به پژوهش تعداد 89 پژوهش انتخاب شدند که از میان آن ها برای محاسبه اندازه اثر، 19 پژوهش دارای متغیر وابسته رفتار اطلاع یابی و متغیرهای مستقل موثر بر رفتار اطلاع یابی بودند که وارد فراتحلیل شدند. پژوهش ها به روش پیمایشی و با به کارگیری ابزار پرسش نامه در جوامع متفاوت و برحسب سنجه های پایا به انجام رسیده اند. داده ها با استفاده از نرم افزار جامع فراتحلیل نسخه 2 (CMA2) مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  تعداد 16 متغیر و عامل موثر بر رفتار اطلاع یابی در چهار زیرگروه اصلی دانشجویان، اعضای هییت علمی، کادر درمان و شهروندان در پژوهش های این حوزه شناسایی شدند. نتایج کلی فراتحلیل نشان داد که اندازه اثر یا ضریب تاثیر مولفه ها و عوامل موثر بر رفتار اطلاع یابی 589/0 است که برحسب نظام تفسیری کوهن، در حد زیاد ارزیابی می شود. همچنین، میزان اندازه اثر متغیرها و عوامل موثر بر رفتار اطلاع یابی بر اساس دو متغیر گروه نمونه (دانشجویان، اعضای هییت علمی، کادر درمان و شهروندان) و میدان مطالعه (پژوهش های داخلی و خارجی) متفاوت است و این دو متغیر، متغیرهای تعدیلگر عوامل موثر بر رفتار اطلاع یابی هستند.

  اصالت/ارزش

  با توجه به اینکه مطالعات زیادی در خصوص عوامل موثر بر رفتار اطلاع یابی انجام شده است، جای پژوهشی که به صورت فراتحلیل به نتایج آن ها بپردازد خالی بود. در پژوهش حاضر تلاش شده است این خلا پر شود. یافته های این پژوهش در کل نشان داد مولفه هایی وجود دارند که رفتار اطلاع یابی را تحت تاثیر قرار می دهند و اثرات این مولفه ها با توجه به گروه های مختلف جامعه و بافت محلی متفاوت است.

  کلیدواژگان: فراتحلیل، رفتار اطلاع یابی، عوامل موثر بر رفتار اطلاع یابی
 • سیامک محبوب*، یزدان منصوریان، نعمت الله فاضلی صفحات 439-465
  هدف

  این پژوهش قصد دارد نشان دهد متون مختلف چگونه در قالب گفتمان «بحران مطالعه» در دهه های چهل و پنجاه شمسی، زمینه ای برای گفت وگو درباره خواندن ایجاد کرده و توزیع نیروها پیرامون آن را سامان داده اند.

  روش

  روش این پژوهش تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف است. متون مرتبط با خواندن از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی گردآوری شد (425 متن). در مرحله نخست، هر متن پس از تمام خوانی، در یک یا چند گفتمان کدگذاری شد. از میان آن ها متن هایی ذیل کد «گفتمان بحران مطالعه»، جدا شده و طی دو مرحله بعد کدگذاری شدند. در مرحله دوم، بر اساس چهارچوب تحلیل گفتمان فرکلاف، هر پاره متن در یک یا چند عنصر گفتمانی (محور) قرار گرفت (433 پاره متن). در مرحله سوم، مفاهیم مشابهی که در یک محور گنجانده شده بودند، دسته بندی و نام گذاری شدند. کدگذاری تا جایی پیش رفت که برای توصیف تمام مولفه های گفتمانی منتخب، داده کافی گردآوری شد و پژوهشگر توانست به رابطه ای منطقی میان داده ها دست پیدا کند.

  یافته ها

  گفتمان بحران مطالعه از مشروطه آغاز می شود و در دهه های چهل و پنجاه شمسی به اوج می رسد. سخن گویان اصلی آن ناشران هستند و با تکیه بر آمار میزان نشر و میزان مطالعه، وضعیت خواندن را بحرانی نشان می دهند و تلاش می کنند بازار کتاب را رونق بخشند. در این گفتمان، خواننده بیش از هرچیز با صفت خریدار بازنمایی می شود و عمل خواندن و خریدن هم سان تلقی می شود. کتاب در معنای خواندنی های علمی معطوف به عمل، خواندنی های تاریخی و ادبیات کلاسیک به کار می رود. این گفتمان دو نوع نهاد را توجیه می کند: نهادهای سلبی، برای کنترل ورود کتاب بد به بازار و نهادهای ایجابی، مسیول پشتیبانی از تولید کتاب های خوب در بازار. سامان گفتمان به گونه ای است که هم سود ناشران تضمین شود و هم از الگوی توسعه پهلوی حمایت شود. این گفتمان محل تفاهم دولت و ناشران است و هرچیز که برهم زننده این تفاهم باشد نوعی اخلال در نظم تلقی می شود که با عناوین مختلف و با تکیه بر مکانیسم های مختلف طرد می شود.

  اصالت/ارزش

  این پژوهش با بررسی نحوه سخن گفتن درباره خواندن، نحوه سامان دادن نیروهای مختلف پیرامون آن را نشان می دهد و از این منظر می تواند در سیاست گذاری خواندن و فعالیت های ترویجی مفید باشد.

  کلیدواژگان: خواندن، تحلیل انتقادی گفتمان، سرانه مطالعه، پهلوی، کتاب خوانی
 • زهره غفاریان مهربانی، علیرضا نوروزی*، سپیده فهیمی فر صفحات 467-497
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر ارایه اطلاعات متنی در مقایسه با ارایه اطلاعات تصویری (اینفوگرافیک) بر ادراک اطلاعات سلامت دانش‏آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران انجام شده است. با توجه به اینکه جامعه نوجوان و دانش‏آموز به عنوان یکی از ذی‏نفعان اصلی کتابخانه‏های عمومی و آموزشگاهی هستند، نتایج و یافته‏های پژوهش حاضر می‏تواند در بحث یادگیری و یادداری نوجوانان مورد توجه این نوع کتابخانه‏ها قرار گیرد. 

  روش

  پژوهش حاضر به روش آزمایشی و نیمه‏تجربی صورت گرفت و پیش‏آزمون و پس‏آزمون در دو گروه اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش دانش‏آموزان دبیرستان دخترانه بشری مشغول به تحصیل بودند. ابتدا به صورت تصادفی دو گروه انتخاب شد و به صورت تصادفی یک گروه به اطلاعات متنی سلامت و گروه دیگر به اطلاعات تصویری (اینفوگرافیک) سلامت اختصاص یافت. حجم نمونه در هر گروه 15 نفر و جمعا 30 نفر بود. پیش‏آزمون روی هر دو گروه اجرا شد و در نهایت، از هر دو گروه پس‏آزمون یادگیری و یادداری گرفته شد و نتایج به دست آمده با آمار توصیفی و آزمون تی مستقل و وابسته مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. ابزار این پژوهش پرسش‏نامه محقق‏ساخته بود و پرسش‏ها بر اساس اطلاعات متنی و تصویری ای که در اختیار دانش‏آموزان قرار گرفت تدوین شد.

  یافته‏ ها

  یافته ‏های پژوهش نشان داد که میانگین نمرات دو گروه دانش‏آموزان مورد آزمون اطلاعات متنی و اطلاعات تصویری (اینفوگرافیک) در پیش آزمون برابر است و تفاوت میانگین های مشاهده شده برای نمرات پیش آزمون از نظر آماری معنادار نیست. همچنین، میانگین نمرات دو گروه دانش‏آموزان مورد آزمون اطلاعات متنی و اطلاعات تصویری در پس آزمون یادگیری برابر است و تفاوت میانگین های مشاهده شده برای نمرات پس آزمون یادگیری از نظر آماری معنادار نیست؛ یعنی اطلاعات متنی و اینفوگرافیک به یک میزان باعث افزایش یادگیری دانش‏آموزان شده اند و از نظر افزایش یادگیری تفاوتی با هم ندارند. به علاوه، میانگین نمرات دو گروه دانش‏آموزان مورد آزمون اطلاعات متنی و اطلاعات تصویری (اینفوگرافیک) در پس آزمون یادداری نیز برابر است و تفاوت میانگین های مشاهده شده برای نمرات پس آزمون یادداری از نظر آماری معنادار نیست؛ یعنی اطلاعات متنی و اینفوگرافیک به یک میزان باعث یادداری شده اند و تفاوتی با هم ندارند.

  اصالت/ارزش

  نتایچ پژوهش حاضر نشان داد که اطلاعات متنی و اطلاعات تصویری (اینفوگرافیک) به یک میزان باعث افزایش یادگیری و یادداری آزمودنی‏ها شده اند و از نظر افزایش یادگیری و یادداری با هم تفاوتی ندارند. بر اساس این پژوهش همچنین می‏توان نتیجه گرفت که با وجود پیشرفت‏ قالب‏ها و رسانه‏های اطلاعاتی هنوز متن جایگاه مهمی در یادگیری و یادداری آزمودنی‏ها دارد.

  کلیدواژگان: اطلاعات سلامت، اطلاعات متنی، اینفوگرافیک، دانش آموزان، یادداری، یادگیری
 • حدیث باقریان، امین زارع*، محسن گل محمدیان صفحات 499-520
  هدف

  دوران کودکی از مهم ترین زمان ها در شکل گیری شخصیت افراد است که می توان با انواع روش های غیرمستقیم در تقویت نقاط مثبت آن که جزء ذاتی وجود هر انسانی است کوشید. در این میان، قصه خوانی می تواند یکی از روش های جذابی باشد که به دلیل برانگیختن احساسات و همچنین کنجکاوی کودک بسیار تاثیرگذار باشد و در آموزش انواع مفاهیم از جمله رفتارهای نوع دوستانه مفید واقع شود. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر قصه خوانی بر افزایش احساس و رفتار نوع دوستانه پسران دبستانی شهر کرمانشاه صورت گرفته است.

  روش

  در چهارچوب روش شبه تجربی و در قالب یک طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمون و کنترل، 20 پسر 7 تا 12ساله با روش نمونه گیری دردسترس در شهر کرمانشاه انتخاب و در دو گروه 10نفره جای گرفتند. گروه آزمایش در هشت جلسه از مرداد تا شهریور 1398 در کتابخانه عمومی امام علی (ع) واقع در شهر کرمانشاه تحت تاثیر متغیر قصه گویی قرار گرفت و هشت قصه مرتبط برای آن ها خوانده شد. گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. پس از پایان مداخله از هر دو گروه آزمون به عمل آمد تا تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته نوع دوستی مشخص شود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد قصه خوانی باعث افزایش نوع دوستی کودکان گروه آزمایش شده است، اما در نوع دوستی پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد.

  اصالت/ارزش

  پژوهش حاضر برای نخستین بار به شیوه تجربی نشان داد قصه خوانی باعث افزایش حس نوع دوستی پسران 7 تا 12ساله می شود. این یافته قابلیت کاربرد قصه خوانی را در آموزش کودکان و حل مشکلات آن ها نشان می دهد و پیشنهاد می کند از قصه خوانی در فضاهای آموزشی و بالینی به عنوان یک روش تعلیمی بهینه و در عین حال سرگرم کننده استفاده شود.

  کلیدواژگان: قصه خوانی، کودک دبستانی، نوع دوستی
 • یعقوب نوروزی*، مهدی مصطفایی صفحات 521-542
  هدف

  هدف از این پژوهش، تعیین اولویت های به کارگیری قابلیت های وب 0/2 در سامانه مدیریت کتابخانه های عمومی کشور (سامان) از دیدگاه کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان تهران است.

  روش

  پژوهش حاضر به روش توصیفی- پیمایشی صورت گرفت و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل 240 نفر از کتابداران کتابخانه های عمومی استان تهران بود. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای دیگرساخته است که شامل 103 قابلیت در هفت معیار اصلی می شود.

  یافته‎ ها

  نتایج نشان داد که قابلیت های داشتن پروفایل شخصی از معیار پرونده کاربر، ارایه اطلاعات کامل کتاب شناختی و جزییات تولید اثر از معیار نمایش کامل منابع، ارایه راهنما از معیار محتوا، پرسش و پاسخ از کتابدار از معیار مشارکت کاربران، بالاترین اولویت را از نظر کتابداران داشتند و قابلیت های دیگر معیارها اولویتی یکسان داشتند. از میان معیارهای مورد ارزیابی، قابلیت های دارای ویژگی های مرتبط با بسترهای اجتماعی رتبه میانگین کمتری نسبت به بقیه قابلیت ها داشتند و به نظر می رسد دغدغه اصلی کتابداران، جست وجوی منابع و خدمات رسانی هرچه بیشتر به منظور شناساندن منابع موردنیاز مراجعان به صورت دل خواه آنان با استفاده از قابلیت های وب 0/2 است.

  اصالت/ارزش

  نرم افزار سامان از قابلیت های اصلی وب 0/2 مانند پرونده کاربر، مشارکت کاربران و خبررسانی در سطح پایینی حمایت می کند، اما از ویژگی های رایج نرم افزارهای کتابخانه ای مانند جست وجو و نمایش مدارک در سطح بالاتری پشتیبانی می کند. بنابراین، این یافته ها می تواند به تصمیم سازان در این عرصه کمک کند تا بتوانند برنامه های لازم برای آینده این نرم افزار را پیش بینی کنند.

  کلیدواژگان: وب 0، 2، نرم افزار کتابخانه ای، سامانه مدیریت کتابخانه های عمومی، کتابخانه های عمومی ایران
 • مهناز ریزان، مهدی علیپور حافظی*، سید علی اکبر فامیل روحانی صفحات 543-579
  هدف

  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر عوامل موثر بر پذیرش انتشار مقاله ویدیویی در نشریات علمی توسط اعضای هییت علمی دانشگاه تربیت مدرس با به کارگیری مدل یکپارچه پذیرش و کاربرد فناوری است.

  روش

  پژوهش حاضر از حیث هدف،کاربردی است و از لحاظ گردآوری داده ها پیمایشی-توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه اعضای هییت علمی دانشگاه تربیت مدرس است. مطابق فرمول کوکران، حجم نمونه 273 نفر تعیین شد. ابزار اصلی گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه است که از نظر روایی به تایید شش نفر از خبرگان و استادان رسید. . همچنین، برای بررسی روایی محتوایی پرسش نامه به شکل کمی، ضریب نسبت روایی محتوا CVR با مقدار 802/0و شاخص روایی محتواCVI  با مقدار 968/0 برای هریک از پرسش ها به دست آمد. برای تعیین پایایی نیز، ضریب آلفای کرونباخ بیش از 8/0 به دست آمد. برای آزمون فرضیات، از آزمون مدل سازی معادلات ساختاری SEM به روش کمترین مربعات جزیی PLS استفاده شده است. به منظور بررسی روایی ترکیبی-تشخیصی از آزمون CR ، برای بررسی هم گرایی متغیرها از آزمون AVE و برای واگرایی متغیرها از شاخص فورنل لاکر استفاده شد. نرم افزارهای مورداستفاده در این پژوهش، نرم افزار آماری SPSS و Smart PLS بوده است.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که عامل قصد رفتاری تاثیری مثبت و معنادار بر قصد استفاده دارد. همچنین، نتایج به دست آمده در این پژوهش، برخلاف سایر پژوهش ها، حاکی از آن است که «شرایط تسهیل کننده» تاثیرگذاری بیشتری نسبت به عوامل «انتظار عملکرد»، «انتظار تلاش» و «تاثیر اجتماعی» در پذیرش انتشار مقالات ویدیویی دارد. سازمان ها هرچقدر شرایط مناسب سخت افزاری، نرم افزاری، آموزشی و پشتیبانی لازم برای به کارگیری یک فناوری را فراهم کنند پذیرش آن توسط کاربران به مراتب سریع تر انجام می شود.

  اصالت/ارزش

  پژوهش حاضر بر استفاده از فناوری های جدید در ارایه یافته های علمی، بهبود ارتباطات علمی و تحول در خدمات نشریات الکترونیکی تمرکز دارد. با توجه به نقش کتابخانه های عمومی و همچنین مقاله های ویدیویی در ترویج علم، کتابداران می توانند با معرفی و شناساندن مقالات ویدیویی بر قصد رفتاری اقشار مختلف جامعه در استفاده از آن ها تاثیر بگذارند.

  کلیدواژگان: مقالات ویدئویی، مدل یکپارچه پذیرش و کاربرد فناوری، نشریات علمی
|
 • Gholamreza Fadaei* Pages 407-413
 • Elham Mirzaei, Nadjla Hariri*, Dariush Matlabi Pages 415-438
  Purpose

  The aim of this study is to identify the components affecting information seeking behavior and to measure their impact from Persian and English articles in this field. In addition, the moderating variables affecting information seeking behavior were identified and their effect size was calculated.

  Method

  The method of this study is meta-analysis. The research population included all research papers indexed in the Islamic World Science Citation Database (ISC) for national research as well as all research papers indexed in ProQuest database for international research. According to the inclusion criteria, 89 studies were selected and among them, 19 studies had dependent variables of information seeking behavior and independent variables affecting information seeking behavior to calculate the effect size, which were included in the meta-analysis. These studies were conducted by applying survey method and by using questionnaire tools in different societies and according to reliable criteria. Data were analyzed using the CMA2 software.

  Findings

  In the studies carried out in this field (which included in the meta-analysis), a total of 16 variables and factors affecting information seeking behavior were identified in four main subgroups of students, faculty members, medical staff and citizens. These factors include: Internet use, access to information resources, familiarity with specialized resources, Internet skills, search skills, familiarity with new technologies, basic knowledge of the field of search, lack of time, ability to recognize the validity of information, motivation to seek information occupation, English language proficiency, Internet access, information literacy level, personal factors, Internet anxiety, and personal interest. The overall results of the meta-analysis showed that the effect size or the coefficient of influence of the components and factors affecting the information seeking behavior is 0.589, which is rated as high according to Cohenchr('39')s interpretive system. In addition, the extent of the effect of variables and factors affecting information seeking behavior is different in term of the two variables of sample group (students, faculty members, medical staff and citizens) and the field of study (internal and external research), and both variables are moderating variables affecting information-seeking behavior.

  Originality/value

  Due to the fact that many studies have been conducted on variables and factors affecting information seeking behavior, there was no research dealing with their results in the form of meta-analysis. Therefore, this research has tried to fill this gap. The information seeking behavior of individuals is influenced by factors, and the 16 factors identified in this study considerably affect how individuals seek information. Furthermore, in addition to the independent factors and variables of the variable, information seeking behavior is different depending on different groups of society and their local context and language.

  Keywords: Meta-analysis, Information seeking behavior, Factors affecting information-seeking behavior
 • Siamak Mahboub*, Yazdan Mansourian, Nematollah Fazeli Pages 439-465
  Purpose

  Reading is one of the challenging problems in contemporary Iran. After the Persian Constitutional Revolution (1905-1911), reading becomes one of the factors that Iranians considered it necessary for modernization and development. For this reason, most people, even who were literate, had no desire to read. This situation was unpleasant for intellectuals, publishers and cultural activists, and therefore they published essays and articles about this issue. These publications grew significantly during the 1960-1970s. As we can see in these documents, the main idea was that Iran society has encountered by a "Reading Crisis".  This study aims to describe this idea under the Reading Crisis discourse. Moreover, it seeks to show how the articulation of this discourse was affected by discursive practices and social practices.

  Method

  The methodology used in the present research is the Faircloughchr('39')s critical discourse analysis (CDA). Based on this method, First, the articles about reading which were published from 1905 to 1978 were searched and categorized into discourses and then those documents were chosen that were tagged as “reading crisis discourse” (45 texts). These documents were then coded during the next two stages: first, each fragment of the texts was tagged by one or more elements of Faircloughchr('39')s CDA model (433 fragments); then, similar text fragments were categorized and tagged. The coding process continued until sufficient data to describe all the selected discoursive components were collected, and the present researchers were able to find a logical relationship between the data.

  Findings

  The findings indicate that publishers are the main speakers of this discourse. As for-profit institutions, they seek more profit, but in order to gain legitimacy, they use cultural language and try to show Iranian society has a big problem and people do not read enough. They call this a crisis and claim that government must intervene and facilitate buying books by subsidies. They say that government must pay subsidies to publishers as a way to reduce book price. On the other hand, government seek a way to eliminate the voice of the protesters or voices that did not match the main discourse and central power and thus to censor books. As a result, government grants privileges to publishers, provided that they publish good books. During the time, most publishers became the collaborators of government in censorship in order to safeguard their interests. In this discourse, the reader is for the most part represented as the buyer, and reading is roughly equivalent to buying. Book, as the main media of discourse, is divided into two groups: bad books and good books: good books are ones supporting the governmentchr('39')s idea of development and modernization. Censorship mechanism is the gatekeeper of bad books; and public libraries, “Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults” and “Childrenchr('39')s Book Council” are promoters of good books.

  Originality/value

  The book crisis discourse in Iran is still alive and powerful. By knowing the origins and mechanism of this discourse, reading promoters and other social actors avoid mistakes that may damage their valuable efforts.

  Keywords: Reading, Discourse, Book Crisis, Book Publication, Iran, Pahlavi dynasty
 • Zohreh Ghafarian Mehrabani, Alireza Noruzi*, Sepideh Fahimifar Pages 467-497
  Purpose

  Information and information sources can be divided into three broad categories according to their nature or type: textual information (book, journal article, conference paper, dissertation, newspaper, etc.), visual information (infographic, photo, Cartoons, films, etc.) and audiovisual information. The purpose of this study is to determine the effect of reading textual information in comparison with visual information (infographics) on the health information perception of high school girl students in Tehran.

  Method

  The current study was carried out by applying a semi-experimental method in which a pretest/posttest design was used on two groups. The research population included 30 high-school girl students of Boshra High School in Tehran. Two groups of 15 students were randomly selected and invited to participate in groups. In fact, 15 participants in one group read textual health information and 15 participants in another group read infographic health information. An acquaintance pre-test was performed on both groups and two post-tests of learning and retention were used to evaluate whether the participants learnt and retained textual and visual health information, which was presented to them during the period under study using a 27-item self-report questionnaire based on textual and visual information. Finally, the results of the two groups were analyzed by descriptive statistics and dependent and independent t-test.

  Findings

  The findings of the study showed that the mean scores of the two groups of participants were the same as in the pre-test, the difference between the observed mean scores for the pre-test scores was not statistically significant. Furthermore, the mean scores of the two groups of participants for both textual information and visual information (infographics) were equal in the post-test of learning, and the difference in mean scores for post-test scores was not statistically significant. This means that both textual information and visual information (infographics) have increased the participantschr('39') learning to the same degree and do not differ significantly in terms of learning. Additionally, the mean scores of both groups for textual information and visual information (infographics) in the post-test were also equal and the difference in observed mean for post-test scores was not statistically significant. The latter finding means that textual information and visual (infographic) information were remembered equally and were not significantly different.

  Originality/value

  The findings of the present study indicates that textual information and visual information (infographics) have increased the learning and retention of participants to the same extent and are not different in terms of learning and retention. It can also be concluded that despite the appearance of the formats and the media, the text still has an important place in the learning and retention of students.

  Keywords: Health information, Infographics, Learning, Retention, Textual information, Visual information
 • Hadis Bagheryan, Amin Zare*, Mohsen GolMohammadian Pages 499-520
  Purpose

   Childhood is one of the most important periods in the formation of people’s character which the positive points as an integral part of the human being can be strengthened with a variety of indirect methods. According to this fact, storytelling can be among the attractive methods that are very effective since it arouses emotions and curiosity of the child, and is useful in teaching a variety of concepts, including altruistic behaviors. Accordingly, this study was aimed to determine the effect of storytelling on growing the altruistic feelings and behavior of primary school boys aged 7 to 12 in Kermanshah.

  Method

   This research is an applied and quasi-experimental study using a pretest-posttest design on an experimental group and a control group. The study population consisted of 20 boys aged 7 to 12 years old in Kermanshah. Since the research was conducted in summer and there was no access to educational facilities, the study sample (who lived in Kermanshah) was selected by using the available sampling method. There were 10 persons in both pre-test and post-test groups. The parents' form of the standard Goodman (1997) altruistic questionnaire was used for pre-test and post-test, and parents of the children responded to these questionnaires by observing their behavior in two phases. Parents were tested in both groups. The experimental group was influenced by the story-reading variable for eight sessions held from August to September 2017 in Imam Ali Public Library in Kermanshah. All eight storybooks were related to children's altruistic behavior. At the end of the intervention, the parents of both groups completed the post-test. To determine the effects of storytelling on altruism in Kermanshah boys Mann-Whitney and Wilcoxon tests were used.

  Findings

   Descriptive data showed that the level of altruism of boys aged 7 to 12-year-old is above average and desirable. Furthermore, the findings of statistical tests indicated that storytelling sessions increased the altruism of children. The difference between the pre-test of the control and experimental groups was not significant, but the post-test altruism level of the experimental group increased compared to the control group, which suggests that the storytelling intervention increased altruism in the Kermanshahi boys under study.

  Originality/value

  For the first time, the present study experimentally showed that storytelling increases the altruistic sense of 7 to 12-year-old boys. This finding demonstrates the applicability of storytelling in educating children and solving their problems and suggests that storytelling should be used in educational and clinical settings as an optimal entertaining teaching method.

  Keywords: Storytelling, Elementary school children, Altruism
 • Yaghub Norouzi *, Mehdi Mostafaei Pages 521-542
  Purpose

  The Web 2.0 creates a collaborative and interactive space that can be achieved by launching its features and capabilities in a software environment. Therefore, the purpose of this study is to determine the priorities of using Web 2.0 features in the Iran's Public Library Management System (Saman) from the perspective of librarians working in the public libraries of Tehran Province.

  Method

  The present study is a descriptive-survey study which is practical in terms of purpose. The statistical population of this research included 559 librarians in Tehran public libraries from whom 240 persons were selected based on the Morgan’s table. The data gathering tool was a questionnaire consisting of 103 items, i.e. features, which were categorized into seven main criteria. The validity of the questionnaire was confirmed by several experts in the area of knowledge and information science (KIS) and its reliability was calculated by the Cronbach's alpha at at 0.98. The questionnaire had questions with a range of five Likert values ​​from 1 to 5. Finally, the Friedman's statistical test was used to analyze the research hypotheses.

  Findings

  The results show that the ability to have a personal profile (included in the criterion of “user's profile”), providing full bibliographic information and the details of documents production (included in the criterion of “full view of souces”), providing guidance (included in the criterion of “content”), and asking the librarian (included in the criterion of “user participation”) have the highest priority from the librarians' viewpoint, and the features of other criteria have equal priority. Furthermore, in the criteria surveyed, those features having characteristics related to social platforms received had lower mean ranks than than other features, and it seems that the main concern of librarians is to search for resources and providing more services in order to identify the resources needed by users in whatever way they will using Web 2.0 features.

  Originality/value

  Since the priorities of using Web 2.0 features in the Iran's Public Library Management System (Saman) have not been examine till now, results of the present research can be useful for upgrade the Saman software. Moreover, according to the findings, the Saman software support the main feature of Web 2.0 such as user's profile, user participation and notification in a lesser degree than the common features of library softwares such as searching and viewing documents. Therefore, the findings of this research can help the decision makers in this area to make the necessary plans for the future of this software.

  Keywords: Web 2.0, Library software, Public library management system, public libraries of Iran
 • Mahnaz Rizan, Mehdi Alipour Hafezi*, Seyed Ali Akbar Famil Rouhany Pages 543-579
  Purpose

  The aim of this study is to determine the impact of factors affecting the acceptance of the publication of video articles in scientific journals by the faculty members of Tarbiat Modares University, based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT).

  Method

  The current research is an applied study in terms of purpose and a descriptive-survey study in terms of the data collection method. The statistical population of research included all faculty members of Tarbiat Modares University. According to Cochranchr('39')s formula, the sample size was determined to include 273 people. The dependent variables of this research include "behavioral intention" and "video articles usage behavior" and the independent variables in this research include "performance expectancy", "effort expectancy", "social influence" and "facilitating conditions". The main data collection tool in this study was a questionnaire validated by six experts and professors. Furthermore, after evaluating quantitatively the content validity of the questionnaire, the CVR content validity ratio coefficient of 0.802 and the CVI content validity index of 0.968 were obtained for each question. The reliability of the questionnaire which was measured by Cronbachchr('39')s alpha coefficient was more than 0.8. To test the hypotheses, the SEM structural equation modeling test using the least partial least squares (PLS) method was used. In order to evaluate the combined-diagnostic validity of CR test, convergence of variables from AVE test and divergence of variables from Fornell-Locker index were used. The software used in this research is SPSS and SmartPLS.

  Findings

  Descriptive findings showed that in terms of the experience of using video articles and familiarity with it, 75.10% of respondents were not familiar with video articles or had no experience using it. In the statistical analysis, the obtained mean score of social influence (3.97) shows that the people in this study believed that the use and publication of video articles has made more researchers known in the community and video articles published by other researchers can influence the decision of other researchers to use video articles. The mean score of the facilitating conditions is above average (3.94) and the research community believed that teaching, using and publishing video articles is simple and understandable. The test of research hypotheses also showed that behavioral intention (with the impact factor of 0.271) and facilitating conditions (with the impact factor of 0.322) have a positive and significant effect on the intention to use. The results obtained in this study, unlike other studies, indicate that "facilitating conditions" have the greatest impact on the factors of "performance expectancy", "effort expectancy" and "social influence" in accepting the publication of video articles. The more organizations provide the appropriate hardware, software, training and support conditions for the use of a technology, the faster it will be accepted by users. Moreover, after examining the effect of age and gender variables, it was found that age and gender have no significant effect on any of the research structures. Only a significant relationship was observed between the variables and effort expectancy. Therefore, it can be concluded that age and gender do not affect the amount of peoplechr('39')s behavioral desire to publish video articles and their intention to use them, and therefore one of the ways to encourage people to accept and use video articles is to provide a clear picture of the positive aspects of using video articles as well as to create appropriate conditions.

  Originality/value

  This study focuses on use of new technologies for presenting scientific results, improving scholarly communication, and developing e-Journals service. Due to the main role of public libraries in teaching and promoting science, with the introduction and introduction of video articles by librarians, the awareness and knowledge of library visitors about video articles will increase. Acceptance and use of databases is directly related to userschr('39') information-seeking behavior according to knowledge/skill, personal and professional characteristics of library users. Increasing awareness can have a positive effect on the behavioral intention of different segments of society to use video articles.

  Keywords: Video articles, Unified Theory of acceptance, use of technology (UTAUT), Scientific journals