فهرست مطالب

تحقیقات حشره شناسی - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 46، تابستان 1399)

فصلنامه تحقیقات حشره شناسی
سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 46، تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/02/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیاوش تیرگری*، علیرضا رحیم زاده، سهراب ایمانی، یعقوب فتحی پور صفحات 1-12

  لمبه گندم، Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae)، یک آفت جدی غلات از قبیل گندم می باشد. در مطالعه ی حاضر، اثرات کشندگی و زیرکشندگی اسانس های روغنی Piper nigrum L. و Artemisia khorassanica Podl. برعلیه لاروهای سن اول T. granarium بررسی شد. برای مطالعه ی اثرات زیرکشندگی، لاروهای سن اول در معرض غلظت LC30 هر اسانس قرار گرفتند و پارامترهای حشرات زنده مانده بررسی شد. Artemisia khorassanica (LC50: 39.88 μl/liter air) سمیت تنفسی بالاتری برای T. granarium در مقایسه با P. nigrum (LC50: 71.46 μl/liter air) داشت. به علاوه، اثرات کشندگی A. khorassanica (LT50: 13.51 h) سریع تر از P. nigrum (LT50: 15.75 h) بود. تفاوت های معنی داری در دوره های لاروی و شفیرگی در تیمارهای اسانس در مقایسه با کنترل مشاهده شد. به علاوه، در معرض قرارگیری با غلظت زیرکشنده اسانس های تست شده به طور معنی داری بقای مراحل نابالغ، طول دوره ی بالغین و زادآوری را کاهش داد. نرخ خالص تولیدمثلی (R0)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) به طور معنی داری توسط اسانس های تست شده تحت تاثیر قرار گرفتو کمترین آن ها در حشرات در معرض با A. khorassanica مشاهده شد. مطابق با یافته های ما، هردوی اسانس های تست شده، مخصوصا A. khorassanica، برای کنترل موثر T. granarium در انبارها مفید هستند.

  کلیدواژگان: لمبه ی گندم، اسانس روغنی، محتوای شیمیایی، سمیت تنفسی، پارامترهای جدول زندگی
 • پژمان آئینه چی*، بهرام ناصری صفحات 83-101

  شته سبز گندم، Schizaphis graminum Rondani (Hemiptera: Aphididae) یکی از آفات مهم گندم است که با تغذیه از گیاه و انتقال ویروس های بیماری زا، تولید این محصول را محدود می کند. آنزیم های سم زدا نقش بسیار مهمی در سم زدایی ترکیبات ناگوارد در بسیاری از موجودات زنده ایفا می کنند. این آنزیم ها در معرض ترکیبات ناگوارد به عنوان نشانگرهای زیستی قلمداد می شوند و در واقع به دلیل تفاوت های بیوشیمایی در سم زدایی حشره کش ها درجات مختلفی از حساسیت به ترکیبات شیمیایی دارند. در مطالعه پیش رو، زیست سنجی ها با غوطه ور کردن برگ های گندم در محلول حشره کش در دمای 2 ± 27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 10 ± 65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد. اثر تیاکلوپرید و افوریا در غلظت های زیرکشنده (LC10 و LC30) بر پارامترهای جدول زندگی و میزان فعالیت آنزیم های سم زدای شته سبز گندم مورد ارزیابی قرار گرفته است. فعالیت استرازها، گلوتاتیون اس ترانسفراز و استیل کولین استراز به عنوان آنزیم های سم زدا اندازه گیری شد. با توجه به نتایج به دست آمده غلظت میانه کشنده برای شته در معرض تیاکلوپرید و افوریا به ترتیب 7/212 و 9/203 mg(ai)L-1 محاسبه شد. در میان تیمارها، غلظت LC30 حشره کش افوریا سمی ترین ترکیب مورد آزمایش روی شته سبز گندم بود. تاثیر LC30 هر دو حشره کش بر شته S. graminum باعث افزایش افزایش معنی دار در القای آنزیم های بتا استراز و گلوتاتیون اس ترانسفراز (GST) شد. در این بررسی فعالیت آلفا استراز و استیل کولین استراز به موازات افزایش غلظت های زیرکشنده تفاوت معنی داری با شاهد نداشت. نتایج نشان داد که در غلظت های زیرکشنده دو شته کش تیاکلوپرید و افوریا اثر منفی روی پارامترهای جدول زندگی شته S. graminumداشتند و می توان آن ها را توسط آنزیم های سم زدا به عنوان نشانگرهای بیوشیمیایی شناسایی کرد.

  کلیدواژگان: Schizaphis graminum، تیاکلوپرید، افوریا، آنزیم های سم زدا، پارامترهای جدول زندگی
 • معصومه ثمره فکری* صفحات 103-117

  شپشه دندانه دار(Oryzaephilus surinamensis L.)  یکی از جدی ترین و مخرب ترین آفت مواد غذایی است، حشره ای پلی فاژ است و از محصولات متنوعی تغذیه می کند. امروزه کاربرد ترکیبات با منشا گیاهی برای جایگزینی حشره کش های مصنوعی به خصوص در رابطه با آفات انباری مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. در این پژوهش اثر دورکنندگی و بازدارندگی تخم ریزی عصاره (غلظت های 560،480،400،320،240  میکرو لیتر بر لیتر هوا) و پودر (مخلوط 2گرم پودر و 2 گرم دانه گندم) برگ و گل گیاهان تلخه (Acroptilon repence L.) و تلخه بیان (Sophora aculeopoides L.) روی لاروهای سن آخر و حشرات کامل شپشه دندانه دار مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایشات در اتاق تاریک با دمای 5 ± 30 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 75-70 درصد انجام شد.  نتایج تحقیق حاضر مشخص می کند که عصاره و پودر گیاهان مورد مطالعه روی دورکنندگی و بازدارندگی تخم ریزی شپشه دندانه دار موثر است و تاثیر عصاره و پودر گیاه A.repence روی پارامتر های مورد نظر بیشتر از S. aculeopoides است .نتایج نشان داد که درصد دورکنندگی و بازدارندگی تخم ریزی در عصاره هر دو گیاه  با افزایش غلظت، افزایش می یابد. حشرات کامل نسبت به لاروها در برابر عصاره و پودر واکنش بیشتری نشان دادند. اطلاعات بدست آمده از این تحقیق در تصمیم گیری برای نگهداری دراز مدت محصولات انباری و کنترل خسارت شپشه دندانه دار حایز اهمیت است.

  کلیدواژگان: دورکنندگی، بازدارندگی تخم ریزی، شپشه دندانه دار، تلخه، تلخه بیان
 • سهراب ایمانی*، آیدا صدیقی، غلامرضا مشتاقی کاشانیان، حسین نجفی، یعقوب فتحی پور صفحات 119-141

  در حال حاضر استفاده از آفت کش های شیمیایی روش اصلی کنترل حشرات است. به کارگیری فناوری نانو سبز در تولید سموم آفت کش جدید می تواند به عنوان روشی مکمل در کنترل آفات مورد توجه و استفاده قرار گیرد. از این رو در پژوهش حاضر از نانو ذرات نقره گیاهی تولید شده از عصاره پوست گیاه پرتقال Citrus sinensis استفاده شد. ویژگی های نانو ذرات تولید شده به وسیله میکروسکوپ الکترونی گذاره (TEM) پراش اشعه XRD ، اسپکتوفتومتری تعیین گردید. اثرات حشره کشی نانو ذرات نقره بر روی شته برگ برنج در شرایط آزمایشگاهی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار هر تکرار شامل 20 شته بالغ با پنج غلظت (ppm 5/12، 25، 50، 100، 169) به روش Filter paper residue صورت گرفت. تجزیه رگرسیونی پروبیت داده ها نشان داد که مقدارLC50 برابرPPM 08/30 و LT50، 69/2 روز تخمین زده شد . اثرات نانو ذرات نقره بر روی بافت کبد و کلیه 32 سر موش آزمایشگاهی 4 گروه (ppm0، 42، 48، 169) هشت تایی به مدت سه ماه از طریق تزریق درون صفاقی صورت گرفت. بررسی بافت شناسی کبد و کلیه ارتشاح سلولی های آماسی، هایپرپلازی سلول های کوپفر، پر خونی، دژنرسانس در سلول های کبدی و افزایش تعداد کانون های لنفوسیتی در بافت کلیه را نشان داد. همچنین میزان آنزیم های SGOP, SGPT و ALK نیز در مواجه با نانوذرات نقره افزایش(p < 0.05) پیدا کرد. بطور کلی نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که به کارگیری نانوذرات نقره با توجه به فراگیری وسیع آن دارای اثرات زیان بار زیست محیطی است.

  کلیدواژگان: نانوذرات نقره، Rhopalusiphum padi، بیواسی، بافت شناسی، سم شناسی
 • مسعود لطیفیان* صفحات 143-157

  هدف از انجام این پژوهش سنجش اقتصادی استفاده از رهیافت کنترل بیولوژیک در برنامه کنترل آفات مهم خرما بود. مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل پمبرتون بود. براساس یافته های مدل و با در نظر گرفتن سود خالص سرمایه گذاری و مجموع هزینه های انجام شده در طی یک دوره 18 ساله، نرخ سود سرمایه گذاری برای کنترل بیولوژیک سه آفت کنه تارتن، کرم میوه خوار و سوسک شاخدار خرما به ترتیب معادل 9/61، 4/29 و 8/16 درصد بود. نسبت سود خالص به هزینه برای کنترل زیستی آفات مهم خرما بالاتر از یک بوده به طوری که بیلان دو دوره قبل از رهاسازی (9 سال اول) و دوره بعد از رهاسازی (9 سال دوم) به ترتیب برای کنه تارتن، کرم میوه خوار و سوسک شاخدار خرما معادل 6/92، 2/35 و 5/22 تریلیون ریال برآورد شده است. عامل اقتصادی یک عامل مهم در برنامه ریزی کنترل بیولوژیک آفات خرما محسوب می شود. با توجه به این امر        می بایست منابع مالی حاصل از حذف یارانه آفت کش ها به حمایت کنترل بیولوژیک آفات مهم خرما اختصاص داده شود. دولت می تواند با ضمانت قیمت ها، ریسک تولید را برای تولیدکنندگان عوامل کنترل بیولوژیک آفات خرما به حداقل برساند.

  کلیدواژگان: نخل خرما، آفات، کنترل بیولوژیک، بازده اقتصادی
 • هادی استوان*، فاطمه همایون، شهرام حسامی، مجید فلاح زاده صفحات 159-176

  سنکهای Anthocoridae از عوامل کنترل بیولوژیک در اگرواکوسیستم ها هستند. ضمن مطالعه ای، پراکنش و فراوانی فصلی گونه های جنس Orius روی محصولات زراعی، درختان، گلها و علفهای هرز در استان فارس، طی سالهای 1395- 1397 مورد بررسی قرارگرفت. گونه های Orius albidipennis (Reuter), Orius laticollis discolor (Reuter), Orius laticollis laticollis (Reuter), Orius horvathi (Reuter) , Orius minutus (Linnaeus), Orius vicinus (Ribaut), Orius retamae Noualhier, Orius laevigatus inaequalis*Wagner, Orius laevigatus laevigatus (Fieber), Orius laevigatus maderensis* (Reuter), Orius  niger aegyptiacus Wagner, Orius niger niger (Wolff), Orius  piceicollis* (Lindberg) ، از 50 منطقه و روی 63 میزبان گیاهی جمع شدند که گونه ها و زیرگونه های * دار، برای ایران جدید می باشند. شاخص تنوع سیمپسون در فصلهای بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 954/3، 082/4، 793/3 و 1 برآورد شد. تنوع فصلی گونه های جنس Oriusدر تابستان بالاتر بود. زیرگونه O. niger niger در تمام سال فعال بود. به استثنای گونه های O.  piceicollis, O. retamae و زیرگونه O. laevigatus inaequalisکه فقط در تابستان فعال بودند، دیگر گونه ها در بهار، تابستان و پاییز فعالیت داشتند. زیرگونه O. niger niger وگونه O. albidipennis بیشترین سنکهای جمع شده بودند. بنابر نتایج O. niger niger و  O. albidipennis به خوبی با شرایط آب و هوایی و تنوع زیستی در استان سازگارند و می توانند به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک درمزارع مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: فراوانی فصلی، کلید تشخیص، Anthocoridae، Orius
 • مژگان یوسفی*، محمدحسن سرایلو، شادی افشار صفحات 177-186

  هدف از این مطالعه، بررسی پاسخ فیزیولوژیک ملخ مراکشی به آفتکش های مرسوم در منطقه شمال استان گلستان می باشد که در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار به اجرا درآمد. سموم مورد استفاده شامل مالاتیون 57% EC با دزهای 500 و 1000 سی سی در هکتار، دلتامترین 5/2% EC با دزهای 200 و 500 سی سی در هکتار و لامبدا سی هالوترین با دز های 100، 150 و 200 سی سی در هکتار می باشند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین های اثر سموم نشان داد که بیش ترین تعداد    پوره های تلف شده در استفاده از سم لامبدا سی هالوترین 200 و 150 سی سی در هکتار و کم ترین آن در استفاده از سم مالاتیون با دز 500 سی سی در هکتار مشاهده گردید. با توجه به تلفات پوره ی ملخ در بین تیمارهای مختلف، می توان عنوان کرد که این سم قابل توصیه در منطقه گنبدکاووس بوده و سم مالاتیون با توجه به کم ترین میزان تلفات، قابل توصیه در این منطقه نمی باشد.

  کلیدواژگان: آفتکش، گنبدکاووس، دلتامترین، لامبدا سی هالوترین، مالاتیون، ملخ مراکشی
|
 • Siavash Tirgari *, A. Rahimzadeh, S. Imani, Y. Fathipour Pages 1-12

  The Khapra beetle, Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae), is a serious pest of cereal grains such as wheat. In the present research, the lethal and sublethal effects of essential oils (EOs) from Piper nigrum L. and Artemisia khorassanica Podl. were determined against 1st instar larvae of T. granarium. To study the sublethal effects, 1st instar larvae were exposed to the LC30 of each EO, and the life table parameters of the surviving insects were assessed. Artemisia khorassanica (LC50: 39.88 μl/liter air) had higher fumigant toxicity for T. granarium when compared to P. nigrum (LC50: 71.46 μl/liter air). Furthermore, the insecticidal effects of A. khorassanica (LT50: 13.51 h) were faster than P. nigrum (LT50: 15.75 h). Significant differences in the larval and pupal durations were observed in the EO treatments when compared to the control. In addition, the exposure to sublethal concentration of the EOs tested significantly reduced immature survival rate, adult longevity and fecundity. The net reproductive rate (R0), intrinsic rate of increase (r) and finite rate of increase (λ) was significantly affected by EOs tested being lowest in the insects exposed to A. khorassanica. According to our findings, both EOs tested, especially A. khorassanica, are useful for the effective control of T. granarium in warehouses.

  Keywords: Khapra beetle, Essential oil, chemical composition, toxicity effect, life table parameter
 • Pezhman Aeinechi *, B. Naseri Pages 83-101

  The greenbug, Schizaphis graminum Rondani (Hemiptera: Aphididae) is one of the most important pests of wheat plants can restrict the production of this crop by sucking on the sap and transmistting pathogenic viruses. Detoxifying enzymes play a very important role in detoxifying chemical compounds in many living organisms. These enzymes exposed to chemical compounds are as biomarkers, and they have varying degrees of sensitivity to chemical compounds due to biochemical differences in pesticide detoxification. In the study, bioassays were examined by immersing wheat leaves in its insecticidal solution at a temperature of 27±2°C, a relative humidity of 65 ±10% and 16 hours light and 8 hours darkness photoperiod. The sublethal concentrations effect (LC10 and LC30) of thiachlopride and aforia has been evaluated on the life table parameters and the detoxifying enzymes activity of S. graminum. Esterase, glutathione S-transferase and acetylcholinesterase activity were measured as detoxifying enzymes. According to the obtained results, the lethal mean concentrations were calculated 212.7 and 203.9 mg (ai) L-1 for aphids exposed to thiacloprid and eforia, respectively. Among the treatments, LC30 concentration was the highest toxicity compared with other treatments. The LC30 concentration effects of both insecticides were significantly increased the induction of beta-esterase and glutathione S-transferase (GST) enzymes of S. graminum. Also, the activity of alpha-esterase and acetylcholinesterase did not significant different with increasing sublethal concentrations than control. The results showed that the sublethal concentrations of the two incecticides, thiacloprid and eforia, had a negative effect on the life tables parameters of S. graminum and they can be identified by detoxifying enzymes as biochemical markers.

  Keywords: Schizaphis graminum, Thiacloprid, Eforia, Detoxifying enzymes, Life table parameters
 • M. Samareh Fekri * Pages 103-117

  Saw toothed grain beetle (Oryzaephilus surinamensis) is one of the serious and destructive foods pests.it is a polyphagous insect, which feeds from variety of products. Nowadays, using plant-based combination instead of artificial insecticides usage, especially in storage pests, has received much attention. In the present research,  the effects of repllency and Oviposition deterrence of extract (concentration:240,320,400,480,560 (µl/l air ) )and powder (mix of 2 grams powder with 2 grams of wheat seeds) leaves and flowers of Acroptilon repence and Sophora aculeopoides was evaluated on final instar larvae and adult insects . The experiments were done in a dark room with the temperature range of 30±5°C and 70-75% relative humidity. The output results indicate that the extract and powder of the studied plants are effective on the repllency and oviposition deterrence of saw toothed grain beetle, and the effects of the extract and powder of A.repence on the desired parameters are greater than the S. aculeopoides of the expression. The results showed that the percentage of repllency and oviposition deterrence in the extracts of both plants were increased with concentration-increment. Intense insects reacted more in comparison with larvae against extracts and powders. The information obtained from this study could be helped the storekeeper for storing the warehouse products in a long-term and controlling the damages of saw toothed grain beetle.

  Keywords: Repllency, Ovipostion deterrence, Acroptilon repence, Sophora aculeopoides, Oryzaelhylus surinamensis
 • S. Imani *, A. Sedighi, G. R. Moshtaghi-Kashanian, H. Najafi, Y. Fathipour Pages 119-141

  At present, the use of chemical pesticides is the main method of insect control. The use of nano-green technology in the production of new pesticides can be considered and used as a complementary method for pest control. Therefore, in the present study, silver nanoparticles (AgNPs) synthesized from Citrus sinensis orange peel extracts. The synthesized nanoparticles were characterized with UV- visible spectroscopy, X- ray Diffraction, and Transmission Electron Microscopy.The insecticidal effects of silver nanoparticles on Bird cherry-oat aphid, Rhopalusiphum padi L. were conducted under laboratory conditions in a completely randomized design with three replicates of each replication including 20 adult aphids with five concentrations (12.5, 25, 50, 100, 169 ppm) by Filter paper residue. The LC25, LC50 and LC90 of the green synthesized AgNPs against aphids were 8.11 ppm, 30.08 ppm and, 362.61 ppm, respectively. The effects of silver nanoparticles on the liver and kidney tissues of 32 mice were performed in four concentrations (0, 42, 48, 169 ppm) for three months by intraperitoneal injection. Histological examination of the liver and inflammatory cells, hyperaplasia of copper cells, digestion, and degeneration in the liver cells, and increased number of lymphocytes in the kidney tissue were observed. Also, SGOP, SGPT and ALK enzymes increased (p <0.05) in exposure to silver nanoparticles. In general, the results of this study indicate that the use of silver nanoparticles due to its widespread use has adverse environmental effects.

 • M. Latifiyan * Pages 143-157

  The aim of this study was to the economic assess of biological control  application approach in important date pests biological control. The model used in this research was Pemberton model. Based on the model findings and taking into account the net return on investment and total expenditure that carried out over a period of 18 years, the rate of returns on investment for biological control of spider mite the lesser, the and long horned beetle of date were 61.9, 29.4 and 16.8 respectively. The net profit to expense ratio for biological control of important pests was more than one, so that the bill of two pre-release periods (the first 9 years) and the post-release period (the second nine years) were estimated at 92.6, 35.2 and 22.5 trillion Rials were for Spider mite, the lesser moth and horned beetles, respectively. s. Economic factor is an important factor in the planning of biological control of date pests. According to the research results supporting biological pest control programs, and its successful implementation requires, knowledge managers, planners, investors and operators with economic benefits of investment in this area. From the perspective of economic experts is an important factor, according to the financial resources needed to support the elimination of pesticides to control pests biologically important dates assigned. The government can minimized the price risk of a date palm pest biological control agents by manufacturers guarantee to dates.

  Keywords: Date palm, Pests biological control, economic efficiency
 • H. Ostovan *, F. Homayoon, Sh. Hesami, M. Fallahzadeh Pages 159-176

  Family Anthocoridae, are as biological control agents in many agroecosystems. The seasonal abundance and distribution of Orius species were determined from different crops, trees, flowers and weeds in Fars province during 2016-2018. In this study Orius  albidipennis (Reuter), Orius laticollis discolor (Reuter), Orius laticollis laticollis (Reuter), Orius  horvathi (Reuter), Orius  minutus (Linnaeus), Orius vicinus (Ribaut), Orius  retamae Noualhier, Orius laevigatus inaequalis*Wagner, Orius laevigatus laevigatus (Fieber), Orius laevigatus maderensis* (Reuter), Orius niger aegyptiacus Wagner, Orius niger niger (Wolff), Orius  piceicollis* (Lindberg) were collected on different 63 host plants from 50 regions in Fars province. Among them the species and subspecies marked with * were new records for Iran. The Simpson diversity indices of Spring, Summer, Fall and Winter seasons were 3.954, 4.082, 3,793 and 1 respectively. Seasonal diversity of Orius spp. In Summer were significantly higher than other seasons. O. niger niger was found to be active throughout the year. The other species of Orius were collected in spring, summer and autumn, O. piceicollis, O. retamae and O. laevigatus inaequalis were only active in summer. O. niger niger and O. albidipennis were the most collected Anthocorid species. From results it is concluded that O. niger niger and O. albidipennis are well adapted to the geographical conditions and plant biodiversity in Fars province. Therefore, they could be considered as biological control agents in fields.

  Keywords: Seasonal abundance, identification key, Orius, Anthocoridae
 • Mozhgan Yousefi *, M. H. Sarailoo, Sh. Afshar Pages 177-186

  The present study was carried out under a complete randomised block design with 3 replications in one of the pastures of Chapar Quimeh village, under Gonbad-e-Kavous district. The pesticides used in this research are included, malathion 57% EC at the rate of 500 and 1000 cc per hactare, deltamethrin 2.5% EC at the rate of 200 and 500 cc per hactare and lambda cyhalothrin 23% EC at the rate of 100, 150 and 200 cc per hactare. The results showed that the highest reduction of pest population was obtained due to use of lambda cyhalothrin 200 and 150 cc per hactare and the least reduction by the application of malathion 500 cc per hactare. According to the highest reduction of Moroccan locust that was obtained in application of lambda cyhalothrin treatment it can be conluded that this pesticide is suggestible in Gonbad-e-Kavous district and malathion pesticide due to the least reduction of pest, is not suggestible in this region.

  Keywords: pesticide, Gonbad-e-Kavus, Deltamethram, Lambda Cyhalothrin, Malathion, Moroccan locust