فهرست مطالب

پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز - پیاپی 22 (پاییز و زمستان 1399)
 • پیاپی 22 (پاییز و زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/02/15
 • تعداد عناوین: 25
|
 • محمد رستمی خلج*، امید رحمتی، مصطفی رشید پور، حسین سلمانی صفحات 1-10

  سالانه در نقاط مختلف جهان، جان و مال بسیاری از مردم در اثر وقوع سیل به مخاطره می افتد. تغییرات کاربری اراضی، افزایش شهرنشینی، ساخت و سازهای غیر اصولی، سیستم فاضلاب قدیمی و توسعه اراضی غیرقابل نفوذ در مناطق شهری اثرات مهمی در وقوع این خطر دارند؛ لذا به منظور مدیریت مناطق شهری، انجام اقدامات امدادی و اولویت بندی مناطق جهت رفع مشکل سیلاب ابتدا بایستی مناطقی که بیشتر دچار مشکل می شوند مشخص شوند. تحلیل آسیب پذیری در مناطق شهری اغلب شامل معیارهای چندگانه ای است که با ایجاد سیلاب در ارتباط هستند. یکی از روش هایی که با دقت کافی و با استفاده از اطلاعات موجود می توان پتانسیل مناطق تحت خطر را مشخص کرد استفاده از مدل تابع شواهد قطعی (EBF) است که در این مطالعه برای تعیین پتانسیل خطر سیلاب در مناطق شهری استفاده شد. برای این منظور از چهار لایه اطلاعاتی شامل لایه فاصله از کانال، شیب، تراکم زهکشی و ارتفاع استفاده گردید. نقشه نهایی پتانسیل خطر آب گرفتگی شهری منطقه مورد مطالعه به چهار کلاس پتانسیل خطر کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد طبقه بندی شد. صحت پیش بینی نقشه پتانسیل خطر آب گرفتگی با استفاده از روش منحنی مشخصه عملکرد نسبی (ROC) بررسی گردیده و میزان مساحت زیر منحنی 27/81 درصد به دست آمد. نتایج نشان داد که مدل تابع شواهد قطعی (EBF) برای پتانسیل خطر آب گرفتگی شهری در منطقه مورد مطالعه از دقت قابل قبولی برخوردار است.

  کلیدواژگان: پتانسیل خطر، تراکم زهکشی، فاصله از کانال اصلی، منحنی ROC
 • رضا کنعانی*، احمد فاخری فرد، محمدعلی قربانی، یعقوب دین پژوه صفحات 11-19

  در سال های اخیر جریان رودخانه ها در اثر تغییر اقلیم و اقدامات انسانی بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک به طور قابل توجهی کاهش یافته است. در این تحقیق اثرات تغییر اقلیم و فعالیت های انسانی بر رواناب حوضه لیقوان واقع در شمال غرب ایران با استفاده از شبیه سازی مدل هیدرولوژیکی مطالعه شد. در تعیین مدل هیدرولوژیکی از روش های رگرسیون چندگانه پیشرو و ریج استفاده شد. برای تعیین روند داده های هیدرواقلیمی تست من کندال بکار رفت. همچنین تست پتیت برای تشخیص نقاط تغییر سریع مقادیر دبی سالانه و متغیرهای اقلیمی استفاده شد. نتایج نشان داد مقادیر آبدهی دارای روند منفی بوده و در ایستگاه پایین دست هروی در سطح 10% معنی دار است. در رابطه با عوامل اقلیمی روند اقزایشی در متغیرهای دما و روند نزولی در مقادیر نم نسبی حوضه وجود دارد. همچنین تمام متغیرهای بارش در فصل بهار دارای روند کاهشی است. تغییرات سریع در مقادیر رواناب و اغلب متغیرهای اقلیمی در میانه دهه 1990 رخ داده است. مقایسه متوسط دبی در ایستگاه هروی در دو دوره نشان داد در دوره اخیر نسبت به دوره اول 36 %  کاهش یافته است. درصد تاثیر عوامل انسانی و اقلیمی بر کاهش رواناب در تمام مدل های مورد استفاده به ترتیب بین 84-65 و 35-16 درصد بود. بنابراین اثر فعالیت های انسانی بر تغییرات جریان رودخانه قابل توجه می باشد.

  کلیدواژگان: اقدامات انسانی، پتیت، تغییر اقلیم، لیقوان چای، نقطه تغییر
 • مینا آقاجانزاده سراسکانرود، جواد بهمنش*، حسین رضایی، نسرین آزاد صفحات 20-30

  در پژوهش حاضر، تاثیر تغییر اقلیم بر تغییر رواناب سطحی زرینه رود واقع در دشت میاندوآب مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، سناریوهای A1B، A2 و B1 از طریق مدل ریزمقیاس نمایی LARS-WG و با به کاربردن مدل گردش عمومی جو HadCM3 و مدل شبکه عصبی مصنوعی در دو دوره زمانی مختلف (2065-2046، 2099-2080) مورد مطالعه قرار گرفتند. بدین منظور بهترین ترکیب پارامترهای ورودی مدل شبکه عصبی مصنوعی MLP جهت برآورد رواناب از میان پارامترهای هواشناسی مختلف با تاخیر صفر و یک روز و پارامتر رواناب با تاخیر یک روز انتخاب گردید. سپس از داده های هواشناسی پیش بینی شده توسط مدل اقلیمی LARS-WG در سال های آینده به عنوان ورودی مدل شبکه عصبی منتخب استفاده شده و در ادامه رواناب پیش بینی گردید. نتایج ارزیابی داده های مشاهداتی و شبیه سازی شده توسط مدل  LARS-WG با استفاده از شاخص های آماری و خطاسنجی مختلف بیانگر این است که اختلاف معنی داری بین مقادیر شبیه سازی شده و مشاهداتی وجود ندارد. تحلیل عملکرد مدل شبکه عصبی مصنوعی نیز حاکی از دقت خوب و مناسب این مدل در شبیه سازی تغییرات رواناب در حوضه مورد بررسی است. نتایج نشان داد که متوسط رواناب سالانه در دوره 2065-2046 نسبت به دوره پایه در حدود 4/62 متر مکعب بر ثانیه افزایش و در دوره 2099-2080 نسبت به دوره پایه در حدود 14/7 مترمکعب بر ثانیه کاهش خواهد یافت.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، رواناب سطحی، شبکه عصبی مصنوعی، مدل ریزمقیاس نمایی، مدل گردش عمومی
 • سید امین خسروی، میر حسن میریعقوب زاده* صفحات 31-42

  مدل SWAT یک مدل هیدرولوژیکی زمان پیوسته و پایه فیزیکی است که کوچک ترین واحد کاری در آن واحدهای پاسخ هیدرولوژیکی می باشد و تمامی فرآیندهای هیدرولوژیکی در هر یک از این واحدها شبیه سازی می شود. این مدل با در نظرگرفتن لایه های اطلاعاتی مختلفی چون خاک، کاربری اراضی و  مدل رقومی ارتفاعی حوضه، قادر است رواناب، رسوب، فرسایش و انتقال مواد شیمیایی را در حوضه های پیچیده شبیه سازی کند در پژوهش حاضر شبیه‏سازی جریان ماهانه در حوضه باراندوزچای توسط مدل SWAT انجام و پارامترهای دخیل در فرآیندهای هیدرولوژی واسنجی شد. به  منظور  واسنجی از  الگوریتم SUFI-2 استفاده گردید. دوره آماری 2011-2000 و دوره 2016-2012 به ترتیب جهت واسنجی و اعتبارسنجی مدل انتخاب گردید که نتایج حاصله در مرحله واسنجی دبی ماهانه با ضرایب P-factor، R-factor و NS در ایستگاه قاسملو به ترتیب 0/71، 0/32 و 0/66 و در مرحله اعتبارسنجی به ترتیب 0/63، 0/36 و 0/51 به دست آمد، که نشان از توانایی بالای مدل در شبیه سازی جریان ماهانه دارد. با توجه به ضعف مدل های تجربی در برآورد فرآیندهای حوزه آبخیز توصیه می گردد از مدل هایی که مبنای فیزیکی دارند استفاده شود.

  کلیدواژگان: باراندوزچای، شبیه سازی جریان، عدم قطعیت، مدل‎سازی هیدرولوژیکی، SWAT
 • سکینه لطفی نسب اصل*، محمد خسروشاهی، آزاده گوهردوست، فرهاد خاکساریان، حمیدرضا عباسی صفحات 43-57

  قرار گرفتن ایران بر روی کمربند خشک جهانی، بروز پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی و افزایش دخالتهای انسانی موجب افزایش طوفان های گردوغبار در نواحی غربی و جنوب غربی کشور بخصوص در استان خوزستان شده است تحقیق حاضر با هدف بررسی منابع آبی موجود استان برای عملیات مرطوب سازی کانون تولید گردوغبار جنوب شرق اهواز با درجه الویت اول از نظر مهار و احیا به راه حل ضربتی و سریع پرداخته است. از آنجا که این کانون در محدوده زیرحوضه آبریز رودخانه کوپال و تحت تاثیر آن قرار دارد به منظور بررسی میزان آبدهی و جریان رواناب این رودخانه،  و نیز پتانسیل تولید رواناب این کانون ایستگاه کوپال نمره 3 انتخاب و آمار دبی و بارندگی روزانه  آن به ترتیب طی سال های 1361 تا 1393 و 1361 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفت و  برای بررسی چگونگی شکل گیری و برآورد جریانات سطحی در اثر بارندگی بر روی زمین از روش سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS) همراه با بکارگیری از تکنیکهای GIS و RS  استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین آبدهی سالانه رودخانه کوپال در ایستگاه کوپال نمره 3 ، معادل 2.49 متر مکعب در ثانیه بوده  به طوریکه بیشترین آبدهی در فصل زمستان و کمترین آن در فصل تابستان رخ داده است. از طرفی محدوده مورد مطالعه از کانون جنوب شرق اهواز خود می تواند سالانه روانابی به حجم 34.14 میلیون متر مکعب تولید کند که 31 میلیون متر مکعب آن در فصول پاییز و زمستان اتفاق می افتد. لذا می توان با توجه به حجم رواناب سالانه رودخانه کوپال و نیزکانون جنوب شرق اهواز با توجه به افزایش فراوانی باد جنوب شرقی بعنوان عامل اصلی طوفان های گردو غبار شهر اهواز درفصل زمستان، با مدیریت صحیح مصرف و برداشت آب در بالادست این رودخانه و وجود پتانسیل تولید رواناب کانون جنوب شرق جهت انجام عملیات مرطوب سازی واحیای پوشش گیاهی مرتعی به کمک این منابع آبی اقدام نمود.

  کلیدواژگان: رواناب سطحی، رودخانه کوپال، روشSCS، کانون جنوب شرق اهواز، کانون های گردو غبارداخلی
 • امید بهمنی*، حسن احمدی، محمد جعفری، غلامرضا زهتابیان صفحات 58-75

  یکی از مسایل و مشکلات برخی از شهرهای کشور به ویژه آنهایی که در مجاورت حوزه های آبخیز کوهستانی قرار دارند، مهار و کنترل رواناب و فرسایش و رسوب ناشی از آن می باشد که هر ساله خسارات زیادی را به تاسیسات و زیرساخت های پایین دست وارد می کند. سالهاست که عملیات آبخیزداری به عنوان راهکاری برای کاهش و تخفیف اثرات مخرب، مطرح و اقداماتی نیز در این زمینه در این حوزه ها صورت گرفته است. لیکن ارزیابی این دست از پروژه ها می تواند به  منظور تعیین اثربخشی و برنامه ریزی های آتی در خصوص طرح های اجرایی و مدیریت منابع طبیعی نقش مهمی را ایفا نماید. در این راستا در تحقیق حاضر برای نشان دادن تاثیر این عملیات، دو حوزه آبخیز شهری منطقه 5 (کوهسار) و منطقه 22 تهران که خود متشکل از تعدادی زیرحوزه می باشند، انتخاب که در آنها به ترتیب فقط عملیات بیولوژیک (پوشش گیاهی) و عملیات تلفیقی (بیولوژیک و سازه ای) اجرا شده است. سپس با استفاده از مدل تجربی MPSIAC، تاثیر عملیات انجام یافته دراین حوزه ها به صورت کمی در کاهش عوامل درونی مدل و خروجی نهایی آن که میزان فرسایش و رسوب می باشد، در دو دوره قبل و بعد از اجرای طرح، محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد در حوزه های اول، عملیات بیولوژیکی مشتمل بر کاشت و توسعه پوشش گیاهی، تاثیر 45 درصدی بر بهبود سیمای محیط طبیعی حوزه شهری خود با کاهش تخریب داشته و در حوزه های دوم اجرای تلفیقی از عملیات سازه ای و بیولوژیک، سبب کاهش 55 درصدی نرخ فرسایش و تولید رسوب شده است. نتایج به دست آمده حاکی از جایگاه مثبت عملیات آبخیزداری و اثر بخشی بیشتر روش های تلفیقی در کاهش مسایل و مشکلات ناشی از حوزه های بالادست مشرف به شهرها بوده و نیز نشان می دهد نحوه برخورد با فعالیت های آبخیزداری در حوزه های آبخیز مشرف به شهرها اندکی با شیوه های کلاسیک آبخیزداری متفاوت و نیازمند نگاه جدیدی در این حوزه می باشد.

  کلیدواژگان: آبخیزداری، عملیات بیولوژیکی، عملیات سازه ای، کوهسار، منطقه 22 تهران، MPSIAC
 • محمد سالاریان، کامران داوری*، امین علیزاده، محمد لگزیان، محمد فاضلی صفحات 76-95

  سیستم های پیچیده اجتماعی- بومی مانند آنچه در مدیریت آب یک حوزه آبریز اتفاق می افتد، معمولا پویا، چندهدفه یا چندبعدی بوده و نیازمند مشارکت جدی کنشگران متعدد است و تصمیم گیری در چنین سیستم هایی همواره با مشکلاتی جدی روبه رو است. حوزه آبریز کشف رود در استان خراسان رضوی به دلیل رشد شدید جمعیت، توسعه اقتصادی بالا، کمیابی آب و تخصیص غیر یکپارچه منابع آب دارای بحرانی ترین آبخوان های کشور است. در این راستا بهترین راه مدیریت آب، ایجاد تعامل سازنده میان کنشگران درگیر در این حوزه است. بدین منظور پژوهش حاضر با رویکردی مشارکتی به ارایه چارچوبی جهت شناسایی، تحلیل و مشارکت کنشگران کلیدی در فرآیند تصمیم سازی این حوزه آبریز پرداخته است. این چارچوب مشارکتی دارای دو بخش است. بخش اول تحلیل و پیمایش بیش از 60 کنشگر به کمک روش گلوله برفی و ماتریس قدرت- علاقه و بخش دوم مشارکت و درگیر نمودن کنشگران کلیدی با استفاده از مدل های دایره تاثیر (CI) و IAP2 انجام شد. نتایج این پژوهش منجر به تدوین یک چشم انداز مشترک در افق 1420 شده است که در آن حوزه آبریز کشف رود دارای تعادل پایا در منابع و مصارف آب خواهد بود. ذیل این چشم انداز، 19 راهبرد، 63 سیاست کلان و 232 سیاست خرد (اجرایی) تدوین یافته است که 41 درصد از این سیاست ها ماهیت اجتماعی داشته اند. ارزیابی پرسشنامه ای، اجرایی و موثر بودن سیاست ها نشان داده است که اکثریت کنشگران کلیدی این حوزه با اجماع بالا بر اجرایی شدن و اثرگذاری آن سیاست ها در جهت دستیابی به چشم انداز مشترک اجماع داشته اند. با توجه به نتایج این پژوهش، چارچوب منسجم ارایه شده می تواند به عنوان مبنایی برای شناسایی، اولویت بندی، تحلیل و مشارکت کنشگران در جهت افزایش سطح مشارکت ایشان در فرآیند تصمیم سازی مدیریت آب حوزه های آبریز کشور ارایه شود.

  کلیدواژگان: تصمیم سازی، کشف رود، کنشگران، مشارکت، IAP2
 • مریم سادات جعفرزاده، ناصر طهماسبی پور*، علی حقی زاده، حمیدرضا پورقاسمی، حامد روحانی صفحات 96-110

  روش های مدل سازی آماری مبنی بر روش های رگرسیونی چندمتغیره و نیازمند داده های حضور و عدم حضور برای ساخت مدل می باشند. در اغلب موارد داده های عدم حضور قابل اطمینان وجود ندارد. بنابراین از دیگر روش هایی که تنها مبتنی بر داده های حضور پدیده موردنظر هستند، استفاده می شود. بدر این مقاله به منظور بررسی مناطق دارای قابلیت نفوذ، سه روش نمونه برداری بوت استرپ، اعتبارسنجی متقابل یا متقاطع (CV)1 و زیرنمونه گیری، با استفاده از روش ماکزیمم آنتروپی در حوزه آبخیز ماربره مورد مطالعه قرار گرفت. برای انجام پژوهش حاضر، نقشه نقاط دارای نفوذپذیری اندازه گیری شده در حوزه آبخیز ماربره با استفاده از استوانه مضاعف، به عنوان پارامتر وابسته در فرایند آموزش و آزمون از طریق بازدید صحرایی و برداشت میدانی تهیه شد. همچنین به دلیل گستردگی سطح حوضه و هزینه بر بودن فرآیند نمونه برداری، از اطلاعات مطالعات قبلی صورت گرفته در منطقه مانند گزارش جامع ازنا الیگودرز و همچنین مطالعات توجیهی حفاظت خاک و آبخیزداری حوزه های آبخیز ماربره و بخشی از رودخانه تیره در شمال دورود، که از شرکت آب منطقه ای استان لرستان تهیه گردید استفاده شد. نمودار عامل ROC برای صحت سنجی استفاده شد. مقدار AUROC یا سطح زیر نمودار برای روش های بوت استرپ، متقابل و زیرنمونه گیری، به ترتیب برابر با 0/955، 0/951 و 0/952 می باشد که نشان دهنده صحت نتایج حاصل از مدل سازی می باشد. نتایج نهایی نشان داد که هر کدام از پارامترها در هر یک از این سه روش تا حدودی متفاوت از هم بودند که این اختلاف در فاکتورهای تراکم زهکشی، کاربری اراضی و بافت خاک نسبتا بیشتر مشاهده شد. بر اساس نتیجه حاصل از شاخص عملکرد، اختلاف بسیار جزیی بین هر یک از سه روش نمونه برداری مشاهده شد بطوریکه می توان تفاوت آنها را در ارتباط با استراتژی های متفاوت شان دانست و این اختلاف در خروجی فرایند مدل سازی پدیده مورد نظر ارتباطی به تنوع پدیده مورد مطالعه ندارد. علی رغم افزایش تعداد پیسکل های مناطق با قابلیت نفوذ بالا در روش نمونه برداری بوت استرپ نسبت به دو روش دیگر، عملکرد مدل پهنه بندی قابلیت نفوذ به صورت جزیی افزایش نشان داد (%0/955= AUROC). در این مطالعه با توجه به بررسی های انجام شده، روش بوت استرپ با توجه به تعداد کم داده های نمونه برداری نسبت به سطح بسیار وسیع حوضه مطالعاتی برای مدل سازی  نقاط تغذیه حوضه مورد نظر توصیه می شود. با توجه به سطح بسیار زیاد منطقه مورد مطالعه، پیشنهاد می شود برای بررسی مطالعات مشابه، این شبیه سازی برای دقت هرچه بیشتر، در سطوح حوضه های کوچکتر و یا برای حوضه های وسیع با داده بیشتری انجام شود.

  کلیدواژگان: بوت استرپ، تغذیه، کراس ولیدیشن، نفوذپذیری، مکسنت
 • ساحره گلزاری، حمید زارع ابیانه*، مجید دلاور، نغمه مبرقعی دینان صفحات 111-120

  هدف این پژوهش شبیه سازی هم زمان کمیت و کیفیت رواناب در حوزه زرینه رود با مدل SWAT بود. واسنجی و صحت سنجی مدل به روش SUFI2 در برنامه SWAT CUP با رواناب ماهانه سال های 2013-1992، برای 12 زیر حوزه و 226 واحد هیدرولوژیکی و نیترات ماهانه سال های 2009-2006 صورت گرفت. نتایج بیان گر بیشترین حساسیت میزان رواناب به شماره منحنی خاک و کیفیت رواناب به هیدرولیز نیتروژن با کمینه Pvalue و بیشینه قدرمطلق Ttest بود. بیشترین مقادیر آماره های خطاسنجی برای واسنجی و صحت سنجی رواناب در ایستگاه سد زرینه رود 0/81=R2=NS، کمترین آن با 0/47=R2=NS در ایستگاه جان آقا و برای نیترات کل حوزه در واسنجی 0/58=R2، 0/51=NS و صحت سنجی 0/51=R2، 0/48=NS به دست آمد. نتایج آماری نشان داد که مدل SWAT کارایی مناسبی در شبیه سازی جریان ماهانه و بار نیترات در حوزه زرینه رود دارد. سپس شبیه سازی بهترین اقدامات مدیریتی توسط مدل انجام شد. شبیه سازی اجرای سه اقدام حفاظتی بندهای سنگی، خطوط کنتور و مالچ پاشی در کل حوزه، بیان گر کاهش 6/03 درصدی رواناب و 17/89 درصدی نیتروژن ورودی به دریاچه و افزایش 11/17 درصدی تغذیه آب زیرزمینی در اقدام خطوط کنتور به عنوان بهترین راه کار بود.

  کلیدواژگان: اقدامات حفاظتی، رواناب، نیترات، SWAT CUP، SUFI2
 • جمال مصفایی*، امین صالح پور جم، محمدجعفر سلطانی صفحات 121-131

  مشارکت مردم در پروژه های توسعه آبخیز، سبب کاهش هزینه های اجرایی و اجرای موثرتر پروژه های اجرایی می شود. عوامل متعددی می توانند باعث عدم مشارکت مردمی در طرح های آبخیزداری گردند که هدف از پژوهش حاضر شناسایی، طبقه بندی و نیز اولویت بندی آنها در حوزه نیریج از دیدگاه آبخیزنشینان و کارشناسان است. بدین منظور ابتدا این عوامل بر اساس مرور منابع، پرسش از کارشناسان و نیز مراجعه به منطقه و مصاحبه حضوری با ساکنان و بهره برداران منطقه مشخص و طبقه بندی شد. در مرحله بعد، پرسش نامه های دو به دو زوجی و لیکرت به عنوان ابزار اندازه گیری تهیه و روایی پرسش نامه ها مبتنی بر نظرات خبرگان تایید شد. در نهایت پس از تعیین حجم نمونه توسط فرمول کوکران و تکمیل پرسش نامه ها، با کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و نیز آزمون فریدمن، شاخص ها و زیرشاخص های موثر بر عدم مشارکت پایدار مردمی در طرح های آبخیزداری حوزه نیریج اولویت بندی شد. نتایج نشان داد که در حوزه نیریج از منظر خبرگان و مردم، شاخص های مدیریتی و اقتصادی نقش بیشتری را در عدم مشارکت مردم نسبت به شاخص های اجتماعی و آموزشی و ترویجی دارند. نتایج رتبه بندی زیرشاخص ها حاکی از تفاوت اهمیت زیرشاخص ها داشته و علاوه بر آن، میزان اهمیت زیرشاخص ها نیز از منظر دو گروه کارشناسان و جوامع محلی، مورد اختلاف است. از منظر کارشناسان، زیرشاخص های "عدم تخصیص کامل اعتبارات اجرایی در زمان مقرر" و "اختلافات محلی و قومی" به ترتیب بیشینه و کمینه اهمیت را دارند در حالی که جوامع محلی زیرشاخص های "عدم نظرخواهی از ذینفعان در مراحل طراحی و تدوین پروژه ها" و "عدم اعتماد نسبت به نتایج پروژه ها" را دارای بیشترین و کمترین رتبه معرفی نموده اند. نتیجه کلی اینکه نظرسنجی از جوامع محلی، تمرکززدایی قدرت تصمیم گیری، فعالیت سمن ها و آموزش بهره برداران به همراه عواملی چون اجرای پروژه های چندمنظوره و درنظرداشتن منافع آبخیزنشینان می تواند زمینه ساز اعتماد و جلب مشارکت فعال مردم در پروژه های آبخیزداری حوزه گردد.

  کلیدواژگان: آزمون فرید من، آزمون های ناپارامتریک، تحلیل سلسله مراتبی فازی، تصمیم گیری چندمعیاره
 • محمدرضا اختصاصی*، مینا جعفری، احمد فتاحی اردکانی صفحات 132-141

  در منابع طبیعی به دلیل نامشخص بودن ارزش های غیر مصرفی منابع، کمتر به ارزیابی های اقتصادی پرداخته می شود. در مطالعه حاضر به ارزش گذاری منابع آب، خاک و گیاه در پروژه های آبخیزداری و پرسشگری از خبرگان پرداخته شده تا امکان ارزیابی و اولویت بندی پروژه ها از نظر اقتصادی فراهم شود. سه زیر حوزه از زیرحوزه های پارسل A سد قشلاق سنندج که در هر کدام یکی از عملیات مکانیکی، بیولوژیکی و بیومکانیکی اجرا شده به عنوان حوزه های مطالعاتی انتخاب شدند. بر اساس دستورالعمل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مقدار هر یک از منابع آب، خاک و گیاه ناشی از پروژه ها برآورد شد. با داشتن ارزش ریالی هر واحد از منابع و محاسبه درآمدها و هزینه ها، نسبت درآمد به هزینه و قیمت تمام شده هر واحد از منابع در هر پروژه بدست آمد. سپس پرسش نامه های ماتریس مقایسه زوجی طراحی و اقتصاد آب، خاک و گیاه به عنوان معیار و پروژه های آبخیزداری به عنوان زیر معیارها تعیین شدند. ارجحیت با پروژه ای است که نسبت به دیگری منابع بیشتری را با هزینه کمتر حفاظت کند. پرسشنامه بین خبرگان توزیع و داده ها با تحلیل سلسله مراتبی آنالیز شد. نتایج پرسشگری از خبرگان و ارزش گذاری ریالی منابع مقایسه شدند. نتایج نشان داد با اینکه خبرگان روش های مکانیکی را از نظر اقتصادی در اولویت اول قرار داده اند اما بیولوژیکی با نسبت درآمد به هزینه 2/2 در اولویت اول است و  قیمت تمام شده ی هر متر مکعب آب در پروژه مکانیکی نسبت به پروژه های بیولوژیکی بیشتر، در پروژه مکانیکی 1/4، پروژه بیولوژیکی 1/2 برابر قیمت هر متر مکعب آب در منطقه بدست آمد. قیمت خاک و گیاه نیز به این ترتیب محاسبه و پروژه بیولوژیکی در اولویت اول از نظر اقتصادی قرار گرفت. بنابراین برخلاف نظر خبرگان آبخیزدار و برخلاف مطالعات تفصیلی-اجرایی، اولویت باید با پروژه های بیولوژیکی باشد که با هزینه کمتر تاثیر بیشتری روی منابع دارد. پروژه های مکانیکی می بایست به مناطقی با وضعیت بحرانی سیل با شرط اجرای عملیات بیولوژیک در بالادست محدود شود.

  کلیدواژگان: اولویت بندی پروژه ها، پرسشگری از خبرگان، تحلیل سلسله مراتبی، حوزه ی سد قشلاق سنندج، قیمت تمام شده ی آب
 • هادی بابایی، محمد ذاکرمشفق*، مجید دلاور صفحات 142-154

  استفاده از بهترین راهکارهای مدیریتی (BMPs) روشی مناسب برای کنترل آلودگی در خروجی حوزه ها می باشد که البته اعمال این راهکارها مستلزم صرف هزینه است. به همین جهت اولویت بندی این راهکارها (بالاخص در مناطقی که با کمبود منابع مواجه است) برحسب میزان کاهش آلودگی، و اعمال آن ها در مناطق بحرانی حوزه به کارایی و کفایت این روش ها کمک شایانی خواهد کرد. در این تحقیق مدل مفهومی SWAT با استفاده از داده های بلندمدت هواشناسی، سد، مدیریتی کشاورزی و آبدهی رودخانه دز، به عنوان مدل شبیه ساز حوزه انتخاب شده است. نتایج واسنجی و صحت سنجی مدل SWAT بیانگر قابل اعتمادبودن این مدل جهت شبیه سازی حوزه ی آبریز دز می باشد. این نتایج برای دبی، فسفر کل و نیترات کاملا رضایت بخش بوده ولی برای رسوب چندان مناسب نبوده است. همچنین تفکیک پارامترهای موثر بر متغیرها با توجه به زیرحوزه های موثر بر هر ایستگاه پایش بر روی کیفیت نتایج واسنجی و صحت سنجی مطلوب بوده است. بررسی نتایج واسنجی مدل در سال های نرمال، ترسالی ها و خشکسالی ها حاکی از اعتماد بیشتر به نتایج مدل در ترسالی ها می باشد. شناسایی مناطق بحرانی نیز با روش شاخص تکی بر پایه ی میزان بار آلودگی تولیدشده منطقه و همچنین سه شاخص ترکیبی انجام شده است. در نهایت راهکار فیلتراسیون گیاهی موثرترین روش در کاهش عناصر وابسته به عنصر نیتروژن و راهکار افزایش قطر D50 ذرات نیز موثرترین روش در کاهش عناصر وابسته به عنصر فسفر می باشد. زیر حوزه ی پایین دست شهر دزفول که علاوه بر فعالیت های کشاورزی عمده، پساب کارخانه نیشکر نیز به آن ریخته می شود به عنوان بحرانی ترین زیر حوزه شناسایی شده است.

  کلیدواژگان: بار رسوب، بار نیترات و فسفر کل، بهترین راهکارهای مدیریتی، شاخص ترکیبی نواحی بحرانی
 • مهنوش فرزادمهر، مهدی دستورانی*، عباس خاشعی سیوکی، وحیدرضا جلالی موخر صفحات 155-164

  هدایت هیدرولیکی اشباع خاک یک ویژگی مهم فیزیکی خاک است که بر حرکت آب در خاک موثر است. از آنجاییکه اندازه‏ گیری این ویژگی به روش‏های مستقیم مزرعه ‏ای و آزمایشگاهی دشوار، زمانبر و هزینه ‏بر است، از روش‏های غیرمستقیم استفاده می ‏شود. هدف از این پژوهش برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک از روی خصوصیات زودیافت خاک به کمک روش برنامه‏ریزی بیان ژن، تعدادی از توابع انتقالی و مدل روزتا و مقایسه آن‏ها با یکدیگر است. در این پژوهش از مجموعه داده‏ای با اطلاعات خاک‏شناسی 151 نمونه خاک که از منطقه ‏ای در بجنورد گردآوری شده بود استفاده شد. ویژگی‏های خاک شامل درصد شن، سیلت، رس، درصد کربن آلی، درصد مواد خنثی ‏شونده، هدایت الکتریکی، رطوبت اشباع، اسیدیته، جرم مخصوص ظاهری و جرم مخصوص حقیقی خاک بود. با استفاده از این ویژگی‏ها به عنوان پارامترهای ورودی به مدل برنامه ‏ریزی بیان ژن، فرآیند مدل‏سازی انجام شد. برنامه‏ ریزی بیان ژن از میان این ویژگی‏ها، تنها از چهار پارامتر درصد شن، سیلت، وزن مخصوص ظاهری و وزن مخصوص حقیقی در تابع ایجاد شده برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع استفاده کرد. این مدل با ریشه خطای میانگین مربعات (RMSE) برابر با 2/84 سانتیمتر بر روز و R2 برابر با 0/91 بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر توابع انتقالی نشان داد. پس از برنامه‏ریزی بیان ژن، تابع انتقالی جبرو (1992) با جذر میانگین مربعات خطای برابر با 74/4 سانتیمتر بر روز و مقدار R2 برابر 0/82 بهترین تابع انتقالی میان سایر توابع انتقالی و روزتا بود. مدل ساکستون و همکاران (1986) کمترین دقت برآورد هدایت هیدورلیکی اشباع را در میان روش‏های استفاده شده داشت. به دلیل تفاوت داده‏های استفاده شده برای ایجاد هر یک از توابع انتقالی و تغییرات مکانی بالای هدایت هیدرولیکی اشباع، میان روش‏های مختلف مورد استفاده تفاوت زیادی از نظر خطای RMSE، MAE و MBE بود. برای داده ‏های مورد استفاده در این پژوهش برنامه ‏ریزی بیان ژن عملکرد بهتری داشت و تعیین ساختار مدل و پارامترهای موثر برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع توسط برنامه، از مزایای آن است.

  کلیدواژگان: الگوریتم برنامه ریزی بیان ژن، الگوریتم تکاملی، توابع انتقالی، روش های غیرمستقیم، مدل روزتا
 • کاظم صادقیان، عبدالرضا بهره مند*، امیر سعدالدین صفحات 165-174

  LISFLOOD-FP متعلق به نسل جدیدی از مدل های هیدرودینامیکی شبیه سازی سیل است که صرفا با استفاده از نقشه رقومی ارتفاعی برای رودخانه و آبراهه های حوزه، اطلاعات زبری مسیر و نرخ ورودی جریان اجرا می شود. ویژگی هایی  LISFLOOD-FP نسبت به دیگر مدل های هیدرولیکی دوبعدی عبارتند از: 1- مبتنی بر رستر 2- بزرگ مقیاس 3- سهولت فرمولاسیون و بازده محاسباتی بالا 4- سادگی استفاده از آن 5- تنظیم گام زمانی و مکانی محاسبات به صورت تطبیقی توسط خود مدل 6- توانایی لحاظ کردن رودخانه های با عرض کوچکتر از ابعاد پیکسل هایDEM  7-امکان تلفیق با مدل های هیدرولوژیکی کاملا توزیعی از قبیل WetSpa از مزیت های مدل های هیدرولیکی دوبعدیLISFLOOD-FP می باشد. امروزه استفاده از مدل های هیدرولیکی دوبعدی بر پایه رستر به دلیل پیشرفت ظرفیت پردازش کامپیوتر ها شخصی و همچنین سهولت دسترسی به نقشه های رقومی توپوگرافی با وضوح بالا، محبوبیت فزاینده ای پیدا کرده اند. در این تحقیق رفتار هیدرولیکی جریان سیل و تراز آب در دوره های بازگشت مختلف در حوزه آبخیز شمشک با استفاده از مدل هیدرولیکی دوبعدی  LISFLOOD-FP تعیین شد. به این منظور از نقشه DEM با تفکیک مکانی 2 متر استفاده شد. در نهایت داده ها به مدل وارد و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج حاکی از کارایی مناسب مدل در شبیه سازی رفتار جریان است و نشان می دهد در بخشی از شاخه اصلی دربندسر و همچنین در محل اتصال دو شاخه شمشک و دربندسر  استان تهران در محل روستای درود در برابر سیلاب ها بسیار آسیب پذیرند و در دیگر قسمت ها آسیب پذیری کمتری دارند.

  کلیدواژگان: آ آبخیز شمشک، رفتار سیل، شبیه سازی هیدرولیکی، مدل دوبعدی، LISFLOOD-FP
 • ایوب میرزایی حسنلو، هیراد عبقری*، مهدی عرفانیان صفحات 175-187

  شناخت روند و هم چنین ویژگی های خشکسالی نقش مهمی در توسعه و مدیریت منابع آب دارد. در این پژوهش ویژگی های زمانی- مکانی شاخص خشکسالی  SPEIدر مقیاس کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و سالانه ((SPEI3, SPEI6, SPEI9 بر اساس داده های دما و بارش در 4 ایستگاه سینوپتیک منتخب (تبریز، ارومیه، مهاباد، اهر) طی دوره 26 ساله (2013-1988) در حوزه دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین به منظور بررسی روند شاخص SPEI از  آزمون من-کندال و روش گرافیکی LOWESS به ترتیب در مقیاس ماهانه، سالانه، استفاده شده است. که در تمامی ایستگاه های سینوپتیک منتخب حوزه دریاچه ارومیه با توجه به افزایش روند مقدار دما و کاهش روند بارندگی،  خشکسالی روند افزایشی داشته و شاخص SPEI  ماهانه نیز در هر سه مقیاس زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت روند نزولی (افزایش خشکسالی) داشته است و تعدادی از ماه ها روند نزولی در سطح 95% معنی دار بوده و با افزایش مقیاس زمانی روند معنی داری ماه های مورد مطالعه ایستگاه های منتخب افزایش می یابد. هم چنین روند سالانه خشکسالی در ایستگاه سینوپتیک مهاباد دارای شیب نزولی بیش تری (افزایش خشکسالی) بوده و در هر سه مقیاس زمانی نیز روند خشکسالی در ایستگاه مهاباد روند نزولی نسبت به سایر ایستگاه های منتخب داشته است و بر اساس نتایج سالانه شاخص SPEI طولانی ترین دوره رطوبتی از سال 1990 تا 1995 قابل تشخیص می باشد که شروع خشکسالی از سال 1995 می باشد که شدید ترین مقدار خشکسالی مربوط به ایستگاه های ارومیه و اهر می باشد که در سال 2001 اتفاق افتاده است. هم چنین طولانی ترین دوره خشکسالی (متوسط، شدید، بسیار شدید) در هر سه مقیاس زمانی مربوط به ایستگاه مهاباد می باشد که ایستگاه مهاباد اولویت اول را از نظر افزایش روند خشکسالی و ایستگاه ارومیه اولویت آخرین را دارد.

  کلیدواژگان: آزمون من-کندال، حوزه دریاچه ارومیه، خشکسالی، روش گرافیکی LOWESS
 • پیام یدالهی*، نعمت حسنی، حمیدرضا جعفری، بابک ظهرابی، علی اصغر مرتضوی صفحات 188-198

  بهره وری نامناسب و بیش از ظرفیت اراضی در بسیاری از حوزه های آبخیز و دشت های کشور، موجب افزایش پتانسیل سیل خیزی شده است. لذا کاهش آسیب های ناشی از وقوع سیلاب با مشارکت هم زمان سیاست گذاران و مردم به عنوان ذی نفعان اصلی در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها، مدیریت بلندمدت و آینده نگری در تصمیمات اجتناب ناپذیر است. در پژوهش حاضر از روش مدل تحلیلی SWOT جهت ارایه راه کارهایی در راستای کاهش پتانسیل سیل خیزی و مخاطرات سیل در دشت همدان - بهار استان همدان در حوزه سیمینه رود استفاده شد. برای این منظور نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهدید به روش بارش فکری مشخص گردیده و ارزش نسبی و نهایی هر یک از عوامل ماتریس ارزیابی مدل SWOT، برای تشخیص راهبرد کاهش پیامدهای مخاطرات سیل بررسی و تعیین گردید. ارزش نهایی ماتریس تمامی عوامل SWOT معادل 4/47 بود که بیان گر غالب بودن نقاط قوت بر نقاط ضعف است. هم چنین ارزش نهایی عوامل بیرونی و درونی به ترتیب 2/51 و 1/96 به دست آمد که نشان دهنده بیشتر بودن تعداد فرصت ها نسبت به تهدیدها است. این شرایط بیان گر استقرار راهبرد محافظه کارانه (WO) در دشت همدان-بهار و استفاده از فرصت های موجود با هدف کاهش نقاط ضعف است. در نهایت دو راه کار نظارت بر ساخت و ساز حاشیه رودخانه ها و به کارگیری نظرات کارشناسی در اجرای قوانین مدیریت اراضی حاشیه رودخانه ها و آبخیز با وزن 0/761 رتبه نخست در کاهش پتانسیل سیل گیری دشت و کاهش مخاطرات سیل را به خود اختصاص داد.

  کلیدواژگان: حوزه آبخیز شهری، عوامل مدیریت بحران، مدیریت راهبردی، مخاطرات سیل، مدل SWOT
 • زهرا شیرمحمدی، علی اکبرخانی*، سید فرهاد صابرعلی، منصوره کوهی صفحات 199-209

  یکی از اساسی ترین فرایندهای متاثر از شرایط آب و هوایی و اقلیم در مقیاس های منطقه ای و جهانی که عامل اصلی کنترل کننده فعالیت های کشاورزی است، تبخیر و تعرق می باشد. ارزیابی دقیق تبخیر و تعرق در مدیریت آبیاری و منابع آب، مدل سازی اکوسیستم و ارزیابی های زیست محیطی و انرژی خورشیدی ضروری می باشد. به دلیل دشواری اندازه گیری تبخیر و تعرق واقعی به وسیله لایسیمتر و معادله بیلان آب در مزرعه، به طور معمول برای محاسبه آن از تبخیر و تعرق پتانسیل استفاده می شود. تاکنون روش های مختلفی برای محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل مورد استفاده قرارگرفته اند اما انتخاب روش مطلوب نظر به داده های در دسترس در مناطق مورد نظر دشوار می باشد. در این مطالعه به منظور تعیین بهترین روش محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل در استان خراسان رضوی سه روش محاسباتی بر مبنای درجه حرارت: روش های هارگریوز-سامانی، هامون و لیناکر و پنج روش محاسباتی بر مبنای تابش، روش های جنسن-هیز، ماکینک، مک گویینز-بورنه و آبتیو، پریستلی-تیلور با روش تبخیر و تعرق پنمن مانتیث فایو در مقیاس سالانه در طول دوره آماری متفاوت با کمترین دوره آماری 11 سال و بالاترین دوره آماری 67 سال در سیزده ایستگاه هواشناسی در شمال شرق ایران با استفاده از شاخص های ضریب همبستگی، بایاس نسبی، ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده و خطای نسبی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آنالیز آماری نشان داد که کارایی روش های مختلف تخمین تبخیر و تعرق در مناطق مختلف متفاوت است. در بین روش های مورد مطالعه روش لیناکر تبخیر و تعرق را بیش برآورد و بقیه روش ها تبخیر و تعرق را در این مناطق کم برآورد می نمایند. در شهرستان درگز و گلمکان روش هارگریوز سامانی عملکردی مشابه روش فایو پنمن مانتیث نشان داد درحالی که در تربت جام و خواف روش لیناکر کارایی بهتری داشت. همچنین در مشهد. گناباد، روش هامون، در نیشابور روش جنسن هیز و در تربت حیدریه روش آبتیو کارایی بهتری را نشان دادند؛ اما در شهرستان های فریمان، کاشمر، سرخس، سبزوار و قوچان کلیه روش ها در مقایسه با روش فایو پنمن مانتیث عملکرد ضعیفی داشته به همین دلیل در این مناطق روش قابل قبول برای محاسبه تبخیر و تعرق روش فایو پنمن مانتیث در مقیاس سالانه می باشد.

  کلیدواژگان: تابش، تبخیر و تعرق پتانسیل، درجه حرارت، شمال شرق ایران، فائو پنمن مانتیث
 • هادی سیاسر*، تورج هنر صفحات 210-219

  تبخیر- تعرق یکی از مهم ترین اجزای چرخه هیدرولوژی برای برنامه ریزی سیستم های آبیاری و ارزیابی اثرات هیدرولوژی تغییر اقلیم است و تعیین صحیح آن برای بسیاری از مطالعات از قبیل توازن هیدرولوژیکی آب، طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی، شبیه سازی میزان محصولات و طراحی و بهینه سازی منابع آب از اهمیت بالایی برخوردار است. خاصیت غیرخطی، عدم قطعیت ذاتی و نیاز به اطلاعات متنوع اقلیمی در برآورد تبخیر وتعرق از دلایلی بوده اند که باعث شده پژوهشگران از روش های مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده نمایند. در این تحقیق جهت برآوردی دقیق از مقدار تبخیر-تعرق مرجع روزانه بین سال های 2018-2009 در شهرستان زابل در شمال استان سیستان و بلوچستان ابتدا براساس روش استاندارد و متداول فایو- پنمن- مونتیث و داده های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک زابل مقدار تبخیر-تعرق مرجع مرجع ETo  محاسبه و سپس با ارایه سناریوهای مختلفی از ترکیب پارامترهای هواشناسی شامل دمای حداکثر، دمای حداقل، دمای میانگین، رطوبت حداکثر، رطوبت حداقل، رطوبت میانگین، بارش، ساعات آفتابی، سرعت باد و تبخیر به عنوان ورودی مدل های یادگیری عمیق، جنگل تصادفی و مدل خطی تعمیم یافته در مقیاس زمانی روزانه سعی در برآورد دقیق تری از تبخیر- تعرق مرجع به عنوان خروجی مدل شده است. در برآورد تبخیر و تعرق روزانه در مدل های مذکور، 25 سناریو از ترکیب داده های هواشناسی انتخاب گردید و برای ارزیابی مدل ها از  روش فایو-پنمن- مانتیث استفاده شد. دربین سناریوهای مورد بررسی، سناریوی M5 (دمای حداکثر، دمای حداقل، دمای میانگین، رطوبت حداکثر، رطوبت حداقل، رطوبت میانگین، سرعت باد و تبخیر از تشت) برای مدل یادگیری عمیق با ریشه میانگین مربعات خطا (0/517) میلی متر بر روز و بیشترین ضریب همبستگی (9960 بهترین عملکرد را در بین مدل های فوق داشتند. همچنین مدل یادگیری عمیق دقت و پایداری بیشتری نسبت به دیگر مدل ها نشان دادند. بنابراین این تحقیق مدل یادگیری عمیق را برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع در شهر زابل توصیه می کند.

  کلیدواژگان: تبخیر و تعرق، عدم قطعیت، فائو-پنمن- مانتیث، یادگیری عمیق
 • صدیقه محمدی*، محمدصادق غضنفری مقدم، علیجان آبکار صفحات 220-232

  تغییر اقلیم به عنوان یک عامل تاثیرگذار برهمه فاکتورهای اکولوژیکی، در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران در سراسر جهان قرار گرفته است. در این راستا از داده های بازسازی شده مرکز ملی پیش بینی متغیرهای محیطی کانادا (NCEP)N)،داده های مدل جهانی HadCM3 تحت دو سناریوی A2 و B2  و داده های مدل CanESM2 تحت سه سناریوی RCP2.6، RCP4.5  و RCP8.5 جهت شبیه سازی میزان بارندگی استفاده شد. ریزمقیاس نمایی به کمک مدلSDSM  برای دوره پایه 31 ساله (2001-1971) و دوره پایه 35 ساله (2005-1971) در ایستگاه همدیدی تبریز انجام شد. بر اساس نتایج حاصل از پیش بینی بارندگی در دوره های 30 ساله آتی با استفاده از دو سناریوی A2 و B2، متوسط بارندگی ماهانه به ترتیب به میزان 11/22 و 9/58 میلی متر طی دوره 30 ساله اول (2039-2010)، 11/69 و 12/69 میلی متر طی دوره 30 ساله دوم (2069-2040) و 12/77 و 13/10 میلی متر طی دوره 30 ساله سوم (2099-2070) افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج حاکی از افزایش متوسط بارش ماهانه با استفاده از سناریوهای RCP2.6، RCP4.5  و RCP8.5  به ترتیب برابر 6/29، 7/59 و 7/53 میلی متر طی دوره 30 ساله اول (2039-2010)، 9/28، 8/09 و 7/43 میلی متر طی دوره 30 ساله دوم (2069-2040) و 7/90، 10/50 و 7/08 میلی متر طی دوره 30 ساله سوم (2099-2070) نسبت به میانگین دراز مدت دوره پایه است. بیشترین میزان افزایش بارندگی در همه دوره های مورد بررسی با استفاده از هر دو مدل مربوط به ماه های مارس، آوریل و می (فصل بهار) است. دلیل این مهم می تواند به گرمایش جهانی و به تبع آن تغییر الگو و مقدار بارش مربوط باشد.

  کلیدواژگان: ایستگاه همدیدی تبریز، تغییر اقلیم، سناریوهای RCP، مدل ریزمقیاس نمایی آماری
 • علیرضا شریفی گرم دره*، رسول میرعباسی نجف آبادی، محمدعلی نصراصفهانی، روح الله فتاحی نافچی صفحات 233-242

  تعیین سهم اثرات فعالیت های انسانی و تغییر اقلیم بر تغییر رواناب در حوزه آبخیز به منظور مدیریت پایدار منابع آب بسیار حایز اهمیت می باشد. در این مطالعه، از هفت روش برای تعیین این سهم در حوزه آبخیز قلعه شاهرخ که اصلی ترین سرشاخه رودخانه زاینده رود می باشد، استفاده شد. این هفت روش را می توان به دو دسته شامل روش های تجربی و الاستیسیته محور تقسیم بندی نمود. ابتدا با استفاده از روش پتیت دوره پایه و تغییرات رواناب مشخص شد و سپس با استفاده از روش های مختلف سهم اثرات تغییر اقلیم و فعالیت های انسانی بر رواناب در حوزه تعیین گردید. نتایج نشان داد که به طور کلی فعالیت های انسانی نقشی اساسی در کاهش رواناب در این حوزه داشته اند. بر اساس نتایج به دست آمده، روش های تجربی و روش های بودیکو محور فعالیت های انسانی به طور متوسط موجب کاهش رواناب به ترتیب به میزان 64/5 درصد (47 تا 82 درصد) و 76 درصد (بین 70 تا 89 درصد) شده است. همچنین سهم تغییر اقلیم در کاهش رواناب در حوزه مورد مطالعه بر اساس روش های تجربی و الاستیسیته محور به ترتیب 35/5 و 24 درصد بوده است. به طور کلی می توان نتیجه گیری کرد که روش های الاستیسیته محور به علت اینکه علاوه بر بارش و رواناب عوامل دیگر مثل تبخیر-تعرق را مد نظر قرار می دهند، روش های بهتری به منظور تعیین سهم اثرات فعالیت های انسانی و تغییر اقلیم در تغییرات رواناب در حوزه می باشند.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، حوزه قلعه شاهرخ، رودخانه زاینده رود، روش های الاستیسیته محور، روش های تجربی، فعالیت های انسانی
 • هیرو محمدامینی، عبدالواحد خالدی درویشان*، جلیل علوی صفحات 243-253

  سنگ و سنگ ریزه سطحی خاک به‎عنوان عاملی مهم در رواناب و فرسایش قلمداد می‎شود. با وجود این، پژوهش های محدودی در خصوص بررسی کمی اثر سنگ و سنگ ریزه سطحی خاک بر مولفه های رواناب به عنوان یکی از اجزای جدایی ناپذیر فرآیند فرسایش و به‎ویژه در شرایط طبیعی خاک انجام شده است. لذا پژوهش حاضر درصدد بررسی اثر درصد پوشش سنگ و سنگ ریزه سطحی بر مولفه های رواناب در کرت طبیعی و تحت شبیه سازی باران در خاک با بافت رسی-لومی و عمق عموما کم تر از یک متر و با شیب طبیعی 20 درصد بوده ‎است. مقادیر مولفه های رواناب شامل زمان شروع، حجم، ضریب و زمان خاتمه رواناب در کرت های صحرایی 1×1 متر مربع با 6 سطح پوشش سنگ و سنگ ریزه سطحی (2±2، 2±10، 2±18، 2±26، 2±34 و 2±42 درصد پوشش سطح خاک) و هر کدام با 3 تکرار تحت بارندگی با شدت ثابت 40 میلی متر بر ساعت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که افزایش پوشش قطعات سنگی سطحی تا حد مشخصی (حدود 34 درصد) باعث افزایش نفوذ، تاخیر در تشکیل رواناب سطحی، کاهش حجم و ضریب رواناب و تسریع در زمان خاتمه رواناب شده است. روند تغییرات مولفه های رواناب در دامنه پوشش قطعات سنگی سطحی خاک از حدود 34 تا 42 درصد معکوس شده است.

  کلیدواژگان: پوشش سطح خاک، حوزه آبخیز کجور، شبیه ساز باران، ضریب رواناب
 • حمزه نور*، محمود عرب خدری صفحات 254-262

  ارزیابی تغییرپذیری داده های رواناب و هدررفت خاک به دلیل شرایط مختلف سامانه اندازه گیری، به منظور پیشرفت دانش فرسایش خاک، ارزیابی مدل های هیدرولوژیک و طراحی آزمایش های علمی ضروری است. برای این منظور پژوهش حاضر به ارزیابی تاثیرپذیری رواناب و هدررفت خاک اندازه گیری شده از تغییر طول و جهت دامنه در مراتع خشک سنگانه کلات در استان خراسان رضوی پرداخته است. برای نیل به اهداف این پژوهش 5 تیمار کرت با طول 5، 10، 15، 20 و 25 متر در دو تیمار جهت دامنه (شمالی و جنوبی) ایجاد شد. نتایج ارزیابی 20 واقعه بارش منجر به فرسایش خاک، دلالت بر آن داشت که یک واقعه حداکثری مسیول 70 درصد هدررفت خاک در دامنه شمالی و 37 درصد در دامنه جنوبی بوده است. نتایج هم چنین نشان داد که در دامنه جنوبی به دلیل پوشش گیاهی ناچیز، پاسخ هیدرولوژیک به بارش های متوالی و بارش تگرگ نسبت به دامنه شمالی متفاوت می باشد. در نهایت، ارزیابی تغییرات هدررفت خاک و رواناب در واحد سطح با افزایش طول کرت در هر دو دامنه دلالت بر رابطه غیرخطی و منفی بین آن ها دارد.

  کلیدواژگان: کرت آزمایشی، وابستگی به مقیاس، هیدرولوژی مرتع
 • حمید امیرنژاد*، ساره حسینی، مصطفی صابری صفحات 263-272

  یکی از چالش های جدی در طرح های انتقال آب بین حوضه ای وجود پیامدهای گوناگون است که به علت نقش و اثربخشی متفاوت هر یک از آنها در اجرا، مشکلات زیادی را در زمینه های محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی به وجود آورده است. لذا هدف از این تحقیق شناسایی و اولویت بندی پیامدهای مثبت و منفی طرح های انتقال آب بین حوضه ای با استفاده از نظر 41 نفر از خبرگان و متخصصین مرتبط با حوزه ی آب و اعضای هیات علمی متخصص در این امر بوده است. در این راستا، از پرسشنامه ای محقق ساخته به منظور شناسایی پیامدهای موثر و حایز اهمیت در طرح های انتقال آب بین حوضه ای از سه دیدگاه محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی و از تکنیک انتروپی (Entropy) به منظور محاسبه وزن آن ها استفاده شده است. در ادامه از تکنیک ترجیحات بر اساس مشابهت به راه حل ایده آل (TOPSIS) برای اولویت بندی پیامدهای موثر استفاده گردید. تجزیه و تحلیل یافته های این پژوهش با استفاده از تکمیل 41 پرسشنامه، 29 پیامد (شاخص) را از جنبه های محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی برای طرح های انتقال آب بین حوضه ای شناسایی نموده است که شامل 9 پیامد محیط زیستی، 7 پیامد اقتصادی و 13 پیامد اجتماعی جهت ارزیابی طرح های انتقال آب بین حوضه ای بوده است. نتایج وزن دهی پیامدها با استفاده از تکنیک انتروپی نشان داد که جنبه اجتماعی با وزن (44744/0)، جنبه محیط زیستی با وزن (31102/0) و جنبه  اقتصادی با وزن (24153/0) و از جنبه محیط زیستی پیامد نابودی حیات باتلاق ها و تالاب در پایین دست آبخیزهای مبدا  با وزن (034655/0)، از جنبه اقتصادی پیامد هزینه سنگین ساختاری (ایستگاه پمپاژ، احداث تونل و لوله گذاری، آب شیرین کن و...) با وزن (03462/0) و از جنبه اجتماعی پیامد اعتراضات، مناقشات، منازعات اجتماعی، قومی و احساس تبعیض در جامعه با وزن (03465/0) به ترتیب بیشترین وزن را در بین سایر پیامدها به خود اختصاص داده اند. همچنین، نتایج اولویت بندی پیامدها با تکنیک TOPSIS نیز نشان داد پیامدهای اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی به ترتیب دارای اهمیت و اولویت بالایی در طرح های انتقال آب بین حوضه ای می باشند. نتایج کلی حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که پیامدهای مثبت و منفی طرح ه ای انتقال آب بین حوضه ای باید حتما توسط سازمان مرتبط با حوزه ی آب جهت نظارت و حفظ پایداری اکوسیستم های طبیعی و نیل به اهداف توسعه ی پایدار مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری چندشاخصه، طرح های انتقال آب بین حوضه ای، Entropy، TOPSIS
 • وحید کریمی*، محمدعلی قربانی، صابره دربندی صفحات 273-286

  اگرچه منابع آب زیرزمینی، از دیرباز به عنوان یک گزینه مطمین مورد استفاده انسان بوده است، اما برداشت بی رویه از آنها به خصوص در دشت اردبیل سبب افت کمی و کیفی این منابع شده است. یکی از راه کارهای مدیریتی منابع آب، شناسایی مناطق آبی با پتانسیل های مختلف و بهره  برداری از آنها با توجه به ظرفیت آن ها می  باشد. هدف از این مطالعه پتانسیل  یابی منابع آب زیرزمینی دشت مذکور با استفاده از عوامل موثر در تغذیه سفره  های آب زیرزمینی، از طریق مدل عینی شاخص آنتروپی و همچنین مدل عینی یادگیری ماشینی نایوبیز است. لذا برای پتانسیل   یابی منابع آب زیرزمینی دشت مورد مطالعه، از پارامترهای طبقات ارتفاعی، شیب زمین، بارش، فاصله از رودخانه، شاخص پوشش گیاهی، خاک شناسی، کاربری اراضی، سنگ شناسی، عمق آب زیرزمینی و قابلیت انتقال آبخوان دشت مورد نظر استفاده گردید. به منظور عینیت بخشیدن هرچه بیشتر به مدل سازی، پارامترهای طیفی مورد استفاده، با استفاده از روش بهینه سازی جنکز کلاس بندی شدند. ارزیابی نتایج حاصل از مدل ها با استفاده از منحنی مشخصه عملکرد سیستم و معیار مساحت زیر منحنی صورت پذیرفت. معیار مساحت زیر منحنی برای مدل های شاخص آنتروپی و نایوبیز به ترتیب 0/728 و 0/821 محاسبه شد که نشانگر توانایی هر دو مدل در پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی دشت اردبیل و برتری مدل نایوبیز نسبت به مدل شاخص آنتروپی می باشد. نتایج حاصل از پتانسیل  یابی دقیق منابع آب زیرزمینی دشت اردبیل می  تواند در طرح  های مدیریت منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از بهره  کشی بیش از توان آن ها سازنده باشد.

  کلیدواژگان: پتانسیل آب زیرزمینی، دشت اردبیل، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدل شاخص آنتروپی، مدل نایو بیز
 • سکینه دامادی، عبدالحمید دهواری، محمدرضا دهمرده قلعه نو*، محبوبه ابراهیمیان صفحات 287-295

  مدل های هیدرولوژیک، نمایش ساده شده ای از سامانه واقعی آبخیز هستند، که به مطالعه درباره عملکرد حوزه در واکنش به ورودی های گوناگون و فهم بهتر فرآیندهای هیدرولوژی کمک می کنند. مدل HEC-HMS از مهم ترین مدل های هیدرولوژیکی برای برآورد حجم و دبی سیلاب حوز ه های آبخیز می باشد. در این پژوهش از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS برای شبیه سازی فرآیند بارش-رواناب حوز ه آبخیز سرباز در استان سیستان و بلوچستان  استفاده گردید و هیدروگراف سیلاب برای دوره های بازگشت مختلف محاسبه شد. برای انجام پژوهش در ابتدا با استفاده از نقشه مدل ارتفاعی رقومی (DEM) و با کمک برنامه های الحاقی Arc Hydro و HEC-Geo HMS مدل حوضه و زیرحوضه ها تهیه شد. از تلفیق نقشه های کاربری اراضی و گروه هیدرولوژیکی خاک در محیط ARC GIS ، نقشه شماره منحنی برای حوضه مورد مطالعه بدست آمد که نتایج حاصل از شماره منحنی نشان می دهد این حوزه دارای نفوذپذیری کم و از طرفی حجم رواناب بالایی می باشد. نتایج نشان داد که سازگاری خوبی بین حداکثر دبی های لحظه ای مشاهداتی آماری و شبیه سازی شده در خروجی حوزه وجود دارد. مقادیر شاخص کارایی مدل در مرحله اعتبارسنجی با ضریب ناش-ساتکلیف و مجذور میانگین مربعات خطا به ترتیب برابر با 0/90 و 16/37 است که نشان دهنده ی کارایی بالای مدل در برآورد دبی اوج در حوضه و زیرحوضه ها می باشد.

  کلیدواژگان: حوضه، دبی، سیلاب، مدل HEC-HMS، واسنجی
|
 • Mohammad Rostami Khalaj*, Omid Rahmati, Mostafa Rashid Poor, Hossein Salmani Pages 1-10

  Inundation in urban areas due to dens storm has created many problems for all cities thorough the world. Urban flood hazard zoning may provide useful information for dealing with contingency and alleviating risk and loss of life and property. Therefore, to management of urban area, flood relief measures and prioritized to address flooding problems should be identified areas that are more affected. Vulnerability of urban areas often includes multiple factors that are associated with flooding. One of the methods that are sufficiently accurate and use available data can identify flood hazard zoning, is using Evidential Belief Function (EBF) that in this study was used to determine the potential of inundation risk in urban area. Four variables include: distance to the main channel, slopes, drainage density and elevation was used. The potential of inundation risk in urban area final map of in the study area was prepared by method from the Evidential Belief Function of the four classes include: potential of inundation risk low, medium, high and very high classified. The prediction accuracy of the potential of inundation risk map obtained in Evidential Belief Function model in this region using Receiver Operating Characteristic (ROC) was evaluated and area rate under the curve 81.27 were obtained. The results indicate that the EBF model for zonation of potential of inundation risk in the study area is acceptable accuracy.

  Keywords: Drainage density, Distance to the main channel, Hazard potential, ROC curve curve
 • Reza Kanani*, Ahmad Fakheri Fard, Mohammad Ali Ghorbani, Yagob Dinpashoh Pages 11-19

  In recent years, rivers flows have significantly decreased due to regional or global climate change and human activities especially in the arid and semi-arid regions. In this study, the effect of climate change and human activities on the runoff responses was examined using hydrologic model simulation in the Lighvan basin located in the northwest of Iran. For determination of hydrologic model MLR methods (Forward and Ridge) were used. The Mann–Kendall test was applied to identify the trends in hydro-climatic data series. Also, the Pettitt’s test was adapted to detect change-points in the annual discharge values and climatic variables. The results showed that there was negative trend in discharge data series, so that in Hervy station it significant at 10%. Examination of the climatic factors indicated that there was an increase in the temperature values and a decrease in the relative humidity values at the basin. Also all variables related to precipitation in spring have decrease trends. The rapid changes in runoff values and most of the climatic variables occurred in mid-1990s. Comparison of the average discharge in the Hervy Station in the two periods indicates 36% decrease in the recent period compared to the natural period. The effect percentages of the human factors and climatic factors on runoff reduction in all the models used were 65%-84% and 16%-35%, respectively. Therefore, the impact of human activities on the river flow changes was significant.

  Keywords: Climate change, Change point, Human activities, Lighvan River, Pettitt
 • Mina Aghajanzadeh Saraskanroud, Javad Behmanesh*, Hossein Rezaie, Nasrin Azad Pages 20-30

  In the present research, the climate change effect on variation of surface runoff of Zarrinehrud located in the Miandoab plain was investigated. In this direction, the scenarios including A1B, A2 and B1 via LARS-WG downscaling model and with applying the HadCM3 general circulation model and artificial neural network model in two different periods (2046-2065, 2080 -2099) were studied. For this purpose, the best combination of input parameters of the MLP artificial neural network model was selected to estimate the runoff among various meteorological parameters with time delay of zero and one day and runoff parameter with one-day delay. Then, the meteorological data predicted by the LARS-WG in the future were used as inputs for the selected neural network model and consequently the runoff was predicted. The comparison of results between observed and simulated data by LARS-WG model using different statistical and error measurement indices indicates that there is no significant difference between simulated and observed values. Performance analysis of the artificial neural network model indicates that the mentioned model has good and suitable accuracy to simulate the runoff variations in the studied area. The results showed that the average annual runoff in the period of 2046-2065 will increase about 4.62 CMS than base period and it will decrease about 14.7 CMS during the period 2080-2099 compared to the base period.

  Keywords: Artificial Neural Network, Climate Change, HadCM3, LARS-WG, Surface Runoff
 • Seyedamin Khosravi, Mirhassan Miryaghoubzadeh* Pages 31-42

  Nowadays, there are too many models in the world for simulation of hydrological processes, such as the SWAT physically based model. The SWAT model is a continuous and physically based hydrologic model that is the smallest unit in this model is Hydrologic Response Unit, and all hydrological processes are simulated in each of these units. This model can simulate runoff, sedimentation, erosion and chemical transfer in complex basins, taking into account different information layers such as soil, land use and digital elevation model of the basin. The first step in using these models is to prove their ability to simulate the water cycle of the basin. The SWAT model in Barandozchay basin simulated the monthly time step flow and the parameters involved in the hydrological processes calibrated. The SUFI-2 algorithm used in order to the calibration of the model. The time period of 2000-2011 and 2012-2016 were used for calibration and validation, respectively. The results of the calibration of monthly discharge with P-factor, R-factor, and NS criteria were 0.71, 0.32, and 0.66 and in validation process were 0.63, 0.36, and 0.51 respectively in Ghasemlou station. The results revealed that the high ability of the model in river flow simulation. Due to the weakness of empirical models in estimating watershed processes, it is recommended to use the physically based models in simulation of these processes.

  Keywords: Barandouzchay basin, Hydrologic modelling, River flow simulation, SWAT model, Uncertainty
 • Sakineh Lotfinasabasl*, Mohammad Khosroshahi, Azadeh Gohardoust, Farhad Khaksarian, Hamidreza Abbasi Pages 43-57

  Iranchr('39')s location on the arid world belt, the occurrence of climate change and global warming and the increased in human interference have resulted in dust storms phenomenon in the western and southwestern parts of the country, especially in Khuzestan province. The present study has been aimed at investigating the existing water resources of the province for the watering operation of the southeastern dust source of Ahvaz with the first priority for providing A quick solution. Since this site is located within the catchment area of the river of Koopal, to study the discharge rate and its runoff the station of koopal number 3 was selected and its average discharge and rainfall were surveyed during the years 1982 - 12014 and 1982 – 2012 respectively and the soil conservative service method of USA along with GIS and RS tehniques were used.The results showed that the average annual discharge rate of the Koopal River was, 2.49 m 3/s, so that the highest was in winter and the lowest was in summer. On the other hand, the results showed that the studied area from the southeast of Ahwaz can produce an annual runoff volume of 34.14 million cubic meters Which is 31 million cubic meters in fall and winter seasons. Therefore, regarding the annual runoff volume of koopal River and the southeast dust source of Ahwaz, especially in the winter season because of the increasing in the frequency of south-eastern wind as the main cause of dust storms phenomenon, to carry out the operations of watering and restoring vegetation cover with a proper management water usage plan in the upstream of the river.

  Keywords: Dust source, Ahwaz Southerneast Dust source, Koopal River, SCS Method, Runoff
 • Omid Bahmany*, Hasan Ahmadi, Mohammad Jafari, Gholamreza Zehtabian Pages 58-75

  One of the problems of some cities in the country, especially those in the vicinity of mountainous watersheds, is the containment and control of runoff, erosion and sedimentation that results in many damages to downstream facilities and infrastructure each year. Watershed operations have been proposed for years to reduce and mitigate destructive effects, and some measures have been taken in these areas. But evaluating such projects can play an important role in determining the effectiveness and future planning of natural resource management and execution plans. In this regard, in order to show the impact of this operation, two urban watersheds of District 5 (Koohsar) and District 22 of Tehran, which consist of a number of sub-basins, were selected, in which only biological operations (vegetation cover) and integrated operations (biological and structural), respectively implemented. Then, using the MPSIAC empirical model, the impact of operations performed in these basins was quantitatively calculated to reduce the internal factors of the model and its final output, erosion and sediment yield, in the two periods before and after the project implementation. The results show that in the first watersheds, biological operations including planting and vegetation development have a 45% impact on improving the natural environment of their urban watershed with reduced degradation, and in the second watersheds, a combination of structural and biological operations reduces the rate of erosion and sediment production by 55%. The results show the positive role of watershed management practices and the effectiveness of integrated methods in reducing the problems caused by upstream catchments overlooking cities and also shows how to deal with watershed activities in cities upper watersheds, is slightly different from the classical watershed management methods and should be considered with a different approach.

  Keywords: Biological Methods, Integrated Methods, Kuhsar, MPSIAC, Tehran 22nd District, Watershed Management
 • Mohammad Salarian, Kamran Davary*, Amin Alizadeh, Mohammad Lagzian, Mohammad Fazeli Pages 76-95

  Sophisticated social- ecology systems, such as those in water management in a basin, are usually dynamic, multidimensional, or multidimensional, requiring serious engagement by multiple actors, and decision making in such systems is always faced with serious problems Kashafrood basin in Khorasan Razavi province is one of the most critical aquifers in the country due to the high population growth, high economic development, water scarcity and non-integrated allocation of water resources. In this regard, the best way to manage water is to create constructive interaction between actors involved in the basin. To this end, the present study has been conducted with a collaborative approach to provide a framework for identifying, analyzing and participating key actors in the decision-making process of this catchment area. This collaborative framework has two parts. The first part is the analysis of over 60 activists using the snowball method and the power-interest matrix, and the second part involves the involvement of key actors using the Circle of Influence Models (CI) and IAP2. The results of this study have led to the development of a common perspective on horizon 1420, in which the basin will have a sustainable balance in resources and water consumption. Under this vision, 19 strategies, 63 macro policies and 232 micro policy (executive), 41% of these policies have a social nature. The evaluation of the policy questionnaire, the implementation and effectiveness of the policies has shown that the majority of key actors in the basin have agreed on a high consensus on the implementation and effectiveness of those policies to achieve a common vision. According to the results of this research, the coherent framework presented can serve as a basis for identification, prioritization, analysis and collaboration of actors in order to increase their level of collaboration in the process of water management decision making in the basin of the country.

  Keywords: Actors, Collaboration, Decision Making, IAP2, Kashafrood
 • Maryam Sadat Jafarzadeh, Ali Haghizadeh, Hamidreza Pourghasemi, Hamed Rouhani Pages 96-110

  Statistical modeling methods are based on multivariate regression methods and require the presence and absence location of data for the construction of the model. In most cases, there is no trustworthy absence data. Therefore, other methods that are based only on the presence of the phenomenon are used. Considering the importance of modeling - saving time and cost and the probable prediction of the process - in this paper three sampling methods, Bootstrap, cross-validation (CV) and subsampling, were investigated to estimate areas with groundwater recharge potential using the maximum entropy model in the Marboreh watershed. The information about percolation points in Marboreh watershed, which was gathered using the double ring method and soil sampling, included the location of the samples, soil texture, and percolation rate. Due to the extent of the catchment area and the cost of the sampling process, information from previous studies in the study area, which were gathered from the Regional Water Authority (RWALP) and Agricultural Research, Education and Promotion Organization of Lorestan province (AREPOLP), was also used. The ROC index was used validate model predictions. The validation index indicated that the bootstrap had the best performance (ROC=0.955%). The results showed that each factors in these three methods was somewhat different, which was more than other factors in the drainage density, land use and soil texture. Based on the results of performance index, there is a very slight difference between the three sampling methods, so that they can be differentiated in relation to their different strategies, and this difference in the outputs, is not related to the diversity of the phenomenon studied. In this paper, according to the results and assessments, the Bootstrap method is recommended for the modeling the groundwater recharge areas due to the small number of sampling data compared to the very large area of study. Due to the large extent of the study area, it is suggested that this simulation be performed for more precision at smaller extent large areas with further data to study similar studies. Despite the increase in the number of pixels of high infiltration areas in the Bootstrap sampling method, compared to the other two methods, the performance of the recharge zoning increased slightly.

  Keywords: Bootstrap, Cross Validation, Infiltration, Maxent, Recharge
 • Sahere Golzari, Hamid Zareabyaneh*, Majid Delavar, Naghmeh Mobargaei Dinan Pages 111-120

  This study aims to simulate runoff and runoff quality of Zarrineh river basin by SWAT model. Calibration and verification were done respectively with monthly runoff statistics in SWAT CUP by SUFI2 method for 1992-2013, for 12 sub basin, 226 HRU and monthly nitrate data for 2006-2009. The highest runoff sensitivity and runoff quality with minimum Pvalue and maximum absolute value Ttest belong to soil cure number and nitrogen hydrolysis. The maximum number in calibration and verification belonged to Zarrineh dam station by R2=NS=0.81 and minimum number belonged to Janagha station by R2=NS=0.47. The value of these two coefficients in calibration of nitrate in all basin were 0.58 and 0.44 and their coefficient in verification were 0.51 and 0.42 respectively. Statistical results showed that a good performance in the SWAT model simulation of monthly flow and nitrate in the basin of Zarrineh river. Then the simulation was conducted by best management practices model. In this study protective measures watershed simulated stone lines, contour lines and mulching considered as a management solution. The best solution was contour lines by 17.89% reduced nitrate amount input to Urmia Lake see also 11.17% discharge the ground water.

  Keywords: Discharge, Nitrate, Protective Measures Watershed, SUFI2, SWAT CUP
 • Jamal Mosaffaie*, Amin Salehpour Jam, Mohammad Jafar Soltani Pages 121-131

  Peoples’ participation in watershed development projects, in addition to reducing operating costs, can lead to more effective project implementation. Various factors causes the lack of public participation in watershed development projects. The purpose of this study was to identify, classify and prioritize these factors based on local people as well as experts viewpoints in Niarij watershed of Qazvin province. So first, these factors were identified and categorized based on the previous studies, interviews with experts, and residents and stakeholders of the watershed. Then,  pairwise comparisons and likert questionnaires were prepared as a measuring tool and the validity of the questionnaires was confirmed based on the opinions of the experts. In the next step, the sample size was determined by Cochran formula and the questionnaires were completed. Finally, the indicators and sub-indicators which preventing the participation of the people were prioritized using Fuzzy Analytical Hierarchy Process and Friedman Test. The results showed that, from the perspective of both groups of experts and peoples, management and economic indicators have a greater role in preventing people participation in relation to social and educational indicators. The results were also indicated some differences in the importance of the sub-indices from the perspective of the two groups. From the expertschr('39') perspective, "lack of full allocation of operating funds on time" and "local and tribal disputes" are the most and least important, respectively. But from the local communities point of view, the sub-indices " lack of stakeholders consultation in the design and development of projects" and "mistrust about the benefits of projects " are ranked as the most and least important, respectively. The overall conclusion is that factors such as stakeholder consultation, decentralization of decision-making from the headquarters, NGOs activities and training of local communities along with the considering the benefits of stakeholders, and multi-purpose projects can provide the basis for local peoples’ trust and will result in participation of people in the watershed development projects.

  Keywords: Friedman test, Fuzzy hierarchy analysis, Multi-criteria decision making, Non-parametric tests
 • Mohammad Reza Ekhtesasi*, Mina Jafari, Ahmad Fatahi Ardakani Pages 132-141

  In natural resources, economic evaluation is poor in terms of study due to the uncertainty of non-consuming value of resources. In the present study, the evaluation of water, soil and plant resources in watershed management projects and expert questioning was done to enable the projects to be evaluated and prioritized economically. Three sub-watersheds were selected from the Parcel A watershed of Gheshlagh Dam basin in Sanandaj, that the mechanical, biological and biomechanical operations in each of them was executed. The amount of water, soil and plant resources of each project according to the guidelines of Forests, Rangeland and Watershed Management Organization was estimated. The ratio of income to cost and the cost of each unit of resources were obtained by calculating the value of each unit of resources and calculating revenues and costs in each project. Then, water, soil and plant economics as criteria and watershed projects as sub criteria were determined with paired comparison matrix questionnaires. A project has priority that protects more resources at a lower cost than another. Questionnaires were distributed among experts and data were analyzed by Analytical Hierarchy Process. The results of the expert questionnaire and the valuation of the sources were compared. The results showed that, the cost per cubic meter of water in the mechanical project is higher than biological projects, although experts prioritize mechanical methods economically but biological with an income-to-cost ratio of 2.2 is the top priority .The cost of water in the mechanical, biological projects was respectively 1.4, 1.2 times the price per cubic meter of water in the area. Soil and plant prices were also calculated and the biological project became the top economic priority. Therefore, priority should be given to biological projects that have less cost and more impact on resources, contrary to watershed experts and detailed-executive studies. As well as the mechanical projects should be limited to areas in critical flood situations, provided that operate biological projects in upstream.

  Keywords: Analytical Hierarchy Process, Cost of Water, Expert Questionnaire, Gheshlagh Dam Basin Of Sanandaj, Project Priority
 • Hadi Babaei, Mohammad Zakermoshfegh*, Majid Delavar Pages 142-154

  Using the best management strategies (BMPs) is a useful way to control pollutions at the watershed outlets, which, of course, requires spending costs. Prioritizing these strategies (especially in areas with scarce resources) will greatly contribute to the efficiency and adequacy of these methods in terms of reducing pollution and their application in critical areas. In this research, the SWAT conceptual model has been selected as the simulating model, using the long-term data including meteorological, dam, agricultural management and Dez river flow. The results of SWAT model calibration and validation indicate that this model is reliable for simulating the Dez catchment area. These results were quite satisfactory for discharge, total phosphorus and nitrate, but not very suitable for sediment load. Also, the separation of the parameters affecting the variables, on the quality of the results of the calibration and validation has been desirable. Examining the modeling results in normal, wet and dry water years indicate more confidence in the results of the model in wet periods. Identification of critical areas has also been done with a single index methods based on the amount of pollution load produced in the basin, as well as three combined indicators. Finally, the practice of plant filtration is the most effective method in reducing the nitrogen load and the practice of increasing the D50 of soil particles is also the most effective method in reducing the phosphorus load. The sub-basin downstream of the city of Dezful, which has a major agricultural activities and included the sugarcane factory effluent, has been identified as the most critical sub-basin.

  Keywords: Best Management Practices, Combined Index of Critical Areas, Nitrate, Total Phosphorus Load, Sediment Load
 • Mahnoosh Farzadmehr, Mehdi Dastourani*, Abbas Khashei Siuki, Vahidreza Jalali Moakhar Pages 155-164

  Saturated hydraulic conductivity of soil is an important physical property of soil that affects water movement in soil, Since the measurement of saturated hydraulic conductivity by direct methods in the field or in the laboratory is hard, time-consuming and costly, the indirect methods are being used.The aim of this study is to estimate the saturated hydraulic conductivity from other soil properties by using the Gene Expression Programming (GEP) method and some well-known pedotransfer functions and the Rosetta model, and then to compare their performances. A dataset including 151 soil samples obtained from a site in Bojnord province was used in this study. The soil properties used were sand, silt and clay percentage, organic carbon percentage, TNV, EC, saturated moisture, pH, bulk density and particle density. Modeling process using the GEP was done by using all of these properties as input parameters. The GEP model used only four properties, sand and silt percentages, bulk density and particle density, in its developed function to estimate saturated hydraulic conductivity. This model with RMSE=2.84 (cm/d) and R2=0.91 showed the best performance in comparison to the other pedotransfer functions. After the GEP, the Jabro (1992) pedotransfer function with RMSE = 4.74 (cm/d) and R2 = 0.82 was the best model in comparison to the rest of the pedotransfer functions and the Rosetta model. Saxton et al (1986), had the least accurate ks estimation among all methods. Since different data sets had been used to develop each of the pedotransfer functions and also because of high spatial variability of ks, there was a large difference between RMSE, MAE and MBE errors of the used methods. For the dataset of this study, the GEP model showed the best performance in estimating ks among other methods and its advantages were choosing model structure and important parameters to estimate ks.

  Keywords: Evolutionary Algorithm, Gene Expression Programming Algorithm, Indirect Methods, Pedotransfer Functions, Rosetta
 • Kazem Sadeghian, Abdolreza Bahremand*, Sadoddin Amir Pages 165-174

  LISFLOOD-FP belongs to a new generation of hydrodynamic models of flood simulation, which is implemented by a digital elevation map for the river and the waterways, route information and flow rates The LISFLOOD-FP features are two-dimensional hydraulic models: 1. based on raster 2. large scale 3. ease of formulation and high computational efficiency 4. simplicity of use 5. spatial adjustment of computations adaptively by the model itself 6. the ability to use the rivers with a width smaller than the dimensions of DEM pixels 7. the possibility of integration with fully distributed hydrological model such as WetSpa. These are the advantages of LISFLOOD-FP compared to other two-dimensional hydraulic models. Today, two-dimensional hydraulic models which are based on raster has become increasingly popular due to the development of personal computer processing capacity as well as ease of access to high-resolution topographic digital maps. The present study determined hydraulic behavior of flooding and water level in different return periods in Shemshak watershed using a LISFLOOD-FP two-dimensional hydraulic model. In this regard, the digital elevation model (DEM) was used with a spatial resolution of 2 meters. Finally, the data were entered into the model and analyzed. The results indicated that the model is efficient in floods simulation and showed that the river course is vulnerable against flood in one part of the main branch of Darbandsar and in the junction of Shemshak and Darbandsar in Dorood while it has less vulnerability in some other areas.

  Keywords: Flood Behavior, Hydraulic Simulation, LISFLOOD-FP, Model-2D, Shemshak Watershed
 • Ayub Mirzayi Hasanlo, Hirad Abghari*, Mehdi Erfanian Pages 175-187

  Identification of trend and drought characteristics play an important role in the development and management of water resources. In this study, the spatio-temporal characteristics of SPEI index in short, medium, long and annual scales (SPEI3, SPEI6 and SPEI9) in Urmia Lake basin were investigated. for this purpose, temperature and precipitation data from 4 synoptic stations of Tabriz, Urmia, Mahabad, Ahar during 26 years (1988-1983) were used. Mann-Kendall test and LOWESS graphical method on monthly, yearly scale were used to evaluate SPEI index trend. Drought trend increased in all synoptic stations studied and monthly SPEI index decreased in all three short, medium and long term time scales (drought increase).The annual drought trend at Mahabad Synoptic Station also increased drought, and at all three time scales the drought trend at Mahabad station was downward compared to other selected stations. Based on the annual results of the SPEI index, the longest humidity period from 1990 to 1995 is detectable. The most severe drought was in 2001 in Urmia and Ahar stations. Also, the longest drought period (moderate, severe, very severe) on the time scales is at Mahabad Station. and Mahabad station is the first priority in terms of increasing drought process and Urmia station is the last priority.

  Keywords: Drought, Lowess Graphical Method, Man-Kendall Test, Urmia Lake Basin
 • Payam Yadollahi*, Nemat Hassani, Hamid Reza Jafari, Babak Zahrabi, Ali Asghar Motazavi Pages 188-198

  Inadequate productivity and over-capacity of land in many watersheds and plains of the country, has increased flooding potential. Therefore, reducing flood damage with the participation of both policymakers and the public as key stakeholders in decision-making, planning, long-term management and foresight in decisions are unavoidable. In the present study, SWOT analytical method was used to reduce flood potential and reduce flood risks in Hamedan- Bahar plain of Hamedan province in Siminehroud basin. To this end, the strengths, weaknesses, opportunities, threats to the method of precipitation, and the relative and final value of each of the SWOT evaluation matrix factors were assessed to determine the strategy for reducing the consequences of flood hazards. The final value of the matrix of all SWOT factors was 4.47, which indicates that strengths outweigh weaknesses. Also, the final value of external and internal factors was obtained as 2.51 and 1.96, respectively, which indicates that there are more opportunities than threats. These conditions indicate the establishment of a conservative strategy (WO) in the Hamadan-Bahar plain and the use of existing opportunities to reduce weaknesses. Finally, the two strategies of monitoring the construction of river banks and applying expert opinions in the implementation of land management laws along rivers and catchments with a weight of 0.761 ranked first in reducing the flood potential of the plain and reducing flood hazards.

  Keywords: Crisis Management Factors, Flood Hazards, Strategic Management, SWOT Model, Urban Watershed
 • Zahra Shirmohammadi-Aliakbarkhani*, Seyed Farhad Saberali, Mansoureh Kouhi Pages 199-209

  One of the most fundamental processes, which influence climate and weather, both global and local scales that a fact which gives it the status of agriculture, is Evapotranspiration (ET). In irrigation and water resources management, ecosystem modelers, environmental assessment and solar energy system, accurate assessment of evapotranspiration is essential. Potential evapotranspiration (ET) has commonly applied to calculate the actual evapotranspiration, which was difficult to estimate by lysimeter measurement and water balance approach under field conditions. Until now, many methods have reported to estimating ET, however, due to the availability of the observed data, it is difficult to choose the optimal method. In this study, to determination of the best potential evapotranspiration method for the Khorasan Razavi Province, three temperature-based methods, Hargreaves–Samani (HS), Hamon (HAM) and Linacre (LIN) and five radiation-based methods, Jensen-Haise (JH), Makkink (MAK), McGuinness and Bordne (MB), Abtew (ABT), and Priestley–Taylor (PT), were compared with PM at yearly scale, using long-term (11-67 years) data from 13 meteorology stations. Indicators, viz. The correlation coefficient (CC), Relative bias (BIAS), normalized root mean squared error (NRMSE) and Relative error(Re) were used to evaluate the performance of ET estimations by the above-mentioned eight methods. The results showed that the performance of the methods in ET estimation varied among regions; ETLIN overestimated ET, while others underestimated. In Dargaz and Golmakan, ETHS yielded similar estimations to that of ETPM, while, in Torbate-jam and Khaf, ETLIN showed better performances. Also in Mashhad and Gonabad, ETHAM, in Neyshabour, ETJH and in Torbat-e Heydarieh, ETABT showed better performances. But in Fariman, Kashmar, Sabzevar, Sarakhs and Quchan, all methods showed poor performance. It indicated that ETPM is acceptable for ET simulation for the yearly timescale in these areas.    ​

  Keywords: FAO-Penman-Monteith, Northestern Iran, Potential Evapotranspiration, Radiation, Temperature
 • Hadi Siasar*, Tooraj Honar Pages 210-219

  Evapotranspiration is one of the most important components of the hydrology cycle for planning irrigation systems and assessing the impacts of climate change hydrology and correct determination is important for many studies such as hydrological balance of water, design of irrigation irrigation networks, simulation of crop yields, design, optimization of water resources, nonlinearity, inherent uncertainty, and the need for diverse climatic information in estimating evapotranspiration have been the reasons why researchers have used artificial intelligence-based approaches. In this study, to estimate accurately the daily reference evapotranspiration between 2009-2018 in Zabol city, north of Sistan and Baluchestan province,  first was used a standard FAO-Penman-Montith method and Zabol synoptic station meteorological data- the ETo reference transpiration is calculated and then presented by various scenarios of meteorological parameters including: maximum, minimum and mean temperature, maximum, minimum and mean humidity, precipitation, sunshine, wind speed and evaporation as inputs for deep learning models, Random forest and generalized linear model were attempted on a daily time scale More accurately. In estimating daily evapotranspiration in these models, 25 scenarios were selected from meteorological data combination and FAO-Penman-Monteith method was used to evaluate the models. Among the investigated scenarios, the M5 scenario (maximum, minimum and mean temperature, maximum, minimum and mean humidity, wind speed, pan evaporation) for deep learning model with minimum error (0.517) and highest correlation coefficient (0.517). 0.996 had the best performance among the above models. The deep learning model showed more accuracy and stability than other models. Hence, this study is recommended a deep learning model for estimating reference plant evapotranspiration in Sistan plain.

  Keywords: Deep Learning, Evapotranspiration, FAO-Penman-Monteith, Uncertainty
 • Sedigheh Mohamadi*, Sadegh Ghazanfari, Alijan Abkar Pages 220-232

  Global climate change as a main factor affecting all ecological components, has been attended by researchers all over the world in the recent years. In this regard for simulating the rainfall, National Centers for Environmental Prediction (NCEP) data, HadCM3 data under A2 and B2 scenarios, CanESM2 data under RCP2.6, RCP4.5 and RCP8.5 scenarios were utilized. This research was performed by adopting the Statistical Downscaling Method (SDSM) at Tabriz synoptic station over 31 years base periods included (1971-2001) and 35 years (1971-2005). According to the results of A2 and B2 scenarios simulation, the monthly rainfall mean will increase by 11.22 and 9.58 mm over the first 30 years period (2010-2039), 11.69 and 12.62 mm over the second 30 years period (2040-2069) and 12.77 and 13.10 mm over the third 30 years period (2070-2099) in the future, respectively. Additionally, the results of RCP2.6, RCP4.5 and RCP8.5 scenarios simulation demonastrated that the monthly rainfall mean will increase by 6.29, 7.59 and 7.53 mm over the first 30 years period , 9.28, 8.09 and 7.43 over the second 30 years period and finally 7.90, 10.50 and 7.08 over the third 30 years period in the future, respectively. We found that the most increased rates of the  rainfall mean under all studied scenarios will happen in March, April and May months due to global warming effects on rainfall amount and patern.

  Keywords: Climate Change, RCP Scenarios, Statistical Downscaling Model, Tabriz Synoptic Station
 • Alireza Sharifi Garmdareh*, Rasoul Mirabbasi Najafabadi, Mohammadali Nasr-Esfahani, Rohollah Fattahi Nafchi Pages 233-242

  Determining the relative contributions of human activities and climate change to variations of runoff in basin is very important for sustainable management of water resources. In this study, seven methods were used to determine these relative contributions in the Ghaleh-Shahrokh watershed as the main upper catchment of Zayandeh-Roud River. These seven methods can be divided into two main categories, including empirical methods and elasticity-based methods. At first, Pettitt method was used to determine undisturbed and disturb periods of the runoff in the watershed and then relative contributions of climate change and human activities were determined by using the different methods. The results of this study show that the human activities play a dominant role in the reduction of runoff in the Ghaleh-Shahrokh catchment. According to the empirical and the elasticity-based methods, human activities account for 64.5 % (47 to 82%) and 76 % (70 to 89 %) of the total runoff decrease, respectively. Also, 35.5 % and 24 % of the total decrease in runoff in the catchment was due to climate change effects according to the empirical and elasticity-based methods, respectively. Generally, it can be concluded that the elasticity-based methods are better than the empirical methods in determining the contributions of human activities and climate change to runoff variations, because they take into account the evapotranspiration addition to rainfall and runoff.

  Keywords: Climate Change, Elasticity-based methods, Emperical methods, Ghaleh-Shahrokh Watershed, Human Activities, Zayandeh-Roud River
 • Hero Mohammadamini, Abdulvahed Khaledi Darvishan*, Jalil Alavi Pages 243-253

  Soil surface rock fragment is considered as an important factor on runoff and soil erosion. However, few studies have been focused on quantitative evaluation of the effect of soil surface rock fragments on runoff components as an integral part of soil erosion process especially in natural conditions. The present study has been conducted to evaluate the effect of soil surface rock fragments on runoff components in field plots under rainfall simulation on a clay-loam soil generally less than 1 meter depth and the slope of 20%. Runoff components including runoff commencement time, volume, coefficient and end time were measured in 1×1 m field plots with 6 wide range of surface rock fragments (2±2, 10±2, 18±2, 26±2, 34±2 and 42±2 % of soil surface cover) with 3 replications under simulated rainfall with constant intensity of 40 mm h-1. The results showed that increasing surface rock fragments up to a specific soil surface cover (about 34%) led to increase infiltration and runoff commencement time, decrease runoff volume and coefficient and runoff end time. The trend of runoff components has been reversed in the range of 34 to 42% of soil surface rock fragments.

  Keywords: Kojour Watershed, Rainfall Simulator, Runoff Coefficient, Soil Surface Cover
 • Hamzeh Noor*, Mahmood Arabkhedri Pages 254-262

  Analyzing variability of measured runoff and soil loss data under different condition of measurement system, are critical for advancing erosion science, evaluating hydrologic models, and designing erosion experiments. For this purpose, the current study aimed to evaluate how runoff and soil loss are influenced by hillslope direction and length in Sangane arid rangeland, Razavi Khorasan Province, Iran. To achieve the goals of this research, 5 plots with length of 5, 10, 15, 20 and 25 meters were established on the north and south facing hillside. The analysis of 20 storms events causing soil erosion, indicted that one event produced about 70% and 34% of soil loss in southern and northern slopes, respectively. The results also, showed that in northern slopes duo to poor vegetation cover, hydrological response to subsequent rainfalls and hail are different from the northern slope. Finally, in current study, a decreasing non-linear relationship between area specific runoff and soil loss as well as plot length were founded.

  Keywords: Experimental Plot, Range Hydrology, Scale Dependence
 • Hamid Amirnejad*, Sareh Hosseini, Mostafa Saberi Pages 263-272

  One of the serious challenges in inter-basin water transfer plans is the existence of various complex which, due to their different roles and effectiveness in implementation, have caused many problems in the environmental, economical, cultural, social, technical fields.Therefore, the aim of this study was to identify and prioritize effective consequences in inter basin water transfer plans using the opinions of 41 experts and specialize expert faculty members in this field. In this regard, a researcher-made questionnaire was used to identify the effective and important consequences of inter-basin water transfer plans from three environmental, economic and social perspectives and the entropy technique was used to calculate their weight. In the following, the preferential technique based on similarity with the ideal solution (TOPSIS) was used to prioritize of effective consequences. The analysis of the findings of this study by completing the questionnaire identified 29 consequences (indicator) from environmental, economic, social aspects for inter-basin water transmission projects, including 9 ecological consequence, 7 economic consequence and 13 social consequence for evaluating inter basin water transfer plans. The results of weighing the consequences using the Entropy technique showed that the sociol consequence with weight (0.44744), environmental consequence with weight (0.31102) and economic consequence with weight (0.24153) among the consequences. From the environmental point of view of the destruction of swamp and wetland life downstream of the orgine watersheds consequence with weight (0.034655), economically point of view of heavy structural cost (pumping station, tunneling and piping, desalination, etc.) with weight (0.03462) consequences and socially the consequence of protests, disputes, social, ethnic conflicts, and discrimination in a society with weight (0.03465) have the highest weight among other consequences respectively. The overall results of this study indicated that the positive and negative consequences of inter-basin water transfer schemes must be considered by the water-related organization to monitor and maintain the sustainability of natural ecosystems and achieve sustainable development goals.

  Keywords: Entropy, Inter-basin Water Transfer Plans, Multi-criteria Decision Making, TOPSIS
 • Vahid Karimi Khosrowshahi*, M.A. Ghorbani, Sabereh Darbandi Pages 273-286

  Although groundwater resources have long been selected as a safe choice for resolving human water requirements, overexploitation of them, especially at Ardabil plain, has promoted a decrease in the quality and quantity of these resources. One of the significant solutions is to identification of the groundwater potential zones and exploitation of them according to their potentials. The aim of this study was to compared the efficiency of two objective models: Index of Entropy (IE) and Naïve Bayes (NB) in groundwater potential mapping of Ardabil plain, located in northwest of Iran. For this purpose, ten groundwater occurrence factors including elevation, slope, soil, rainfall, distance from river, land cover, normalized difference vegetation index (NDVI), lithology, groundwater depth, and transmissivity were used based on the availability of data. In order to reduce subjectivity in groundwater potential modeling, all spectral groundwater data layers were classified into objective classes by using Jenks optimization technique. After computing groundwater potential index for the models, receiver operating characteristic (ROC) curve and the area under the curves (AUC) were implemented for validation of the models. The AUC values for the IE and NB models are 0.728, and 0.821, respectively. The overall results approved that both of the models have good capability for demarcating groundwater potential zones but the NB model performed better than the IE model for groundwater potential mapping in Ardabil Plain. The results of accurate groundwater potential mapping at Ardabil plain can be useful for groundwater resources management and avoiding overexploitation in the plain.

  Keywords: Ardabil Plain, Groundwater Potential, GIS, Index of Entropy Model, Naïve Bayes Model
 • Sakineh Damadi, Abdolhamid Dehvari, Mohammad Reza Dahmardeh Ghaleno*, Mahboobeh Ebrahimian Pages 287-295

  Hydrological models are simplified representation of the real basin system, which helps to assess basin function in response to different inputs and better understanding of hydrological processes. The HEC-HMS model is one of the most important hydrological models for Flood estimating volumes and discharge in watersheds. In this research, the HEC-HMS hydrologic model was used to simulate the runoff flow in the Sarbaz river basin in Sistan and Baluchestan province. For this, basin and sub-basins models were prepared using the Digital Elevation Model (DEM) map and using Arc Hydro and HEC-geo HMS extensions. Next, through integration of land use maps and soil hydrologic groups in the Arc GIS, the curve number map for the studied basin was obtained. The results suggest that this basin has low permeability and high runoff volume. The results showed that there is a good consistency between observed and simulated hydrographs at the basin outlet and values of model efficiency index at the validation stage with Nash-Sutcliffe efficiency and were 0.90 and 16.37respectively which indicates the high efficiency of the model in estimating peak flow in basins and sub-basins. Also, according to the results, in this basin, as returns period increases, the runoff volume and basin discharge will be increased.

  Keywords: Basin, Calibration, Discharge, Flood, HEC-HMS model