فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 42 (بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/02/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدرضا آکار*، حسین هاشم نژاد، سید علیرضا صدرحسینی صفحات 5-35

  این مقاله با هدف مطالعه تطبیقی شیوه های تغییر نگرش در روان شناسی اجتماعی و روایات معصومان (ع) و با روش توصیفی - تحلیلی، از طریق گردآوری داده ها و اطلاعات، با مراجعه به منابع کتابخانه ای، شیوه های تغییر نگرش در روان شناسی اجتماعی و روایات معصومان (ع) را به چهار گروه تقسیم کرده است؛ مبتنی بودن تغییر نگرش در این شیوه ها بر استدلال ، برانگیختن عواطف، تغییر رفتار و تغییر نیاز انسان، از ویژگی های مشترک دو دیدگاه و شکوفا شدن استعدادهای درونی انسان و نزدیک شدن او به هدف از خلقت خویش که نتیجه توجه به هر دو بعد وجودی انسان (طبیعی و فطری) و پرورش و رشد بینش ها، تمایلات و توانایی های بعد فطری، در مسیر خداوند است، از ویژگی های منحصر به فرد عمل به شیوه های تغییر نگرش در روایات معصومان (ع) می باشد.

  کلیدواژگان: تغییر نگرش، روایات معصومان (ع)، روان شناسی اجتماعی
 • کیوان احسانی، محمد دهقانی*، افسانه کوهرو صفحات 37-72

  رسم المصحف که به آن رسم العثمان نیز گفته می شود؛ اصطلاحی است که به قرآن کتابت شده در زمان عثمان اختصاص داده شده است. در رسم المصحف، نگارش کلمات زیادی با کلمات امروزه عربی تفاوت دارد از طرفی کلمات همسان دیگری در رسم المصحف وجود دارند که به دو رسم متفاوت نوشته شده اند. پژوهشگران زیادی تاکنون در مورد رسم المصحف آثاری را برجای گذاشته اند اما خلا پژوهشی مستقل که جامع تمامی این آرا و نقد و بررسی آن ها باشد نگارنده را بر آن داشت که در مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی آرای مختلف را در سه دسته تقسیم بندی نماید؛ دسته اول معتقدند که متن قرآن مضطرب است و باید برای آن متن واحدی ایجاد کنیم، دسته دوم اختلافات موجود در رسم المصحف را اجتهادی می دانند که در این بین تعدادی از آن ها معتقدند نباید رسم الخط قرآن را تغییر داد و تعدادی دیگر موافق تغییر رسم المصحف هستند، دسته سوم افرادی هستند که موافق توقیفی بودن رسم المصحف هستند و هیچگونه تغییری در آن را جایز نمی دانند، در بین این گروه افرادی وجود دارند که می گویند این نوع رسم الخط قرآن کریم معجزه به شمار می آید. هر یک از دیدگاه های یاد شده قابلیت نقد علمی دارند.

  کلیدواژگان: رسم الخط، رسم الإملاء، رسم المصحف، اجتهادی، توقیفی، معجزه
 • زهرا حسنی، سید محمدرضا حسینی نیا*، مهدی اکبرنژاد صفحات 73-105

  موضوع مرگ و چگونگی این رخداد مهم و وقایع بعد از آن برای هر انسانی هم سوال برانگیز بوده و هم احیانا هول آور، و تبیین این حقیقت از مهم ترین اهداف ادیان آسمانی و از جمله اسلام و قرآن کریم بوده که به یقین در این کتاب بزرگ در مورد هیچ موضوع اعتقادی به اندازه ی مرگ و وقایع بعد از آن بحث نشده است. از آنجا که مرگ اندیشی در همه ی ابعاد وجودی انسان تاثیرگذار است، پژوهش حاضر به  بررسی مبانی مرگ اندیشی در آیات و روایات پرداخته و در صدد آن است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مبانی مرگ اندیشی را از نظر آیات و روایات واکاوی نماید. بر این اساس مبانی مرگ اندیشی در سه محور خدا، انسان و جهان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از سه محور یاد شده آن است که مهم ترین مبانی مرگ اندیشی عبارتند از: پیوند وثیق بین مبدا و معاد، قدرت و علم و مالکیت مطلق خداوند، بقای خالق و فنای مخلوقات، بقاء روح انسان پس از مرگ، فطرت الهی انسان، محدود بودن عمر انسان و کل آفرینش، تمایل به جاودانگی در وجود انسان، موقتی بودن سرای دنیا و جاودانگی سرای آخرت، دنیا محل آزمایش و امتحان، وجود حیات در برزخ و آخرت و هدفمندی جهان آفرینش.

  کلیدواژگان: مبانی، مرگ اندیشی، خدا، انسان، جهان
 • فاطمه دست رنج*، علیرضا طبیبی صفحات 107-129

  در اندیشه دینی، «جنت» جایگاه ابدی نیکوکاران و کانون نعمات الهی است، لذا واکاوی گزاره های قرآنی در توصیف بهشت و نیز ابعاد فرازمانی و فرامکانی قرآن کریم در این حوزه، ضرورتی غیر قابل انکار است. این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی درصدد بررسی آیات الجنه در سوره های مکی و مدنی است. نتایج این پژوهش در دو بعد ساختاری و مضمونی، حاکی از آن است که در بعد ساختاری، سطح آوایی آیات الجنه مکی از نظم آهنگ بیشتری برخوردار است. «انذار و تبشیر» و توصیف معاد، محور اصلی سوره های مکی است لذا لحنها و ریتمهای آیات ، مخاطب را در درک بهتر صحنه های قیامت تهییج می کند. در بعد مضمونی، توصیف نعمات مادی در آیات الجنه مکی، فراوانی و تکرار بیشتری دارد. اما در آیات الجنه مدنی نمود ابعاد معنوی بیشتر است و واژگان مشترک در آیات الجنه مدنی که حلقه اتصالی را میان سور مختلف برقرار کرده دلیلی برای کشف مفاهیم مشترک سور و بیانگر شرایط و لوازم ورود به بهشت است. قرآن ویژگی های متعدد بهشت و امور مختلف مربوط به زمان ها و مکان های گوناگون را در نظام و چها رچوبی ترسیم کرده که پس از تامل درباره موضوع های متعدد می توان به وحدت موضوعی آیات الجنه رسید. آوا و موسیقی آیات الجنه، متناسب با سیاق معنی و مضامین سخن و اوضاع و مقتضیات مربوط به سخن دگرگون می شوند و به این ترتیب رابطه دقیقی بین مضامین و ساختار آیات الجنه حاکم است. هماهنگی آیات الجنه با شرایط مخاطبان، وجهی از اعجاز بلاغی قرآن است که با کاربست الفاظ و تعابیر مردم عصر نزول و بدون  تاثیر پذیری از فرهنگ آنان، بعد فرا زمانی یافته و از مرز واقع گویی خارج نشده است.

  کلیدواژگان: آیات الجنه، مکی، مدنی، سطوح ساختاری، مضمون
 • سید مهدی سیدخاموشی* صفحات 131-156

  اسلام به زوایای مختلف زندگی انسان همچون ابعاد مادی و معنوی توجه داشته است. از جمله مسایل مهم اقتصادی در اسلام، بحث وقف است. وقف در اصطلاح فقهی، عبارت است از: حبس کردن عین مال، یعنی برای ابد فروش و انتقال آن به غیر را ممنوع سازند و منافع آن را به طور رایگان در اختیار اشخاصی حقیقی یا حقوقی قرار دهند. از جمله مسایلی که در بحث وقف، مطرح است، ویژگی و شرایط متولی موقوفات است. از همین رو مسئله اصلی این مقاله، بررسی بحث کفایت در متولی موقوفات است. جهت پاسخ دهی به این مسئله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی آن پرداخته خواهد شد. دقت در نظرات فقهای عظام و حقوق دانان و اساتید و حتی عرف متشرعه به این نتیجه می رسیم که متولی موقوفه ناگزیر است علاوه بر صلاحیت های عمومی، امانت داری و توانایی و آشنایی و قدرت بر اداره وقف داشته باشد که می توان همه این مجموعه را کفایت نامید متولی در هر موقوفه به حسب همان موقوفه خواهد بود.

  کلیدواژگان: وقف، متولی، کفایت، تولیت، موقوفات
 • علیرضا کاوند* صفحات 157-175

  از نظر ایزوتسو، اسلام، یکی از معتبرترین ومهمترین فرهنگهای مذهبی جهان است؛ او به قرایتی عالمانه از قرآن برای درک درست آن دعوت نموده است. بسیاری از مطالعات قرآنی، روش ایزوتسو را در تعامل با مفردات قرآن پیروی کرده اند؛ با این حال روش ایزوتسو در تحلیل مفاهیم کلیدی قرآن، دارای نواقصی بوده که در برخی موارد، نتایجی ناصواب را نتیجه داده است. در این تحقیق که با رویکرد توصیفی - تحلیلی صورت گرفته این نتایج به دست آمده که 1- مفهوم اصلی و مرکزی در گفتمان قرآنی، که از نظر ایزوتسو مفهوم توحید است، برای فهم محور اصلی آیات، مکفی وقانع کننده نیست و رویکرد ایزوتسو از حیث مضمون، نکته جدیدی به مطالعات قرآنی نیفزوده است. 2- تحلیل ایزوتسو از مساله (خلق کفر)، صرفا ارایه خوبی از ادله فرقه های متخاصم است و در واقع تحلیل دقیق و متمایز استدلال های مفسران است. وی،هیچ چیز جدیدی به مفاهیم کلیدی این قضیه اضافه نکرده است و صرفا این مفاهیم را ماهرانه وخوب استخراج کرده است. او این مساله را با دیدگاه مستقل، نتیجه گیری نکرده و نظری را بر نظر دیگر ترجیح نداده است.

  کلیدواژگان: مفاهیم اساسی، قرآن، ایزوتسو، معناشناسی، آیات کلامی
 • فرخنده کرناسی دزفولی، محمد سعیدی مهر*، فرج الله براتی صفحات 177-198

  آیه شریفه نور از جمله آیاتی است که اندیشمندان مختلف به تفسیر و تاویل آن همت گماشته اند. صدرالمتالهین نیز به عنوان عارف و فیلسوفی متاله از رهگذر عرفان و فلسفه به تفسیر این آیه می پردازد. و ضمن توجه به معنای ظاهر آیه با تکیه بر اصولی همچون اصالت وجود و تشکیک وجود کوشیده است تحلیلی وجودی برای تبیین نزول فیض و رحمت الهی در عالم ارایه دهد. علاوه بر آن مراتب صعود انسان کامل به سوی کمال حقیقی را ترسیم نموده و تمثیل های موجود در آیه را با این تحلیل تطبیق داده و حقایق دینی را با حقایق فلسفی پیوند می دهد. بر این اساس با روشی توصیفی- تحلیلی و استنادی ابتدا مروری بر رویکرد تفسیری ملاصدرا و مبانی فلسفی و عرفانی وی در آیه مذکور خواهیم داشت و سپس به مقایسه دیدگاه وی با دیدگاه سایر مفسران شیعی می پردازیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که وی کوشیده تا حد امکان این آیه شریفه را به صورت هماهنگ با دیدگاه های فلسفی خود تفسیر کند و با رویکردی فلسفی عرفانی تفسیرهایی متناسب با ظاهر آیه ارایه دهد که اغلب با تفسیر سایر مفسران هم پوشانی داشته و همگام است.

  کلیدواژگان: نور، رویکرد تفسیری، انسان کامل، اصالت وجود، ملاصدرا
 • زهرا کریمی نوقی پور، ثریا قطبی*، فریده داودی مقدم صفحات 199-222

  استعاره مفهومی، از موضوعات کلیدی علم زبان شناسی شناختی است که اساس آن، فهم یک حوزه مفهومی بر حسب حوزه مفهومی دیگر است. معناشناسی شناختی از جمله دانش هایی است که راه را برای کشف و تحلیل روابط درون متنی روایات هموار می کند. معصومان(ع) برای بیان مفهوم «عقل»، مخاطبان خود را از رهگذر امور مادی و محسوسات به تامل در امور نامحسوس فرا می خوانند. این فرایند موجب القای تعالیم دینی از طریق ارایه شباهت هستی شناختی و معرفت شناختی میان دو حوزه مبدا و مقصد می شود. هدف پژوهش حاضر، تحلیل استعاره های مفهومی «عقل» در روایات است. پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مهمترین حوزه های مفهومی «عقل» در روایات شامل نور و روشنایی، سرمایه و ثروت، بی نیازی، بخشش، نعمت، زیبایی و آراستگی، هدایت گری، قدرت و فرماندهی، آبادانی، درمانگری، دوستی و گشایش است که با ترکیب طرح واره های تصویری حاصل از دو حوزه مبدا و مقصد، نظام شناختی هدفمند و روشنگرانه را در بافتی استعاری و قابل درک ارایه داده و سبب باورپذیری و تمرکز و انتقال هرچه بهتر آموزه ها شده است.

  کلیدواژگان: استعاره مفهومی، عقل، روایات، نگاشت، زبان شناسی شناختی
 • محمد پورغلامرضایی، سنجر سلاجقه*، یاسر سالاری، سمانه مهدیزاده فرسنگی صفحات 223-248

  ترویج ارزشهای اخلاقی و تزکیه نفوس هدف از بعثت رسول اکرم(ص) است. برای حرکت در این مسیر نورانی احتیاج به کسب معرفت نسبت به فضایل و مکارم همچنین رذایل اخلاقی و سپس درونی سازی در جهت  عمل به آنها است. ویژگی منحصر به فردی که اسلام دارد، عدم ابطال پذیری قواعدی همچون قانون الهی تحریم رباست. لذا هدف از این مقاله تلاشی در حد توانایی جهت شناخت منافع اخلاقی منتج از اطاعت و عواقب ناشی از سرپیچی از این قانون الهی است. چنین تلاشی نیازمند جمع آوری اطلاعات از منابع موثق بود. که از روش کیفی و راهبرد گراندد تیوری و با استفاده از نرم افزار مکس کیو دا نسخه 2018 انجام و تا مرحله اشباع پاسخها ادامه یافت. از این فرآیند تعداد 184 کد باز استخراج و در 20 مقوله دسته بندی شد. و در نهایت 8 کد دوگانه کلیدی بشرح؛ عدالت در مقابل ظلم، رباخواری در مقابل قرض الحسنه، ایمان در مقابل کفر، ارباء صدقات در مقابل امحاق ربا، کسب مال حلال در مقابل اکل مال به باطل، ثبات و تعادل در مقابل بی ثباتی و عدم تعادل، خدامحوری در مقابل سودمحوری و تباهی جامعه ربوی در مقابل احیاء جامعه غیر ربوی، استخراج و مدل مفهومی آن ارایه شد.

  کلیدواژگان: قانون الهی، تحریم ربا، ارزشهای اخلاقی، گراندد تئوری
 • سید مصطفی ملیحی* صفحات 249-268

  اذن و رضایت نسبت به تصرف و نقل و انتقال مالکیت ها و حقوق، اساس داد و ستدها را شکل می دهد؛ به گونه ای که اعتبار سایر اقدامات معامله گران در راستای ابراز قصد مبتنی بر رضایت وارده سالم از عیوب، تعریف می گردد. از جمله مسایل مهم مطرح در این خصوص، تعیین روش های کاشف از تحقق رضایت است. علاوه بر اذن صریح، اذن فحوی، رضای فعلی و قولی، اذن و رضایت ناشی از شاهد حال نیز به عنوان یک نظریه در فقه امامیه مطرح است؛ لیکن در خصوص شرایط، اعتبار و حجیت شاهد حال، دیدگاه های مختلفی ابراز شده است. تفاوت نظرات در کم و کیف شرایط حاکم، موجب گردیده دو نظریه موافق و مخالف پیرامون اصل اعتبار شاهد حال به عنوان مبرز اراده شکل بگیرد. مخالفین در مواردی بر عدم کفایت شهادت حال و خلاف اصل بودن آن تاکید دارند. در مقابل، موافقان در قالب نظریات متفاوت از قبیل اعتبار به شرط قطعی بودن، اعتبار به شرط نوعی بودن، اعتبار مشروط به قراین و شواهد دیگر و اعتبار در صورت مساوقت با اذن صریح، ضمن تاکید بر اعتبار در مبنای حجیت آن، اختلاف نظر دارند. در راستای تحقیق پیرامون نظریات و آراء مطرح و دست یابی به ثمره فقهی، لازم است مرحله وجود و تحقق شاهد حال و مرحله حجیت آن از منظر سیره معصومان (علیهم السلام) به عنوان منابع اصلی اعتبار شاهد حال مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اذن در تصرف، رضایت در تصرف، فحوی الخطاب، شاهد حال، سیره معصومان
 • عبدالله میراحمدی*، فاطمه مکاریان کاشان صفحات 269-294

  با مراجعه به آموزه های اسلامی به ویژه آموزه های قرآنی درمی یابیم که معیار ارزش گذاری انسان ها با رعایت اصول اخلاقی سنجیده می شود. بخش مهمی از اصول اخلاقی را کنش های ارادی انسان ها تشکیل می دهند که به دلیل متغیر بودن احوال، شرایط و نیت های انسان ها به طور دقیق قابل سنجش نیست و با منطق کلاسیک دو ارزشی نمی توان آنها را ارزیابی کرد. از سوی دیگر، اغلب مفاهیم اخلاقی مطرح شده در قرآن از سنخ کمالات وجودی مرتبه مند و مشکک هستند که به نحو یکسان بر مصادیق خود حمل نمی شود. این مفاهیم تشکیکی را با منطق فازی که بر چند ارزشی بودن گزاره ها مبتنی است، می توان تبیین کرد. از این رو، در این نوشتار با بیان برخی از این مفاهیم قرآنی و تحلیل آنها بر اساس منطق فازی، دستاوردی نوین در شیوه ارزیابی آنها به دست خواهد آمد. پژوهش حاضر با تحلیل محتوا به موضوع کاربرد منطق فازی در تبیین مفاهیم تشکیک اخلاقی قرآن توجه می شود. در این راستا، پس از معرفی مختصر مفاهیم اخلاقی و چیستی منطق فازی، نگاهی کوتاه به تفاوت های منطق فازی با نسبیت گرایی، خواهد شد. در ادامه به تشکیکی بون مفاهیم اخلاقی قرآن و تبیین آنها با منطق فازی می پردازیم. امتیاز ارزیابی به شیوه فازی و کنار گذاشتن روش دو ارزشی سنتی از دستاورد این پژوهش محسوب می شود.

  کلیدواژگان: مفاهیم اخلاقی، منطق فازی، نسبیت گرایی اخلاقی، مفاهیم تشکیکی در قرآن، مراتب انسان ها
 • شکرالله وفائی مهر، عباس همامی*، بخشعلی قنبری صفحات 295-317

  این پژوهش درصدد مقایسه دیدگاه تفسیرالمیزان و مفاتیح الغیب در موضوع «رویت» است. رویت، دیدن خداوند با چشم ظاهر یا مشاهده قلبی است. المیزان رویت در دنیا با چشم ظاهر را نپذیرفته، و امکان رویت قلبی در آخرت، برای مومان را منتفی نمی داند. مفاتیح الغیب با استدلال به ظواهر آیات، رویت در دنیا را جایز، و در آخرت را قطعی می داند، و معتقد است که ظاهر آیات در این مورد گویا است و نیازی به تاویل آنها نیست. بنابراین حضرت موسی(ع) درخواست رویت خداوند در کوه طور را، از طرف خود ابراز نمود، و در حداقلی بدان نایل شد، زیرا صحنه وقوع صاعقه و مدهوش شدن آن حضرت موید این مطلب است. پیامبر اسلام(ص) در معراج گرچه به عالی ترین جایگاه تقرب انسان به خداوند رسید، اما آن حضرت هم خداوند را با چشم ظاهری ندید. گزارش قرآن از «رویت» در معراج واقعیتی است، که درک کیفیت آن برای بشر عادی روشن نیست.

  کلیدواژگان: رویت، میقات، معراج، المیزان، مفاتیح الغیب
|
 • Mohammad-Reza Akar *, Hussein Hashemnejad, Sayyid Ali-Reza Sadr Husseini Pages 5-35

  Aiming to comparatively study the methods of changing attitudes in social psychology and in the narrations from the Infallibles (a.s.), using descriptive-analytical method and collecting data and information by referring to library sources, this article has divided the methods of changing attitudes in social psychology and in the narrations from the Infallible (a.s.) into four groups. The findings revealed that in both sources attitude change is based on reasoning, evoking emotions, changing behavior and changing human needs. However, the flourishing of human inner talents, getting closer to the goal of his creation, which is the result of being attentive to both dimensions of human existence (natural and instinctive) and the cultivation and growth of insights, inclinations and the abilities of the innate dimension in the path of God are the unique features of attitude change in the narrations from the Infallibles (a.s.).

  Keywords: attitude change, narrations from the Infallibles (a.s.), social psychology
 • Keyvan Ehsani, Mohammad Dehqani *, Afsaneh Koohro Pages 37-72

  Rasm al-Mushaf, which is also called Rasm al-Uthmani, is a term used to refer to the Quran scribed in the time of Uthman. In Rasm al-Mushaf, the spelling of many words is different from the way they are spelled in Arabic today. On the other hand, there are other similar words in Rasm al-Mushaf, which have been written in two different ways. Many scholars have authored works on Rasm al-Mushaf so far, but the lack of independent research covering all the relevant opinions and their critique made the authors to examine and divide the opinions of scholars on Rasm al-Mushaf into three categories in the present article using the descriptive-analytical method. The first group believes that the text of the Quran is varied and a unique text should be created for it. The second group considers the differences in Rasm al-Mushaf an ijtihadi issue. Some of them believe that the orthography of the Quran should not be changed, and some others agree with changing Rasm al-Mushaf. The third group are people who agree with the unchangeability of the Rasm al-Mushaf and do not allow any change in it. There are people in this group who say that this type of orthography of the holy Quran is considered a miracle. Each of these views has the potential for scientific critique.

  Keywords: orthography, spelling, Rasm al-Mushaf, ijtihad, confiscation, miracle
 • Zahra Hasani, Sayyid Mohammad-Reza Hoseini*, Mehdi Akbarnejad Pages 73-105

  Death and how it occurs and the important events following it are both questionable and possibly terrifying to any human being. The explanation of this fact is one of the most important goals of the heavenly religions, including Islam and the holy Quran, and undoubtedly, no doctrinal issue has been discussed as much as death and its aftermath in this great book. Since thinking about death affects all aspects of human existence, the present study examines the fundamentals of thinking about death in Quranic verses and narrations and seeks to explore the fundamentals of this issue from the perspective of Quranic verses and narrations, using the descriptive-analytical method. Accordingly, the fundamentals of thinking about death have been studied and analyzed in the three axes of God, man and the universe. The results obtained from these three axes indicate that the most important foundations of thinking about death are: the close connection between the origin and the resurrection, the power and knowledge and absolute ownership of God, the immortality of the creator and the annihilation of  the creatures, the survival of the human soul after death, the divine natural disposition of man, the limitedness of human life and the whole creation, the desire for immortality in the  existence of man, the temporality of the abode of the world and the immortality of the abode of the hereafter, the world is a place for test and examination, the existence of life in purgatory and the hereafter and the purposefulness of the universe.

  Keywords: fundamentals, thinking about death, God, man, universe
 • Fatemeh Dastranj *, Ali-Reza Tabibi Pages 107-129

  In religious thought, “the paradise” is the eternal place of the virtuous and the center of divine blessings, so the analysis of the Quranic propositions in describing the paradise as well as the trans-spatial and trans-temporal dimensions of the holy Quran in this area is an undeniable necessity. Using the descriptive-analytical method, this study examines the al-jannah verses in the Meccan and Medinan chapters of the Quran. The results of this research in structural and thematic dimensions indicate that, in the structural dimension, the phonetic level of the al-Jannah Meccan verses have a better rhythmic order. “Warnings and glad tidings” and the description of the resurrection is the main focus of the Meccan chapters, so the tones and rhythms of the verses stimulate the addressee to better understand the scenes of the resurrection. In the thematic dimension, the description of material blessings has more frequency and repetition in the al-jannah Meccan verses. In the al-jannah Medinan verses, however, spiritual dimensions have a better manifestation, and the common words in the al-jannah Medinan verses, which have established a link between different chapters, are a reason for discovering the common meanings of the chapters and indicate the conditions and requisites of entering the paradise. The Quran has outlined the many features of the paradise and the various matters related to different times and places in a system and framework, which, after reflecting on various subjects, leads us to the thematic unity of the al-jannah verses. The sound and music of the al-jannah verses are changed according to the context of the meaning, themes of the speech and the conditions and requirements related to the speech, and hence a precise relationship governs the themes and structure of the al-jannah verses. The harmony between the al-jannah verses and the conditions of the addressees is a facet of the rhetorical miracle of the Quran, which, by using the words and interpretations of the people of the age of revelation and without being influenced by their culture, has found a trans-temporal dimension and has not gone beyond telling the truth.

  Keywords: al-jannah verses, Meccan, Medinan, structural levels, theme
 • Sayyid Mahdi Sayyid Khamushi* Pages 131-156

  Islam has taken heed of various aspects of human life such as material and spiritual dimensions. One of the important economic issues in Islam is waqf. In jurisprudential terms, waqf refers to the confinement of property itself, that is, to prohibit the sale and transfer of it to others forever and to provide its benefits to a natural person or a legal person for free. The characteristics and conditions of the administrator of mawqufat is one of the issues in the discussion of waqf. Therefore, this article mainly deals with the competency of the administrator of mawqufat. The descriptive-analytical method has been used to examine this issue. Delving into the opinions of great jurists, faqihs, professors and even the customary practice of Shari'ah, we came up with the conclusion that the administrator of mawqufat must, in addition to general capabilities, have fidelity, ability, familiarity and power over the administration of the waqf in question.

  Keywords: waqf, administrator, competency, administration, mawqufat
 • Ali-Reza Kavand* Pages 157-175

  According to Izutsu, Islam is one of the most prestigious and important religious cultures in the world. He has called for a wise reading of the Quran in order to understand it correctly. Many Quranic studies have followed Izutsu’s method in dealing with the terms of the Quran. However, Izutsu's method in analyzing the key concepts of the Quran has some shortcomings that in some cases have led to incorrect results. In this research, which has been conducted using the descriptive-analytical approach, the following results have been obtained: 1) The main and central concept in Quranic discourse, which according to Izutsu is the concept of towhid, is not sufficient and convincing for understanding the main theme of the Quranic verses, and Izutsu’s approach, in regard to the theme, does not add a new point to Quranic studies. 2) Izutsu's analysis of “the creation of infidelity” is merely a good presentation of the arguments of the hostile sects and is in fact an accurate and distinct analysis of the interpreters' arguments. He has not added anything new to the key concepts of this case and has simply skillfully and well extracted these concepts. He has not concluded this issue with an independent view and has not favored one theory over another.

  Keywords: basic concepts, the Quran, Izutsu, semantics, theological verses
 • Farkhondeh Kornasi Dezfuli, Mohammad Saeedimehr*, Farajullah Barati Pages 177-198

  ‘The holy verse of light’ is one of the Quranic verses that various thinkers have attempted to provide interpretation and allegorical interpretation for. Sadr al-Muta'allehin, as a mystic and philosopher, has also interpreted this verse from the perspective of mysticism and philosophy. While paying attention to the apparent meaning of the verse and relying on such principles as the originality of being and scepticizeation of being, he tries to provide an existential analysis to explain the descension of divine grace and mercy in the world.  In addition, he depicts the ascension of the perfect man to true perfection and compares the allegories in the verse with this analysis and associates religious truths with philosophical truths. Accordingly, using the descriptive-analytical and citation methods, the present article first provides an overview of Mulla Sadra's interpretive approach and his philosophical and mystical principles in the afore-mentioned verse, and then compares his view with the views of other Shiite interpreters. The findings of this study indicate that he has tried to interpret this holy verse, as far as possible, in harmony with his philosophical views and with a philosophical-mystical approach to provide an interpretation in accordance with the appearance of the verse, which often overlaps with the interpretations of other commentators and is in harmony with them.

  Keywords: light, interpretive approach, perfect man, the originality of being, Mulla Sadra
 • Zahra Karimi Noqipour, Sorayya Qotbi *, Farideh Davoodi Moqaddam Pages 199-222

  Conceptual metaphor is one of the key topics in cognitive linguistics, which is based on understanding one conceptual domain in terms of another. Cognitive semantics is one of the sciences that paves the way for discovering and analyzing the intra-textual relations of narrations. In order to explicate the concept of “reason”, the Infallibles (a.s.) invited their addressees to reflect on the intangible through material things and the tangible. This process induces religious teachings by providing ontological and epistemological similarities between the two domains of origin and destination. The aim of the present study, which has been conducted using the descriptive-analytical method, is to analyze the conceptual metaphors of “reason” in narrations. The findings of this study revealed that the most important conceptual domains of “reason” in narrations include light and illumination, capital and wealth, needlessness, forgiveness, blessings, beauty and adornment, guidance, power and command, prosperity, healing, friendship and openness, which in combination with image schemas obtained from the two domains of origin and destination have provided a purposeful and enlightening cognitive system in a metaphorical and comprehensible context and caused credibility, concentration and better transmission of teachings.

  Keywords: conceptual metaphor, reason, narrations, mapping, cognitive linguistics
 • Mohammad Pourgholamrezaei, Sanjar Selajeqeh *, Yaser Salari, Samaneh Mehdizadeh Farsangi Pages 223-248

  The promotion of moral values ​​and refinement of souls is the purpose of the holy Prophet’s (p.b.u.h.) mission. To move on this enlightened path, one needs to acquire insightful knowledge about virtues and merits as well as moral vices and then internalize it in order to practice them. A unique feature of Islam is the irrefutability of such rules as the divine law which prohibits usury. Therefore, the purpose of this article is to try to understand the moral benefits resulting from obeying this divine law and the consequences of disobeying it. Such an effort required the collection of data from reliable sources, which continued until the saturation stage of the answers. The method used in this study was the qualitative method as well as the strategy of grounded theory. For data analysis, MAXQDA software (version 2018) was utilized. From this process, 184 open codes were extracted and put into 20 categories. Ultimately, the following 8 key dual codes were extracted and a conceptual model was presented: justice versus oppression, usury versus qarz al-hasnah, faith versus infidelity, being blessed with alms versus suffering loss through usury, acquiring halal (permissible) possessions versus benefiting from haram (forbidden) possessions, stability and balance versus instability and imbalance, God-centeredness versus profit-orientedness and the destruction of usurious society versus the revival of non-usurious society.

  Keywords: divine law, prohibition of usury, moral values, grounded theory
 • Sayyid Mustafa Malihi* Pages 249-268

  Permission and consent for taking possession of something and transfer of ownerships and rights form the basis of transactions. Accordingly, the validity of the other actions of traders are delineated in line with articulating an intention based on the consent devoid of defects. One of the important issues in this regard is determining the methods of discovering the realization of consent. In addition to explicit permission, implicit permission, consent based on action and speech and permission and consent resulting from shahed-e hal are also considered as a theory in Imamiyyah jurisprudence. However, different views have been expressed in regard to the circumstances, reliability and authority of shahed-e hal. The differences of opinion about the existing circumstances has caused the formation of two theories for and against the principle of the reliability of shahed-e hal as a manifestation of the will. The opponents, in some cases, emphasize the inadequacy of shahed-e hal and its lack of authenticity. In contrast, there is a lack of consensus among the proponents. They have developed various theories on shahed-e hal such as ‘It is reliable provided that it is definite.’, ‘It is reliable provided that it is typical.’, ‘It is reliable provided that it is accompanied by other evidence.’ and ‘It is reliable if it is simultaneous with explicit permission.’ while emphasizing its reliability on the basis of its authority. In order to examine the relevant theories and opinions and achieve a jurisprudential result, it is necessary to analyze the stage of existence and realization of shahed-e hal and its authority stage from the perspective of the conduct of the infallibles (a.s.) as the main sources of the reliability of shahed-e hal.

  Keywords: permission for taking possession, consent for taking possession, fahwa al-khitab, shahed-e hal, the conduct of the Infallibles
 • Abdullah Mirahmadi *, Fatemeh Mokarian Kashan Pages 269-294

  By referring to Islamic teachings, especially the Quranic teachings, we find out that the criterion of valuing human beings ​​is established by observing ethical principles. An important part of ethical principles is composed of the voluntary actions of human beings, which due to the variability of human circumstances, conditions and intentions, cannot be accurately measured and evaluated by classical dual-value logic. On the other hand, most of the ethical concepts presented in the Quran are of the level-bound existential perfection type and skeptical, which are not precisely applied to their instances. These skeptical concepts can be explained by fuzzy logic which is based on multiple-value propositions. Therefore, in this article, the explanation of some of these Quranic concepts and their analysis on the basis of fuzzy logic will yield a novel achievement in how they are evaluated. Using content analysis, the present study deals with the application of fuzzy logic in explaining the concepts of the moral skepticism of the Quran. To this end, after a brief introduction to ethical concepts and what fuzzy logic is, the differences between fuzzy logic and relativism will be briefly discussed. Then the doubtfulness of the ethical concepts of the Quran and their explanation through fuzzy logic will be dealt with. Fuzzy evaluation method and the abandonment of traditional dual-value method is one of the achievements of this research.

  Keywords: ethical concepts, fuzzy logic, moral relativism, skeptical concepts in the Quran, human stages
 • Shokrullah Vafaeimehr, Abbas Hemami *, Bakhshali Qanbari Pages 295-317

  This study seeks to compare the views of Tafsir al-Mizan and Mafatih al-Ghayb on the subject of “ro’yat”. “Ro’yat” refers to seeing God with physical eyes or inner eyes. Al-Mizan does not accept the experience of “ro’yat” in the world with the eyes of the body, but it does not rule out the possibility of spiritual vision in the hereafter for believers. Arguing on the basis of the appearance of the Quranic verses, Mafatih al-Ghayb considers “ro’yat” in this world as permissible and definite in the hereafter. It holds that the appearance of the verses clearly reveal this point, and there is no need to interpret them. Therefore, Prophet Moses (p.b.u.h.) expressed his request to see God on Mount Toor, and he achieved it in a short time because the scene of the thunderbolt and his being fainted confirms it. Although the Prophet of Islam (p.b.u.h.) reached the highest position of human closeness to God in mi’raj, he did not see God with physical eyes. The Quran's account of “ro’yat” in mi’raj is a reality the quality of which is not clear to ordinary human beings.

  Keywords: “ro’yat”, miqat, mi’raj, al-Mizan, Mafatih al-Ghayb